LEENING MET LOTEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperingheen Omstreken. 0= bloem van bet Mjboseb Apotheek Frans Van de Plas BETOGGiNG HULiER 5 Zondag 30' April 1922. 15 Centiemen. 19 Jaar. N» 18. HONGERLIJDENDE RU** titel. De weelde-taks. Een Alarmkreet Aboaaemenlprijs In Stad fr. 6.50 In Bolgie pp0" 8.00 Buitenland 13.00 Sanson*Vanneste. j I5,0asthaissir-t.:i, j BERICHTE», VEHKOOPIGEN, Eene inlassching Hulp tot Ontwikkeling. Het Viaiiffischs üed Oorlogsschade. - 1 De plaats der mo der. j Onze moderne vrouwen zijn veel te dik wijls uithuizig. De kinderen worden aanzien als lasipotten en ais mevrouwtje maar even de kans klaar ziet om het kind aan vreemde zorgen over te laten, dan gaat ze naar schouwburg of cinema. «EN van de Oorlogsschade Uitgegeven aan fr. 247,50 per Wij vestigen de ving op de Lecnin aandacht van onze lezer- op het feil d it de inschrij- die op i5 MEI zal geopend worden, onmiddellijk zal gesloten worden, zoohaast al de ie koop gestelde titels zullen ingeschreven zijn. Hel is t mogelijk in Men gelievi aan drager, de inschrijvers mgeschre 'us voorzichtig le schrijven en vordeelig voor hen z >o spoedig eveneens aan te storting van zullen ter hand egen merken dat hel, bedrag der worden. voorloo pi ge aa nd eelen inschrijving, aan Politiek Overzicht. l)e Oud-Strijders en de openbare betrekkingen. Amnestie. Het liberaai anticiericalismë? Baigie c Nederland. Belgie en Luxemburg. Ee 5 paar cijfers» "Prijsvermindering op den spoorweg. Rerum Novarum. Frankrijk verwurgt Belgis WW v;mmE - E-ÉÉ 'km-mp VOfKg T A- m. per Jaar U i gever O: ukkerij. Papierhandel, PO EHi.VÜHL Pottohookrekening n< 15570 imilHGIIENAAR I1 BIJ» voor Aankondigingen 0.6 ct" per regel. Herhaalde Inlas O 5 c neen vooraf i"e beta! en en moeten voor uen Vrijdaq noen inoe- zonden worden. Het is niet zonder eenige voldoening dat we hier inogen spreken over eene der schoonste wetten, die gestemd is geweest gedurende de vorige kamerzittingen. Vele goede wetten voor de opbeuring van het volk zijn aangenomen geweest o. a. deze op den verscherpten leerplicht, op de openbare l iblotheken, op de bescherming der kinds heid en eindelijk de wet op het Fonds der meest begaafden» Deze laatste wet zal van af 1 October 1922 in werking treden, ten bate der onvermogende jongelingen die blijken geven van vlijt en vernuft, en dank zij dit fonds, eindelijk in de mogelijkheid zuilen gesteld worden, hun verstandelijke ontwikkeling of studiën voort te zetten, net als de kinderen van begoede burgers. Van af 1 October eerstkomende zal er dus een geldelijke hulp verleend worden aan jongens en meisjes die de lagere school verlaten en middelbare, normale, technische vak- en kunststudiën willen aanvangen en voortzetten. Men zal niet alleen het schoolgeld, de boeken, het pensioen vergoeden maar ook het verlies van loon gedurende den studietijd. Het is natuurlijk een groote stap op de mocratische gebied, een vooruitgang op de weg (ter rechtvaardigheid en der gelijkheid. ledereen van ons kent jongelingen met veel aanleg voor de studie, die eene schoone toekomst zouden mogen te gemoet zien, in- diendegeldelijke middelen het hun toelieten, hum studie's verder voort te zetten. Hon derden van zulke jongelingen zullen daar door gered worden. Nu eindelijk misschien zal die jongen die zijn ouders vruchteloos trachtte te overhalen om wat langer te mogen naar school gaan or in gelukken tot zijn doel te komen. De bevoordeelden moeten zooals het redelijk is, de zedelijke verplichting op nemen, deze hulp later aan het fonds terug te keeren, 't zij in verschillende deelen 't zij in eens zonder eenigen interest. Dit is het minste, de