V4i»p SNUIF HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghen Omstreken. PoperiMie samenwerkende vennootschap voor oorlogsschade. Zondag" 11» Juni 1922. 15 Centiemen, Arm Vlaanderen! Oorlogscliade. ïpotiëëi Frans Van de FM Aboiincineiilprijs In Stad fr. 6.50 In Belgis PP0V, 8.00 Buitenland 13.00 19' Jaar. Nr 24. SanseipVanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE n' 15570. Een Vlaamsche Paus, Leest en verspreidt de PoperiaghèJiaar. Het Weezenbloempje. Zondag 18 Juni aanstaande, om 3 ure namiddag, O or Jogs s chade. Politiek O verzich t. Liever Socialist dan Vlaamsch Uitwijking naar Frankrijk. M. Colaert. Voor de vogelvangers. Dg werklooshoidsteun. De Vlaamsche Hoogeschool. Onze laatste zeeduinen. De Belgische Boerenbond. Soldaatje spelen. De Wet op het Alkoolverhruik PRIJS BERICHTE», VERKOOPISGEN, Bene inlassching VÖNülSSEN, ROUWBERICHTEH, ^rummb/ m E- BIosdeeLPolley, Zitting van den Gemeenteraad van Zaterdag 3 Juni. DAGORDE Een bekroond Antwoord, In st Buitenland. *1' &r per Jaar Mis llfeitÊËSMï Uitgever Drukkerij, Papierhandel, FN A AR Postcheokrekening schers, liever dan .irinnê te lijden en toen de oorlog uit was, verhieven ze Anseele tot minister Talrijke personen, van wie geen enkele met Arm Vlaanderen uitstaans heeft, wer- nis door het hof van verbreking bekrachtigd, ^"openlijk beticht levensmiddelen opge- MiomanH in vtaanHorAn fact vinh Ir kocht .of bereid te hebben ten behoeve van Pater Stracke is veroordeeld, ja, door het Assisenhof te Gent, maar daarmeê is de zaak niet uit zelfs niet al werde het von- Niemand, in Vlaanderen, legt zich neer bij dit vonnis. Zoo zonderling, als te Gent, werd nooit een zaak behandeld, waarbij de vrijheid en de eer op 't spel stonden, niet van den eersten den besten burger, maar van een hoogstaanden priester, die, zijn levenlang, nooit een woord zei, nooit een daad pleegde welke hem niet tot eere strekten. Niets kon het gerecht hem ten laste leg gen, niets strafbaars dat is gebleken uit de ondervraging en uit het getuigenverhoor Pater Stracke had niets gedaan onder de bezetting dat hem als overtreding van 's lands wetten, niets gezegd dat hem als misdrijf konde aangerekend worden De Procureur-generaal zelf, zijn beschul diger, erkende dat. Maar hij had in een Duitsch kamp, zoo wilde de legende, ontvoerde werklieden den raad gegeven arbeid te verrichten voor de Duitschers. Dat wisten sommige getuigen van... hoo rei! zeggen. Andere getuigen, die met eigen ooren hadden gehoord, bevestigden dat P. Stracke niets dergelijks aanbevolen had. Er kon dus niets stenigs tegen r. auauc ingebracht worden. Er bestond, op-het ongunstigste genomen, groot vermoeden zijner onschuld. En in geval van twijfel, komt deze den verdachte ten goede. Dat is het gebruik, dat is de regel. 't Is maar rechtvaardig ook. Maar hier werd het gebruik over 't hoofd gezien. De regel we'rd niet toegepast. Want, hoewel het voorafgaandelijk onder zoek geen enkel bewijs tegen P. Stracke aan 't licht bracht, toch werd hij door de Gent schehoogere magistratuur voor 't Assisenhof verzonden. Hij had immers, Arm Vlaanderen ge schreven, vóór den oorlog, en de activisten hadden zich op dat werk beroepen ter eigen verrechtvaardiging. Maar was P. Stracke dan verantwoorde lijk voor 't misbruik dat slechte burgers van zijn boek wellicht gemaakt hebben? Bovendien, de vader van P. Stracke was een Nederlander zijn moeder, weliswaar, een Belgische. Maar is het dan een misdaad langs eene zijde af te stammen van eenen landaard, met welken België op voet van vriendschap leeft? Dan, had P. Stracke niets geschreven of gezeid, onder de bezetting, dat tegenstrijdig was met de wet, dit kwam omdat hij geen toelating