HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popeyinghe en Omstreken. RENAAT DE RUDDER HET GEHEIJW HUWELIJK Cokes - Kolen - flntbraeieten Zondag 27n Augustus 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 35. BOEREN Frankrijk. In 't Buitenland. Abonnementprijs Sansen=Vanneste, RQUWBERICHTEN, Oorlogsschade. A. G. DE COCK, P olitiek O ver zich t. De Conferentie te Londen. In de Kommissie van Herstel. Onze taal. Hun vaderland. Naar Duitschland. De Katholieke Vlaamsche Meisjes. Werkioozen. Wetenschappelijke boeken. Uitwijking. Hatelijk per Jaar In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Postoheckrekeinog nr 15570. POPEMNCHENAAR PRIJS BERICHTEN, VERK00PINCEN, Bene inlassching o.6o ctn per regel. 2 inl o.5o ctn 3 inl. 0.45 et" VONNISSEN, 1 5o fr. per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. fit, Door het gebrek aan hofsteden in België, de overdrevene pachtprijzen, uit oorzaak dat vele verwoeste hofsteden der vuurlijn verpacht wierden aan oude en nieuwe boeren van achter de vuurlijn, zijn vele onzer ge vluchte boeren genoodzaakt geweest in Frankrijk te blijven. In vele plaatsen van de fransche vuurlijn worden de hofsteden ver pacht aan Belgen. De officieële statistieken geven op als in Frankrijk gevestigd: 5000 belgische boeren. Die officieële statistiek is weerd wat vele statistieken van op een bureel gemaakt, weerd zijn???Indedépartementen Marne, Haute Marne, Aisne, Somme enz. komen er ten allen kante Vlaamsche en Waalsche boeren hen vestigen. De statistie ken geven op: 2000 voor Normandie. Een O erbij voegen ware verre overdreven, maar het getal is veel grooter. Normandie, dat de uitgestrektheid heeft van Belgie (30.000 V.K. Kim.) heeft 5 departementen: Sèine inférieure, Calvados, Manche, Orne, Eure. In het enkel département Eure zijn er juist 700 gemeenten. Er zijn belgische boeren in veel meer dan de helft dier gemeenten. In de omstreken van Pontaudemer, Le Neu- bourg, Breteuil, Verneuil zijn er gemeenten waar er 3, 4, 6 tot 8 Vlaamsche Boeren ge vestigd zijn. Op de markten van Pontaude mer, Le Neubourg, Breteuil, Verneuil, Laigle, Lisieux, Routot enz. hoort men vlaamsch als op de markt van Poperinghe, Yper, Veurne Dixmude. Vlaamsche aalmoezeniers bezoe ken ze ten hove, vergaderen ze in de dorps kerken en in gewestelijke vergaderingen. Te Verneuil (Eure) sprak zijne doorluchtige Hoogweerdigheid Monseigneur Chauvin Bisschop van Evreux met de grootste bewon dering tot onze boeren. Verleden jaar kwam de Zeer eerweerde Heer Kanonik Camerlynck Deken van Oostende tot onze boeren spreken te Verneuil en Laigle (Orne). De eerweerde Pater Jesuiet Van Eecke, kwam reeds twee jaar tot onze boeren spreken in Pontaudemer. Toen wij over eenige maanden te Breteuil, op de markt den boerengroep in lichtbeeld trokken, kwamen de franschen zien, zij konden hunne bewondering niet bemeesteren jen met handgeklap qntsnapte hun de kreet Quetlerace vaillante et solidaire! Die boeren komen 's Zondags bijeen op de hofsteden zij steunen elkaar en menig belgische boer leent aan elkander geld eerder dan in staats weerden. In al de steden der Eure hebben de boeren een lokaal waar zij bijeen komen. Voor de lezers van de Poperinghenaar: De foto der Belgische Boerenvergadering in het Belgisch lokaal, bij Jules Lamerant, te Le Neubourg (Eure). Karel van EECKE, aalmoezenier der Vlaamsche Boeren in Normandie. GEMEENTE WESTVLETEREN. HULDE AAN Op Zondag 