SNUIF HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. "IIIEHE11101" RET GEHEHW HUWELIJK Apotheek Frans Van de Plas Zondag1 25» Juni 1922. 15 öentiemen. 19 Jaar. 26. Volksdispensariurn. Provinciale Raad. In de Kamers. In 't Buitenland. Abonaementprijs In Stad' fr. 6.50 In Belgie pp" 8.00 Buitenland 13.00 SanseiuYauneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE nr 15570. PillJS BERICHTEN. VEBR00HMGEN, Eene inlasscliing VONNISSEN, Onvoorzieneomstandigheden heb ben ons belet het aangekondigd mengelwerk, te beginnen. Lees in ons blad van heden het begin van ons prachtig en boeiend nieuw mengelwerk Viert li* Juli. O orlogss chade. Politiek O ver zich t. Niet tegen Frankrijk. Het Budget van Landsverdediging. Be vervlaamsching van Gent. Brussel 1930. Tegen den Godsdienst. Buitschlands 's schuld In de Woestijn. De italiaansche Vorsten. Be zaak Pilulier. Bij de Liberaien. Levering van Duitsch vee. Beste Engelsche PEPPERMINT E Blosdêel-Polley, per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postoheok rekening HT» OPERINGHENAAR voor Aankondigingen o.6o et" per regel. Hertaalde Inlassohing. 0 5o ctn per regel. 1 5o fr per regel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voorden vsijdao noen inge zonden worden. ssshhbssr iiihjih 1. iiii u» - De dag van 11 Juli moet dit jaar veel luis- terlijker gevierd worden dan vorige jaren. Niet één huis, ter stede of te lande, mag onbevlagd blijven. Flaminganten, fronters, aktivisten, patriotten, überpatriotten en zelfs superüberpatriotards, al wat Vlaming is, al wat Waai is, alle Belgen moeten meê doen, want, het herdenken van den Gulden sporenslag is plicht voor eiken Belg, immers redde de Guldensporenslag niet enkel de Vlamingen maar hield ook de mogelijkheid staande Belgie te vormen, met een geweldig- aanmatigende dwingeland dennekinteslaan, zoodat het grootendeels aan den Gulden sporenslag te danken blijft, dat Belgie is, wat het thans is een fier en vrije land Een fier en vrije land, ja, een land be staande uit twee rassen het Vlaamsche en het Waalsche twee rassen met glorierijk verleden, en die, alhoewel tot één volk ver smolten, elk hun stambewustzijn en ras- eigenheid bewaarden, dit door lijden en strijden, door weelde en armoe, en ja, door lange tijden heen. Neen, neen en men moge het opnemen naar beliefte en uitleggen naar willekeur er bestaat geen algemeen belgisch volkenras; een algemeen belgisch ras bestaat hier sleehts onder de peerden het belgisch trekpeerd. Er bestaat zelfs geen belgisch koeienras, want hier hebben wij ons Veurn- ambachtsche en elders wat anders, dit en dat en nog meer. Ja, ja, ZE hebben sedert den oorlog al wat gedaan, om dit rassenvraagstuk dood te leggen; ZE hebben gekerkerd en gedeco reerd, verdacht gemaakt of opgehemeld, gebroodroofd of verrijkt, al ingevolge, omhet rasgevoel bij de Vlamingen lam te leggen, én, hadden ZE er in gelukt, zou den de Belgen dan één volk geweest zijn, bestaande uit een waalsche ras en LES BELGES DES FLANDRES. Zóó zeker als de zon over de wereld schijnt, zóó zeker zou de Waal nooit zijn rasgevoel afleggen, daar voor is hij te fier en met recht en reden ook VRAÖEN ZE Uit niet aan de Walen ZE EISCHEN dit slechts van de Vlamingen. Uit dit SYSTEEM, sedert meer dan tachentig jaar in zwang en nooit sterker toe gepast dan sedert den oorlog, zijn de wan toestanden ook scherper uitgekomen. Hoog moed en hebzucht helpend, hebben veel Vlamingen hun vlag in den broekzak gestopt, dezen, uit ding, glorie, hoogefamiliechiek, snobisme, en, gene, om aan den kaasbol te geraken of er in te blijven nestelen en er aan te peuzelen. Zoo Is 't 1 Kijkt maar even. Kijkt Waren het ook niet juist de geloofsverza- kende kristenen, die, tijdens de Turksche grootheerschappij, metturksche rijkdommen en weelde overladen, het hardnekkigst tegen de kristenen opdaagden. Dan riepen ze hun eigen volk toe kristen hond 1 Nu roept eigen