HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperingheen. Omstreken. De bloem van bet Vrijboseb Apotheek Frans Van de Plas Zondag- 28» Mei 1922. 15 Centiemen. 19° Jaar. Nr 22. DE TOEKOMST. Rerum Novarum Beroepsplichten. In 't Buitenland. Zaak Muiier. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie ppesrt 8.00 Buitenland 13.00 Sansen=Vanneste, 15, Gasthuisstraat, [POPERINGHE BERICHTEN, VERK00PIHGEN, Eene jinlassching VONNISSEN, ROUWBERICHTEN, Leest en verspreidt "De Poperiaghenaar' Oorlogsschade. P olitiek O ver zich t. Uit Katholiek standpunt. Pater Stracke veroordeeld. De Oud-Strijders van 1830, Ze boeren achteruit. Iets over het Davidsfonds. De lersche Zusters van Yper. Platbroekerij EEN VRAAG. Groote brand te Yper. per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postcheokrekening nr 15570. DflOPO TWPIIPM A AD rUrcinl W u nLN AAn PRIJS voor Aankondigingen o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassohing. o.5o ctn per regel. i.5o fr. per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. Wij winnen in gehalte, doch niet in aan tal». Aldus luidde het antwoord van Cardi- naal Mercier op volgende vraag Welk is de stand van het godsdienstig leven? Is er aanwinst?» (Revue Cath. des Idéés et des Fa its. Ch. Woeste.) Indien het, om gebreken te kennen en te bestrijden, voor den mensch nuttig is dik wijls een gewetensonderzoek te doen, zoo is het niet zonder belang den toestand van het godsdienstig leven te overschouwen. Vóór eenige jaren was, in deze streek, het aantal personen, die zich totaal van de Kerk hadden afgescheiden, zoo bij geboorte als huwelijk en overlijden, schier nietig. In de groote omstandigheden des levens keerden ook de onverschilligen, zelfs zij die vaak op een vijandig standpunt hadden gestaan, tot de Kerk terug. Thans komt het ons voor of de overlevering, welke die men- schen als met onzichtbare banden aan de Kerk gehecht hield, haar kracht verliest. Practisch kunnen wij tot de geloovigen rekenen hen, die de Zondagmis hooren en Paschen houden. Er wordt algemeen vast gesteld, dat dit aantal niet toeneemt. Wij bedoelen vooral steden en nijverheidscen trums. Op gebied van uitbreiding is er dus verlies. Dit verschijnsel is, inderdaad, niet zeer bemoedigend, wanneer wij de oude spreuk hier toepassen Wie niet vooruit gaat, gaat achteruit De man uit het volk zegt dan ruwweg«Het geloof is om zeep!» Maar, lezen wij niet in de Bijbelsche Ge schiedenis, dat Gedeon, op 't oogenblik den strijd aan te binden, op Gods bevel uit zijn leger verwijderde alwie schrik had en daarna nog allen, die bij de waterbronnen de knie bogen om te drinken Slechts driehonderd man hield hij over en versloeg daarmêe de tallooze scharen vijanden. Laat nu uit het leger der geloovigen zich verwijderen allen die den moed niet hebben de wegen der Christelijke leering te volgen, dan kunnen wij wel treuren om de talrijke afvalligen, doch aan de levenskracht der Kerk wordt daardoor geen afbreuk gedaan. Laat ons nog een oogenblik vergelijken Zinnebeeldig kunnen wij de Kerk voorstellen als het Lichaam Christi, waarvan de geloo vigen als de ledematen vormen. Denken wij nu aan het menschelijk lichaam verliest het zijn levenskracht door bijv. een vermin dering in gewicht, terwijl de levensorganen als hart, longen, ongeschonden blijven Volstrekt niet 1 Wat de Kerk betreft, is er reden tot hoop en vreugde, wanneer we het dieper gods dienstig leven nagaan. De godsvrucht tot het H. Hart heeft ontegensprekelijk veler gemoed geraakt, en Pater Matteo, de apostel der H. Hartveree- ring,heeft treffende voorbeelden aangehaald. En men moge sceptisch gestemd zijn of geestdriftig tegenover nieuwigheden, het is een feit dat talrijke jonge lieden zich onder de banier van 't H. Hart komen scharen en solidair, zonder menschelijk opzicht, de baan opgaan van christelijk