LEENING MET AP IER Schrijft in op de Leening. N AD. OIO! SIX. W' G L' V. O. S. Poperinghe. TURNFËEST. Prijs van uitgifte Fr. 247.50 per titel. W '8* O H rr VERMAKELIJKHEDEN. Burgerstand van TE KO O P alsook j U Biezen. Coliseum-Cinema. Viaamsche Vrienden. Kiliviiolke. Ongeluk. Maandag avond wierp vrouw Verbeke onbedacht een stuk gevlochten lint, soort wiek in de bran dende stoof. Het ding, enkel eenige centime ters lang, ontvlamde zoo hevig dat het vuur tot tegen de zoldering opsloeg en dat de ongelukkige vrouw erge brandwonden aaruhoofd en gezicht bekwam. Stad Poperinghe. Op de Groote Markt, van de Oorlogsschade Speelkaarten ten bureele dezer. l)OKTEIt MENGELINGEN. Te verbollen door den uil. Mei. Zondag 21 Mei 192,2. De "Baiique de Courtrai,, PP IKS" Ni FÏFf? CTD C f If ,2 vrouwvelos in goeden staat DmJRLIl UCsi OiilLLli! eklatten bij René Deschuyter, St-Jan-ter Brusselsche, Henegeuwsche Booinsclie) P ebreveteerde bakstoof (cuisinière) zeer in de Gemeentemagazijnen te U dienstig en in goeden staat. Alle dagen te Vlamertinghe Yper Boesinghe. Anfwcrpen's Botm- Hypotheekbank Gevraagd. Verloren. Zitting van den gemeenteraad der Stad UK't'lc. Eerlijke vinder. De ge- Poperinghe, op Zaterdag 29 April, om 6' ure naainde René Pinson, landwerker te Abeele, 's avonds. VERSLAG: heeft den 19Jen April 1.1. een handzakje, be- 1' Punt. Voorstelling van drie kandida- helzende belangrijke zaakpapieren en de ten leden voor de schiftingskommissie, bijsom van 89 fr. 25, gevonden in den trein het tusschengemeentelijk fonds van meestbe gaafden. Worden voorgesteld niet algemeene stem men, de Heeren Vandooren julien, Schepen van onderwijs te Poperinghe. Gheysen Jules, Geneesheer te Rousbrugge. Malisse Jules, gepensionneerde onderwij zer te Kemmel. 2e Punt. Mededeelingen. De Burgmeester deelt mede dat de Koning van Engeland, op bezoek in België, een groet zal brengen, te Poperinghe, op het Kerkhof Rerny, aan de aldaar begravene Engelsche soldaten. Juiste dag en uur van het bezoek zijn nog niet gekend. Ter dier gelegenheid beslist de gemeente raad, op bedoeld kerkhof, eene prachtige kroon neder te leggen, als blijk van hulde en erkentelijkheid der Stad Poperinghe. De Roode Pillen uit samengetrokken plantensappen, zijn het besteder purgeer middels, zij veroorzaken onmiddelijk de volledige ontlasting der overblijfselen van uw eetmaai, die, tengevolge der verstopping, zich opeenhoopen in de ingewanden, er rot ting en gisting veroorzaken, die zeer gevaar lijk zijn voor de gezondheid. De doos2frank bij H. Notredame. Groote Markt, Poperinghe. Oorlogsverminkten. De heer Burge meester, Voorzitter van het Nationaal werk der Oorlogsverminkten, voor Poperinghe, noodigt alle Oorlogsverminkten der stad uit, opde vergadering welke heden,zondag voor middag te 10 uur stipt gehouden wordt in het Stadhuis. Dagorde 1. Bespreking van Invaliedenbelangen. 2. Uitdeeling van kleederen. N. B. Dit bericht dient tot uitnoodiging. Kerkhof. Herhaaldelijk worden op 't kerkhof bloemen, door familieleden op 't graf van hunne dierbaren geplant, weg ge nomen. Dat is eene oneerlijkheid, en in zulke omstandigheden gepleegd, eene echte schur kenstreek die voorbeeldig diende gestraft. Stadswerklieden. Vroeger, vrochten aan 't onderhoud van wegen en grachten op het uitgestrekt grondgebied van Poperinghe, 15 werklieden. Om besparingen te doen, heeft het stadsbestuur het getal op 4 ge bracht. Nieuwe school. Met October aan staande zal de lagere afdeeling van het col lege overgebracht worden naar de Boe- scheepstraat, in het gebouw thans grbruikt door het S. Jozefsgesticht van Yper. Het vereischte getal klassen, met wereld lijke onderwijzers, zal aldaar ingericht worden. Gedenkteeken. De stedelijke Com missie voor het oprichten van 't Gedenktee ken van de gesneuvelde soldaten, heeft be sloten het standbeeld zoo spoedig mogelijk te doen voltooien, opdat het in den loop van den zomer 1922 nog kunne geplaatst worden Nopens de plaats waar het zal opgericht worden, zal dezer dagen eene eindbeslissing genomen worden. Volkshuis. Heden Zondag om 4 1/2 ure, groote vergadering van al de leden van den Christen werkliedenbond. Aanspraak en mededeelingen. Prijsloting voor dezen