Rel raiallen tasleel ISSUE HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Apotheek Frans Van de Plas Aan de Men van Jezus' H.Hari. Souiien Bruiiolten ie eiesin. onthulling van T GedBMtteeden Abonnementprijs Sansen=Vanneste, Zondag 18" Juni 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 25- Meisjes, wapent u! Wij beginnen Zondag aanstaande ons nieuw Mengelwerk Het is een boeiende, pas afge werkte roman van den echten Volksschrijver j\. IIaï%is. Deze roman is er een welke men niet leest, maar verslinden wil in een adem, van 't begin tot 't einde Lees in De Popekinghen^ah van Zondag 2d Juni, het begin van Het verva'len Kasteel Oorlogsschade. Mode! Hoeden Sport costumen Verbetering van hetRundyeeras in de frontstreek. Politiek O verzich t. De Spoorwegen. De zaak Dr De Beuckelaere. Ons bezettingsleger. Eensgezind Voor de Geteisterden. Standsorganisatie. Voor de talrijke gezinnen. Einde van den heropbouw. Kweekpaarden. Bouwmaterialen. De Marken. RE VUB. Monsteringen der militairen in onbepaald verlof. BOEREN GILDEN. aan de Gesneuvelden. per Jaar In Stad fr. 6.50 In Belgie p0e8rt 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Postcheckrekening te 15570 POPERINGHEKiAR PltH.IS voor Aankondigingen BERICHTEN, VERK0QPINCEN, Eene inlassching o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassching. o.5o ct" per regel. VONNISSEN, i 5o fr per i egel. BOUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. ...Daar werd een pak vergeten in een rijtuig van den trein. In liet bureel voor ge vonden voorwerpen, komt het ding verdacht voor. 't Moet open... een kinderlijkje steekt er in. De speurders zijn dra aan 't zoeken en ja, er wordt een jonge vrouw gevonden, die onbeholpen genoeg geweest is oin de aan dacht op zich te trekken in dien trein. En toch, al ware ze niet onbeholpen geweest, wel, zegt de spreuk niet de kraaien zullen het uitbrengen Er wordt bij 't onderzoek een hoekje gelicht van het doek dat een levenswandel dekt, welke schoon hadde kunnen wezen... maar onnoozel, dom-weg werd een jeugd verwoest, een leven verkor ven. ...Een kindje van enkele dagen oud wordt gevonden opeen eenzame plaats. Doch hier ook is de plichtvergeten moeder naïef en onberedeneerd te werk gegaan. Zij wordt ter verantwoording geroepen. Etj onder snikken en tranen valt de bekentenis ik werd alleen gelaten hij brak alle belof ten... ...Een meisje is gestorven, ellendig om gekomen bij misdadige behandeling. Deze gruwelijke bloemlezing kan voortgezet worden. Men heeft slechts de dagbladen een week lang na te gaan. Het geen ik daar opsom is niet uit de lucht ge grepen het is werkelijkheid, droeve werke lijkheid, uit onze onmiddellijke omgeving en uit de laatste dagen. Goede harten die het lezen, gloeien van verontwaardiging en varen hevig uit tegen de wreede verleiders, die om hun lusten, noch tranen ontzien, noch bloed. O valsche wetten, mannenwetten roepen de vooruitstrevende meisjes,waar om worden zij die de eerste schuld dragen niet opgespoord en verantwoordelijk ge steld Bij dit verwijt wil ik thans niet stil blijven. Tk heb een woord uit het hart te spreken tot de meisjes uit het volk, of liever tot alle meisjes Wapent u Dezen'morgen nog heb ik op mijn weg een paar meisjes ontmoet, die naar hun werk togen. Ze waren pront en «ding» en luchtig gekleed, eilaas, al te luchtigal naaktheid wat het oog zag. Hadde ik hen van nabij gekend hadde, ik 't kunnen doen, 't zou van mijn hart geko men zijn Meisjes, gij hebt een uwer beste wa pens