Aan onze Itezers. ÏIEÜ WIZEN IBS HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS AM-NÓNCENBLAD Nieuwsblad: voor Poperinghen Omstreken. HET GEHEIM HUWELIJK Cokes-Kolen-Anthraeieten Apotheek Frans Van de Plas In 't Buitenland. Abonsemeji,tprijs In Stad fir. 6.50 In Belgie pp0" 8.00 Buitenland 13.00 Sausen hanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Zondag 301 Juli 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar, Nr 31. ROUWBERICHTEI, Edeldom. 8 Predikstoel van Si Bertenskerk. De Kamer erg beproefd. Vlaamsch Wetenschappelijk Congres. A. G. DE COCK, Hulde aan de «Pefits VicaireS". Het zinkers geld. Het Algemeen Christen Werkersverbond. Kruiskensregen. Bosschen. De vrijmetselaars tegen Vlaanderen. Landbouwscholen. Vertegenwoordigers Eene ondervraging. Dc toestand van België. De Voorzitter der Kamer. De Tunnel onder de Schelde. Visch in 't leger. popem m u h e. 3e Algemeene Bedevaart naar de Graven van den Yzer. per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postoheokrekening nr 15570 DflBTWP ftilUnu haart PRIJS BERICHTE, VEfikÖSPISCEN, S«n« inlassehing o.6o ctB per regel. 2 inl. o.5o ctB 3 inl. 0.45 «tn VOmiSSEH, I 5o fr per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Anaoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te be1alen en moeten voor den Vrijdag inoezonden worden. kleine berichten tegen den Vrijdag noen. SKWW FsreqE'JCffnL.'g'' w gfl—mwwli Wij zijn verheugd aan onze geachte lezers den aanhoudenden bijval en vooruitgang van ons blad te mogen melden Niettegenstaande er langs alle kanten nieuwe weekbladen verschijnen groeit het getal onzer lezers gedurig aan. Onze vooruitgang was bijzonder groot in den laatsten tijd. Waar het getal nummers vroeger met eenige honderden per jaar aan groeide, is dit getal van 8000, verleden jaar op dit tijdstip, nu geklommen tot eene weke- lijksche oplage van Dit is het beste bewijs dat ons blad steeds meer en meer aanstaat en zal een spoorslag zijn om De Poperinqhenaar altijd voort en beter aantrekkelijk te maken door ernstige en leerrijke artikelen, allerhande nieuws en wetenswaardigheden, nuttige inlichtingen en aankondigingen. Wij zullen geene moeite sparen om onze lezers zoo veel mogelijk te bevredigen, en durven ook verhopen dat zij ons steeds zullen bijstaan door gedurig aar. ons blad te helpen verspreiden. De Poperinghenaar o Al de nieuwsbladen van de beschaafde wereld loopen over van verslagen, met be trek op de monstermanifestatie van den Vlaamschen edeldom in de Stad van Bru- ges-la-Morte. Onder de hooggetituleerde vrouwelijke vernoemt men Pia de Terlin den, Josephine de Goyche, Paule deZuyen, Mirza de Terlinden, Marquise de Noord hof, Miss Cavell, Poule de Beke, Cora de Schoeringen en nog veel andere van minder gehalte, als Rêveuses, Bellas, Fanijs enz. Onder de hooggetitelde mannelijke Gloire de la Lijs, Joubert de Lapscheure (God vergeef me de zonde Matter de Burst, Successeur de Noordhof, Piot de Corroy, Laboureur d'Hooglede (Potverdik ke! Ma parole,y n'est pas né c'ti la) Marquis de Noordhof en nog veel andere Bienvenus, Monarques en Gamins. Ge zietSuperbe Al groote namen van fransche émigrés, die hier bij onze Vlaam- sche boeren in verlof, ergens in den... peer- denstal huizenieren, want Vlaamsche men schel], al die fameuze edelmans voornoemd, zijn eigenlijk Vlaamsche peerden van onze Vlaamsche boeren, die te Brugge, in Vlaan deren op den prijskamp stonden Doch lacht er niet meê, want dat is schoone, dat ze de beesten alzoo respektee- ren en een stamboek geven en treffelijke fransche namen en ze zouden dat systeem op alle beesten moeten toepassen, van het peerd af tot op het pluimgedierte. Alzoo zou den ze ezels en muilezels die eigenlijk lastdieren zijn Vlaamsche namen moeten geven, gezien de Vlamingen indereeuwig- heid lastdragers waren en begeren het schijnt toch dit te blijven. Zoo zouden wij ezels en muilezels hebben die De Leeuw