volk'Slechte BelgSlechte Vader lander 1 FlamingantAktivist Boche En, dit roepen ze, tot wien en waarom Enkel en alleen, omdat goede Belgendie dit met toemaat bewezen noch voor eere, noch voor geld,op hun buik willen kruipen en met opgeheven kop, open wezen en juichenden mond hun oorsprong en raszijn belijden en staande houden. Gij, schelders, onthoudt het en vergeet het niet uw tijd is uit 1 Op uwe beleediging van aktivist, antwoorden wij met één woord truntivist 1 en gaan onzen gang. t' Hier en een paar jaar zult ge met ons meê gaan en meê doen, willens nillens, is 't dat ge nog iets of wats wilt zijn. Hoog op dus de vlaggen in den tinsenden wind Wij zijn dit verschuldigd, als recht zinnige en bewuste Vlamingen. Wij zijn dit ook verschuldigd aan onze durvende leiders. Zijt maar gerust, ZE zullen ons algauw ver staan en dan zal iedereen loopen om met ons meê te doen. Ziet dus toe, dat ge bij de voorposten zijt en niet met de achterkomers en achterloopers. Den dag dat ZE ons zullen verstaan en met ons handelen naar recht, zal Belgie het schoonste land van de wereld zijn en de Belgen het gelukkigste volk onder alle vol keren. Warden Oom. Mengelwerk van De Poperinghenaar 1 ROMAN I. Leontine, de eenige dochter van den rijken bankier Hardert, was een zeer gelukkig, maar ook zeer verwend meisje. Nooit was een harer wenschen, een verlangen, een luim onvervuld gebleven. Als een dienstbode haar weigerde hetgeen zij verlangde of haar een bits antwoord had gegeven, werd hij of zij duidelijk onder 't een of ander voorwendsel ontslagen. Niemand der huisgenooten durfde Leontine ooit een aanmerking maken of berispen. In de oogen harer ouders, die haar letterlijk aanbaden, kon zij geen kwaad doen. Ais klein kind en als aankomend meisjewas zij zoo lieftallig, dat 't onmogelijk was haar niet te beminnen en te liefkoozen. In ds groote gezelschapszaal hing een por tret, dat haar als kind voorstelde. Zij had toen een lief, zielvol gezichtje, schoon van vorm, van trekken en kleur, met een mondje, dat men met een.uitbottend rozeknopje kon ver gelijken, en groote oogen vol uitdrukking, 't Was een grieksch gelaat, dat in den vollen bloei van kinderlijke schoonheid prijkte. Maar de grootste bekoorlijkheid van haar beeld was het weelderige goudkleurige haar, dat in lange krullen op hals en schouders viel. Een ander portret stelde haar als ze ventienjarig meisje voor. De zachte lieftal ligheid van het kind had zich tot de verruk kelijke schoonheid der maagd ontwikkeld, Op de laatste vergadering van den Ge meenteraad vroeg Dr Brutsaert wat gevolg het Stadsbestuur van gedacht was te gev^n aan den omzendbrief van den Heer Gouver neur gedagteekend 15» Maart en eindigende als volgt Het zou mij genoegen doen Mijne Heeren,wildet gij deze zaak van het gemeen telijk Volksdispensariurn aan de dagorde brengen van eene der eerst komende zittin gen van den gemeenteraad en mij voor 15 juni aanstaande het gevolg laten kennen dataan uwevoorstellen zal gegeven worden». Dien omzendbrief aan alle de gemeente besturen gericht kwam hier voorzeker niet toe want het Schepencollegie wist er geen woord van en liet gevolgentlijk den 15 Juni voorbij loopen zonder aan den wensch van den Heer Gouverneur gevolg te geven. Dr Brutsaert uitte dan ook liet gedacht dat men voor het inrichten alhier van een Volksdispensariurn met enkele aanpassings- werken de gebouwen zou kunnen benuttigen van de Stichting Berten in de Bruggestraat die weldra zonder vaste bestemming zouden geraken, daar ouderlingen en weezen die ze thans bezetten eerlang hunne oude woning van de Boescbeepstraat zouden betrekken. Hij voegde erbij dat Staat en Provincie mildelijk tusschen komen in de inrichtings kosten (voor 3/4) en dat die toelagen van de regeering ook ten goede komen aan die gemeenten welke voor het stichten van een Volksdispensariurn het gebruik zullen beko men van gebouwen die kosteloos te