Silftip MIIKHIST BRANDKOFFERS. sieSehs™ KIEKENSKIEKENS! Moncarey-Sansen licitatieverkooping jm: o id jsc jsr Schoenen SOLDE Achille Pety, WARE MAAGPILLEN öastliuisstr, Poperinghe GEORGES BERAT Ciment en Gemapend Ëetonj G. CAMERLYNCK C' Thevelin, te IMeessen, Aanbesteding MAANDAG 8 MEI 1022, Apotheek H. Notredame, REYNAKRT, te Yper en (HSSIERS, te Poperinghe. OP DONDERDAG IMEI 1922 TIILVELIN, te Meessen, en GIIEKÏERE, te Meenen. ~T Eindelijke Toewijzing van Onroerende Goederen, 11. Openbare Verkoopi ng van Van Cayzeele, te. Poperinghe. KA PTTAE EN Notaris BOUCQUEY, Reynaert* te Yper, en Cassiers, te Poperinghe. OP DONDERDAG i JUNI 1922, Grooten Eigendom, RAYART te Becelaere, en GHEKIEKE, te Meenen. Notaris S YOEN te Loo. Donderdag 18 Mei 1022, Openbare Verkooping van SYOEN te Loo en Simpelare te De Panne. HOFSTEDE VETTE WEIDE Maandag 29 Mei 1922, Notaris CAMERLYNCK Vereffende en goeds "ofstede en een perceel BOSCH, Overslag, Donderdag II Mei 1922, Prosp.THERRY te NieuwkerkeJ DEN DONDERDAG Dl MEI 4922, BOUWGROND MARKTPRIJZEN. VERDIEVEL te Alveringhem DONDERDAG 18 MEI 1922, HANDELSHUIS Solaris Ernest De Cock Maandag 22 Mei 1922, Berichten. ¥e lom st kei*. Julien Rousseeuw, VELOS CAMERLYNCK te, Passeiiendaele en VANDERMEERSCH te Yper Zes Motos ie Koop. Vrijdag, 1'2 Mei 1922, IVBMEUBS I Snoei cler Boomen WOONHUIZEN es schaar (in puisen) Ernest DE COCK le Yper Henri VAN CAL LIE le en Brugge. VANDE LANOITTE te Vlamertinghe en BLTAYE te Antwerpen. Notaris PIETERS, Op Woensdag 17 Mei 1922, Solaris VANDE LANOITTE Op Vrijdag iïTvïui 1922, Openbare Verkooping van Beschadigde WEIDEN, Geeïe T0ILE-C1RÉE voor BEDDEN Registers BureeSgerief Uit Ier hand, le koop. Huis van vertrouwen. Kolenhandel MEKAN1EKE STEENBAKKERIJEN j DE ZWAAN,,| Watoustraat, Poperinghe. Maaglijders f Apotheker Vermandere' s Aan de H.H. Bazen van Poperinghe en omstreken. Cyter ChampagneSportbron Gebr. GRUHVEZ, In den Schoenwinkel TH. KEIGNAER T, Bolorslraat, 38, YPER 6. Var.derbekö-H&eghebaert, Kiekens. Alfons CORSELIS Wagenmaker, Kiekenkwecker, Dranouter. FABRIEK van Alle week groote aankomst van VEE TA8IEPMBEI Door plaatsgebrek kannen we een deel annoncen voorloopig maar beurtelings alle 14 dagen inlasschen. Kerkfabriek van St Bertinus, te Poperinghe. HERSTELLING VAN OORLOGSCHADE. van een te herbouwen Woonhuis en een te herstellen llonKr«Ka<le-tt»p«l, ver nield door oorlogsfeiten, gelegen te Pope ringhe, Priesterstraat en Peperstraat. Het Bureel der Kerkfabriek van St Berti nus te Poperinghe maakt kenbaar dat er om 2 ure numiddag, in eene der zalen van het Stadhuis alhier, zal overgegaan worden tot de aanbesteding der uit te voeren werken voor het herbouwen van het pastoreel huis gelegen Priesterstraat, te Poperinghe, en van eene congregatie kapel gelegen Peper straat, beide vernield door oorlogsfeiten De dag en uur der aanbesteding zullen de bieders moeten in de daartoe hierboven aan geduide plaats tegenwoordig zijn. De plans, de begrootingen en het kohier van lasten berusten in het Secretariaat der Stad, alwaar men er van kennis kan nemen, eiken dag van 9 tot 12 ure 's voormiddags, de zondagen uitgezonderd. Opgemaakt te Poperinghe, in zitting van 26 Maart 1922. De Voorzitter van het Bureel der Kerkfabriek St Bertinus, MAURICE LEBBE. De Secretaris, MAURICE COEVOET. Deze siroop doet aanstonds de stikhoe- sten verdwijnen en verschaft de volkomene genezing op zeer korten tijd. PrJjsU Ér. «Ie flesclj. 