HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popeï'ii-ghe en Omstreken. HET GEHEIM HUWELIJK Apotheek Frans Van de Pias Cokes - Kolen - Antbracieten De kinaeren slapen niet genoeg. Zondag 16" Juli 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 29. Huis en School. 11 JULI. Om na te rekenen. In 't Buitonland. In 't Binnenland. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie PP0V, 8.00 Buitenland 13.00 SanseiuVanneste, Eene inlasscliing ROUWBERICHTEN, Oorlogsschade. Het sermoen. De volksoptoeht. De aanspraak. Groet aan de Vlag. A G DE COCK, 92-94, Ardoyesieenweg, ROUSSELARE per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15Gastkuissf raat, POPERINGHE Postcheckrekening nr 15570 POPERINGHENAAR De maand Juli is de maand der Vader- landsche feesten. Amerika feest op 4 Juli. De Vlamingen vieren den 11 Juli. De Franschen hebben hunnen 14 Juli en de Belgen hebben op 21 Juli ook eenen nationalen feestdag. Op 21 Juli elk jaar vieren wij, Belgen, de plechtige inhuldiging van Z. M. Koning Leopold I als eerste Koning der Belgen. Vóór 1830 was Belgie met Holland ver- eenigd. Doch Holland behandelde Belgie niet als een Zusterland maar alseen veroverd grondgebied. De Belgen hadden veel te klagen van de Hollanders. Vlamingen en Walen deden te zamen. Zij mieken opstand. Zij mieken de revolutie van September 1830 en ze joegen de Hollanders uit Belgie. Als gevolg van deze gebeurtenissen bleef Belgie van Holland afgescheurd. De groote mogendheden keurden dit goed en Belgie mocht eenen Koning inhuldigen. Dit gebeur de op 21 Juli 1831. Het is ter bevordering der vaderlandslievende gevoelens dat deze datum herdacht wordt. Ons volk moet zijn verleden herdenken. Het moet erin de wijze lessen putten die erin te vinden zijn. Wij zetten iedereen aan het Vaderland- sche feest van 21 Juli zoo goed mogelijk mede te vieren. Nationaal Feest op 21 Juli 1922 TE POPERINGHE. Programma der Feestelijkheden Op 20 Juli om 8 uur's avonds aankondi ging der feest door't geluid der klokken en kanongeschut. Op 21 Juli om 10 3/4 uur vergadering der plaatselijke officieele overheden en school kinderen bij het stadhuis. Overhandiging der nationale vlag aan de verscheidene scholen. Om 11 uur Te Deum in de hoofdkerk van Sint Bertinus. Om 4 uur optocht van den stoet met al de maatschappijen der stad, de schoolkinderen en de plaatselijke overheid. Om 7 uur groot concert gegeven door het muziek van den Katholieken Kring. Om 8 uur groot concert gegeven door de muzikale Kring De Philharmonie De Feestkommissie. Zorgt dat de onderwijzer een oprechte vriend des huizes weze. (Quintillianus) Het kleine lieve ding, dat men een pasge boren kind noemt, is een zeer hulpbehoe vend schepsel, een schepsel dat gansch afhangt van diegenen, die met zijne op voeding gelast zijn. Wie is met die opvoeding gelast? Gij Ouders, op de eerste plaats. Waarom Omdat Gij, in volle verantwoordelijkheid uw'kind in 't leven hebt geroepen. Weet wel, Vaders en Moeders, dat het kleine kind aan niemand gevraagd heeft om te leven, maar nu dat het leeft, moet het, kost wat kost, tot zijne bestemming ge raken. Dat kind is een mensch, en het heeft een levensdoel, 1.1. z., het leeft hier niet voor niets, maar om een zeker doel te bereiken en tot U ouders, die het, 'k zeg het nog eens in volle verantwoordelijkheid in 't le ven hebt geroepen, tot U, roept dat kind Gij moet mij het doel van mijn leven hel pen bereiken. Vergeet nooit, Vaders en Moeders, dat uw kind recht heeft op geluk, en dat het dit geluk maar alleen kan vinden in eene goede opvoeding. Gij moet dus uit al uwe krach ten meewerken tot het geluk uwer kinderen. Dat is uw voornaamste plicht. Een kind opvoeden is een lastige en zeer langdurige taak, zij.is moeilijk te vervullen en vraagt vele zorgen. Gij zelf kunt dit niet alleen, en wanneer uwe kinderen een zekeren ouderdom