leven. Wat verder nog een heerlijk uitzicht op de naaste toekomst geeft, is de vroegtijdige en veelvuldige Communie der kinderen. Aan doenlijk is het, jaarlijks in de Kerk den brief te hooren aflezen, waarin Paus Pius X de redenen uiteenzet waarom de kinderen zoo jong mogelijk moeten naderen tot de Tafel des Heeren. Dat zijn waarlijk woorden van Christus' plaatsvervanger, die den nood van het oogenblik doorpeilt en de middelen aan wijst, welke in de toekomst onfeilbaar tot heerlijken uitslag zullen leiden. Moeders, bewaart in uw hart het woord van den Meester, door den Paus herhaald Laat de kleine tot Mij komen 1 Heil u, jonge geslachten, die zullen op groeien tot keurbenden van Christenen, welke het slavenjuk van het vleesch hebben afgeworpen en zich overvloedig laven zullen aan de bronnen van het bovennatuurlijk leven Het Bloed van het Lam. Op dit oogenblik staan velen nog al te zeer onder den indruk van de zedelijke in zinking,welke het materialisme heeft teweeg gebracht zij kunnen nog niet met vrijen blik de toekomst instaren en, nochtans, de toekomst is vol hoop er is een sterker Christen geslacht aan 't groeien. Elza Wolf. Mengelwerk van De Poperinghenaar 74 door A. HANS. Adèle bouwde op die plaats een kerk met klooster en gaf de stichting de naam Meis- sens (meisjes) die later Meesen werd. Zoo las men in een handschrift dat in het Koninklijk Gesticht, waartoe de abdij later vervormd werd, bewaard was.Ook de oude, merkwaardige kerk was nog blijven bestaan. De oorlog heeft dat alles weggevaagd en 'k zie niets meer dan puin. Toen ik zooeven van Waasten kwam, viel mijn oog op eenige omvergeworpen graf- steenen. 'k Ging er bij en las daar, dat ik op het voormalige Meesen stond. Geen muur is recht gebleven. Mijnontploffingen hebben den grond telkens omgewoeld. Reeds in 't begin van den oorlog werd hier geweldig gestreden. Burgers, die in de kelders gedo ken waren, wisselden in enkele uren zes maal van bezetter. Meesen ging van de Duitschers naar de Britten, van de Britten weer tot de Duitschers, enz. Landricus kwam hier genezing zoeken. Zoete legende. Maar thans aanschouw ik de gruwelijke waarheid. Meesen is een doode heuvel te midden van een dooden- vallei... Weer heeft de grond zich geopend, maar nu ter verschrikking 1 En om me heen zie ik steenbrokken, gruis,granaten, bommen,bajonnetten,doods beenderen, schoenen, drinkbussen, eetke tels, ransels, kanonmuilen, geweerkolven, t( 11 Overal in de christene werkersmiddens, werd met O. H. Hemelvaart of den daarop- volgenden Zondag de verjaring gevierd van den beroemden wereldbrief door den groo- ten Paus Leo XIII, in 1890 de wereld inge zonden. 's Pausen Encycliek is een der grootste gebeurtenissen geweest der XIXU eeuw een bloedig striemende geeselroede voor de liberale economie, een machtige stormram aanbeukend tegen het stijgend socialisme, een heldere vuurbaak voor al degenen die redding zochten. Gaai tot het volk Dat was de kreet welke Leo XIII als een nieuwe roepstem over de wereld zond. En door dat woord zijn dui- zende zielen gered. Met onwankelbaar vertrouwen hebben zij opgezien naar dien onvergetelijken Grijsaard, die hunne zielen redde en tevens en terzelfdertijd hun familie, hun leven. Nu voelden zij het wel diep dat de Kerk, ja, steeds leerde In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood ETEN maar dat de Kerk nooit leerde In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood BEDELEN. Om uw brood te eten moet gij het VERDIE NEN, en KRIJGEN zooals gij het verdiend hebt. Dit wilden de Paus en de Kerk, en duizenden vonden vertrouwen en redding 1 En sinds .dien gaat de Christenene Arbei dersorganisatie haar gang in België Of) rechte wegen. Onweer, storm heeft zij ge kend, maar ook dagen van heerlijk zonne licht en ontroerende grootheid. De Christene arbeidersbeweging weet wat zij wil. Zij groeit