ISSUE HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe De bloem van bet VMjboseb Apotheek Frans Van de Plas Zondag 21" Mei 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 21 Turnfeest. In 't Buitenland. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie pp0" 8.00 Buitenland 13.00 Sansen=Vanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE BERICHTEN, VEhKOOPiNCEN, Bene [inlassching VONHSSEN, ROUWBERICHTEN, Wat doen met onzen zoon? Model Hoeden Sport costumen Zitting van den Gemeenteraad Oorlogsschade. Politiek Overzicht. Het einde der Conferentie. Duimpjesuitgave. Duitschland betaalt. De nieuwe leening. Drie Wetsvoorstellen Eene onrechtvaardigheid Katholiek Vlaamsch Congres. Vrijstellingen Franschen gesneuveld in België. Postzegel der Invalieden. Een klucht in ons Parlement. Voor de bedienden. Leest en verspreidt "De Popen aghenaar" per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postclieokrekening nr 15570. FDFEKINGHENAAR PRIJS voor Aankondigingen o.6o ct11 per regel. Herhaalde Inlassching. o.5o ctn per regel, i 5o fr per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. Zou er een vraag bestaan waaraan onze ouders zich meer interesseeren en welke hun meer op het harte ligt? Zou er een vraag zijn die meer overweging vergt, die meer van allerhande omstandig heden afhangt dan deze? Neenzonder eenigen twijfel is het een der belangrijkste zaken welke alle gewetens volle ouders moeten oplossen. Voor wat zal onze zoon leeren? Welken stiel zal onze zoon aanvangen? Welk bedrijf zal hij later uitoefenen? De oplossing dezer vragen vermoeilijkt nog meer, daar waar ze te vinden is voor een aantal zoons te gelijk. In dit geval is het onmogelijk al hetzelfde ambt van den vader uit te oefenen, en de middelen staan niet steeds ter hunner be schikking om voor een ander ambt 't zij op een vreemd werkhuis, 't zij op een school te gaan leeren. Eerst en vooral zal men reke ning houden van de gezondheid en den lichaamsbouw in 't algemeen van den be trokken zoon. Is uw zoon zwak van gezondheid, maak er dan toch een man van die later zijn zwakke gezondheid kan verbeteren en niet vererge ren. Maak er geen stielman van die gedurig binnen zitten moet. Maak er geen bureel schrijver of iets dergelijks van die gansche dagen in een stofferig bureel moet gebogen zitten over een tafel beladen met alle soor ten papieren. Maak er zooals het maar al te dikwijls gebeurt geen onderwijzer van, want zoo zal hij later verplicht zijn, zijn leven te slijten in een enge klas vol van ongezonde lucht en verplicht zijnde door het spreken zich af te matten aan borst en keel. in één woord uw zoon moet er lichamelijk toe geschikt zijn. Afgezien van dat punt zal men grooten- deels rekening houden met de persoonlijke geschiktheden van den zoon. Wanneer hij aanleg en goesting heeft voor één of ander vak, zal men hem in die goes ting trachten voort op te leiden want hier is het fransche spreekwoord toepasselijk II n'y a pas de sots métiers, 11 n'y a que de sottes gens. (Er zijn geen dwaze stielen, er zijn maar dwaze menschen). Daartoe zal het noodig zijn den zoon te volgen in al zijn werkzaamheden, en men zal zijn begaafdheden leeren kennen. Doch dit is voor tal van ouders gedeeltelijk onmogelijk. Velen van hen hebben zelf de noodige ontwikkeling niet om een jufkemn volkomen oordeel over de ontwikkeling vreh hun zoon te vellen. Maar mochten ze dan toch hulp en raad vragen aan anderen die hen in dit geval kunnen bijstaan. Wie is daartoe de aange wezen persoon? Zonder eenigen twijfel is het de onderwijzer waarbij de zoon naar school gaat of is geweest. Het is de onderwijzer die den bijzonderen aanleg en de waarde kan schatten van