heb ben bereikt, zend Gij ze naar school. Gij brengt ze naar den Meester. Wie is die Meester? Gaat en onderwijst alle volken, zoo sprak over 18 eeuwen de Groote Meester; Gaat en onderwijst, want het volk is onwetend, ten prooi aan heerschzucht en dwinge landij. Gaat en onderwijst, zoo klinkt nog door de eeuwen heen de heilzame Godsstem, tot Priesters, Opvoeders en Onderwijzers. Gaat en Onderwijst Het kind is de hoop van Uw huisgezin Mengelwerk van De Poperinghenaar 4 ROMAN Tot dat de dood u scheidt, sprak de geestelijke. Nauwelijks hoorbaar klonk Leontine Ja half gesmoord en dof klonk het van Bertrams lippen. Hij en zij waren nu man en vrouw, tot dat de dood hen zou scheiden. Slechts voor en kele uren! Nog vóórdat de zon nogmaals zou ondergaan, zou de band weer verbroken zijn; dat was de eenige troost voor de twee jongelieden, die hun zoet geheim hier zorg vuldig in hun boezem moesten verbergen. Voor de derde maal herhaalde Leontine de woorden: Ik ben gelukkig! en zonk toen afgemat in de kussen terug. De geestelijke verwijderde zich, na den bankier eenige woorden van troost te hebben toegesproken; hij zag toch dat het einde der pasgehuwde naderde. Bertram ondersteunde met zijn sterken arm de zwakke gestalte; Leontine hield met beide handen zijn rechterhand omvat, terwijl haar vader met angstvolle blikken haar gelaat en haar bewegingen gadesloeg. Zacht ruischte de avondwind door de dennenboomen in den tuin, die het huis omgaf. Leontine fluisterde, nueensduidelijk, dan weer onverstaanbaar, maar zoo verward, dat men kon bespeuren dat haar geest ruste lcos bezig was. Nu en dan viel zij in een lichte sluimering, waaruitzij meteenzachten kreet ontwaakte. Maar altijd hield zij Ber trams hand omvat, en haar hoofd rustte aan zijn borst. van de Samenleving; van het Vaderland. De Meester heeft dus uw kind in handen, zóó hij het vormt, zóó zal het zijn. Gij Ouders, verwacht veel van de Mees ters, gij hebt gelijk 't is uw recht, maar ver geet nooit, dat zonder uwe hulp en mede werking de meester niets vermag. Gij moet hem helpen, 't is uw plicht. De Meester moet de opvoeding van het vaderlijk huis voortzetten, verbeteren en voltooien. Het is dus, onontbeerlijk dat er nauwe en onafgebroken betrekkingen be staan tusschen Ouders en Meesters, tus- schen huis en school. Gij ouders, hebt voor plicht, te zorgen dat uwe kinderen waar betrouwen stellen in hunne Meesters; dat zij hem waarlijk als een tweede vader be minnen en liefhebben. Gij zelf moet meer belang stellen in het werk en den vooruitgang uwer kleinen; iets wat Gij maar al te veel verwaarloost. Nog meer, Gij ook moet meer vertrouwen stellen in de Meesters, want indien er zóó weinigen onder U zijn die de Meesters kunnen helpen, 't is uwe schuld, want meest allen hebt Gij gebrek aan gezond oordeel. Neemt het niet kwalijk, zoo ik rechtuit spreek, maar 't is zoo; velen onder U achten zich te ver boven de Meesters verheven; terwijl anderen er niet durven tegen opzien Dubbele fout. Weet dus, beste Ouders dat de school goede vruchten dragen zal, op voorwaarde dat Gij uit al Uwe macht medewerkt om de gebreken uwer kinderen uit te roeien en ze door deugden te vervangen. Wacht u wel, den handel en wandel der Meesters te be knibbelen, bijzonderlijk in 't bijzijn der kinderen, want er bestaat groot gevaar, dat zij een kleinen haat zullen voeren tegen hem die uw kroost met zachtheid en liefde moet tot het goede brengen. Aan 't werk dus Vlaamsche Ouders. Vooruit, tot het geluk uwer kleinen, en der Samenleving. Weest ten volle bewust van uwe plich ten jegens uwe kleinen. Kwijt ze nauwkeu rig gelijk Vlamingen ze altijd hebben ge kweten. Gedenkt dat velen onder U, zonen hebben die gestorven zijn voor eer en plicht en zoo voor onze nakomelingschap, een voorbeeld van volledige plichtvervulling daarstellen. Steun uit al uwe krachten de Meesters, aan wien Gij uwe geliefde kleinen hebt toe vertrouwd. Later dan, wanneer het uur zal slaan dat God U roepen zal en U reken schap zal vragen, zult Gij met vreugde in het verleden mogen terugblikken, en U kun nen overtuigen dat Gij het uwe zult hebben bijgedragen om aan uwe kinderen eene opvoeding en het geluk te hebben verzekerd. J. V. B. I'KIJS BERICHTEN, VERKOOPINGEN, o.6o ct" per regel. 