HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken Apotheek Frans Van de Plas BETOOGiNG I. MULIER 15 Oentiemen 19c* Jaar. Nr 17 Over familienamen. BERICHTEN, VERROOPINCEN, Eene inlassching BOUVJBE. :CHT£», Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie pp„" 8.00 Buitenland 13.00 Sanson-Vanneste 15, Gasthuisstraat PüPERilSOHE Sociaiistisch Paaschcongres. Ruzie, Heer Carton de Wiart. Drankbestrijding. De bijeenkomst te Genua. De V. 0. S en IVI. Muller. Aan de Vlaamsche Maatschappijen, I5iSï.3S voor Aankondigingen 0.60 ctn per regel. Herhaalde Inlassching. o.5o co1 per regel. VGPiSsEH, i So fr per -egel. per Jaar Uitgever Qiukkerij, Papierhandel, Alle anNonckn zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrudaq noen inoe- zonden worden. Postoheokrekening nr 15570. Volk sontwikke1 inq is noodig. Strenge wetten en streng schooltoezicht zijn in de laatste jaren tot stand gekomen om de schooibijwoning te verzekeren. Sommige menschen klagen daarover en zien er het nut niet van in. Nochtans in de groote steden en zelfs in kleinere als in Poperinghe loopen de jongens nog dikwijls op straat zonder door de poli tiediensten verontrust te worden, of worden zij te vroeg op de werkwinkels opgenomen. Hier zou er dus een strenger toezicht in de nijverheidsmiddens moeten gehouden wor den en de werkbazen zouden moeten meer verantwoordelijkheid inzien. Op het platteland worden de kinderen -gebruikt bij de zoogezegde seizoen bezig heden die door de wet voorzien zijn, zoo dat op zekere tijdstippen talrijke scholieren weken en maanden uit de school afwezig zijn. Tot verleden jaar toe, onttrok 50% der schooljeugd uit sommige Vlaamsche dorpen zich nog aan de leerplichtwet. Dit gebeurt zonder dat de overheid, be staande uit burgemeester, schoolinspecteurs en ook vrederechters doorslaande maatrege len nernen. Nochtans als we ons Belgie vergelijken, op het gebied van het volksonderwijs met de meest andere landen uit Europa, dan zien we dat ons land zich te beklagen heeft over zijne ontwikkeling. Ziehier een statiestiek, opgesteld vóór den oorlog, die het aantal ongeletterde rekruten bepaalt in eenige landen Duitschland op 1009 rekr., 0,4ongeletterd. Zweden op 0,8 Denemarken op 2 Zwitserland op 6 Nederland op 21 Engeland op 40 Frankrijk op 58 BELGIE op 100 Italië op 327 Spanje op 500 Rusland op 617 Daaruit zien we dat, niettegenstaande onze dichte bevolking (wat gemakkelijkheid bijbrengt tot het inrichten van scholen) ons land bij de ongeleerdste laraeh mag gere kend worden. We zien ook dat we verten achter staan bij onze ontwikkelde vijanden van over den Rijn. Er zijn dus op 1000 rekruten in Belgie, 100 ongeletterden of op 10 rekruten 1 onge letterde. Hoe worden nu die ongeletterden ver deeld onder de Belgische provintiën Provintie Luxemburg 2,34 p. hond. Namen 2,30 Luik 6,87 Limburg 7,61 Brabant 8.58 Antwerpen9,01 Westvlaanderen 12,57 Henegouwen 13,83 Oostvlaanderen 17,39 Seffens zien we dat de Vlaamsche provin tiën ten achter staan bij de Waalsche,uitge nomen voor Henegouwen (die uizondering begrijpt men door de belangrijkheid der nijverheidsontwikkeling). Ook zien we dat ons West-Vlaanderen reeds vóór den oorlog bij de minst ontwik kelden was. Wat zal het sedert den oorlog geworden zijn door het onregelmatig onder wijs gedurende die 4 jaren Merken we op, dat die cijfers tellen voor de rekruten maar wanneer we de bevolking nemen boven de 8 jaar dan komen we in België tot 200 ongeletterden per 1000, of 2 per 10. Het is zelfs bewezen, dat in de centrums waar steenbakkerijen, manden- en koorden nijverheid bloeien er 40 menschen zijn die noch lezen noch schrijven kunnen. Niet alleen die cijfers bewijzen ons de ontoereikendheid van onze volksontwikke ling maar ook een eenvoudige oogslag op de uiting van ons volk, of een vergelijking