Vlamingen 11 JULI HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperingh en Omstreken. Waarom wij den 11 Juli vieren. HET GEHEIM HUWELIJK uiaasten - roperingne - omnherke. Apotheek Frans Van de Plas TALRIJKE HUISGEZINNEN. In 't Buitenland. Abonnemenlprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie p0esrt 8.00 Buitenland 13.00 SanseiuVanneste. Zondag 9" Juli 1922 15 Centiemen. 19 Jaar. Nr 28. BOUWBERICHTEN. VIERT DEN Leest en verspreidt de Poperinghenaar. Hooge dunk. Oorlogssch a de Mode! Hoeden Sport costomen zmZH Politiek O ver zich t. De Katholieke Scholen te Antwerpen. Onze rieuwe munt. Do zaak IVIulier. Voor do groote gezinnen. Provincieraad van West-Vlaanderen. Katholieke Vlaamsche Senaatgroep. Prins Karei van België. De mark-goud Onze oorlogsvloot! Lichte benzine en Petroleum. De Bisdommen in Belgie. Fransch-Belgisch verbond. Onze paarden. Marschalk Foch Premiën voor het bouwen. Eindelijk. Roerend eens. Kindermeiden. Een lofwaardig besluit per Jaar Ui'gever Oiukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuiss' raat. POPERINÜHE Postcheckrekening nr 15570 PltlJS BERICHTEN, VERKOOPINGEN, Eene inlassching o.6o et" per regel. 2 ir 1 o.5o ctn 3 inl. o 45 cl" VONNISSEN, 1 5o fr per iegel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moe ten voor oen vkijDAO inqezonoen worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Op 11 Juli herdenkt geheel het Vlaamsche land den roemrijken slag, door onze voor ouders in 1302, geleverd op het Groeninger- veld te Kortrijk. De 11 Juli is de Hoogdag van Vlaanderen. Dat was hij reeds vóór den oorlog en dat zal hij blijven. Rond de 11 Juli-viering zijn eenige ver warde begrippen ontstaan. Het is noodig eens klaar uiteen te zetten waarom de 11 Juli moet gevierd worden. i Wij vieren de herinnering aan den Gul densporenslag om drie redenen omdat wij Vlaming zijn, omdat wij Belg zijn en omdat wij Volksgezind zijn. Omdat wij Vlaming zijn is het ons een genoegen eenen oogslag te werpen op Vlaanderens groot verleden. Wij begroeten onze voorvaderen, niet alleen deze van 1302, maar ook deze uit geheel Vlaanderens heerlijke geschiedenis. Wij zijn er fier op tot den Vlaamschen stam toe te behooren. Wij Vlamingen, wij bezitten eenen kunst roem als niet één enkel volk. Onze kunste naars uit het verleden en ook uit het heden houden de Vlaamschen naam hoog in gansch de wereld. Als Vlamingen willen wij een vrij, een krachtig volk zijn. Wij willen ons recht, ons volle recht. Wij willen ons zelf zijn en ons eigen meester. Daarom eischen wij met het Guldensporenfeest, uit al onze krachten gelijkheid in ons land. Gelijkheid in het leger, in het gerecht, in het onderwijs, in het bestuur. Als wij dit zullen verkregen hebben, dan en dan nog meer dan nu, zullen wij reden hebben om als Vlamingen te feesten op Vlaanderens.Hoogdag. Wij zijn Belgen en voor alle Belgen moet de 11 Juli een dag van triomf wezen. Het staat vast en de geschiedenisschrijvers als Mgr. Namèche, de heeren Pirenne Kurth en andere, zijn het daarover eens dat de Guldensporenslag moet aanzien worden als den hoeksteen waarop het Belgisch Vaderland gebouwd, werd. De strijders van 1302 hebben de vereeni- ging der Belgische Provincies mogelijk gemaakt. Zonder 11 Juli 1302 geen 21 Juli 1831. Niemand heeft het recht ons, Vlaamsche menschen, als min goede Belgen te aanzien. De Vlamingen willen Belgen blijven met volledige eerbiediging hunner Vlaamsche rechten. Ze spelen een gevaarlijk spel al dezen die de goede Vlamingen voor slechte Belgen uitgeven. Er zou een tijd kunnen komen dat de Vlamingen dat ook gelooven en dat de scheidingsgedachte