2 inl o.5o ct" 3 inl. o 45 ct" VÖH8ISSEK, 1 5o fr per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Lahousse Emile Vanacker Medard Blieck César Huyghe Aloïs Declercq Justine We Barbez Boeket Germain Pertry Henri Ployaert Isidore We Deroulez Denis In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op Ien Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WOESTEN. Druand Auguste Druand Jéröme Dewancker Jules Vandendriessche Jules Victoor Achille Lams Franqois Dequeker Eudoxie We Verbeke Blanckaert A. We Houstlandt Marico Henri Deramout Florimond NOORDSCHOOTE. Estienne Désiré Haghebaert Hippolyte RENINGHE. Vermote Louise OOST-VLETEREN. Vanrapenbusch Henri Gombeer Basiel Deroo Pi eter fr. 3000. 575. 2265. 4011. 2171. 835. 5723. 1600.20 374. 1705. 17065. 6544.20 ZUYDSCHOOTE. Hoorelbeke Irma WAESTEN. Deporte Jean We Pertry Six Heughebaert J. B. Bouillet Louis Pertry Henri Drieux Léonie Rouze Florimond Geuens Gérard Gruson Rémi Six Louis Dufour Louis 440. 2770. 550. 2309. 4090. 10844. 2785. 1435. 5147. 5783. 5624. 2919. 281. 1366. 601. 2329. Lieve Bertram! hoorde Hedwig haar fluisteren. Middernacht was reeds voorbij, en nog hadden de drie wakenden zich niet van hun plaats bewogen. In de aangrenzende kamer zat Leontines min en verpleegster, de goede Geertruida, steeds gereed om op het eerste geroep te verschijnen en hulp te verleenen. Tegen twee uur bewoog Leontine zich stuiptrekkend, zij woelde onrustig en liet Bertrams hand los. Haar vader slaakte een kreet van vertwijfe ling; Geertruida kwam dadelijk de kamer binnen. Zij ging naar het bed, beschouwde de zieke en werd bitter bedroefd. Geen enkel woord verbrak de stilte des doods. Spreek tot haar, zei na een lange pauze Hedwig tot haar minnaar. Hij boog zich over de zieke en riep haar bij haar naam, eerst zacht, dan luider, en toen hij haar de derde male geroepen had, opende zij de oogen. Ge hebt mij teruggeroepenmompelde zij. Mijn ziel wilde reeds het lichaam ont vluchten 1 Geertruida goot een versterkende medecijn op een zilveren lepel en droppelde die tus schen de lippen der zieke. 't Was slechts een onmacht, zei Bertram zacht tot den bankier. God zij gedankt! gaf deze even zacht ten antwoord. Zie toch eens, mijnheer, fluisterde de oude min en wees op Leontines gelaat, waar van op dit oogenblik de doodelijke bleekheid was geweken. Blijf bij mij, Bertram! bad Leontine met zwakke maar duidelijke stem, ik ben zoo vermoeid. De jonge man bleef bij haar zitten, en ZILLEBEKE. Lenoor Juliaan Plateau Charles Masure Honoré YPER. Metsu Léonie Marie Tourlouse Justine We Maes Tresy Julienne We Coutelle Desmedt Charles Flamand Hector Pickel Julien Tasseel Gustave Coffyn Julien Watteeuw Albert Rubeen Léon Noorenberghe Louis Alleman Achille 2118. 1411. 3287. 535. 1325. 1310. 984. 2738. 13620. 9120. 6130. 7980. 1010. 1000. 1040. 2570. 18035. 4070. 4275. 4015. 2540. 2050. 4119. 