HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghen Omstreken. Gokes - Kolen - flnthraeieten HET GEHEIM HUWELIJK Apotheek Frans Van de "Plas uiESTVLETEREii. Liurits-firit san sim Sinas. Aboonementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 SansenVanneste Zondag 13" Augustus 1922. 15 Centiemen. 19' Jaar. Nr 33 Eene inlassehing Vacantie. A &G DE COCK, Vlaamsche Hoogeschool. o 15 sï v r> ii »5. P olitiek O verzich t. Nieuwe Conferentie te Londen. Het proces De Beuckelaere. Hun groote vijand. Openbare schuld. Het nieuw Belgisch grondgebied. De Vlaamsche Congressen. Voor de tweede maal. Herstel der Leuvensche Bibliotheek Gedenkteeken. In onzen Congo. De stem van een Waalsch Geleerd Het kamp Sennelager. E. H. CnmiEL LOOT Ens Ontslag. per Jaar Ui'gever Or ukWerij Papierhandel, 15, Gasthuissiraat. POPERINGHE Postcheckrekening nr 15570. 1'KIJS BERICHTEN, VEhKOOPIHGEN, 0,60 ct» per regel. 2 inl o 5o ctn 3 inl .o 45 ct" V'H'IS EP, 1 5o fr per regel ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor xo reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te BETALEN en moe pen voor den Vkijdao ingezonden worden. klwne berichten tegbn den Vrijdag noen. De school heeft heur poort weer open gezet en 't jonge volk heeft vrij-af voor verscheidene weken. Ouders, die zoo een lange reeks verlofda gen voor hun klein gasten in,'t verschiet zien, zuchten wel eens: «Wat richten wij er al dien tijd meê uit?» Deze vraag is inderdaad belangrijk genoeg om er even bij stil te blijven. Hetkind mag zoo maar niet onbekommerd prijs gegeven worden aan den soms wild- waaienden wind der verlofdagen. Binst het schooljaar was er een vaste regel vooropstaan, kleeden, enz., want de kinde ren moesten op tijd in school zijn. Vader en moeder, laat deze regelmaat voortduren. Gezonde kinderen hoeven geen gat in den dag te slapen. Laat het kerkklokje dat 's morgens de geloovigen ter H. Mis noodigt niet vergeefs klinken voor uw volk. Zendt uw kinderen naar de kerk en waakt er op dat ze het gebed niet verzuimen. Christene ouders weten dat het kind het gebed noodig heeft als brood. Het opent de bron van genade, maar buiten dat brengt het voor het jonge hart ten minste enkele oogenblikken van ingetogenheid en overwe ging. In veel gevallen zal het uw taak zijn, moeder, te zorgen dat de kinderen hun ge bed niet verzuimen. En een middel om uw kleinen aarrdachtig en met meer ingekeerd heid te doen bidden bestaat hierin: telkens een inzicht, een intentie er bijvoegen. Bijv.: Vandaag doen wij ons gebed voor de buur vrouw die overleden is. Laat de kinderen wat arbeid verrichten. Zij hebbeneen drang naar beweging. Welnu, laat dien drang tot uiting komen in 't werk. Onlangs sprak een moeder mij met fierheid over heur elfjarig meisje. Er was verlof en moeder had volstrekt moeten naar de nabu rige stad gaan en veel uren weg blijven. Vaders arbeid kon niet stil liggen en toen moeder met bekommerd gelaat over dien «lastigen dag» gesproken had, was Maria, de dochter, er tusschen gevlogen met den uitroepDaar zorg ik voor En met al de edelmoedigheid en den iever van heur jong hart, had zij de taak van huismoedertje op zich genomen. Zij was er prachtig in geslaagd en de lastige dag» was voor heel 't gezin een schoone 'blijde dag geweest, vol aangename herinneringen. De volle buiten, met zijn overvloed van tuin-en veldarbeid, biedt zeker meer dan de stad gelegenheid om het jong volk een werkje aan de hand te doen. Maar het blijft van het hoogste belang dat de arbeid niet als een dwang wordt opge legd. Dan wordt hij