27 Oogst 1922. Toen de wapenstilstand pas geteekend was en de met vrees bevangen oogen van zoovele moeders verstard uitzagen naar 't Westen, waar meer dan dertig duizend jongens gestorven waren, dan gingen er velen op zoek naar de graven van wie ze verloren hadden dan knielden en weenden er duizenden op de grafterpen van wie hun jong leven hadden geofferd voor hun land. Maar de piëteitsvolle drang naar het roo- de Vlaanderen verkoelde stilaan en de gra ven van onze jongens werden hoe langer hoe meer verlaten. Gaandeweg zou men ze geheel vergeten om nog enkel op materieële zaken te denken. Het zou eene blijvende schande zijn moesten de overlevenden de gedachtenis aan hun in den strijd gevallen broeders niet hooghouden, moesten de Vlamingen verge ten dat ginder 80 van hun eigen bloed verwanten liggen en niet één dag per jaar konden opofferen om op hun graf een gewe tensonderzoek te doen. Om dAt te verhoeden werd voor twee jaar eene eerste Bedevaart ingericht naar 't Graf van kunstenaar Joe English, verleden jaar herdacht men de Heldenbroeders Van Raem donck,in eikaars armen gesneuveld te Steen- straete, dit jaar zal men onze dooden her denken in den prachtjongen der 4C Legeraf- deeling,Renaat De Rudder Een bestendig komitee kwam reeds verleden jaar tot stand, dat als taak zal hebben ieder jaar eene Bedevaart in te richten waar men, in één graf, AL de graven onzer dooden van den Yzer herdenken zal. De ongewone deelneming verleden jaar te Steenstraete en de duizenden Bedevaarders da&r toegestroomd, waren een bewijs dat Vlaanderen zijn dooden niet vergeten zal. Dit jaar dan mag niemand ten achteren blijven. OP ZONDAG 27 OOGST, wordt eene Be devaart ondernomen naar het GRAF VAN RENAAT DE RUDDER. Te Westvleteren, op het militair kerkhof ligt het gebeente van het Vlaamsch prachtkind, gesneuveld aan 20 jaren in December 1917 in een ijzigen vriesnacht. Door een kogel, bij vergissing, uit Belgische lijn geschoten, werd hem een slagader afgesneden en de tengere jongen Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 10 ROMAN Hedwig, sprak zij, eerstdaags zal het jonge echtpaar een lange reis aanvaarden. We zuilen met de toebereidselen de handen vol hebben. Hedwig verbleekte en zag haar met een ontsteld gelaat aan. Waar gaan zij heen vroeg zij. Zij gaan een huwelijksreis naar het Zuiden van Frankrijk maken, antwoordde mevrouw Harders met zelfvoldoening. De dokter meent dat het warme en droge klimaat voor Leontines gestel het beste fs. Ik stelde Bertram voor, u mede te nemen, maar hij wilde liever met zijn vrouw alleen gaan. 't Was Hedwig alsof haar een dolk in het hart werd gestooten. 't Zal ons zwaar vallen, Leontine te missen, ging mevrouw Harders voort, maar 'tis voor haar bestwil, zij zal zich gelukkig gevoelen, en ik heb u immers nog, lieve Hedwig Ge zijt voor mij zoo goed als een dochter. Ik ben dadelijk hierheen gesneld, om 't u mede te deelen, want ik weet dat ge mij gaarne zult helpen om voor alles te zor gen, op-dat het jonge paar op reis aan niets ontbreke. Bertram is waarlijk recht vriende lijk. Gelooft ge dat hij veel van Leontine houdt O, wie zou haar niet liefhebben zei de gefolterde Hedwig ontwijkend. Mevrouw Harders gevoelde zich door dit antwoord gestreeld. Zij verliet Hedwig, om haar echtgenoot op te zoeken. bloedde dood. Zijn opperste snik was 'k Wist niet dat een mensch zoo lijden kon, maar alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus...! In