der JvmirnwiTkenm' schade van BE gr tits LFÜEB P1ÉLIITE MAURICE STAESSEN-BOTTEZ, MOTOREN BE SIROOP PMLIANO oiilvaruH «Ie inschrijvingen aan deze fee l'ITGIFTPRIJS 147,50 I Interest 5 °l«vr'j vanalle tegenwoordige en toekomende lasten Jaariijksche loten 1 lot van één millioen 1.000 Ir. tol 500.000 IV. en ves seneuiene van De Schat istbons 6 maanden worden door de Banque deConrtrai in betaJing inschrijvingen aangenomen zonder kosten zonder eenig verlies. u rliocye vlas van tens Uiterste Zwakheid aanvraag verleen jvers eei inschrijving, de voorse Banque van 200 van per lilel, tegen b ONTROOMER Wonderbaar Werkingsvermogen J J. JASSOGNE F.GENS ULDnlltUtnO 28, ZANDSTRAAT, 28, KORTRIJK m moet men voor miperyen u Windolie MOEDERS (ie voos* or rai aan E&ïiLE ROFFIAEN-VERBEKE Groote keus Altijd een honderdtal Machienen van alle maten beschikbaar o o au tos Op mmm in t groot fqur8uren- herstellingen fl0e6en gembloers Maison GERBER VOLLEDIGE INSTALLATIES s Schoone verhouding1. Beste referenties in yansch Beigie. sn F. BLANCKAERT - VERLEENE Gasthuisstraat, 3g, Poperingh PURGATIVE i'aij Te koop Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gas1 huisstraat, te Poperinghe, ik' is hoofdzakelijk te danken aan zijn ÖHTROOMERS ff RERfflCOURT II VIR'fitSG!^5 dlimiüsséc «lc*» i> ckebusch F0HTE8 pour Bailments. |»|^vSïïM; ♦♦4 H Zie onze uitstallingen van maalite Kleedereu en Stollen die in alles voldoen voor het Zomers izoen. NA AI MACH I EN* .2 te verkrijgen bij Hues - I>4hIS>«»ïi<>t De Wonderbare SAPÖ Zeep Y Z K SIW A it. E fvlaacjorifstekifUj, Gebrekkige Spijsvertering, Maagkramp, .Uitzetting. Darmontsteking, ingewandenontsteking, Indigestie, Buikpijn, Hartkwalen Krampen, Koliek, Geelzucht, Blindedarmontsteking, Bloedarmoede, Zenuwlijden. HUIS Vlakgchaafniachienen Vcrdikinacliienen - - Gecombineerde niachieneri Rondzaagmachienen Slijpmaebienen MortaiseusenAuloinatieke vijl- en trek— machienen voor rond en handzagen Toppen Pinmachienen Drie- en vierzijdige Schaafmachienen DraaibankenAllerhande toeslellen voor bijwerk op machienen, enz. Zeer zware construc tie - wei bezorgd en zacht roulernent op billen. Geen enkel rnachien wordt ten vérkoop ge steld zonder proefneming en goedkeuring. Zes maanden waarborg op geteekend verdrag Wilt oe een ooed r o uwe leverdiicierji HET MEUK b HAMERT U DAT GOED IN DE HERSENEN Belangrijke opmerking DE OEDEBS BE COCK fX™ a AANNEMING van volledige kslallaiies enZi AGENT Pierre Vanciemoortele, P. Van de Moortele, Casselstraat, Poperinghe. Huis Madsen "brugge wifcriiniwrwiwi eemn Prof, Ernesto PflQiiflno, son Kiareo, c, (rtapess) Het boste bloedzuiverend uitmuntend purgeermiddel Ureal flpoiü. Hanf86r,i0\zuia!ü!i/6flSfraaJ, BRUSSEL «aia»,» I III IIöim! O 33 8 Moester - Kleerniiikor Lak-nstoffeu Nieuwigheden REGENMANTELS Spécialiteit van Peignè en Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelscb leder en lafont. Ongelooflijke l'rljwn, 8V* Aanneming van alk Uniformen LANDBOUWERS gebruik? de van Veearts DEVLOO. Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken Sigaren ensigaretenpijpjes,sigaren- ensigaretienkokers, tabakzakken, vuur slagers, enz enz. Men aanvaardt al ie herstellingen. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen- buiten aüe concurrentie. Voor voortverkaopers,groote prijsvermindering Kmile IEL VS-EMU KG II15, Gasthuisstraat, 54- (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE Pi ifi lU Het kon niet de minste beweging doen. De Dr. Cassette's Tsfetetten hafebin hst do gswnduoid terug gc-govjn. .laat le kunnn .oopeu", h-rnd en vol kraobt. tn Mevrouw C. Rogers, 89, George Street, Pontypoo!, Mon., zegtJDr. CusssU's Tabletten hebben -een wonde: gedaan niet mijn zoontje te g»nczen die van kinderver lamming leed en zoodanig vermagerde dat ik daehte iiij ging sterven. Hij had p-r vee:- iio:i maanden toen de pijn n en weidra \as hij van e- tic uiterste zwakte; hij kon r.iet ééne beweging doen. De bnikho p de i h.-rn erma .en zot dit er liem i iele bleef dan de id i. V mieren. Al w.it hij nutte braakte ij; de zv. kb. d maakte lic:n blind; hij dijkte aan «ene wassen*pop. Doch, op zekeren dag had ik het geluk van de Dr. CassoU's Tabletten te hooren spreken; onmiddeüjk deed ik ze, aan mijn kindje innemen. Verbeeld u mijne vreugde toen eenigen tijd nadien ik bemerkte dat den toestand van mijn jongetje licht veranderde. Zijne gezondheid verbeterde dan vlug, hij lirovg ii zicht ter, e.n weldra was bij in Heden heeft h ij twee jaren en Iiaflf, bij is in volle gezond- mellig evenals ::cn pnuding." M HERSTAL Agent voor Poperiiighe en omstreken, - 3» O I» 15 It 5 Si 15 - PRIJS 3 FR EN 7.50FR. (h e t groot model bevat drie maal bet- kleine) V e r kocht, door de apotheken i n alle were ld dee- Ier Vraag de Dr, Caw sell's Tabletten en weigerd a - 1 e rmmaliing. •AJ-j surnES. «.-»*«.< Universeel familie geneesmiddel tegen zenuwaf matting Slapeloosheid Hartkloppingen Zenuwiw&hhcid Olo-d. e nek Le ,c,. >a'. -.ui 2emjvvotis:8;;i/L, Sitc..it P hvcr'ec ng r .v. ,c Neurasthenie U-p-tVi.vg 'o.-ehiiokie Sijicr.clerg aanbwöl.n ,11-, d v- mo» d-.-rs rn aan NEEMT TWEE TABLETTEN. bij het sin pen traan en gp &tHl beiru riten b- e goot' iv elüi'en d /ui vervülj.d en «w zult wel I dra de vrcurde d( p isonen tiie li Fr", t: oho l'tii't; wki het l: ven j kennen kracht doorgaan. lukte* C---s> 1 Co., L*r. Ma .tncsif.r, F«-- Alu-nie^n d'-pet voo? Bclsi* er. hel ürw" en gezondheid tc bezitten. Maisori Louis Santfeig, 22, Rue de la Giacicre, Bru.sel. 99 'i Kleersïoffen, VAtgoïd, Msrcc-riën, Sajetten, enz Spécialiteit van Gordijcen en Gemaakte Stoors. ¥1*1511 SloteretraaÉ i>O!'EB»guü: %'f»»i5Ka;^fraaï O O O O L&-2A as^asasBBEasss Agent voer de streek U. A 1. It 15 St T I> 15 S Pu^vriu^he. Tél YPRES 96. Même Malson a MALO-LES-BAINS Tél. DUNKERQUE 898 f Ronds Carrés Rails Poutrelles U- L. et autres profifés. et Grillages, etc. Assemblage etcoupage de Poutrelles, et tous autres travaux. SOUDURE AUTOGENE. Fers divers pour Forgerons. ^La Mtisoo se cliarge des livraisons a pied d'©uvre adesprix !rès fflod6rés.^ Aclisit et enJe <S<*! ."%8iïa-siHiU". PRIX DÉFIAIMT TOUTE CONCURRENCE. Adresse Télégr. Jnswo^np. Y|.i ck In den FRANSCHEN SOLDAAT Huis VALÈRE STAESSEN Yperstraat, 19, POPERINGHE. Opgevolgd door zijn Broeder GEDIPLOMEERDEN SNIJDER. r? De laatste en schoonste Col lectie in stoffen die het seizoen ons aanbrengt voor Werk op Maat. Verzorgd werk snede volgens gravuur. Altijd voorzien cn 'EENIG E verkooper der b'-V echteWerk-1 k I eederenvan liet huis Adolf «i Lafont, Lyon. Ito UW iiti aïi»eaï 'i ~i irTrTiiidiii"pirB^Fi"iiii>ffiriWiiji*1'.'u rt V111"11!!1'.".'^" De beste BERTENPLAATS, 25, POPERINGHE. Alsook Allerhande Mzervaren en (dicht bij de Halle) (bij de Groote Markt) Schaalstraat, nr 16, POPERINGHE. Eenig HUIS in POPERINGHE en Omstreken waar verkrijgbaar is van af !On Februari 1922 A 1.1,85 8iLE15t>L\G15.