die in regel zijn met hunne lidkaart. Schielijke dooden. Zondag, waren in Poperinghe, op 24 uren tijd, vier schielijke overlijdens: We Halfmaerten, S. Annastraat; Jules Legrand, Pottestraat; Ivo Deprez, Oudemanhuis; Charles Vancayseele, Abeele. Woensdag avond, aanstaande, om 8 u. gewone veertiendaagsche vergadering in den Katholieken Kring. Onderwerp: Geschiedenis Van Poperinghe. Het Bestuur van de V. O. S. heeft de eer al zijne leden en bijleden uit te noodigen om deel te nemen aan de baanbolling welke zal gegeven worden op zondag 21 Mei 1922 Zij worden vriendelijk verzocht om 13 ure (nieuwe uur) in ons lokaal «Au Petit Paris» Noordstraat, 2, te komen, om dan gezament- lijk niet ons muziek en vlag, naar het ge hucht Vogelhoek te gaan, waar eene bolling plaats heeft. Deze bolling (200 franken prijzen) is gra 3693, en het onmiddelijk afgegeven bij het afstappen aan den statie overste van Abeele. De eigenaarster, Mevrouw S. van Zuid- schoote heeft den eerlijken vinder eene be looning gegeven, en deze week ontving hij nog 15 fr. van het Beheer den Staatsspoor wegen. Veeprijskamp. De eerste jaarlijksche veeprijskamp van het herin gerichte landbouwcomice Kemmel - Yper heeft dus Dinsdag laatst, 2 Mei 1922, te Kemmel plaats gehad. Niemand had zich verwacht zooveel en zulk schoon vee op den prijskamp te zien en de Juryleden waren het eens om te bewonderen hoe de landbou wers in deze verwoeste streek er reeds in gelukt zijii zooveel dieren van ons schoon oud vlaamsch rood ras in hunne stallen te bezitten. Ziehier den uitslag van den Prijskamp A. Vaarzen zonder tanden T'pr. 40 fr. en verg. eermet.A. Simoen, Kemmel 2"' pr. 30 fr. en verz. id WcCh. Gatteen,Reningh. 3epr. 20 fr. en bronz. id Cyr. Gunst, Poperinghe 4cpr. 10 fr. id 5' pr. 5 fr. id B. Vaarzen met 2 tanden 1c pr. 60 fr. en verg. eermet. :C. Soenen,Reningh. 2e pr. 40 fr. en verz. id J.Descamps, id 3' pr. 20 fr. en bronz. id J. Ollivier, W-Nieuwk. 4epr. 10 fr. en Ap. Morel, Kemmel C. Vaarzen met 4 tot 6 tanden l°pr. 70 fr. en verg. eermet. Jul. Ollivier, W-N. 2epr. 50 fr. en verz. id id 3cpr. 40 fr. en bronz. id C. Soenen, Reningh. 4' pr. 30 fr. Jul. Ollivier, W-N. 5e pr. 20 fr. id 6epr. 10 fr. WcCh. Catteeu, Reninghelst. D. Voüe Koeien l°p. 100 fr. en verg. eermef.E. Steelandt, Vlam. E. Melkkoeien 100 fr. en verg. eermet.:K.Verhaeghe, Renülst laatsten was Mijnheere de T. H. K. Kom- missaris voor de streek en ook nen vent met nen baard. Ze kwamen zeker ne keer zien of het nog vroos in Boesinghe want veel volk aan het werk kunnen zij niet vinden. Ze mogen percies den Vooruit ook niet te lastig vallen. Enfin ze zagen er content uit en ze trokken er zeer voldaan met hunnen auto van onder. De dag was goed, het toe zicht gedaan, het vaderland gered en... de bewoners die hankeren naar hun huis... gefopt. Waloii. Kermis. Zondag 7" Mei is het Kermis, te dier gelegenheid is er op: Zondag: Prijsvlucht met duiven uit Cler mont. Velokoers (10 Km. omtrent) voor Watounaren alleen. Eerst voor de jongelin gen dan eene koers voor mannen boven de dertig jaren. Inschrijving in de Koorn- bloein Kleine Markt. Maandag: om 6 ure Koningvinkzetting bij Clays; om 8 1/2 ure Vossenvergadering bij Ach Lebbe; 's namiddags schieting aan 1 2cpr. 80 fr. en verz. 3cpr. 60 fr. en bronz. 4cpr. 40 fr. pr. 30 fr. 6cpr. 20 fr. T pr. 10 fr. id Em. Desmyter, Pop. id Jul. Trachez, Meessen Apol. Morel, Kemmel Jules Ollivier, W-N. Apol. Morel, Kemmel Jul. Trachez, Meessen F". Stieren zonder tanden 100 fr. en verg. eermet.A. Deraedt, Dickeb. M. Monkerhey,Vlam. Br. Naelde, Kemmel Ch. Soenen, Kemmel A. Sergier, Voormez. Ach. Simoen, Kemmel Pp 2C pr. 80 fr. en verz. id 3cpr. 60 fr. en bronz. id 4° pr. 30 fr. 5° pr. 20 fr. ö'pr. 10 fr Proficiat, landbouwers Doet zoo voort ge zult er eerst en meest voordeel uittrekken en, na korte jaren, zal onze veestreek we derom haren vorigen roem verworven heb ben. Een liefhebber. OoMtvlHcren. Nieuwe trams. Eere aan wie eere toekomt. Op 20 Januari laatstleden kwamen de H. H. Burgemeesters en afgeveerdigden der gemeenten Crombeke Oostvleteren, Poliinchove, Reninghe, West- vleteren en Woesten, bijeen te Oostvleteren, ten einde over te gaan tot een gezamentlijk