zou zegevieren. Vlaan deren zou voort kunnen zonder Belgie maar Belgie zonder Vlaanderen zou geen Belgie meer zijn. En dat willen noch wenschen wij Wij betreuren de blindheid, de ondank baarheid en de oppervlakkigheid van officieel Belgie dat hardnekkig weigert den 11 Juli als een nationaal feest in te stellen. Ook omdat wij Volksgezind zijn willen wij den 11 |uli vieren. Tijdens de gebeur tenissen van 1302 was het om zeggens de eerste maal in de kristene wereld, dat een volk zich ontdeed van het opgedwongen gezag, van heeren die het niet gekozen hadden. Dit Vlaamsche Volk heeft, door eenen sterken wil om een stevig organism te vormen, kunnen standhouden tegen het oud regiem. Door de gemeenschappelijke strijd hebben zij zich meer vrijheid kunnen gunnen. Zij hebben de leefbaarheid getoond van eene gezonde demokratie, die tot eene meer verhevene opvatting der vaderlands liefde geleidt. Te Groeninghe werd beslist als onze streek nog vrije boeren zou tellen en als de ambachtsman in de gemeenten zijn sociaal en politiek recht ging kunnen voortzetten. Daarom ook is voor alle Volksgezinden de 11 Juli het zinnebeeld van de overwinning van het volksrecht over het voorrecht. Wij zijn vast overtuigd dat dit jaar de 11 Juli over geheel Vlaanderen een zegenrijke dag zal wezen. Een onpartijdig, eendrachtig en krachtda dig optreden door alle Vlamingen zal de voorbode zijn der te lang verbeide toeken ning hunner onvervreemdbare rechten. Leve Vlaanderen Heil de helden van 1302! Mengelwerk van De Poperinghenaar 3 ROMAN Hedwig hoorde voetstappen, en zij zweeg. De bankier kwam de kamer binnen. Hij liep rechtstreeks naar den jongeling, legde zijn sidderende hand op diens schou der en neigde zijn grijs hoofd tot hem. Niet waar, Hedwig heeft het u reeds medegedeeld begon hij met afgebroken klan ken. Mijn stervend kind heeft een wonderlijk verlangen, zij wil in den dood u toebehoo- ren. Zij heeft mij geheten, het u te zeggen. Wilt ge aan haar wensch voldoen, Bertram? Verlegenheid, folterende angst en droef heid over zijn kind deden het hart van den ouden man onstuimig kloppen. De jongeling kon niet dadelijk antwoorden. Uit het bleeke gelaat des vaders sprak iets zoo weemoedigs, zoo smeekends, dat Hedwig zich innig be wogen moest afwenden. Ge kunt en zult niet weigeren, ver volgde de oude man. Ge zult zoo wreed niet kunnen zijn, de laatste bede eener stervende onvervuld te laten. De droefheid over haar verlies zal mij immer kwellen, maar de ge dachte dat zij haar jeugdig Jeven met bitter heid in het hart moest eindigen, zou ik niet kunnen verdragen. Ik zal u ten hoogste! dankbaar zijn, ik zal uw goedheid nimmer! vergeten, Bertram, niaar kom mede en ver-' zacht de laatste uren van mijn eenig kind. Zij was alles voor ons, ging hij na een korte pauze voort, onze trots, ons eenig geluk. O, hoe hartstochtelijk hebben haar moeder en ik haar lief gehad! Nu zullen we te Strijden tegen vooroordeelen en onwe tendheid, tegen ondeugd en maatschappe lijke kwalen, tegen het kwade en voor het goede, ziedaar het leven van een onderwij zer. Maar vreeselijk jammer is het, dat juist degenen, die hem in dien heiligen strijd zouden moeten helpen en bijstaan, maar al te dikwijls, misschien wel zonder het weten, zijne pogingen ten deeie verijdelen en zijn werk uitermate lastig maken. Hier bedoel ik de ouders, Niet alle, God dank, maar vele ouders zijn onrechtstreeks de schuld, dat de onder wijzer niet altijd in zijne pogingen gelukt meer nog, vele ouders, in plaats van hand in hand met den meester samen te werken zijn vijandig tegen hem gezind. Waarom Omdat zij een veel te hooge