18, Grooté Markt, 18, - POPERINGHE Studiön van de Notarissen De Notaris REYNAERT te Yper daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Poperinghe, Oltcnlmaflijli verhoopen om 1 1 j2 ure ter herbergDen Gouden Arend Marktplaats te POPERINGHE. I. De schoone VILLA Eöle, wel bemeubeld, gelegen in de Panne op den Zeedijk aan den hoek der Minkstraat. Innoudsgroote 282 m2. Overnemingsprijs der meubelen 20.000 fr. Aanstonds aanslag. II. Eene goede HOFSTEDE gelegen te Buls- camp en Wulveringhem, op kleinen afstand der tiamstatie van Bulscamp (dorp) langs de Valke straat gemacadamiseerd, groot 30 Ha. 80 a. 55 ca., in pacht gehouden door M. Léon Matsaert tot 1 October 1929 mits 5600 fr. bij de jare, boven de lasten. III. 6 Ha. 42 a. 20 ca. BOUWLAND en HOOI LAND gelegen te Rousbrugge-Haringhe in den Oosthoek gebruikt door de weduwe Recour, tot 1 October 1923, mits 950 fr. Verdeeld in 2 koopen. IV. Gemeente WESTVLETEREN 1° 68 Aren 80 ca. deel BOSCH en deel BOUW LAND, bij de Rustplaats Sektie E nr 331 palen de aan de tempeldreef. Het deel land is gebruikt door René Fieu, zon der recht van pacht. 2' Een blok BOUWLAND van 1 Ha. 16 a. 60 ca. langs de Eikstraat leidendende naar den Coppernollehoek. Sektie E nrs 163, 164, en 576. Gebruikt door Marcel Wyffels, tot 1 October 1930, mits 180 fr. 3° Een BOSCH in regie, Sektie E nr 575, groot 34 aren, houdende aan voorgaande koop. 4e Een BOSCH te Westvleteren, tegen het grondgebied van Poperinghe op kleinen afstand der herberg De Coppernolle kadaster Sektie E, nr 503, in regie. Eenige Zitdag. Titels, plans en voorwaarden berusten bij den Notaris REYNAERT. Men kan een plan der hof stede van Bulscamp bekomen op vraag. Alle inlichtingen zijn ook te verkrijgen bij Notaris CASS1ERS. Studie van de Notarissen tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77 bevattende 20 heet. 3 aren 28 cent., onder bouwgronden, zaailanden, weiden, boseh, vernielde huizen en koornwindrnolen gelegen te WYTSCHAETE, Verdeeld in 39 koopen. - Met recht van samenvoeging. Het recht op vergoeding voor oorlogscha- de wordt hier medeverkocht. Op DONDERDAG li MEI 1922, om 1 ure stipt, bij M Gérard VandeLanoitte, op de Plaats, te Wytschaete, De instel is aangekondigd bij bijzondere plakbrieven te verkrijgen, alsook plans en nadere inlichtingen bij voornoemde Notaris sen. Gemeenten Vinckem en Wulveringiiem. Koopen 1 en 2Eene HOFSTEDE met gebou wen weiden en zaailanden groot 10 hectaren 98 aren 70 centiaren, boomprijs: fr. 1965. Verpacht aan Mr Hipp. Vermander (vroeger Mr Henri Veys-Recour), tot 1 October 1922 mits frs 1787,50 's jaars boven de lasten. Gemeente Westvleteren. Koopen 3 tot 7 Een HOFSTEDEKEN met gebouwen, weide en zaailanden, groot 4 hectaren 11 aren 37 centiaren, boomprijs fr. 277. Gebruikt zonder recht van pacht door Mr Lievin Delaplace mits frs 700 's jaars boven de lasten. Gemeente Stavele. Koop 8: 43 aren 70 centiaren ZAAILAND ge bruikt zonder recht van pacht door Mr Lucien Ghesquiere mits fr. 90 's jaars boven de lasten. Gemeenten Vlamertinghe en Brielen. Koop 9: Eene vernielde HOFSTEDE met 14 hectaren 92 aren 10 centiaren onder weiden en zaailanden. Gebruikt door M'' Cyrille Termote (vroeger Mr Cam. Decadt-Malfait) tot 1 October 1922 mits frs 3250's jaars boven delasten, verminderbaar in evenredigheid der niet gebruikbare gronden. Het recht op vergoeding voor oorlogschade wordt