schrijven, te richten naar het Bestuur der Nationale Maatschappij van Buurtspoor wegen, om verbetering van treinen te beko men, op de lijnen Yper-Veurne en Dixmude- Poperinghe. Dit schrijven werd door de Hoogere tusschenkomst van de H. H. Mini sters van Landbouw en Spoorwegen aan de maatschappij overgemaakt, en met vreugde mogen wij bestatigen dat het met eenen goe den uitslag bekroond is geweest aangezien al de aangevraagde verbeteringen, zonder uitzondering, door de maatschappij zijn aan genomen geweest en met 1 Mei laatst in voege zijn gekomen. De voormelde gemeentebesturen nemen het zich tot plicht, de H. H. Ministers, en het Bestuur der maatschappij te bedanken voor de toegekende verbeteringen, en zi_ drukken ter zelfden tijde den wensch uit dat de thans in voege zijnde uurtabel zou mogen blijven bestaan tot het einde van het jaar en voor het toekomende. WoeNtfti, Feest. Verleden Zon dag 30 April huldigde de V. O. S. Woesten zijn prachtige kunstvlagge in. Dat het feest allerbest en buiten eenieders verwachting wel gelukte, bewees de tegenwoordigheid van talrijke Vossenbonden en den toeloop van het volk uit den omtrek. Nogmaals hartelijk dank aan allen die van harten medegewerkt hebben om ons feest zoo goed te doen gelukken. Vossen van Woesten, blijft steeds ge schaard onder de breede plooien van uwe tis voor onze leden en bijleden, die op ver-zinr>ebee!cfige vlag, laat ons samen werken toon hunner lidkaart 1922, voor den prijs-zonder ®e" persoonlijk winstbejag na te stre- kamp zullen ingeschreven worden. Al onze enopdat onze maatschappij voorts blijve ledenen bijleden zullen persoonlijk uitge- Woeien tot spijt van wie benijdt noodigd worden Vandaag trekken wij naar Alvennghem Allen op post, makkers Dat niemand V(Lr,rek om 1 ure stipt bij makker Vallays ontbreke 1 HET BESTUUR. Wps-tnntr«. Vreeselijk ongeluk. Een afgrijselijk ongeval is voorgevallen op den Rooden Berg, op dinsdag, ten 9 ure 's morgens. Henri Deprince, 35 jaar, was bezig met schietgrenaten in stukken te slaan; hij zat op eenen bak met zulk vernielend getuig gevuld en op voorhand had hij er een uitgegoten. «Casino» Allen op uwen post want «lief de vraagt wederliefde Boerengilde. Vandaag om 5 Vi ure vergadering der Boerengilde bij het lid Benoit Notredame «In de Zwaan». Dagorde: Verslag; voordracht; Bestelling en betaling. Itoeftiiighe. Fransche Bedevaart. Dinsdag 9 Mei, komen fransche oud-strij- Hij klopte er fel op. Eensklaps greep eeneders hulde brengen aan hun gesneuvelde schrikkelijke ontploffing plaats met hetwapenbroeders. De bedevaard werd optouw noodlottig gevolg dat zijn lichaam in stukken gezet door de maatschappijLes Pepères de tot op 200 m. wegspetterde. Zijn hamer Boesinghe, meest bestaande uit territoria- werd op 800 m. afstand der moorddadige plaats teruggevonden. Was de ramp vijf minuten vroeger ge beurd, nog 7 toeschouwers, werklieden van in den omtrek, zouden 't zelfde lot ondergaan hebben. Het slachtoffer was oud-strijder en laat eene weduwe en 2 jonge kinders achter. De verzamelde overblijfsels zijn op donderdag laatst na de mis ter aarde besteld onder toe loop van eene groote menigte volk. De voorzichtigheid is toch altijd noodig zelfs bij gewezen soldaten; maar wanneer zullen die hoopen moordenaarsgeluig door den verzamelingsdienst weggehaald worden? len die hier te Boesinghe waren in 1914 Velen zullen zoo nog oude kennissen ont moeten, Ze komen aan om 9.40 uit Yper, en gaan stoetsgewijze door Muziek, gemeenteraad oud-strijdersbond en .scholen naar de kerk geleid worden, waarin een plechtige lijk dienst zou plaats hebben gezongen door hun gewezen aalmoezenier E, H. Delamare deken van Granville. Daarna wijding van eenen gedenksteen die zal geplaatst worden in de voorloopige kerk. De godsdienstige plechtigheid gedaan, zullen de oudjes de graven bezoeken en het slagveld waar zoo veel hun bloed vergoten. Het belooft dus een roerende plechtigheid te" zijn, bewijs van ware godsdienst en diepgevoelde naastenliefde eigen aan de fransche strijders. Heropbouw. Donderdag zagen wij in onze gemeente buitengewone menschen. Den bouwmeester van de staatsgebouwen en ook nog een groep andere. Onder deze De regeering heeft de