dunk hebben van hunne kinderen. Er zijn zoo bitter weinig ouders aan treffen, die de handelwijze van de meesters jegens hunne kinderen goedkeuren. Een kind worde gestraft, 'tis de schuld van den meester of 't was een ander kind het krijgt slechte noten, de meester heeft iieve kindjes; het doet geen vooruitgang de meester kan niets of hij kijkt er niet achter. Ha, verblinde ouders, wat zijt ge te Lekla gen die zoo spreken durft En het is niet alleen in de school, maar ook daar buiten, dat men de droevige ge volgen van den hoogen dunk kan waarne men. Een ware pesteen ware kanker mag hij heeten die hedendaagsche zucht om zijne kinderen boven rang en stand te verheffen zucht welke vele ouders koesteren, gedre ven door weelde en hoogmoed. Pogingen tot verbetering zijn daarom niet af te keuren, zij zijn zelts zeer prijzens waardig zoo zij blijven binnen de palen en perken van alle redelijkheid. Maar wat af te keuren valt, 't Is dat sommige, ja zelfs vele ouders, en nu meer dan ooit, hunne kinderen schrik en afkeer voor allen handenarbeid in boezemen en zoo die kinderen in het verderf storten. Moeder zegt, wat gaan wij ervan ma ken Seffens klinkt het, hij zal toch niet werken gelijk zijn vader Hoe dwaas? De jongen moet een plaats van schrijver heb ben en het meisje moet naar de stad, op een bureau Wat gebeurt er dan Keer maar de dag bladen zij zullen u antwoorden Tijd is hetdat verstandige menschen aan de ou ders diè slechte gevolgen van den dwazen hoogen dunk doen inzien. Tijd is het dat men aan ons volk doet verstaan dat arbeid adelt en dat het nederigste ambacht, eer lijk uitgeoefend zóó eerbied waardig is als de hoogste stand der maats&happij. Let op ouders, opent uwe oogen, en luis tert naar het woord en de raadgevingen van diegenen, aan wien gij uwe geliefde kinderen hebt toevertrouwd. Weg met allen hoogen dunk, en vergeet de woorden des dichters niet, waar hij zingt Hoe vele simpele ambachtslien, Die wenschen van hun zoons te zien, In 't leger van de klerken. De schrijversstiel is ook een staat Maar vroegen de ouders mij om raad, 'k Zou zeggen, leert ze werken J.V. B. fr. haar voor altijd verliezen. Hoe zou het mo gelijk zijn dat we rust konden vinden, als haar laatste wensch onvervuld moest blijven, nadat tot heden al haar wenschen zijn ver vuld geworden. Ik bid en smeek u, fluisterde Hedwig met krampachtig gevouwen handen, doe het om mijnentwille, omdat ik mijn nicht zoo teer bemin en omdat de gedachte, dat zij met een bedroefd hart overleden zou zijn, mijn leven zou verbitteren. Geruimen tijd heerschte een diepe stilte, Bertram liep in hevige gemoedsbeweging op en neder. Welaan, sprak hij eindelijk tot 't lieve meisje, ik kan uw bede niet langer weer staan. Ik wil uw leven niet verbitteren, Hedwig, en zal het doen omdat gij het verlangt. De bankier werd zoozeer door zijn droe vige gedachten beziggehouden, dat hij niet opmerkte welke zin voor zijn nicht in deze woorden van Bertram lag. Van diens toe stemming zeker, scheen hij van iets anders geen begrip te hebben. Ik kan u niet genoeg danken, waarde Bertram, zeide hij. Eiken dag mijns levens zal ik u zegenen, en God zal er u op het ijkst voor beloonen. Mijn arme Leontine zal tevreden sterven. Ik zal dadelijk om den geestelijke zendenuit aanmerking der bij zondere omstandigheden kan het huwelijk onmiddelijk voltrokken worden. Hij verwijderde zich haastig. Bertram wendde zich diep ontroerd tot Hedwig Is het werkelijk uw onveranderlijke wensch en wil? vroeg hij. Ja, dat is-het, antwoordde zij bevend. Dan zal het geschieden, verklaarde hij In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op le" Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavennelde geteisterden LANGEMARCK. Deiaye Honoré Demey René Pieters-Odaert Camille Robaeys Charles Breyne Alois BOESINGHE, Talpe Camille Dehonghere Charles ST Jan. Deconninck Jules WYTSCHAETE. Bouche Defevere Liefhooghe Cyriile Cauche Henri WULVERGHEM. Dewitte Dezeure WEST-NIEUWKERKE. Dendeyne Nestor Qeerardyn Henri Depuydt Alois Du-vailly Marie Vancrayelyncke Auguste Lieusait We Laversein KEMMEL. Vanpeteghem Cyriile Saelen Henri WESTOUTER. Delhaye Henri Carlier Léon Bucquoye Constant LOCRE. We Berat Vanholme Francois DRANOUTER. Pieters-Becuwe' Lagache Octavie VLAMERTINGHE. 4221. 3734. 1790. 663. 1641. 11435. 2415. 4225. 5900. 4530. 4047.41 16320. 7975. 39020. 4146.66 4701.25 4691.66 7365. 5496.66 4825. 9450. 3830. 8783.33 7672. 11845. 19275. 27650. Degrou Eugénie We Pluym RENINGHELST. Pauwels-Philipo Emiie Gesquiere Henri Baecke Irma Cuvelier Henri Vandelanotte Remi Verbeke Syivie POPERINGHE. Denecker Achille Heyman Bononi Gombeer Irma Cappoen Jules We Cappoen Merlevede-Lesaffre Louwagie Marie Adrlaen Six Henii 305. 1830. 6990. 1220. 1570. 1330. 14736. 2086.52 18380. 1905. 1130. 1250. 2554. 905. 1525. Overjas Impermeables HOEDEN OP MAAT OF GEREED. Veranderingen - - Herstellingen. BRUSSEL-NOORD, BouU Ad. Max, 50. Telefoon 129.2 Belangrijkste hoedenmakerij v. h. Land. Tkëinliiv I E Deze linie is reeds gedeeltelijk uitgebaat, namentiijk van Waasten naar Dranoutre (Zwijnebak) en van Poperinghe naar Adin- kerke. Volgens den Heer Minister van Spoorwegen, mag de verbinding Dranoutre- Poperinghe niet verwezentlijk worden uit reden van besparingen Wat zoudt ge zeg gen van een openbaar bestuur dat eene kassei van 6 Km. aanlegt maar te midden één Km. openlaat uit geest van besparingen? Wat zoudt ge peizen van een eigenaar, die zijn hof ommuurt maar een deel overlaat omdat het te veel kost Wat zoudt ge den ken van een boer, die eene streep land gebruikt maar te midden een deel laat braak liggen, omdat pacht, vette en werk daarvoor te duur staan Allo Met wat goeden wil en-een deel te gebruiken van de nuttelooze geldverspillin gen en onbezonnen kosten voor prachtwer ken, er is middel om eene geheeie streek te laten herleven waar een bedrijvig volk woont, dat niet houdt om verstooten te blijven. Een verplichtende voetganger. In November 1921 werd te Antwerpen de schoolovereenkomst gesloten waardoor de Katholieke scholen door de stad werden aangenomen. Nu is het Ministerie van zin zijne goed keuring te hechten aan die aannemingen ze met terugwerkende kraciit te brengen tot October 21 wanneer de klassen herbegon nen zijn. Deze prachtige Katholieke overwinning is het werk van de Katholieke Vlamingen van Antwerpen. Zooals men weet heeft M. Theunis beslo ten de briefjes van één frank te vervangen door nickelen jetons of penningen. De eerste jetons zijn nu geslagen en men hoopt van reeds in den maand Augustus een voldoend getal derzelve in omloop te kunnen brengen. Op den vóórkant van den nieuwen frank ziet men eene knielende vrouw die Belgie verzinnebeeldt. Op de keerzijde ziet men eenen gevleugelden staf, het zinnebeeld van Handel en Nijverheid, met het onderschrift: Goed vooreen frank en het jaartal 1922. De hoogste rechters van ons land hebben in drie opeenvolgende vergaderingen, tel kens binst 2 uur lang, al hun verstand moe ten bijeen leggen om te kunnen uitmaken wat ze wel zouden doen met de fameuze zaak Muiier. Na die ellenlange beraadslaging heeft men hetgoedgevonden M1 Muliertelaten brengen voor het assissenhof van Oost-Vlaanderen. Als gevolg hiervan is Mr Muiier opnieuw gevangen