van Vlaanderen Kerel van Vlaanderen Jacob van Artevelde Breydel enz. noe men. De geprimeerde geitenbokken ze stinken zouden wij kunnen Von Bu low Von Bissing enz. noemen. Teffer hondjes Franskiljon De hennen ze leggen moeten ook Vlaamsche namen dragen, gezien de Vlamingen ook altijd leien en voort moeten leggen vooral duimtje leggen en hun kop neer leggen Zoo zou den wij onder de hennen namen kunnen deelen als: mevrouw van Zwalpei, mevrouw van Hennegat, mevrouw markiezin van Hennekot, douariere van Kromei enz. Dat is het bestudeeren weerd... OFransche omwentelaars, gij die den edeldom afschaftet, nu staat ge te blinken Onze vlaamsche boeren richten hem weer op met een beetje selectie zullen wij hier algauw peerden hebben die Empereur zijn koeien die Reine namen en zwijnsmoeren die op zijn minst Mmc de Pompadour hee ten. Aardig land, waar al de menschen gedekoreerd en al de beesten edel zijn Maar ik ben benieuwd om te weten, wat de eigenlijke edeldom zal aanvangen, nu onze Vlaamsche boeren hun koten vol heb ben met graven, markiezen, barons en an dere edele damen en juffers, die er staan hun kei te knagen in een bakte. Volgens mij, zouden ze best zwijgen, hun schouders optrekken, hertelijk lachen en schoone Vlamingen worden. Warden Oom. Wij lezen in Rond den Heerd van 1869 de volgende merkweerdige bijzonderheden over dit prachtstuk: De predikstoel, van de afgeschafte Paters Predikeeren van Brugge werd verkocht voor 1200 ponden grooten, den 17 Januari 1806, aan de kerkfabriek van Sint Bertens, te Poperinghe, door zekeren PORTA, tim mermansbaas te Bruggehet is waarlijk een prachtstuk, geheel en al in aiderschoon- ste beeldsnijderije: hetopberste verbeeldt een lijnen deksel of kleed, 't welke al vier kanten opgetrokken is, door Engelkens, die in het touwwerk schijnen te spelen; aan den boge, tusschen de pilaren, is eene katrolle vastgemaakt, waardoor de koorden schijnen hunne beweging te hebbenvier groote Engelen, die in de ruimte zweven, ondersteunen liet kleed, 't welk boven de kuipe zweeft. De kuipe is versierd met de borstbeelden van de vier groote Leeraars van de Heilige KerkeSint Hieronynrus, Sint Gregoris, Sint Augustinus en Sint Ainbrosius tusschen dezen vindt men den Osse, den Arend, den Mensch en den Leeuw, zinnebeelden van de vier Evange listen. Vier kleene Engelkens omhangen het onderstuk van de kuipe met lauwerkran sen gemengeld met roezen. Een dobbele trap leidt naar den preekstoelop 't panneej tusschen de twee trappen, zijn er twee En gelen, spelende met een roozenkrans, waar- an de vijf roozen de groote bollen uitmaken aan de zulle van de trappen staan de vier Cardinale deugden, in mansgroote beelden de Rechlveerdiglieid, met een zweerd in den slinkeren arm en eenen hoofdsluier die heure oogen verblindt, de Voorzichtigheid, met een serpent in de handde Sterkte, met een hairen kleed, steunende op eenen dikken knodstok de Matigheid, met eene keten rond den hals, afhangende op de borst en rustende op de rechtere hand,. Onder de kuipe zijnder drie Heiligen van het order, ook in voile mannengroote. Sint Dominicus met een brandenden fakkelSint Thomas van Aquino, met het heilig Sacra ment en eenen boeken Sint Hyacinthus, met een beeld van Onze Lieve Vrouw en het Kindeken Jesus, bijna bezwijkende onder het gewichte. Sint Thomas, die het heilig Sacrament draagt, en heeft geene stole aan, en Sint Hyacinthus, met Onze Lieve Vrouwe, heeft eene het volk hier te Poperinghe legt dat alzoo uitIn een klooster van 't Predik heeren order ontstond er brand, Hyacinthus neemt de stole, om het heilig Sacrament te ontrekken aan de verslindende vlammenhij gaat voorbij een steenen beeld van de heilige 'Aaagd, die tot hem zegt Hyacinthe, waarom verlaat gij mij hij neemt het beeld, en, bijna bezwijkende onder den last brengt hij het in veiligheid j intusschen loopt Sint Thomas naar 't tabernakel, zonder stole en vlucht met de Remonstrantie. Dit