1525. Opvolger van S. VANDEN 8ERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - pope ii i m g 11 k. De betooging op touw gezet om het Gul- densporenfeest te vieren heeft in onze stad eenen grooten bijval gehad. Gansch de stad was in feestelijke stemming. Een lief windje deed de honderden vlag gen, die de gevels aller huizen versierden, klappen wijl een heerlijk zonneweertje vreugd en blijdschap uitstortte. Alhoewel de dienst voor de gesneuvelde soldaten geen deel miek van de 11 Juli-vie- ring toch was deze niet vreemd aan den grooten toeloop van volk dien wij in de kerk zagen. De E. H. Bonne uit Veurne hield in dezen dienst eene aanspraak, die bij al de toehoor ders eenen geweldigen indruk miek. De Eerweerde Spreker brengt eenen innigen huldegroet aan de Helden van 1302 en aan dezen van den laatsten grooten oor log. Hij stelt ze op gelijken voet omdat al deze strijders gevallen zijn voor de vrijheid van hun land. Uit de heerlijke geschiedenis van het Vlaanderen dezer roemrijke helden kunnen wij sehoone lessen trekken. De taal is het volk. Daarom is het de Vlamingen een plicht de Vlaamsche taal in eere te houden en eene degelijke Vlaamsche opvoeding te geven aan hunne kinderen. Weest Vlaamsch van hart en Vlaamsch van geest. Zoo zullen de christene"zeden en gepiogendheden, die ons Vlaamsche volk eigen zijn, best bewaard blijven. Weest Vlaamsch van geloof, van aard en van ze den. De kristelijkheid onzer voorouders liet zich meest kennen bij hunne feestelijke plechtigheden of in hunnen rouw. Hun huis kring en hun werk was ervan doordrongen. De Vlamingen waren getrouw aan hun geloof. Dit bewezen de helden van 1302 wanneer zij vóór den slag den zegen van God vroegen over hunne onderneming. Vlaamsch en Christen zijn twee namen die voor ons onafscheidbaar zijn. Alle Christene Vlamingen moeten hunne krachten vereenigen om de oude goede zeden en gebruiken te bewaren en te herstellen. AlleChristene Vlamingen moeten den oor log voeren aan alle zedenverslapping. Zij moeten strijden tegen het goddeloos onder wijs, tegen de slechte bladen, tegen -alle ongezond, overdreven vermaak dat onze jeugd den weg afleert van alle veredelende vermaken. Christene Vlamingen, wees Vla mingen ter wille van Christus. Hij weze het ideaal van al uw streven. Onze helden van 1302 en van 1914-18 ga ven hun bloed voor hun land. Aan U wordt zooveel niet gevraagd. Gij moet al uwe krachten geven tot verbetering van uw zei ven en van uw volk ten bate van uwen God, ten bate van uw Land. Vlamingen weest Vlaamsch van aard en Vlaamsch van zeden. Vlamingen, weest ge trouw aan God en aan Zijne Kerk. Rond 10 1/2 uren zet de volksstoet zich Leontine viel aan zijn borst in een gerusten slaap. Na eenigen tijd ging Geertruida weder naar het bed en zag naar de sluimerende. Zij bespeurde kleine zweetdroppels op haar voorhoofd en diep geroerd riep zij uit: Ha,datiseen teeken van wederkeerend leven! Ik geloof dat de dokters zich allen vergist hebben. Mijnheer Harders, uw doch ter zal weer gezond worden 1 In den toestand der zieke is groote ver betering gekomenDeze woorden, aanvan kelijk slechtszachten twijfelend geuit, werden weldra op vaster toon verspreid en werkten door het geheele huis als een machtspreuk. Alle dienstboden voedden de hoop dat het gevaar voor het leven van 't geliefde meisje geweken was; men zag vroolijke gezichten, men hoorde levendig gefluister en een hlij- inoedigen lach. Het leven had op den dood gezegevierd. De aan Leontines ziekbed wakenden spra ken slechts weinig. Wat Bertram ook gevoe len of denken mocht, hij liet er niets van blijken. Hij had over de zieke niet zorgvul diger kunnen waken, als zij, zijne zuster of werkelijk zijn vurig beminde gade was ge weest. Hij trok zijn arm niet terug, hij liet zijn hand geduldig in de hare. Hoe ver moeiend zijn houding ook was, hij hield moedig vol, om door geen enkele beweging de sluimerende te storen. De bankier beschouwde hem met diepe aandoening en innig genoegen. Indien zij geneest, hebben wij het naast God aan u te danken, fluisterde hij hem toe en drukte zenuwachtig zijn arm. Doch de jonge man vertrok geen spier van zijn gelaat. Hedwig lag bij het bed geknield en verborg het gelaat in haar handen. Zij bidt om de genezing harer vriendin, 'in beweging. Voorop wordt het spandoek gedragen «Vlamingen gedenkt den Guldensporenslag» Woorden van Koning Albert. Hierop volgde het Katholiek muziek met talrijke