had van zijn overheid om te schrij ven of te spreken zoodat de eerbiedwaar dige religieus eigenlijk niet vervolgd werd om hetgeen hij hadde kunnen doen, in geval zekere omstandigheden hem de gelegenheid hadden geschonken iets te verrichten wat hij niet mocht doen... Dat waren de grieven welke het gerecht tegen hem aanvoerde, en de laatste dag van het proces was aangebroken zonder dat er iets ergers tegen hem konde ingebracht. Maar wacht... er moeten nog ievers te Leuven, getuigen zijn die gehoord hebben wat P. Stracke op de bijeenkomst in 't kamp van Holzminden gezeid heeft. En het verder behandelen van 't geding wordt 24 uren uit gesteld om die getuigen te gaan opsporen. En ziet nu welk laïeke wonder er ge schiedt: de beschuldigers, waar, naar we mogen veronderstellen, drij jaar lang te ver geefs werd achter gezocht, zijn plotselings gevonden,, en met acht tegelijk komen ze voor 't Assisenhof verklaren dat P. Stracke hen te Holzminden tot arbeiden aanzette, en als zij die verklaring afgelegd hebben, wor den ze in groep naar Vooruit gebracht... Zoo luidt de geschiedenis. En op 't zeggen van die menschen, die als uit de lucht schenen te vallen, wier getuige nissen aan geen voorafgaandelijk onderzoek werden getoetst en dus moeilijk of niet te controleeren waren op 't zeggen van die menschen werd P. Stracke tot 3 jaar tucht huisstraf veroordeeld 't Mocht niet baten dat geen enkel der andere getuigen ten laste iets met eigen ooren gehoord had dat achtbare getuigen ter ontlasting zon der eenig voorbehoud de onschuld van den beklaagde proclameerden dat de Zeer Eerw. Pater Provinciaal der Sociëteit Jesu onder eed verklaarde dat niets laakbaars bevonden was ten laste van P. Stracke, vermits hij nog immer geteld werd onder de leden der Orde... Dit alles scheen geen belang te hebben. Alleen het woord der getuigen in extremis, die mogelijk konden misverstaan hebben wie herinnert zich nog juist welke woorden er gesproken werden op een bijeenkomst, vijf of zes jaar geleden, of zelfs maar den zin dier woorden? alleen dit woord werd voldoende kracht en stevigheid toegekend om te dienen tot grondslag voor een gerech telijke uitspraak 't Is ongehoord! den vijand geen enkel dier heeren werd tot nu toe lastig gevallenintegendeel, 't zou ons niet verwonderen dat zij gedeco reerd werden en thans hoovaardiger dan ooit hun verwaanden krop vooruitstaken Anderen, tientallen personen, beticht van handeldrijven met den vijand, verschenen voor 't Assisenhof maar vele hunner wer- den vrijgesproken En 't gevolg van al die zonderling- van al die tegenstrijdigheden? Wel er zijn er velen en hun getal eilaas! groeit gestadig aan die tergoeder trouw beginnen te meenen dat er in België twee soorten gerechtigheid bestaan een voor Arm Vlaanderen, een tweede voor. al de anderen. Maar die menschen generaliseeren, dus ze overdrijven. Niets geeft ons het recht te vermoeden dat hetgeen te Gent geschiedde mogelijk zou wezen in 't is gelijk welke andere rech terlijke hoofdplaats van Vlaanderen of Wal lonië. \\7on+. for pprp van Jo - tratuur, ter eere van het Belgische volk mag het luide verkondigder zijn nog rechters in België. En België is geheel iets anders dan Gent. Wat Arm Vlaanderen ervaarde, heeft ons enkel wat dieper overtuigd van hetgeen we reeds wisten, namelijk, dat zoomin de vol komen rechtvaardigheid als het ware geluk van deze wereld zijn. Bovendien, dienaars zijn immers niet beter dan de Meester? En 't bloed der martelaren was immer het zaad waaruit voor 't Christendom een rijke oogst ontsproot Zoo ook ziet P. Stracke de zaken in. Vandaar zijn onverstoorbare kalmte, zijn onwrikbare wilskracht, zijn heerlijke zielsa del die hem tot groot man