gezet. lntusschen komt dat nieuwe feit, waar mede de Minister Masson in de Kamer zoo zeer te koop liep en dat volgens hem dan reeds gevonden was, dat nieuwe feit komt niet te voorschijn. Wat zou de franskiljon- sche bladen wel weerhouden het te geven? Wie kan dat raden? Te beginnen met den vacantietijd zullen deze verminderingen aangebracht worden aan het spoorwegtarief ten voordeele der groote gezinnen. Voor elk gezin met 4 kinderen zal een lid den vollen prijs van het plaatsbewijs en de andere 501. h. betalen. Zaterdag, 1 Juli, zijn de zittingen herno men van den Provincieraad. Bij de samen stelling van het bureel werd Heer Dr Brut- saert opnieuw gekozen als Voorzitter. Bij de stemming onthielden zich beide linkerzijden. Naar het voorbeeld van de Katholieke Vlamingen van de Kamer, zijn de Katholie ke Vlaamsche Senatoren van gedacht eenen Vlaamschen groep te maken. De eerste vergaderingen hebben plaats gehad en een twintigtal Senatoren deden reeds hunne toetreding kennen. Het bureel zal later samen gesteld worden. Na negen maanden afwezigheid is Prins Karei van Belgie deze week in het Konink lijk Paleis te Laeken aangekomen. Hij heeft met den Engelschen Kroonprins de reis naar het verre Oosten medegemaakt en Hij is thans adelborst op het Engelsch schip Renown» waarop hij gereisd heeft. De officieele waarde van de mark-goud voor de betaling van de inkomrechten is, met ingang van 25 Juni, vastgesteld op 64 mark-papier. Belgie bezit ook eene oorlogsvloot! Er werden ons door de Duitschers 20 torpedo jagers achtergelaten. Daarvan zijn er 8 in goeden staat. Drie ervan worden hersteld bij middel van de stukken van de versleten schepen. Wanneer de herstelling zal voltrok ken zijn, zullen die oude schepen verhacht worden. De 8 schepen zullen van Antwerpen naar Brugge overgebracht worden, lntusschen vormt Belgie matrozen die later, in den naa sten oorlog, zullen gebruikt worden. Leve den vrede De Kamer heeft eene wet gestemd waarbij een tolrecht gelegd wordt op de lichte ben zine en petroleum. De tolrechten bedragen 10 fr. per Hec toliter. op vasten toon. Maar vergeet niet, geliefde Hedwig, dat ik alleen op uw dringend ver langen er in heb toegestemd. Laat ons nu tot haar gaan, zei Hedwig, en met een beklemd hart gingen zij naar de ziekekamer. Bertram zou tegen zijn neiging en zijn overtuiging handelen. Zijn verstand en zijn liefde voor Hedwig verzetten zich tegen het geen hij had beloofd, maar hij had de kracht niet, de beden van zijn geliefde en van den vader der stervende te weigeren. Hij mocht de droefheid van den ongelukkigen vader niet vermeerderen en de hoop van diens stervende dochter niet teleurstellen. Goed beschouwd, was het immers ook slechts om den schijn van een huwelijk te doen, om een schaduw voor het rijk der schaduwen. Vol gens de verklaring der geneesheeren, zou Leontine nog maar enkele uren leven; dan werdt dat huwelijk door den dood wederom ontbonden. De gedachte dat Leontine hem zoo innig beminde, was voor hem eene ver klaring van het wonderlijke van haar ver langen. Aldus redeneerde Bertram, toen hij met Hedwig naar de ziekenkamer ging. Toen hij die binnentrad, was hij ernstig, maar be daard. Hedwig's gelaat werd nog bleeker dan te voren. Hij zag Leontine, zooals zij daar op de lijdensponde lag, met innige deelnemingen belangstelling aan. 