leden uit een twintigtal maatschap pijen van stad. De felle kleuren van de leeuwenvlaggen wisselden sierlijk af met de fijne kleurschakkeeringen van talrijke an dere vlaggen. Wat vooral opgemerkt werd is de flinke groep Vrouwen geleverd door de vereeni- gingen Vlaamsche Meisjesbond en Christene Vrouwenbond Ja, het is een verblijdend teeken van on zen nieuwen tijd dat onze Vlaamsche Vrou wen zoo fier durven vooruitkomen voor hun Christen Vlaamsch ideaal. De Vossen droegen het spandoek «Wees Vlaming dien God Vlaming schiep». Onder het spelen van blijde stapmarschen, onder het galmen der helle klaroenen en onder het zingen van vurige Vlaamsche strijdliederen stapt de stoet vlug en geest driftig langs de straten onzer stad. Gekomen op de Bertenplaats schaart geheel de groep zich rond het verhoog waarop de vaandels der deelnemende maatschappijen zich scha ren. Van daar houdt Heer Advokaat Leo Scheere van Antwerpen nagenoeg deze vurige aanspraak. Het is mij een waar genoegen het Vlaam sche liefdewoord te komen uitspreken' in den uitersten uithoek van Vlaanderen, waar de rijkbevlagde straten getuigen van den trouw van het Vlaamsche volk aan zijn groot ide aal. Wij vieren vandaag de Helden die vie len voor onze vrijheid. Wij gevoelen vandaag zekeren rouw omdat ons volk, het fiere, kloeke, vrije volk vail vroeger niet meer is. Men tracht Vlaanderen te begraven onder bloemen. Men tracht het te vertrappen. Daar is maar eene reddingDe vervlaam- sching van ons eigen zelf. De vijand van Vlaanderen ligt niet buiten Vlaanderen. In 1302 ging de strijd tegen Frankrijk en onze Vlamingen wonnen omdat ze streden met eene keikoppen koppigheid. Dan was de vreemde de vijand. In 1922 strijden de Vlamingen niet meer tegen vreemden. Als oud-soidaten, uit de moerassen van het Yzerveid hebben wij met liefde de hand gedrukt van de Fransche Poilus. Ze vochten met ons mede voor de verlossing van ons dierbaar Belgeniand. In 1302 waren de Walen de vijanden niet der Vlamingen want zij vochten met hen mede. Nu evenmin. Een deel der Walen verstaan het rechtveerdige van onzen strijd en staan aan onze zijde. De vijand van Vlaanderen ligt in ons eigen zelf want Vlaanderen is zijn eigen vijand. Als de Vlaamsche taal verstooten wordt, als de Vlaamsche zeden te loor gaan dan is het onze schuld. Het is omdat wij niet sterk genoeg staan. Ware ieder man een Vlaam sche man en ieder vrouw een Vlaamsche vrouw dan zou het uit zijn met strijden. Onze huiskring moet dwaarsdoor ver- vlaamscht zijn. Onze kinderen moeten op gekweekt worden in liefde voor Vlaan deren. Niet iedereen is geroepen om martelaar te zijn, maar wij moeten trouw zijn aan dezen, die alles gaven omdat Vlaanderen weer vrij zou zijn. Vlaanderen vraagt ook niet om door ge weld vrij te worden. Spreker herinnert aan Vlaand erens groo te martelaars, aan de Vlaamsche gekerker- den, aan de Vlaamsche gebroodroofden. Hij schets de lamlendigheid der Vlamin gen die telkens kalm blijven en alles laten begaan. In naam der talrijke toehoorders beloofde de spreker plechtig bereid te zijn 0111 te strijden voor Vlaanderen gelijk de Helden van 1302. Mijn leven voor Vlaanderen en Vlaande ren voor God 1 O mocht ik, dat winnende, sneven Nu brengen alle toehoorders eenen plech- tigen huldegroet aan de Vlaamsche vlag met haren klauwenden Leeuw. Terwijl de klaroenen schallen, terwijl de Vlaamsche Leeuw weerklinkt, terwijl de hoeden zwaai en, terwijl de vlaggen waaien voelt iedereen zich diep ontroerd wijl hij trouw belooft aan Vlaanderen Heil Vlaanderen dacht de oude Geertruida en gevoelde zich daardoor diep geroerd. Leontine sliep gerust; nu en dan werd zij even wakker, en als dan haar blik op Ber tram viel, sloot zij de oogen weder en mom pelde woorden, die te kennen gaven hoe gelukkig en tevreden zij zich gevoelde. Zoo ging de nacht voorbij. 