verheft te midden der beproevingen. P. Stracke zelf werd niet getroffen door het vonnis van 't Gentsche Assisenhof, al heeft men wellicht gefeest in de Gentsche loge Le Septentriori om de veroordeeling van een sale Jésuite neen, die uitspraak is over zijn eerbiedwaardig hoofd heengegaan en terechtgekomen vlak in 't gelaat en in het hart van Arm Vlaanderen. Maar ze zal Arm Vlaanderen niet deren. Arm Vlaanderen staat pal en wint gedurig bij in kracht en in macht. Eens komt de beurt van Arm Vlaanderen. Intusschen is heel het land getuige van deze feiten Een Gentsche burgmeester liep het Duit- sche leger, dat reeds opgebroken was, ach terna met cigaren, wijn en geld en die man met zijn Duitschen naam wordt door de vijanden van Arm Vlaanderen uitgebazuind als het toonbeeld van vaderlandsliefde! Anseele zei aan 't werkvolk, te Ledeberg Van vele eeuwfeesten is er in den laatsten tijd gewag gemaakt. Een feit, waar veel te weinig van gespro ken wordt, is dat 1922 de vierhonderdste verjaring is der aanstelling van Adrianus Florizone, tot Paus. Deze Paus was een Gentenaar, en zoon eener arme waschvrouw. Van jongs af bleek zijn buitengewone aanleg, zoodat liefdadige personen hem in staat stelden te studeeren aan de Leuven- sche Hoogeschool. Hij werd een der schitterendste professoren van Godsgeleerdheid aan dezelfde Universi teit. Hij had ook voor leerling, den grooten Erasmus. Keizer Maximiliaan vertrouwde hem de opvoeding toe van den jongen Karei van Bourgogne, die later Keizer Karei V werd. Adrianus Florizone bestreed, uit al zijne macht, het Lutheranisme. Na deken van het kapittel van St-Pieters geweest te zijn, te Leuven, werd Adrianus deken van het kapittel van O. L. Vrouw te Antwerpen. Karei V riep hem dan naar Spanje, waar hij, zes jaar lang,aan de regeering deelnam. Als Paus Adrianus VI, heeft hij, eilaas niet kunnen geven wat men van hem ver hoopte zijne krachten waren uitgeput door zijn stoeren arbeid. Een jaar later stierf hij. Hij was een verstorven en streng man, die niets wilde van uiterlijk vertoon en weelde rondom zich. Hij had zich van Vlaamsche menschen omringd hij had een Vlaamschen secreta ris, Vlaamsche ambtenaren op de pauselijke kanselarij en Vlaamsche kamerheeren. Het was een groot man en de waardigste van zijn tijd naar de getuigenis der geschiedschrijvers om de Katholieke Kerk te besturen. Het zal Zondag 25nJuni, de derde maal zijn dat 't Weezenbloempje in onze stad zal te koop geboden worden. Voor twee jaar, en verleden jaar ook, oogstte het den meesten bijval zelfs waren verleden jaar geen Weezenbloempjes genoeg voor handen. Mocht zulks dit jaar weerom het geval zijn De milde goedjonstigheid der Poperinglienaren zal niet ten achteren blijven ten opzichte van die arme kinderen, wier vader viel, slachtoffer van den oorlog. Het Weezenbloempje kost slechts O fr.25. Eenige welwillende jufvrouwen zullen het te koop bieden. Hun, en de milde koopers, dat het maar arbeiden moest voor de Duit- weze op voorhand, onze beste dank gezeid. De Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade van Poperinghe, gelijk vormig artikel 48 harer standregelen, maakt bij deze kenbaar aan al hare leden dat op in de bovenzaal van het Stadhuis gewone vergadering zal houden, met 1Verslag van den beheerraad 2) Verslag der commissarissen 3) Goedkeuring der balans 1921 te Poperinghe zij hare jaarlijksche algemeene volgende dagorde 4) Kiezing van twee beheerders 5) Kiezing van éénen commissaris 6) Verscheidene De Beheerraad. Dikwijls werd er in gesprekken op gewe zen dat de personen, die door den wereld oorlog geteisterd werden, zoo traag hunne vergoeding ontvingen, dat alles op de lange baan geschoven, en de gelden opgeslorpt