gewoonlijk met tegen zin, somswei met verbeten woede voltrokken. Het hangt meestal van de manier van hande len en spreken der ouders af, om van de kinderen vrije medewerking te verkrijgen. Dan wordt het werk een lust en een spel. Ik heb, bij een bezoek aan een kleine landbouwersfamilie, met genoegen gehoord, hoe de vader zijn twaalfjarigen knaap prees omditen dat werk, waarin de jonge Bernard zoo was zijn naam hem overgroote diensten had bewezen. We zaten er dien tijd, aldus vertelde vader, leelijk tusschen. Maar de jongen moet zeker gehoord hebben, dat ik over 't veel werk en den last geklaagd had. Ondervraagd kwam hij met eigen voorstellen af en ik kan u verzekeren dat hij zich geweerd heeft. Ik zag nog de oogen van den struischen boerenknaap gelukkig blinken, toen zijn moeder hem op den schouder klopte en zei: Dat zal een man worden Het beginsel der zelfwerkzaamheid moet gedurende de vacantiedagen steeds toegepast worden. Laat dat nu bestaan in emmers wa ter pompen, vuil water afdragen, meubels helpen schoonmaken of verplaatsen, aard appelen schillen, kolen of hout inhalen, boodschappen doen of nog wat anders. Moeders weten nog wel meer. Komt er dan niets van spelen, vrij spelen? Och ja, want we zijn nog in vollen Zomer en de dagen zijn lang. Doch zoo maar in 't wilde de wereld inja gen, dat nooit. De ouders hoeven te weten met welk gezelschap hun kinderen omgaan. Ondeugende kinderen kunnen op weinig tijds het werk van jaren opvoeding te niet doen. In deze tijden vooral, nu er veel jong volk al te vroeg rijp is door onbezonnen lezing, kinemabezoek enz., dient er dubbel gewaakt Mengelwerk van De Poperinqhenaar 8 op 't gezelschap. Dat is filet gemakkelijk, maar in dit geval moet ons woord wet zijn. Zoo wij oordeelen dat deze of gene vriend of vriendin geen gepast gezelschap voor onze kinderen is, dan klinke het onverbidde lijk neen. Kinderen grijpen ook wel eens gaarne naar een boek. Ik ben in een huis geweest, waar 't grootste meisje, als een leermeesteresse te midden van kleinere kinderen zat en verhalen voorlas. De kleinen luisterden muizestil toe, om nu en dan eens in luidruchtig handgeklap hun blijdschap te luchten. En dan koint er bij poozen nog een heer lijk verzet voor de kinderen: met vader en moeder eens mogen méégaan. Dat genot mogen we aan onze kinderen niet ontzeggen, onder voorwendsel van last. Hoe men het draaie of keere, het leven van ouders is een leven van opoffering. Laten we nooit om eens van te kinderen «af te zijn» de waakzaamheid te kort doen. En weze 't verlof nu een blijde tijd voor kinderen en... ouders! G. v. A. Elza Wolf. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, ROUSSELARE. GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. Eindelijk Nu'mag het verheugend nieuws uitgeba zuind worden het Oud Sijsteem bekent zijn ongelijk het Vlaamsche volk bekomt zijn volle rechtVlaanderen krijgt zijn Hooge- school Hoe het er toe gekomen is Met veel ge- rikzaag en gehaaszak met, langs beider zijden, veel water in den wijn te mengen met veel natuurlijke eischen van hooger- hand en veel bovennatuurlijke toegevingen van leegerhand. Afin zei Sissen en hij loste zijn maagkrampen... en 't stoof... Officieus, dus, staat het vastde Vlaam sche Hoogeschool komt er, in Midden Vlaanderen, te Roeselare en zal er geremi seerd worden voorloopig in het Asje- naai, op den Houtemarkt. Volgens een eerst opgevatte plan, vond men de gewezene zagerij van Cachthem - Kakthemallerbest geschikt evenals het midden voor deze bestemming, maar de uitvoerende commissie heeft te lang