hier medeverkocht. Ziuiitson j Instel: Op DIJNSDAG 16 Mei 1922; Overslag: Op DIJNSDAG 30 MEI 1922; telkens om 1 ure namiddag, Au Nouvel Aigle d'or bij M, E. Lobeau, Groote Markt te Poperinghe. Voor plans en inlichtingen zich te bevragen ten Kantore van voornoemde notarissen. Studie van den Notaris te verkrijgen mils bezet op landbouwgoederen. imï.iwJMWIWJ.11IXWIUMjawiti.Mm» mmmi mt* Studie van den te Poperinghe. Studiën der Notarissen De Notaris REYNAERT te Yper, daartoe in rechte benoemd, zal, met tusschenkomst van zij nen ambtgenoot Notaris CASSIERSte Poperinghe, en ten overstaan van Heer Vrederechter van het kanton Poperinghe É>|i«n!taarl j it VerSio»p «>n om 1 1)2 ure, ter herberg Den Gouden Arend Marktplaats, te Poperinghe, A. STAD POPERINGHE. LOT 1. Een schoon herbouwd Woonhuis, Yperstraat. Inhoudsgrootte 4 aren 72 centiaren. Gebruikt door Adrien Delfosse. LOT II. Groot Woonhuis, Yperstraat, met koetspoort, ruime paardestallen, remisie en ser- ren, koer, groensel- en lusthot, alsook huis in puinen, uitgevende in de Meessenstraat. Sterf huis Delfosse. Inhoudsgrootte 45 aren 39 cent. Boomprijs en houtgewas 1500 franken. LOT III. Een Woonhuis dienende tot bak kerij, koer en hof, Yperstraat. Inhoudsgrootte 4 aren 60 centiaren. Bewoond door R. George. LOT IV. Groote Hoppemagazijnen, Yper straat. Inhoudsgrootte 4 aren 10 centiaren. Ge bruikt door M. Delfosse. LOT V. Groot Hoppemagazijn, St Anna- straat. Inhoudsgrootte 1 are 55 centiaren. Ge bruikt door Julien Six. LOT VI. Een Huis, St^nnastraat. houden de aan voorgaande nummer. Inhoudsgrootte 95 centiaren. Bewoond door Arthur Declerck. Voor de loten hierboven aangeduid, zie plan der affiche. LOT VII. Een Huis met 44 aren grond en land, Hamhoek, langs den steenweg van Pope ringhe naar Woesten. Gebruikt door H. Bouthez. LOT. VIII. Eene Hofstede, 21 heet. 27 aren 80 centiaren. St Jans Haghebaertshoek, langs de Beleedstraat. Gebruikt door Benoni Heyman, tot 30 September 1924, mits 3250 franken 's jaars. 't Plan dezer hofstede kan men bekomen bij Notaris REYNAERT. LOT IX. Eene partij Zaailand, 46 aren 40 centiaren, gelegen in voorgaande koop. Gebruikt door dito Heyman, mits 80 franken 's jaars. LOT X. Eene partij Zaailand, langs den steenweg naar Locre, Inhoudsgrootte 73 aren 40 centiaren. Gebruikt door Benoni Heyman mits 120 franken 's jaars. B. Gemeente RENINGHE. LOT XI. 5 Heet. 80 aren 40 cent. Maaigras, in eenen blok genaamd Becks dertien gemeten kadaster Sectie E, num. 186. Gebruikt door Amand Simoen mits 845 franken 's jaars, tot 1/ October 1930. LOT XII. Eene Drljfweide, in den Brabant- hoek, kadaster Sectie E, num. 149a, groot 2 heet. 64 aren 60 cent. Gebruikt door Henri Gheeraert, inits 600 franken 's jaars, tot I October 1928. Titels, plans en voorwaarden berusten ter stu die van Notaris REYNAERT voornoemd. Alle inlichtingen zijn ook te verkrijgen bij Nota ris CASSIERS. i'lt Ier te itoopen gelenen te WESTVLETEREN, steenweg naar Poperinghe, bij d'herberg St Hubert bestaande uit Behuisde en beplante Hofstede, Zaailan- iden, Cyrtsgronden en klein gedeelte Bosch, ai gelegen in eenen biok langs den steenweg naar Poperinghe, te samen groot 18 Heet. 9 5 Aren 5<» Cent, Groot gemak van betaling. De oorlogschade wordt medeverkocht. Vrij van pacht met 1 October aanstaande. Studiën van de Notarissen tijdelijk te Meenen, Dinsdag Hei im, om 2 uren namiddag, te Yper, Statie, in 't Hotel Continental bij Af. Burgho, Gemeente PASSCHENDAELE. Instel met I M premie. tusschen Den Keirselaar en de Broods einde langs den steenweg naar Zonnbeke, I. Eene schoone llofgtede met nieuwe hofplaats en 12 heet. 39 aren 59 cent. veref fende landen. Voor oorlog gebruikt door Vanwalleghem. 