HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popermghe en Omstreken. ApotJieek Frans Van de Plas Gokes- Kolen - Antbraeieten Zondag 3" September 1922. 15 Centiemen. 19' Jaar. Nr 36- HET GEHEQH HUWELIJK Plukken en drogen der Hop. Derde aioemeene Bedevaart De Beuckelaere vrij In 't Buitenland. Aboanementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 Saasea-Vaniieste. j 15,Gasthuiss raat. i Pü EHINGML I BERICHTEN, VEPiROOPiKGEN, Eene ialassching V0H&ISSEII, RQUWBERICHTEN, Hoopvolle verschijnselen? A. G DE COCK, naar de Yzergraven. Oorlogssch a de Politiek O ver zich t. Erge toestand in Europa. Voor de oorlogsinvaliedan. Amnestie. Het Ylaamsch tooneel. Valsche geldstukken. Het masker afgerukt. Onze Bankbiljettenmoien. Belgie en de Petrooikwestie. Nieuwe baukbrievan van 1000 frank. per Jaar U i'gever Oitikkerij. ap>«=nhar»ri r>l, ,1 Postcheokreksning nr 15570 POPKRINGHENAAR 0.60 ct» per regel. 2 inl o 5o ctn 3 inl. 0.45 ct° i 5o fr. per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijztm op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. KlBINE berichten tbgen den Vrijdag noen. Het menschdom heeft zijn oorlogsroes nog niet teenenmaal uitgeslapen, en woelt en raaskalt, nog altoos ten prooi aan de redelooze logiek der droomen. Er zijn nog steeds oneindig meer menschen dan vóór den oorlog die vinden dat ze benadeeld en verongelijkt en miskent worden, die beroep doen op wraak, op geweld en wreedheid. Wij mogen het deze lieden niet kwalijk ne men. Wij zijn nog niet zoo teenemaal ontko men aan de wildheid van onzen oorsprong, aan de droevige overleveringen van het voorgeslacht, aan die erfenis van ruwheid, bloeddorst en wreedheid, die de grondsla gen daarstelden van 't vóórvaderlijk ge moed. 't Was heel onmogelijk dat meer dan vier jaar moorden en branden, deze bodern- looze zucht van heele volkeren naar de ver nietiging van andere volkeren, dat gestort bloed bij volle beken, die opgeofferde en gestolen levens bij vele millioenen, geene opzweeping zou voor gevolg hebben, den opbloei niet zoo begunstigen van de minst waardige gevoelens in den mensch. Die krijg, het was eene gestadige aanpreking, eene ophemeling van geweld. Het geweld zetelde op den troon, was de Godheid zelf, en het recht volgde het slavelijk, vernederd en beschaamd aan zijnen zegewagen ge klonken. En toch komt er eene kentering in den toestand, die licht en rede laat vermoeden. De menschen schijnen een spoor te willen volgen, dat naar de ontdekking van hun vijand leidt. Zij schijnen eindelijk te ver moeden, wie die vijand is, die Antichrist, die vernietiger van alle menschelijkheid, van alle rede, van alle rechtzijne gruwe lijke Majesteit de Oorlog. Hij verliest eiken dag iets van zijn afgoddelijkheid, van zijn taboutisme. Men durft hem reeds bezien, en schrikt niet meer voor zijn aanschijn, ge lijk gisteren nog de onderdanen van den Chineeschen keizer, die wisten dat er dood straf stond op den ontwijdenden blijk dien een onderdaan op den Monarch van het Hemelsche-Rijk dorst staan. Men gelooft niet meer in de bestendigheid van den oorlog, anders zou men er zooveel maatregelen niet tegen nemen. Duitschers zijn naar Frankrijk gegaan, Franschen zijn naar Duitschland getogen, die saSm hout hebben gesprokkeld om eene vredebrug te timmeren, die wellicht den stroom van haat overbogen kan, welke sinds eeuwen tus- schen die twee landen stroomt. En in twee-honderd-vijftig steden van Duitschland, ja, in 't vernederd Weenen zelve, bij de schoone aan den Danau, die men heeft uitgekleed en daar laat zitten in hare vernederende naaktheid, stijgen vloe ken tegen den oorlog, geen eeden van wraak, geen beroep op herkansen. Het is de eerste maal dat de wereld zoo iets te zien krijgtde