dezen jongen idealist herdenken de IJzersoldaten al de schoone dierbare Vlaam sche dooden, en in 't bijzonder de gansche schaar intellectueelen en studenten, die het hun plicht achtten nevens den simpelen Vlaamschen volksjongen in slijk en bloed te staan en samen te sneuvelen voor België's vrijheid, maar ook voor Vlaanderens recht. België vergat dit... Vlaanderen niet 1 HET KOMITEE doet hierbij een drin gend beroep op alle Vlamingen om de in- richtings- en propagandakosten te helpen dekken en tevens deel te nemen aan de Bedevaart, waarvan de bijzondere schikkin gen en programma reeds zijn aangeduid. Stuur onverwijld uwe geldelijke bijdragen aan het adres van een der sekretarissen hieronder vermeld. Het Komitee voor de 3e Bedevaart Voorzitter Prof. Dr Frans DAELS. Secretarissen Dr J LEURIDAN, Oostvleteren. Michiel BULCKAERT, Advokaat, Nieuwpoortstr. 1, Veurne. Cl. DE LANDTSHEER, Oeverstr. 17, Temsche. De Leden M. M. Allaeys, E. H. Jan Bernaerts, Oskar Bekaert, Daan Boens, Volksv. H. Borginon, volksv. Butaye, K. Brabandt, E. H. Baelde, DrBrut- saert, E. H. Callewaert, E. H. P. Calbrecht, Bouwm. O. Carpenlier, Volksv. Colaert, E.H. Claeys, E. Cou- vreur, A. De Beuckelaer, O Dambre, Bouwm. A. De Bondt, Volksv. Staf De Clercq, E. H. De Vos, Dr De Kemele, E. H. De Deurwaerder, Dr O. De Gruyter, Dr Fr. De Landtsheere, Victor De Lille, Mevr. de Brouchove de Bergeyck, Dr F. De Pillecyn, Cl. De Meyere, H- Demol, M. Dupont, Dries De Vos, A. De Wilde, E. H. K. Elebaers, Piet Finné, Dr J. Goosse- naerts, M. Ghesquière, Mevr. Godderis-Lovette, Dr Hilaire Gravez, E. H. M, Geerardyn, A. Hans, Ward Hermans, C. Hodister, Maur. Hollebeke, E. H. Lam- brechts, Joris Lannoo, M Liesenborghs, G. Lefever, J. Leysens, J. Mussen, St. Martin, A. Martens, J. Mat- thys, Em. Claes, E. H. G. Merller, E. H. A. Nobels, Juul Pialteau, O- Peeters, Berten Pil, E. H. Flor Prims, Jufv. Julia Putman, Dr Jef RomDauts, Dr Roo- ryck, V. Sansen, Rafael Six, Adv. L. Scheere, Adv. Fr. Strubbe, J, Schoeters, E. P. Norb. Van Lint, E. Vader Abt. St-Slxtusabdij, L. Van Lierde, Dr Van den Bulcke, Dr Van Walleghem, Dr Verbeke, E. H. Cyr. Verschaeve, E. H. D. Vervaecke, Dr J. Verduyn, Am. Verbruggen, J. Vegbulst, M. Vermassen. E.H. Van den Abeele, Jufvrouw Maria Van den Bulcke, Volksv. Van Hoeck, E. H. Van Gramberen, E. H. Van Kerck- hove, E. H. Dr P. Van der Meulen, Dries Van Rom- paey, Volksv. Van Severen, Al. Van de Walle, Volksv. Van Caeneghem, M' Aug. Van Cauwelaert, M. Vaste- mans, E. H. Vanneste, E. H. Van Engeland, Fr. Van Nyvel, P.Van Wambeke, F. Uytenhove, M. Ysebaert. P S. Alle geldelijke bijdragen te zenden aan CL. DE LANDTSHEER, Oeverstraat, 17, TEMSCHE. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden YPER. Coffyn Arthur Baratto We Tresy Berghman Louis Meeuws Hilaire Vijnckier Joseph Degryse Albert WERVICQ. Decorte Auguste Corselis Georges Mahieu Aloïs Gadeyne Cyrille Provoost Henri Lesage Hector Debacker Gustave Descamps Honoré Demarets Edmond Baudewijn Edmond Mahieu Cyrille Ballots Auguste Delrue Emile Vanleene Léon Vermeulen Henri Neirynck Emile Marescaux Ravaut Desbonnets Camille Canniere Jules Baghein Jules Vandewoestyne Victor Baghein Charles Louis Coone Arthur Breyne Demuysere Deleye Jean Six-Taillieu Verhaeghe Charles Louagie Camille Debeuf Jules Debacker-Desreumaux Deman Aloïs fr 3050. 1662. 4970. 3629. 35355. 7148. 1290. 1085. 2640. 964. 1060. 2195. 