1° Ingebruik en ingenottreding der hof plaats tegen betaling van koopprijs. 2° En der landen met 't scheeren der vruchten. Verdeeld in 9 koopen. Recht van accumulatie. II. Twee aanhoudende nieuwgebouwde Werkmanswoningen niet 35 aren 90 centiaren land, verdeeld in 2 koopen. Handslag tegen betaling. III. 43 Aren 20centiaren Boseligrond Affichen met grondplan, te bekomen bij de ver- koophoudende Notarissen. li3C?fcE^Ka»S^ II III II llllllllll—lll II WIIWIIillH I lllllll I Kantoor vari den om 3 ure, te N1EUCAPELLE, ter herberg De Kloef Een onlangs Nieuwgebouwd Renteniershuis, op de markt, met 78 cent. grond en erve. Dit huis is nieuwgebouwd op de plaats van het huis voor den oorlog bewoond door de Weduwe Engel Devriére. Om seffens in genot te treden. Studiën van de Notarissen npegthure Verkooping van eene allerbeste gezeid 't Kraaihof te Loo en Pollinchove, groot 23 ha. 98 a. 60 ca. en eene te Lampernisse, groot 3 ha. 26 a. 30 centia. Gebruikt door Romain Debaenst, de hof stede tot 1 October 1923, mits 4.410 fr. ën de vetteweide tot 1 Oct. 1922, mits 790 fr. Alles verdeeld in koopen t'elks gerieve. INSTEL Dinsdag 16 Mei 1Q9„ OVERSLAG Dinsdag 30 Mei telkens om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Den Rooden Leeuw bij Albin Devoghel, Duinkerkestraat te Veurne. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. Openbare Verkooping Ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Mees sen, in eene enkele zitting, gesteld op om 2 ure namiddag, bij M. GerardVande Lanoitte te Wytschaete, van Gemeente WYTSCHAETE. KOOP 1Een Bouwgrond langs de Staan- ijzerstraat, groot 4 aren 27 centiaren, Sectie A, deel van num. 532a. Onmiddelijke ingenottreding Gemeente KEMMEL. KOOP 2. Eene Weide genaamd De Meu- leweide gelegen langs de straat leidende van den gravier naar Locre tot den steenweg naar Rc- ninghelst, Sectie B, num. 480a, groot 64 aren 80 centiaren. Vereffend maar niet verpachtwaarde der wilgen in 1914, 210 franks. Gemeente DRAN0UTRE. KOOP 3. Een perceel Zaailand, langs den steenweg van Dranoutre naar 't Hooghof, Sectie A, num. 990a, groot 49 aren 70 cent. Gebruikt door M. Hector Sieuw mits 90 fr. 's jaars, boven de lasten. Gemeente WESTNIEUWKERKE, KOOP 4. Eene partij Zaailand, gelegen in de Spiervelden, Sectie C, num. 359, groot 62 aren 10 centiaren. Gebruikt door M. Émllè Le- febvre, mits 112 fr. 's jaars, boven de lasten. KOOP 5. Eene Weide gelegen Zwartemno- lenhoek, Sektie D, num. 149, groot 70 aren 60 cent. Gebruikt door denzelven Lefebvre mits 128 fr. 's jaars boven de lasten. Waarde cler boomen in 1914, 1338 fr. Voor alle nadere inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den Notaris Thevelin voornoemd. Studie van den te Passchendnele, tijdelijk te Rousselare. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. flpeiihare Verkooping van «ene groot 7 heet. 38 aren 70 cent. 4<b Voor den oorlog gebruikt door den .heer Cour- tens-Vermeulen. Genot en eigen gebruik tegen betaling. Alle rechten tot schadevergoeding zijn mede verkocht. Schadevergoeding aan de gebouwen 12.561 fr. Boom- en haagprijzie en draaineering 6.205 fr. Houtprijzie aan 't bosch 3.260 fr. Recht van samenvoeging. om 2 ure namiddag, Au Café Congolais bij M. Arthur Deroo, Statieplaats, te Rousselare. Koopen I tot en met 6 afzonderlijk ingesteld 53250 fr. Koop 7 Bosch, 1350 fr. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Bertenplaats, 10. ten 3 uren namiddag, ter herberg Au Cheval Noir te Ploegsteert Openbare Terkuopiisg; wait groot 21 aren 54 cent. Verdeeld in 2 koopen gelegen te PLOEGSTEERT, nabij den steenweg van Meessen. Voor inlichtingen zie de plakbrieven. Studie van den Notaris om 2 1/2 uren zeer stipt namiddag, in 't Hotel de France bij heer Victor Vlaminck te VEURNE, Statieplaats van ALVERINGHEM, Forthem Het van ouds gekend en welgekalant van heeren Alphönse Blomme en Benoni Blomme met ruime magazijnen, stallingen, schuur, enz. Koer en hovenierhof, gr. 18 a. op enkele meters* van team en «wet. Vrij gebruik met 15 Oogst 1922 en mis schien nog vroeger. POPER1NHGE. 5 Mei. Tarwe, 58-60; Rogge, 68.00; Haver, 08.00; Aardappelen, 58.00; Boter, 9 00; Eieren liet stuk 0.25 c. Hoppe, 1920: 175.00. 1921; 375.00. 1922: 250-200. KORTRIJK, 1 Mei. - Witte tarwe, 58-00; rogge, 58.00; haver, 05-70; paardeboonen, 75.00; hooi, 30-40 strooi, 7-10; aardappelen, 55-60; boter, 10-11 eieren 0.26-0-27; koolzaadolie, 240-000; lijn olie, 202.50-205.00koolzaad, 100.00; lijnzaad, 100 110; koolzaadkoeken, 50; lijnkoeken, 80 sadoni traat, 76-50aminoniaksulfaat, 104; duivenboonen 105; nieuwe oogst, 58. Vee te koop en verkoel t koeien, 89; vaarzen, 77stieren, 79ossen, 31. ROESSELAERE. 2 Mei. Tarwe, f3 00; niasleluin, 60.00; rogge, 55 00; boekweit. 85,OU haver, 71 00; gerst, 68.00; erwten, 80.00boonen, 73 00; witte boonen. 120.00 lijnzaad, 97.00: kool zaad, 105.00; strooi, 10.00; hooi, 40 00; lijnmeel, 82.00; voederbeeten, 10.00; aardappelen, 65,00 ruw vlas, 50-51tabak, 4.25 boter, 10,50; eieren, 0.27 kooldaadolle, 210.00; lijnzaadolie, 205; ehicorel, oude en nieuwe, 102; klaverzaad, 650; nitraten, 75 00 ammoniak, 100; cyanamlde, 65.00; viggens, den kilo. 5 50. Beurs van Brussel. Wisselkoers op 5 Mei. Amsterdam 453.50 463.50 I Londen 52.00 53 50 Keulen 3.50 -4.50 N.-York 11 00 12 00 Qenève 228 00 231.00 I Parijs 109 00 109 50 Kantoor van den Cartnnstraat te Yper. Om uit onverdeeldheid te treden. ÉÉjicabarr Terituupitij; tan I. Twee HUIZEN in puinen met 16 a. 26 ca. grond, te Yper, steenweg naar Kemtnel, n's 1 en 2. Het recht tot oorlogsschade voor de gebouwen en den grond bedragende volgens aanvraag fr. 6528.00 wordt medeverkocht. II. Het recht tot oorlogsschade rakende de pui nen van een huis te Yper, Muizenholstraat, eer tijds nr 1gekadastreerd Sectie H nr 77, bedra gende-volgens schatting de som van fr. 3771,90 waarde 1914. Ëenise Ziltiag, om 2 ure namiddag, te Yper in het Hoiei des Brasseurs bij M. Honoré Vermeulen, Statieplaats. Wallandt TIaurice, Crombekestraat 194, Poperinghe. Aannemer van Dakwerk in Schaliën, Pannen en Eternit. Vermakingen met of zonder levering. ftlai-m Oreel laat weten dat zij, gelijk vroeger, breidt met de machien. Bij den Gasthuismolen, WATOU. llaria Komstraat, 97, Poperinghe, aanvaardt niet 15 Mei, alle wasch- en strijkwerk, ook alle vermakingen. 