toekomst van ons aankomende volk is meer dan ooit daardoor verbeterd. De steun wordt slechts verleend tot aan de hoogeschool, doch deze bepaling zal ook wel eensdaags vervallen, want alle onderwijs van hoog tot laag, dus ook het hoogeschool onderwijs moet voor armen en rijken, arbeiders en burgers openstaan, dat is de eenige, eerlijke en democratische op lossing. De geleerdheid op alle gebied, de studie, de toekomst moeten behooren aan alle ern stige en werkzame leerlingen. Alle onderwijs, lager, middelbaar, normaal, technisch en hooger moet kosteloos voor Iedereen open staan. Het is dus gedaan met dat triestig ant woord«Ons kind doet zijn best op de school, het leert zoo goed, de meester zou het willen doen voortleeren maar we kunnen niet, daarvoor hebben wij het noodige geld niet». Neen, dat moet uit zijn. We zien dat deze die het niet hebben, het kunnen krijgen zonder eenige moeilijkheid. Dit «fonds» is gesticht voor de kinderen van onze werklieden, beambten, lagere be dienden van staat, provincie of gemeente, onderwijzers enz. In één woord dit fonds zal de minder begoede kinderen, die zich bui tengewoon wilskrachtig en vlijtig toonen toelaten hun studiën voort te zetten na de lagere school. Ouders van allen rang maakt gebruik van deze gelegenheid. Nu eenige practische wenken overdie wet: Tot wie zich wenden om van dit «Fonds» te genieten? Tot zijn gemeentebestuur. Als het «Fonds» in de gemeente niet bestaat zich dan wenden tot het Provintiaal bestuur. Poperinghe heeft zich vereenigd met andere gemeenten om het «fonds» tot stand te brengen, Van waar komt dit geld? Van de gemeente, provintie en Staat. Dus onder vorm van kleine belasting ge legd op al de burgers van het land. Die be lasting beloopt 12 centiemen per inwoner voor 1922-1923. Van jaar tot jaar stijgt ze om te komen tot 40 centiemen in het jaar 1927 en de jaren die volgen. Dit fonds zal in 1923 1 1/2 inillioen op brengen en in 1927 wat meer dan 5 millioen. Wie kan ervan genieten? Alle jongelingen en meisjes die blijken geven van vernuft en vlijt. Ze zullen zich onderwerpen aan een Keurkomiteit. Wanneer komt het fonds in voege? Bij het ingaan van het aanstaande school jaar. Het zal veel bijdragen tot het vormen van een vrijer en schooner Vlaanderen in een stevig en onverbreekbare België. D. Mengelwerk van De Poperinqhenaar 70 door A. HANS. En ze vervolgden hun reis over Heule, Moorsele, Rumbeke, Vijfwege. De donkerte viel toen ze te Roeselare waren, de stad, die ze gekend hadden als een nijvere plaats, bewoond door een ondernemende bevolking, die gestadig de nering uitbreidde. Roeselare ligt in 't hartje van Vlaanderen. Een «groote parochie» zeiden de menschen wei eer... Neen, men kende er toen nog geen prach tige winkels, geen koffiehuizen met «gar- £ons», geen asfaltstraten en boulevards. Men kende er alleen den arbeid. Men werkte er hard. 1 luiswevers werden zoo fabrikanten,kleine wi keiiers groot-handelaars, timmermans knechten ondernemers Om negen uur was Roeseiare uitgestorven. Dan sliep de bevolking, ten einde er mor gen weer vroeg bij te zijn, want de uchtend- stond had goud in den mond. Zoo groeide Roeselare tot een stad van ha idel en nijverheid. En stilaan werd Roeselare moderner, kreeg het schooner huizen en grooter winkels en zeifs een begin van boulevards, al doofde al 't nieuwe den ouden geest niet. 3oven de daken rees hoog en fier de St-Michielstoren, waaruit de beiaard zong. Er was een tijd dat men beweerde dat er geene schoone Vlaainsche liederen waren. Dat was niet juist. Alleen mocht men aan nemen dat de Vlaamsche liederen niet ge noeg gekend waren. In deze laatste tien jaren is daar zooveel verandering