toelating gegeven tot het inrichten ebner tombola van twee rnil- lioen om het besaan der schoolkolonie van Wulveringhem te verzekeren. De Argentijnsche staat heeft eene be stelling van 50 locomotieven aan Belgie gedaan. TeGentisAde algemeene staking der metaalbewerkers uitgebroken. Ruim 10.000 arbeiders zijn erin betrokken. Te Mechelen werd de arbeid ook stil gelegd. de pers Sl Sébastiaan.' Dinsdag: prachtige bolling bij Léon Devos. Alle avonden groot bal in zeven plaatsen. Iti'iihiïheNf, Eerlijke vinder. Emery Pattou, bakker alhier, vond deze week eene portefeuille met geld en papieren erin. Hij bestelde ze seffens terug aan den verliezer Petrus Derebreu van Dranouter. rr.itVreeselijk ongeluk. Dinsdag rond den middag gebeurde weeral eene ramp. Nabij S. Julyns hoorden metsers den doffen slag eener ontploffing en' gingen op zoek. Gekomen niet verre van het gehucht Sebastopol vonden zij te midden het veld het ijselijk verminkt lijk van eenen persoon. Armen en beenen waren afgerukt, de kieederen aan flarden gescheurd, den buik opengereten en de ingewanden puilden uit de afgrijselijke wonden. Het bloed en de hersens waren in het ronde gespat en het hoofd ijselijk verminkt. De gendarmerie werd verwittigd en stelde een onderzoek in Het slachtoffer werd herkend als zekere Pat tin, 30 jaar oud, wonende bij zijn broeder, gehucht Fortuintje, steenweg naar Zonne- beke. Dagelijks liep hij het front, af op zoek achter koper. Overlijden. Te Brugge is overleden Jufvrouw Marie Baus, geboren te Yper den 27 Juni 1855, en voor den oorlog alhier wonende. Zij was prefekte van de Congregatie der parochie van S'. Pieter, en lid van al de kristelijke en liefdadige werken der stad. De lijkdienst en de begraving hebben Donderdag laatst te Brugge plaats gehad. - Welgelukt Concert. De uitnoodiging tot het Concert had Zondag laatst in het Ex- celsior-hotel, door «Ypriana» gedaan, tot hare eere-en werkende leden, een zeer tal rijk en uitgelezen publiek daarheen gebracht. De medewerking aan het feest van Jufvr. Marie-Jeanne Callewaert pianiste bekroond met den lsten prijs der «Schola Cantorum» van Parijs en Mej. Godelieve Callewaert violoniste bekroond met den lsten prijs aan het koninklijk Conservatorium van Gent, beiden Ypersche artisten, werd verzekerd. Met de uitvoering der schoonste meester stukken behaalden zij een buitengewonen en welverdienden bijval. De viaamsche liederen ditmaal op het programma gebracht hadden bij het pu bliek een zeer gunstig onthaalwant bij de uitvoering van ieder lied scheen aan de oor- verdoovende toejuichingen geen einde te komen. WeMvlH«>i*eii. Sterfgeval. Nog een pijnlijke dood kwam onze parochie tref fen ditmaal een jonge student, Roger Six, uit het 2° Studiejaar der Normaalschool van Thorhout: een jeugdige bloem, vol hoop op weelderige rijkheid, doch in den knop ge broken, vóór den uchtend van haar bloei. Zijn makkers hebben geen moeite gespaard om den lijkdienst op te luisteren door hun talrijk opkomen en hun treffend gezang, en één onder hen bracht hem op het kerkof in een roerende lijkrede een laatsten broeder- groet en viendschapsblijk. Ook was het Bestuur der Normaalschool vertegenwoordigd door een der Leeraren, Eerw. H. Huyghe, die bij hel graf den wel verdienden lof uitsprak van den overledene, tot grooten troost van zijn achtbare familie. Hij ruste in vrede! En zijn overlevende voorbeelden, in studie en in ziekte, wezen voor ons, zijn makkers, een gedurige op wekking ten goede, als bereiding tot het edele ideaal van te werken aan onderwijs en opvoeding der jeugd! lïriKSÉfe. Processie. Morgen maandag doet de vermaarde H. Bloedpro cessie haren gewonen omgang door de stad Men verwacht eenen stroom van volk er zijn meer dan 40 bijzondere treinen inge richt. .Yl«>fii<en. Schurken. Donderdag nacht zijn schelmen in de St-Franciscuskerk gedrongen en hebben er van een groot ge deelte der onlangs nieuwe stoelen, door bij zonderen geplaatst, al het fluweel der kus sens afgesneden. Deze schurkenstreek werd slechts Vrijdag morgend bestatigd, toen de eigenaars hunnen s'toel wilden gebruiken. Vraagt CHICOREI VANTIEGHEM DUPONT, Rousselare. Let wel op 't merk Ontploffing. Dinsdag zijn allier twee 