1437.50 663.50 2230. 1455. 2304. 810. 600. 1216. 957.50 1425. 2810. 980. 1355. 320. 1120. 1844. 600. 865. 710. 1917.90 1690. 1300. 1090. 1850. 2750. Hedwig was alleen. Als verpletterd viel het hopelooze meisje op de knieën haar zwaarste beproeving zou nu komen, wanneer de man dien zij zoo vurig beminde, zou af reizen met de jonge vrouw, die zij zelve hem door haar smeeken had in de armen gevoerd. In vertwijfeling sloeg zij de oogen ten hemel. O God, hoe zal ik mijn leed kunnen dragen sprak zij smartelijk. Is er dan geen erbarmen voor mij, dat ik zoo onduldbare smart moet lijden De toebereidselen voor de reis veroorzaak te groote drukte. Mevrouw Harders bedacht en verzon alles wat de jongelieden konden noodig hebben. Bertram werd er door getrof fen. Zij legde daarbij zooveel zorgzame liefde aan den dag, dat zelfs een minder teergevoelige ziel dan de zijne er door geroerd zou zijn geworden. Maar de arme lijderes Hedwig 1 Bertrams hart bloedde, als hij haar met een kalm doch doodsbleek gelaat zag helpen aan de toebe reidselen voor zijn reis. Hij besefte dat zij nog meer leed dan hij en voortaan nog on eindig meer zou lijden, daar zij minder afleiding zou hebben. De reis en de zorg voor Leontine zouden hem verstrooiing baren, Hedwig daartegen kon slechts in stilte lijden en moest met gelatenheid het zwaarste offer brengen. Toen Bertram haar in den loop van den dag vóór zijn vertrek een oogenblik alleen trof, smeekte hij haar, hem des avonds een onderhoud van een paar minuten toe te staan. Nauwlijks had zij daarop toestemmend geantwoord, toen de bankier hen kwam storen en zijn schoonzoon met vaderlijke genegenheid onder den arm nam. Kom eens mede, sprak hij opgeruimd ik zal u iets laten zien, maar waarschuw u vooraf, niet te schrikken. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. Trouwe Bediening. Hij bracht hem naar de groote voorkamer en wees op een stapel koffers. Dat komt er van, als men met een vrouw op reis gaat, riep hij lachend. Ik heb me ook eens den last moeten getroosten, om met zooveel bagage op reis te gaan. Plotseling echter werd zijn gelaat ernstig. Ge ziet, mijn waarde zoon ging hij voort, hoe ge bemind wordt en voor u gezorgd is. Mijn vrouw verzint alles, opdat het u aan niets zal ontbreken, en gij, als wij niet meer bij u zijn, niet zult gevoelen dat wij met onze zorgende liefde u niet meer omringen. O, ge zijt beiden veel te goed, ant woordde de jonge man en drukte zijn schoonvader hartelijk de hand. Bertram was door deze enkele woorden van den bankier diep getroffen en nam zich plechtig voor, de zorg en liefde zijner schoonouders dooreen minzame behandeling hunner dochter te vergelden, al zou dit hem ook moeite kosten en moest hij zelf er smartelijk onder lijden. Eindelijk kwam de avond, en zijn hart werd meer en meer beklemd, nu hij van de door hem zoo innig geliefde Hedwig voor een geruimen tijd afscheid zou nemen. Zijging haar gewone avondwandeling in den tuin doen, en hij volgde haar. Helder blikten de sterren op hen nedermisschien hadden zij nooit een aandoenlijker tooneel gezien dan het afscheid van de twee gelief den, die voortaan zoo wreed zouden ge scheiden zijn. Eenige oogenblikken liepen beiden zwij gend naast elkander alleen de diepe zuch ten van Bertram verbraken nu en dan de plechtige stilte. Ik weet niet wat ik u zeggen zal, lieve Hedwig, begon hij eindelijk. Onder derge lijke eigenaardige omstandigheden heeft Wat