600 kilos kloek EMBALLAGEPA- PiER per pak van 30 kilos aan 1 fr. de kilo ten bureele dezer. De eerste reeks brandkoffers zijn aange komen in de Baitque de Courtrai groote markt te Poperinghe, ten dienste van hel publiek. Nopens de verhuuring, gelieve men zich te wenden aan het winket gelast met dezen dienst. /"ii'ii'ifijuyiiwpiiiIIIIJIJ IHP«-wzraasw. Arthur Vermeesch heeftde eer het publiek te laten weten dat hij hem komt te stellen, als Velomaker, Boeschepestraat, 127, Poper. Onmogelijke €on«ur«uiie hij Velomaker In den Vetten Os WOESTEN. Overgroote keus van alle slag van Mansvelos, met 2 freins, genikkleerde janten, keten Renault, moyeux Durkopp, beste Engiebertbanden, zadel naar keus, pion libre Trois-fusils, slijkbanden, pomp, saccoche, bandaftrekkers, bel alles een jaar gewaarb., twee jaar opdekader460 fr. Koersmachien, gelijk opgesteld 450 fr. Kaders worden in huisgeniaakt en geëmail leerd. Alle herstellingen en emaillage. Spoedige bediening;, Ministerie van Finantiën. Studiën van de Notarissen tijdelijk te Rousselare tijdelijk te Brugge. 2 Triumph 4 H. P. 3 Vitessen fr. 2.500 1 Sarolea 4 H. F. 3 Vitessen 2.000 1 Royal Enfide 3 H. P. 2 Vitessen 1.800 1 F. N. Herstal 3 H. P. 800 1 Moto op Velo 1 1/4 H. P. 600 De Ontvanger der domeinen te Poperinghe Bij G00LZAET Cyrille, Ccnstr. Reninghelst. zal overgaan den om 10 ure 's voomiddags, te zijnen kantore, Bertenplaats, 21, tot de Openbare verkooping van den Om uit gemeenzaamheit te scheiden. Openbare Verkooping van: en medegaande erve, een blok uitmakende van 7 a. 51 ca. te Dickebusch (dorp) langs de korte kalsijde (verdeeld in 5 koopen). Ten verzoeke van de kinders Timperman. Al de rechten tot vergoeding van oorlogsscha de worden medeverkocht. Genot tegen betaling. Recht van samenvoeging 1/2 7„ Instelpremie. Zhdagrn: Instel: WOENSDAG 10 MEI 1922. Overslag: WOENSDAG 24 MEI 1922. telkens om 2 ure zeer stipt in het Hotel Continentalbij M. Burgho, Statieplaats, Yper. Titels en plans bij den Notaris CamerIynck,8Ö, Hondstrajt, Rousselare. 4HaaraaaansRBB«N»??»!3«ieK»!^^ van de baan Yper-Rousbrugge, en liggend langs gemelde baan op grondgebied Pope- ringhe, tusschen palen 7 tot 11. Onkosten 10 °/0. Betaling: Komptant. van de grootste Engelsche huizen Wintermantels op maat Prijzen buiten konkurentie. Depot bij ilarie DËFËVËR. Duinkerkestraat Kleofen POPERINGHE Kloefriemen Kantoren van de Notfrisssn Studiën van de Notarissen Instel: VRIJDAG 19 MEI 1922. Overslag: VRIJDAG 2 JUNI 1922. Telkens om 3 ure stipt namiddag, in 'tHotel ContinentalStatieplaats t'Yper, van Gemeente VLAMERTINGHE. Gehucht De Brandhoek ln de onmiddelijke nabijheid van den steen weg van Poperinghe naar Yper. Eene HOFSTEDE samengesteld uit woonhuis, schuur, stallingen, en verdere afhangen, licht beschadigd door de oorlogsfeiten, met zaailanden en gras, groot 7 Ha. 69 a. 14 ca. Gebruikt door de Wu Jules Desomer-Braem zonder pachtrecht. De oorlogsschadevergoeding wordt mede verkocht. Recht van Samenvoeging.Gewin Van 1/2 7„ instelpremie. Studie van den te RENINGHE. om 2 ure namiddag, te Reninghe ter herberg De Madeliereput dicht bij het te verkoopen goedzal er over gegaan worden tot den TO*v LUS VAM t Eene Hofstede gestaanen gelegen te Reninghe, groot ondergrond van gebouwen, zaailand, wei en hooiland 3 hectaren 19 aren 27 centiaren kadaster wijk C nrs304, 305, 306a, 307a, 309 en 310 wijk B nr 228, palende oost de groene straat. In gebruik gehouden door de verkooper Heei Camiel Thery-Demeere tot I October 1922. Ingesteld 23.00C fr- wiljiwmil' iiyiir' li i -ii t mmmsuawm Studie van den te Vlamertinghe. om 4 ure stipt, ter herberg Sint Arnold bij Arthur