eiken dag. Zij stijgt hoogerelk uur. Zij wordt dieper eiken stond. Want velen sedert het verschijnen van Rerum Novarum, hebben de roepstem van Paus Leo XIII zaliger niet alleen gehoord, maar ook gevolgd. Vrede door rechtvaardigheid 1 Rechtvaardigheid uit liefde 1 Geen klassenstrijd maar klassenverzoe ning Dat schreef de groote Paus voor. Rerum Novarum worde 's werelds wet. Rerum Novarum beheersche de volkeren en voltooie het werk van den Zoon des Tim mermans Liefde en vrede altoos en overal. Wekelijksche aankomst van Engelsche Wagens, Kamions, wielen van 8 cm. breed en in zeer goeden staat, bij MARCEL S W A E L S te Proven. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WERVICQ. Bostyn-Wyffels Auguste fr. 2680. We Collie-Pattyn en kinders 20844. Meys Louis 1025. Moerman-Deman Baptiste 1253. Demarets-Marescaux 4505. Dumoulin-Vervaecke Cyrille 1595. Buyse-Dewilde 3800. Dierick Petrus 1052. Ghesquiere Vercoutere Joseph 1942. Pardoen Marescaux Félix 2035. Decottiegnes Debacke. 1665. Breyne Delie Louis 812. Bruggeman Feys 1315. Bonneel-Catteau César 1495. Venant-Nuytten Alois 3596. Eggermont Jéróme 1470. Vandecasteele Serrus 4275. Bostoen-Nolf Adolphe 1325. Verbeke Valcke Jéróme 1067. Lampaert-Doom P. 5150. Lesage Leleu Auguste 1978. Vervaeke Depaepe 1640. Houtekier Labaere Cyrille 1294. Nuytten Wyffels Remi 1085. GHELUWE. Vuylsteke Bekaert Julien 2918. ST Jan. Debrouwer Théophile 5650. Mechelen-Philips de kinders 1403. Vanhove Alida We Deraedt 2222. LANGEMARCK. Saelens-Vandamme Jau Augustin 5815. We Bouckaert 3435. We Vandermeersch-Dewinter 4040. Dujardin Oscar 5182. Seys Prosper 6420. Milleville Léonie 14020. MOORSLEDE. Vuylsteke- Stragier 10070. Seys Charles Verbeke 3725. ZONNEBEKE. Carreyn Frédéric 2240. Dewancker Victor 1890. potten, schoppen, houweelen, brokken van banken, omvergezakte kruisjes, helmen, ha mers, onderstukken van wagens, harnassen, conservendoozen, flesschen, lepels. Maar niets dat roert, tenzij de wind in een prikkeldraadversperring of aan een ijze ren plaat van een schuiloord. Geen blad. geen twijg, geen tak is er meer om te suizen ofte bewegen. Zelfs de doode stammen der boomen zijn verwoest. In de verte zie ik eenige stippen, 't Zijn Duitsche krijgsgevangenen, die van den arbeid komen en naar een kamp trekken. Een kerktoren rijst tegen den einder op, die van Wervik. Kom over naar Vlaanderen klonk het ook thans weer, en duizenden gehoorzaam den, doch 't was om er te sterven. Doch ook hun graven zijn heilig als die der maagde kens, want daaruit rees de vrijheid. Zoo lag daar het verwoeste Vlaanderen... Nuwerdhet Lente... En meer en meer bewoners kwamen terug ook de Vereeke's. Ze bouwden een barak en met planken werd ook de vernielde villa wat bewoonbaar gemaakt... De Vuist had alles aan zijn vrouw ver maakt. Maar het gansche bezit was tot nu toe...belofte van schadevergoeding... Vereeke begon met vlijt aan de effening der landen... Evenals de anderen zou hij nog heel wat teleurstelling ondervinden. De bewoners van verwoest Vlaanderen moesten langen tijd op beloften teren. Een jaar ging aldus voorbij... Meer en meer bewoners keerden terug. De Hoogeschool-kwestie hunkert naar eene oplossing.Eene oplossing zal er komen Maar er zijn drie oplossingen voorgesteld. Het is niet zonder nut eens na te gaan welke oplossing voor ons, Katholieken, de beste is. De drie voorgestelde oplossingen zijn voldoende gekend Gent vervlaamscht. Gent Fransch en Vlaamsch. De Vlaamsche Hoogeschool te Anwer- pen. In zake Staatsonderwijs is het eene Katholieke overlevering dat het naar het Katholiek onderwijs is dat al de liefde der Katholieken moet gaan. De Katholiek bemint het Katholiek onder wijs en hij duit het staatsonderwijs. De Katholieken bezitten eene Hooge school die de hunne is, de Katholieke Hoogeschool van Leuven. De oplossing die voor de Katholieken best