met den muis gespeeld en nu zijn die geteisterde ge bouwen verkocht aan een Consortium van zeepbarons, die er een gesticht zullen van maken voor oude jongmans, causa de nieuwe belastingen onder patroonschap van de profetesse Deborah, die haar maagd- dom op een hoogen berg ging beweenen, gedurende zeven jaar, zeven maanden en drie dagen Enkele détails Officieus dus, komt de Vlaamsche Hoo geschool te Roeselare in het Arsenaal, dit, voor een onbepaalden doch korten duur, want, men veronderstelt, dat de soldaten- wasscherij uit Roeselare verlegt naar Chkoolschkamp, in de gebouwen van Ker- linga, wat in Coolscamp natuurlijk veel herrie verwekt. Heel het geestelijk en bur gerlijk gezag van die gemeente,alsmede de er wonende Artisten, komen tegen dit Joro- jekt in opstand en vragen zich af en, wij? Dat is een angstige vraag ook. De vossen kunnen toch in de klokgaten niet kruipen bij de spreeuwen, en, of ze dat mirakel kon den verrichten, er is geen toren in Chkoolsch kamp, dus, 't is al gat en niet errond. Het burgerlijk en geestelijk gezag com ploteren dus samen. De vossen pruttelen We zijn, wij, toch geen kiekens En we zul len ne keer toogen dat we vossen zijn die kiekens eten En de fraaie menschen te Chkoolschkamp vezelen w'hadden dat hier nog noodig, die soldaten, in ons stil nestje 't Is schrikkelijk Volgens laatste inlichtingen zouden de vossen tijdelijk hun intrek nemen in de openstaande kosterij, of in de kerkfabrie- ke De nieuwe Vlaamsche veeartsenijschool komt te Poperinghe. Voor dit nieuw gesticht zijn nog geen gebouwen aangewezen. De ROMAN Ik kan het niet gelooven, zei Leontine, 't is alte vree'selijk.Dat een tijger een mensch verscheurt, dat een haai hem verslindt, begrijp ik, maar dat een boom een menschen- etend monster wordt, is mij een raadsel. Ik ben bang,dat ik van die verschrikkelijke ran ken en voelhorens zal droomen. Helaas, ook in andere plaatsen dan Madagascar worden menschen geofferd, fluisterde Bertram Hedwig toe. Toen ik er 't eerst van hoorde, hernam Baden, dacht ik, terwijl de voorstelling me weder voor den geest kwam, dat ik me als kind van de hoornen had gemaakt, welk een afschuwelijk monster in dien boom op Madagascar moet gebannen zijn, als het vermelde waar is. In elk geval echter kan men vragen Van waar het wonderlijke instinkt, dat den boom zoo afgrijselijk doet handelen, als een menschelijk wezen zijn bladeren aanraakt Hoe komt het dat zijn ranken, voelhoorns en bladeren een dood kist worden, als een mensch in hun bereik komt Ge hebt me waarlijk bang gemaakt, mijnheer Baden, sprak Leontine. Ik zal me nog gaan verbeelden dat de reusachtige voelhoorns me omklemmen. Mama, laat de lampen aansteken, de duisternis jaagt me na het hooren van die verschrikkelijke geschie denis vrees aan. Zij hoorde het niet dat Bertram tot Hedwig mompelde Wat beteekent de snelle dood der aan dien boom geofferden in vergelijking met de kwellingen van twee van uur tot uur meer gefolterde menschen- harten VI. Bertram had in zijn vertwijfeling een be roemden advokaat om raad gevraagd. De lang verwachte brief met diens ant woord kwam eindelijk. Bertram ontving hem juist toen hij met de familie koffie zat te drin ken. Dat couvert ziet er vreeselijk ambtelijk uit, merkte de bankier schertsend op, zonder echter te vermoeden welke gewichtige zaak werd behandeld in den brief dien het bevatte. Bertram deed zijn best een onverschillig gelaat te toonen, werkelijk echter was hij zeer opgewonden. De brief is van mijn zaakwaarnemer antwoorde hij zoo kalm hem mogeluk was en stak hem in den