ieder zijner leerlingen in het bijzonder. Wanneer de ouders in goede ver houding zijn met den onderwijzer,wanneer beide een waakzaam oog hebben op de werkwijze van den betrokken zoon zal het niet lastig zijn een beslissing te nemen. Naast die twee zaken die de belangheb bende ouders nooit mogen uit het oog ver liezen zijn er nog een tal van andere punten die ze moeten in het oog houden. De noodzakelijke vereischte om tegen woordig goed door de wereld te geraken is een grondige en stevige geleerdheid te bezit ten. Wie niet geleerd is, zal nooit met zoo veel zekerheid, nooit met zooveel gemakke lijkheid zijn zaken besturen als iemand die grondige kennis bezit van zijn eigen taal, meestal van een vreemde taal, die voor ons Vlamingen het Fransch is, van handelswe tenschappen, van rekenkunde en zoo meer. Andere vereischten zijn er nog om tot een degelijk stielman of ambtenaar op te groeien, 't Is van in 't begin zich wat onkosten en moeite te getroosten om tot een volkomen opleiding te komen in het vak. We kennen tal van ouders, die de middelen bezitten hun zoons een prachtige baan te verschaffen en die hun zoon, eens 14 jaar geworden, uit de school te huis houden. Men laat hem dan 3a 4 jaar te huis niet wetende water mede aanvangen om hem eindelijk tot iets te be stemmen. Mistroostige gebruikenVeel van wat hij op school geleerd heeft, heeft hij in dien tijd vergeten, de werkgeest is er uit, vrienden heeft hij hier en daar die hem leiden waar hij niet moet zijn en zoo hoort men ouders klagen«Wat is mijn zoon veranderd sedert hij op school was. Daar leerde hij goed terwijl nu het plezier hem in den kop zit, in plaats van het werk». Op de school zou de zoon misschien wel Mengelwerk van De Poperinghenaar 73 door A. HANS. Toen Godelieve echter's avonds in 't lo gement alles weer vertelde zat boer Vereeke lang in gedachten... De dood zal zijn boetvaardigheid zijn zei hij dan... Nog twee dagen leefde De Vuist... Godelieve verpleegde hem... Als hij onrus tig sluimerde bad ze... Geknield klemde ze zijn hand in de hare, toen hij stillekens ont sliep... Haar naam was zijn laatste woord... Besluit. 't Doode Vlaanderen... Eenige indrukken uit die eerste dagen na den oorlog... Dat is een indrukwekkend gezicht. De trein uit Frankrijk heeft aan 't verwoe ste station van Kortemark gestopt. En nu zie ik vele teruggekeerde vluchtelingen. Even blijven ze nog in een groep, in dezelfde straat, langs waggelende gevels, gebarsten muren en dan verspreiden ze zich. Achter elkaar stappen er daar mannen, vrouwen, kinderen allen gebogen onder grcote pakken, en ze gaan huiswaarts, dwars over de eindelooze, witte vlakte. 't Wintert fel, 't vriest, en slechts weinig kavekes rooken. Vier jaar geleden gingen deze menschen van ,/i (ande weg vluchtend voor den wree- eitogy_Sd die ook hier brandde en moordde, .'ek! een 100 fr. per jaar meer gekóst hebben, doch hij zou een opvoeding gehad hebben en daarbij een geleerdheid die hem in staat zou stellen alles aan te vangen en seffens de verloren onkosten in te winnen. Ter slotte, mochten de ouders, toch inzien dat er tegenwoordig aan hun zoons zulke heerlijke loopbanen weg liggen in bestuur lijke- handels- en onderwijsinrichtingen die aan iedereen een vast en zeker loon verschaf fen naast een gemakkelijk leven en naast een schoon pensioen op lateren leeftijd. Aan de ouders die ons zouden opwerpen dat ze door het aantal kinderen tot die opof feringen niet in staat zijn, antwoorden we met de woorden van den wijzen man die zei «nooit heb ik armoede in eeq huis gezien door de schuld van het aantal kinderen, maar meest door de ongelukkige opleiding ervan». Ook wanneer de oudste zoon eener familie een eenigzinds