zal zijn, zal deze zijn die minst nadeel doet aan hunne Hoogeschool, minst nadeel aan Leuven. Nemen wij eerst de slechtste oplossing, deze van Antwerpen. De oprichting van de Vlaamsche Hooge- schpql te Antwerpen zou een noodlottige slag zijn voor de Kaihotiekè' Hoogeschoó! van Leuven. In Leuven zijn de studenten uit het Antwerpsche uiterst talrijk. Eene Hoo geschool te Antwerpen zou deze van Leuven gedeeltelijk ledig-pompen. Nu is het ministerie van onderwijs in han den van niet-katholieken. Kan het anders of dat een groot deel der leeraars, zooniet het grootste deel, geen Katholieken zouden zijn? En heeft de groote handelsstad Ant werpen wel een middelpunt van niet-katho- lieke werking noodig, als eene onzijdige Hoogeschool is? Is het geen feit dat ons, Katholieken, moet doen nadenken, dat juist alle personen en alle bladen die tegen de Katholieken zijn meest de oplossing van Antwerpen voor houden De tweede oplossing, wij erkennen het, is voor ons Katholieken min gevaarlijk. Maar toch het behoud van de Fransche Hooge school te Gent naast eene Vlaamsche Hoo geschool aldaar is eene versterking van het Staatsonderwijs. En dat juist is voor de Katholieken steeds te wantrouwen. De derde oplossing, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool is voor ons, Katholieken, als Katholieken, zekerlijk de minst gevaarlijke en dus de beste. Het is ook de eenige oplossing die, als Staatsoplossing, onzen steun mag en zeker lijk moet hebben. Verledene week verscheen Eerw. Pater Stracke, van het order der Jezuieten voor het Assisenhof van Gent. Alwie dit proces gevolgd heeft moet getui gen dat niet de minste vlek kleeft op dezen eerbiedweerdigen man. Van al de beschuldigingen bleef niet ééne recht. Nooit hebben getuigen in een proces meer gesproken van wat zij niet gezien en niet gehoord hebben. Nooit beheerschte een beschuldigde meer geheel het proces dan wel Pater Stracke. En toch is Pater Stracke veroordeeld voor 3 jaar gevang en berooving van zijne bur gerrechten binst 5 jaar. Deze onbegrijpelijke uitspraak is in het geheel niet van aard om de verbitterde ge moederen te kalmen, die hier in ons landje reeds zoo opgehitst zijn. Waarom is Pater Stracke veroordeeld? Het is uiterst moeilijk, zoo niet onmoge lijk te zeggen. In dit proces werd er veel gesproken van activisten, maar geene enkele, niet eene daad van activisme van Pater Stracke werd be wezen. Waar hij die drie jaar gevang zal ver diend hebben, neen dat kan niemand zeg gen. Alleen blijft dit over, en het is bedroevend het te moeten bestatigen In Pater Stracke wil men treffen den Pries- tsr, den Jezuiet, en vooral den Vlaming die vóór den oorlog reeds den treurigen toestand van Vlaanderen in zijn «Arm Vlaanderen» liet kennen. Hij wordt gestraft niet om wat hij mis deed, maar wel voor de fouten van anderen. Hij wordt gestraft omdat hij de verper soonlijking is der Vlaamsche durvers en denkers. Wanneer komt er dan maar een einde aan die flamingantenjacht? De Rornmelaeres woonden weer op hun hoeve... tenminste in een barak aldaar. Pierre was veilig uit den oorlog gekeerd, en met Leonie getrouwd, het jonge paar woonde bij moeder in. Men vernam dat Clemence in een gesticht te Gent gestorven was... Andere deernen uit de streek doolden in den vreemde. Frans Janssoone was in Frankrijk gehuwd en ginder gebleven. Óp zekeren dag ontmoette Godelieve Leon Ryckaart. Ook weergekeerd vroeg ze blozend. Van gisteren... Ik heb in 't Fransche gezeten, maar kon het er niet gewoon wor den. De eigen streke trekt hé Ja, maar niet alleen de streke Gij ook Godelieve... Zie, ik heb mijn verlegenheid afgelegd... Een soldaat is zoo bedeesd niet, hé Godelieve, ik heb u nooit kunnen ver geten... Maar ik moest zwijgen. Gij waart een eerbare vrouwe... Maar nu zijt ge we duwe... Godelieve wasnog roodergeworden. O, Leon, er is zoo veel gebeurd, zei