met andere volkeren bewijzen ons het bestaan van een te kort aan ontwikkeling. Wat zagen we vóór den oorlog en nu nog na den oorlog? Tal van schoone bedienin gen in de belastingen, accynzen, bestuur van fabrieken, arsenalen, depots van ma- chienen waren ingenomen door tal van onze Waalsche broeders. Natuurlijk de ongeluk kige wantoestanden op taalgebied droegen er toe bij,doch ook de mindere ontwikkeling van ons volk. Het grove werk 't zij te lande, 't zij in het fabriek, bleef voor ons volk eii ineer ontwik- keienden namen de andere, betere plaatsen. Zijn onze Vlaamsche en Waalsche oud strijders niet naar hunne haardsteden, na den oorlog gaan spreken van liet verachter- Het Socialistisch Paaschcongres werd Za terdag morgen te Brussel geopend. Talrijke socialistische Volksvertegenwoordigers en Senators woonden het bij. De eerste dag was hoofdzakelijk gewijd aan de bespreking der verschillige verslagen en de herziening der statuten. Uit de verslagen stippen wij aan dat de syndicale Commissie 718 duizend leden telt, waarvan slechts 210 duizend in de samen werkende Vennootschappen der socialisti sche partij ingelijfd zijn. De jonge wacht telt 10.425 leden en er zijn 23 duizend vrouwelijke gesyndikeerden. De tweede dag heeft eene zeer levendige bespreking plaats over de uitbreiding van het vrouwenstemrecht tot de Provincie. Men geraakt het niet eens en de kwestie van het vrouwenkiesrecht zal door een buitengewoon congres beslist worden wanneer deze in de Kamer zal besproken worden. Het congres laat toe deel te maken van de beheerraden van kapitalistische onderne mingen na onderzoek van elk geval afzon derlijk. Op den derden dag wordt het belangrijk ste punt van het congres besproken. Moet er schooloorlog zijn of niet. De socialistische onderwijzers vragen den schooloorlog. Het congres echter is van gedacht dat het voor hen eene groote fout zou zijn den 'schooloorlog wederom aan te gaan. Dus geen schooloorlog. Zij zeggen: De Katholieken doen toege vingen met het toezicht te aanvaarden, wij moeten ook toegevingen doen met voor de vrije scholen de toelagen te stemmen waar op zij mogen aanspraak maken. Het gaat niet al te best op de conferentie van Genua. De Engelschen hebben sterk aan de conferentie van Genua gehouden, omdat zij het goede inzicht hadden eenen stilstand van bewapening te verkrijgen voor eenige jaren bij alle landen. Zulke bewape ning-stilstand voor de zee, werd verkregen op de vergadering van Washington. Nog vóór de Engelschen met hun voor stel afkomen bieden de Russen eene bespre king over ontwapening aan. De Franschen, op de wondeplek getroffen, springen recht en teekenen verzet aan. De Russen wijzen er op hoe Briand (Fr.) te Washington ver klaarde, dat Frankrijk niet kon ontv/apenen, daar Rusland tot de tanden gewapend stond. Barthou (Fr.) volhardt in zijne weigeringen wat de Franschen ook mogen vertellen het is zekerFrankrijk wil bewapend blijven. Ja maar, de Russen zetten maciitpolitiek te gen machtpolitiek. Zij zeggen Frankrijk, gij verkiest wapenen boven bewijsvoeringen, 't is goed, v/ij zullen een akkoord maken met Duitschland. En daar staan wij nu voor het brutale feitRusland heeft een akkoord gemaakt met Duitschland. In plaats van eene lucht van vrede is het eene oorlogsatmosfeer te Genua. Europa wordt in vijandelijke kampen ver deeld. Wat de eerste dagen ons gaan brengen is onzeker. Had men de opvatting der Engelschen aanveerd, die op vrede en verzoening aan stuurt en vooral had men naar het vrede- woord van den Paus geluisterd, dan had men, door bespaningen op de miii.taire uit gaven, den toestand der landen kunnen ver beteren. Nu wandelt men nog eens langs den boord van eenen afgrond. Uit het Buitenlandsch overzicht van De Standaard. Een Brusselsche kring voor ontwikkelde personen heeft eene