overwonneling die zijne wraak overwint en zijne schade en zijne schande en afkondigtlaat voor taan de oorlog onze gezamelijke vijand zijn. Comedie 't KanAl die menschen hadden elkaar 't woord gegeven, de Franschen die naar Berlijn togen om de Duitschers, de Duit schers en de Oostenrijkers, om de Fran schen een rad voor de oogen te doen draaien. Maar bekent toch dat de camouflage daar heur meesterstuk heeft voortge bracht. Maar zou dat nu toch zoo een uitzonder lijk wonder zijn indien de haat van dat volk, voor den oorlog, rechtzinnig was Is hij zoo bijzonder weldoende, die oorlog, zoo sympathiek En waarin ligt zijne onoverwinnelijkheid? Iedereen zweert bij de bestendigheid van den oorlog. Lieve Heer nochtans, stond op de hand der vreedzamen, aangezien Hij Petrus zijn zwaard deed bergen en geene enkele maal in al zijne predicatiën den mensch ontslagen heeft van 't betrachten des vredes. 't Kan een hersenschim zijn, te gelooven in 't einde van het proces met den sabel te hoopen op een Wereldgerecht, waarbij de beul niet meer tevens oordeelen moet en halsrechten met zijn zwaard. Maar is het soms geene zonde voor God, niet te gedoo- gen dat er aan de eeuwigheid van den mo dernen Moloch, den oorlog, getornd worde, te begekken en te bespotten, degenen die niet knielen voor 't geweld? Te verachten, zij die durven verhopen dat God medelijden zal hebben met het menschenkind, wiens moeder niet meer weten mag, waar men het in den grond stopte Mengelwerk van «De Poperinohenaar» 11 ROMAN Nog lang liep Bertram in hevige gemoeds beweging in den tuin op en neder menig maal kwam de gedachte bij hem opdat het kleingeestig en onmanlijk van hem was, zijn eigen geluk en dat van Hedwig voor een ander op te offeren, maar eindelijk werd hij rustiger. De edele houding en onderwerping van Hedwig waren hem tot een voorbeeld ook hij wilde geduldig en gelaten zijn. Eerst Iaat in den nacht ging hij naar zijn kamer. Hij noch Hedwig hadden er 't minste ver moeden van, dat zij bij hun nachtelijk afscheid een stillen toeschouwer hadden gehad. IX. Met de meest verschillende gewaar wordingen stonden op den dag van het vertrek der jonggehuwden de huisgenooten van den heer Harders op. Na den nacht rusteloos en in droef gepeins te hebben doorgebracht, had Hedwig ten laatste zoo veel zelfbeheersching verkregen, dat zij zich kalm en bedaard kon voordoen. Bertram was stil en in zich zeiven gekeerd. Op zijn gelaat was geen spoor te ontdekken van den feilen strijd, dien hij in zijn boezem gestre den had. Leontine had gerust geslapen. De gedachte dat zij een teerbeminde echtgenoot had, en dat deze haar even innig beminde, had haar in haar droomen de schoonste beelden voorgespiegeld. Stellig, wij mogen ons zwaard niet weg werpen een geheiligd wapen zoolang het maar auter en haard verdedigt. Maar zwich ten wij ons voor te veel mistrouwen jegens de betoogers tegen de onzinnigste, de wraakroependste bekentenis van de ellende onzer fnenscliheid. Wachten wij geen oogenblik te lang, ons zwaard in den schede te brengen. Laat ons twee euvels vermijden die even zondig zijn te vroeg in den vrede te geloo ven of te laat. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, ROUSSELARE. GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. De hop is dit jaar, niettegenstaande er nog al wat venijn geweest heeft, wel ge lukt niet alleen hier in 't Poperingsche, maar ook in de streek van Aalst en vooral in de naburige vreemde landen. Zelfs is het te verwachten dat er meer hop, dan de brouwerij noodig heeït, op de markt zal zijn. Het gaat dan ook uiterst noodig zijn dat de landbouwers zouden trachten eerste kwali teit van hoppe te koop te bieden. Immers wanneer eene koopwaar overvloedig op de inarkt is, blijft het