weggeworpen Inderdaad, een zedige kleedij is als een schild ter beveiliging van deugd en eerbaar heid. Maar hedendaags ziet men er te voor schijn komen, die zijn als een voortdurende uitdaging op onze openbare wegen. Ja veel personen komen met verontschul digingen aandraven Het is nu eenmaal de mode Men moet met den tijd méé gaan Welnu, jonge dochters, deze juist zullen de eerste zijn, wanneer gij in den druk zit, om te zeggen Ze heeft wat ze gezocht heeft Meisjes, werpt uw veilig schild niet weg een zedig kleedsel Wapent u daarenboven met godsvrucht! Uw godsvrucht weze niet een soort ver- 'tooning, die past bij sommige gelegenheden; neen, al uw daden moeten het kenmerk dragen van liefde tot God en den even- mensch. Uw sterkste wapens zijn de sacramenten, de heilige Communie. Ik heb het verwijt vernomen: och, bezie die en deze... ze gaan ook veel ter kerke, dikwijls te communie... ze zijn niet beter dan de andere. Er kan gehuicheld worden, maar zij die dikwijls communiceeren in de vereischte ge steltenis zijn beter dan de andere. Wapent u met arbeid en ingetogenheid. Waar heb ik ook weer gelezen of hooren zeggen dat «een vrouwenhand niet mag stil staan.» Er valt altijd wat te doen en zoo gij 't niet noodig hebt voor u zelve, doe het dan voor anderen. Ingetogenheid is het tegenovergestelde van «jacht op uithuizig vermaak.» Bij den huiselijken haard is er rusten veiligheid. En hier komt mij een sprookje te binnen, dat ik als kind in een schoolboek las, doch waarvan ik later eerst de ware dracht leerde kennen: «Een roos, die in een verloren hoekje van den tuin bloeide, benijdde heur zusters, welke te midden van een sierlijk perk praalden. Zij trekken aller oogen op zich, sprak ze, worden bewonderd en geprezen; ik echter leef en sterf onopgemerkt. Maar gij sterft veel later, antwoordde een vlinder, welke de klachten géhoord had, want hen treft de hitte van den dag, de felste straal der zon, ja, dikwijls rukt een voorbij ganger ze ongenadig af terwijl gij in het lommer, in de afzondering, uw leven dubbel geniet. Benijd dezulken niet, die voornamer zijn dan gij; gewoonlijk is het leven, dat van verre glanst, nauwkeurig beschouwd, kort en vol kommer. Wapent u met studie! Er was wel een tijd dat wetenschap en kunst het uitsluitend domein van den man waren. Die tijd is voorbij. Hebt gij nooit wijsgeerige en wetenschap pelijke beschouwingen gelezen over het al of niet geschikt zijn der vrouwelijke herse nen tot wetenschappelijken arbeid? Ik wel en 'k vond het eindeloos vervelend en... zonder belang. Meisjes, toont met de daad wat ge waard zijt. Werkt u op tot degelijke verpleegster van zieken, tot flink-onderlegde opvoedster van kinderen in school of in eigen huiskring, tot verlichte raadgeefster op sociaal gebied. Ook de hoogeschool is voor. u toegan kelijk. Wetenschap en kunst wezen niet eene ijdele liefhebberij, een gelegenheid tot uit gaan en flirten. Studie weze sieraad voor uw geest, voed sel voor uw hart, beschutting voor uw eer en deugd. De voorbeelden, hier aangehaald bij den aanvang, zijn toch wel buitengewoon, hoor ik opwerpen, en 't zijn daden van de uiterste laagheid. Zeker, maar niemand komt in eenmaal zoo verre. Doch in lichtzinnigheid wordt wel eens een stap gezet, welke schande aan brengt. En eilaas, men tracht de schande door een misdaad te bedekken. Meisjes werpt uw wapens niet weg, neemt ze, gebruikt ze met kracht: zedigheid, gods vrucht, arbeid, studie! Elza Wolf. