BBSILE Uren der Treinen en Trams HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. PODerinosciie Samenwerkende uennooisciiap «oor oorlogsschade. Apotheek Frans Van de Plas Zondag 4n Juni 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 23. Zalige Sinxen! In 't Buitenland. UURTABEL der TRAMS Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 InBelgie pp0" 8.00 Buitenland 13.00 SansenVanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Eene inlassching Model Boeden Sport costnmen Oorlogsschade. Ras en Taal. Politiek O ver zich t. De Libre Belgique». Zondag 18 Juni aanstaande, om 3 ure namiddag, Valsche zinkstukken. Door de Duitschers weggevoerd. Genepen. Pater Stracke. Het Eucharistisch Congres. De rede van M. Poullet. Citoyen Vandervelde. De Kasbons. Het Landjuweel. Belastingen. van i Juni tot y October ig22. UURTABEL der TREINEN. Aan de Katholieke Vlamingen. per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postcheckrekening nr 15570. PRIJS voor Aankondigingen BERICHTE», VERK0GPIHGEN, o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassching. o.5o ctn per regel. VONNISSEN, i 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEN. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdao noen inoe- zonden worden. ii Een treffende vergelijking heb ik eens gelezen tusschen het Pinksterfeest der Apos telen en het onze. Het Pinksterfeest der Apostelen begon met de nederdaling van den H. Geest. Zijn goddelijke genade vervulde hen en plotse ling was hun zwakheid geweken. De dag van het Vormsel was ons Pink sterfeest. Toen hebben wij het Doopsel des H. Geestes ontvangen. Toen zijn wij gesla gen tot ridders van het geloof en ingelijfd bij het leger, dat de wereld opnieuw voor Christus veroveren moet. Als Katholieken moeten wij strijden voor Christus, onzen Koning. En des te vuriger moeten wij aan dezen strijd deelnemen, naarmate onze vijanden Christus uit het openbare leven meer en meer verbannen hebben. Onze taak is het, het verloren terrein te herwinnen en daar wederom te planten den Koningsstandaard van het Kruis. Onze taak is het, er voor te zorgen, dat op alle gebied, zoowel in de hoogere als lagere kringen, rekening gehouden worde met Zijn goddelijk gebod van rechtvaardig heid en naastenliefde.. En ook op sociaal gebied is enkel en alleen de oplossing te vinden, als wij wede rom alles herstellen in Christus Dien strijd voor Christus moeten wij voe ren in en door onze Katholieke vereenigin- gen, door de kracht des H. Geestes met een heilig Pinkstervuur. Veel te lang heeft dat vuur in zoovelen onzer liggen te smeulen, 't Scheen bij som migen zelfs geheel uitgedoofd. De asch van lauwheid en onverschilligheid moet nu ver wijderd. En opvlammen moet het en ons verteren van heiligen ijver voor de goede zaak. De gesloten binnenkamer moeten wij uit. Naar buiten! De straten in, de pleinen op, en vergeten wij daarbij niet de stegen en steegjes, de hutten der armen en nood lijdenden. Als apostelen moeten wij gaan, blakend van ijver voor de heilige Roomsche zaak. Wij allen moeten als dappere soldaten in 't gelid staan, steeds gereed om den strijd te aanvaarden voor de goede zaak. Zeker, de vervulling van dit apostolaat zal van ons offers vragen. Te overwinnen zullen we hebben in ons het egoisme, dat verderfelijk zoeken naar eigen belang, waardoor reeds zoo menig belang geschaad werd. Te overwinnen ook het menschelijk op zicht, dat alleen in kerk en binnenkamer Roomsch