10-jarige knapen gedood geworden door de ontploffing van een hou witser welken zij in een veld gevonden hadden. Schielijke dood. De geneesheer De Prest, 45 jaar oud, was per rijwiel op ronde om zijne zieken te bezoe ken. Hij verloor het evenwicht en viel dood ten gronde. lliirckt'ïJ'iii. Zelfmoord. De 23 jarige werkman,. Adiel Hoste, wonende wijk Overbeke, was naar Waregem gegaan om eeneflesch medecijn te koopen. De jongeling schafte er zich ook een revolver aan. Te huis gekomen.nam hij een lepel der medecyn en ging dan te bed. Kort nadien hoorden de huisgenooten verscheidene schoten knallen. Zij liepen boven en vonden den jongen man in een bloedplas uitgestrekt, het hoofd door boord met drie kogels. Alle zorgen bleven vruchteloos. Kort nadien gaf de ongelukkige den geest. AalM. Kinderlijk. In den trein werd een kinderlijkje gevonden, in bruin papier gedraaid. Rond de hals was eefTT) koordje vastgesnoerd en in den mond zat nog een propje. 8 aui. Erg ongeval. Eenige jonge lieden voorzien van oorlogsgeweren, ver maakten hen met oorlog spelen. Ze hadden reeds meer dan 250 kogels afgeschoten. Een schoolknaap die naar huis trok werd, op 300 meters van daar, dwars door het lijf geschoten en gedood. Op Zondag 14 Mei doet ons Kristene Turngilde Vlug en Vroom hare eerste intrede in de stad. Het muziek van den Ka tholieken Kring zal de jeudige Turners rond de stad vergezellen; en onder het klare trommelgebons en blijde trompettengeschal jjal de jonge schaar zich in vlugge en in vrome houding aan de bevolking aanbieden. Vlug en Vroom dat is ons leus, en ook onsdoel. Na 7 maanden inrichting hebben de tur ners nog die vlug- en die vroomheid niet aangeworven die we betrachten. Maar vlug en vroom zullen en willen en moeten ze worden, onze flinke jonge Poperinghenaren. Vlug en vroom naar lijf en ziel; om hun zelf sterk te maken in het eerlijke en het goede. Vlug en Vroom met doorkristene en godsdienstige gevoelens geen haat tegen over niemand maar liefde voor het edele en het schoone moet branden in het hart van ons jong knapenschap. Ouders van onze brave jongens: Gij zult fier zijn over uwe kinderen, en Ge moogt het, en Ge moet het. Wij danken U, Ouders, om het betrouwen waarmede gij ons uwe jongelingen toevertrouwd. Wij zullen met U medewerken om uwe jongens naar ziel en lichaam flink en recht op te voeden. Dus ZONDAG 14 MEI, om 3 ure, stap pen de Turners hun lokaal uit, trekken de straten der stad door, 0111 hunne beginnelings- ÖKI? r%i 1W 5 IS ÜW uit te voeren. Namens het Bestuur. ES. KliiedproceNNle. BIJZONDERE TREIN op Maandag8 Mei Vertrek uit Pop. 6.56 Aank. Brugge 9.07 V. uit Brugge 17.12 Aank. Pop. 19.18 Voorwaarden en voordeden van de Leening 1° WAARBORG VAN DEN BELGISCHEN STAAT de annuiteit noodig voor den dienst der intresten, der loten en de aflossing van deze leening stellen een Staats last daar 2" INTREST de obligaties van de leening brengen een intrest van 5 t. h. op, inge- nottredingte beginnen met 1 Juni 1922 3° ONTSLAG VAN BELASTING de intrest van de leening is ontslagen van alle cedulaire belastingen ten voordeele van den Staat en van alle taksen ten voor- deele van de provinciën en de gemeenten AFLOSSING de titels van de leening zijn uitkeerbaar hetzij met 300 frank per titel of met eene premie van 20 t. h. hetzij met loten van 1.000.000, van 500.000, van 250.000 en van 100.000 frank. Deze obligaties nemen deel aan eene trekking per maand, hetzij aan twaalf trekkingen per jaar, een totaal van 7.000.000 loten per jaar omvattend 6" VOORLOOPIGE TITELS aan dragers zullen afgeleverd worden bij de storting van de inschrijving. Deze titels zullen voorzien zijn van een intrestkoepon en zullen deelnemen aan de trekkingen. De inschrijving zal gesloten worden zoodra er voor het aantal le koop gestelde titels zal ingeschreven zijn. VOIiTBII. Zondag 7 Mei. in Schoone Geit te verhollen. 