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), I» O V K n X ft «3 K. - .J! -U1 Binnen enkele dagen, den 23 Juni, vieren wij het feest varr den Koning der Liefde. Dat die dag, van wege allen, eene openbare hulde weze aan Hem die ons zoozeer bemint en die alles voor ons heeft geslachtofferd. Jezus zelf heeft aan de Heilige Margareta- Maria, te Paray-le-Monial, gevraagd dat de Vrijdag, volgende op de oktaaf van H. Sakramentsdag, aan Hem toegewijd weze als eerherstel voor de zonden der boozen en de fouten der goeden. Welaan dan, allen zullen wij 'het als een zoete plicht aanschouwen op 23 Juni onzen Liefde-Koning de hulde te brengen van on ze levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Wij zullen rondom Hem eene eere- wacht vormen, om Hem te doen vergeten de koude onverschilligheid der menigte. Wij zullen Hem gaan vragen ons Zijne vrede te geven en zooveel zedelijke ellenden te leni gen. Wij zullen er vooral voor zorgen dat die dag een waar triomf voor Zijn Hart we ze en daarom zullen allen, die eenigzins kunnen, ter H. Tafel naderen. Het Feest van het H. Hart moet een Eucharistische huldeblijk wezen, vooral vanwege de huisgezinnen die Hem uitriepen tot hun Koning van zachtmoedigheid en liefde Alle toegewijde families wezen dus trouw op hunnen post. Dat de leden van den E. K., de ridders en dienstmaagden van den Koning, Hem een talrijke en vurige eerëwacht vormen. Maar, het weze niet enkel feesttij 's mor gens en 's avonds in de kerk, de familie nfoet ook deel nemen in die vreugde. Christus immers is Koning en Zijn rijk is de gansche wereld. Familie voor familie zullen wij Hem de openbare hulde brengen van onze liefde, wij zullen zijn beeld versieren,en 's avonds, allen rondom Hem geschaard, zullen wij Jezus nog eens uitroepen als de Koning van ons huis. Den 23c Juni weze een nieuw bewijs dat ons volk Christus immer trouw blijft. Het weze niet een voorbijgaand hosanna-geju- bel en palmgewuif, maar het weze een uit gangspunt van inniger en dieper godsvrucht tot het Heilig Hart opdat het rijk der liefde steeds meer en meer uitgebreid worde, want het weze onze leus: Geen stad, geen land, geen enkle woning, Waar Jezus' Hart niet hëersche als Koning A. R. T. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op le" Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hier nav er melde geteisterden ELVERDINGHE. Gruwier Maurice Lowagie Achille RENINGHELST. Roesere Julienne Vanengelandt Remi Vangheluwe Auguste Foor Hector Boudry Achille Boudry Cyrille Vandelanotte Auguste Vanleene Benjamin Jacob René Bruneel Cyrille Vandenberghe Servaes Became Louis We Deman Behaeghel Liévin Caron Théophile ZONNEBEKE. Bal Auguste Blomme Emile Mylle Louise Verbeke Jules Lemahieu Jules Duthoy René MEESSEN. Bartier Camille 4336, Bartier Henri 3215. WEST-NIEUWKERKE. Rabaeys Elodie 1125. Van Eecke Léon 12205. Storme Emma 3030. We Deschilder Pierre 3295. WYTSCHAETE. Verkindt Liévin 10167.50 Geerardyn Virginie 3774.16 WULVERGHEM. Druart Henri 11190. Huyghe Pharaïlde (We Vandromme) 8937.50 fr. 1050. 7070. 2370. 5515. 2003. 776. 2745. 4440. 8861. 10854. 560. 1945. 1465. 6010.10 2515. 7190. 2400. 2000. 1250. 1735. 2555. 