volksverhaal steunt op hetgene te le zen is in 't ieven van Sint Hyacinthus Ais hij in 't klooster te Kiew was in Rusland wierd deze stad ingenomen door de Tarta ren; Hyacinthus las juist misse, de barbaren naderden, alles verwoestende hij neemt het Hoogweerdige in de hand en vlucht, maar, voorbij een albasten beeld van Maria gaande, hoort hij deze woorden Hyacinthe, gaat gij mij verlaten hij antwoordt dat hem anders te doen onmogelijk is, ingezien de zwaarte van het beeld, maar eventwel, hij waagt het beeld op te nemen, en ziet, het wordt zoo ligt als een riet. En zoo geladen, met zijne twee kostelijke schatten, ontkwam Hyacin thus den vijand Sint Thomas en was er niet omtrent maar hij houdt eene remonstran tie in zijn hand omdat hij vele geschreven en gedicht heeft ter eere van het heilig sacra ment, Deken Vergote zaliger zou uren en uren uitgeleid hebben aan al de zinrijke verbeel dingen, die dezen predikstoel versieren, onder en boven, en langs alle kanten. De predikerenpredikstoel wierd te Brugge gemaakt door eenen Broeder Prediker, hi behoort tot den Viaamschen Styl. De Predikerenpredikstoel kwam naar Poperinghe, te wagene, op de onkosten van de kerke.Als wanneer de Poperingsche lief hebbers, beeldhouwer Titeca van Yper al die oude stukken zagen lossen en elk op zijne plaats zetten Moeste zeiden zij Karei Verhelst nog bucht gaan halen naa Brugge, hadden wij hier al lange geen bucht genoeg Titeca, zoo zeggen ze Tytgat op zijn waalschlapte en tapte, en 't stuk bleef staan, over dat het ging, met gebreken tot dat, in de jaren 1860, beeldhouwer Van Mengelwerk van De Poperinghenaar 6 ROMAN We konden niet anders, Bertram, we deden onzen plicht tegenover een stervende en moeten 't overige aan God overlaten Beproef het mij te vergeten. Zij kon niet verder. Bertram zag hoe een tranenstroom over haar wangen vloeide. Hi snelde naar haar toe en wilde de tranen wegkussen,zij wees hem echter niet een smartelijken lach terug. Neen, neen, sprak zij klankeloos, dat mag niet meer, ge vergeet... Haar stem werd door snikken verstikt. Zi; gevoelde dat zij beiden voortaan, hoewel buiten hun schuld, diep ongelukkig zouden zijn, en om zijnentwil poogde zij haar eigen leed in den boezem te smoren. Maar door droefheid overweldigd, viel zij op een stoel en bedekte haar gelaat met de banden Bertram liet zich niet weder afweren. Door innige liefde vervoerd, omhelsde hij haar kuste haar de tranen van de wangen en drukte haar aan zijn hart. Weldra was Hedwig weer meesteres over zich zelve. Zacht maakte zij zich uit de or. stuimige omarming van Bertram los en stoqd op. Maar in den blik dien zij op hem wierp waren de innigste liefde en de edelste zelfop offering te lezen. IV. Het was een heerlijke dag in Augustus en helder scheen de zon, toen Leontine voor liet eerst na hare zware ziekte in staat was op te Biesbrouck van Gent den StoeL geheel en gansch herstelde. De Heilige met zijnen fak-; kei is Sint Hyppolythus, in de plaatse van Sint Dominicus, wiens beeld in eenen pen ning staat, boven op de boord van de kappe. De predikerenpredikstoel wordt geschat op eene weerde van 30 duist frank, moest men henvnieuwe maken hij heeft, zoo het gaat en staat, met Sint Pauwei's Apostels beeld, dat geborsten is lijk eene bamespruime, rond de 12 duist frank gekost. Óuden bucht zie je wel (Dit in 1869). Dank aan Mijnheer Karei Verheist, over leden Pastor te Moorslede, heeft Poperinghe den schoonsten preêkstoel van 't bisdom, gelukkig die kunnen weerderen 't gene zij dagelijks aanschouwen. De lenen van den predikerenprekdikstoel zijn van 't schoonste snijwerk van .de acht tiende eeuwe het vernis, dat men geleid heeft in 1806, geeft het gansche werk een uitzicht alsof het brons ware. Willen de le zers van R. d. H., tc Sint Bertiuus nog iets weten dat het zien weerd is zoo zal ik hun de vooie van den doksaal noemen, den De ken zijnen biechtstoei, beide uit 't midden van de zeventienste