\ in zijde, satijn crêpe de chine, voilen of wollen stoffiën voor Meisjes Ï5ersde Comiuunikanlra en namen, in alle kleuren en grootten en van de beste hoedanigheid. Bijzondere keus en modellen voor den eersten en tweeden dag. De bijzonderste kleedingen worden aan de vitrine niet tentoon gesteld Alles wordt op maat gemaakt op aanvraag, aan genadige prijzen, buiten aüe concurrentie Bevat geen bijtende stoffen beste op schik zeep voor kinderen, voor die teeder of droog vel heeft en helpt alle velziekten genezen In alle Apotheken te verkrijgen aan 2.50 fr. zssmzm Hebt gij geen eetlust Is uw spijsvertering trnag en pijnlijk Gevoelt gij 11a de maaltijden, zekere benauwd heid Lijdt gij aan zure oprispingen, aan overvloed van gassen, aan hoofdpijn, aan geeuwlust, aan duizelingen, aan slapeloosheid Hebt gij eene beslagen tong, een siechtriekenden adetn Gevoelt gij pijn in de maagholte, in den buik, in den rug, tusschen de schouders Zijt gij neerslachtig, slecht van humeur Vlucht gij ieder gezel schap zijt ge u zeiven en anderen tot last, niet in staat om eenig goed werk te verrichten Maakt gij u boos om iedere kleinigheid Hebt gij 's nachts een gevoel van benauwdheid Zoo weet, dat al die hinderlijke dingen uitsluitend en steeds hun oorzaak vinden in de slechte jerking van maag, lever en ingewanden. Wilt gij een onfeilbaar middel om spoedig te genezen Neemt dan bij iederen maaitijd een cachet Poeders DE COCK. Dr DE COCK [Yperstrast, 118, Popjringh8 TéiéphoneBB Banüzagen jf& jp' JF| |j| U if5! if| Ilandi'ilaaa'^ezelHcliap MACHIEN Groote keus van alaam voor ambachts lieden, verlakte artikels voor huisgerief Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven Fourneelen merk GODIN; Zaaibakken. Tuimelkeerns, Windmolens Basculen, Seetmolens, strooisnijders, aardappel smeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, stekkerdraad 2 en 3 draden, traillie- draad van alle grooten Marmiten, zwarte en galvaniseerde, enz., enz. 'I vraaqrin I| verfrouweri b*/ Pi BRUXELLES 0 «BB»—® jj5 LE PLASTIQUEjl Met buiKband speciaal voor y zware Daraen jf nc POFDFRi» HF POPK zu"en u verlossen van al die phyzieke en moreele s UL.Dt.8S® LC, vvhn miseries, die uwe gezondheid sloopen, uw leven vergallen, uw werkkracht verlammen; wani de Poeders DE COCK sterken en genezen deze drie groote voedingsorganen MAAG, LEVER, INGEWANDEN, welke absoluut in goeden staat moeten zijn, wilt gij eene goede spijsvertering hebben, nut uit uw voedsel trekken,en uitmun tende gezondheid genieten HF FfiFDFR'S DF PO^K f>enezen volkomen ai deze ziekten en kwalen der DC. i Ui-UC rt UL UUwn maag ontsteking, gebrekkige spijsvertering, kram pen, uitzetting, darmontsteking, geelzucht, indigesties, brakingen, enz, Ze zijn het éénige middel, dat alle maagkwalen tot in haar fijnste wortelen geneest en ze steeds belet, te ontaarden in zenuwlijden, suikerziekte, eiwitstofver- lies, blindedarmontsteking, zweeren, kanker, ja tering Eischt met nadruk het echte merk der Poeders de Cock, dat in alle goede apotheken verkocht wordt tegen fr. 4.5o per doos. iedere doos bevat 20 Cachetten, voor eene kuur van zeven dagen. dag een groot aantal maagziektcn.die jaren lang aan elke andere behandeling hebben weerstaan. Laat dan uwe gezondheid niet krenken en vernietigen door eene