ze. Ik weet het... maar dat is voorbij. Vlaanderen heeft zijn kinderen noodig. Al zat ik in 't Fransche ik ben toch een Vos. De Vossen willen voor Vlaanderen werken. O, ik zal ook wroeten...den grond bebouwen... deze doode streke helpen levend maken... en schóone weer. Ook 't bosch... al zullen wij het niet meer in zijn oude pracht zien.. Maar als ik gewrocht heb, moet ik rust vin den thuis... Godelieve we kunnen nog zoo gelukkig worden... En ik heb u toen niet gewild... Zwijgen wij daarvan... Er zijn thans in België nog elf weduwen van Oud-Strijders van 1830 in leven, en 500 kinderen, onmiddelijke afstammelingen van Oud-Strijders. Die zijn al van 60 tot 80 jaar oud. Het meerendeel daarvan is noodlijdend. Vroeger kregen zij steun, die verbonden was aan de eereteekenen. Maar deze is thans onbeteekenend geworden. De belangheb benden hebben daarom stappen gedaan bij de regeering, opdat deze hen ter hulp zou komen. De Syndikale Commissie der socialisten vergaderde in het Volkshuis te Brussel. Te dier gelegenheid werd door den secre taris der Syndikale Commissie medegedeeld dat de Socialisten 20 duizend leden verloren hadden. In 1921 waren er 687 duizend be talende leden. Wij meenen dat de achteruitgang der Socialistische Syndikaten gevoeliger is. Doch wij mogen onzen eisch niet te hoog stellen en vergenoegen ons met het feit dat de Socialisten zelf hunnen achteruitgang durven bekennen. Het Davidsfonds kwam uit den oorlog met een sterk verminderd ledenaantal. Dit getal groeide echter al spoedig. In 1920 telde het Davidsfonds 7700 leden en in 1921 was het ledenaantal ongeveer 9000. Die stijging is dan ook zeer bemoedigend en alles laat voorzien dat het Davidsfonds nog voor een rijker toekomst staat. Het Davidsfonds besteedde na den oorlog al spoedig zijne eerste zorgen aan de boe- kenuitgave. Sedert 1919 werd uitgegeven 1. 7 wee oorlogsboeken; 2. De geestjes in ons; 3. Verlosser IV;4. Leventjes en b.Limburgsche Beelden. Nu ligt ter pers Na een jaar, een roman van M. Joseph Simons. Een mooie kunstkalender voor 1923 zal over enkelen tijd besteld worden. De muziekuitgave bestaat echter niet meer. Gezien de overgroote drukkosten,kan ervoor het oogenblik niet aan gedacht wor den de uitgave van muziek te hervatten. De Lord Major heeft te Londen de ten toonstelling en den verkoop van schilderijen geopend, ten bate van de Benediktijner Zusters van Yper voor de herstelling van hun huis in Ierland. Buiten het groot aantal schilderijen die voor den verkoop toegezonden zijn, hebben verscheidene beroemde Engelsche schilders witte doeken gezonden op dewelke zij hebben portretten te schilderen, die open baar zullen verkocht worden. Zondag was er feest in de Waaische ge meente Jeinappes. Daar werd de Gallische Haan in eere hersteld. Dit is het gedenk- teeken van de overwinning op 6 November 1792 te Jemappes behaald door de Fransche legers op de Oostenrijkers. Daar werd toch zooveel platbroekerij ver kocht. Enkel een paar staaltjes. De Burgemeester der Belgische gemeente Jemappes heeft het geheel natuurlijk gevon den te zeggen Wij hebben Frankrijk boven alles lief». Dus ook boven uw eigen land, hé Burgemeester Onze Minister van Landsverdediging, de liberaal Devèze, die juichte dat toe. Hij vond daarbij nog zelf geheel groote en schoone woorden, om den triomf te vieren der Fransche troepen van 1792. Maar hij vergat erbij te zeggen wat die zelfde Fransche troepen, tengevolge van dien slag, hier al uitgesteken hebben. Hij vergat te zeggen dat die mannen de sans culotten werden,die onze kerken plunderden, onze klokken tot kanonnen goten, onze priesters als vee opjoegen, om hunne assi gnaten, dat waardeloos papier, opdrongen. Tegen die mannen hebben later onze Vlaamsche jongens, de Brigands, gestreden. En stierven met het kruis op de lippen met den kreet Voor Altaar en Haard Maar onze liberaal Devèze kent den Boerenkrijg niet. Hij kent maar de Fransche zegepraal van Jemappes. Wat eene platbroekerij voor een Belgische Minister 1 Guido. STEMPELS IN CAOUTCHOUC. KOPEREN STEMPELS MET DATUM EN FIRMA 37 fr. 50in 8 dagen gele verd door Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Popertnghe. Ik deed leelijk... Maar neen. Uw gedacht was anders... En ik versta het. Maar dat is voorbij, 'k Zeg dat we nog gelukkig zouden kunnen zijn dat nu zonder kompliinenten lijk een Vos. Lcon, laat mij nog eens peinzen... 