minderwaardige altijd onverkocht, terwijl beste voortbrengsels, altijd genoeg koopers vinden. Het ware te betreuren, moesten de brouwers, in hunne aankoopen de voorkeur geven aan vreemde hop, omdat de kwaliteit soins beter zou zijn dan de onze. Groote hoeveelheden zouden hier onver kocht blijven en aan den landbouwer vele zorgen en onkosten veroorzaken. Daarom kunnen wij er niet genoeg deaan- dacht op roepen,het plukken der hop bijzon der te bezorgen. Het ware wenschelijkdat er enkel en alleen bel per bel geplukte hop, die goed gedroogd en juist genoeg gesulferd is, te koop geboden worde. Al te groote concurrentie uit den vreemde ware dan niet te vreezen, en den verkoop prijs zou ruimschoots de meerdere moeite vergoeden. U. S1MOENS, Staatslandbouwkundige. In een stoet van duizenden deelnemers, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, trok de derde bedevaart van Oost- naar West-Vleteren. Boven de menigte wapper den feestelijk een honderdtal veelkleurige vaandels van Vlaamsche vereenigingen. De Kerk van West-Vleteren, waar om twaalf u. een plechtige gedachtenismis werd opgedra gen, kon onmogelijk al de bedevaarders bevatten. Na den dienst hield E. P. Calle- waert vanaf den predikstoel, een toespraak, waarvan het motto was Hij is voorbijge gaan, al goed doende Het kenmerk van de voor Vlaanderen gesneuvelde soldaten, zegde de gewijde redenaar, is de liefde voor den grond en vooral voor de moeder die de Vlaamsch-bewuste en idialistische vader landsliefde in zich vereenigl. Hierna begaf men zich stoetsgewijze, onder het spelen van treurmuziek naar het graf van Renaat De Rudder, op het militair kerkhof van het dorp. De aanblik op de me nigte en de vele, rond het met bloemen ver sierd graf, geschaarde leeuwenvaandels, was ontroerend en grootsch. Onder de aan wezigen bemerkten wij o. m. De Beucke- laere, die op zijn doortocht werd toegejuicht Prof. Daels, volksvertegenwoordigers De Clercq en Van Severen, Pater Callewaert, veel geestelijken, enz. Prof. Daels hield onder de grootste stilte de gedenkenisrede Renaat De Rudder, in deze hulde van het levende en met den dag levendiger ontwa kende Vlaanderen, aan uw leven en uw offer gedenken wij de jongste onzer jongens, die zooals u, met de opkomende kracht van hun mannenspieren, met het kloeke woord van een zuiver hart en ziel, met den jongen gloed van heel hun idealisme, den dubbel zwaren 't Sloeg elf uur, en het rijtuig stond voor de deur. Hoe goed Hedwig zich ook poogde te houden verbleekte zij toch, toen het oogenblik naderde waarop hij, dien zij boven alles liefhad haar zou verlaten. Bertram nam afscheid. De bankier drukte hem hartelijk de hand, mevrouw Harders omhelsde hem met groote teederheid. Ge zult goed voor haar zijn, ik weet het, sprak zij. O, zeker, ik zal goed voor haar zorgen, was zijn kort antwoord. Eenigeoogenblikken stond hij besluiteloos voor het lieve meisje dat hij zoo hartstochte lijk beminde, toen reikte hij haar de hand. Vaarwel, Hedwig! zeide hij. Vaarwel, Bertram! lispelde zij, zonder haar oogen tot hem op te slaan. Welk een koud afscheid is dat! zei Leontine. Waarom geeft ge Hedwig geen kus, Bertram? Ik zou zelfs een vreemde niet zoo koel vaarwel kunnen zeggen. Hedwig is zoo goed als mijn zuster en mag niet zoo afgemeten en vormelijk behandeld worden. Geef haar een kus en neem afscheid van haar zooals tusschen zulke oude vrienden past. Bertram echter vertrouwde zichzelven niethij durfde het niet wagen nogmaals een kus op de lippen zijner dierbare Hedwig te drukken; hij vreesde dat zijn aandoening te hevig zou zijn. Hedwig trok zich insgelijks terug, de droefheid dreigde haar te over weldigen. Ge zijt tegen heeren zoo koud als ijs, Hedwig, zei Leontine lachend en voor vrou wen zoo warm