eeuwe, daarbij den com muniebank, van de aehttienste. ('t Schijnt dat die communiebank nu met den verdwenen is oorlog De kamer werd erg beproefd in dezen laatsten tijd. Na de Heeren Woeste en Ma- bille komt nu de heer Van Hoegaerden door den dood getroffen te zijn. Dit zijn mannen die met de werkzaamheden der Kamer sinds vele jaren als vergroeid waren. De Katho lieke en ook de Liberale partij verliezen veel aan zulke mannen. Deze week wordt het jaarlijksch Vlaamsch Wetenschappelijk "Congres te Brugge gehou den. Daar zal bijeenkomen al wat Vlaande ren aan Vlaamsche geleerden telt. Allerlei feesten en concerten zullen gedurende deze week te Brugge plaats hebben. Postcheckrekeni ig Nr 87048 Talefooi Nr 77 Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesleeriweg, GROOT Voordeelige Prijzen. -- R0USSELARE. KLEIN. Trouwe Bediening. O or Jogs s ch a de In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op lcn Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden KEMMEL. Dedrie Hehri onneviüe Henri Simoen Isidore Delanghe Jérémie Storme Aloïse Kinnoo Camille Üequirez-Deleu üryson Félix Legrand René BOESINGHE. We Leblcu en kirtders Hubaux Joseph fr. Scuffiet Arthur Lecleir Emiie ST Jan. LANGEMARCK. Debruyne Victor Claeys Petrus Hebben Arthur We Lemahieu Claeys Louise Liebaert Gezusters Vanhove Henri 12640. 3358. 14438.33 13173.33 3110. 5236.66 3442.40 2690. 13-474.16 17100. 30047. 7739. 5818. 1500. 4050. 5520. 70573.05 465. 9991. 11632.80 Wekelijksche aankomst van Engelsche w.ag8ns Karnions en nieuwe wielen 8 cm. breed, aan voordeelige prijzen bij MAR CEL S W A ELS, Proven. staan en een weinig beweging te nemen Licht en warmte drongen het vertrek binnen en de boomen verspreiden een lieflijke schaduw. Haar moeder overwaakte met een liefdevolle'en bezorgde uitdrukking op het nog altijd schoone gelaat elke beweging van de teedere gestalte in het lichte morgefi kleedje. Hoe vreemd komt het me voor, weer op mijn eigen beenen te kunnen staan, mama zei Leontine. Alles schijnt om me heen te draaien. Ik ben nieuwsgierig of ik alleen door de kamer kan loopen. Zij beproefde het, doch waggelde daarbi zoo heen en weer, dat zij zou gevallen zijn als haar moeder haar niet in de uitgestrekte armen had opgevangen. 't Is of ik een klein kind ben en nog niet loopen kan, zei Leontine mismoedig. Ge moet nog zeer voorzichtig zijn, lief kind,-vermaande de moeder. Zeker wil ik dat, mama, zoo voorzichtig ais eene verstandige vrouw maar wezen kan. Ge schijnt te vergeten mama, dat ik reeds een gehuwde vrouw ben. Mevrouw Harders lachte om die opmerking van hare dochter. Ben ik schoon genoeg, om Bertram te kunnen bevallen, mama? vroeg Leontine plotseling. Haar moeder beantwoordde die vraag toe stemmend. Schoon, dat drukt te weinig uit, dacht zij daarbij, toen zij op het lieve, be koorlijke gelaat met den zachtcn blos van wederkeerende gezondheid en in de helder blauwe oogen staarde, die op van den dauw vochtige viooltjes geleken. Het kind had een nieuwen wensch, die, zooals van zelf spreekt, vervuld moest wor den zij verklaarde namelijk dat haar man Politiek O verzich t. Onze West-Viaamsche Priesters zijn op eene onbetamelijke manier aangevallen ge weest in een artikel van dertien bladzijden van dc «Revue Générale». Men had het vooral gemunt op hunne maatschappelijke werking ten voordeeie van de werklieden, van de landbouwers en van de middenstanders'en op hun Vlaamsch zijn. Nu zijn onze ieverigste Priesters heerlijk gewroken op hunnen naamloozen belager. In eene vergadering van Priesters heeft Mgr. Waffelaert, onze Bisschop van Brugge, plechtig verklaard dat Hij de werking der Priesters en vooral der Proosten van maat schappelijke werken, ten volle goedkeurde. Hij heeft ze aangezet voert te werken voor het geestelijk en het stoffelijk welzijn van dezen die aan hunne zorgen toevertrouwd zijn. heur haar nog niet in zijne volle schoonheid had gezien en het dus