't Was een lieflijk en aandoenlijk beeld, dat bleeke, zachte gelaat met de groote, heldere oogen, die zoo vol uitdrukking waren, terwijl het loshangende haar op het kussen nedergolfde. Toen Leontine hem bespeurde, kleurde een zachte blos haar wangen, haar lippen beefden. Hij ging aan haar bed staan en reikte haar de hand; zij legde de hare, die Volgens de Gazette de Huy gaan wij in ons land naar eene nieuwe ^en betere regeling der bisdommen. Elke provincie zou thans een bisdom uitmaken. Tongeren zou de zetelplaats zijn van het bisdom Limburg. Voor Luxemburg Zou St Hubert, met zijne basiliek, de hoofdplaats zijn. Brabant, het centrum des lands, zou het aarstsbisdom vormen met Brussel als aartsbisschoppelij- ken zetel, zoodat Mgr. Meruer aartsbisschop van Brussel zou worden. De vergaderingen, met het oog op het tot stand komen van een Fransch-Belgisch ver bond, zijn begonnen. M. Jaspar, Minister van Buitenlandsche Zaken voor Belgie en M. de Margerie, Fransche gezant te Brussel zitten de vergaderingen voor. Men bedoelt eene economische overeen komst tusschen beide landen waardoor de handelsbetrekkingen beter zouden zijn en sommige artikelen vrij van lasten. De besprekingen kunnen van langen duur zijn. zoo blank en zacht was, in de zijne en zag hem een oogenblik met innig genoegen in 't ernstige, schoone gelaat. Heeft men u gezegd dat ik weldra ster ven zal? vroeg zij zacht. Bertram werd innig bewogen. Zoo jong en zoo schoondacht hij, en reeds te moeten sterven! Hij kon alleen door een smartelijk gebaar antwoorden. Toen hij aan haar bed ging zitten, staarde zij hem met een gevoel van gelukzaligheid aan en scheen alles om zich een te vergeten. Men heeft mij uw wensch medegedeeld, fluisterde hij haar toe. Een zalig gevoel doortindelde haar. Heeft hij u verrast? vroeg zij. Het heeft me diep getrotfen, antwoord de hij. Ik wil gaarne aan nw wensch voldoen. Het is slechts een huwelijk voor den dood, sprak zij. Indien ik niet moest sterven, zou niemand ooit geweten hebben hoe lief ik u heb. Nu durf ik het u wel zeggen. Ik scheid van hier spoedig, spoedig. En mijn ouders zullen er u dankbaar voor zijn, dat ge mij op mijn sterfbed gelukkig hebt gemaakt.' Lieve Leontine! mompelde hij en drukte zacht haar hand. Zij glimlachte vergenoegd. We waren altijd goede vrienden, her vatte zij. Ais zoodanig wil ik tot mijn laatste oogenblik met u vereenigd blijven. Eenmaal zullen we elkander in eene betere wereld wederzien, waar geen droefheid ons meer zal treffen. Zult ge nog aan mij denken, lieve Bertram, en mij niet vergeten als ik gestorven ben? O ja, Leontine, uw aandenken zal mij altijd heilig zijn, gaf hij haastig ten ant woord. Het zal nog wel zes maand aanloopen eer de terugvordering van onze paarden uit Duitschland voltrokken zal zijn. Marschalk Foch is Eere-Doktor'benoemd van de Hoogeschool van Leuven. Het Eere diploma werd hem Maandag overhandigd door eene afvaardiging waaronder Mgr. Mercier en Staatsminister Helieputte. Binnen enkele dagen zal het koninklijk besluit verschijnen, waarbij premiën toege kend worden aan de tienduizend bijzonderen, die binnen deze achttien inaand een huis voor eigen gebruik zullen laten bouwen. De premiën zullen beloopen: A. 3000 fr. in de gemeenten welke meer dan 60 duizend inwoners tellen. Waarde van het te bouwen huis: 25 duizend fr. B. 2500 fr. in gemeenten van 15 tot 16 duizend inwoners. Huis 20 duizend fr. C. 2000 fr. in gemeenten van min dan 15 duizend inwoners. Huis 18 duizend fr. Na zes maand toepassing de bestuurlijke taalwet heeft men eene officieele vertaling gevonden van «Partez en Fini» in den trein dienst. 