borstzak van zijn jas; hij had den moed niet, hem in tegenwoordigheid van getuigen te openen en te lezen. De bankier vond dit eenigszins vreemd, daar hij, hoewel Bertram sinds eenigen tijd niet meer onder zijn voogdij stond, hem als een lid van zijn gezin beschouwde; hij wilde echter geen onbescheiden vragen doen. Wat zal den brief behelzen dacht Bertram. Belooft hij mij vrijheid die vrijheid, waardoor ik zal kunnen verkrijgen wat mij het dierbaarste op aard is Geeft hij mij hoop op gelukof sluit hij voor mij voor altijd de gouden poort daartoe en geeft me aan vertwijfeling over Bertram was er blijde om dat Hedwig op dit oogenblik niet in de kamer was. Dat de mededeeling van den advokaat beslissend was, wist en gevoelde hij. Een zoo ervaren aangestelde Commissie zou, volgêns 'men verzekert, dezen center uitgekozen hebben, omdat er de veestapel vrij gebleven is van duitsche besmetting. We moeten het toch ook durven beken nen in het bezette gebied van Vlaanderen zijn de helft van de stiers gewezene duitsche ortskommandanten twee derde van de gei tenhokken zijn gewezen duitsche feldwebels en bijna al de koeien zijn activist, dus, een groot gevaar, want, zulke dingen, zou 'k zeggen, dat zet voort met den melk en nog, bijkans al de kalvers van die koeien komen averechts op de wereld, met hun achterste voren, 't is eenigNu, dat is eigenlijk de schuld van het Gouvernement, die al dien duitschen bucht naar hier haalde. Afin, laat ons hopen, le dat de nieuwe stichtingen een einde zullen stellen aan het jarenlange vitten, 2L' dat, door die lichtba ken van Hooge Koultour, te Roeselare en te Poperinghe, een vaderlandsche geest men schen en beesten zal doordringen, en 3L' dat de ontwikkeling door deze gestichten te weeg gebracht, het Vlaamsche volk zal no pen er de verfransching van te eischen. Warden Oom. P. S. Alle goede Vlamingen worden verzocht deze grootsche gebeurtenisse te vieren en de gevels van hun woonste te be vlogen. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), De hoofdministers der gealieerde landen zijn voor de zooveelste maal bijeen geko men om de kwestie der vergoeding te rege len. Binst den oorlog hadden diezelfde man nen de schoone spreuk gereed De Duitsch zal het al betalen om eene massa onge hoorde uitgaven te wettigen of om noode- loos vernielingswerk te plegen. Nu het komt op betalen gaat het zoo ge makkelijk niet. Het gaat hier voornamelijk om het verleenen van een moratorium aan Duitschland. Elk land heft een afzonderlijk klaaglied aan. Na deze huilpartij vernemen wij dat Frankrijk een moratorium wil verleenen maar van korten duur en met goede waar borgen van den kant van den Duitsch. Engeland, waar men ook meer en meer begint in te zien dat Duitschland niet kan betalen, zou het moratorium willen zonder voorwaarden daaraan verbonden. Van verschillige zijden streeft nien naar de herziening van het herstel- vraagstuk met het oog op den werkelijken staat van zaken. Sommigen zijn van meening dat een bot sing tusschen Poincaré en Lloyd Georges alleen nog kan vermeden worden door eene welwillende tusschenkomst van Belgie als bemiddelaar. Het proces De Beuckelaere, dat Zaterdag begonnen is, zal wel een heele maand duren. Er zijn 95 getuigen ten taste en 105 getui gen ter onlasting. Onder de getuigen zijn er een geheele reeks voormannen als de heeren Poullet, Helleputte, Van Cauwelaert, staatsminister Hymans, generaals Bernheim en Drubbel. ook M. Borms is gedagvaard om te komen getuigen. De Socialisten zijn woedend dul omdat het Congres van de Christene Werklieden