werden door de groote en de kleinere be dienden der rechtbanken voor oorlogsschade Wil men nu eens weten wat ontzaglijk groote sommen er reeds betaald werden door den Staat voor oorlogsschade aan de geteis- terden? Die sommen beloopen tot 5 miljard 106 miljoen fr. De jaarwedden, tot hiertoe uitbetaald aan al de leden en ambtenaars der rechtbanken voor oorlogsschade in ons land, beloopen tot 21 miljoen 888 duizend 279 fr. Voeg daarbij nog 4 miljoen 183 duizend 516 fr. voor onkosten van verplaatsing voor het personeel, en wij komen tot de respectabele som van 26 miljoen 71 duizend 795 fr. 't Zijn voorzeker kolossale sommen uitbe taald aan het personeel dezer rechtbanken. Doch als men rekening houdt van de uit betaalde sommen aan de geteisterden, dan bemerken wij dat de kosten maar 1/2 per cent van de toegekende vergoedingen be loopen. Het percent is natuurlijk klein, maar het totaal van dit percent is toch eene fabelach tige som. Opvolger van S. VANDEN BERG HE, Eertenplaats, 8, (Kleine Markt), - P SP PUKINGH 12. - In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op le" Au gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden PLOEGSTEERT. fr. Leleu Isidore Notredame Wullens We Deribrun Waterbley Muylle Léon Cardoen Emile WAESTEN. Herbaux Louis Milleville J. B. Dehem Gustave Vennin Victor Vercruysse Aithur Haubert Omer Delanghe Louis We Vandecasteele We Menu Breyne Albert WERVICQ. Vermaux Billet Charles Ponseele Coene Gustave Bonduelle Dumont Louis Braem Blieck Edmond Samyn Simpelaere Debacker Dumont Gustave Lesaffre Desodt Camille Demuysere Dorny Emile Vandamme Durnez Aimé Catry Koopman Robert Vanderstalle Spillebout Emile Declercq D'Heere Léo Vanheule Deltombe Emile Leire Vanhoorne Léo Durnez Thery Emile Depaepe Supply Omer Ghesquire Ramault Henri Vanderheydt broeders en zusters Vanhee Serruys Victor Delrue Vanbecelaere René Deleu Desmettre Cyrille Catteau Léon Derudder Wydooghe Jéróme Marescaux Bonneel Joseph Decorte Taillieu Francois NOORDSCHOOTE. Toortelboom Alphonsine Devos Rosalie We Verfaillie WOESTEN. Haelewyn Marie Derycke Achiile Swingedouw We Noppe RENINGHE. Vandenberghe Achiile Figoureux Justine Vandenberghe Balden Elodie We Depuydt Depoorter Julie We Rommelaere Mahieu Rosalie We Allegaert OOST-VLETEREN. Ampoorter Henri Devloo Felicie Delheye Léon Colpaert Petrus ELVERDINGHE. Robyn Emile I.ouwyck Achiile POPERINGHE. Hauspie-Druant Georges Ferla Auguste Devacht Charles Gantois René Watelet Amélie We Avril Duflou René Devriendt Henri Brasseur Lazarie Blanckaert Arthur Questroy Remi Mahieu Henri Merlevede Auguste Labaere Lucie We Staelen Henri Ramout Marie We Ballein Petrus BOES1NGHE. Bekaert Victor LANGEMARCK. Beauprez Victor Vangraefschepe Syx Gunst Gérard We Deroo-Demey Denryse-Bourgeois Florimond Degroote Camille Vandecasteele-Noyelle Deroo Camille We Demuysseman-Vaneecke DRANOUTER. We Victor Dambre Theeten LOCRE. Camille Buseyne KEMMEL. Hoessen Léon Cuvelier Jules D'Huysser René WESTOUTER. Emile Charles Beele Ridez Achiile Dejonckheere Elodie Benoit Depature We Elie Leniere Verkruysse 2826. 767. 1161. 870. 1154. 2654. 1352. 1537. 3150. 14214. 1317. 1608. 12890. 1964. 4064. 1535. 6220. 2695. 2581. 1061. 4688. 2040. 13910. 1380. 925. 12050. 4620. 6070. U75. 1900. 1475. 1225. 1520. 1875. 4575. 45038. 2690. 1303. 2459. 4820. 1330. 2535. 840. '430. 2760. 1630. 1275. 1549. 2260. 800. 720.15 450. 295.29 325. 1500. 850. 505. 780. 1390. 1160. 4030. 355. 900. 8745. 1585. 500. 1330, 2700. 2000. 8136.46 1135. 2285. 9060. 4250. 16990. 1918. 16559. 968.50 5250. 11870. 34995. 3350. 7664.25 23239.16 12065. 6550. 9966.66 4000. 