een ongeluksgetal is toch dat cijfer 13. De conferentie van Londen, die eigenlijk de dertiende in hare soort is, was pas enkele dagen aan de gang en krak, ze valt in duigen als een broos kaartenhuisje. Waarom ja, moest dat nu ook de dertiende zijn In Londen is men het niet eens geworden Het mislukken der conferentie is ten deele hieraan toe te schrijven dat noch de Fran schen noch de Engelschen eene ware oplos sing voorstelden. Beiden kwamen af met lapmiddelen. De uitspraak over het toestaan van een moratorium aan Duitschland is thans over gelaten aan de kommissie van herstel. Deze heeft nog geene beslissing genomen. Welke mogelijkheden doen zich hier voor? De Kommissie kan, zelfs met gelijkheid van stemmen, het moratorium aan Duitsch land weigeren. Dit zou eene overwinning voor Frankrijk zijn en de Duitschers zouden waarschijnlijk hunne verplichtingen nako men, althans gedurende eenige maanden. Ofwel de Kommissie kan het moratorium toestaan, doch tegen waarborgen die 't Fransch gouvernement als deugdelijk be schouwt. Zoo b.v. het toezicht op mijnen en wouden. Ook in dit geval zou er geen verzet komen vanwege Frankrijk. Indien echter de Kommissie het morato rium zonder waarborgen toestaat en dit te gen het gedacht van Frankrijk, dan zou Frankrijk zonder twijfel met kracht daarte gen opkomen. Dan zou het Fransch gouver nement de maatregelen nemen die het noo dig acht. M. Poincarré heeft die maatregelen nog niet nader omschreven. Onze taal is noch Vlaamsch noch Hol- landschzij is de Nederlandsche taal. Het Nederlandsch taalgebied omvat, buiten Holland en Vlaamsch-Belgie, een gedeelte van Fransch-Vlaanderen, de Noordneder- landsche volksplantingen, Oost-en Westin- dische koloniën, het land der heldhaftige Boeren in Zuid-Afrika. In de Noorderlijke Staten van de Vereenigde Staten leeft eene talrijke Nederlandsch sprekende bevolking. Moge onze geliefde taal steeds groeien en bloeien! misschien nog nooit een man afscheid genomen van het meisje dat hij beminde. Het schijnt me al te ontzettend en al te strijdig met de natuur toe. Ik moet van u, die de vreugde mijns harten zijt, voor altijd afstand doen. En terwijl het leven zonder u geen bekoorlijkheid meer voor mij heeft, ben ik gedwongen aan de zijde eener andere vrouw mijn ellendig bestaan voort te slepen. En evenwel kan ik die vrouw niet haten. Maar de grievende smart zal niet van mij wijken vóórdat de dood zich over mij erbarmt. Hedwig hief haar bleek gelaat tot hem op. Er is niets aan te veranderen, zeide zij met zachte, bevende stem, en daarom moe ten we trachten ons in ons lot te schikken en ons leed moedig en gelaten te dragen. Maar ons ongeluk is zoo ontzettend groot 1 riep hij in hevige opgewondenheid. Wij zijn niet de eersten en eenigen, die ter wille hunner liefde moeten lijden,hernam Hedwig op gedwongen kalmen toon. Wie weet hoevelen in dit oogenblik ten aanzien der zwijgende sterren denzelfden boezem- strijd strijden als wij.Laat ons moed hebben en volharden, Bertram, dat zal ons zelf voldoening schenken. De zwakke alleen wordt door zijn leed neergebogen, omdat hij geen steun in zich-zelven vindt. Maar 't is mij onmogelijk u te vergeten, dierbare Hedwig 1 nam Bertram weder het woord. Wat zal daarvan het gevolg zijn En toch moeten we, hoe zwaar het ons ook za! vallen, elkander trachten te verge ten, antwoordde Hedwig. Ik zal echter nimmer een ander kunnen huwen. Mijn leven zal voortaan vreugdeloos