goede loopbaan kan krijgen, zullen de zoons die op hem volgen door hem geholpen worden en met vreugde het schoon voorbeeld van hun oudsten broeder na bootsen. Ouders van allen aard, begrijpt dat er in uw kinders veel goeds is weggelegd, zorgt dat zij hen kunnen ontwikkelen opdat ze later met dankbaarheid aan uw zorg terug zouden denken, aan uw zorg waaraan ze alles te wijten hebben. D. Overjas Impermeables HOEDEN OP MAAT OF GEREED. Veranderingen - - Herstellingen. BRUSSEL-NOORD, BouU Ad. Max, 50. Telefoon 129.2 Belangrijkste hoeden makerij v. h. Land. van Zaterdag 13 Mei. VERSLAG De Zitting, waar vijf toehoorders aanwe zig zijn, wordt om 6 1/4 ure geopend. Twee leden zijn afwezig HH. Ch. Beheyt en E. Lebbe. Na lezing van het verslag door den Se cretaris, zegt de Heer Burgemeester geluk kig te zijn eene verheugende mededeeling te kunnen doen. De stad heeft het bericht ontvangen dat zij niet hoeft tusschen te komen in de kosten van herstellingen der buurtwegen. De Staat zal deze kosten, die beraamd worden op 150.000 frank, gansch op hem nemen. le Punt. Wijziging aan het reglement der markttaksen. Ziehier de bijzonderste bepalingen van het nieuw reglement. Het standgeld voor alle uitstallingen op de Groote Markt, Paardenmarkt of Visch- markt is bepaald op 30 c" per vierkm. voor de wintermaanden van 1 October tot 1 Maart, en op 40 c. voor de zomermaanden. Voor machienen en stelsels, andere dan kramen 40 c. per dag en per vierkm. Voor Cirken, kermiskramen, paardenmo- lens, wafelhuizen, enz., minimum 10 fr. de vierkm. voor den duur der kermis. Voor kleine draaimolens, door man of peerd in beweging gebrachtminimum 2 fr. 50 daags de vierkm. Boter 10 c. de kilo. Eieren 20 c. voor 50 eieren of breuk van 50, met minimum van 20 c. Kleine levende dieren 10 c. per'dier. Graan, visch, fruit of vruchten in manden of zakken 20 c. den 1/2 vierkm. met mini mum van 40 c. Voor de plaatsen gebruikt aan muren der huizen of openbare gebouwen waar het toegelaten is 40 c. per dag en per vierkm. Binst de kermisdagen worden de voetpa den en straten, als markt gebruikt, gelijk belast. Bijzondere overeenkomsten kunnen ge maakt worden voor dezen die,het jaar door, eenen openbaren verkoop houden. De marktkramers moeten ten laatste tegen 3 ure de markt ontruimd hebben. Op de markt voor levende dieren wordt de taks gerekend aan 40 c. de vierkm. ingenomen plaats. Paard, koei, muil en zwijn wordt gere kend aau 2 vierkm. Geit, schaap en jong zwijn wordt gere kend aan 1 vierkm. De kermisfoorkramers moeten telken jare en voor zijn oorlog. Ginde in 't verre dorpke van Frankrijk vernamen ze, dat hun «streke» bevrijd was en de Koning zijn blijde intocht binnen Brussel hield. En toen kwam dedrang naar 't eigen hoekje, die onbedwingbare zucht naar huis, en ze liepen bureelen en consulaten af, luisterden niet naar den raad van geduld te oefenen en te wachten, ge hoorzaamden alleen aan dat wilde verlangen Vlaanderen terug te zien, ja hun geteisterd Vlaanderen, dat sommigen zouden willen behouden in al zijn vreeselijke woestheid, zijn gruwelijke wonden als een oord voor toeristen en een goudmijn voor hotels. Nu zijn de menschen terug. En eensklaps bevangt diepe treurnis hun gemoed. Neen zóó hadden ze 't zich niet voorgesteld, als ze lazen van vernieling. Hoe zullen ze hun huizeke of hoefje terugvinden? De meesten zonder dak, ramen of deuren, zonder vloeren en zolderingen, zonder balken of gebinten zelfs. 