hunner beschikking zullen gesteld worden. Wat is nu een Volksdj^pensarium De Heer J. Van den Berghe, bestendige afgevaardigde in wiens bevoegdheid de vraagstukken die betrek hebben op de volks gezondheid vallen gaf er in de vergadering van den Provincialen Raad van 16 December 1921 een korten en klaren uitleg van. Hij sprak als volgt Onze achtbare Voorzitter Dr Brutsaert heeft gesproken van een dispensarium alleenlijk onder oogpunt van de teringziekte en ik denk dat het van zeker nut zou zijn in zeer korte woorden aan de vergadering te zeggen wat een dispensarium is ten opzichte van alle ziekten voor het oogen- blik is de zaak van volledige dispensaria waar al de ziekten zouden behandeld worden nog niet wel gekend door de gemeentebestu ren omdat de zaak nog maar kortelings door het Ministerie opgevat is. Het geldt hier een groot gedacht een werk van zeer grooten omvang. Het omvat de drie diensten die gewenscht worden door de Regeering de dienst van volksgezondheid b) de dienst van behoedmiddelen tegen ziekten en c) de kleinere geneeskundige zorgen. Onder den dienst van volksgezondheid worden begrepen 1) De kinderzorg, de moederhulp en de melkdienst 2) Het medisch schooltoezicht 3) De koepokinenting. En ik roep hier de aandacht op het groot voordeel van al die verschilllge diensten te zien verzamelen, niet alleen op de doelma tigheid van de geneeskundige zorgen maar ook van de besparingen. Alzoo de achtbare Heer Minister Destrée zegt dat iedere school moet voorzien zijn van de geneeskundige toestellen voor de medische zorgen aan de kinderen. Indien men den dienst van opschrijving en onder zoek kan verzamelen in eene'zelfde plaats, in een dispensarium het zou eene groote besparing zijn men zou niet verscheidene toestellen moeten aankoopen voor iedere school in 't bijzonder, hetgeen nuttelooze kosten zou medeslepen. Komen nog in denzelfden dienst 4) Voordrachten voor ouders,jongelingen, enz. 5) Blijvende tentoonstelling van allerlei hulpmiddelen kleederen, kinderzorg, enz. Inrichting eener bibliotheek en ver spreiding van trakten over volksgezondheid; 7) Documentatie en medische fichen inrich ting. De tweede dienst zou bestaan in het ver zamelen van behoedmiddelen tegen ziekten 1) Badinrichting voor volwassenen en kinderen 2) Stortbaden (douches) voor schoolkin- ders en voor volwassenen die baden en die stortbaden zullen kunnen ten dienste gesteld worden der werklieden,indien de «weekend» algemeen ingevoerd wordt lijk ze bestaat in Engeland de stortbaden zijn voorzien in de voorschriften van den Heer Destrée, minis ter van Kunsten en Wetenschappen en de liefde, die vroeger diep in de zacht- blauwe oogen lag te sluimeren, was tot een hartstochtelijk gevoel ontwaakt. Daar greep eensklaps de hand van den doodsengel naar deze lieflijke bloem, om haar van den stengel te rukken. 't Was een heerlijke avond in Juni, en Leontine lag te sterven althans zoo meen den allen en een donkere wolk van diepen kommer, en vertwijfeling lag over het statige huis van den rijken bankier uitgespreid. Ge- neesheeren met een hoogst ernstig gelaat waren gekomen en gegaan; de professor, een zeer beroemd arts, die zooeven de zieke had verlaten, had verklaard dat Leontine wellicht nog tot den volgenden middag,maar zeker niet langer leven zou. De moeder der zieke lag in een aangren zende kamer in een diepen slaap; omdat zij zich geen oogenblik rust wilde gunnen en onafgebroken aan het ziekbed van haar lief- ling had gewaakt, had men haar een slaap drank ingegeven, en zij die de felle smart der moeder hadden gezien, meenden dat het voor haar een ware zegen zou zijn, als zij bleef slapen tot haar dochter overleden was. De bankier Harders liep in den langen gang vóór de ziekekamer rusteloos en half waanzinnig van droefheid op en neer. Waarom, riep hij in vertwijfeling, waarom moet mij zulk een vreeselijke slag treffen? Waarom moet ik mijn eenig kind