Dehaene, te Dickebusch, plaats, Openbare Vrrkoopiog; in een enkelen zitdag van Gemeente Dickebusch, bij de herberg De Kruisstraatlangs de gravier naar Kemmei. KOOP 1.De puinen van een onlangs nieuw- gebouwen HUIS met stalling, afhangen en 56 aren 30 centiaren Zaailand, met al de rechten aan oorlogschade. Voor den oorlog gebruikt door Henri Depuydt. Seffens handslag. Opgegeven waarde der gebouwen 1914, 3800 fr. KOOP 2. Partij Zaailand, reeds vereffend, groot 42 aren 30 centiaren, gebruikt door Alfons Cordenier, zonder pachtrecht. 5 Ha. 18 a. 60 ca. gedeeltelijk vereffend te ZILLEBEKE (den Pollepel) op kleinen [afstand van den steenweg Yper-Comen, en "doorsneden van den Yzerweg, verdeeld in 2 loten. Zie plakbrieven. Onmiddelijk genot der goederen met de geldtel ling. Alle rechten tot oorlogsschade worden medeverkocht. Instel: Dijnsdag 23 Mei 1922. Overslag: Dijnsdag 30 Mei 1922. telkens om 3 ure zeer stipt namiddag in het Café Continental bij M. Aimé Burgho, hoek der statieplaats te Yper. UIMII iimwn Bij ons te verkrijgen. de vlaamsche boschkerel, door A. Hans prijs 4 fr. 50 Het bloedig Yzerland, doorA. Hans, 15 fr. per post gezonden tegen 16 fr. De dood in Vlaanderen, door A. Hans, 7 fr.; per post gezonden tegen 7 fr. 50 ten bureele dezer. De Groote Oariog, door A. Hans, 3 deelen aan 12.50 fr. ieder. ter dezer bureele. mmniM" 'rwi i* x m 1 Vj w w 'ïrfcwji 1. 'oonilmie dienstig voor winkel en bakkerij, met 3 aren 33 ca. grond gelegen te V/oesteii op de plaats. Voor alle inlichtingen zich wenden Veurnestraat, 70, Poperinghe. 2. C.erievl£ nkuwgehouwii Woon hui* hebbende 4 benedenplaatsen, 3 bo venkamers, citern en steenputwater, be- muurden koer en achtergebouwen met 1 are 13 ca. erve te Poperinghe, Pottestraat. Aanstonds handslag. alsook Een on Taëliobosoli groot 1 ha. 77 a. 50. ca. te Poperinghe, St-Sixstraat, bij den Wallemeersch en d'hof- stede Al. Clays. Alle inlichtingen te bekomen bij den nota ris Van Cayzeele, groote Markt, Poperinghe. 3. Wvrhïnan^wooiswl, voor 2 personen dorpplaats, Stavele. Zich wenden tot Jules Geeraert, te Stavele. 4. Een Plantsoen en Taillieboseli groot 1 heet. 77 aren 50 cent. te Poperinghe, St Sixstraat, bij den Wallemeersch en d'hof stede Al. Clays. Alle inlichtingen bij den Notaris Van Cay zeele, Groote Markt, te Poperinghe. 5. Schoon en Jterievlfs Woonhuis met 2 aren 76 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Onmiddelijke ingenottreding. Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. 6. Een nicwwacbouws! huis. staande in de nieuwgebouwde reek, Crombeke kal sijde, Poperinghe. Zich wenden bij M. Loyette, koopman in hout, Veurne, of bij M. Hector Lebbe, koopman in ijzer Poper. Schoone keus van Hoeden en Klakken, Berrets en Kinderhoedjes in de laatste nieuwigheden. Strooien Hoeden voor mannen en kinders. Rouw banden. Alle slach van was, keersen en bougiën. Hector Orbie-Staeien. 9, St-Jans-kruis. VERHELLEN bijgenaamd Etorren. Komstraat, 36, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braisetten- aisook bryketten voor blazers en bryketten, mul. t'Huis gevoerd op aanvraag In 't groot en in 't klein. VOILEN en KRONEN voor Eerste Com munie en Trouw. Groote keus van ZIJDEN-STROOIEN-&TULLENHOEDEN Rouw- en Trouwmodellen. Alle HERSTELLINGEN en TOEBEHOORTEN Esther Wylloman, 38, Noordstr., Poperinghe ill - ëifei? wL m Baksteencn van beste kwaliteit, formaat der kust Verzendingen per