durft zijn, maar op straten en pleinen van het openbaar en maatschappe lijk leven schroomvallig het Roomsch begin sel verbergt. Dat egoïsme moet uitgeroeiddie men- schenvrees moet afgelegd. Dat kan en dat moet. Want ook wij hebben het doopsel des H. Geestes ontvangen. In en om de kracht van den H. Geest, die in ons woont, moeten wij in den strijd voor onze sociale belangen, evenals de Apostelen op den Pinksterdag, met moed en onverschrokkenheid ons Katholiek beginsel hooghouden en openlijk en fier voor de wereld belijden het koning schap van Christus. In dezen geest wenschen wij onzen le zers een Zalige Sinxm. Overjas Impermeables HOEDEN OP MAAT OF GEREED. Veranderingen - - Herstellingen. BRUSSEL-NOORD, BouH Ad. Max, 50. Telefoon-129.2 Belangrijkste hoedenmakerij v. h. Land. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op Ien Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden POPERINGHE. Beauprez Maurice fr. 4626.25 Degruyter Jéróme 2775. Vanhoucke Arthur 1500. Verhaeghe Henri 1516. Verhaeghe Hector 1179. Timperman Maurice 1451.15 Uzeel Camille 3112.87 Lahaye René 316.51 Beddeleem Gaspard 970. Huyghe Henri 3881. Derynck Marie-Aline 865. MEESSEN. Braem-Partier Henri 7922.50 Descamps Clémence 1410.20 WEST-NIEUWKERKE. Ramon Jules 2220. Cousin Cyrille 3695. Gillebert Cyrille 4010. Vandendriessche Célina 5808.33 Lefebvre-Rousseau 23475. WULVERGHEM. Ally Emile 11337.50 WYTSCHAETE. Cornille (Frères) 16907.50 Bondue Henri 9117.91 Vanhove Misplon 99233.33 STEMPELS IN CAOUTCHOUC. KOPEREN STEMPELS MET DATUM EN FIRMA 37 fr. 50in 8 dagen gele verd doorSansen-Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Ge moest absoluit ne keer een studiereisje maken om toestanden en volk te leeren ken nen. Dit reisje zal u weinig kosten en u veel wetenswaardigheden bezorgen. Bijvoorbeeld een uitstapke naar Yper Neem dus 's morgens plaats in 3e klas op een vroegtrein, midden de frontwerkers spreek met niemand en luister toe, niet naar afzonderlijke gesprekken, enkel naar het gerul dat opgaatstuip u een beetje, om niet door afzonderlijk gesprek gestoord te worden en enkel de klinkers op te vangen, die boven het bieënkorfgerul doorbreken. Hoort ge 't al? Hoor Godver! Djuu Godver Djuu Dat, ja, dat hoort ge. Al 't andere valt er onder lam en dood. Is dat vlaamsch zegt ge. Neen 't, man, zou het wel Godver is hollandsch en Djuu is fransch en 't is alle twee potverleelijk. Wilt ge nu weten, waarom die menschen al die grofheden uitgalferen Uit snobisme Uit preutschheid, om hun cachet te doen uitschijnen. Om niet onder te doen. Om te toonen, krakermordetonnerre de...! dat ze entwie zijn, zè, pertank Ze zijn zoodanig entwie, dat men zijn beenen aan een klinksnoer zou hangen en er van onder haspelen. Ouw Blijf gezeten en spreek liever een van die menschen fat soenlijk aan, én, seffens, verandert die man, of die jongen, van houding en wezen de Godvers en Djuus blijven achterde oogen blinken van genotgezonde, verstandige redens vallen van zijn lippen hij is mensch en ge staat verstomd, in dien zelfden persoon, die, pasgeleden nog, uw ooren met zijn hollandsche wenschen en zijn fran- sche vloeken vertinde, een braven, hertelij ken en verstandigen vlaming te ontdekken. Hij is gedooid. Dat DAt is 't ras dat boven komt en 't snobisme dat vervliegt Voor een veranderingske, en, uit studie, keer uit Yper terug in een rijtuig van 2e klas; doe juist lijk in den morgenStuip u en vang ook de dóórklinkers