't Is goed. Maar ge geeft me hope..? Laat me peinzen: 't Is zoo onverwacht. Godelieve dacht niet lang na. Ja ze was jong en 't vroeger leven was er een van teleurstelling en smart geweest. Een nieuw lag voor haar. Op het puin van 't Oude Vlaanderen ver rees een nieuw, dank aan de stoere werk kracht van den Vlaming. Op het puin van haar gebroken leven, kon ook een nieuw ontstaan... Leon Rykaart, de trouwe zoon van Vlaan deren, bood haar de kans. En ze nam die aan... Tante Lotte zei, dat ze dat had moe ten doen toen De Vust om haar draaide... De ouders Vereeke beweerden, dat het verleden begraven was met zooveel leelijks uit den vooroorlogschen tijd. Mijnheer Poesenare, die hoopte zijn leper nog hersteld te zien eer hij 't oude hoofd neerlegde, had met de wet de identiteit van den vermoorden man geregeld, maar alles voor de menigte verborgen gehouden. Hij ook liet het verleden rusten,doch verheugde zich in Godelieve's nieuw verband. En bij 't Vrijbosch werd de oude villa afgebroken en vervangen door een kleurige hoeve. En daar gedijde de Bloeme van 't Vrijbosch beter... EINDE. Eene domoor moet om Aprilzaad gaan. Een smid moet doof worden. Een horlogemaker moet bijzichtig worden. Een vischwijf moet kijven. Een gazetschrijver moet liegen. Een coiffeur moet zijn haar verliezen. Een brouwer moet dik en vet zijn. Een paprentier moet op een haring gelijken. Een stoker moet een geneverneus hebben. Een schoonmoeder moet ruzie maken. Een man moet voor een vrouw knecht of baas zijn. Een barbier moet veel babbelen en bloed trekken. Een bureelrat moet slapen. Een franskiljon moet zaktivist zijn en anderen voor aktivist verwijten. Een automobilist moet doodrijden eerst de kiekens, dan de honden en daarna de menschen. Een kleermaker moet snijden... in 't goed van een ander. Een bakker moet kunnen nijpen. Een onderwijzer moet een pince - nez dragen. Een minister moet een kletshoofd hebben. Flen getrouwd man moetliegen. Een politieker moet veel beloven. Een dichter moet lang haar dragen. Een doktoor moet menschen dood doen Een minister moet altijd spreken van sparen en het niet doen. Een voetbalspeler moet stampen op den bal... ook op de beenen. Een boer moet klagen. Een «Amitiés-Franqaises»- man moet den knecht van Frankrijk zijn. Een Fronter moet luid roepen «Omver en erover!» en niets doen. Een voerman moet vloeken. Een metser moet kunnen druppels drinken. Een schoenmaker moet karton hebben Een slachter moet slaan: de beesten, maar niet zijn wijf. Een meid moet veel breken. Een naaister moet uw kleed missnijden. Een kleine moet alle dagen eene buil vallen en een broek scheuren. Een zattekul moet in de riool slapen. Een hoedenmaakster moet een groen selhof hebben. Een katoenbaron moet in auto rijden Een melkverkooper moet een goede waterpomp hebben. Een liberaal moet papen vreten. Een schoolmeester moet aan de ooren trekken. Een fabrikant moet altijd klagenik win weinig en de werkmenschen te veel. Een werkman moet altijd klagen: ik win weinig en er niets voor doen. Een advokaat moet veel liegen. Een maalder moet een groote schup hebben. Een bokser moet blauw oogen... slaan of krijgen. Een apotheker moet suikerwater ver koopen. Een kindermeid moet men een piot vrijen. Een oorlogswoekeraar moet den Pa- triotard uithangen. Een duivenmelker moet een platte porte-monnaie