heden zien moest. Zij wilde het niet met naalden vaststeken of met linten opbinden en met geerneiei sieraad tooien, het moest los over haar hals en schouders golven, Haar moeder en de oude Geertruida lieten een kreet van bewondering over het prachtige haar hoorenhet was zoo lang, zoo schoon van kleur, zoo dik en zoo glanzend, dat men zich er bijna in spiegelen kon. Het was een gewichtige gebeurtenis voor al de huisgenooten, dat Leontine heden weer naar de benedenkamer zou gebracht worden. Men had die kamer netjes in orde gemaakt, goed laten luchten en er bloemen iri ge plaatst. Een zacht rustbed stond voor de jonge vrouw gereed op de tafel prijkten de- heerlijkste vruchten en de prachtigste boek werken over kunst en letterkunde. Niemand dan Bertram mocht haar den trap afdragen. Wel meende haar vader dat hij daartoe de meest geschikte persoon was, maar Leontine zei lachend dat de sterke arm, die haar had teruggehouden toen de dood zoo fel om haar streed, haar nu dragen moest en geen andere. En daarom stond zij op hem te wachten, als een lieflijk beeld van teedere, jeudige en vrouwelijke schoonheid. Hier zijn uw ringen, zei Geertruida. Wilt gij ze niet aandoen juffrouw Leontine? Leontine hield haar linkerhand terug. Alle ringen, zeide zij, moeten nu aan mijn rechterhand gestoken worden; aan de linker wil ik alleen mijn trouwring dragen. Aan hare linkerhand glansde dan ook de breede gouden ring. Er werd geklopt, en Bertram Seewald trad binnen. Mevrouw Harders had hem laten verzoeken te komen. Leontine bloosde hevig Dat is de titel van een nieuw dagblad dat sedert een maand verschijnt. Het is het or gaan der christene demokratische werkers. Het is het groote arbeidersbiad en geeft een bewijs van de uitbreiding, die de christene demokratische arbeidersbeweging in ons land reeds genomen heeft. Dc zinken geldstukken zullen weldra moe ten ingediend worden om uitgewisseld te •vorden tegen geld met wetteiijken koers in 'België: In 'den nood aan klein-geld hebben de zinken stukken veel diensten bewezen. Dit verbond omvat de geheele inrichting van de Christene Werklieden met het alge meen christelijk vakverbond, het verbond der christene Vrouwen en het verbond der Mutualiteiten. Het Tweede Congres dat op Zondag en Maandagte Brussel gehouden werd is uiterst goed gelukt. Er werden belangrijke beslis singen genomen. "in dp slotvergadering zegde E. P. Rutten, Senator, het volgende: Onze verschillige bonden in het Werkers verbond zijn maar enkele regimenten van het ééne Katholieke leger. Naast, niet boven ons, erkennen wij andere standen en in de algemeene Katho lieke groepeering van het land willen wij slechts één der vier legerafdeelingen zijn Wij zijn zoo vereenigend gezind en zoo oprecht als welke Katholieken ook. Maar van ons dernokratisch programma kunnen wij geen duimbreed afwijken, omdat wij als christenen niet mogen. - Tijdens de Nationale feesten te Brussel heeft de Minister van Nijverheid 10.508 de coraties uitgedeeld. Die eereteekens kwamen meest toe aan menschen die zich in land bouw, nijverheid of mutualiteit verdienstelijk gemaakt hebben. Wie had ooit kunnen denken dat er in Belgie nog zooveel menschen leefden die niet gedecoreerd waren! Tijdens de bezetting hebben de Duitschers 8800 Hectaren bosschen vernield. Aan den huidigen prijs beteekent dat een verlies van 800 nrillioen frank. Pater Stracke werd veroordeeld door een jury aan wiens hoofd zetelt een zekere Hal- let, vrijmetselaar en Vlaamschhater. Het verzoek van Pater Stracke om ver breking werd verworpen op verslag van zekeren Gombault, vrijdenker en Vlaamsch hater. Heer Arthur Muiier wordt aangevallen door zekeren Gillon, vrijmetselaar Vlaamschhater. En professor Daels, de koene kampioen voor zedelijkheid wordt aangeklaagd door eenen Ernest, de meeste antiklerikaal der Kamer. En zeggen dat er nog Katholieke Vlamin- en gezond voedsel te geven aan de soldaten, ook voor de visschers