't En doet niets, we gaan allichte een hoekske kunnen afsluiten, twee of drie ka- merkens kunnen maken, zegt me een boer. Dat 't slecht is, we zijn toch thuis! Vluchte ling zijn is zoo schamel. En hij, de Vlaamsche landman, die geen oorlogswinst maakte, maar alles verloor, wenscht reeds, dat het sneeuwkleed opge nomen worde, opdat hij zijn drang naar ar beid uitweg geven en de spa in de versche, doemende aarde steken kan, zijn aarde, als 't lente wordt. En ik zag ze na, de dompelaars, die nu zwarte stippen zijn, zwart als de boonren en struiken en ruinen op het wijde, blanke land Een andere indruk... aan het Schepenkollege hunne aanvraag indienen vóór 1 Februari. Alle koopwaren ingebracht van buiten stad, en hier buiten de marktdagen aange bracht, en in 't openbaar verkocht, betalen een taks van 25 fr. daags. Uit de bespreking, vernemen wij terloops dat de Groote Paardenmolen Overmeer, dit jaar, als taks de som van 10.100 frank betaalt. Dit voorloopig reglement wordt algemeen goedgekeurd. 2e Punt. Goedkeuring der aanbesteding voor het herbouwen der Dekenij en Congre gatie, ten verzoeke der kerkfabriek van S. Bertinus. Een gunstig advies wordt uitgebracht. 3e Punt. Lijnrichting der Gasthuis straat. De Heer Burgemeester deelt mede dat het Ministerie de zienswijze van den Ge meenteraad, uitgebracht in zitting van 12 December 1. I., bijtreedt voor wat de lijn richting der linkerzijde van de straat betreft; maar eene wijziging voorstelt voor de rechterkant. De huizen van aan het Gasthuis tot aan de Brouwerij Delobel zouden iets achteruit moeten,maar min ver dan het nieuwgebouwd huis Delobel. Na eene langdurige gedachtenwisselfng wordt besloten aan den Staat te,, vragen dat ook dezen eisch zou ingetrokken worden. 4e Punt. Rekening van klerk tot mees ter, betrekkelijk het beheer van wijlen Heer Aimé Lava, in leven schatbewaarder der Kerkfabriek van S. Bertinus. Deze rekening wordt aldus vastgesteld Rekening van M. Lava tot de Kerk. Inkomsten13.022 fr. 22 Uitgaven3.806 fr. 03 Overschot9.216 fr. 19 Rekening van M. Cassiers tot de Kerk. Inkomsten107.843 fr. 18 Uitgaven62.016 fr. 19 Overschot45.826 fr. 99 Goedgekeurd. 5e Punt. Rekening der Kerkfabriek van S. Bertinus voor 1921. Ontvangsten67.847 fr. 76 Uitgaven32.406 fr. 55 Overschot35.441 fr. 21 Goedgekeurd. 6° Punt. Benoeming van een Poli tieagent. Loridan Joseph, wonende te Poperinghe, wordt als politieagent benoemd. KEMMEL. Sonneville Emile Depoorter Gustave Joseph Dutily Henri NOORDSCHOOTE. Nauwynck Henri Sainyn Edouard WOESTEN. Mispelon Henri RENINGHE. Sackenpre Auguste Deconinck Pieter Haezebrouck Achille Morlion Placide Coene We Lauwers Debruyne René Gruwier Aloïs ZUYDSCHOOTE. Smagghe Benjamin Vandewalle Henri POPERINGHE. Ostyn-Cambie Pillaert Victor Goudenhooft Alphonse Beuns Julia Wils-Tavenier Moncarey Florent Quaghebetir Honoré Ooghe Henri Deuwel Emile Cordonier Achille Cordenier Félix •Clïibau Remi Vuylsteker Sidonie Petillion René Hannebouw Maurice WAESTEN. Lemahieu Floris We Honaert Jean Cruson Henri Peperstraete Camille Deroo Auguste Delangre Auguste Dehaene Oscar Hanquart Abel Vandermeersch Victor Scherlynck Arthur Depraetere Guillion Caveele Benoit Decroix Emile Platteeuw Hector In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hier nav er melde geteisterden YPER. Cailliez Maurice fr. 3910. Cailliez Maurice 7485. Pottel Georges 6475. Knockaert René 8925. Bacquaert Sylvie 4100. Becquaert Isidore 2260. Coussens Marie 2950. Duflou Florimond 805. D'Hooghe Edmond 1500. Morlion Robert 16585. Morlion Robert 29650. Michiels Florent 1085. Dumoulin Marcel 2780. Roscamp Romenie 2920. Huyghe Ferdinant 2681. Mersey Albert 425. Debruyne Louis 4235. Goethals Emile 2015. Domarle Philomène 2510. Dael Fideel en Mathilde 3870. Pladys Amand 750. Demey We 1395. ZILLEBEKE. Platteau Jules 2545. PASSCHENDAELE. Pype Charles 3150. Burggraeve Ch. 2500. ZONNEBEKE. Carrein Henri 4000. Goudezeune Isidore 1650. WESTOUTER. Decroix