in gekomen, dat het Vlaamsche lied thans eene heerlijke plaats inneemt in het leven van ons volk. De liederavonden in de groote vlaamsche steden ingericht hebben daar grootelijks toe geholpen. Op onze streek hebben de Vlaamsche Vrienden het hunne bijgebracht om het Vlaamsche lied te verspreiden. Voor den oorlog gaven zij te Poperinghe en in de om liggende gemeenten, in een paar jaar, 25 feestavonden waarop de schoonste Vlaam sche liederen gezongen en aangeleerd wer den. Zij hebben bij honderden en nog hon derden tekstboekjes onder het voik ver spreid. Thans is het zoo noodig niet meer van rond te gaan, gezien elke gemeente eene vereeniging heeft die op hare beurt de Vlaamsche muziekkunst verspreidt. Het Vlaamsche lied geniet in Vlaanderen eenen verbazenden bijval, vooral het vader- landsche en het strijdlied dat zoo veel als eene specialiteit van de Vlamingen is. Het Viaamsche volkslied beleeft thans eenen bloei die in de omliggende landen on gekend is. Zelfs Frankrijk, dat altijd zoo hoog stond met zijn lied, kan hierin tegen ons niet rfteer op. Het zou mij te ver bren gen moest ik namen opnoemen onzer groote schaar lieder-coinponisten. Alleenlijk enkele cijfers zullen volstaan. Sedert 50 jaar geeft het Willems-fonds eene jaarlijksche reeks van degelijke zang stukken van de beste Vlaamsche en Hol- landsche toondichters. Welnu zoo zijn er 330 verschillige liederen uitgegeven, aan 2000 exemplaren ieder, dat maakt 660 dui zend liederen door het Willems-fonds alleen onder het Vlaamsche volk verspreid. In 1880 werd deze loffelijke poging door het Davidsfonds nagevolgd. De zang Ik ken een lied het roerend schoon salonlied van W. De Mol is thans aan zijne 30 uitgaven. Zoo zijn er meer die 10 of 12 uitgaven beleven. Kan men met grooteren lof over onze Vlaamsche liederen spreken. Als wij zien hoe onze Vlaamsche dichters en toondichters beieveren om onder ons volk eene gezonde, edele kunst te versprei den, is het onze plicht deze poging uit ai onze krachten te steunen. Geen vreemde zang bekoom bij ons.den eererang. Thans wordt eene driedubbele krachtin spanning gedaan om steeds meer en meer de Vlaamsche muziek en het Vlaamsche lied te doen kennen. Ik doe een beroep op al wie Vlaamsch en kunstminnend is om hie rin mede te helpen. 1. De Muziek-Warande is een tijdschrift dat elke maand verschijnt voor de Muziek- ininneride Vlamingen. Het kost 15 frank en wordt gedrukt in De Standaard. Het is Em. Hullefcrouck die er de leiding van heeft en net bespreekt al wat met onze muziek in betrek staat. Inrichters van feesten mogen zich tot de Muziek-Warande wenden zoo zij met dege lijke zangers en muziekanten willen in be trekking komen. 2. Het Vlaamsche lied. Het is eene uitga ve van De Standaard onder leiding van A. Wilford. Elke maand verschijnt een liecF onder vorm van volksuitgave. Het kost per jaar 10 frank. 3. De liederuitgave De Ring 17 Lau rierstraat Berchein (Antw.) groeit tot eene weldaad voor het Vlaamsche Volk. Tegen 12 frank per jaar, één frank per mooi uit gegeven lied, bezorgt het, om de 3 maand, 3 liederen van onze beste toondichters. Die liederen zijn knap, voornaam, schoon. Zij vormen liederen voor den huiskring kunst en salonliederen alsook drink- en gezel schapsliederen. Er zijn zooveel piano's op onze streek. Op geen een zouden deze liederen mogen ont breken. Zij mogen onder opzicht van ze delijkheid zoowel als onder opzicht van kunst ten zeerste aanbevolen worden. In de laatste zitting der Scheidsrechter- Het staat in de dagbladen, zwart op wit, lijice Kommissies werd de schade op le" Au- het gruwelijkste drama dat men zich ook gusii 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernaverinelde geteisterden Ojsvelg-r van S VANDEN BERGHE, Bertenplrs At,, 8, (Kleine Msrkt), - p y e n I a u ii K. - Albrecht Rodenbach stond gestandbeeld op het St-Amandusplein. Dat waren wel de eenige merkwaardig heden. Uit de verte reeds zag men de vele fa brieksschouwen die hun zwarten rook spuw den, en de stad was als gevuld van 't gedaver der machine's en 't geronk der duizenden raderen. Daar spon en weefde men 't bekende lijn waad, daar waren de verwerijen, en buiten die nijverheid, ook de brouwerijen, chicorei- fabrieken, de groote magazijnen, waaruit de zware wagens, de bekende Roeselaarsche «camions» met drie of vier paarden bespan ne.), goederen vervoerden door 't gansche Vlaamsche land. De treinen brachten ze aan of de schepen op 't klein kanaal van de Leie. Zoo was Roeselare toen de oorlog uitbrak, de oorlog die eerst zoo ver woedde, en welke men hier slechts kende door 't vertrek der soldaten en vrijwilligers, en uit de verslagen in het dagblad. De burgerwacht zelfs scheen zoo vreed zaam. Maar in October sloeg de storm eensklaps naar deze zijde over en geweldig woedde hij vier jaren lang ook in Roeselare's land. Want leperen was een goede gebuur, dichtbij dus.,, en in vredestijd ging men wandelen, familie bezoeken of kermis vieren te West- Roosebeke, Langemarck, Poelcapelle, Zon- nebeke, Moorslede, Becelaere, de dorpkens, welker namen voortdurend in de legerbe- richten werden genoemd. En vier jaar was Roeselare's lot verbonden 1 ■him tii i' ii n mimwwn Een vader doodt BOES1NGHE. Vangheluwe-Lauwers Léopold LANGEMARCK. Bourgeois-Dekindt Alois Vandenbroucke Emeric Dewancker Henri Bultinck Cainille Crombez-Ameloot Amand de kinders Van Wamme Henri Vierstraete Henri VOORMEZEELE. Bouden Rosalie Menu Julienne Lippinois Sophie DICKEBUSCH. Leeuwerck Théophile Hoevenaeghel Julie VLAMERT1NGHE. Cardon Arthur Lemahieu Emile Pinceel Henri Vansevenant Justin Vancollie Mathilde RENINGHELST. Dumortier Gusiave Huysser Edmond Vangheluwe Jéroine Leurelle Jules Meerseman Jéröme Rossy Charles Tant Cyrille Vercruysse Henri Gouwy Jules Lemahieu Auguste Heyman Joseph Cappoen Jules Carton Henri Gouwy Florent Spiilebout Théop' ile Facs Maurice Carton Cyrille Cafmeyer Arthur Decaestecker Godeüeve fr. 1704. 8290. 4361 1300. 8855.' 2500. 4300. 13500. 2040. 33162. 880. 2190. 4205. 550. 20700. 740. 3025. 2625. S75. 1435. 2375. 920. 2355. 810. 3063. 9445. 1170. 2275. 3835. 2580. 3175. 680. 4870. 1438. 2740. 1003. 1275. tlocKflnri'. De betooging Muiier, ingericht door de Werkers-, Landbouwers- en Middenstands organisaties van West-Vlaand ren, heeft Zondagnamiddag een stroom van volk naar Roeselare gelokt. Honderd vijf-en-zeventig maatschappijen hadden hun toetreding gezonden. Talrijke afgevaardigden ervan stapien in den stoet. Er waren ruim 200 vlaggen, w. o. zestig vlaggen van de Vlaamsche Oud Strijders- bonden. Dertig muziekmaatschappijen stap ten in den stoet. Op den ganschen doortocht van den stoet itond een talrijke menigte, welke nadien samenstroomde op het St-Arnandsplein, rond het standbeeld van Albrecht Roden bach. Daar werd in open lucht het woord gevoerd door de feeeren Degreve, Catteeuw, F. de Pillecijn, en adv. Leo Scheere De sprekers werden herhaaldelijk luide toege juicht. De laatste spreker bijzonderlijk oogstte veel bijval met zijn gloeiende, overtuigende toespraak. Die manifestatie, waaraan rond de 20.000 man deel namen, is zonder aanstoot, geest driftig afgeloopen. voorstellen kan zijne drie kinderen. i Bedronken en levensmoede, opent hij de gasbuis en de kinderen worden een tijd la ter verstikt gevonden in hun bed. De onmensch was nog niet dood, men is er in gelukt hem tot