zoo goed gelukt is.Zij zien ook dat de Chris tene werklieden in geslotene rangen eenen vasten weg opgaan en dat die weg juist die niet is waarop de Socialisten de werkmen- schen zouden willen geleiden. De Christene werkersverbonden, inge richt naar den wereldbrief Rerurn Novarum, vormen een machtigen dijk geworpen tegen den rooden Socialistischen stroom. En ze gevoelen het genoeg Voor den oorlog waren de financien van België welvarend en bleef ons budjet in evenwicht. België had toen 5 milliard open bare schuld. Heden is die schuld geklommen tot 34 milliard en dit niettegenstaande het verdrag van Versailles aan Belgie een bij zonder vergoedingsrecht toekent. De groote oorzaken van het stijgen dezer schuld zijn de vergoedingen en de werken van herstel alzook het verlies dat Belgie heeft op de 7 milliard en half marken die het overgeno men heeft aan 1.25 fr. tiet verdrag van Versailles van 28 Juni 1919, en een besluit des volkerenbonds van 18 Sept. 1920, schonken aan België het onzijdig grondgebied van Moresnet, het Pruisisch Moresnet, alsmede de kringen Eupen en Malmedy. Het grondgebied van het onzijdig Moresnet vormt de Belgische gemeente van La Cala mine, welke bij de provincie Luik is gevoegd geworden. Pruisisch Moresnet, bij het vorige gelegen en gevoegd, telt 600 inwoners, De Kring Eupen, ten O. van Verviers gelegen, heeft 175 vkm. oppervlakteen eene bevolking van 27 duizend inwoners. De bijzonderste stad is Eupen op de Vesdre. De Kring Malmedy ligt ten Zuiden van den Kring Eupen. Hij bedraagt 813 vkm. en de bevolking is 36 duizend inwoners. De voornaamste steden zijnMalmedyenSt-Vith. In deze kring ligt het militair kamp Elsen- born. De interallieëfde kommissie tot het bepalen der grenzen, voegde nog bij dat grondgebied gansch het deel der Kring Montjoie, dat ten Westen der spoorlijn Eupen-Malmedy gele gen is. Laatst heeft men vastgesteld dat geheel het nieuw Belgisch grondgebied een opper vlakte heeft van 993 vkm. en dat het 67,400 inwoners telt. De Vlaamsche Wetenschappelijke Con gressen gehouden te Brugge zijn op eene bijzondere wijze gelukt. Zij hebben een schitterend bewijs gegeven van Vlaamsche volkskracht en wel in den edel sten vorm. Na zulke Congressen kan niemand er aan twijfelen dat deze taal geschikt is voor alle uitingen, niet enkel van het schoone, maar ook van de Wetenschap. Minister Frank doet het uitschijnen als hij zegt dat onze taal op gelijken voet moet staan met het Fransch in de Hoogescholen en voornamelijk inde vervlaamschteHoo^e- school van Gent. Toekomend jaar zullen de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen gehouden worden te Antwerpen. De ZaakDaels» is eventjes weg en reeds is D' Daels voor de tweede maal bij den Minister moeten verschijnen. Ditmaal is het voor hetgeen D1 Daels te Brugge gezegd heeft. Men wil professor Daels beletten hoegenaamd nog een woord te reppen van die ongezonde toestanden op 't front. M. Daels werd verweten dat hij herinnerd heeft aan de woorden van den Koning waardoor gelijkheid in rechte en in feite beloofd werd. Volgens de Minister zou het eene beleediging zijn voor de Regeering haar te herinneren dat zij tot nu toe die belofte niet wist te vervullen. Het is wederom de katholieke Libre Beigique die naarden Katholieken Vlaming D1' Daels den eersten steen geworpen heeft Vóór den brand der Bibliotheek bezat die 300 duizend boekdeelen. Thans heeft de Bibliotheek 250 duizend boeken als giften ontvangen. De herinzame lingsdienst leverde eveneens 250 duizend werken. Door zijne bemiddeling zullen, bin nen een