als een zonnestraal. Van mij zult ge toch, hoop ik, niet zoo koel afscheid nemen. Zij omhelsden en kusten elkander teeder, strijd aangingen tegen vreemde dwingelac dijen en onrecht. De machthebbers van den dag hebben uwe vrienden gehuldigd als de beste soldaten. Gij zijt gesneuveld al roepend tot de vrienden Doe uw plicht maar de machthebbers hadden bun verboden te spreken van de grootsche, alles omhelzende en bezielende plichten van naastenliefde tegenover eigen volk. Gij zijt gestorven, fier en gelaten, sprekend tot alle Vlaamsche vrienden en tot de opkomende geslachten het woord van uw hart, het gebod van uw bloed. Alles voor Vlaanderen en Vlaande ren voor Kristusuw laatste woord, uw eenigste wensch, werd verbannen uit de officieële verslagen en redevoeringen. Zoo bleef het de onbetwistbare eigendom van Vlaanderen, die de machthebbers vier jaar lang in de loopgraven van den Yzer hebben gezocht en getrachtte vatten in hun handen, zoodat zij ten slotte tot het besluit zijn geko men en tot het besef dat het iets onvatbaars was, en onmogelijk eene volksziel in boeien te knellen. Nu de tijden van verwarring voorbijgaan, rijzen uit ons bebloed Yzerslijk onze Vlaam sche volksjongens met den dag grooter voor ons volk op. Gij Renaat De Rudder, waart een van deze ootmoedige, hoogerbegaafden, rijk aan waren adel, en echte liefde, die met helderen blik de ziel van hun volk hebben doorgrond, en zijn inwendig leven hebben verlicht, met hun kunst, met hun woord, met hun daad. Voor ons blijft gij een eenvoudigen Vlaamschen jongen, een groote onder de grooten en door de eeuwen heen gedenkt het Vlaamsche knapenschap uw klacht en uw gebed aan den Yzer. Spreker leest dit gebed voor, en besluit zijn rede zeggende De Heer, die alles geeft, heeft u aan Vlaanderen ontnomen, zijn naam weze gebenedijd Vervolgens werd hier nog het woord gevoerd door de heeren Dr Leuridan, adv. Leo Scheere, en Dr De Beuckelaere. Deze laatste zegde o. m. dat de hulde aan de Vlaamsche dooden tegelijkertijd ook is een gewetensonderzoek van het levende Vlaan deren, dat moet verwezenlijken het ideaal, waarvoor onze jongens sneuvelden. De plechtigheid op het kerkhof eindigde met het voordragen vaneen huldedicht van Pater Mortier, door Mej. Schonken van Mechelen, en een bloemenhulde aan den gesneuvelde, van de zijde der Vlaamsche meisjes. Namens de meisjesbonden van Antwerpen werd een bronzen tak op het graf neergelegd. Hiermede was de bedevaart aan het graf van Renaat De Rudder geëindigd, en verlieten de meeste bedevaarders West-Vleteren. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op l'n Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WAESTEN. Braem Jean Duprez Jules Desmytter Achille Vandenbulcke-Leroy Dequeker Henri Vandamme Cyrille Ramont Alois We Decrock Dieryck Polydore Braem Désiré Waterblez Prosper Boussemaere Charles Vercoutere Valère fr 5845. 1105. 12056. 2070. 5426. 9214. 1563. 2233. 528. 869. 923. 1884. 1215. Volgens den Amerikaanschen bankier Vanderlip, die een onderzoek gedaan heeft in Europa, staan verschillige landen aan den boord van eenen afgrond. In Oostenrijk is de daling van den wissel koers onafgebroken geweest. Daar Oosten rijk steenkool en graan noodig heeft uit het buitenland en dit moet koopen met geld dat bijna niets meer weerd is, zoo staat Oosten rijk voor eene geheele instorting en vooreene buitengewone ellende. In Duitschland is het vraagstuk veel uitge breider. Maar als Duitschland zal beginnen te vallen, het zal veel rapper gaan dan met Oostenrijk omdat de liefdadige hulpzich hier min zal laten gevoelen. In Italië en Hongarië is de toestand even eens moeilijk. Niemand betwist, zoo ver klaart Vanderlip,de billijkheid der Fransche eischen.maar het is duidelijk dat Duitschland en een hemelsch licht blonk daarbij in de oogen der arme lijderes. God zij metu,lieve Leontine! fluisterde zij, en doe uw recht gelukkig worden Ik ben reeds gelukkig, volkomen ge lukkig, antwoordde Leontine. 