het leven terug te roe pen. En de moeder Was de moeder niet daar om de onschuldige slachtoffers onder hare bescherming te nemen en te verdedigen Wel neen, de dagbladen geven naderen uit leg De moeder was, dien avond, naar den schouwburg gegaan...» Moeder ver van huis... Vader dronken en de kindertjes zonder toezicht of steun, wor den in de armen van den dood geworpen. i Moeders, moeders, het weze u eene les! I Uwe verantwoordelijkheid, vrouwen, is zeer grootGod schenkt u de kinderen als een heilig pand, dat ge met al de zorgen van uw teeder moederhart omringen moet. Indien gij, uit noodzakelijkheid, u van huis verwijderen moet, geeft ze dan enkel over in vertrouwbare handen. Het ongehoordste is echter toch wel dees I de kinderen alleen laten, om zelfs de verma- I ken na te jagen I Die ongelukkige moeder is zwaar, zwaar igestraft om hare groote nalatigheid. Zeker, j zóó had ze het niet verwacht, en hare kin- 1 deren waren niet meer zoo kiein en hulpbe hoevend. En toch... het allerschrikkelijkste is geschied ze zijn dood Indien de moeder thuis ware geweest, dan, ja, dan Ware het waarschijnlijk toch niet gebeurd. 4 Moeders, terwijl gij gretig de ingebeelde, en zoo vaak nietsbeduidende verhalen volgt in cinema, en tranen wegvaagt om het lij den der voorgestelde helden, of uwen tijd verbeuzelt in de herberg, 2itten uwe kinde ren thuis naar u te verlangen, en lijden om uwe afwezigheid. En gelukkig nog, als er, bij uwe thuiskomst, geen lichamelijk kwaad te betreuren is. Zedelijke verwoestingen zijn bijna altoos het gevolg van de menigvuldige afwezigheid der moeder. Deéénige, de ware, de rechte plaats der moeder is thuis bij hare kinderen. iiiv Deze week zijn ons no^ verscheidene l iften toege komen, die wij vermelden. Vorige lijsten 11.121 fr. 65 Poperinghe, onbekend 10; ld voor de bekec-ring mijner kinderen 40; Van Belgen in Prankvijk, om eene gunst le bekgmen 25 Uit dankzegging voor de plechtige comnïunT?r om een kindje te redder. 40S. Jan ter Biezen, twee zus tertjes 10; Stavele, om mijne gebeden verhoord te zien 40 Om een arm kind te helpen 15 Woesten, tvne weduwe mijn eerste goed werk 40 S. Jan ter Biezen, bijzondere intentie 20 Westnieuwkerke, 21' storong van meester en leerlingen der aanneembare school 19 50 ld voor de goddelijke Voorzienigheid 10; Croinbeke, om eene genezing te bekomen iO; Westnieuwkerke D. M. 20 Bijzondere inteniie 20 Om eene genezing te bekomen 5Om eene bijzondere gurist te bekomen 5 Ter ure der goddelijke Voor zienigheid en de H. Familie, otn eene gunst te in ko men 15 Poelcapelle, om Gods zegen te bekomen 10. Te zamen 11.481 fr. 15. nf\ O' 1 de «raw g aan dat dier geburen. ling en grooten nood, van verwoesting en verlatenheid dan... Thans zag Roeselare er ellendig uit. Vernield was het niet, zooals menig dorp in den omtrek, zooals de zuster steden leper, Dixinuiden en Nieuwpoort. Hoe triestig, zeiden de reizigers. Het maanlicht viel in de uitgebrande en leeggeplunderde huizen... Men keek dwars door de voor- en achtergevels. En nergens leven... Roeselare geleek een doode stede... Op de Markt toch liepen eenige menschen. In de Oostsfraat stapten Fransche soldaten. Hier en daar pinkte voor een raam een flauw lichtje',een flikkerend olielampje. Daar dreef men al handel. Men verkocht er brood, haringen, tabak, sigaretten, chocolade... waren door ondernemende lieden in Frank rijk gehaald. Recht over de post was een herberg. Men trok er binnen. Vereeke vroeg aan den baas of hij geen slaping had. Daar op de bank kunt ge zitten, ant woordde de waard. Maar een deken heb ik zelf niet. 