't Morgenlicht begon door de gordijnen te dringen, en van de takken der boomen weerklonk het zoet gekweel der ontwakende vogels. Hedwig schoof de gordijnen terug en liet de lamp wegbrengen. De eerste stralen der zon gleden als den lach eens engels over het gelaat der slapende. De vogeis kweeTden luider hun lied. In de verte zong den leeuwe rik zijn groet aan den lieflijken dag. Een heerlijken zomermorgen was aangebroken die de harten der schepselen met nieuwen levenslust en nieuwe hoop vervulde. Toen de min weer binnenkwam en Leon- iines gelaat aandachtig had beschouwd, wendde zij zich tot den heer Harders. Er is een groote verandering in de ziekte gekomen, zeide zij. Er zijn allerlei kenteeke- nen, dat zij den dood overwonnen heeft. Zoüdt ge niet dadelijk naarden dokter zen den, opdat deze zich overtuige van den stand der ziekte en daarnaar handete! De bankier knikte toestemmend en verliet haastig de kamer. De raad der oude Geer truida was goed; door zijne geestverdooving, die hem tot denken onbekwa am had gemaakt, was hij zelf niet op de gedachte gekomen, 't Was aandoenlijk, te zien hoe de dienstbo den met een blijmoedig gelaat schenen geluk te wenschenen in zijn trekken de bevestiging wilden lezen van het gerucht Gat hen zoo zeer verheugde. Wanneer men 987654321 vermenigvul digt met 45, vindt men als uitkomst bijna uitsluitend vieren, 44444444445, terwijl de twee laatste cijfers den 'vermenigvuldiger weergeven. Vermenigvuldigt men eerstgenoemde cij fers in omgekeerde volgorde,dus 123456789 met 45 dan bestaat de uitkomst bijna geheel uit vijven, 11I. 5555555505. Met 54 ver menigvuldigt wordt de uitkomst dan 6666666606, terwijl 987654321 met 54 vermenigvuldigt als uitkomst geeft alles 3, 53333333334, behalve het laatste cijfer en het eerste, welke weer 54 weergeven. Het merkwaardigste is wel, dat, wan neer men 987654321 vermenigvuldigt met de helft van 54 of 27, men 26666666667 tot uitkomst krijgt, waarvan weer de eind cijfers 27 bedragen. Keert men het getal 27 oin en vermenig vuldigt men met 72, dan vindt men alles éénen, 71111111112, behalve het eerste en het laatste cijfer, welke samen weer 72 vormen. Overtuigt u eens, of dit zoo is. Postcheckrekening Nr Telefoon N' 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. Te Belfast is Dinsdag avond een be richt uit de beste bron toegekomen, mel dend dat de Republiek uitgeroepen is te Cork. Het is onmogelijk in rechtstreeksche verbinding te komen met die stad. Het zelfde gerucht loopt ook te Dublijn, una ar stellige bevestiging kon men niet krijgen. Boschbranden in verschillende deelen van het eiland Vancouver (aan den West kust van Canada dreigen groote schade in het district te veroorzaken. Talrijke huizen zijn vernield. Woensdag morgend is brand uitgebro ken in de groote spiritusfabriek van de Nord-Deutsche Spirit Werke, te Hamburg De kracht der ontploffingen was soms zoo hevig, dat de daken der fabrieksgebouwen afgerukt werden. Een werkman werd in de lucht geslin gerd. Vier brandweermannen werden onder de puinen begraven. Men weet nog niet of er nog meer slachttoffers zijn. De schade beloopt tot 50 millioen mark. Een hevige brand brak Zondag uit in de magazijnen van de gemengde scheep vaartmaatschappij, op den boulevard de Paris, te Marseille, twee reusachtige lood sen, opgepropt met koopwaren, zijn met heel den inhoud de prooi der vlammen ge worden. Er zijn geene ongevallen van per sonen te betreuren. De stoffelijke schade be draagt meer dan twee miljoen. Het zeeluchtschip dat in April laatst uit Engeland in Japan aangekomen was, is Dinsdag morgend te Tokio ontploft. Het vliegtuig en de hangaar waar het zich be vond, zijn totaal vernield. Er zouden geen slachtoffers zijn. Tengevolge van de staking der zetters en drukkers te Berlijn is ook de bankbiljet- tenpers tot stilstand gebracht. De regeersng krijgt reeds nijpend gebrek aan