2412.50 2910. De reeks onkatholieke daden van het zoo gezegd Katholiek blad «La Libre Beigique wordt van dag tot dag grooter. Wanneer zal die reeks maar groot genoeg zijn om de Katholieken, die het goed mee nen, te doen klaar zien? Enkel een paar Katholieke daden van de Libre»: Uit Brugge wordt gemeld dat het Vlaamsch onderwijsgesticht bestuurd door de Eerw. Zusters van het H. Graf te Turn hout op het punt stond van de gebouwen, die gediend hebben tot Berg van Barmhar tigheid te Brugge, te koopen. Zij zouden er een Katholiek Vlaamsch onderwijsgesticht voor jufvrouwen in ge maakt hebben. De Libre vertelt dat de HoogereGeeste lijke overheid zich daartegen verzet heeft omdat het een Vlaamsch gesticht is. Zoodat het zijne lezers mededeelt dat de Geestelijke overheid van een Vlaamsch Bisdom zich verzet tegen het oprichten in Vlaanderen van een Katholiek Vlaamsch onderwijsgesticht! Meer nog. Het gevolg is dat de Berg van Barmhartigheid nu aangekocht is door de Socialisten die er eene cliniek zullen in op richten. Die eliniek zal dienen voor n* laten sterven zonder de troostende hulp van Kloosterzusters en Priesters: Want die cliniek zal zuiver socialistisch zijn en de Priesters zullen er volstrekt geweerd wor den. Zij zal geheel met dat doel opgericht worden Ver van daarover zijn spijt uit te drukken, zegt dit fameus Katholiek blad letterlijk Tusschen het voorgesteld onderwijsge sticht en de cliniek der socialisten verkies ik nog deze laatste, zelfs indien de roode vlag die er nu uithangt, moet voort blijven wap peren op dit gebouw. Iets anders: Dank aan den iever van de Katholieke Libre Beigique weten de personen die den bedevaart naar Lourdes, en ook naar Oostacker, medegemaakt hebben of zullen medemaken dat die bedevaart eene slechte strekking heeft. Hij verduikt bestuurlijke scheiding» vermits de aanplakbrieven alleen vermelden Bedevaart uit Viaanderlar.d Het is sedert 22 jaar dat die Bedevaart bestaat en steeds werd het zoo gedrukt, maar het is enkel in 1922 dat dit groote Katholieke blad zulks slecht vindt Is 't treurig of niet De uitwijking van Belgische werklieden naar Frankrijk wordt zeer aanzienlijk. Ge durende 1921 werden 100 duizend Belgische werklieden in de verwoeste gewesten van Frankrijk aangeworven. Bij dat getal komen nog tal van vakarbei ders die in mijnen en fabrieken van Fran krijk werk gingen zoeken. In 1921 gingen 21 duizend Belgische landbouwarbeiders in Frankrijk werken. Wij zien met benepen hart de tijden te gemoet waarop het werk op 't front zal eindigen. Duizenden van onze werklieden die geen ambacht kennen en voor geen fabriek- of nijverheidswerk zullen dienen zullen genoodzaakt zijn in den vreemde het lastigste werk te gaan doen. Dat zal eene ware ramp zijn voor ons land. M. Colaert, tijdens zijn aandringen om beter verkeer met de treinen in onze streek, drong nog aan opdat er vergoedingen zou den betaald worden voor de gronden die onteigend werden. Hij vroeg ook dat de militaire spoorwegen zouden blijven, mits vergoeding. Hij verwacht van den Minister, in den loop van deze bespreking, een gunstig antwoord. Te beginnen met 1 Juli 1922 zal het vo- gelvangen niet netten 30 frank per net kos ten. Personen die slechts op Zondagen en wettige feestdagen vogelen vangen zullen slechts 10 frank moeten betalen. Het recht voor lijstervangers met strikken bedraagt 10 fr. tot 500 strikken, dan 20 fr. tot 1000 strikken en boven de 1000 betaalt men 40 frank. Op het plaatsen van eendenkooien met netten zal er eene jaarlijksche belasting van duizend frank ingevoerd worden. De Regeering heeft besloten den werk- loosheidsteun te verminderen en aldus de uitkeeringen van het crisisfonds vast te stel len Voor de huisvaders 4 frank per dag in plaats van 5 fr. Voor de ongehuwde 3 frank in plaats