reeks voordrachten in gericht warop de voornaamste mannen van het land een zelfde onderwerp zullen be spreken De Vlaamsche kwestie. Zulks bewijst eens te meer hoe deze kwestie aan het order van den dag is en hoe eene recht- veerdige oplossing zich meer en meer op dringt. De eerste spreker was heer Carton de Wiart, gewezen eerste Minister. De heer Carton de Wiart heeft redelijke woorden gesproken. Voor iemand die ge heel buiten de Vlaamsche beweging leeft en ook buiten het Vlaamsche Volk, heeft hij eene taal gevoerd die gunstig afsteekt bij het dagelijksche taaltje van de Brusselsche pers en de niet-Vlaainsche Kamerleden. De echte oplossingen, sprak hij, moeten uitgaan van eenen oprechten mensch naar gerechtigheid. Hij vindt echter ook dat de Vrijheid en de Nationale eenheid het eerste beperken. de bachten de Kupe die ze beter hebben leeren kennen. Leest een brief geschreven door een een voudige burger of werkman en als ge eer bied voor 'en kennis hebt van taal, zult ge geschokt zijn door de overvloedige taalfou ten. Wanneer een Vlaming uit onze streken zich moet uitdrukken aan een zijner broe ders uit Limburg daar gaat het slecht of bijna niet. Het omgekeerde is ook waar. Daaruit volgt het droevige besluit dat ons Volk meestal een vreemde taal schooner vindt dan de zijne. Waarom Omdat het de zijne niet kent en «Onbekend is onbemind» zegt het spreekwoord. Gaat te lande, gaat in nijverheids cen trums, gaat binnen in de huizen en ziet overal goed rond u, ge zult uithangborden, aankondigingen, geschriften vinden vol met fouten. Neem sommige kleine dagbladen in de handen, en sommige artikels zult ge vinden waar fouten in krioelen. Laat ons erkennen dat meer ontwikkeling noodig is, dat het hoogst noodig is dat men maatregelen treffe, wil men het land zedelijk herstellen ep wil men zijn voorspoed en zijn toekomst waarborgen. D. Een dispensarium is ook eene inrichting die zou moeten tot stand gebracht worden in alle nijverheidscentra en in alle steden en groote gemeenten. Er zijn algemeene dispen saria, er zijn ook antitubercuiooze dispen saria en ze zijn van groot nut ten opzichte der hygiënische opvoeding der bevolking. Het dispensarium is eene plaats waar men de ziekte zoo vroeg mogelijk tracht te ont dekken, want zooals ik kom te zeggen, de tering is geneesbaar en om gemakkelijk ge nezen te worden moet ze zoo vroeg moge lijk verzorgd zijn. Ten derde, het dispensarium moet in ge durige verbinding zijn met het sanatorium, in dezen zin dat daar de zieken moeten uit gekozen worden die nog voor eene behande ling in het sanatorium vatbaar zijn. Het dis pensarium moet voor het sanatorium zijn wat de wervingscommissie is voor het leger; het is de voorpost waar men de zieken moet ontdekken die nog vatbaar zijn voor behan deling. Het is immers nutteloos naar de sana torium, voor geneeskundige behandeling, zieken te zenden die zoo uitgeput zijn dat ze maar enkele maanden meer hebben te leven en alzoo de plaats kunnen innemen van andere die er met hoop op genezing zouden kunnen verzorgd worden. Ik denk dat wij het allen eens zullen zijn om te bevestigen dat de tering op alle manier moet bevochten wordenwij zullen het ook allen eens zijn om te willen van ons volk een schooner en edeler volk te maken, dat alle kennissen van geest en van kunst kunne aanwervenmaar dat er eerst en vooral moet gezorgd worden aan ons volk de noodige gezondheid te bezorgen door aan de bevol king ruimere woningen te verschaffen, een beter leven te verzekeren en het aldus te onttrekken aan het gevaar, van langsom dringender, van teringbesmetting. A'alters Arthur Deprez Henri Desmet Henri Hoorelbeke Arthur Vanhaste Thcophile Verbeke Emile Boom Louise We Mesdom Tresy Entile LOCRE. Pauwels Jules César Heyghe Alidor Selschotter DRANOUTER. Hector Boudry Ernest Wallyn