hebben. Een dentist moet tanden trekken uit den mond en uit den porte-monnaie. Een Flamingant moet honderd keeren per dag verwenscht worden. Een student moet zijn professor plagen Socialistenkoppen moeten op de kapi talisten donderen en het zelf worden. Een herbergier moet drinken. Een gardeviel moet pakken eerst de dieven en dan de... pinten. Een militarist moet... anderen doen vechten en zijn zoon van den dienstplicht doen ontslaan. Een jong meisje moet haar krullen en pommadeeren. Een snotneus moet boffen. Een officier moet de soldaten kullen Een soldaat moet zijn plan trekken. Een Franskiljon moet alle dagen zijn Flamingant opeten. Een baas moet kijven en vloeken. Een bolchevist moet de menschen van honger doen creveeren. Een zeepbaron moet alles schoon was schen met zijn zeep of liever met zijn geld. Het gerecht moet alle dagen een Vla ming veroordeelen en de moffenknechten dekoreeren. Een fabrikant moet van verliezen leven. Een diplomaat moet een menschenfop- per zijn. Een gatverbrander moet op de blaren zitten. Een schoone juffer moet valsch haar en valsche tanden hebben. Een werklooze architekt moet plans maken van luchtkasteelen. Een koster moet aan 't gras houden. Vlaanderen moet Vlaamsch zijn. Sinds November 1917 werden in Rus land de volgende personen door de Bolche- visten te recht gesteld 6,775 schoolmeesters en leeraars 8,800 geneesheeren 54,650 officiers 260,000 soldaten 10,500 policie- officiers 48,500 policieagenten 12,950 grondbezitters 355,250 intellektueelen 192,350 arbeiders 815,100 boeren. Totaal: 1,764,875 slachtoffers. Deze week werd in Rusland door de revolutionnaire rechtbank eene boete toege past van 300 miljoen roebel. Eene gasontploffing heeft zich voorge daan in de Hoogeschool van Harward, Noord-Amerika. Twee personen, waarbij een student, werden gedood. Er zijn veel gekwetsten en de stoffelijke schade is aan zienlijk. In Goergie is eene oproerige beweging losgebroken tegen de Sovietregeering. In den Krim heerscht de hongersnood nog wreeder dan in de Volgastreek. Op eene bevolking van 800,000 inwoners zijn er 500,000 rechtstreeks door den hongersnood getroffen. Maandag avond, te 7 u. 30, had er eene vreeselijke zeeramp plaats. Het Engelsch schip «Egypte», varende van Engejand naar Bombay, is in aanvaring gekomen met een schip van Fransche natio naliteit, de «Seine». De mist, die er op de zee hing, was er de oorzaak van. De nood lottige ontmoeting der twee schepen had plaats bij Ouessant. De «Egypte» is den dieperik ingegaan. De «Seine» heeft Brest bereikt, met vele geredde passagiers. Een twintigtal lijken zijn reeds gevonden. Het aantal slachtoffers wordt op ongeveer 96 geschat. Te Brienne-le-Chateau (Frankrijk) ge beurden op het oefeningsplein der artillerie op één dag drie ontploffingen. Een vrouw werd zeer ernstig gekwetst, alsook een Chi nees en een Franschman. Een Rus en een tweede Chinees werden gedood. Maandag ontstond er brand in eene fabriek van beenderzwart, nabij Amiens. Een magazijn waar 25,000 liters naphte ge borgen lagen is in de lucht gevlogen. Alhoe wel de ontploffing ontzettend was, zijn er geen ongelukken van personen te betreuren. Men schat de schade op 700,000 fr. Op de baan van Milaan naar Lodi in Italië kwamen een auto en een autobus met elkander in botsing. De twee rijtuigen vie len in het water. Er zijn 34 gekwetsten, onder wie eenigen op sterven liggen. Men bericht uit Bulgarie dat eene com munistische omwenteling uitgebroken is. Koning Boris en de leden van het gouverne ment zijn naar Varna gevlucht. De roode vlag wappert te Sofia, en men vecht in de straten. Vriend lezer, hebt gij het nieuw weekblad «VLAAN DEREN», gesticht tot verspreiding der Nationaal Vlaamsche gedachte, reeds gezien Het tweede num mer ervan is Zondag laatst, 21 Mei verschenen. Waar lijk, het overtreft alle verwachtingen, en bij het