op, die boven het gerul stijgen. Hoor ge 't Hoor oui, mais... n'est ce pas n'est cepas Oui, mais DM hoort ge, en al 't andere valt er onder lam en dood. Dat is fransch vraagt ge 't 'n doetdat gelijkt er aan, maar 't 'n is geen en 't is leelijk. Weet ge, waarom die reizigers al dat fransch-met-haar-'r op rekkebekken Uit snobisme Uit preutscheid, om hun cachet te doen gelden. Om niet onder te doen. Om te toonen, nespas, dat ze, sapristi entwie zijn. Oui, mais Ze zijn ook zoodanig entwie, dat men zijn beenen aan een klinksnoer zou hangen en er van onder hoepelen. Ouw Blijf gezeten en spreek een van die menschen in fatsoen lijk vlaamsch aan, seffens verandert hij van houding en taal de nespas blijven achter hij antwoordt u lieftallig in de moedertaal bijzoover hij geen Qberpatriotard is, die vlaamsch voor onvaderlandsch acht en ge staat even verstomd, in dienzelfden mensch, die pasgeleden nog, de Vlaamsche menschjes rond hem vernegligeerde, om slechts forme en fatsoen te hebben voor de nevenszittende franschsprekende sinjors, een braven, eenvoudigen vlaming te ont dekken. 't Moest u zelfs niet èpateeren, nespa, uit hem een flamingant te dooien. Oui, mais Dat, dat is 't ras dat boven springt en 't snobisme dat wegpoert. Och waarom verlammen zoo machtig veel Vlamingen het rasgevoel en stambe- wustzijn? Den dag dat de Vlamingen geen Snobs, maar echte, ronde, durvende, fiere, recht zinnige schoone Vlamingen geworden, dan ook zullen ze geëerbiedigd en gewaardeerd zijn. Zoolang ze bot en aafsch zijn uit Sno bisme zoolang ze dom en onkundig fransch swatelen uit snobisme, alzoolang ze op hun buik liggen en kruipen en benauwd omhoog gapen, of het alzoo wel mocht zijn, evenlang ook zullen ze als een kruipende worm be handeld en vertrappeld worden. Recht moe ten ze! Recht in hun volle vlaamschheid, fier van Vlaming te zijn. t' Hier en eenige jaren, zal men noch Godvers, noch Djuus, noch nespas, noch oui, mais meer hooren in Vlaanderen. De Vlamingen zullen preutsch zijn Vlaming te zijn en ook België zal preutsch zijn Vlamingen te hebben. En... al de snobs van België en van elders zullen met ons mee doen en Vlaamsch swatelen en ze mogen, nespa? Oui, mais... Die dat niet ziet, niet voelt en niet mee doet van nu, is een slechte vaderlander, een slechte Belg. Warden Oom. Het is altijd wat onaangenaam kwaad te hooren spreken van zijn dagblad. Nood dwingt toch tot spreken. Menige lezers van de Libre Belgique» zullen geheel verwon derd zijn te hooren beweren dat hun blad aan zijn Katholiek zijn te kort blijft. Dat dit nochtans zoo is, zullen zij zelf moeten bekennen. Een Katholiek blad dat zich eerbiedigt past zijne richting aan naar de inzichten van Z.H. den Paus. Tot nu toe durfde dit zoogezegd Katholiek blad den brief van den Paus Z.H. Benedic ts XV over de Vrede onder de volkeren niet geven. Waarom? Een Katholiek blad eerbiedigt de Priesters. De Libre Belgique lastert ze lieverals 't Vlamingen zijn. Na den E.H. De Coene, bestuurder van de Normaalschool van De Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade van Poperinghe, gelijk vormig artikel 48 harer standregelen, maakt bij deze kenbaar aan al hare leden dat op te Poperinghe zij hare jaarlijksche algemeene volgende dagorde 4) Kiezing van twee beheerders 5) Kiezing van éénen commissaris 6) Verscheidene De Beheerraad. in de bovenzaal van het Stadhuis gewone vergadering zal houden, met 1) Verslag van den beheerraad 2) Verslag der commissarissen 