zijn, mijn hart zal voor de liefde gesloten wezen,maar ik zal trachten niet te morren en mij met gelatenheid in mijn lot te schikken. De gewezen Belgische onderofficieren hebben hun Congres gehouden te Doornik Zij hebben het zeer natuurlijk gevonden daarvan eene «fête franco-beige» te maken De Brusselsche bladen schrijven doodge woon «De menigte hield niet op Frankrijk toe te juichen Wij, dommeriken, wij dachten dat wij in België leefden en dat zelfs voor Belgische oud-onderofficieren, België het vaderland bleef! Meer vrouwen dan mannen. Volgens de optelling van 1920 zijn er in ons land 3.641.801 mannen en 3.760.475 vrouwen. Er zijn dus ongeveer 120 duizend vrouwen meer clan mannen. De vrouwen echter zijn in de minderheid in de provinciën Limburg en Luxemburg. Twee maten. Duysters heeft millioenen verduisterd en is dus een gemeene dief, noch min noch meer. Hij wordt nochtans niet behandeld als een gewoon veroordeelde. Hij mag in Ant werpen blijven alhoewel andere veroordeel den van zijn soort in de gevangenis te Leu- van opgesloten zijn. Hij moet de gevangeniskleeren niet dra gen. Hij mag in een afzonderlijke kamer twee maal per week bezoek ontvangen waar gewone veroordeelen slechts 2 maal in de maand mogen bezocht worden in de spreekcellen achter traliën. Duysters was Burgemeester van Berchem bij Antwerpen. Alhoewel sinds verschillige weken veroordeeld heeft hij enkel deze week zijn ontslag van Burgemeester ingediend en bleef zoo zijne wedde als Burgemeester ge nieten. Intusschen zit Eerweerde Pater Stracke in een boevenpak met het gewoon regiem der groote misdadigers in al zijne strengheid toegepast. In eenen brief uit Knocke -a/- zee lezen wij Erbarmelijk seizoen 1... Het weder is nochtans niet de eenige oor zaak van dezen treurigen toestand. Wij bes- tatigen dit jaar een zwaar en talrijk afreizen naar Duitschland. Deze misplaatste nieuws gierigheid, waar zekerlijk een tikje eer-en heerschzucht bij klopt, benadeeligt groote lijks den blóei onzer badsteden. Wij zullen deze misplaatstheid niet dieper beschouwen en niet verder onderzoeken of dit reizen naar het bezette gebied met «patriotisme» overeenstemt ofwel altijd de gegeerde ge noegens verschaft. In Duitschland zien ze zoo gaarne de marken die ze met den oorlog in Belgie ge laten hebben tot zich wederkeeren, onder den vorm van franken wel de verstaan Zooals een zonnestraal leven en blijheid medebrengt, zoo komt het verslag over den vijfden Landdag der Katholieke Vlaamsche Meisjes onzen donkeren Vlaamschen hemel met eenen straal van hoop op leven verblij den. Zondag was het feest in Leuven. Een paar duizend Katholieke Vlaamsche Meisjes kwa men er bijeen om geestdrifdig hunne belofte van trouw aan Vlaanderen te hernieuwen, 'tls een verheugend teeken, Vlaanderens vrouwen worden Vlaamsch! De landsbond der Katholieke Vlaamsche Meisjes is zijne inrichtings periode voorbij. Nu versterkt hij zich en door steeds meerde re uitbreiding zal hij een ware kracht wor den. Nu telt de Landsbond reeds 5900 le den. De Meisjes vertegenwoordigen het moois te gedeelte van Vlaanderen. Zij worden eens de opvoedsters en zoo de opvoedsters zijn, zoo worden de volkeren. De meisjesbewe ging heeft maar één ideaal dat Katholiek en Vlaamsch is. Maar aan dat ideaal behooren zij dan ook in de volledigste dienstbaarheid. Vlaanderen en (Christus zijn geen twee meesters. Zij huldigen tegenover hun Vlaamsche volk het gebod van