't Is mij alsof de aarde een hemel is geworden. Door hem! ontglipte nauwlijks hoor baar Hedwigs lippen, maar toch had Leon tine de woorden verstaan. Ja, door hem! herhaalde zij. Lieve Hedwig, ik vind in hem mijn hoogste geluk. Bertram geleidde zijne echtgenoote naar het rijtuig, waaromheen al de dienstboden gegroepeerd stonden, om het door allen ge liefde jonge paar vaarwel toe te roepen. Leontine lachte door haar tranen heen, toen zij zag dat de oude Geertruida een weinig rijst en een ouden pantoffel achter haar wegwierp, 't geen volgens eene oude overle vering geluk aanbrengt. 't Is in alles een ware huwlijksreis, zeide zij tot haar echtgenoot. Toen het rijtuig voortrolde, barstte zij in tranen uit, en Bertram liet haar eenigen tijd ongestoord weenen, om haar daarna door een voorspiegeling van het genot der reis weder tot kalmte te brengen. 't Was weer lente, en evenals de trekvogels keerden Bertram en Leontine terug. De laatste brieven van Leontine getuigden van zooveel levenslust en opgewektheid, dat mijnheer en mevrouw Harders door hun inhoud zich als verjongd gevoelende en met het levendigst verlangen de terugkomst van hun liefling tegemoet zagen. Bertram en Hedwig waren bij het weder zien veel kalmer en bedaarder dan bij het niet onmiddelijk de sommen kan betalen,die men ér van eischt. Doorveelte vragen loopt Frankrijk gevaar minder te ontvangen. Daarbij gaat Duitsch land ten onder, de gebuurlanden zouden bijna zeker volgen en wat nut en voordeel kan er komen van een Europa dat half ge ruïneerd is? Bankier Vanderlip weet geen geneesmiddel voor de ziekte waaronder Europa lijdt. Wie zal de vermaarde dokter zijn die de passen de remedie za! vinden Te beginnen met 1 September 22 zullen de Belgische oud-soldaten oorlogsinvalieden, die in Frankrijk gevestigd zijn, voor hunne reizen per spoor in Frankrijk dezelfde voor- deeien genieten als de verminkten van dit land. Wederkeerig zullen de Fransche vermink ten, in Belgie verblijvend, hier dezelfde voordeelen hebben op den Belgischen spoor weg als onze oorlogsinvalieden. Naar aanleiding van de vrijspraak van Dr De Beuckeiaere moet uit geheel het land een beroep op barmhartigheid opgaan jegens de soldaten, die werkelijk gefaald hebben en thans nog in den kerker dit oogenblik van metjschelijke zwakheid uitboeten 1 Is de tijd, na vier jaar wapenstilstand, niet aangebroken om eens voor goed eene streep te halen door die fouten, kleine en groote, door onze soldaten bedreven Zou ons land mingroot.inin schoon zijn wanneer het in eene delmoedig gebaar hetlot der on gelukkige gevangenen wilde verzachten, indien het hunne nijpende ketenen wilde losmaken In aansluiting met de wenschen uitgedrukt op het Vlaanisch Congres te Gent vragen wij dat het werk der begenadiging spoedig zou doorgedreven worden. Amnestie 1 Volledige Amnestie 1 Dezen zomer waren de openlucht-vertoo ningen door den groep Dr De Gruyter, op verschillige plaatsen ingericht, echte ver openbaringen. Voor dezen Winter ook belooft ons Vlaainsch tooneel hoogerop te gaan. De groote schouwburgen zullen daarin den toon en het voorbeeld geven. De Koninklijke Nederlandsche Schouw burg van Antwerpen wi! het prachtig pro gramma van Dr De Gruyter verwezentlijken. Het hernieuwd Gentsch tooneel staat onder de leiding van den gekenden Vlaamschen tooneelspeler Karei Van Rijn en de Konink lijke Vlaamsche schouwburg van Brussel ondër het bestuur van M. Arie Van den Heuvel zal dezes droomen over Europeesche tooneelletterkunde voor de Vlamingen trach ten