3) Goedkeuring der balans 1921 Thourout verdacht gemaakt te hebben, na den E.H. Deken van Tongeren in moeilijk heden gebracht te hebben, na de «petits vi- caires» belachelijk gemaakt te hebben, was het deze week de beurt van de Eerweerde Oversten van de Colleges van Ronse en Oudenaarde. Het antwoord van deze Eerweerde Hee- ren liet zich ook niet wachten maar het slecht uitwerksel is dikwijls zoo gauw niet weg. De oorzaak van den bloei der Middelbare school te Ronse is niet het taairegiem, dat hetzelfde is als dat van 't College, maar wel het groot verschil van minerval. Dit wist de Libre wel maar er was een klein Vlaamsch reukske bij en dan komt het er zoo nauw niet op aan. Zijne leus schijnt te zijn Liever Turksch dan Vlaamsch. Een Katholiek blad steunt de Katholieke voormannen. En wat doet de Libre Verleden jaar werd Af. Poullet verdacht gemaakt met verkeerdelijk mede te deelen dat M. Poullet te Hasselt eenen oproep tot niet-betaling der belastingen gedaan had. Thans heeft het moedwillig den achtbaren Heer Carnoy, Senator, nog eens verkeerde lijk eenen oproep laten doen tot de revolutie in 't geval waarin de Hoogeschool niet ver- vlaamscht wordt. Wat heeft Af. Van Cauwelaart al niet te verduren gehad vanwege dit, o zoo katho liek blad. Geheel de werking der Katholie ken te Antwerpen wordt in een valsch dag licht gesteld. De lezers van de Libre kunnen gemak kelijk deze lijst volledigen. Deze feiten zijn echt. Niet een lezer van de Libre die ze niet kent. In hoeverre mag men dat Katholiek noemen In ons land kan de Katholieke zaak daar weinig door gediend zijn. De Katholieke Vlamingen wenschen eene versterking van de Katholieke partij. Maar hun Vlaamsch zijn willen zij niet laten ver minken. Daarom kunnen wij de Onkatholie ke houding van de Libre Belgique niet goed keuren. Het groot getal valsche stukken van 0.25fr en 0.50 fr. in zink belemmeren den handel en berokkenen veel schade aan het publiek Sedert den wapenstilstand heeft de Munt niet opgehouden zooveel nickelmunt te slaan als haar materiaal toelaat. Die munt wordt in omloop gebracht en door de bevolking ge bruikt. Men kan nog niet voorzien wanneer al de zinkstukken zullen ingetrokken wor den. Er worden toch maatregelen genomen om de valsche zinkstukken uit den omloop te trekken. Het aantal Belgische «weggevoerde» Burgers bedraagt 149.754. Daarin zijn onze landgenooten die in Frankrijk woonden niet begrepen en zoo zijn er bij de 6 duizend. Er zijn 1545 Burgers overleden en begra ven in Duitschland. Een inwoner van Dilsen (Limburg) werd wegens invoer van een rijwiel uit Duitsch land door de rechtbank van Tongeren ver oordeeld tot 4 maand gevang en 1200 fr. boete. Daarenboven is het rijwiel verbeurd verklaard en moet er 120 fr. aan invoerrech ten worden betaald. Voorwaar,datis nu eens alte hardgenepen. De indruk teweeggebracht door de veroor deeling van Pater Stracke is geweldig in Vlaanderen. Geen dag- of weekblad of het bevat strie mende artikelen over het vonnis van Gent. Wie vroeger nog eenig voorbehoud miek als een activist veroordeeld werd, schaart zich nu onbewimpeld vast langs de zijde van Pater Stracke. Bij duizenden hebben Arm Vlaanderen herlezen. Pater Stracke heeft gevraagd dagelijks de H. Mis te mogen lezen, maar dit werd hem geweigerd. Op O. H. Hemelvaart werd het Eucharis tisch Congres geopend te Rome. Wij hebben hier nog een zoet aandenken van het gewestelijk Congres van het H. Sacrament dat te Yper alsook