1230. Wekelijksche aankomst van Enyelsche Wagens, Kamions, wielen van 8 cm. breed en in zeer goeden staat, bij MARCEL S W A E L S te Proven. Op Donderdag 8 Juni 11. werd hier een dubbele gouden Bruiloft gevierd tereere van: Benjamin STAES en Leonie DELIE Auguste SUFFIS en Amelie SUFFIS. De Jubilarissen werden, preusch gelijk veertig aangebracht in de autos van M. Quatannensen M. Talpe van Oostvleteren. Zij werden op het gemeentehuis gulhertig onthaald door den Heer Burgemeester en geheel den Raad. Men heeft de ouderlingen zachte neergezet in een prachtige zetel, die hen als geschenk werd gejund. Een stoet werd gevormd die de feestelingen ter kerk geleidde waar om 9 12 ure eene plechtige dankmis gezongen werd. Ten slotte had een gezellig feestmaal plaats in de Ville de Roubaix en de gulhartigste vroolijkheid heerschte onder de genoodigden. Vrouw Staes die blind is zong, herhaaldelijk, oude mooie liedjes en ver- geestigde het gezelschap. De Heer Onder pastor hield eene aanspraak die veel bijval genoot. Alles liep in de beste stemming en innigste vroolijkheid af. Iedereen was ge lukkig die oude menschen zoo gelukkig te zien... ze waren in den derden hemel. Kortom het is een welgelukt feestje, waar iedereen het zijne aan toegebracht heeft en in volledigeovereenkomstaan medegeholpen heeft. Een bijzonder dankwoord aan den Heer Sekretaris Van Houtté, die de ziel geweest is van het feest. Vijftig jaar in vrede leven Vijftig jaar getrouwd en vijftig jaar getrouw 1 Leven lijk twee zielen in een kloef: hert voor hert; Dat heet toch wel gelukkig paren. Zoo lang getrouwd En nooit berouwd Gedurende meer dan vijftig jaren. Proficiat en na den gouden bruiloft vieren wij den diamanten. Gelukkig voor eeuwig en nog eenige dagen erbij Overjas Impermeables HOEDEN OP MAAT OF GEREED. Veranderingen - - Herstellingen. BRUSSEL-NOORD, BouD Ad. Max, 50. Telefoon 129.2 Belangrijkste hoedenmakerij v. h. Land. Vele boerderijen bezitten reeds het aantal stuks vee welke er vóór den oorlog waren, andere hebben op één of twee stuks ngjiun gewoon getal melkkoeien bereikt. Doch welk verschil, wanneer we, de wei den doortrekkende, dit bonte vee vergelijken met de eenvormig roode vlaamsche of cas- selsche koe welke vroeger het schoonste sieraad onzer streek uitmiek. Hebben we nu omtrent het aantal melk- dieren bereikt, wij blijven nog steeds ver verwijderd van wat de hoedanigheid van onze vroegere soort betreft. Daarom is het dat er zonder uitstel begonnen is dit mengel- soen van vee opnieuw tot eenzelfde type of soort terug te brengen, in hetwelk al de goede hoedanigheden van ons vroegere vee zullen moeten weêrgebracht worden. Daar toe zijn de veebonden en de veekweeksyn- dikaten, waarvan in de laatste tijden nog al gewag gemaakt is, het best geschikte middel. Deze nieuwe inrichtingen berusten op zuiver wetenschappelijken grondslag, en hebben daardoor alleen veel grooter waarde dan de stierensyndikaten die vóór den oorlog op meest al onze gemeenten in voege waren, en waarvan er evenveel geweest zijn die voor den kweek zooveel kwaad als goed te weeg gebracht hebben, alleen omdat zij niet berusten op grond der wetenschap, en in het duistere rondtastten. De hoedanigheid der melkkoeien die bij onze boeren het hoogst in achting staat is ongetwijfeld het vermogen veel melk en bo ter voort te brengen, daar het hoofdzakelijk deze factor is welke de winstgevendheid der veeuitbating maakt. Komt daarna de goede lichaamsbouw, welke zeker niet uit het oog mag verloren worden, want niet alleenlijk de oude afge molken koeien dienen voor den beenhouwer, maar jaarlijks zijn er een zeker hantal koeien die voor den kweek waardeloos geworden zijn, hetzij omdat zij niet bekalfd geraken, hetzij dat zij door verlies van spenen of an dere dergelijke redenen voor de melkgifte niet meer kunnen uitgebaat worden, en bij gevolg voor het vetten bestemd zijn, nu hóe beter