Maria 900. DRANOUTER. Bondeweel Nestor 5829.16 MOORSLEDE. Van Eeckhout Léopold 1350. Dumortier-Bussche 2600. Denturck Camille 1800. We Vanyssacker Marie Braem 9000. Demaitre Camille 5200. Nu zijn er waarlijk ook al Chineezen in Vlaanderen! Wij hebben ze heden bij groote groepen ontmoet rond Meenen, Wervicq, den Kemmelbergen Ieperen. Door den drang der nieuwe tijden wellicht lieten ze hun haarstaart afknippen. Ze zijn gekleed in 't zwart of khaki, meestal met een slap petje op den zwarten kop maar sommigen met breedgeranden zwierigen hoed. Zeker hier of daar opgedoekt,geërfd of ook wel gekocht, want velen schijnen niet slecht bij kas. De Britten hebben die Chineezen ten onzent als werkkracht ingevoerd. Hier en daar stonden wij bij een kamp, waar deze vreemdelingen verblijven. Ze hebben eigen landgenooten als sergeanten. Of ze heel veel uitvoeren betwijfelen wij. Wij kregen den indruk, dat ze zich allen hier in 't I'epersch land, Britten, Chineezen of Duitsche krijgsgevangenen niet erg moe maken, en de arbeid meer een tijdverdrijf is dan een degelijke poging om wat orde te scheppen in den verschrikkelijken oneindi- gen chaos waarin wij ons toch zoo goed bekend dorp niet meer vonden. Dat is ook de meening van de bazin uit een der Iepersche barakken waar wij een kop koffie gaan drinken. Ze steken al te gare niemendalle uit, verklaart ze. Een mensch verkent hem in z'n eigen streke niet meer; niet alleene van grond en uitzicht, maar ook van menschen, merken wij op. Er is hier van alle soorten volk. En maar zes of zeven Belgische gezinnen. Die Vlamingen wonen daar buiten de voormalige stad, waar de wegen naar Hooge, 5505.83 27815. 27300. 22565. 15064.50 1315. 5635.80 425. 791. 3130. 1535. 170. 580. 1470. 5885. 4001.10 594. 408. 350. 1485. 1400. 935. 2110. 790. 4334. 13096. 85. 3675. 447. 2376.17 10930. 1157. 1022. 1139. 1487. 1669. 1539. 20916. 2338. 1611. 1050. 4389. 1647. 6816. De Conferentie te Genua loopt ten einde. Zij die het wel meenden met den herstel van Europa, zij die hoopten op eene overeen komst onder de volkeren, zij die eenen nieuwen vrede in het verschiet zagen, zijn deerlijk ontgoocheld. Europa is, jammer genoeg, nog niet rijp om eenige verzoenende politiek te huldigen, 't Zag er waarlijk lief uit te Genua. 't Was gloeiend heet in de smisse ter Con ferentie en met opgestroopte hemdsmouwen keerden en wrongen ze het ijzer dat maar niet plooien wilde tot ploegen en eggen en maar altijd terug den vorm aannam van sa bels en geweren, van kanonnen en oorlogs schepen. 't Was alsof er een kwade geest mee bemoeid was. Eigenliefde en eigenbelang (natuurlijk werd dat kind anders gedoopt) voerden het groote woord en op de tonen van het draai orgel van zijn eigen natie, dus van haar eigen belangen, danste elk der afgevaardig den in de groote Vredesconferentie, 't Zal vruchteloos werken en ijdel zwoegen zijn zoolang de Vredesconferentie niet gehouden wordt in de groote Vredestad Rome, met aan 't hoofd den vertegenwoordiger van den Vorst des Vredes, Z. H. de Paus. Veel oude vrienden van Duimpjesuitgave zullen met genoegen vernemen dat hunne geliefde uitgaaf opnieuw zal verschijnen. Duimpje bracht hun, vóór den oorlog, elk jaar zes prachtige boeken voor 3.60 fr. Het was de goedkoopste uitgaaf van dure boeken. Nu is de prijs 15 frank. De uitgever, Vic tor De Lille van Maldeghem, kondigt reeds eenige boeken aan die opnieuw, zooals vroe ger, ware vrienden van het Vlaamsche Volk zullen worden. Maandag heeft Duitschland aan de Bel gische schatkist de som van 50 millioen mark goud betaald. Dit is het bedrag der maandelijksche afbetaling door de bepalin gen van het moratorium voorzien. De tweede leening der verwoeste gewes ten heeft een weergaloozen bijval gehad. De officiëele inschrijving werd Maandag morgen geopend, in twee uur was de leening volledig onderschreven. Al de titels, voor een bedrag van een milliard, waren uitverkocht. Dit bewijst dat het land de verwoeste streken spoedig wenscht hersteld te zien en ook dat het Belgisch krediet steviger wordt. De Ministers keurden de volgende wets voorstellen goed 1. Verlenging van de huishuur met bepa len van de huurprijzen en van de herziening van het huurkontrakt. 