Bouquet Louis Elie Sohier Sohier Henri KEMMEL. Vanhaecke Emile WESTOUTER Gontier Camille Van de hoogeschool zegt hij Het is meer dan waarschijnlijk, moest er op den dag van heden geene Staatsuniversiteit be staan, dat de wet niet zou geaarzeld hebben om te Gent eene Vlaamsche en te Luik eene Fransche Hoogeschool op te richten. Zoodus de toestand te Gent is niet nor maal. Mogen wij van den heer Carton de Wiart verv/achten dat hij hem zal helpen normaal maken? in ons klein landje wordt er onder allerlei vormen eene buitengewoon groote hoeveel heid alkooi gebruikt. Vele personen beseffen niet genoeg de nadeelige uitwerksels welke het dagelijksch en regelmatig gebruik van dranken die alkool bevatten voor gevolg heeft op het menschelijk gestel. Ja, het grootste deel der maatschappij schijnt zich daar niet om te bekommeren en gaat immer voort op den ingeslagen weg. In alle landen heeft men begrepen, dat het eene dringende behoefte is die kwaal te be strijden. Ook hier in Belgie werd er door het Staatsbestuur eene Commissie daarvoor ingericht. Doch dit alles is niet voldoende. De open bare meening dient ingelicht te worden. Daartoe richtten de Katholieke Drankbe strijders Sobriëtas in Antwerpen deze week studiedagen in, waarop geheel de drankweer-kwestie door voorname sprekers en spreeksters onderzocht werd. Guido. 13660 Opvolger van S. VANDEN 8ERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), -- Is O 1* E R I i\ c; II E. Maandag, 10 April, was dus eerste zitdag yan de lang verbeide en ruim besprokene conferentie. Er zijn 34 landen vertegenwoordigd op de conferentie. Al de landen van Europa waar bij Japan en de Engelsche bezittingen. Bel gie is vertegenwoordigd door de Ministers Theunis en Jaspar met een gevolg van tech nische raadgevers. Belgie is er aanzien als eene grootmogendheid en zetelt tusschen Engeland en Duitschland. Het zit daar wat vernepen maar toch fier omdat het ook eens mag groot doen In de Italiaansche stad Genua gaat het erg druk. Alle hpteis en villa's van een paar uren in het ronde zijn dicht bezet. De bijzonderste vertegenwoor digers wonen zoo ver mogelijk van elkander. Dan is het de moeite weerd om eens den auto te doen ronken langs de lommerijke la nen onder den schoonen Italiaanschen hemel. Ze brengen elkander geregeld bezoek en, onder het drinken van een glas en het roo- ken van een lekkeren sigaar, zetten ze de zaken van Europa zoo wat op hun pooten. De vertegenwoordigers van Rusland zijn het voorwerp der algemeene nieuwsgierig heid. Diezelfde menschen hebben van de Russen, zelfs zonder ze te kennen, zooveel kwaad gezegd en geschreven, eigenlijk doen zeggen en doen schrijven, dat ze niet kunnen begrijpen dat liet nog menschen zijn. Peins eens Bolsjevisten... 't is schrikkelijk. Maar als diezelfde Bolsjevisten eerst fijn Engelsch en dan keurig Fransch spreken dan, ja dan vinden ze zelf dat het al zoo erg niet is. In de eerste algemeene vergadering, 'k zei bijna vertooning, hebben Franschen en Rus sen wat gekeven. Doch Lloyd George heeft alles, met een fijn glimlachje, effen gemaakt. Nu zijn ze vergaderd in afdeelingen en onderafdeelingen en alles gaat nu, voor den tijd dat het duurt, veel beter. De weg naar Genua is lang en hobbelig geweest maar nu ze er toch zijn, is het feest begonnen. Wat de kosten van zulk spelletje bedragen, zeker zullen ze groot zijn. Als er geen twist in het huishouden het gezellig samenzijn komt stooren, kan die conferentie weken en zelfs maanden aanslepen. Gelukkig dat Bel gie de overgroQte eer niet heeft die over- groote Heere« te mogen ontvangen, want wij hebben hier al een paar bijeenkomsten gehad en ook eene overgroote rekening ervoor moeten betalen. Het hoofdbestuur van den Vlaamschen Oud-Strijdersbond heeft besloten al zijne afdeelingen, die Roeseiare kunnen bereiken, op