van het Pro vinciaal Congres dat te Roeselaere gehouden werd. De indruk, die een Congres van het H. Sacrament moet maken in de heilige stad, moet oneindig veel geweldiger zijn. Het is voor ons land eene groote eer dat het Mgr Heylen, bisschop van Namen is, die Voor zitter is van het Congres. Daar waren 30 duizend mannen uit alle streken der wereld, alle talen sprekende ge schaard rond den troon van den Plaatsver vanger van den God van Vrede, van Z. H. de Paus van Rome, om hulde te brengen aan Jezus in het Heilig Sacrament. Z. H. de Paus heeft voor deze ontzaglijke menigte gesproken op het plein van den Belvedere. Hij heeft er hoofdzakelijk op ge steund dat de vrede, waar iedereen naar zoekt en die nog niet teruggekeerd is, alleen kan gevonden worden bij Jezus. Vele Prelaten en Bisschoppen hebben er het woord gevoerd. De Heer Carton de Wiart heeft er, steu nend op «Rerum Novarum», gesproken over den beroepsvrede. De Christen-Werkliedenbond van het Arrondissement Yper heeft aan het Eucha ristisch Congres te Rome den wensch ge stuurd, dat de arbeidsregeling er zou be sproken zijn in dien zin, dat alle arbeiders de gelegenheid zouden hebben des morgens de H. Mis bij te wonen en ter H. Tafel te kunnen naderen, vóór dat zij naar hun werk gaan. M. Poullet heeft voor de tweede maal, in de Kamer, de aandacht der Volksvertegen woordigers op zich getrokken. Na zijne prachtige rede over 's lands bin- nenlandsche politiek heeft Hij niet minder vrij en vrank gesproken over de buitenland- sche politiek van Belgie. Hij heeft op eene knappe wijze in het licht gesteld dat een eenzijdig verbond tusschen een groot en een klein land de volledige soevereineteit van het klein land in gevaar brengt en, willen of niet, dit klein land tot een succursaal maakt van het groot land. Hij heeft ook gehandeld over de kwestie van herstel en de Hollandsch-Belgische be trekkingen. Zoo wordt de politiek van de Katholieke Vlamingen langsommeer in het licht gesteld en zal de doeltreffendheid ervan voor 's lands heil en voor de openbare opinie klaar worden. Citoyen Vaddervelde is naar Rusland ver trokken om er de socialistische revolution- nairen te verdedigen. Uit Moscou bericht men dat hij daar Woensdag aangekomen is. Hij werd in den omtrek der statie door het volk uitgejouwd en de houding der betoogers werd zoo drei gend, dat de militie hem moest beschermen en naar zijn hotel geleiden. Te beginnen met 1 Juni 1922 zal de intrest der kasbons op 6 maanden vooraf betaald, die uitgegeven worden voor het hernieuwen van de bons in omloop, op 4 t. h. per jaar. Deze bons brengen geen intrest meer op na hunnen vervaldag. Koninklijke looneelvereeniging De Noordstar van Brussel geeft eenen natio- nalen tooneelwedstrijd uit ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan. Z.M. de Koning geeft een prachtig ge schenk dat als Landjuweel zal uitgereikt worden. Deze wedstrijd is eene poging om het geschiedkundig Landjuweel der oude Kamers van Rethorica wederom te doen herleven. Men voorviet eenen schitterender bijval. Sedert begin 1919 hebben de rechtstreek- sche belastingen en de bijzondere belasting van de oorlogswinst en de buitengewone winst één milliard 796 millioen opgebracht. Guido. Lijn POPERINGHE - VLAMERTINGHE YPER. Poperinghe V. 4.36 5.25 6.06 8.48 10.36 12.08 14.37 15.54 17.12 17.34 19.43 20.31 Vlamertinghe V. 4.46 5.35 6.16 8.58 10.45 12.18 14.47 16.04 17.21 17 45 19.53 20.41 Yper A. 4.52 5.41 6.22 9.04 10 