verliezen? De wereld is zoo vol ongelukkige wezens, waarom kan niet een van hen in hare plaats aan de aarde ontnomen worden? De zon begon onder te gaan en wierp tus schen groote purperen wolken haar veelkleu rig schijnsel op boomen en bloemen. De itamm'Wur.'B1 3) Behandeling van schurftziekte 4) Ontsmettingsdienst oven en formol- kamer 5) Solarium voor teringlijders voor deze die de eerste aanvallen der ziekte gevoelen en de weldoende werking van de zon kunnen ondergaan. De derde dienst begrijpt de kleinere ge neeskundige zorgen 1) Eerste hulp aan kleine gekwetsen 2) Kieine geneeskundige diensten. 3) Raadpleging voor vel en geslachtziek- ten. Ziedaar eene korte schets van wat een dispensarium is van algemeene volksge zondheid Wanneer komt het te Poperinghe tot stand H. B. Opvolger van S, VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), F P B I N U S5 Si. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op lc" Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden POPERINGHE. Feys G. geneesheer fr. 5700. Damour Maurice 370. Crombez Alois 1545. Malbrancke Ernest 5235. Devos Désiré 045. Depoorter Henri 3806. Duyver Clotilde 770. Depuydt Henri 5080. Verstraete Marie 524. Verstraete Leontine 342. We Gaspard Beddeleem 4300. Debruyne Camllle 985. D'Haeze onderpastor 505. D'Haese bestuurder der Jongelings Kring 700. Tillie Charles 1602. PLOEGSTEERT. Cardinael Léopold 1440. Colliez Charles 1637. WAESTEN. Spruytte Bénonie Capon Jean Strobbe Dcman Charles Leroy Louis Willaert Eugénie Delbarge J. B. Cauche Alfred Aernout Leopold Menu Charles Bryon Arthur We Soetaert Fidéle We Dubois Warlop Dereumaux Armand We Lalau We Logie Vandevivere Victor ST Jan. Decaestecker Cyrllle Poot Emile BOESINGHE. Vaneecke Marie en Léonie LANGEMARCK. Deloffer René We Priem Deturck Désiré Desodt Henri en klnders Blomme-Descamps Petrus Vanthourn'out Jules Robaeys Alois 3148. 5540. 1775. 6915. 909. 5363. 3360. 2042. 1628. 3750. 10049. 2753. 1607. 2243. 5129. 15435. 2025. 14100. 4971. 7130. 1430. 17629. 2044, 1723. 2185. 3900. Enkele personen hebben een valsch ge dacht over de strekking van de Vlaamsche beweging. Zij zien er, ten onrechte, eene misplaatste beweging in tegen Frankrijk. Welnu, zulk misverstaan is spijtig. Wij be twijfelen de goede meening niet dezer per sonen. Onderzoeken wij eens de zaken wat van dichterbij. De Vlaamsche beweging is niet, volstrekt niet gericht tegen Frankrijk. De Vlaamsche beweging is eene werking om het Vlaamsche volk meer eigenweerde. meer rasfierheid in te boezemen Zij wil het volk door eigen beschaving, eigen kunsi* hooger brengen, het beter en zedelijker maken. Zij wil dat het Vlaamsche volk meester zij in zijn eigen huis en vermits het lot beschikt dat wij in één land leven met een Waalsche broedervolk, zij wil dat de Vlaming zooveel recht hebbe als de Waal. lucht was met heerlijke geuren bezwangerd. Nieuwsgierig keken de fraaie stokrozen door het venster in de kamer waarin haar bekoor lijk evenbeeld op het ziekbed lag. Leontine zag naar de ondergaande zon, een smartelijk lachje speelde om haar vermagerde trekken. Alles wat haar omgaf, getuigde van rijkdom en weelde. De luchtige, ruime kamer met drie hooge vensters was prachtig gemeube- leerd. Zorgvuldig verpleegde planten op de jardinières verspreidden een zachten, aange- namen geur. De kostbare meubelen, de schilderijen en beelden, de prachtige vazen en andere sieraden getuigden van een fijnen smaak. Het ledikant waarin het zieke meisje lag, was behangen met blauwzijden, met witte kant afgezette gordijnen. Liefderijke handen hadden de kamer ingericht als een bekoorlijk verblijf voor een vergood wezen. Aan het bed der zieke zat een schoon jong meisje, 't Was haar nicht Hedwig Kroon. Hedwig, fluisterde Leontine metzwakke stem, en zij sloeg haar armen om den hals harer nicht, ik wilde over iets belangrijks met u spreken. Ge moogt niet spreken, lieve Leontine, antwoorde