't Was danig moeilijk om vinden ook! Voortaan zullen de treinen, wegtrekken op bevel van «Vertrekt en klaar», als ze 't maar verstaan. Andere vertalingen voor den spoorweg dienst komen, met 1 Juli, ook met zes maand vertraging, in voege. O die taalwet! In de Kamerzitting van 28 Juni waren Liberalen en Socialisten roerend eens om 500 duizend frank te kloppen uit de beurs van eenieder ten einde de Normaalschool van Virton te voltooien. De Minister wilde er niet van hooren en verklaarde deze som in 1923 te zullen ge ven. Maar de stemming van Liberalen en So cialisten tegen de Regeering met de Ka tholieken kende toch die som aan Virton toe. Wat zijn zij toch rap en eensgezind als het erop aankomt het onderwijs, dat zij ten onrechte als het hunne aanzien, met de centen van Jan en alleman te doen beta len. Ons Belgisch leger telt 6000 kindermei den en andere ordonnancen. Dat is daarom trent 2 regimenten op oorlogsvoet. Het Gouvernement heeft besloten, de stoffelijke overblijfselen der Belgische mi li tairen, krijgsgevangen, onder den oorlog in Duitschland overleden, op de kosten van den Staat, naar het vaderland te laten te rugvoeren. Ditza! ook gedaan worden voor de Belgische burgers die ontvoerd werden en die in Duitschland gestorven en er be graven werden. lil den loop van 1922 zal de overvoering reeds eenen aanvang nemen. Guido. Opvolger van S VANDEN BERGHE, Bertenpla its, 8, (Kleine Markt), I» O l'KKI fi II K. - 't Is al veel gepraat en geschreven geweest om de talrijke huisgezinnen te bevoordeeli- gen. Men is eindelijk 't akkoord gekomen om hen afslag te geven met de leden per trein te doen reizen. Dit is al goed voor die; welke het vertrek van den trein kunnen hooren schuifelen van bij hunne woning. Hieronder een ander gedacht opgevat, waarbij al de talrijke huisgezinnen een zeker voordeel zouden kunnen genieten Op aanvraag, wordt eene bijkomende afslag van 30 fr. op de belasting verleend aan het hoofd van een gezin met 4 tot 6 kinders van min dan 16 jaar 60 fr. van 6 tot 8 kinders 90 fr. van 8 tot 10 kinders 120 fr. van 10 kinders en meer. Wie aan geene belasting onderworpen is, ontvangt die vergoeding wie min betaalt, krijgt 't verschil. Alzoo is ieder huisgezin op den zelfden voet gesteld en gebruikt dien afslag of die vergoeding volgens vrijen keus. Een vader van talrijk huisgezin, die verre woont van den trein. Dan kan ik tevreden sterven, vervolgde zij. Mijne ouders zullen u altijd lief hebben, Bertram! Ik weet dat ik alles voor hen was, en ik wilde hen het leven lichter maken. Ik dank u, BertramAls gij mijne handen in de uwe drukt... Zij kon den zin niet voleinden. Afgemat sloot zij de oogen, en toen lag zij daar bleek en roerloos, als een beeld van den dood. Haar vaderendetwee geliefden stonden ang- stigom haar bed. Geen geluid werd gehoord. De bankier sloop de kamer uit, om haastig eenige bevelen te gevea. De avond was reeds gevallen, en de lamp werd binnengebracht. De gordijnen werden toegeschoven, maar de vensters opengelaten, en de zoele luchtstroom droeg den geur der bloemen in de kamer. De geestelijke was aangekomen; hij had zich dadelijk tot de plechtige handeling be reid verklaard; hij vond niets vreemds in het verlangen der stervende en meende dat Leontine en Bertram geliefden waren, die een verbintenis voor het leven met elkander hadden willen sluiten. Nu zou het een ver bintenis voor den dood zijn. Dergelijke ge vallen komen meer voor, en niemand ver wondert zich er over. De geestelijke en de bankier kwamen zacht de kamer binnen. De moeder van 't zieke meisje lag nog altijd in een diepen slaap; men had besloten haar niet te wekken. Men had niet aan een trouwring gedacht. De geestelijke vroeg er om, en Hedwig gaf den eenigen ring dien zij droeg; 't was een dierbare gedachtenis, de trouwring van haar moeder. Zac-ht streek de bankier over 't voorhoofd zijner dochter, en zij sloeg weder de oogen op. Het