't Vinkeveld bij Medard Deswarte, Zondag' laatst moesten onze mannen te Thourout spelen tegen Yper voor den Beker gegeven door de F. C. van Thourout. Yper kwam niet op het terrein en onze spelers zijn dus aanzien als overwinnaars 7', 1 'Pj". met s.0. Westvleteren steenweg begin om 5 u.ge- Heden Zondag spelen de onzen te Thourout tegen geven door Maurice Christiaen (Struye) de F C. van Blankenberghe. Deze spelen in 11" divisie. Onze mannen zullen het lastig hebben. VELOS. Op Maandag 8 Mei rond 3 1 2 ure namid dag BftOOliLOOa» der GROOTE R AANKOERS, 100 Km. voor onafhan- kelijken. Openingsprijs «Wonder» gegeven door het feestkomiteit der Kruisstraatkermis van de Stad Yper. Eenige sportliefhebbers der stad Poperinghe schenken 100 fr. premie. OLOOI*(3maal): Yper,Dickebusch, Clytte, Reninghelst, Poperinghe (Renin ghelst steenweg, Bertenplaats, Priester- en Vlamingstraat, Groote Markt, Yperstraat) Vlamertinghe, Yper. M oud» en Tanii/Jekten Yperstraat, 94, POPERINGHE, Raadplegingen Te POPERINGHE van 8 tot 12 en van 2 tot 4 uren. den Maandag, Woens dag en Vrijdag. 's Zondags van 8 tot 10 uren. Te YPER Maloulaan (hoek der Pierstraat. van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren. den Donderdag en Zaterdag (voor de l,cin.op Zat. 6 Mei. Sedert begin 1919 hebben de belastin gen op de oorlogs- en buitengewone winsten de som opgebracht van 1.727 millioen. In 1921 vrochten ongeveer 100.000 belgische werklieden in de verwoeste gewes ten van Noord-Frankrijk; daarenboven wa ren 10.000 werklieden gebezigd in de fran sche steenbakkerijen. Te Wulveringhem zullen op het einde dezer maand honderd Russisehe kinderen worden gehuisvest. Alles te saam genomen heeft Belgie tot nog toe 3 millioen aan Rusland geschonken. POPERINGHE, van 29 April tot 6 Mei 1922. Geboorten. - 110. Van Cayseele Albertine, d. v. Jeröme en Irma Kesteman. 111. Suffls Paula, d. v. Nestor en Madeleine De Byser. 112. Verdonck Ag nes, d. v Hector en Elisabeth Meersseman. 113. Bostyn Maurice, z. v. Cyrille en Maria Deroo. 114. Deraeve Nazarine, d. v. Hector en Irma Lemahieu. Overlijdens. 72. Legrand Jules, 73 j. koopman en herbergier, wed van Thérèse Batheu, Pottestraat. 73. Caesleker Leonie, 75 Jwed. van Halfmaerten Jules, St-Annastr. 75 Deprez Ivo. 72., wed. van Catherine Baey, Sectie C. 76. Vancayzeele Charles, 74] z. b.. echtgenoot van Virginie Kesteman, Sectie 1. 77. Beun Allxe, 71 j. z. b ongeh., Gasthuisstr. Huwelijken 43, Alleweireldt Oscar, 26 j. tim merman en Versaevele Pharaïlde, 26 j. dienstmeid b. v. Poperinghe. 44. Robyn Jeröme, 23 j metser v. Elverdinghe en Bonduelle Madeleine, 26 j. z. b. v. Poperinghe. 45. Vanpeteghem Silvère, 23 j, steen bakker v. Zonnebeke en Vandooren Marie, 22 dienstmeid v. Poperinghe. 46. Devos Georges, 24 j handelsbediende en Deroo Marguerite, 24 i. naaister b. v. Poperinghe. 47. Dehouck Maurice, 24 j. land bouwer en Lermyte julienne, 28 j landbouwster b. v. Poperinghe. 48. Cappoen Michel, 33 j. postontvan- ger v. Reninghelst en Dumelie Antoinette, 23 j. z. b. v. Poperinghe. 49. Berat Georges, 34 j. schoenhande laar en Laheye Madeleine, 27 j. z. b. beid. v. Pope ringhe. Beloften. 75. Delepiere Julien, statiebediende en Demarey Emma, z. b. beid v. Poperinghe 76. Demol Alidor, smid en Brabandts Gabrielle, z. b. beid v. Poperinghe. 77. Chaerle Ignace, wed. v. Verhille Malvina, werkman en Lermyte Rosalie wed. v. Mon- karey René, huishoudster b. v. Poperinghe. 78. Suffis Maurice, voerman en Worm Jeanne, z. b. beid. v. Poperinghe. 79. Techel Maurice, werkman en Boirre Elisabeth, huishoudster b. v. Poperinghe. YPER, maand April 1922. Vollebout Albert, Bruggesteenw.!- Flamme André, Veurnesteenw. Devisscher Simonne, Zonnebeke- steenw. Bossaert Germaine, Kaifvaart (v. Zuyd- schoote). Delcroix René, Paddevyverstr.Claeys Louis, Bruggesteenw. Bailleul Joseph, Poperinghe- steenw. Fieuws Yolande, Statiestr. - Vanlokeren André, Posthoorner.str. —Vanoost Georges, Kaifvaart (v. Leysele) De Nie Jean, Oude Houtmarkt. janssens Julien, Tegelstr. Godderis Blanche, Min neplein.— Mestdag Frans, Kaifvaart (v. Blankenber ghe). Boudry Jeanne, Neerstr. Gisquiere Roger, Dickebuschsteenw. Gisquiere Désiré, Dickebusch- steenw. Vandenberghe André, Bruggesteenw. Baert Emile, Piickemstr. Bostyn Margareta, Lange Thouroutstr.Vandenbroucke Camille. Kaifvaart. Schoonheere Gilbert, Zonnebekesteenw. Maes Jo seph, Meenensteenw.