tijdperk van 5 jaar, in 't geheel 500 duizend boeken aan de Bibliotheek worden bezorgd. Bij dat totaal van 750 duizend boeken mag men er gerust nog duizenden bijrekenen door de groote giften die steeds toestroomen. Men voorziet dat binnen 10 jaar de volledig herstelde Bibliotheek over meer dan 1 millioen boeken zal beschikken Frankrijk heeft onder de geallieerden eene inschrijving geopend voor de oprichting van een granieten gedenksteen in het bosch van Compiègne, waarden 11 November 1918de wapenstilstand geteekend werd. Het monument zal den vorm hebben van een grafsteen en het zal dit japr op 11 No vember onthuld worden. België, de Vereenigde Staten, Engeland en Italië hebben bijdragen toegezegd. Op 1 Januari 1921 telde de blanke bevol king in de Kolonie 8221 inwoners tegen 6972 op 1 Januari 1920. Het aantal Belgen klom in één jaar van 3588 tot 4721. In eenen brief, gericht aan Dr Daels zegt M. Ch. Moris, de bekende Waalsche advo kaat aan het Beroepshof te Luik, het vol gende. «De straf tegen LJ, Heer Daels, uitge sproken, verheft U in de oogen van al wie vrij denkt. Ik bewonder U om uw werken, om uw karakter, om uw gedrag tijdens den oorlog. De kwellende maatregel waarvan U het slachtotfer zijt, doet mijne bewondering voor U nog toenemen. Ik betreur ten zeerste dat men een gedeelte der Vlaamsche bevolking verbiitert, in stede van met goeden wil te zoeken naar eerie oplossing van bevrediging, houdende volle- digen eerbied van de rechten der Walen zoowel als van de Vlamingen Het Vlaamsche volk moet den Heer Moris dankbaar zijn om die schoone woorden die Hij, als Waal, aan den Vlaming D' Daels toestuurt. Mochten er veel zulke klaarziende Walen zijn! Talrijke burgerlijke en vooral militaire ge vangenen, ook uit onze streek, werden op gesloten tijdens den oorlog in het groote kamp Sennelager, bij Paderborn in West- falen. Thans is men bezig met dit kamp om te ploegen ten einde het tot vredesdoeleinden te doen dienen. Pastor van St-Jan's parochie te Poperinghe. rechtsgeleerde kende alle gapingen en on volmaaktheden der wet, en als hij, na een ernstig onderzoek eener zaak, verklaarde dat er niets aan te doen was,kon men gerust alle hoop opgeven. Het gesprek tusschen de aanwezigen was levendig. Leontine was opgeruimd en bab belde vroolijk. Ten laatste kon Bertram de onzekerheid niet langer verdragen? hij zocht een voorwendsel en verliet de kamer. Hij ging echter niet naar een ander vertrek, maar in de vrije natuur, zoo ver mogelijk buiten allenieuwsgierige blikken en lastige getuigen, want hij wilde alleen zijn, als hij de beslis sing van zijn lot zou lezen. En toen hij in den zonnigen, schoonen, met frisch groen prij- kenden en met lieflijke bloemengeur bezwan gerden omtrek rondzwierf, scheen alles Hem zoo vroolijk toe alsof op aarde geen leed of droefheid was. De vogels kweelden en vervolgden elkander lustig van tak tot tak, veelkleurige kapellen zweefden over de bloemkelken, bijen gonsden,en alle geluiden om hem heen vormden tezamen die verruk kelijke muziek der natuur, welke het hart der gelukkigen sneller doet kloppen en zelfs den bedroefden 't leed verzacht. Bertram haalde den brief van den advokaat uit zijn zak en hield hemeenigeoogenblikken ongeopend in den hand. Nu zal ik mijn lot vernemen, sprak hij tot zich zeiven. Als ik dit gelezen heb, zal ik de gelukkigste of de ongelukkigste aller menschen zijn. Hoe zal het luiden? Hij opende het couvert en las «Geachte heer! Ik heb in uwe zaak gedaan wat ik kon. Met de meest ervaren kollegas heb ik er over beraadslaagd, ik heb alle