Beloken Paschen op te roepen naar de Mulier-betooging. Dat bewijst dat de Vossen klaar zien in den zin der betooging Muiier. M. Muiier, op zijn eigen, heeft niets ge meens met de oud-strijders. Maar rond zijnen persoon is eene beweging ontstaan die gehee! de sociale en ook geheel de Vlaamsche beweging aanbelangt. Het is de strijd der behoudsgezinde franschdolle reactie tegen al wat Volksch en Viaamsch is in Vlaanderen. De Vossen aan zien deze betooging nog als protest tegen het Franskiljonsche gerecht, dat naast M. Mu- ljer zooveel Vlamingen, soldaten of burgers trof, te gevolge van wetsbesluiten van twij felachtige waarde of omdat zij zich verzet hebben tegen toestanden die niet normaal en niet duldbaar zijn in Vlaanderen. D> Brutsaert, samen met eenige andere provinciale raadsleden, vroeg in een der laatste zittingen van den gouwraad, milde toelagen tot ondersteuning van Sanatorium en Dispensarias. Tot staving dezer vraag, sprak hij vol gende merkweerdige rede uit Als men overweegt dat de tering eene besmettelijke ziekte is, die alléén zooveel slachtoffers maakt als alle de andere besmet telijke ziekten, en als men w.eet dat er ten minste 13.000 slachtoffers jaarlijks aan be zwijken in ons land, en dat het meest al jonge levens zijn die alzoo worden afgeknakt, zullen wij het zeker eens zijn om te zeggen dat het voor de openbare machten een strenge plicht is deze rampzalige ziekte door aiie mogelijke middelen te bestrijden. Of is het waar dat er geen bestrijden aan is, of is het waar, zooals men vroeger zegde, dat de uitspraak van de geneesheer, die tering aanwees, geiijk was aan een doodvonnis? Neen er is genezen aan. Als men lijkschouwingen doet, bestatigt men 75 maal op 100 dat de afgestorvenen aan eene andere ziekte, lidteekens dragen van vroegere tuberculooze verwondingen, die nadien genezen zijn. Van honderd menschen die in sanatoria verbleven, zijn er 25 die de sanatoria gansch genezen kunnen verlaten en 40 die hunne gewone bezigheden kunnen hernemen mits eenige voorzorgen. De tering is dus eene geneesbare ziekte. Het is eene besmettelijke ziekte, maar geen erfelijke ziekte. De doeltreffende middelen om deze ziekte te bestrijden zijn de sanatoria, ten tweede de dispensaria, ten derde het volksonderricht, ten vierde eene betere huisvesting. Wat is een sanatorium? Niet een droevig afgelegen oord, een soort van gevang waar menschen, die door de geneeskunde ter dood gedoemd zijn, gezonden worden om er aan tering testerven. Ver van daarhet is een soort van hospitaal waar men gezonden wordt om te genezen, waar men kan genezen en het is ook eene school om er de gezond heidsleer te ontvangen. Immers daar leert de teringlijder, door het te volgen regiem, zich zeiven te verzorgen en dit is een eerste vereischte voor eene lange ziekte gelijk de tering. Ten tweede, daar leert de teringlijder, aan den lijve, hoe noodzakelijk het is de medikale voorschriften stipt uit te voeren. Hij leert er ook dat de kiemen der ziekte meest uitgestrooid worden door de flijmen en hoe het dus eene zedelijke verplichting is er voor te zorgen het gevaar van besmetting niet rond te strooien. Een' sanatorium is dus een hospitaal waar men een dubbel doel betracht: ten eerste de ziekten te genezen en de menschen die aan de kwaal lijden weer bekwaam te maken den strijd voor het leven te hernemen en ten tweede de teringlijders aan te leeren nauw keurig de voorschriften der gezondheidsleer en der prophylaxie na te volgen en wanneer ze wederom in hunnen kring terugkeeren eerie soort van apostolaat te vervuilen dat voor de gansche maatschappij van het groot ste nut kan zijn. Het Komiteit van Verweer is uiterst geluk kig te mogen mededeelen dat zijn oproep den besten bijval genoten heeft. Heden zul- ien er meer dan 20.000 Vlamingen naar Rousselaere stroomen. Hier nu de nadere inlichtingen aan de bij tredende gilden en bonden beloofd 1° Alle maatschappijen van de stad en het Arrondissement Kortrijk zullen vergaderen langs den Ardoyesteenweg. 