papiergeld en is inet de stakers in onderhandeling ge treden over een hervatting van het werk. Uit New-York komt de tijding toe dat de staking van de 400.000 arbeiders van de spoorwegwerkhuizen eene onrustwekkende wending neemt en dat de regeering bezig is zeer strenge maatregelen te voorzien tegen wat men nu beschouwt als een nationaal gevaar. Het Braziliaansche parlement heeft den staat van beleg in de provincie Rio, uitge roepen. Tijdens de woelingen der vorige dagen werden er vier personen gedood en zes anderen gekwetst. Men denkt niet dat het oproer verdere uitbreiding zal nemen. Een Italiaansche landverhuizer, Salpa geheeten, was over vele jaren uitgeweken naar JBraalië. Daar heeft hij fortuin gemaakt en is thans aanboord van de Napoii in Italië weergekeerd. Hij was vergezeld door heel zijne familie zijne vrouw, zijne 24 zonen, zijne 24 schoondochters en al zijne kleinkinderen, 't zij eene familie van 139 personen. Zijn jongste kleinkind is 45 dagen oud. Salpa heeft nooit dochters gehad. Dinsdag middag is het mijnendepot Groden bij Cuxhaven in de lucht gevlogen. Alle telegraaf en telefoonverbindingen zijn vernield, zoodat bijzonderheden tot nog toe niet zijn binnengekomen. Toch schat men dat er minstens een dertigtal slachtoffers zijn. Dinsdag is in Spanje een sneltrein in botsing geraakt met den posttrein. Beide treinen werden totaal verbrijzeld. Onder de stukken werden 36dooden gehaald. Eene ontploffing, veroorzaakt door eene kortsluiting van de elektriciteit, heeft Donderdag brand verwekt in de onderaard- sche gangen van den Metropolitain-spoör- weg, te New-York. Een honderdtal personen werden door s/erstikking aangetast, bewus teloos weg gedragen. Tot hiertoe zijn er twee dooden, doch «ien vreest dat nog meer andere slachtoffers feet leven erbij zullen inschieten. Kinderen en jongelieden slapen over feet algemeeu niet genoeg. Vooral in de steden, waar de kanderen vaak 's avonds meegeno men wordes naar spektakel of café, hebben de kinderen vöel rust te kort. 't Js een groot gevaar, zegt ddkier Malcolm Gross, en hij vestigt er de aandacht op der ouders. De kinderen worder; gewend aan weinig te sla pen, zoo dat zij zelT de noodzakelijkheid niet gevoelen van meer te moeten rusten, ze zullen zelf niet voor het gewone uu; in slaap vallen. Kinderen die niet genoeg slapen, zijn geene gezonde kinderen. Het tekort aan rust heeft vooral nadeelige gevolgen voor het karakter van het kind. Het wordt krege lig en grillig, het eten smaakt niet zoo goed en onder de lesuren is er weinig aandacht. Op zesjarigen leeftijd, moet het kind veer tien uren slapen, tot vijftien jaar, zeker elf uren, en tot negentien jaar, negen uren. Die cijfers worden zelden bereikt. De ge noemde dokter deed een onderzoek in de lagere gemeentescholen en kwain tot het besluit dat geen enkel kind genoegzaam had gerust. Het overladen der hersenen, waar zooveel .over gesproken wordt', is minder het gevolg van te veel lesuren, dan van gebrek aan slaap. De kinderen hebben over 't algemeen een goed geheugen en leeren gemakkelijk, maar ze hebben grootelijks rust noodig. Toen de zon in feaar volle pracht aan den hemel stond,, ontwaakte ook Leontines moe der. Zij waagde het niet de vraag te doen, die haar op de lippen zweefde. Toen men haar echter had medegedeeld dat haar doch ter den vorigen avond was gehuwd en hoe veel verbetering er sedert in den toestand der ziekte was gekomen, stortte zij tranen van moederlijke vreugde en dankte Bertram innig en hartelijk. Weldra verscheen de professor, die den vorigen dag had verklaard dat Leontines einde naderde. Zoodra hij de zieke had ge zien, glimlachte hij opgeruimd. 