Christus" zelfde naastenliefde. In dien zin sprak de Voorzitster Mej. Julia Putman. Mocht de inrichting der Katholieke Vlaam sche Meisjes eene vingerwijzing zijn voor vele onderwijsgestichten die vergeten dat zij ook «Vlaamsche Meisjes» moeten vormen. Het moge zelfzuchtig klinken, Hed wig, maar ik geloof waarlijk dat 't mij zou verheugen, indien ge geen ander liefde kondt schenken. Het is geheel natuurlijk, dierbare Ber tram Indien ik u door den dood verloren hadt, of gij mij ontrouw waart geworden, zou het een ander geval zijn, maar nu zal de herinnering aan u mij steeds heilig zijn. Wij moeten van elkander afstand doen, hoewel wij elkander vurig beminnen, maar omdat onze plicht het eischt.Dat valt zwaar, doch het bewustzijn onzen plicht gedaan te hebben, zal ons sterken en bemoedigen. Laat ons het afscheid kort maken, om onze kwelling niet te vergrooten. Ik kan geen vrede hebben met het denkbeeld, voor altijd van u af te zien, riep Bertram met diepe aandoening ik bemin u te vurig. Hij kon den zin niet voleinden hij vatte haar handen en bedekte die met kussen. 't Was slechts een korte droom van geluk, zei Hedwig. Doch wat de toekomst ons ook moge baren, de liefde, die wij elkander toedragen, zal ons beter maken en veredelen. God geve het 1 stamelde hij. 't Werd tijd om naar huis terug te keeren. Nog een oogenblik stonden zij zwijgend onder de fonkelende sterren. Zij spraken niet af om voortaan betrekking met elkander te onderhouden of door briefwisseling of op andere wijze elkander iets van zich te doen weten. Het scheen hun beter toe, eik verder verkeer te vermijden vriendschap is een treurige vergoeding voor geliefden, die elkander zoo vurig beminnen. Zij moesten hun liefde in hun hart begraven, en daarom was het 't beste, dat beiden in stilte leden, zonder elkander hun leed te klagen. In Mei beliep het aantal arbeiders aan gesloten bij de Werkloozenkassen 700.955. Hetaantal werkioozen op dit totaal arbeiders was 49.521 dus 7 werkloos op 100 aange slotenen. In April bedroeg dit percent 9. Voorzienige werklieden verzekeren zich tegen de plaag der werkeloosheid. Tijdens het Vlaamsch wetenschappelijk Congres te Brugge werd in eene der zalen van het provinciaal gouvernement eene boekententoonstelling gehouden die buiten gewoon veel belangstelling verwekt heeft. Deze tentoonstelling behelsde uitsluitend Vlaamsche en Noord-Nederlandsche boe ken over al de takken der wetenschap. Een kijk op die rijke verzameling leverde dadelijk het antwoord op de bewering dat er geene Nederlandsche wetenschappelijke boeken bestaan. Vele van die boeken werden geschreven door geleerden die eene wereld beroemdheid in hun vak verworven hebben. De woningnood. In het Staatsblad van 20 Augustus ver scheen het Koninklijk besluit waarbij eene Staatspremie wordt ingesteld om het bou wen van goedkoope woningen door partiku- lieren te bevorderen. Het Koninklijk besluit regelt de toekenning van premiën aan de bouwers van (de tienduizend eerste goed koope woningen. Deze premiën zullen bedragen 3000 fr. in de gemeenten van 60 duizend inwoners en rheer 2500 fr.in de gemeenten van 15-tot 60 duizend en 2000 fr. in de gemeenten van min dan 15 duizend inwoners. De premie mag nog met één tien de verhoogd worden voor gezinshoofden die 3 tot 4 kinderen te hunnen laste hebben en met twee tienden, wanneer zij meer dan 4 kinderen te hunnen laste hebben. Ovèr de waarde van het huis, de vereisch- ten