lezen der twee reeds verschenen nummers heeft het hart van eiken bewusten Vlaming, van uitbundige vreugde ge trild. En de roep konden wij niet weerhoudenEin delijk, daar is nu het blad dat ALLE denkende Vla mingen regelmatig lezen moeten! Het is daarbij trouw Roomsch Katholiek, zooals Vlaanderen zelf. Om de degelijkheid van den inhoud, om den diepen ernst van zijne bedoelingen, om de broodnoodigheid van zijn bestaan, vooral nu, weze het alle Vlamingen warm aanbevolen Het kost daarbij maar, van nu tot Nieuw jaar, 8 fr.een spotprijs! Er kunnen tal van goede Vlaamsche weekbladen zijn, nuttig of noodig; «VLAANDEREN» echter is eenig in zijn soortniet een gewoon inlichtingsblad, maar een leidend blad voor alle denkende Vlamingen! En nu stel ik de vraag, aan U die dit leest: Zijt GIJ reeds ingeschreven op dat eenig, leidend Vlaamsch weekblad, op dien gedachtenzaaiër in Vlaanderen? Zoo niet, schrijf dadelijk, met uw volledig adres, naar het «BEHEER VAN VLAANDEREN», 57 Navez- straat, Schaerbeek-Brussel. En, wat meer is, vraag aan al uw vrienden en ken nissen,Priesters, Doctors, Onderwijzers, boer of bur ger al die denken kunnen in uw Dorp, Stad of streek, hetzelfde te doen. Dit is plicht voor al wie de toekomst van land en volk, dus van zijn eigen zeiven, ter harte neemt Opvolger van S. VANDEN BERQHE, Bertcnplaats, 8, (Kleine Markt), - P O 1* E 86 I II E. Maandag namiddag om 3 1/2 ure werd de Stad Yper in opschudding gebracht door het kleppen der brandklok. Brand was ontstaan in eene klas der be waarschool, waarschijnlijk door 't omvallen eener brandende kaars, toen de leerlingen op de speelplaats waren. In een oogwenk nam de bfand eene verschrikkelijke uitbrei ding en vatte, dank aan de richting der wind de voorloopige kerk van 't H. Hart aan. Aan blusschen viel niet te denken en in min dan een kwartier uurs, waren de vijf lange houten loodsen in een reusachtigen vuurpoel her schapen. De pompiers seffens ter plaatsse gelukten met de grootste moeite de omliggende wo ningen te vrijwaren. Van de school kon niets gered worden. Buiten enkele banken kwam alles in den vuurpoel om. Uit de kerk kon 't grootste deel der stoelen en meubels buiten 't bereik van 't vuur gebracht worden. Buiten de kerk zijn de schoolbarakken door verzekering gedekt. Op het oogenblik der brandramp lag de moederoverste van het klooster op sterven. Zij werd gered en naar het gasthuis overge bracht, waar zij 's nachts overleden is. De wereldlijke onderwijzeres in wier klas de brand begon, werd zoodanig ongesteld door het verschot, dat zij insgelijks naar het gasthuis moest overgebracht worden. Het blad onzer liberale gemeentebelan- gers drukte Zondag laatst een artikel over de zaak Muiier, geteekend Spectator Zooals in vele zaken durven de liberalen daarover hun innig gedacht niet luidop zeggen, omdat ze wel weten dat, moes ten ze het doen, in weinig tijd de vlaamsche volksgedachte nog meer tegen hun zou gekeerd zijn. Ze trachten dus sluw te werk te gaan en om de katholieken te verblinden jammeren ze nu eens 't zij over de overeenkomst in de katholieke partij, 't zij over de belangen der Vlamingen. Ze mogen echter goed op ons rekenen om hunne werkwijze klaar te maken. Nu handelen ze over de zaak Muiier Wij zegden reeds de vervolging tegen Muiier is een strijd van sommige hooge geld-poli- tiekers tegen de vooruitstrevende derno- kratie. Om Muiiers persoon gaat het niethet is een strijd uitgaande van de franc-magons, gesteund door de liberalen (en zelfs, onge lukkiglijk genoeg door eenige katholieken), en dit om dearbeiderskwestie dood tenijpen. De liberalen, die kleine burgerij en werk lieden tijdens hun landbestuur onder den voet hielden, zien met leede oogen de leiders der christene democratie aan die broeder lijkheid onder grooten en kleinen betrachten

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1