2° Deze van de Arrondissementen Yper, Veurne, Oostende en Dixmude in de Spanje- straat. 3° Deze van het arrondissement Brugge in de Gas- en Leenstraten. 4° Deze van het arrondissement Rousse- lare-Thielt langs Barnum en de Statiedreef. 5° De studenten, Hoogstudenten, Oud- Hoogstudenten en Vlamingen uit de andere Gouwen, in de Consciencestraat en Sint- Amandpiaats. Bij den ingang van elk der bovengenoem de straten zal een spandoekgeplaatst worden met benaming der groep, Voor elke groote groep zullen een Kommissaris met behulp van onderkommissarissen de plaats aandui den. 't Bijzonderste is dat de Maatschappijen tegen 2.15 uren ten langsten in de aange duide straten zich bevinden. De Muziekmaatschappijen zullen in den stoet eene genummerde aanwezigheidskaart ontvangen. De premieloting zal plaats hebben om 6 uren in de Patria en iedere maat schappij heeft het recht bij die loting verte genwoordigd te zijn. Het plaatselijk komiteit zorgt dat er bewaarplaatsen voor velos ingericht worden onder andere in Patria Noordstraat. Tot Zondag aanstaande en hertelijken dank. Vlaamsche groet. Namens het komiteit van Verweer De Schrijvers, De Voorzitters, A. Denys, G. Bossuyt. De Greve, Volksv. David, Not. De Leden der Maatschappijen van Pope ringhe die aan de Betooging deelnemen, vertrekken van hier om 12 u. 8 m. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op P" Au- gasti 1914, als volgt vastgesteld voor de hier nav er melde geteisterden POPERINGHE. Verpoot Auguste fr. 515. We Vitse 1827. Depuydt Constant 495. Techel-Temperville Jéröme 462. Merlevede Charles 3271.41 Lennitte René 491. Deman Henri 2591. Plaetevoet Antoine 745. Vandebruwaene Jules 2355.70 Roelandt Remi 820. Desegher Jules 2909.87 WOESTEN. Veryser Léonard 4475. Verstraete René 2365. Boudry Gustave 6020. Depuydt Justine We Ollevier 1095. OOST-VLETEREN. Demeulenaere Euphrasie We Markey 342. Heistercamp Gustave 1555. RENINGHE. Persoone Charles 6370. Delva Charles 1275. Deghandt Karei 510. Lyphout Charles 1740. Indevust Cyrille 1000. Cayseele Camille 727. Defever Henri 800. Platteel Maurice 2830. We Vandelannote-Nollet Louise 1710. Simoen Amand 2300. VOORMEZEELE. Degrauwe Camille 10149. VLAMERT1NGHE. Decorte Eudoxie 6755. Verpoot Sidonie 6876. Deroübaix Isidore '2165. Pluym Charles 320. Bouckenove 3005. WYTSCHAETE. Onraet Cyrille 4352. Cuvelier Jules 2580. YPER. Vanuxem Sidonie We Buseyne 2500. Pertry Henri 3700. Van Overbeke Achille Emile 565. We Vandamme-Dieusaert ,5905. Vermeersch Camille Achille 2850. Dehollander Valere 870. Coffyn Julienne (500. Vandecasteele Henri 1320. Blanckaert Aimé 1530. Wolters Emile 2660. In onzen artikel «Over familienamen» van Zondag laatst zijn er, bij 't zetten, twee reken achtergelaten geweest. Het moest zijn als volgt Al de moeilijke namen zooals Questroy, Le Quesnoy (van daar Duquesnoy), Buc- quoy, Schaloigne(Se!oignes),Deveze, Sansc-n (Sansan), Muyssen, PoeS of Boes(Sl Boes), Lacaze (Tarn), Doine van Doingt (Somme), Flahaut van Flaux (Gard), Smagghe van Soumah, De Weine van Quenne (Deux-Sè- vres), zijn dikwijls namen van gemeenten. Andere, die geen namen van gemeenten zijn, zooals But-haye, Mont-haye, Miile-of Meu- lecamp kunnen namen zijn van gehuchten. In Reninghelst bestaat er wel een Mille-of Meulle-Cruysse. gawii|fiw W*JM*awHaoaMMaBB8aaBBKgfflaB&^ werkte traag. Het woelde in de longen, be lemmerde meer en meer de ademhaling. En daar lagen nu mannen, vrouwen en kinderkens langzaam te stikken. Roepen konden ze niet meer, spreken evenmin, maar al hun vreeselijke benauwdheid, hun gruwe lijke foltering uitte zich in 't krampachtig wringen der handen, in 't een en weer slaan der armen, en den blik der uitpuiiendeoogen die om hulp smeekten. Dergelijke verhalen hoorde Vereeke en zijn reisgezellen, en ze zagen de puinen van Waalshoek, de geschonden huizen en kerk van Harelbeke, de kruisen op de akkers... Te Kortrijk stapten ze uit... 