Hedwig. De dokter heeft het verboden, omdat 't u te veel vermoeit. Wat komt het er op aan, als ik toch moet sterven 1 Ik wil spreken en kan bij dien helderen gloed der zon dat sombere zwijgen niet verdragen. Moet ik inderdaad sterven, Hedwig? Het komt me zoo vreemd voor; ook ben ik in het geheel niet bevreesd, en toch meende ik vroeger altijd dat sterven iets verschrikkelijks was. Maar ik zou toch gelukkiger sterven, indien nog één wensch vervuld kon worden. En zij wil dit met alle eerlijke middels. Wie kan daar nu iets in zien dat tegen Frankrijk is? Wie kan één bewijs, één en kel bewijs aanhalen dat de Vlaamsche be weging tegen het land Frankrijk is? Waar of wanneer heeft een voorman der Vlaam sche beweging dat gezegd of eene daad gesteld die zulks bewijst? Het komt in het gedacht van geen enkele Vlaming den 11 Juli, zijnde het feest der Vlamingen, te doen doorgaan als een blaam aan Frankrijk. Deze datum is wel de verjaring van eenen slag geleverd tegen Frankrijk, maar het is ook de verjaring van de stichting van onze onafhankelijkheid. Zonder 11 Juli 1302 zou er nooit geen 21 Juli 1831 gekomen zijn in de Belgische ge schiedenis. Dat is bewezen geschiedenis en die moet niet meer verdedigd worden. De 11 Juli is niet rneer tegen de Franschen gericht dan de 21 Juli tegen de Hollanders. Men feest voor iets, niet tegen iemand. Wij hebben allen Frankrijk leeren kennen en ook leeren achten in de tijdspanne 14-18. Het is een schoon, rijk land met een be schaafd, edel volk. Dit zeggen wij gaarne. Nooit was onze meening anders. Dat de Vlamingen tegen Frankrijk riiet zijn, bewijst zelfs de geschiedenis van den oorlog. Als Frankrijk in 1914 aangevallen werd door Duitschland dan is ons land ter wille van Frankrijk in den oorlog gesleept geweest. Had Belgie den Duitsch laten gaan en een kaal uitvluchtsel gevonden ter veront schuldiging, er zou hier niets gebeurd zijn maar Frankrijk zou wat meer te lijden gehad hebben. Welnu, Belgie heeft dat niet gedaan en geen enkele Vlaming heeft Belgie ongelijk gegeven. Met onzen Koning aan het hoofd heeft Belgie tegenstand geboden en onze Vlamin gen braken te Luik den grooten aanval van het Duitsche leger onder het zingen van De Vlaamsche Leeuw Dat was het ant woord dat de Vlamingen te Luik gaven aan Duitschland. Intusschen had Frankrijk den tijd om zich beter in te richten en de Marne- zegepraal mogelijk te maken. Het ware wat verre gezocht te beweren dat de Vlaamsche Leeuwen van Luik, die op het woord van onzen Koning Albert, den Guldensporenslag indachtig waren, dat zij tegen Frankrijk waren. Ook zeker de dui- zende Vlamingen niet die naast Fransche strijders gevallen zijn Kom, kom, dat deuntje moet niet meer gefloten worden, 't klinkt valsch. De Vlamingen zijn tegen Frankrijk niet. De 11 Juli is geen betoog tegen Frankrijk maar wel een voor Vlaanderen. Dinsdag begon ter Karper de bespreking over het budget van landsverdediging. Het ging er nogal onstuimig toe en men heeft den indruk dat niet eene enkele partij met de doening van het leger ingenomen is. De Minister Devèze moest nogal eenige krachtige aanvallen afweren. Hij valt niet in de smaak onzer Kamerhee- ren daar hij ze behandelt als kinders. Nu had hij beloofd met heel zijn voorstel tot hervorming van zijn legerstelsel voor den dag te komen, maar 't was nog eens mis.De Kamer is moe van altijd maar brokjes en stukjes te onderzoeken zonder te weten waar de Minister wel naartoe wil. Een dag zal bepaald worden voor het be spreken dezer hervormingen. Onder Vlaamsch opzicht valt er toch nog zooveel te veranderen in ons leger alhoewel eene ernstige poging reeds gedaan wordt. M. Missiaen klaagt over de munitie die nog in deze streek ligt. In 3 maanden waren erin het arrondissement Yper 16 dooden en 15 gekwetsten door ontploffingen. M. Colaert vraagt dat sommige militie- plichtigen, die belangstelling verdienen, van den militairen