2. De rechten op het dragen van jacht wapens zullen van 100 fr. op 200 fr. gebracht worden. 3. De gronden der verwoeste streek, waar van de eigenaars zich niets aantrekken, zul len van rechtswege hersteld worden. De pensioenen der weduwen en weezen van gesneuvelde soldaten worden uitbetaald vanaf den datum van het overlijden van man of vader. De pensioenen der ouders van oorlogsslachtoffers worden enkel be taald vanaf de maand volgende op de afkon diging der wet op de pensioenen, dus vanaf 1 December 1919. Zoodat aan eene weduwe wier echtgenoot en aan eene moeder wier zoon sneuvelde in Oogst 1914 een pensioen, toegekend-.worat. Het pensioen der weduwe loopt sedert Sep tember 1914 en dit der moeder sedert 1 De cember 1919. Bij de aanstaande nadere verklaring en aanvulling der wet op de Begiftiging der oud strijders zal men trachten dit te vergoeden. De Minister van Geldwezen trekt echter wattegen daar het herstellen dezer onrecht vaardigheid 3 millioen aan den Staat moet kosten. De Katholieke Vlaamsche Landsbond zal zijn derde jaarlijksch Congres houden te Gent van 24 tot 26 Juni 1922. In dit congres zullen alle Katholieke werkers uit geheel het Vlaamsche land samen komen om te beraad slagen over de groote vraagstukken welke aan de orde van den dag zijn. Dees jaar zal het congres eene bijzondere beteekenis krijgen, daar het gehouden wordt te Gent en rond het tijdstip, waarop het wetsvoorstel tot vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool in de Kamer zal worden behandeld. Een grootsche optocht zal dan ook op Zondag 25 Juni op touw ge zet worden. De Wet verleent aan den milicien die zich beroept op de diensten door zijne broeders volbracht enkel vrijstellingindien twee zijner broeders voor den vijand sneuveldeh of aan de gevolgen hunner verwondingen stierven. Ook echter indien zij als oorlogsinvalieden met 501. h. invaliditeit ontslagen werden en voor zooveel het gezin nog geene invrijheid stellingen genoten heeft. De Fransche legeroverheid is zinnens alle op Belgischen bodem gesneuvelde Fransche soldaten op te graven. Het stoffelijk over schot wordt, op de kosten van den Staat, naar het kerkhof vervoerd der plaats, waar de gesneuvelde vóór den oorlog woonde. Men is thans bezig met de lijken die door de families opgeëischt werden. Later wor den de lijken die niet werden aangevraagd, opgegraven. Wat de lijken der onbekende soldaten be treft, die zullen in een gemeenschappelijk kerkhof bij den Kemmelberg bijgezet wor den. Er wordt een bijzondere postzegel van 20 centiem uitgegeven die wordt verkocht met een opgeld van 20 centiem. Dit opgeld zal aan het Nationaal werk der oorlogsinvalie den ten goede komen. Hij zal gebruikt worden als de gewone postzegel van 20 centiemen. Die lnvalieden-postzegel zal te koop ge boden worden van 20 Mei tot 31 December 1922. Hij blijft geldig tot op 15 Januari 23. Er zullen een millioen zulke zegels ge drukt worden. Vrijdag om 3 uur deelde de Voorzitter der Kamer mede dat voortaan de zittingen zouden verlangd zijn tot zes uur ten einde de bespreking der budgetten tijdig te kun nen eindigen. Doch om 4 uur en half, toen er tot eene stemming moest overgegaan worden, stelde men vast dat men niet kon stemmen, er was leen volk meer genoeg. 