'k Zal de stoof aanhouden... Ge moet niet verder zoeken, want ge vindt toch niets. De weinige burgers die terug zijn, hebben met moeite een oude matras voor vier jaar van marle-j loosheid van zijn stukgerefen huizen. De De Minister van Binnenlandsche zaken heefteen wetsontwerp ingediend om de wet van 3 Augustus 19 te wijzigen waarbij de diensthervatting van de gedemobiliseerde Belgen in de openbare ambten en betrekkin gen verzekerd en de toegang tot deze be dieningen aan de verminkten en strijders vergemakkelijkt wordt. De Regeering stelt met spijt vast dat som mige besturen hunnen plicht niet deden tegenover de oud-strijders. Zij zal trachten beter gewapend te zijn tegenover de lamlen digheid of den onwil der ondergeschikte besturen. Groote herten kunnen edelmoedig vergif fenis schenken voor het kwaad Lun aan gedaan. Christus bracht op de wereld de leer der vergeving. Hij leerde ons bidden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Groote landen kunnen ook vergeven. Met breed gebaar schonk Frankrijk, schonk Engeland volledige amnestie ui vergiffenis aan de gestrafte soldaten uit den grooten oorlog. Belgie kan dat edel gebaar niet doen. Nog 33 oud-strijders zuchten in de Belgische ge- ValIgGIHSSCn. --J De liberale sportga'zet Dernière Heure bevat een heftig artikel tegen de beslissing van net socialistisch congres om den schooi oorlog niette doen loskomen. Het anticleri calisme zal weldra het monopol zijn der liberale partij. In het verslag uit naam van de Commis sie van Buitenlandsche Zaken, belast met het onderzoek van de begrooting van Bui tenlandsche Zaken wenscht markies Impe rial! dat hij weldra den dag zou mogen be groeten waarop, alle hinderpalen uit dei weggeruimd zijnde, een verdrag zou geslo ten zijn tusschen Belgie en Nederland. De Ministers Tiieunis ,-u Jaspar zullen bij hunne terugreis uit Genua Luxemburg be zoeken. De Belgische-Luxemburgsche Unie za met 1 Mei aanstaande i werkingtreden. In de Fransche Hoogeschool van Luik zijn er 8i Vlamingen. Moesten deze heeren een Vlaamsche Hoogeschool in Luik eischen, zou men hen voor verstandig houden? In de Fransche Hoogeschool waren er verleden jaar 42 studenten. Is het verstandig voor hen de hoogeschool te behouden? Het onbillijk en onredelijk. Aan de invaliede oud-strijders wordt op den/spoorweg eene vermindering van 75 t. h. per reis toegestaan, Het raadplegend tarièvenkomiteit onderzoekt voor Hètoogen- blik de kwestie om aan de burgerlijke oorlogsinvalieden ook -. ene vermindering te verleenen op de vervoerprijzen. Eene vermindering van 75 t. h. wordt ook toegestaan aan onze koloniale troepen, de Europeesche soldaten onzer kolonie. Op 15 Mei is het de 31° verjaring van de verschijning der Encycliek Rerum Novm- rum Die verjaring zal, door veel christene Werkliedenorganisaties, rnet luister gevierd worden. De Paus Leo Xlli legde in dezen beroem den wereldbrief al de bekommering die Hij in zijne ziel gevoelde voor den kleinen, voor den minderen man Hoe jammer dat men tot nu toe in zoovele middens, in katholieke middens, kil bleef bij het liefdewoord van den Paus der werk lieden. Christene werklieden, vereenigtU en volgt den raadvanuwen Paus, van Z. H. Leo XIII. 't. Is de eenige weg die voor U open ligt en die geleidt tot de verheffing van uw zelven en van uwen stand. Güido Mitrci'i I* van PROVEN laat weten dat hij ENGELSCHK WAGENS te koop stelt aan min dan 330 fr. Slechte wielen worden vervangen door nieuwe, en dit aan den zelfden prijs. kerk geheel vernield Het altaar en het koor zijn met één snak op de graven geworpen. Blokken puin, dui zend kilos zwaar, plakken tegen elkander. Pilaren waggelen. Het dak kijkt schuins in de kerk. Een kruisbeeld op een graf is de linkerarm afgeslagen, hangt daar