50 12.24 14.53 16.13 17.30 17.15 19.59 20.47 Lijn YPER VLAMERTINGHE POPERINGHE. Yper V. 5.50 7.30 9.11 11.00 14.24 15.17 16 21 17.18 19.12 20.41 21.28 22.28 Vlamert. V- 5.57 7.37 9 18 11.07 14 31 15.24 16.31 17.25 19.19 20.48 21.34 22.35 Poperinghe A. 6.06 7.46 9.27 11.16 14.40 15 33 16.39 17.34 19.28 20.57 21.42 22.44 Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - POPËKIWGIIi:. - In dezen tijd, dat duizende verzoekschriften Kamer en Senaat bestormen, dat monstermeetin gen belegd en Vlaamsche kranten en tijdschriften, met reden, overvol staan gedrukt met jammer klachtenen wanhoopskreten, omdat we nog steeds geen Vlaamsche Hoogeschool te Gent hebben moet het in de herinnering der Vlaamsche Katho lieken worden gebracht dat Antwerpen een Vlaamsche Katholieke Hoogeschool voor Vrouwen. bezit sedert 1919. Die Hoogeschool werd opge richt zonder Staats- noch eenigen officieelen steun. Ze is uitgegaan van zuiver Vlaamsch-Ka- tholiek initiatief. Bezonder in deze oogenblikken moeten we haar gedenken, omdat ze met Juli haar derde akade- misch jaar sluit, en we, vóór het vierde akade- misch jaar, een duchtige propaganda inzetten moeten1om al de Vlaamsche meisjes die hoo ger onderwijs verlangen te genieten daarheen te sturen; 2) om door onzen bescheiden geldelijken steun de nakende uitbreiding dier Hoogeschool onze Hoogeschool te vergemakkelijken. In 1919 zette zij in met 1 faculteit: de wijsbe geerte en de letteren, en 50 studentinnen in de prachtige gebouwen van het instituut Belpaire (De Bomstraat, 11) te Antwerpen. Heden sluit zij het derde akademisch jaar met 160 studenten, een 30-tal professors en met 3 faculteiten 1de faculteit van Wijsbegeerte en Letteren, 2) de fa culteit der Sociale en Politieke Wetenschappen, 3) de faculteit der Pedagogische Wetenschappen. De achtbare familie Belpaire schonk onlangs de Hoogeschool voor Vrouwen, in eigendom, hare uitgestrekte en puik-gemeubeleerde gebou wen van het Instituut Belpaire. De hooge ernst dezer Universiteit werd naar haar volle waarde geschat door Hunne Doorluch tige Hoogheden de Bisschoppen van België en door de Hoogeschool te Leuven,die haar officieel hunne bescherming verleenden. Mgr. Ladeuze, Rector der Hoogeschool te Leuven, zal de licenciaat-diploma's onderteekenen der Hooge school voor Vrouwen Voor de kultureele belangen van het Katholieke Vlaanderen is dit een onverwachte triomf. Na haar derde akademisch jaar staat deze jonge Uni versiteit gevestigd, en wordt zij reeds door de hoogste akademische en geestelijke overheid in de rangen van het hooger onderwijs ingeleid. Daar het een stichting is van zuiver Vlaamsch- Katholiek initiatief, dient die Hoogeschool ook gevoed door de Vlaamsche Katholieken. Het hoeft in de eerste plaats te worden bekend gemaakt, over 't gansche Vlaamsche land, dat aan die vrouwen, welke hooger onderwijs wenschen aan te gaan, gelegenheid geboden wordt aan de Hoogeschool voor Vrouwen. (Alle inlichtingen worden verschaft door het Rectoraat der Hooge school voor Vrouwen, De Bomstraat, 11, Ant werpen. In de tweede plaats moet het ieder klaar toe schijnen dat deze katholieke Vlaamsche Hooge school hoopt op den bescheiden geldelijken steun van alle Katholieke Vlamingen. We vernemen dat over enkele dagen in het Vlaamsche land een schrijven zal uitgaan in dien zin. Vlaanderen hoopt dat te dier gelegenheid de Katholieke Vlamingen de Hoogeschool voor Vrou wen zullen gedenken. De kerk St-Jean-Baptiste, te