dienst zouden onslegen zijn. De Minister wil daar niets van hooren. De tijd zal ontbreken aan de Kamer om eene volledige bespreking te geven aan het wetsvoorstel over de talen aan de Hooge- scholen. De katholieke Vlamingen wenschen eene grondige bespreking. Daarom stemmen zij er in toe dat de besprekingen ter Kamer en seffens daarop in hetSenaat, zullen plaats grijpen na het verlof. Ter gelegenheid der 100 verjaring onzer onafhankelijkheid zal eene groote wereld tentoonstelling gehouden worden te Brussel in 1930. Zeker zal die vervuld worden, zei Hedwig doch over Leontines gelaat ver spreidde zich een uitdrukking van twijfel. 't Is zoo'n vreemde wensch, Hedwig. Als ge hem hoort, zult ge mij voor dwaas en kinderachtig houden. En niettemin zou ik gelukkiger sterven, als die wensch veryuld werd, en niemand zou er leed door ge schieden. Reeds lang heb ik dien wensch gekoesterd, maar ik durfde er niet van spreken. Nu echter wordt hij steeds levendi ger in mij ik geloof dat ik niet gerust kan sterven, als hij onvervuld blijft. Al uw wenschen zijn tot heden vervuld geworden, liefste Leontiuq, en ik ben over tuigd dat ook deze wensch zal worden ingewilligd. De zieke zag met een tevreden lachje haar nicht in het edele gelaat. Ge hebt gelijk, hervatte zij, nog nooit heeft iemand neen tot mij gezegd nooit is mij iets geweigerd, of heeft men mij onvriendelijk behandeld. Allen beminden mij O, ik was zoo gelukkig, zoo volkomen gelukkig. En toch zal mijn leven nu weldra geëindigd zijn ik zal zoo jong sterven 1 Ik ben eerst achttien jaar Nu zou de ver vulling van den vurigsten wensch mijns levens de bekroning van mijn geluk zijn. Maar hoe zal ik u dien wensch doen kennen, Hedwig? Luister! Ik heb eens een wit marmeren kruis met een schoon opschrift op het graf van een jong meisje gezien. Weet ge welk opschrift ik op 't mijne zou willen hebben? Er kwam geen antwoord op die vraag, en Leontine vervolgde: Ik wenschte dat iedereen op mijn graf Het Komiteit is van zin die tentoonstel ling te houden te Laeken in de nabijheid der zeehaven en der groote spoorweglijnen. De socialisten van Antwerpen steunen een menschlievend werk zooals zij het noe men dat gesticht v/erd op het einde van den oorlog, in 1918. Daarbij wordt jaarlijks aan de knechten en de meisjes DIE HUNNE EERE-COMMUNIE NIET DOEN een feestje gegeven, De meeste onder hen wor den in nieuwe kleederen gezet. Aan allen wordt een diploma geleverd waarbij deze heugelijke plechtigheid herdacht wordt. Zoo woonden Zondag laatst te Antwerpen een500kindersdezekomedie-plechtigheidbij. En dan nog durven de socialisten beweren dat ze tegen den godsdienst niet zijn Uit de verslagen der Commissie voor Herstel blijkt wat Duitschland aan Belgie te betalen heeft als schadevergoeding. Het geheel bedraagt de som van 30 mil liard, 740 milloen 88 duizend 109 frank. 30.740.088.109 fr. Ons Parlement is eene woestijn gewor den. Vooral de Kamer. Van de 186 Volks vertegenwoordigers wonen er doorgaans een dertig de zitting bij. En dan nog niet gansch de zitting. Tot het «bittere» einde, ervan kunnen weinigen het volhouden. Het is dan ook niet te verwonderen dat velen er geen liefhebber van waren betaald te zijn per aanwezigheid. Daaran had de Staat te veel besparingen kunnen doen. De Koning en de Koningin van Italië zul len waarschijnlijk een bezoek brengen aan de Belgische Vorsten bij hun terugkeer van hunne reis naar Denemarken. Men ver wacht ze voor het einde van deze maand of in het begin van Juli. Op Vrijdag 23 Juni stond M. Muiier te recht voor de kqmer van inbeschuldigings telling bij het Hof van Beroep te Gent, wel ke zich zou uitspreken óver zijn verzoek orn verbreking. De uitslag is nog niet gekend. Op het Kongres der Vlaamsche Liberalen heeft Dr Lainborelle gesproken ten voor- deele van een zelfstandige Vlaamsche groep. Hij bewees dat het voor de Vlaamsche Libe ralen het eenig middel is om niet gestikt