voorname schrijvers geraadpleegd, alle omstandigheden nauwkeurig overwogen en Er is ernstig spraak dat M. Hubert, zijn ontslag zou nemen van Minister van Kunsten en Wetenschappen. Ook M. Ruzette, Minister van Landbouw, zou aftreden. Het kan wel zijn dat de andere Ministers ook hun ambt zullen nederleggen zoodat, bij de heropening der Kamer, onze huidige Regeering geheel zou gewijzigd zijn. Guido. De nieuwe herder der parochie werd geboren te Anseghem in 1862. Hij was vroeger opvolgentiijk onderpastor te Renin- ghe en te Ingelmunster en pastor te West- kerke, en werd nu pastor benoemd op St- Jans parochie alwaar hij heden Zondag 13 Oogst, plechtig zal ingehuldigd worden. Oir. 3 uur vertrekt de stoet uit het Kloos ter der Penitenten voorop het Katholiek muziek dan al de kinderen, knechtjes en meisjes van de parochie, gevolgd van de familieleden en uitgenoodigden met den nieuwen pastor. De stoet trekt langs de Bruggestraat, Plein, Statiestraat, St-Janskruisse naar de kerk alwaar de gewone aanstellingsplechtig heden zullen plaats hebben. Aanspraak van Z. E. H. Deken Vervaeke. Daarna plechtig Lof. De inwoners van St-Jans parochie worden vriendelijk verzocht hun huis te willen bevlaggen. STEMPELS IN CAOUTCHOUC. KOPEREN STEMPELS MET DATUM EN FIRMA (37 fr. 50) in 8 dagen gele verd doorSansen-Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. alle moeilijkheden berekend, en na'dit alles ben ik tot de onstootelijke zekerheid geko men,dat er geen mogelijkheid bestaat om uw huwelijk als nietig te doen verklaren. Indien ik u niet alleen als advokaat, maar ook als vriend, zooals ik die van uw vader was, een raad mag geven, dan zou ik zeggen, dat het voor u het verstandigst zal zijn, de zaak van de beste zijde te beschouwen en u niet langer te kwellen met plannen tot ontbinding van uw huwelijk, daar zij u volstrekt niet kunnen baten, 't Spijt me waarlijk, u geen aangena mer mededeeling te kunnen doen. Bertram las den brief nog eens over, om zich te overtuigen dat hij den inhoud goed had begrepen toen vouwde hij hem weer toe en stak hem in zijn zak. Hij was sterk van geest en lichaam, maar toch was hij in de eerste oogenblikken door dezen slag als verpletterd. Hij was doods bleek en zijn handen beefden. Hij moest tegen een boom gaan leunen,want hij vrees de dat een duizeling hem overvallen en hij tegen den grond storten zou.Als wezenloos staarde hij om zich heen. Zoo was dan nu zijn lot beslist er was geen onzekerheid,maar ook geen hoop meer. Hij moest gebonden blijven aan het schoone wezen, dat hij niet beminde, en zou voor altijd gescheiden zijn van 't meisje, dat hij innig lief had, Ik moet 't haar zeggen, mompelde hij, toen hij weer eenigsins geregeld kon denken, er schiet mij niets anders over dan het haar mede te deelen en dan deze plaats te verla tenDierbare Hedwig, het ware beter voor ons, zoo wij beiden gestorven waren! Hij wachtte het huis binnen te gaan totdat hij volkomen meester over zichzelven was geworden, opdat men zoo mogelijks niets Wij hebben het genoegen voor de oogen onzer lezers eene afbeelding te kunnen stel len der prachtvolle Lourdes-grot, opgericht in het bosch der Abdij van Sint-Sixtus te Westvleteren. In ons nummer van 4 Juni 11. gaven wij een kort bericht over de heerlijke plechtigheid der ^inwijding die plaats greep den 28 Mei 1922. Sinds dien ging er geen dag voorbij of talrijke familiën, scholen en pensionnaten van uren in het rond kwamen er naartoe gestroomd,om er ingetogen een vurig gebed te komen storten aart-het lieve Mariabeeld. Het prijkt daar immers