van 4fr. Voor de huisvrouwen 1 frank in plaats van 1.50 fr. Voor de kinderen 1 frank per dag (blijft hetzelfde). Een Koninklijk besluit zal in het kort die wijzigingen vaststellen. Namens de Commissie heeft Oud-Minis ter Poullet verslag uitgebracht over het wetsvoorstel over het gebruik der talen aan de Staatshoogescholen. Het vooruitzicht dat deze kwestie nog in dezen zittijd zou besproken worden maakt de franskiljons reeds woedend. Onze tegenstrevers werken om de bespre king te verschuiven. Maar als zij de besprekingen in de Kamer moe zijn en liever op vacantie gaan dan deel te nemen aan het debat over het wets voorstel Van Cauwelaert, dat gaat hun aan. De Vlamingen zullen op hunnen post zijn, en eischen dat de bespreking geschieden zou. Een Engelsche groep financiers hebben de laatste nog ongerept gebleven duinen, tusschen Oostduinkerke en Coxyde aan gekocht of zijn op het punt zulks te doen. Zij zijn van gedacht dieeenig schilderach tige duinen in een reusachtig golfspel en eene badstad te veranderen. Die handelwijze lokt protest uit vanwege de Vereeniging tot behoud van Natuur- en Stedenschoon samen met andere Kringen. Op Sinxen hield de Belgische Boerenbond zijne jaarlijksche algemeene vergadering te Leuven. De Belgische Boerenbond groepeert de Boeren niet alleen tot verbetering hunner stoffelijke belangen, doch ook met dit hooger levensdoel: te streven naar zedelijke volma king, naar zieleschoonheid. Daarna gaat de Belgische Boerenbond, onder den zegen van God, en met de voorspraak van den H. Isidorus. steeds grooteren en ecliteren bloei te gemoet. Op dit oogenblik bezit haast elke lande lijke parochie in Vlaamsch Belgie hare Boerengilde en de werking is van lieverlede zelfs in Waalsch Brabant toegedrongen. Thanszijner 1042boerengilden met 91.884 leden. Het is min bekend dat de Belgische Boerinnenbond 344 gilden telt met samen 32.864 leden. De Belgische Boerenbond heeft een uitge breid arbeidsveld. Vermelden wij enkel wat hij in 1921 ge daan heeft voor het herstel der verwoeste giviiu-» ui wcat-vïcutiiUQt.cii, ui ly^ji vurtïï- en herstelde 25 Km. waterloopen. Sommige maanden had hij er meer dan 7 duizend arbeiders aan't werk. Hij heeft er in één enkel jaar voor omtrent 15 millioen frank loon uitbetaald. Soldaatje spelen is een kostelijk spelletje. De Minister deelt mede dat elke soldaat thans gemiddeld 4.52 fr. per dag kost aan voeding, kleeding. huisvesting. Daar ons klein landeke zich de weelde ge tFoost van honderdduizend soldaatjes te hebben komt deze onkost op de verschikke- lijke soin van een half millioen frank daags. Op één jaar mag Jan en alleman voor dat soldaatje spelen ruim 180 millioen frank be talen. En toch vragen onze jongens bij hun eerste bezoek of in hunnen eersten brief aan MoederGeld en eten En hoeveel kosten dan de officieren 1 Eenige Katholieke en Liberale Volksver tegenwoordigers hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor nogeens de toelating zou gegeven worden om sterke dranken in de openbare drankhuizen te verkoopen. Zij vragen tevens dat slechts zuivere dranken zouden worden voorbereid gn middelen aangewend om het alkoolisme te bestrijden. Guido voor Aankondigingen o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassohing. o.5o ctn per regel. i 5o fr per regel. 5 fr. voor io reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. gaan, heeft het Schepencollege het recht de naamlijst van al de leden eener maatschappij te doen voorleggen. Bij samentreffen van twee feesten, zal altijd de voorkeur gegeven worden aan de feesten die van het stadsbestuur uitgaan. De voorzitterder maatschappij is verantwoor delijk voor alle overtreding aan dit reglement. Dit nieuw reglement wordt met algemeene stemmen aanveerd. 