voor den bouw, het vermogen der aan vragers van premiën en de uitsluitingen, verschenen in het Koninklijk besluit uitge breide aanduidingen. Dagelijks vermeerdert het aantal Bel gische werklieden, die in den vreemde eene bezigheid zoeken. Fransche statistieken laten ons thans we ten, dat ér op dft oogenblik ongeveer 400 duizend Belgen in Frankrijk werkzaam zijn. Vóór den oorlog waren er 50 duizend Vlaamsche werklieden die den oogst in Frankrijk gingen af doen en het aantal ar beiders voor al het ander werk was toen 25 duizend. Zooals men kan vaststellen, is het verschil nog al merkelijk, en dient die buitengewone toestand vlak onder de oogen gezien te wor den. Het Congres der Vlaamsche Oud-Strijders (V. O. S.) heeft eene motie aangenomen waarbij zij met de meeste verontwaardiging protest aanteekenen tegen het oproepen van Duitsche soldaten als bezwarende getuigen tegen een Vlaamsch Oud-strijder. Ligt daar niet iets onmenschelijk laag in vanwege een Belgische Krijgsauditor, van een Belgische soldaat, die vierjaar in de bloedgrachten van den Yzer zijn leven voor zijnland veil had,te trachten te bevuilen door dezen juist die 's lands vijanden waren en waartegen ook juist diezelfde soldaat heeft moeten strijden Zulkehatelijkheid werd begaan in het pro ces van den oud-strijder De Beuckelaere, betrokken voorden krijgsraad van Brabant. De krijgsauditor moeste zich schamen Guido. Wekelijksche aankomst van Engelsche wagens Kamions en nieuwe wielen 8 cm. breed, aan voordeelige prijzen bij MAR CEL S WA E LS, Proven. Te Cregled bij Budapest is tijdens een nachtelijke militaire oefening de bliksem op een munitiewagen gevallen. Vijf officieren werden gedood en drie gekwetst. De stadsschouwburg te Pilsen is afge brand met al wat hij inhield. De schade wordt op ongeveer 4 millioen geraamd. Ook aan de aangrenzende huizen werd schade aangericht. Vaarwel, Hedwig 1 sprak hij diep geschokt, vaarwel, innig geliefde Dit zal de laatste maal zijn dat ik u kus en u in het liefdevolle oog zie. O God 1 hoe smartelijk is dit oogenblik Vurig drukte hij haar aan zijn hart, en Hedwigs standvastigheid verliet haar machteloos hing zij aan zijn hals en snikte luid. Hedwig 1 dierbare Hedwig fluisterde hij, het scheiden valt mij te zwaar. O, mocht de Hemel het gebeurde ongedaan maken 1 Wat moet ik doen 't Lieve meisje was intusschen weer eenigszins bedaard geworden. Zacht maakte zij zich uit zijn omhelzing los en sprak We kunnen niets anders doen dan troost en bemoediging zoeken in het gebed. God zal ons, hoop ik, kracht geven. Daar stonden zij hand in hand. Zij wilden scheiden, maar konden niet't was alsof de door beiden gevoelde smart hun telkens weder tot elkander trok. Had ik alles vooruit geweten, zei Ber tram met bijna klanklooze stem, dan zou niets mij hebben kunnen bewegen om toe te geven. Liever zou ik gestorven zijn dan dit verraad aan mijn liefde te plegen. Geen andere dan gij, Hedwig, zou mijn vrouw worden, dat was mijn hoop en vurige be geerte, en nu sluit ik u voor het laatst in mijn armen. Nimmer zal die zachte hand weer in de mijne rusten, nimmer zal ik V" lieve lippen weder kussen. .aborg van Vaarwel, Bertram 1 stame' vend, en haar gelaat was dopens{raat sloeg den blik naar den met den hemel en voegde er n .0ll mogen wijelkander beminn'j^ö811 vdn f Zacht wrong zij zich uitJat'en van 9 tot 11 u. ging het huis in.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1