te worden in hunne eigene partij. Zoo alleen kunnen zij het Vlaainsch doelmatig werk leveren dat hunne kiezers van hen verwach ten. Het verdrag van Versailles voorziet de levering aan Belgie van 92 duizend stuks kweekvee. In 1920 werden 67 duizend runderen naar Belgie gezonden. De veepest in Belgie heeft in Augustus 1920 een einde gesteld aan de herinzameling. Deze werd hernomen in Mei 21. Er werden dan 6 duizend stuks geleverd. Doch de helft der treinen waren door de muiiplaag in Duitschland, opnieuw besmet en de levering moest stilgelegd worden. In Februari laatst dacht men het nog eens opnieuw te beproeven. Op de verzendingen die naar Italië en Frankrijk gedaan werden, bevond men dat tien treinen op dertien be smet waren. Daarom is het voor het oogenblik onmo gelijk vee uit Duitschland te brengen. Belgie moet van Duitschland vee voor de teelt krijgen. Daarom mag ons geen slacht- vleesch gezonden worden. De weerde van het vee dat Duitschland levert wordt afgetrokken van de totale ver goeding aan Belgie te betalen. Guido. voor Neusverstopping Hoofdpijn Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen bij Casselstraat, 67 Poperinglip steen kon lezenHier rust Leontine Seewald, geboren Harders. Zij leeft voort in de herin nering van haar echtgenoot. Nadat Leontine aldus haar hartsgeheim had geopenbaard, verdween de roode blos van haar kinderlijk lief gelaat en zij verborg het in haar handen. Er heerschte eenige oogenblikken een diepe stilte, gedurende welken tijd Hedwigs gelaat ontzettend bleek was geworden. Een hevige strijd werd in haar boezem gestreden, toen vroeg zij zacht, maar met nadruk; Bemint ge hem zoo innig, Leontine? Ja, Hedwig, ik bemin hem meer dan iets op de wereld, meer dan mijn vader en mijn moeder meer dan u, dierbare Hed wig, en oneindig meer dan mijzelve. Ik bemin hem zoo innig, dat ik als zijn vrouw wenschte sterven. Is dat niet recht dwaas, Hedwig Hoe echter zou deze 't dwaas hebben kunnen vinden, een man te beminnen, dien zij-zelve zoo innig lief had? Zij kuste het bleeke gelaat der zieke. Bemint hij u ook, Leontine? vroeg zij met bevende stem. Zeker bemint hij me. Iedereen houdt veel van mij, Hedwig! Gij zelve hebt het mij dikwijls gezegd. Dat is waar, maar in dit geval, dier bare vriendin, geldt het een liefde van ge heel anderen aard, een liefde die zoo geheel verschilt van die tusschen bloedverwanten en vrienden. Een smartelijke trek kwam op Hedwigs bleek gelaat, toen zij deze woorden sprak. Wat doet het er toe! zei Leontine op een toon, die meer vertrouwen dan verwon Gewone Zitting van 1992. Opening op 1 Juli aanstaande om Klare. Eenige punten uit de dagorde 1' Commissie. Subsiedievragen tot het op richten van twee sanatoria voor longteringlijders in de Provincie. Tusschenkomst der Provincie in de kosten van verpleging in zee-sanatoria van kinderen die aan tering lijden. Oprichten van eene provinciale school voor ziekenverpleegsters. Pensioenen van de Veldwachters. Pensioen kas voor de gemeente-en provinciebedienden. Vragen om toelaag van de vrije normaalscholen van Brugge en Thielt, 2" Commissie. Voorstellen tot ondersteu ning van de lanibouwberoepsleergangen en van het middelbaar landbouwonderwijs. Tusschen komst van de Provincie in de uitgaven die uit het ontginnen der braaklanden zullen voortspruiten. Subsidievraag van het verbond der hopplan- ters te Poperinghe, voor het inrichten eener tentoonstelling. 3' Cammissie. Voorstel er toe strekkende om de belasting af te schaffen voor het openen van nieuwe drankhuizen en tiet tarief te wijzigen van de belastingen op den verkoop in 't klein van alcoolische dranken. Verscheidene vragen om toelaag. 