—Dethoor Roger, Bruggesteenw. Picket Rachel, Augustinusstr. Verschoore Marie, Minneplein. Cogen Jean, Veurnesteenw. Van der Mersch, Marie-Antoinette, G De Stuersstr. Sterfgevallen. Derudder Richard, aardewerker 19). te Meulebeke. Cardoen Eveline, 59 j. z. b echtgeschcidene echtgenoote Bruyer Auguste, Minne plein. Sotomé Pierre, 77 j. z. b. echtg. Gisquiere Virgenie, Minneplein. Deweerdt Louise, 69 j. land bouwster echtg. Geraerd Auguste, Meenensteenweg. Aeck Henri, 76], z. b echtg. Delobel Clemence, Minneplein Devos Léopold, 53] timmerman te St Cornelis-Hoorelbeke, echtg. De Rodder Marie, Sta tiestraat. Bauwens René, 33 j. timmerman te St Cornells Hoorebeke, echtg. De Vleeschouwer Maria, Kaifvaart. De Vleeschouwer Remi, 32 timmer man te St Cornells-Hoorebeke, echtg. Lafort Marie, Kaifvaart. Tremery Maria, 87 j. z. b. te Yper, wed Vanaecke Louis, L. Thouroutstr.—Vandepitte Adelia, 89j.z b ongeh. L. Thouroutstr.—Cadart Alexander, 72 j. hovenier te Mamets, wed. Dufrolx Zélie, Zonne- bekpsteenw.—Matton Marie, 3 m Posthoornenstr. Van Houcke Gustave, 7 m. te Eeckercn. Weyne Gustave, 31 j. aardewerker, ongeh. Bruggesteenw De Deurwaerder Juliana, 58 j. kloosterlinge, Malou laan. Huwelijken. Carre Arthur, steenhouvger en Gis quiere Aline, z. b. te Yper. Dehollander Fellx aardewerker en Hof Anna, buishoudsfer te Yper. Degrendel Cyrille, fabriekwerker en Leroy Helena, z. ie Yper. Ternier Camille, bediende te Veurne en Noorenberghe Bertha, breister te Yper.—Vanhaecke Maurice, daglooner en Delcroix Maria, z. b te Yper. Dehollander Oscar, timmerman en Hoedt Madeleine, z. b. te Yper.—Knockaert Leo, timmerman en Lesage Aiixia, z b. te Yper, Hensmans Jeroom. piafonneer- der en Carrein Louise, naaister te Yper- Moerkerke Leo, metsersdiender en Gouwy Zoë, z. b. te Yper. De Boeckx Joseph, bestuurder v het center v. motor- beploeging en Sobry Marie, z. b. te Yper. Matse- loo Emile, automobielgelelder te Ryssel en Battier Irma, z b. te Yper. De Schepper Georges, baan- werker te Melle en Dobbelaere Marie, kleermaakster te Yper. Tanghe Camille. plafonneerder en De Gryze Julia, z. b. te Yper. D'Hellem Arthur, schil der, verbl. te Roncq (Frank.) en De Gryze Martha, z b. te Yper. Grootste Keus Genadige Prijzen foïj Manscn-Vaniiestd Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE, Linoleum Toile-Cirée. Zeg, Jan, zijn die twee Heeren, die daar heenstappen, geen twee broeders De eene wel, maar van den anderen ben ik niet zeker, was het antwoord. 50 fr. Prijzen. «In den Busseboom» bij Achille Vanloot, Ouderdomsteen weg. Groote hesp en 5 fr. In den Faisant» bijJulesCouwet,Noord straat. Begin om 5 ure. Bekorting om 10 u. In de Warande bij Maurice Lebbe, zal de Boltra gereed zijn. en is er wekelijks estami- net den Maandag. Westvleteren. Schoon schaap te verbollen. «In den hoepel» bij Henri Cappoen. Crombeke. Schaap te verbollen. «in de Vrede» bij Pieter Regheere. Zondag Westvleteren. Schaap te verbollen. «In den Nachtegaal» bij René Pyck. Een nieuwe jongen kwam op school. Hoe heet ge vroeg de meester Jef Snugger. Kunt ge er niet mijnheer bij zeggen En het onverwacht antwoord was Menheer Jef Snugger. Boer Pummels lag ziek, en de notaris was daar om zijn testament te maken... De nota ris achtte het noodig verschillende opmer kingen te maken en zegde hem dat hij 't al- zoo en alzoo moest doen. Verdekke, riep Pummels, waarom moet dat allemaal naar uw goesting zijn? Ik zou- ne keer willen weten wie dat er hier op ster- j ven ligt, gij of ikke! Woesten. Velokoers. Bij Julirn Hoiisspru*. velomaker, vpor alle beginnelingen van Woesten en aanpalende gemeenten, uitgenomen voor dezen die koersen van 50 Km. gereden hebben. Begin om 3 ure. Inleg 1 fr. Prijzen 100 fr. 30-20-15-10-7-5. De koers zal door J. Rousseeuw beslist worden. KOKIEN. Alle dage inlandsche bees ten te bekomen, aan zeer genadige prijzen, bi] Medard Vermeulen Poperinghe. betaalt terug of koopt de SCHATKIST BONS 6 MAANDEN ZONDEK KOSTEN en zonder eenig verlies. Te Itkoop. f\ «luizend kilos occasie POL'» \Jt U TKi-'.LHi V van tot 7 nieters, aan voordeelige prijzen, bij Cam. Coven- jmaeker, 4, Watoustraat, Poperinghe. Bij /zekere hoeveelheid, kosteloos geleverd. reiken stak iets taken, aan 1 fr. 60 't stuk EL op wagon. Twee meters lang. Gewicht: omtrent 25 Kg. Schrijven: Villa Klipveld, j Bosch van Gheer, Waasten. ieuwe