3ü Punt. Benoeming van een lid der schiftingskommissie voor het fonds der meestbegaafden. M. Brutsaert verlaat de vergadering. Daar M. Vandooren, als schepen van onderwijs, van rechtswege geen deel kan maken van deze commissie, moet er overgegaan worden tot de benoeming van een nieuw lid. Er worden twee kandidaten voorgedregen. M. Brutsaert, gemeenteraadslid en M. Folcque, ge- pensionneerd onderwijzer. M. Brutsaert bekomt 5 stemmen en M. Folcque 7. M. Folcque is dus aangeduid als lid der schiftingscommissie. 4C Punt. Mededeelingen. Er werden geen bijzondere mededeelingen gedaan. De vergadering wordt om 8 u. geheven. (•'EQisTERÉÖ Beste Engelsche PEPPERMINT voor Neusverstopping Hoofdpijn Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen bij Casselstraat, 67 :-i Poperingli^ De zitting wordt om 6 u. stipt geopend. Er is geen enkel toehoorder aanwezig. Na lezing van het verslag der voorgaande zit ting gaat men over tot de dagorde. le Punt. Politieverordening nopens het vervoer en verkeer in stad. Ziehier de bijzonderste bepalingen van het nieuw reglement. Het is verboden aan autos, motos, velos, trams, en allerhande rijtuigen de stad te doorkruisen met eene snelheid hooger dan 10 Km. ter uur. Deze snelheid moet op min dan 5 Km. ter uur gebracht worden aan den draai der straten, aan kruispunten en in straten van min dan 6 m. breedte. Het is verboden door de stad te rijden met meer dan 2 aaneengekoppelde voertuigen, 't zij geladenofongeladen. Elk aangekoppeld voertuig moet onder toezicht staan van een man die aan t stuur van dezen wagen is. Het is altijd verboden met twee aaneengekop pelde sleepwagens (trijbals) door de stad te rij den. Elke geladen sleepwagen moet in de stad, altijd van twee mannen vergezeld zijn. Er mag ten hoogste 3000 K. geladen worden op een wagen met klein beslag. Elk voertuig moet derwijze geladen zijn en geschikt dat er niets kan afvallen van aard om de straten te bevuilen. De Burgmeester mag om bijzondere redens tijdelijk het verkeer opschorsen of verbieden. Dit reglement wordt goedgekeurd door al de leden uitgenomen door M. Devos die hem onthoudt. M. de Burgmeester merkt terloops aan dat eene aanvraag ingekomen is van iemand die voorstelt, mits overeenkomst, al de ale uit de stad weg te halen met mekanieke pompen. Dit voorstel kan later onderzocht worden. 2" Punt. Reglement op feesten en ver makelijkheden,gegeven door maatschappijen of bijzonderen op het grondgebied Pope ringhe. Ten einde, alle feestelijkheden naar behooren te kunnen regelen en om alle moeilijkheden te vermijden wordt een nieuw reglement voorge steld. We geven de bijzonderste bepalingen. Geene maatschappijen zullen nog toelating ontvangen om feesten in te richten of uitstapjes te doen, zoo zij niet als regelmatig bestaande herkend zijn en als dusdanig ingeschreven op het stadhuis. Om te kunnen herkend worden moet eene schriftelijke aanvraag gedaan worden, vermel dende de naam der maatschappij, haar doel, het getal leden, naam van den voorzitter. leder maatschappij moet telken jare op voor hand de, zooveel mogelijk, juiste datum van feesten en vergaderingen aangeven. Alle toelatingen voor openbare feesten en uitstapjes moeten, tenzij in uitzonderlijke geval len acht dagen op voorhand aangevraagd worden. Om alle vermoedelijke misbruiken te keer te Een Amerikaansch dagblad, stelde als Wat zullen wc van onze dochters maken. Eerst en vooral Christenen, vervolgens zult gij haar een goed en grondig onderricht geven. Leert haar een passend maal bereiden, wasschen, strijken, kousen stoppen, knop pen aanzetten, haar eigen kleederen snijden, haar brood bakken. Doet haar verstaan dat