eene uitgebreide klienteel te vormen. Veel soldaten die goe sting gevonden hebben in visch te eten, zullen later, als zij in famillie zullen zijn, er ook willen eten. De landbouwschool-dient voor jongens die de dagschool verlaten hebben en die te huls op de hoeve, bij vader, den boerenstiel aan- leeren. Het Ministerie van Landbouw zet de landbouwkundigen aan overal landbouw scholen te stichten. Het is jammer dat Staat en Provincie zoo vrekkig de landbouwscholen steunen. Ter wijl de vak-en nijverheidsscholen 85 t. h. ondersteuning krijgen ontvangen de land bouwscholenenkel 8 t. h. De landbouw is de grootste nijverheid van ons land en onze Boeren betalen jaarlijks talrijke millioenen belastingen. De nijverheidsscholen liggen meest in 't Walenland en de landbouwscholen die zijn maar voor... Vlaamsche Boeren. De Christene Werklieden van Belgie zen den 12 vertegenwoordigers naar den Senaat en 22 naar de Kamer. Het algeméén christen Werkersverbond komt stilaan in alle deelen van het land in werking. Het telt duizenden leden en is zon der twijfei de grootste vijand en ook de groot ste vrees der Socialisten. en Op de feestvergadering van 11 Juli te Sf Niklaas heeft Oud-Minister M. Poullet medegedeeld dat hij van plan is den Eersten Minister te ondervragen over de talrijke overtredingen van de taalwet. Volgens Minister Moeyersoen heeft' ons volk geen juist gedacht van den toestand' van ons land. Onder finantieel oogpunt is hij verschrikkelijk. Nog honderden millioenen nieuwe belas tingen zullen moeten gestemd worden. De aandacht van geheel het land moet gevestigd zijn op het punt der bezuinigingen en die waarheid moet, van langs om meer bij het volk ingeprent zijn. Het is onbetwistbaar dat de legeronkosten zwaar op ons drukken en hier ook zal er moeten bezuinigd worden. De toestand van Duitschland is echter nog te troebel om ongewapend te blijven. Men kan wel zien dat de Minister geenen rooskleurigen brii draagt. Mr Brunet voelt niet veel gehechtheid voor het Voorzitterschap van de Kamer. Het is voorwaar niet gemakkelijk een woelige vergadering als de Kamer soms is, in be dwang te houden. Mogelijks za! Mr Brunet, die een uitmun tende Voorzitter is opnieuw toegeven aan de smeekingen aan alle Volksvertegenwoordi gers aiier partijen. Alhoewel men nog niet eens is welke soort, met ascenseurs of met hellingén, men zal verkiezen, toch is liet zoo goed als zeker dat in 1923 aan den Tunnel zal begonnen voor den, die de beide oevers der Schelde bij Antwerpen zal verbinden. Guido. honderden werklieden den dood vonden. Nu werden 7 werklieden gekwetst. De H. Stoel heeft besloten 2 1/2 mil- iioen lire te schenken voor de noodlijdenden in Rusland. Een dinamietpatroon ontplofte te Soria (Spanje), in de handen van den bediende eener bewaarplaats voor ontploffingstuigen voor mijnwerkers. Daardoor ontstond een geweldige brand die 8 huizen in asch legde. Er zijn 3 dooden en talrijke gekwetsten, onder wie 18 ernstig." Tusschen de staties Romanoff en Petschemofka ontspoorde tengevolge van de vernieling van het spoor door bandieten de posttrein, die naar de Poolsche grens loopt. Er zijn tot dusver 14 dooden, vijf zwaar gewonden en veertien licht gewonden ge borgen. Een aantal dooden kan echter nog niet nauwkeurig worden vastgesteld, daar vier wagons, die geheel met reizigers gevuld waren, volkomen zijn verbrand. - De Matin verneemt uit Karkow,dat boosdoeners nabij Elisabethgrad een trein hebben doen ontsporen 14 wagons werden vernield en 15 reizigers werden in de ramp gedood - De 9-jarige Reaié Moujol, van Brezons (Frankrijk) speelde met een revolver; het schot ging af en eene schaapherderin, Mar guerite Baduel,. kraeg.de kogel in de borst en bleefop den slag dood. Er zullen op heden 30 Juli, vredes- betoogingen plaats grijpen in meer dan 200 steden van Duitschland.Onder hetordewoord Nooit geen oorlog meer Nabij Namsof is een vliegtuig met twee passagiers aan