't Was drie uur in den noen... En nu? vroeg Vereeke... We kunnen nog een eind te voet gaan, meende Lansens... Maar alwaar? Mijn weg is 't naaste over Roeseiare... De uwe mis schien over Meenen. O, we blijven safnen, hernam Vereeke. Ja,stemde Gódfflieve toe,over Roeseiare komen wij ookgemakkelijkteSchooiivelde. Hier staan we vier uur van Roeseiare... Dat we ze nog aflapten stelde Lansens voor. Hij keek Godelieve aan. Mij goedZei deze, op den auto hebben we gerust. (Vervolgt.) Mengelwerk van De Poperinqhenaar 69 Naar Kortrijk... dat is juist gepast... say... familie of méefaader, siester, uncle... a place please... Oh, yesstemde de koerier toe. Very kind! (zeer vriendelijk), hernam Gust. Breef man... Alloh, vervolgde hij tot het drietal, 'k heb hem gezeid, dat ge mijn vader, mijn zusteren mijn onkel zijt... Houd het alzoo... en stap op. Dat is beter als uw ziele afmarcheeren op al de slechte wegen... Mogen we? vroeg Vereeke. Yes... all right! schertste, Gust. Go up...spreek maar Viaamsch een beetje traag en hij zal u wel verstaan. Ze namen afscheid. En ik ben nu naar Mechelen en als ik. vader en moeder gezien heb, mogen ze me een dag of tien in den pot draaien, omdat ik geen verlof gevraagd heb... Vragen is niet, maar krijgen, dat is een moeilijker zake... en ais ge 't pakt, hebt ge het zonder vra gen... Wel thuis... en de komplementen aan 't front, dat ons vier jaar geduiveld heeft. Hij wuifde de gewestgenooten achterna. Vereeke, Godelieve en Lansens zegenden die ontmoeting. Nu reisden ze gemakkelijk, al was de koers wat anders. Ze reden door het wreed geha vende Deinze, en bereikten ook een front streek, al was het er een die maar eenige dagen onder vuur gelegen had. De Leiestreek hier had geweldig geleden, vee! menschen waren met rouw geslagen en het drietal hoorde er over vertellen in een herberg, waar ze den goedhartigen chauffeur naar Vlaamsche mode trakteerden. 't Was te Olsene, dat wel een puinhoop geleek. En ten Zuiden, langs de Leieook, speelden zich allerlei drama's af. Bij Olsene verdedig den de Duitschers zicli hardnekkig in het station. Amerikanen, Franschen, koloniale troepen waren over de Leie, stormden op den vijand aan en verdreven hem eindelijk, maar de weg was met dooden en gewonden bezaaid. Ook veel burgers kwamen om. Ze tiadden niet willen vluchten. Anderen werden door de soldaten over de Leie gedragen, doolden dan door de weiden, vielen over lijken, in granaattrechters, kwamen eindelijk te Wak ken, waar 't zwaar geschut donderde. O, die verschrikking aan de Leie door den laatsten slag in Vlaanderen. Een gehucht voorbij Zulte heet Waalshoek. In een kelderke zaten daar 23 burgers. Het huis stortte neer en de verschrikte lieden vluchtten naar een ander kelderke van een hoeve. Nu waren ze met 42De hoeve kraakte, waggelde, viel in elkaar... De ongelukkigen stormden over de velden weg. De boer echter verwijderde wat steenen en bleef met eenige anderen in de schuilplaats. Een bomscherf doodde hem. Naast het lijk werd een vrouw moeder. In een anderen hoek schreiden angstige kinderen... Op Waalshoek alleen kwamen zeven burgers om. Ieder dorp, ieder gehucht had zijn eigen verschrikking. De storm voer voort, woedde boven het land tusschen Leie en Schelde... Wareghemleed vreeselijk, en Ingoyghem, Ooteghem, Tieghem, Avelghem... Stikgas bandieten willen me dood doen. 'k Sta versteld en weer tiert hij Ge moet me levend begraven De dompelaar was zinneloos geworden. Hij had bij zijn woning een schrikkelijk ge vecht gezien. 