pooverkens en troosteloos. Kruinloozc liooge populieren omringen de doodenplaats. Vijftig meters verder ligt in een stinkenden granaatput een koploos paard, zwart en gezwollen. Enkele fabriekschouwen rijzen ellendig bo ven het puin. Een kruis staat op het graf van in 1914gefusiljeerde burgers... De reizigers keken somber naar al die ruinen... En ginder verder was het nog erger... die per het doode land in. Lansen zocht zijn hoeve op. Een stuk van het huis stond ftr nog maar met beton omge bouwd tot een reusachtige abri. De boer nam al gauw een besluit. Ik blijf weg tot den uitkomen, zei hij. Ea 'tzal bij u nog erger zijn dan hier. Dat is geen plaats, om er den winter door te brengen. Ik ga toch zien, sprak Vereeke. O zeker en ik ga mee. Ze namen den weg naar Houthulst. Zwij- ieder met zijn van O ent Waalsch Fransche is effena Volgens een in het Staatsblad verschenen Koninklijk besluit, treedt de wet van 23 Oogst 1921, houdende invoering van een taks van 5 pet. op den aankoop van weel deartikelen en verbruiks en verblijfkosten in hotels, spijshuizen, pasteibakkerswinkels, enz., den 15 Mei a.s. in werking. Ziehier in enkele woorden i.oe deze taksen worden berekend 1. Voor de sommen betaald uit hoofde van verbruik en verblijf in Hotels, en anuere nrichiingen waar de klanten ter plaatse verbruiken wordteen takt# van 5 pet. op de kwijtbrieven geheven, die verrekend wordt van 10 tot 10fr., zonder beperking, wanneer het bedrag van de uitgave overschrijdt: a) 10 fr. per eetmaal en per persoon; b) 15 fr. per dag en per persoon voor huur van kamer of appartement; c) 30 fr. per persoon en per dag ve rblijf. 2. Hetzelfde recht is eischbaar bij aan- koopen gedaan tusschen uieihandelaars of bij kleinhandelaars voor persoonlijk gebruik van dén kooper of van zijn gezin van de volgende artikelen: a) Wapens, geweren en jachtmunitie; b) Automobielen voor personenvervoer motorfietsen, plezierbooten, jachten, alsook benoodigdheden en toebehooren ervan c) Echte of onechte juweeien, goudwerk paarlen en edeigesteypten d)i Pelswerk e) Reukwerk. Kwijtbrieven die geen lOfr. overschrijden," worden van de taks vrijgesteld. Elke winkelier of verkooper is gehouden een afzonderlijke kwijtbrief boven de 10 fr. af te leveren, op boete van 500 fr. Op tiie kwijtbrieven wordt een piakze.-.ei ge hecht, bestaande uit twee deèlen, welke van elkaar gescheiden worden en het bedrag van de taks in 't wit gedrukt vermelden. De handelaars zijn gehouden gedrukte formulieren van kwijtbrieven te gebruiken die uit een stamboek worden gescheurd en hun naam en adres vermelden moeten. Is 't mogelijk 1zoo schrijft het Belgique van 24 Maart l.l. En om dezen alarmkreet te vcrfechtveer- digen, geeft zij een vergelijkende taal van de Belgische produkten uit Belgie naar Frankrijk overgevoerd in 1920 vóór de toe passing der Fransche tolrechten, bij deze van 1921 na de toepassing der Fransche verbiedende tolrechten. 't Verschil is verschrikkelijk Oordeelt zelve zich zelf. Wel, dat zal hier wel gaan, meende gend marcheerden ze voort, Godeüeve en de anderen knikten toestem-!eigen gedachten bezig, mend. j De streek lag doodsch en verlaten. Het Men moest hier met weinig tevreden zijn. '.was droog nu, een kille wind voer over het Den volgenden morgen waren ze al weer 1 arme Vlaanderen, dat zich als een reusachtig vroeg te been. Ze gingen naar Staden. Igrauw kerkhof uitstrekte, Het dorp stond nog overeind, in de dak-- Daar naderde een söldaat. Hij herkende Vereeke, want hij kwam van Schoonvelde. Hij was naar 't dorp geweest... Vereeke begroette hem hartelijk. Ge zult ginder nog soldaten van onze gemeente zien, verzekerde hij. We zijn doolaards. En zijn er, die aldaar gaan in de hoop, dat huif familie ook eens zal kornen zien, en dat ze elkaar daar zullen ontmoeten Maar gij zijt de eerste burgers die ik tegen kom, tenminste de eerste parochianen... !k heb gehoord dat ons volk rond Meclielen zit. Vereeke kon geen nieuws geven over zijn familie. En hebt ge De Vuist al gezien? vree: de soföaat aan Godeüeve. Deze begon eensklaps te beven van ont roering. Louis... neen... is hij hier? stamelde ze. 