de vormen van'eene koe, vaars, of stier zijn, des te meer vet vleesch zullen zij kunnen aanzetten. De vooroorlogsche vee verbetering heeft zeker op dit gebied voor uitgang gemaakt, en hierom is het de boeren eenen plicht de werkers van vroeger nog hulde te brengen. De roode haarkleur, kenmerk van het vee in onze streek, is bij velen nog steeds in eer gehouden, doch ons dunkens verdient zij geenszins den voorrang in de hoedanigheden die vooral moeten ontwikkeld en verbeterd worden. Immers, onder alle haar treft men goede koeien aan, hetgeen wel bewijst dat melkgifte en boteropbrengst, niet het minste verband hebben met de haarkleur; bijgevolg moet men de boeren niet willen wijs maken dat alleen de roode koeien bestaan, die als materiaal voor de verbetering moeten ge bruikt worden; maar daarbij is niet aan te nemen dat alle roode koeien, zelfs slechte rnelkgeefsters ook als verbeteringsmateriaal moeten gebruikt worden, en diensvolgens in het veekweeksyndikaat moeten ingeschreven zijn, omdat ze rood haar hebben. Dergelijke slechte rnelkgeefsters zouden voor de ver betering eerder kwaad dan goed doen, en bijgevolg is hunne plaats niet in het syndi- kaat waar niets dan dieren dienen ingeschre ven te worden die onder alle oogpunten verbetering voor. den kweek kunnen^tewgeg Wferigeftt Vele landbouwers hebben het geluk gehad, onder de duitsche koeien van den herzame- lingsdient, zwart bonte koeien te krijgen, waarvan sommige bij de beste rnelkgeefsters, der streek mogen gerekend zijn, en voegt daarbij nog een voldoende model bezitten Deze zwartbonte koeien zijn nu door de veekweeksyndikaten stelselmatig geweerd, omdat zij zwart zijn, en diensvolgens geacht als minderwaardig voor den kweek, niette genstaande de eigenaars het meeste belang eraan hechten omdat zij, in veel gevallen, de beste van den stal zijn en wel het meeste profijt opleveren. Flet is zeer loflijk dat men wil streven om eenvormige roode haarkleur, om alzoo aan het vee van de streek zijn vroeger uiterlijk schoon voorkomen weer te geven, nochtans veel boeren deelen de meening niet van sojnmjge leiders en vinden ook dat er zoo radikaal niet moet te werk gegaan zijn vooral waar er nu zulk groot tekort is aan goede melkkoeien. Om de bate van de koe mag ons dunkens, het sacrificie van de haarkleur gedaan worden, en moeten wij het nuttige boven de schoonheid kunnen stellen. Het bestaan van zwarte koeien in onze streek is ook maar van korten duur; binnen enkele jaren, zullen op gansch natuurlijke wijze, de zwarte de plaats ruimen voor fie rooder om wille dat men, door de zorgen van het Ministerie van landbouw, en in 't bij zonder door de werking van Mijnheer Jans Veeteeltkundige te Veurne, geen andere kweekstieren gebruikt dan zuiver roode. Het is zelfs wetenschappelijk te bewijzen, en de proeven zijn daar om dit gezegde te staven, dat indien al de koeien in onze streek zwart waren, en er voor de dekking, geen andere dan zuiver roode vlaamsche of cas- selsche stieren gebruikt zijn, na zes geslach ten, bijgevolg na 18 jaar (indien men voor ieder geslacht 3 jaar rekent) er omzeggens geen andere dan roode koeien zouden te voorschijn komen; zoodus zou gansch het zwarte veeras op die korte tijdspanne ver drongen zijn door het roode vee, indien men te werke gaat uitsluitelijk met zuiver roode stieren. Men ziet aldus dat het opnemen van eenige zwartbonte koeien in het herdbook der vee kweeksyndikaten, de roode haarkleur van onze veestapel niet het minste in gevaar brengt, en dat het