'k Trachtte hem te kalmeeren, maar al met een keer pakt hij me bij de keel, om me te verworgen, 'k Wring en verweer me, maar hij had zulk een macht. Gelukkig komt er liulpe. Vier kloeke gasten zijn er noodig om den zinnelooze van ine te trekken. Dan liep hij weg. Om één uur stond de ongelukkige weer aan de pastorie. We konden hem niet meester, 's Morgens wierp hij zich languit op straat, juist toen er een vrachtauto aan kwam gereden. De Engelschen konden nog stoppen en ze namen den man mee naar Kortrijk. Drie dagen nadien is hij gestor ven. Vier jaar lang had men den oorlog in 't Westen hooren grommen of huilen, maar men zag er niets van. Men wist en men voelde het aan den druk dat het oorlog was. Maar niemand kon zich een denkbeeld van den gruwel vormen. Te Avelghem, dezelfde verschrikking. Meer dan 200 inwoners kwamen door gas om. Veel slachtoffers stroomden in 't Fort hospitaal van Kortrijk toe, waar de Engel sche kwakerdokter Manning en zijn perso neel hen met veel toewijding verzorgden. tn de kelders van Avelghem, Tieghem,In goyghem en elders waren ze door het gas gevat. Hier kwamen ze sterven. Het gas walmde over de streek en joeg de menschen uit hun kelder... Daar zijn de droevige verhalen van Tie ghem... Tneophiel De Cock zat met zijn vrouw en geburen in den kelder van zijn hoeve. Duit- sche soldaten verscholen er zich. Een granaat sloeg in en een scherf rukte vrouw De Cock een been af. De Duitschers waren door Engelschen achtervolgd. Deze schoten in den kelder, niet wetende dat er vluchtelingen waren. De Cock riep nog: «Civiel, civiel!», en de Britten staakten dadelijk het vuren. Maar 't was voor sommigen te iaat. De boer lag stervend neer. Ook zijn vrouw be zweek. Daarbuiten woedde de strijd voort. De lijken konden er niet blijven. Geburen rukten uit een varkenshok eenige planken, maakten daarmee kisten, begroeven dé dooden ter piaatse, daar men wegens de be schieting niet naar 't dorp kon. Bij 't Arnoldusbosch vocht men met de bajonet. De boschwachter blèef dood van schrik, en werd voorloopig naast de kapel begraven. Pastor Marcou bleef op het dorp, om de gewonden bij te staan. Hij verhaalde 't vol gende,dat wel een beeld vande verschrikking der laatste dagen geeft; «Opeen nacht, 't was bij twaalven, klinkt de belle, 'k Peinze, 't zijn zeker nog vluchte lingen, die in den keider willen komen en 'k doe open. Daar staat een man, dien ik zeer wel ken, een brave mensch... Maar hij roept Meneere de pastere, ge moet mij naar buiten sleuren en levend begraven, want de door A HANS Druk babbelend gingen ze er heen. Gust vr:>eg weer naar zijn ouders... of vertelde dan van eigen lotgevallen, en herhaalde tel kens, dat zijn harte veel lichter was nu. Soins deed hij uitgelaten een sprong als een jong veulen en riep dan... Vader en Moeder gezond... en te Mechelen! En eensklaps zei hij Maar m'n ziele, m'n kop is zot van blijdschap en zoo zou ik vergeten te vragen, waar m'n ouders te Mechelen wonen. In de Katheiijnestraat... inaar 'k weet het nummer niet... Kathelijnestraten... Kathelijne. Nu, ik heb achter_'t front nog een beetje met een Kathelijne "gevrijd... 'k ga dat gemakkelijk onthouden. En 't nummer... bah. 'k trek het eene huis na 't andere bin nen, al achter reke en zoo vind ik ze wel. Aan de Kortrijksche poort wachtten ze «enigen tijd. Daar kwam een vrachtauto... 't Is een van de jampotten... een Engelsche, alloh... Ge gaat mij een keer Engeisch hooren kouten, zei de soldaat en hij zwaaide zijn arm. De auto stopte. Gust ging bij den chauffeur en zei: Vriend... wo go yoe? Koor-tree..., klonk het terug. Slarcrl Swneis van PROVEN Iaat weten dat hij ENGELSCHE WAGENS te koop stelt aan min dan 330 fr. Slechte wielen worden vervangen door nieuwe, en dit aan den zelfden prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1