boord van eene groote hoogte op den grond te pletter gevallen. De loods en een der reizigers werden gedood, de andere levensgevaarlijk gekwetst. Graaf Ziehy en zijne vrouw, van de Hongaarsche hooge aristokratie, hebben, als dansers, eene verbintenis van zes maanden geteekend, aan 1,000 dollars per week, in een hotel van Atlantic City. Vereenigde Sta ten. Wat de oorlog toch altemaal voor gevolg gen zun mogelijk. die stekeblind zijn. Hoe is 't Eene proef tot het invoeren van visch in de voeding van den soldaat werd gedaan in verschillige regimenten. Deze proef is vol komen gelukt. De visch valt zeer in den smaak der mannen. Het gebruik van visch in 't leger zal meer algemeen gemaakt worden. Hierdoor bedoelt men, benevens een goed zoodra zij hem zag, en haar oogen schitter den van trots en vreugde. Men kon het haar aanzien hoe innig zij hem beminde en dat zij waande, ook door liern bemind te worden. Ik wacht reeds lang 'op u, Bertram, zeide zij, hare handen naar hem uitstrekkend. Wees vooral voorzichtig, lieve Bertram, smeekte mevrouw Harders: vergeet vooral niet dat ge een schat in de armen hebt, die ons boven alles dierbaar is. O, ik zai hoogst voorzichtig zijn, ant woordde Bertram. Met zijne sterke armen tilde hij de slanke gestalte op. Leontine lachte vergenoegd en tevreden; 't schonk aan haar een zalig genot zich door zijne armen omstrengeld te voelen. Nu ben ik volkomen gelukkig, mama, sprak zij met een betooverend lachje. Maar wilt ge wel gelooven dat 't me moeilijk valt, deze lieve kamer te verlaten, waar ik zooveel geleden heb en bijna gestorven was, en waar ik ben gehuwd en gezond geworden. Zij had de handen om Bertrams hals ge slagen; met kinderlijk betrouwen vlijde zij haar hoofd tegen zijne schouders. Zie zoo, nu dank ik u, lieve man, zeide zij, toen hij haar de trap had afgedragen en in de benedenkamer op de sofa gelegd had. Ben ik niet een zware last voor u geweest? O, neen, gaf hij ten antwoord. Hoe zoudt gij voor mij een last kunnen zijn? Ais een moedwillig kind vatte zij zijn hoofd tusschen haar handen en draaide zijn gelaat naar het hare. Zeg, ge waart mij een lieve last smeekte zij. Liij lachte gedwongen, doch zij begreep de beteekenis van dien lach niet. Zeg het, ik bid er u om, hernam zij met de eigenzinnigheid van een kind. Opvolger van S, VANDEN REP.GHE, Bertenplaats, 8. (Kleine Markt), De sneltrein Lyon-Stratsburg is verle den maandag outriggeld in de statie van Aiguille. De twee achterste wagons werden van het spoor gerukt. De machinist Berlioz viel van den tender en werd in twee gesneden door de wielen. Op den ijzerweg van Olagan, in de Vereenigde Staten, werden vijf personen gedood en verscheidene anderen gekwetst, door eene botsing tusschen twee treinen die elkaar tegen gestoomd kwamen op hetzelfde* spoor. Eene ontploffing greep plaats in de scheikundige fabriek te Óppau (Duitschland) waar verleden jaar, ook bij eene ontploffing, Ge waart me een lieve last! bracht de jonge man met moeite uit. Nu ben ik volkomen tevreden gesteld, riionipelde zij. Waar is Hedwig, lieve Ber tram? Schel toch eens en laat haar verzoeken dadelijk hier te komen. ik zal zelf haar gaan roepen, antwoord de hij. Hij besefde hoe pijnlijk het voor Hedwig zou zijn, hem in zoo ortmiddelijke nabijheid van Leontine te zien. Hij verwijderde zich, en een poosje later kwam Hedwig. Zij begroette haar nicht met eene hartelijke omhelzing. Bertram heeft me de trappen afgedra gen, juichte Leontine. O Hedwig, ge moest eens weten hoe goed hij voor me r.s! Ach, hoe wreed troffen die woorden de arme Hedwig; met verbrijzeld hart wendde zij hetgelaat af, om.haar tranen te verbergen. Leontine speelde met de ringen van haai rechterhand; daarna wees zij^Bertram op den ring aan haar linkerhand. Zie eens, zeide zij, aan deze hand wii ik geen anderen ring dragen. Maar ik moet u toch iets omtrent mijn trouwring vragen. Hij is anders dan die van mama, er zijn kleine kruisjes in gegraveerd. Is 't wel inderdaad een trouwring, Bertram? Haar vader beantwoordde voor Bertram de vraag. Ge liet ons geen tijd om een geschikten ring te koopen, mijn kind, zeide hij; we waren dus genoodzaakt dien te nemen wel ken we krijgen konden. Hedwig gaf mij den ring. Gaf Hedwig dèn trouwring? riep Leon tine. Hoe kwaamt ge aan den ring, lieve Hedwig? 