'k Weet het niet... hij was toch in 't le ger... Als soldaat! riep Vereeke vcroaasd. la, wist ge dat niet Neen... - Als soldaat? herhaalde G cleliéve. Vocht hij mee? Ja, als vrijwilliger. Datwas I chschoon van hem... Hij kon hier zeker de verdruk kingvan den Duitscher niet meer herden. Plots kwam er een groote vreugde over de jonge vrouw. Louis had dienst genomen... als vrijwilli ger... Dus zeker om boete te doen. Dan had hij berouw gekregen en wilde hij zijn vorig gedrag herstellen. Gelouterd zou hij tot haar terug komen. Libre 8 820 192! Kitogr. Kiiogr. Verwen en kleuren 8.071.953 5.376.631 Wollen en haren draden 2.740.7Ö9 246.775 Katoendraad 3.556.921 259.725 Wollen- en andere plan- tenweefsels draden 3.986.298 2.270.520 Wollen gewee.sels 678.602 184.172 Katoen geweefsels 1.961.476 468.425 Vias, kemp en jute geweefsels 1.589.600 227.395 Houten voorwespen 9.857.034 3.862.647 Papier 12.612.087 8.974.454 Steenen 20.637.363 16.675.747 Aardewerk 226.653.786 170.193.495 Glaswerk 64.556.021 11.058.670 Bewerkt ijzer en staal 285.025.415 62.159.184 Bewerkt zink 22.724.291 7.619.8S0 Machieneii en mekanieken 36.967.360 27.125.800 Vervoertuigen 4.213.452 1.824.421 Amidon 1.271.701 51.094 Meubelen 5.790.161 2.166.052 En intusschen vie ren de Amities Fran- parses» en roepen luidop van Vive la France! In o IE De vuurberg Coünia, in Mexiko, is in voile werking. De inwoners der stad Coünia verlaten hunne haardsteden. Er zouden reeds slachtoffers zijn. Te Chicag werd de E. H. pastoor Chodniewicz, door een dief dien hij op heeterdaad betrapte, doodgeschoten. In 1921 vlogen van Engeland naar het vasteland, 3444 Vliegtuigen met 16.950 per sonen aan boord, waarvan 11.959 passagiers. In destreek van Chambery, Frankrijk, is er Maandag nacht een groote hoeveelheid sneeuw gévallen. Dinsdag heeft men inde Boiirget-meer honderden gevonden. De' beestjes zijn aan koude en honger. J;*™» of ze in de donkerte een straal wateren van het zwaluwen dood moeten bezweken 'T Was licht zag. Maar dan greep weer a; gst haar aan... Was Louis aan het gevaar op.tse.apt? Men zei, dat de dood hij he! oimnsiei zoo wreed in het Vrijboseh had gemaaid. Is mijn man ontkomen ;:an den slag vroeg ze. Ik heb hem sedert het offensief niet meer gezien, Och Heere 1 ja, maar ge moet daarom niet vers;'lie ten. Hij is ai een anderen kan' opgetrokken dan ik, 'k kon hem dus giet meer zien. Waar zou hij dan zijn? De soldaat haalde u schouders op. Misschien te Geut...f aitcAnivvcrpen, hernam hij. Detro-, pen zijn >vcra! vcrcie.-id... En wie weet misschien op. weg naar Duhsch- •land. Iic moet nu ook mijn regiment zoeken. Neen, meer nieuws kon hij niet geven... De doolaards trokken verder door het doode land. Godeüeve had overal gevraagd en gezocht NadeTeis naar Schoonveide v. a ze eenige dagen te Gent gebleven. Maar hier vond ze ouder aolduu geen kennissen. Ze keerde met vader r.aar iiet viucbtclhg- huis terug. Bij de Schoonvelde!.<<r rs zond ut er we! soldaten komen... Godeüeve deed opsporingen te Moc-mmm. En ja, daar bevestigde m-. .i dat haa: man soldaat was geweest, maar niemanu wist iets van zijn lotgevallen. Zoo gingen de dagen somber voorbij. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1