91 Kamerheeren wa ren reeds ervan door getrokken. De zitting werd geheven. De heer Vergels heeft eene wijziging voor gesteld aan de wet op de werkrechtersraden. Tot nu toe kunnen de bedienden slechts een geschil voor den werkrechtersraad bren gen indien zij minder dan 6000 fr. 's jaars verdienen. Er wordt voorgesteld die jaarwedde op 12.000 fr. te brengen. Aldus zal een groot aantal bedienden hunne werkgeschillen niet hoeven te brengen voor de handelsrechtban ken, hetgeen van hen hooge kosten vergt. Guido. Gheluwe, Meenen en Zonnebeke, Moorsle de, Roeselare uiteen gaan. Maar hoe blij zijt ge in die verschrikkelijke wildernis toch een houten huizeke te vinden met landge nooten, waar een stovebrandt, en de «kaffie» geurt, waar ge een pijpe toebak koopen, een «stuite» eten kunt. En wij zitten daar, als er ook Chineezen binnentreden. Madame, un café? vraagt er een. Non. Poorkwaai paj? in zijn zonderling Fransch. I want coffee, in 't Engelsch dan! Not allowed to sell to soldiers (mag piet verkoopen aan soldaten). Never mind! ('t komt er niet op aan). De vrouw tot mij En die gasten verstaan dan nog niet, dat ge ze liever buiten hebt! Bière! roept een ander. Non! Dezen noen verhaalt de bazin ons, kwam er een binnen met een smerige prent kaart. Hij toonde die aan mijn dochter, maar ze pakte die af en stak ze in de stove! En kwaad dat de Chinees was! Djeemenis menschen, die kerel was wroed! Een der mannen is naar buiten geslopen en, wat ze hem hier niet leveren willen, heeft hij elders vastgekregen: een flesch bier. Een ander wil 't automatisch orgel doen spelen. No, 't is brokenmaakt de dochter hem wijs. Pity (jammer) merkt hij gelaten op maar wat later is hij sluw naar 't instrument geslopen, en heeft hij een penny in de gleuf laten glijden. /t Was bij gen echt warm zomerweertje, dat de jonge Turngilde «Vlug en Vroom», Zondag laatst, haar eerste uitstapje waagde. Bij de blijde opwekkende toonën van trom en trompet, en de medeslepende galmen van t muziek, stapten de jongens, flink en fier, in hunne bevallige kleedij, door de bevlagde straten derstad,te midden het nieuwsgierige volk. Rond de omheining, op de markt, verdrong zich eene opeengepakte menigte om de oefe ningen bij te wonen. Het mag gewaagd genoemd worden, na zooeen kort bestaan, reeds eene voorstelling van vijf kwartieruurs in het openbaar te ge ven. Maar bezield met ieveren goeden wil, en aangevoerd dooreen uitnemend leermees ter, hebben de turners flink werk geleverd. Met veel belangstelling en genot werd het programma, door de toeschouwers, gretig gevolgd. De afwisselende oefeningen wer den met veel juistheid uitgevoerd; op de vastliggende baar werd reeds flink werk ver richt; en de verscheidene pyramiden moch ten prachtig genöemd worden. Opgeruimd trokken de jonge turners daar na hunnen weg voort, door de straten der stad tot aan het Volkshuis, waar van wege hunnen ieverigen Bestuurder, hun een wel gemeend dankwoord toegezegd werd en eene verversching aangeboden. Wij wenschen de inrichters van den Turn- club en al de leden van harte geluk, om den welverdienden bijval dien ze van wege de inwoners genoten hebben. Dat hun bond im mer voort bloeie en vooruitgang make, tot eigen genot en tot voldoening der stadsge noten, wien zij, we verhopen het vast, nog soms met zoo een welgeslaagd feestje zullen vergasten. Eensklaps begint 't ding te schetteren en te tingelen terwijl daar tusschen trommels slaan en bellen klinken. De Chinees barst in een schaterlach los, omdat hij toch zijn doel bereikt heeft. Een van zijn makkers, een vuile, zwarte dwerg, begint te dansen en wil een der dochters