4" Commissie. Verslag nopens de versprei ding van electrische leidingen over de provincie. Subsidievraag voor het herleggen van den buurtsteenweg Komen-Yper. Verscheidene vragen om buitengewone toelagenonder andere voor de herstelling van het gedenkteeken te Jemappes en voor het oprichten eener frontpaal in West-Vlaanderen. Mijnheer Butaye heeft de minister vol- genderwijze opmerkzaam gemaakt over mogelijke betere verkeerswegen in onze streek In het Westen van het arrondissement Yper, bestaat enkel als verkeermiddelen, de tram van Yper naar Waasten en Westnieuw- kerke over Kemrnel. Binst den oorlog werd de ijzerenweg gelegd tot aan Dranouter, later afgebroken tot aan den Zwijnebak De Zwijnebak is een gehucht van West- nieuwkerke. Mag ik den Heer Minister van Spoorwegen vragen, zoo goed te willen zijn, eens de mogelijkheid na te zien, om dien ijzerweg te verlengen tot aan Dranouter- Locre-YVestouter-Reninghelst-Abeele (Pope- ringhe)-Watou,tusschen Rousbrugge-Harin- ghc en Houtkerke (Frankrijk) langs Herzele (Frankrijk) naar Wormhoudt (Frankrijk) en Esquelbecq (Frankrijk) waar die trein aan sluiting zou geven met Bergen en Duinkerke. Van Poperinghe loopt de trein langs Pro ven, Waayenburg, Leysele, enz., naar Adinkerke. Het is bewezen dat deze lijn, bijzonderlijk als vervoermiddel van koopwa ren, veel opbrengt. Ik ben stellig overtuigd dat de lijn Waas- ten-Esquelbecq (rond de 40 kilom. lan£) over bovengenoemde gemeenten nog werke lijk meer zou opbrengen. Het Duitsche gouvernement heeft 15 dezer in de banken, daartoe aangewezen door het Waarborgenkomiteit, een bedrag van ongeveer 50 millioen mark-goud gestort. Deze storting is de derde van die, welke voorzien zijn bij het Besluit van 21 Maart 11. der Kommissie voor Herstel. In de badplaats Arvene (Long Island) heeft een brand 400 villa's en hotels vernield. Voor het oogenblik hebben 20,000 personen geen onderkomen.De schade wordt geraamd op 4 millioen dollar. Zondag vertrokken van de kust van Wales zes mannen in een roeiboot om in het Kanaal van Bristol te gaan visschen. Door een rukwind sloeg de boot om. Vijf van de z£s inzittenden verdronken, terwijl de zesde werd gered. In Zuid-Slavie is er erg noodweer ge weest, waarvan de gevolgen des te erger waren, omdat het des nachts losbrak. Er zijn 58 ingesrorte huizen met den huisraad door het water medegesleurd. Er is ook veel vee verdronken. Te Bouters in Pas-de-Calais is eene groote spinnerij afgebrand er is voor acht millioen schade. Een Amerikaansche vliegenier heeft een machine uitgevonden, waarmee het mogelijk is, graan van de lucht uit te zaaien. De uit vinding moet eene ware uitkomst zijn voor de Amerikaansche farmers, die groote uitge strektheden graanland te bezaaien hebben. In de smeltovens en staalpletterijen dering en twijfel verried. Welke beteekenis heeft het onderscheid, dat de inenschen in de liefde maken, voor mij, daar zij zeggen dat reeds morgen mijn aardsche leven zal geëindigd zijn? Hoe kunt ge dan nog zoo'n dwazen wensch voeden, lieve vriendin? Hoe kunt ge dan aan zoo iets denken? Dat begrijpt ge nietantwoordde Leon tine met zwakke stern niemand begrijpt het, behalve ik. Zie, ik heb hem bemind van af het oogenblik dat ik hem voor het eerst zag, van dag tot dag kreeg ik hent meer lief nu wilde ik zijn naam dragen vóór dat ik sterf. Ik wensch dat de menschen aan mij denken als aan Leontine Seewald, niet aan Leontine Harders. Als de dood mij komt opeischen, wil ik Bertrams hand in de mijne hebben, hem in de oogen blikken, mijn hoofd aan zijn borst vleien. Dan zal ik rust vinden. Ach, Hedwig, bedenkt hoe spoedig ik sterven zal en hoe jong Mag mijn einde dan niet zacht zijn De herinne ring aan mijn dood zou voor u geen aange name herinnering zijn, indien ge tot u zelve moest zeggen, dat mijn laatste wensch door uwe schuld onvervuld was gebleven. Hij kan immers vervuld worden. Maar hoe vroeg Hedwig met klanke- looze stem. Zeg mij wat ik doen moet. (Vervolgt). Wekelijlcsche aankomst van Engelsche Wagens, Kamions, wielen van 8 cm. breed en in zeer goeden staat, bij MARCEL S W A E L S te Proven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1