Duinker- ke, is ten gronde door brand vernield. Zij bevatte schilderijen van groote waarde, prachtig houtwerk en talrijke kunstvoorwer pen, die in de vlammen bleven. De kerk was opgetrokken in 1872, ter plaatse waar eens de kerk der Recolletten, dagteekenend uit 1430, oprees. Hethulpkomiteit voor den hongersnood in Rusland, te Geneve, heeft medegedeeld, dat alleen in het gouvernement Samara van 1 April tot 1 Mei, 110,000 kinderen van honger zijn gestorven. In de Alpen, in Italië, heeft men 23 lijken ontdekt van werklieden die, in den verleden winter, door sneeuwstormen ver rast en bedolven werden. Te Weenen is een munitiefabriek ge sprongen: er zijn 10 dooden en 60 ge kwetsten. Treinen uit POPERINGHE naar of met aansluiting voor KORTRIJK Poperinghe V. Yper Yper Kortrijk 's Kortrijk Brussel A. 4.36 4.52 6.06 6 22 8.48 9.04 10.36 10.50 12.08 12.24 V. 5.20 A. 0.23 Zaterdags. V. A. 5.27 8.17 15 54 16 13 6.24 9.26 10.42 10.57 13.30 16.38 7.21 10.30 11.48 12.02 14.47 17.41 Niet op Zondag, 6 juni, 21 juli 15 Oogst. KORTRIJK naar BRUSSEL. 6.37 8.08 10.47 11.58 12.12 16.05 8 37 10.05 13.19 14.42 14.03 18.42 17.12 17.30 17.55 18.51 19.04 20.58 19.43 19.59 20.03 21.00 19.13 22.35 's Zaterdags. BRUSSEL naar KORTRIJK. Brussel V. 5.05 6.52 7.08 9.57 11.58 15.56 16.04- 16.47 18.14 19.10 Kortrijk A. 8 40 8 52 9.03 12.15 14.46 17.47 17.59 19.34 20.08 22.20 's Maandags en op 6 Juni en 16 Oogst, niet op 5 juni en 14 Oogst. Enkel 3e klas en enkel 's Zaterdags. Terug uit KORTRIJK naar POPERINGHE. A Kortrijk V. 5.59 6.23 8.04 9 01 9.16 11.08 15.06 18.13 20.28 21 26 Yper A. 7.13 7.28 9.01 9 57 10.17 12.10 16.04 19.10 21.26 22.24 Yper V. 5.50 7.30 9.11 11.00 14.24 15.17 16.21 19.12 21.28 22.28 PoperingheA. 6.06 7.46 9.27 11.16 14.40 15.33 16.39 19.28 21.42 22.44 Niet op Zondagen en Feestdagen. 4* 's Maandags, ook op 6 Juni en 16 Oogst, niet op 5Juni en 14 Oogst. Treinen uit POPERINGHE naar of met aansluiting voor ROUSSELARE. Poperinghe V. Yper A. Yper V. Rousselare A. 5.25 8.48 5.41 9.04 5.52 9.10 6.39 9.50 10.36 10.50 11.11 11.58 12.08 12.24 12.26 13.06 14.37 14.53 15 15 15.55 's Zaterdags naar Brjigge). 4* Naar Lichtervelde. 15 40 16.21 Rousselare 15.54 16 13 ZN 's Zondags en Feestdagen niet. Treinen uit ROUSSELARE naar POPERINGHE Z N 17.34 20.31 Z N 17.51 20.47 17.16 17.57 20.53 17.59 18 44 21.33 langs Cortemarck en Rousselare V. 5.08 6.40 8.18 10.07 13.42 14.34 16.30 19.55 Yper A. 5.48 7.23 9.07 10.51 14.22 15.14 17.16 20.37 Yper V. 5.50 7.30 9.11 11.00 14.24 15 17 17.18 20.41 Poperinghe A. 6.06 7.46 9.27 11.16 14.40 15.33 17.34 20.57 YPER OOSTENDE en terug. •b Z N Yper V. 4.56 9.30 11.59 12.36 16.25 17.15 18.02 Thourout A. 6.11 10.36 13.00 13.38 18.20 19.19 Thourout V. 6.15 7.31 10.46 13.45 16 34 19.43 Oostende A. 7.04 8.20 11.35 14.34 17.23 20.32 's Zaterdags rijdt van Thourout naar Brugge. 4* Rijdt tot Cortemarck, Lichtervelde naar Rousselare. ZN -= Niet op Zon- en Feestdagen. Oostende V. 4.52 ZN 4 8.32 12 09 14.45 18.04 18.40 Thourout V. 5.49 6.44 9.06 9.24 13.13 15.35 18.59 19.30 Yper A. 7.02 7.45 10.14 10.44 14.41 20.00 's Maandags, ook op 6 Juni en 14 Oogst, niet op 5 Juni. Uit Brugge. Lijn POPERINGHE HAZEBROUCK en terug. I Hazebrouck V. 9.45 13.30 16.48 19.38 i Abeele V. 10 25 14.13 17.25 20.21 I Poperinghe A. 10.34 14.25 17.34 20.30 - ADINKERKE en terug. I Adinkerke V. 10.39 18.59 I Houthem-Wulveringh. 