't Verblijdt me ten hoogste dat ik ge dwaald heb, zeide hij. Mejufvrouw Leon tines zal in 't leven behouden blijven. Zij is niet meer mejufvrouw Leontines, maar mevrouw Seewald, merkte haar vader aan. en hij vertelde den professor de zonder linge geschiedenis van het huwelijk. De professor luisterde aandachiig; daarna speelde een klein lachje om zijne lippen en hij kïnikte veelbeteekenend. Nu is alles zeer verklaarbaar voor mij zeide hij. Ik heb meermalen van dergelijke gevallen gehoord. Dat huwelijk heeft haar het leven gered. Ik had mijn uitspraak op de ziekteverschijnselen gegrond, maar het ge zegde: Dwalen is menschelijk, is op ons, geneeslieeren, evenzeer toepasselijk als op andere menschen. En kunt ge ons nu hoop geven op haar volkomen herstel? vroeg mevr. Harders angstig. De professor ging naar het bed en be schouwde de zieke met de meeste aandacht; de oogen van al de aanwezigen waren in de grootste spanning op hem gevestigd; alleen Bertram bewoog zich niet. Stadsnieuws. Al de Apotheken zijn gansch dezen Zondag open. Kermisweek. Het weder was niet te gunstig. Zondag hadden wij gansch den dag een echt stormweder. De processie kon toch in haast haren gewonen omgang doen, maar om tot de volle weerde te komën, be hoort, bij zulke stoeten het meest, een kalm zonnig warm weder. De volgende dagen was het weder iets beter maar toch nog ver af van die zonnige heete Julidagen, zooals wij ze meer gewend zijn bij de kermisdagen. De toeloop van volk was nog betrekkelijk groot. Wij hebben tot op heden nog niet gehoord van moeilijkheden of ruzie. Zoo moet het zijneen eerlijk en deftig verzet, al weze het soms wat te luidruchtig. De Roode Pillen uit samengetrokken plantensappen, zuiveren de maag, door de gal, fuimen en vettige stoffen die de maag bezwaren en de vertering bemoeilijken, te verwijderen daardoor herstellen de ROO DE PILLEN snel de vertering. De doos2 frank bij H. Notredame. Groote Markt, Poperinghe. Concert. Het concert van Maandag avond in den Katholieken Kring was effenaf prachtig. De kundige leiding van den erva ren muziekmeester M. Neyrincks brengt de muziekmaatschappij gestadig en dapper hooger op. Iets nieuws in het Concert was het symphonisch gedeelte dat veel bijval genoot en de kunstliederen door M. Van Welden gezongen, wien eene welverdiende ovatie ten deele viel. De aanwezigen, die wij nog nooit in geen enkel concert zoo talrijk aantroffen, waren verrukt en ten hoogste voldaan. Ja, antwoordde de professor, ik heb alle hoop dat uw dochter in het leven gespaard zal blijven. Hij zag dat de moeder naar het bed van haar kind knielde en dankend den blik naar boven sloeg; hij zag dat de bankier zich over zijne vrouw boog en haar kuste, maar den hartstochtelijken en tevens smartelijken blik, dien Bertram en Hedwig met elkander wisselden, merkte hij niet op. Zij is nog geenszins buiten gevaar, voegde hij er bij; zij moet met de grootste voorzichtigheid behandeld worden. Maar alles geeft gegronde hoop dat zij langzamer hand volkomen zal herstellen. Ik wensch u van harte geluk met die onverwachte wen ding in de ziekte. 't Was alsof een zware zwarte wolk over de hoofden der familie Harders was voorbij getrokken. Een nieuw leven scheen de ouders te bezielen, die geen ander kind hadden dan de zoo innig beminde Leontine. Gaarne zou den zij al hun schatten gegeven hebben, als zij daarvoor het behoud hunner dochter had den kunnen koopen. Nu was hun dochter gered en zij waren onuitsprekelijk gelukkig. Toen zij eenigzins bedaard waren be speurden zij hoe vermoeid Bertram er uitzag. 't Is waarlijk niet te verwonderen, zei mevrouw Harders, hij heeft den geheelen nacht gewaakt en niets gebruikt dan een kopje thee. Hij moet nu wat rust nemen. Die goede Bertram 1 Bij zijn poging om zijn hand uit die van Leontine los te maken, ontwaakte zij. Eerst zag zij verwonderd om zich heen, toen scheen zij zich alles te herinneren, en liefdevol zag zij Bertram aan. Heb ik gedroomd of is het waar? vroeg zij. Ben ik werkelijk gehuwd? (Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1