een katoenen kleed, dat men betaald heeft, beter staat dan een zijden kostuum waar nog schuld op rust. Zegt haar, dat een frank uit honderd cen tiemen is samengesteld,en dat men nietmeer mag uitgeven dan men heeft. Houdt haar dikwijis voor oogen, dat een eerzaam werkman, met een voorschoot en in hemdsmouwen, honderdmaal meer te achten is, al bezit hij ook geen duit, dan eeii dozijn domme jonge heertjes. Tracht haar liefde in te boezemen voor bloemen en in 't algemeen voor alle werken van God. Gij kunt haar ook nog piano en schilderen laten leeren, en ze mag best letterkundige lessen krijgen. Laat haar ook nog leeren ijdelen schijn te verachten en dat haar ja, ja zij, en haar neen, neen. Wanneer het oogenblik daar is om haar uit te huwelijken, overtuigt haar, dat het geluk in een huisgezin niet afhankelijk is van fortuin of stand van bruidegom, maar van zijne zedelijke hoedanigheden en van zijn karakter. Indien gij haar dit alles goed voorgehou den hebt, en zij u heeft begrepen, weest dan verzekerd/dat uw^ochter gelukkig zal zijn en haar weg zal vinden. brand vernielde de Vaexlo in Zweden, in asch gelegd. Aan namen 800 soldaten Het Argentijnsch schip «Villa Franca». waarmede toeristen naar de watervallen van den Iguazu werden vervoerd, is bij de kust van Paraguay gezonken ten gevolge van een ontploffing. Niet minder dan 150 personen zouden den dood in de golven gevonden hebben. In de Eure is een Conseiller d'Aron- dissementna 18 jaar mandaat afgestemd, omdat hij een hofstede aan Belgen verhuurd had. Dat is een ander hanengekraai als te Jemmappes. Een geweldige groote lucifersfabriek Zes gebouwen werden het blusschingswerk deel. Het gelukte het groote pakhuis te red den de schade word op meer dan 1 millioen kronen geschat. Te Hanworth, heeft een kleine bouw- vereeniging op zich genomen 52 huizen te bouwen in... 52 dagen. In een maand tijds waren 52 huizen opge trokken en onder de kap gebracht. Daarna begon het afmaken der huizen: het pleisterwerk en dergelijke, en op het oogenblik zijn 40 van de 52 bijna voor be woning gereed. De volgende week zullen alle huizen zoo goed als voltooid zijn eii er is geen twijfel aan dat de huizen op tijd gereed zullen zijn. Voor 23 Juni zal de wedloop met den tijd gewonnen zijn; 52 huizen in 52 dagen. Naar wordt gemeld, zijn tot den datum van 5 Mei 1.1. in de Krim, 60.000 sterfge vallen bestatigd, veroorzaakt door den hon gersnood. Zestig percent van deze sterfge vallen betreffen kleine kinderen. Nabij Rijssel is een reizigerstrein op een goederentrein gebotst. Er waren twaalf gekwetsten en een doode. in Calvados heeft een allerschrikke- iijkst onweder gewoed dat een echte ramp over de streek ontketend heeft. Hagelsteenen van de dikte eener duivenei, groote ijsscha- len en een ware zondvloed ploften over de streek neder, alles vernielende. De oogst, de hoornen, de tuingewassen werden aan stukken gehakt; daken en ruiten verbrijzeld; 'enwegen uitgespoeld; boomen ontwor teld, enz. Woensdag nacht heeft een wilde brand gewoed in een volrijke wijk te Roubaix. Een groot magazijn van 1000 v. m. oppervlakte opgepropt met wol en gesponnen bobijnen is in de vlammen opgegaan. De schade wordt op 500,000 fr. geraamd. In de koolput Amelie, nabij Essen, werden, Donderdag, achttien werklieden door eene ontploffing gedood. Acht andere mijnwerkers zijn ingesloten men wanhoopt deze ongelukkigen te redden. Een koopwarenwagon met 'ontplofbare kardoezen, is Donderdag, in de statie van Neu-Strelitz (Duitschland) ontploft. De ontploffing was zoo geweldig dat een wissel wachter gedood werd. Gansch de wagon is vernield en ter plaats zijn de riggels uitgerukt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1