10.57 19.17 I Isenberghe 11.05 19.2* Beveren 11.18 19.38 Rousbrugge 11.29 19.49 I Proven 11.38 19.58 I Poperinghe A. 12.03 20.23 Poperinghe v. 6.09 11,17 14.42 17 35 Abeele V. 6 22 11.31 14.55 17.51 Hazebrouck A. 7.00 12.12 15.30 18.32 Lijn POPERINGHE Poperinghe V. 7.52 16.45 Proven 8.18 17.11 Rousbrugge 8 27 17.20 Beveren 8.38 17.31 Isenberghe 8.51 17.44 Houthem-Wulveringhem 8.59 17.52 Adinkerke A. 9.16 18.09 POPERINGHE-VEURNE en terug. V. 7.55 8.13 8.30 8.46 9.04 9.09 9.21 9.38 10.03 10.25 10.40 11.05 11.15 11.32 11.50 11.55 12.10 12.28 12.54 13.20 15.50 16.13 16.31 16.48 17.06 17.10 17.22 17.39 18.04 18.35 19.35 19.55 20.12 20.28 20.40 20.44 20.48 Poperinghe st Watou - St Jan plaats Proven plaats Rousbrugge A. V. Beveren 5.37 Leysele statie 5.51 Wulveringhem 6.15 Veurne statie 6.38 Den Woensdag 25 minuten later. Veurne 7.43 10.50 15.15 18.50 Beveren4.40 6.02 8.40 11.55 16.18 19.48 Rousbr.4 51 6.13 8.57 12.15 16.34 20.04 Proven 5 06 6.30 9.12 12.30 16.48 20.07 Watou 5 23 6.48 9.30 12.52 17.08 W.-St-J 5 35 7.00 9.42 13.08 17.23 Poper. 5 55 7.20 10.02 13.30 17.45 Den Vrijdag niet. Den Vrijdag alleen. POPERINGHE-DIXMUDE en terug. Poperinghe st. 4.33 7.56 10.50 15.05 18.00 Crombeke 5.02 8.24 11.19 15.34 18.29 Westvleteren 5.108.32 11.27 15.42 18.37 Oostvleteren A.5.18 8 40 11.35 15.50 18.45 V.5.20 9.10 12.10 16.30 18,50 Reninghe 5.33 9.26 12 26 16.46 19.03 Noordschote st.6.39 9 32 12.31 16.51 19 09 Merckem st. 5.58 9.57 12.53 17.12 19.28 Dixmuide st. 6.35 11.00 13.42 17.56 20.10 Dixmuide st. 5. Merckem st. 6 Noordschote st 6 Reninghe 6 Oostvleteren A.6 V. 6 Westvleteren 6. Crombeke 6 Poperinghe st. 7 20 00 .19 24 40 42 48' 56 7.18 8.00 8.19 8.24 8.40 9.20 9.28 9.36 25 10.05 10.12 11.00 11 14 11.22 11.40 12.10 12.18 12.26 12.55 14.20 15.08 15.22 15.30 15.50 16.30 16.38 16.46 17.15 18.50 19.30 19.49 19.54 20.10 20.15 20.23 20.31 21.00 DIXMUDE-ELVERDINGHE en terug. Dixmude 7.50 14.20 Merckem st. 8.32 15.04 Elverdinghe 9.10 15.38 Elverdinghe 9 35 15.45 Merckem st. 10.10 16.17 Dixmude 11.00 16.58 YPER - KEMMEL - WAESTEN WEST-NIEUWKERKE en terug Yper st. 6.40 Voormez. 6.57 Kemmel 7.17 Dranout. linde 7.21 Westnieuwk. 7.45 9.20 11.00 14 45 18.00 9 37 11.17 15.02 18.17 9.55 11.37 15.25 18.37 11.41 15.29 18.41 12.05 15 53 19.05 's Zaterdags 1 uur vroeger. Kemmel d. 7(55 Wytschaete 8.12 Meessen 8.20 Waasten p.r. 8.34 Waasten m. 8.40 Westnieuwk. 7.55 Dranout. linde 8.18 Kemmel 8.25 Voormez. 8.43 Yper st. 9 00 's Zaterdags 1 Waasten m. 6.50 Waasten p.r. 7.00 Meessen 7.17 Wyschaete 7.28 Kemmel 7.45 11.37 12.12 12.25 12.48 15.21 15.36 15.44 15 58 18.37 18 53 19.04 19 20 19.26 12.10 12.33 12.40 12.58 13 15 10 10 10.28 10.45 uur vroeger. 8.50 9.15 9.32 9.43 10.00 16.35 19.15 16.58 19.38 17.09 19.45 17.25 20.03 17 40 20.20 13.50 16.25 14.15 16.40 14.28 16.48 15.10 17.03 YPER-VEURNE en terug. Yper st. 4.30 7.45 11.00 15.15 Elverd. 4.55 8.16 11.24 15.40 Woesten 5.02 8.25 11.34 15.50 Oostvl.A. 5.15 8.40 11 45 16.01 V. 5.20 8.42 11.48 16.02 Hoogstade 5.34 8.52 11.58 16.12 Loo 5.46 9.07 12.13 10.28 Veurne 6 40 10.05 13.10 17.25 V Vertrekt de Woensdag 10 minuten later. 18.00 18.28 18.38 18.50 18.52 19.01 19.17 20.08 Veurne st. Loo Hoogstaede Oostvl. A. V, Woesten Elverd in ge Yper Vertrekt de 4.00 7.42 10.46 15.00 18.52 4.54 8.39 11.44 15.59 19.50 5.06 8.52 11.58 16.12 20.00 5.20 9.05 12.08 16.25 20.10 5 25 9.07 12.10 16 27 20.12 5.38 9 19 12.22 16.39 20.24 5.45 9.30 12.30 16.47 20.32 6.10 9.58 12.58 17.15 21.00 Woensdag 40 minuten later,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1