maagkwaal. Neemt Poeders de Cock. Dank aan de Poeders de Cock, zult gij ieder voedsel, dat gij gebruikt, gemakkelijk opne men en verteren en instede van u te doen lijden, zal het u krachten, bloed, sterkte naar den geest, d. w. z. de gezondheid schenken. Verliest dus geen tijd meer met het aanwenden van andere geneesmiddelen tegen ongesteldheden der maag. Eischt van uw apotheker de echte Poeders de Cock. m&m» WWIHHiH wtWifft|iiill|Wl iD>1 JI»i P iiniWl mm COIFFEUR MM (LJ YS. F0STICHEU8 48. Gasthuisstraat, POPERINGHE. Groote keus van gemaakt goed voor Dainen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed, kleederen, bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokkenschoone keus van stoffen, pane, zijde, fhtiellealle slach van breiwerk, merceriën, kabas, portemonnaies, portefeuillesalle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan. IParftsmcrfën, zeepen, haarverwen, champoings, poudre de riz, haar- en tandbors- tels, assortiment van Fantai*;» Ljfgllt'n voor het haar te versieren, Miiartr^sweut rouleaux, enz. Men aanvaard lluar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voor coiffeeren van HJruiloltPiu en Feesten. Depot der groote Stoomverwcrlj en Wassclierlj van het oud gekend Hui) DULION van Brussftl. - GENADIGE PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING. met uaplite stel peli'tilettiii mei MV'a«i»xa/ van 2 tot 12 h.p. voor Wagenmakers en Meubelmakers. - GENADIGE PRIJS. Motors, Lintzagen Schaafmachienc-n, Toupis, Verdtkmachienen, en alle gecom- tineerde machienen om hout en ijzer te be werken. Alle slag van toebehoorten booren, sc'naafrollen, messen, mouluurijzers, fraisen, anpareils voor fourchen en pin nen te maken op toupies, wentelzagen, UI «V 'JF O Bi 1: SEMIE-DIESEL van 15 tot 50 H. P. CASSELSTRAAT, 62, POPERINGHE. Vandewalle van Rousselaere i^kiei" kindertjes tegen 'l zuur, buikpijn en winden- Ie Poperinghe te bekomen inalloApothekorijen Kestelyii, Notrcdima en Vsnde Plas aan 3.75 ft', de flesch en 2.00 de halvo flesch. 81e lloi»(ni(liK»lf Kpnarzafiiuste lïeci* flan l&IM) 1,1 NT 85II motoren zijn In gobriiike in Helmie. LISTER i.A.\l)E¥ (Belgis). De ^1158.14Btl,V)I51l L\itlA is naast de melk het beste kindervoed3elzi, alléén kan de melk vervangen in het kindervoeden. Zij bevat al de noodige bestand- deelen tot het vormen van spieren en beenderen. Zij wordt gebruikt in kinderkribben en werken van kinderverzorging, onder het toezicht der Heeren doktoors. Het is het beste bewijs van hare groote hoedanigheden. LET OP Voor hare bereiding noch melk noch suiker noodig, alleenlijk water- Dépót S8. Noln-dnins, t>rooi« Markt en Kestdyn. (laKtlinle straat, .Ipolhekers, te en bij alle apothekers ««MOM»«m*,- r.~-, Vrrwrrij Klrawa'amrlirrlj KUISCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend dépot voor Poperinghe RACIII5L 8)FA t)W, 3, Msessenstraai, waar men ook alle damesweiken met toebe hoorten en eene schoone keus van wit en gemaakt ondergoed kan vinden. Di; .VittihRale Klak. iz. BfcYrI1XOU, 4, Gasthuisstraat, Poperinghe. Groote keus van klakken in alle modellen: Hoeden in zijde, feuter en stroo. Bijzon derheid van Berets en hoedjes voor kinders Met aanslaande Maart zal ik voorzien zijn van de nieuwigheden voor de plechtigs communie in Peluche, zijdeen feuter. In'tgroot, i lioiiKliKiitlrn. in 'tkleti'

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4