spijtig zou zijn de andere goede hoedanigheden niet uit te baten welke die zwarte koeien kunnen bezitten, zooals groote melkgifte, hoog vetgehalte der melk, inalschheid van vleesch of geschiktheid tot het vetleggen enz. Het ware wenschelijk in het belang der landbouw onzer streek, dat van hooger hand meer toegevendheid op dit gebied mocht geschieden, en dat de landbouwers ook goede zwartbonte koeien kunnen laten inschrijven in het gewestelijk veekweeksyndikaat, welke diensvolgens zullen onderworpen zijn aan den officieelen melkcontrool om van af 1925 deel te kunnen nemen aan prijskampen van schoon en tevens ook van goed vee. A. Noppe. Landbouw-ingenieur. De Heer Neujean, Minister van Spoorwe gen heeft aan den heer Colaert het volgende antwoord gegeven De Heer Colaert heeft geklaagd over het achterwege blijven van het betalen der vergoedingen wegens onteigening van eigen dommen. Hij heeft gelijk. Er werden dan ook maatregelen genomen om de onteige ningskommissie te Brugge, aan te vullen. Ik hoop dat die wijze vlugger zal werken. De strategische lijn Waasten-Neuve-Egli- se wordt voorloopig behouden. Er kan echter op dit oogenblik geen spraak van zijn, om redenen van besparingen, die lijn te verlengen. De strategischelijn Adinkerke-Poperinghe wordt voor goed behouden. Het onderzoek in de zaak D' De Beucke laere zal over eenige dagen afgeloopen zijn. Vermoedelijk zal de zaak voor den krijgs raad van Brabant worden gepleit op einde Juli. Ons bezettingsleger kost het klein som metje van 124 millioen 240 duizend frank. Verleden jaar was het... maar 102 millioen. Dit jaar komen er 22 millioen... besparin gen bij 1 Duitschland betaalt de kosten van het bezettingsleger. M. Allewaert De heer Allewaert, Katholieke Senator van Iseghem klaagt in den Senaat erover dat, in gerechtszaken, tot nog toe geen gelijkheid, in rechte en in feite, aan de Vlamingen geschonken werd. Al naar de samenstelling der Jury woont men, in Vlaan deren, vrijspraken of veroordeelingen bij. Goede en verdienstelijke Vlamingen worden getroffen, terwijl oorlogswoekeraars op vrije voeten blijven loopen. Zulks werkt zeer nadeelig op de openbare opinie en daarom zal Senator Allewaert tegen de be grooting van Justicie stemmen. Het is verblijdend hoe, in alle hoeken van het Vlaamsche land, eene bedrijvigheid aan den dag gelegd Wordt in vooruitzicht van het vieren van den 11 Juli. De 11 Juli is de dag der Vlamingen, van al de Vlamingen. In groote en kleine steden, in gemeenten en kleine dorpen steekt men de hoofden bij een en vormt men komiteiten om dezen dag waardig te vieren. Eene ongewone onpartijdigheid doet zich merken bij het bereiden van dit feest. De verschillige politieke partijen, Katholieken, Liberalen en Socialisten zitten aan dezelfde bestuurstafel. Fronters en Verbonders ver geten hun verschillige denkwijzen om tot dat eene doel te geraken Vlaanderens Hoogdag waardig te vieren. Zulk onpartijdig samenwerken om een be paald doel te bereiken is mogelijk en lof waardig en het getuigt eens te meer van den gezonden zin vap ons Vlaamsche Volk. De Kommissie van Geldwezen van den Senaat heeft een wetsvoorstel onderzocht dat zeer voordeelig is voor de geteisterden. Dit wetsvoorstel bedoelt de geteisterden welke van hun recht op sfchadevergoeding werden vervallen verklaard, ten gevolge van het laattijdig indienen van hunne aan vragen om schadevergoeding voor het ver lies van titels aan drager. Door eene uitspraak van de tribunalen voor oorlogsschade zullen zij dit recht