schip, ijzerenwegen buurtspoorweg. Eigenaar A. CON STAN DT, Oudonbure - l)ij-Oostou«le. Zuivere WITTE LEGHORNS, altijd te verkrijgen bij veranderd van woonstnu aSSMBI Hebt gij eene slechte maag zijt gij ongemakkelijk na uw middag maal, blijft uw eten daar liggen en zijt gij gespannen, beneemt u deze toestand allen eetlust BEPROEFT en in korte dagen is uwe zieke maag gansch hersteld. Deze pillen zijn ook aanbevolen tegen draaiingen in 't hoofd, oog schemeringen, slaperigheid en alle kwalen voortkomende van slechte spijsverteering. PRIJS 2 fr. de doos van 40 pillen, overal vrachtvrij verzonden tegen 2.15 fr. - Apotheek NOTREDAME, Groote Markt, Poperinghe. BScstc legras te verkrijgen aile weck ;e beginnen van den 1 April tot 1 Oogst, bij den welgekenden kiekenhrocier Hichard ötivcrlie, Poperingheslraat, 3, WATOU. Zeer voorueelige prijzen. TE VERKREGEN YKKFRlSSCMtStfS UKAKKKN (geel kleur) (roze kleur) MERK i». C. en aan dezelfde prijs Beate l'osTouijti EM1LE DECRÜCK; Statie, Poperinghe. der Stoelen, Spiegels Stoven, Mc-na- giegerief Glas, Gleirsch, Stoors Gordijnen, Bloemen, Rouwkro- nen, Kindervcituren, enz. bij Bazar der Galerij, 's Zondags gesloten Aankomst van een groote hoeveelheid Lux» ZiuiH'rsrtilii'ii'ii. Groote keus in schoenen voor huwelijken en feesten. Specialiteit van witte schoentjes. Men gelast zich met de vermakingen. ITW BE VIER SEIZOENEN. Casselstraat, 7, POPERINGHE. Ik heb de eer aan mijne talrijke klanten te laten weten, dat ik voorzien ben van eene (groote keus Kleederen en Comclets voorde aanstaande EERE COMMUNIE. Alsook I j schoone KJeedoren en Complets, bovenroks en i blousen, voor Dames en Jufvrouwen. Kinder- jkleederen in alle grootte, VVi'goed, Doopshals, jjöoopkleedjes, Hoedjes, Palos, Schorten, Pel- gnoirs in alle grootte. Manshemden, Cols en I j Plastrons, Handschoen, Handzakjes in Ieder jen zijde, Kleurstoffen bij demeter. Serge cn jS&barüine van 1 m. 40 breed, vanaf 17 en 20 j frank in alle kleuren. RECLAME Alwie die kooper is van een kleed voor de EERE-COMMUN1E in schoone stoffe en naar de laatste Mode j gemaakt van af *5 fr.krijgt gratis als ge schenk een Handzakje in Leder of in Zijde. BHeantHMKSP-ywgssgasBMiwsiM^^ jonge kiekens te bekomen Iedere wee van l11 April tot i5" Oogst bij l>i.i 31, Casselstraat, bij O. L. Vr. Kerk, Popariiiglic Allergrootste keus van Luxe- Fantaisie- en Ceremonieschoenen. Sterke Werkschoenen voor mannen en vrouwen. Op maat en met de hand gemaakt. Bijzondere keus van kinderschoenen. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Waterputten, Grafkelders, Steenputbuizen, Aalputten, Ponipsteenen, Peerdenkribben, Koei-en Zwijnsbakken, Koeislieten, Buizen voor Waterleidingen, enz., enz. ZEER GENADIGE PRIJZEN Jeremie VERHAEGHE, Bruggestraat, Poper. volle Veerzen, Koeien en jaarlingen, bij Clmiie» VAKYKIHH, Klein Westhof, WESTNIEUWKERKE. Téléph. 2 A?a Coin <lo l'Yser Teief. 2 Rousbrugge-Haringhe. Kruideniersharidö! -- Groothandel Eetiige depothouders voor Belgie der wijnen BOUCHEZ-NEUDÏN Frankrijk STOOMKBFFlËEiRAftliJËllIJ MOSTAARD IVpss'lioci* Marque La Mieillée Tabak Sigaren Sigaretten CONTINENTAL PETROLEUM Cie DEPOT AMERIKAANSCHE PETROL ölieën en Essence voor Motos Texaco Confiturerie Nationale Beige Veuve HORLAIT, Fils. lid gesttuiS, gedood door Par flasehja Dentogtne: 2 frank in alia spothaken Depot: Apotheek NOTREDAME te Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3