't is de trouwring van mijn moedar, zei gehad heeft Hulde aan Renaat De Rudder. Op zondag 27 Oogst a.s.. doet het leven de Vlaanderen zijn 3den beetocht naar de graven van het doode Vlaandscen. Te West-Vleteren, op bet militaire kerkhof, ligt 't gebeente van het Vlaamsche pracht- kind, Renaat De Rudder, gesneuveld op 20 jaren, in December 1917. Hij viel in 't akeli ge noman's land binst den ijzigen vries- nacht. Door een kogel uit de beigische lijn geschoten, werd hem een slagader afge sneden en de tengere jongen bloedde dood... Zijn opperste snik, met het reeuwschuim op de vege lippen was 'k Wist niet dat een mensch zoo lijden kon... maar alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus. Een zonnekind met apostelziel was geval len 't Kleine studentje uit het college van Eecloo, op 16-jarigen ouderdom van moe der weggetrokken, om Belgie te dienen, ten bate van Vlaanderen, dacht hij, was de heerlijkste idealist die de 4® Legerafdee- iing tellen mocht. Wat hij dacht en droom de tobde en verwezenlijkte voor zijn scha mele broeders in 't lijden, wat hij zich voor nam uit te werken, dat zal de Vlaamsche gemeente lezen in 't boek Grachtblomme- kes». dat op den dag der Beevaart, de Vlaamsche menschen verrassen zal. 5 September 1920, te Steenkerke, bij de asch van Joe English 18 September 1921 te Steenstraete, aan het terpje waar de ge broeders Edward en Frans Van Raendonck vielen waren voor 't rouwende Vlaande ren twee data van belang 27 Oogst, te West-Vleteren, zal weerom bewijzen dat van Prof. Dr Daels de Vlaamsche dooden harte van Vlaanderen het heerlijke thema Onze piëteit voor van den Ijzer het heeft doen jagen Vlamingen 1 gedenkt op dien dag vooral uwe dooden van den IJzsr en stroomt dien dag ter Beevaart. Programma en schikkingen zullen korte lings bekend gemaakt worden. Bijdragen, inlichtingen, wenken, enz., alles bij de schrijvers Cl. De Landtsheer, Oeverstraat, 17, Temsche Dr J. Leuridan, te Oost-Vleteren; Adv. M. Bulckaert Nieuw- poortstraat, 1, Veurne. Hedwig met bewogen stem en zonder op te zien. Bertram begreep hoeveel harteleed zij moest gevoelen, en meeqde haar eenigszins te moeten bemoedigen. Ge moet dien ring eens aan Hedwig teruggeven, lieve Leontine, zeide hij. Hij wist dat Hedwig den zin zijner woorden zou begrijpen. Neen, neen, antwoordde Leontine, met een lachtje tot hem opziende, ik kan er geen afstand van doen. ffedwig moet hem mij laten. Evenwel wil ik ook een trouwring hebben, die net als de gewone is. Zoodra ik geheel hersteld ben en mijn vingers weer zoo dik als vroeger zijn, moet ge mij een gladden ring koopen zooals mama er een heeft, en dan zult ge uw naam er in laten graveeren, niet waar, lieve Bertram? Hij mompelde een ontwijkend antwoord, zonder zelf te weten wat hij zeide. Eenige minuten later stond Hedwig op en verliet de kamer. O, hoe verlangde Bertram haar te volgen en haar te zeggen dat haar verdriet weldra zou gelenigd worden, en hij geen andere beminde; hoe hij er naar haakte, de ketenen af te schudden waarin hij geboeid was, en hoe hij het bitter beklaagde en er berouw over had, zoo zwak te zijn geweest, den dwazen wensch van Leontine in te willigen. Als hij intusschen zijn gade be schouwde, die hem zoo innig beminde en hem op afle wijzen haar genegenheid be toonde, dan moest hij telkens opnieuw tot zich zei ven zeggen, hoe jammer het was dat dit lieve, bekoorlijke wezen voor haar hartstochtelijke liefde geen wederliefde vond. Vtrvolg4). Leest en verspreidt de Paperingheiwar.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1