zoo rustig en([zoo schoon in -het zoo stille woud, hetwelk tijdens den oorlog zoo luidruchtig was door de bezetting onzer verbondene legers Ongetwijfeld zal die plaats niet alleen de geliefkoosde wandeling worden voor de menschen van den Paters-Hoek maar ook onze christene bevolking zal er met betrouwen Onze Lieve Vrouw gaan bidden om hulp en bijstand naar ziel en lichaam, en tevens ondervinden dat ook daar onze Hemelmoeder met kwistige handen hare gunsten wil nederstrooien over harë trouwe vereerders van Westvlaanderen. Dat Pelgrims hier komen Van wijd en van zijd, 'k Zal zalving hier geven Aan ieder die lijdt Ave Maria aan hen zou bespeuren, en hij met de ande ren zou kunnen lachen en schertsen. Lachen en schertsen En in zijn boezem woelde de grievendste smart, in zijn brein brandde een verterend vuur. Hij gevoelde geen kracht genoeg om Hedwig reeds nu de noodlottige mededeeling te doen, en besloot daarmedektotinden avond te wachten en den volgenden morgen op reis te gaan. Hij ging naar Leontine, die hem nu buiten gewoon bekoorlijk en opgeruimd toescheen. Met een vroolijk gelaat kwam zij hem tege moet, Zij lachte hem allefbeminlijkst toe en vatte met haar kleine, teedere hand de zijne en drukte en streelde die zacht. Ge brengt mij den zonneschijn weder, sprak zij met haar lieflijke stem. Met u ging die weg, en de geheele omgeving kwam mij plotseling als verduisterd voor. Ik zou u zoo graag altijd bij me heb ben. Uit den mond eener andere vrouw zouden die woorden hem waarschijnlijk als vleierij hebben toegeschenen, waarvan hij zou heb ben gewalgd, van Leontines lippen echter klonken zij hem toe als de ware uitdrukking van haar gevoelen. En hoe eenvoudig en vrijmoedig zeide zij het hem Die teederheid en lieftalligheid troffen hem diep. Voorwaar, geen sterveling zou zoo wreed hebben kun nen zijn, die zachte hand van zich af te stooten of die liefderijke woorden met ruwe taal te beantwoorden. Leontine merkte ook nu geen verandering in hem op.De wolk die zijn gelaat verdon kerde, ontging haar blik, daar zij in haar volkomen rein vertrouwen volstrekt niet op de gedachte kwam, hem met argwaanende blikken te beschouwen. Een poosje later echter, terwijl zij al babbelend aan zijn zijde liep en hij zoo weinig antwoord gaf, bleef zij eensklaps verbaasd staan en zag hem opmerkzaam aan. Zijt ge niet wel, Bertram vroeg zij ontsteld ge ziet er zoo bleek en verdrietig uit. Hij deed zijn best om te glimlachen. Maar Jin dien glimlach lag iets gedwongens en pijnlijks. Leontine scheen het te bespeuren, en evenwel wierp die waarneming niet de minste schaduw op haar grenzenlooze liefde. VII. Eenige dagen later liep Hugo Baden, die bij de familie Harders zeer geliefd was,met Hedwig in een lommerrijke laan van den tuin te wandelen. Ge wilt mij dus niet verder aanhooren, juffrouw Hedwig? vroeg de jonge landeige naar. Het is geheel nutteloos, antwoordde zij. Ik ben uw vriendin zooals in vroeger tijd, maar de liefde, die gij verlangt, gevoel ik niet. Dit is alzoo uw vast besluit, juffrouw Hedwig? Ik heb dus jarenlang tevergeefs gehoopt. Ge hebt mij wel is waar nooit in die hoop gesterkt, maar ik meende dat dit was omdat ge nog te jong waart en de liefde niet kendet. Evenwel heb ik niet kunnen bespeuren dat ge een ander bemindet. Is dit nu het geval? Haar oogen vulden zich met tranen; zij legde de hand op zijn arm. Ik ben zeer ongelukkig, mijnheer Ba den, sprak zij. Ach, vermeerder mijn droef heid niet, ik bid u er om. Hij vatte haar hand en kuste die. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1