moto F. N. 2 3/4, bijzonder schoo ne occasie, 4 maanden geloopen, te zien bij H. Lysy, velomaker, Hoek der Wa- toustraat. Poperinghe. Voor verdere inl. zich wenden tot J. Lamey, Casselstraat, 4. Bij dezen nog te koop aan genadige prijs: Diensii tier VerntieMe Gewesten Zich te begeven bij den bestuurder. Wisselagent aan de fondsenbeurs v. Brussel 14, Schaalstraat, Poperinghe. Geldplaatsingen, Uitvoering van alle beursorders. Kost<ploo%«> inschrijving aan de Nieuwe Loten der Verwoeste Gewesten. bij Em. Lobeau, Groote markt, Poperinghe. Zaterdag om 5 1/2 ure en Zondag om 1 1/2, 4 1/2 en 8 ure. 1. De Schuimers van het Zuiden, 9 en 10 ep. in 4 d. einde. 2. Begin der bijzonder schoone episodenDe Diamantenkoningin, in 9 weken, 1 en 2 ep. 4deelen. 3. Bigornoopreis, komiek 2 deelen. Maandag om 7 1/2 u. 1De moed van Madge, lotgevallen drama in 5 d. 2. De Stalen Reus, 13 en 14 ep. in 4 d. 3. Bigorno op -reis, 2 d. Itinilei'N worden (ocgelnten. VEEL MEER STERVEN VAN TEVEEL DAN TE WEINIG DOOR DE KEEL... daar om VERZINT EER GIJ BEGINT.— Zijt niet roekeloos, wanneer gij wat spaargeld hebt, met het in ongekende ondernemingen te storten, maar wendt U eerst in volle vertrou wen tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen zuilen geven. Verzekerde ui(zeUiiij;eii op t a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 0/0 b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 0/0 c) Kasbons voor-5 jaar aan 4 1/2 0/0 d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 0/0, 's jaars. Alles Vrij van taksen. e) Check-Rekeningen op zicht. f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten rang van Hypotheek. g) Uitwisselingvanvreenide munten en koe pons, koop en verkoop vati Fondsen, Inschrijvingen op Leeningen, en aller hande finantiëele zaken aan de voor- deeligste voorwaarden. Naamlooze Maatschappij Kapitaal VIJF MILJOEN FRANK. ZetelX I Maandenstraat, N> 13. ANTWERPEN Gesticht in 1909. - Postcheck-Rekening 019 Telefoon 3081. N. B. - Waar de Maatschappij niet verte genwoordigd is, kunnen alomgeachte perso nen zich voor een agentschap aanbieden. AGENT voor Poperinghe J. Vanbruwaene, Noordstraat, 16. bezichtigen bij Desiré Vanstraeseele-Debe- ver, Statiestraat, 14, Rousbrugge. 1)A1Y!SX<!K. 20 kamions 3 tot 4 ton, uitm. staat, gewaarb., verwisselingsstukken. 168, Chaussée de Boendael, Brussel. Schoon bad. in zink, bij E. Cossey, Groote markt, Poperinghe. Oude gazetten1 fr. de kilo, ter Drukkerij dezer. Huis, in goeden staat, op den Volken berg. Zich wenden tot Henri Clabau, Pottestraat. Gistpresse, kunnende voor andere diensten gebruikt worden, bij Irma Gombeir, St. Michielstraat. oonhuis, Yperkalsiede, n' 111 D, be woond zonder toelating noch pacht. Inl. bij Wc Ferleu, Komstraat, 12, Pop. Auto-kamionette, Draagkracht 400 K. Adres ten bureele. oede meid, voor Brugge. Adres ten reele. bu- Goede meid voor Rysselgoed loon. Adres ten bureele. Deftige meid voor burgerskeuken, liefst boven de 25 jaar, gesloten huis, geen kinderen; goed loon. Zich aanbieden «Bras serie du Chateau d'Or» Vilvoorde bij Brussel. Goede en bekwame reiziger, voor Yper en omstreken, voor verkoop van chicorei- Zich wenden 's zondags van 9 tot 11 ure. 's morgens, de werkdagen van 6 tot 8 ure. 's avonds bij J. Burgho-Vierstraete, Hond straat, Yper. Goede meid, gevraagd voor handelshuis te Gent. Adres ten bureele. j eergast-zwijnenslachter, bij Jules Decra- L_ mer, 141, rue Leon Gambetta, Lille, (Nord.) eergast bij suikerbakker, minstens een jaar op stiel. Adres ten bureele. Goede meid voor Avenue St Maur, 30, La Madeleine bij Rijssel. Inl. ten bur. Goede keukenmeid, goed loon, Inl. bij Elie Cossey, groote markt, Poperinghe. ekwame smidsgastAdres ten bureele. Kleermakersgast en leerjongen bij Joseph Dutnon, 17, Vlamingstraat, Poperinghe. Smidsknecht van 16 tot 20 jaar. Adres ten bureele. Goede meid, kunnende melken, bij Daniel Demarey, Poperinghe. 'Treffelijke dienstmeid voor handelshuis, I goed loon. Zich wenden of schrijven: Devos, Br. Z., Meenenpoort, Yper. Gouden keten met medaillon, op 26 Maar' tusschen Westvleteren en Woesten. Te' i'gerf bel. terugbrengen ten bureele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2