Parlement moest vergaderen te Kaapstad,doch daar bijna alle leden lijdende waren aan influenza, had er geene vergade ring plaats. Van de personen, die bij het spoorweg ongeluk nabij Berlyn, en dat wij verledene week gemeld hebben, gewond werden, blij ken velen er zeer ernstig aan toe te zijn. Het aantal dat bezwijkt, wordt steeds grooter. Totnutoe bedraagt 't totaal aantal dooden 43. De voorzitters der zes spoorwegarbei- derssyndikaten van Chicago en omtrek heb ben hunne leden bevel gegeven den arbeid stil te leggen. Meer dan 50,000 werklieden hebben dit bevel gehoor gegeven. In Nieuw Zuid-Wales woont de 93-ja- rige Mary OM Mombs, te Carlingfors. Dit brave mensch heeft niet minder dan 269 na komelingen, welke nog in leven zijn, name lijk 12 kinderen, 74 kleinkinderen, 154 ach terkleinkinderen en 29 achterachterkleinkin deren. De oproerlingen in Paraguay hebben stormenderhand de stad Incarnation over weldigd. Een oorlogschip van de regeering heeft die stad reeds gebombardeerd, maar zonder gevolg. Een duizendtal inwoners be vreesd voor nieuwe beschietingen, zijn gevlucht. De erfgenamen van Rockenfeller die onlangs komt te sterven, zullen als erfenis rechten zoo wat 720 millioen te betalen hebben. De toestand in Duitschland ziet er maar troebel uit en gespannen aanhou dingen, paniek in de Beurs, politieke krin gen ontbonden enz. De socialisten hielden dinsdag te Berlijn eene betooging voor de republiek, waaraan 800.000 man deelna men. Een vreeselijke brand heeft het Ge rechtshof in asch gelegd, terwijl eene ver schrikkelijke ontploffing een gedeelte der stad verwoest heeft. Te Riga is officieel bericht toegekomen dat de bolchevisten aanzienlijke troepen machten samen getrokken hebben rond Izborsk,opde Esthonischegrens, ten Zuiden van Pskoff. De roode kommissarissen hitsen de soldaten op om in Esthonië te vallen, ten einde er het graan te gaan weghalen. Er broeit oproer in Brazilië. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld dat marschalk Hermes de Fonseca, gewezen president der Republiek, aangehouden is. Ik weet dat 't tijd wordt, zeide zij nauw- lijks hoorbaar. Lieve Bertram, geef mij uw hand. Dierbare vader, ik gevoel me zoo ge lukkig! De oude man boog zich over zijn kind en kuste haar hartelijk. Hij moest al zijn krach ten inspannen, om bedaard te blijven, en 't kostte hem ontzaglijk veel moeite, niet in luide jammerklachten uit te barsten. Bertram stond oogen schijn lijk kalm en rustig aan het ziekbed. Leontine werd een weinig hooger gelegd; Hedwig ondersteunde haar en streek het haar van haar voorhoofd. O, ik ben zoo gelukkig! herhaalde de zieke. Bertram alleen bespeurde dat zijn geliefde Hedwig met moeilijk verborgen zielskwelling het gelaat afwendde. Het was een plechtig oogenblik, en de woorden van den geeste lijke hadden er, in het aangezicht des doods, nog hooger beteekenis. Zij vielen op het hart der arme Hedwig als droppelen gesmol ten lood. Dit huwelijk zou reeds na eenige uren door den dood weer ontbonden worden, 't werd slechts gesloten om een stervende te bevredigen, en toch werd de goede Hedwig door grievend leed gefolterd. Geen enkele maal sloeg zij gedurende de plechtigheid de oogen op het gelaat van haar geliefde. Toen toevallig zijn hand de hare aanraakte, voelde zij dat dit koud was ais ijs, en aan den klank zijner stein bemerkte zij dat hij zwaar leed die stem klonk heesch en hol, zoo geheel an ders dan gewoonlijk. Het zweet parelde hem op 't voorhopfd, toen hij de woorden sprak, die hem voor enkele uren slechts aan het stervende meisje zouden verbinden. (Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1