behouden indien er ernstige be letsels voor het indienen der aanvragen bestaan hebben. De heer Minister stemt met dit voorstel in. De Katholieke Unie, het vroegere verbond der Katholieke Kringen, heeft op hare ver gadering van Woensdag te Namen met alge- meene stemmen een nota goedgekeurd be treffende de herinrichting der Katholieke partij. Deze nota bevat eene uitdrukkelijke goedkeuring der standsorganisatie. In 't ver volg zullen alle geschillen en betwistingen aan den scheidsraad der Katholieke Unie onderworpen worden. Namens de Boeren, de Middenstanders en de Werklieden werden schoone redevoe ringen uitgesproken. Allen waren van oordeel dat de beteeke- nis van het Congres was, dat de Katholieke partij op een keerpunt gekomen is. Het aan nemen der verschillige standen in den schoot der Katholieke partij is de eerste daad in de nieuwe richting. De Minister heeft Vrijdag een goeden maatregel aangekondigd ten voordeele der talrijke gezinnen. Wanneer vier leden van eene groote familie samenreizen, zullen twee hunner van een verminderd tarief genieten. Hoeveel die vermindering zal bedragen en hoe de kaartjesdeeler zal moeten te werk gaan om die vier familieden ter herkennen is nog niet geweten. Die maatregel moeten wij nochtans goedkeuren. Gaarne hadden wij den Minister grootere toegevingen zien doen aan de talrijke gezinnen. Gezien den steun die de groote families geven aan het Land is het te betreuren dat tot nu toe zoo bitter weinig gedaan werd om de talrijke gezinnen te bevoordeeligen. De wederopbouw van aide vernielde huizen zal tegen einde 1923 gedaan zijn. Het werk zal nog 1 millard 250 millioen frank kosten. Van de 78 duizend vernielde of bescha digde huizen waren er op einde Maart 1922 reeds 55.407 weder opgebouwd of door ba rakken vervangen. De wedstrijd voor kweekpaarden, gehou den te Brussel heeft eenen grooten bijval beleefd. 252 Belgische kweekers hebben dit jaar 670 paarden bijeengebracht. Elke reeks bevatte zeer mooie en waarde volle paarden, waaruit eens te meer de dege lijkheid blijkt van onze nationalen paarden- kweek. Door de zuiverheid van ons paardenras en de regelmatigheid onzer teelt, vinden onze paarden in al de landen der wereld liefhebbers. Deze aanhoudende verbetering en verede ling van ons paardenras is grootendeels te danken aan de Kon. Nationale Vereeniging van het Belgisch trekpaard. De Koning heeft aan de eigenaars der bekroonde dieren dé bekomene prijzen en medailles uitgereikt. Terwijl de Senaat het budget van Buiten- landsche zaken uitpluist bespreekt de Kamer de begrooting van Nijverheid en arbeid. M. Missiaen drukt den Heer Minister op het hart dat hij ernstige maatregelen te treffen heeft ten einde den uitvoer van bouw stoffen en het uitwijken van onze werklieden te beletten. Er worden honderden millioenen bak- steenen uitgevoerd en in evenredigheid pannen en cement. De grenzen zouden moeten gesloten wor den en ook zouden de officieele prijzen van de bouwstoffen moeten vasgesteld worden. De onderhandelingen zijn begonnen tus- schen België en Duitschland wegens de re geling van de kwestie der Marken. Zij hebben plaats op dezen basis: Duitschland zou 4 milliard Marken over nemen tegen 1 fr 25 c. en twee andere miliiarden tegen 25 centiemen. Daartegen zouden de Duitsche goederen, in Belgie in beslag genomen, vereffend worden ten voordeele hunner eigenaars. De Marken zouden in pand gehouden worden in de kassen der Nationale Bank. Guido. Er wordt ter kennis gebracht aan de mili tairen in onbepaald