vastgrijpen. Danserroept hij vroolijk. Maar 't meisje stoot hem af en zegt in plat West Vlaamsch Ga voort, gij leelijke stinkere Een heeft intusschen zes eieren gekocht en begint ze uit te sluipen. Engelschen en Australiërs komen ook al eens binnen. En waarlijk wij erkennen ons Vlaanderen niet meer. Dat uitzicht, die vreemde wereld, al dat uitheemsch gedoe, wie had 't ooit kunnen vermoeden daar bij 't eens zoo rustig schoon Ieperen, met 't wonnige land er om heen Maar wij spoeden ons heen. De avond zinkt neer en wij moesten nog twintig kilo meters fietsen door de woestijn, voor wij een slaapplaatsje vinden zullen ergens in een der best bewaarde huizen van Roeselare. 't Wordt tijd, zegt ons ook de bazin. De weg is maar eenig (eenzaam) en dan met die Chineezen overal en zwervers welke de slagvelden afzoeken. Neen,wij herkennen ons Vlaamsch hoekje niet meer. Ik sta op de hoogte van Meesen, blik over het doode land en denk aan de zoete legen de der drie maagdekens. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), I» O P E St I N Ci tl E. Wekelijksche aankomst van Engelsche Wagens, Kamions, wielen van 8 cm. breed en in zeer goeden staat, bij MARCEL S W A E L S te Proven. Het bolchevistisch russisch leger is in waren geldnood en dientengevolge schier zonder eten. —Twee tramwagens zijn te Mexico.opden top van een heuvel bij de stad met elkaar in botsing gekomen. Een van de wagens viel in een ravijn, 13 personen zijn gedood en 70 gewond, voornamelijk vrouwen en kinderen. In eene stokerij te Glenoths in Enge land is brand ontstaan in een wiskydepot. De vaten sprongen en de drank vloeide weg op zijne beurt in brand schietend. Er bleven 10.000 vaten wisky in de ramp. In de Fransche streek van Lorient heeft er in de laatste dagen eene stikkende hitte geheerscht, welke gevolgd werd door een vreeselijk onweder. Het heeft over heel de streek solfer geregend, en wel zoo overvloe dig dat de laag solfer op den grond twee centimeters dikte had. Te Colnou in Frankrijk, werd despaan- sche toreador, in een stierengevecht gedood. Te Vauvert, Frankrijk, wierp eene jon ge vrouw, tijdens een dansfeest, vitriool naar haren gewezen vriend. Twaalf dansers wer den gekwetst en men vreest dat eenigen het gezicht zullen verliezen. Adèle, dochter van Robert, Koning van Frankrijk, had in haar diensteen ziekelijken knaap, Landricus, die in een visioen steeds een stem hoorde Kom over naar Vlaan deren, en ge zult genezing vinden Hij begaf zich op weg en kwam tusschen Rijsel en leper in een schoon bosch, waar hij zich op het teere gras neervleide en in slaap viel. Toen hij ontwaakte, gevoelde hij nieuwe kracht in zijn lichaam. Landricus begeerde te weten wat dit bosch toch heiligen kon,en, zoekend naar dit geheim, ontmoette hij drie houtvesters die blijde schenen hun gemoed van een zware schuld te ontlasten. Ze verhaalden dan, dat in het woud drie vrome maagdekens hadden gewoond Helwige, Jutta en Giselinde, die als eenvoudige her- derinnekens hun kudde hadden. De drie mannen waren tot de gedachte gekomen de meisjes geweld aan te doen doch Helwige, Jutta en Giselinde verweerden zich dapper, tot ze hun kracht voelden bezwijken. Toen smeekten ze hun aanranders eerst nog een Vader Ons te mogen bidden en vromelijk knielden ze neer. Eensklaps opende zich de grond en de aarde nam de drie bedreigde weerloozen tot zich. En dat was geschied, daar waar de knaap nu genezing had gevonden. Landricus keerde bij zijn meesters terug en verhaalde het wonderbare, dat hij ervaren en gehoord had. Adèle reisde toen zelf naar Vlaanderen, liet de grond openen en vond de drie lichamen, onverwelkt, nog in knie lende houding. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1