verlof, dat den distrikt bevelhebber zal overgaan tot de volgende monsteringen, op de dagen, uren en plaat sen hierryider aangeduid Op 1 Jufi 1922, om 7 uren te Rousbrugge, voor de gemeenten Rousbrugge en Proven. Op 3 Juli, om 7.30 u. te Stavele, voor Stavele, Beveren en Croinbeke. Op 4 Juli, om 7 u. te Oostvleteren, voor Oostvleteren en Westvleteren. Op 5 Juli, om 7 u. te Bulscarnp, voor Wu!veringhem,Vinckem,Bulscampen Steen- kerke. Op 7 Juli, om 8 u. te Leysele, voor Ley- sele en Isenberghe. Op 10 Juli, om 8 u. te Hoogstaede, voor Pollinchove, Hoogstaede, Ghyverinchove en St-Ricquiers. Op 15 Juli, om 6 u. te Loo, voor Loo, Reninghe en Nieucappelle. Op 17 Juli, om 8 u. te Merckem, voor Merckem, Noordschoote en Bixschoote. Op 24 Juli, om 8 u. te Woesten, voor Woesten en Zuidschoote. Op 5 Juli, om 7 u. te Bizet, voor Ploeg- steert, klas 09 tot 15'medebegrepen. Op 6 Juli, om 7 u. te West-Nieuwkerke, voor West-Nieuwkerke en Wulverghem. Op 7 Juli, om 7 u. te Bizet, voor Ploeg- steert, klas 16 tot 19 en bijzondere lichting van 19. Op 8 Juli, om 7 u. te Locre, voor Dranou- tre, Locre en Kemmel. Op 10 Juli, om 7 u. te Westouter. Op 11 Juli, om 7 u. te Reninghelst. Op 15 Juli, om 7 u. te Wytschaete, voor Wytschaete en Meessen. Op 17 Juli, om 7 u. te Waesten. Op 19 Juli, om 7 u. te Langemarck. Op 28 Juli, om 7 u. te Watou. Op 29 Juli, om 7 u. te Poperinghe, klas 09 tot 14 inbegrepen. Op 31 Juli, om 7 u.te Poperinghe,klas 15. Op 1 Oogst, om 7 u. te Poperinghe, klas 16 en 17. Op 2 Oogst, om 7 u. te Poperinghe, klas 18, 19 en bijzondere lichting van 19. Op 3 Oogst, om 7 u. te Vlamertinghe. Op 5 Oogst, om 7 u. te Dickebusch, voor Dickebusch en Voermezeele. Op 7 Oogst, oin 7 u. te Elverdinghe, voor Boesingheen Elverdinghé. Op 8 Oogst, om 7 u. te Yper,voor St-Jan, Brfelen en Zillebeke. Op 9 Oogst, om 7 u. te Yper, klas 09 tot 14 inbegrepen. Op 10 Oogst, om 7 u. te Yper, klas 15 en 16. Op 11 Oogst, om 7 u. te Yper, klas 17, 18, 19 en bijzondere lichting van 19. Op 12 Oogst, om 7 u. te Gheluvelt, voor Becelaere en Gheluvelt. Ieder jaar, uiterlijk den 10 Juni, de mili tairen die in den vreemde verblijven moeten den burgemeester hunner gemeente, een getuigschrift van aanwezigheid doen gewor den, uitgaande van den belgischen diploma- tischen of consulairen agent, of, bij dezer ontstentenis van het gemeentebestuur hun ner verblijfplaats in den vreemde. Het vervullen dezer formaliteit stelt de militairen met onbepaald verlof vrij van de jaarlijksche monstering. Voor andere ontslagingen zie keerzijde der bijeenroepingsbrieven. Heden Zondag, om 3 ure, heeft eene groote gewestelijke vergadering plaats in de Gildezaal, bij A. Osstyn, Casselstraat, te Poperinghe, voor de leden der Boerengilden van Poperinghe en naburige gemeenten. Dagorde 1° Waar moet onze landbouw naartoe door E. H. Colpaert, landbouwingenieur van den Belgischen Boerenbond. 2° Nieuwe richting der veeverbetering, door M. Sioen, veearts van den Belgischen Boerenbond. 3" Aanspraak van den E. H. Storme, Proost van den Arrondissementsbond, en van M. De Boodt, schrijver van den Arron dissementsbond. Westvleteren. Photo AlleweirelUt, Westvleteren. Ons feest van zondag was buiten alle ver wachting het kon ook niet anders als allen hand aan 't werk slaan, en 't weder tneê wil. s'Morgens wierd het prachtig vaandel der Oud-Strijders gewijd, en hoorden wij in de hoogmis een treffend sermoen, dat velen tot tranen bewoog ais het over de gesneu-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1