te verwezentlijken. Zoo de plaatselijke maatschappijen ge lukken in den keus hunner tooneelstukken hebben wij redenen om met spanning het komend tooneeljaar in Vlaanderen tegemoet te zien. Nog maar pas zijn de nieuwe nikkelen franken in omloop gebracht of men beweert reeds dat er valsche stukken onder zijn. De valsche stukken zijn echter goed te herken nen aan hun donkere kleur. De echte stuk ken zijn uit zuiver nikkel vervaardigd. Zij hebben eene klaarzilveren tint. Zij kunnen nog goed herkend zijn uit de valsche daar zij kunnen aangetrokken worden door een zeilsteen. De zinken stukken, onder den oorlog gemaakt, waren veel gemakkelijker te ver- valschen dan de nikkelen stukken. Ook is het getal valsche zinkstukken zeergroot. Het nationaal Syndikaat van Y. P. T. T. Z., waarin zoovele christene Agenten ver doold geraakt zijn omdat zij het als een onzijdig syndikaat aanschouwden, heeft thans het masker der onzijdigheid afgelegd. Het nationaal syndikaat staat op het standpunt van klassenstrijd. Het leunde steeds aan bij de socialistische partij, in den duik, maar het zal voortaan openlijk bij de socialistische partij aansluiten. Makker Legrand van Charleroi zegde in zijn verslag op het Congres dat de doode takken van het syndikaat erdoor zullen afgerukt worden. De doode takken zijt gij, christene man nen. Uwe plaats is dus niet meer in hunne afscheidzij wisselden slechts eenige woor den en vermeden elkander later zooveel mogelijk. Wel verre van te trachten elkaar in 't geheim te ontmoeten, hielden zij nooit een gesprek, waarbij geen anderen tegen woordig waren, 't Scheen alsof zij waren overeengekomen, zich zoo al niet als vreem den, dan toch koel tegen elkander te gedra gen. Beiden vreesden elk vertrouwelijk onderhoud; als Bertram toevallig in een ka mer kwam waar Hedwig zich alleen bevond, ging hij dadelijk terug als voor een verzen gend vuur, en Hedwig handelde eveneens. Deze stelselmatige koelheid tusschen beiden was zoo in het oog vallend, dat zij Leontine en haar moeder niet kon ontgaan. De eerste beknorde nu eens Hedwig, dan weder haar echtgenoot, soms beiden tegelijk, daarover, en mevrouw Harders was recht boos op haar nicht en verweet haar dat zij haar schoonzoon niet met de noodige achting en niet vriendschappelijk genoeg bejegende. Maar Hedwig liet zich niet van haar stuk brengen. Wat zij echter daarbij leed, is door geen pen te beschrijven. Onder die voorge wende koelheid en terughouding bloedde haar het hart. Zij bespeurde dat tusschen Leontine en Bertram een inniger betrekking was ontslaan, en haar boezem werd vaneen- gereten, als zij getuige was van de teeder heid en erkentelijkheid, die de jonge vrouw haar echtgenoot betoonde. Met de grootste vreugde greep zij dan ook de gelegenheid aan, om de familie Harders voor eenigen tijd te verlaten. Een school vriendin, die kortelings gehuwd was en in de nabijheid eener grooter stad op het landgoed harer moeder woonde, had haar uitgenoo- digd, den zomer bij haar door te brengen. Hedwig maakte zooveel haast om aan die rangen tusschen de roode, maar wel in de christene organisatie. Aan U te oordeelen. De bankbiljettenmoien van ons land is goed gesmeerd. Op 24 oogst laatst waren er voor een bedrag van omtrent 6 milliard en half frank briefjes in omloop. Dit is 20 millioen frank meer dan over veertien dagen en 200 millioen frank meer dan op einde Juni. Zou de marken-fabrikatie wel eene rape- lijke ziekte zijn dan? Tijdens de conferenties van Spa, Genua en Londen was er herhaaldelijk spraak van de petrooikwestie. Thans meldt men dat Belgie van den eersten dag onderhandelingen gevoerd heeft ten einde ook een deel van de petrool-ont- ginningen in zijn bezit te hebben. De onderhandelingen hebben tot dien uitslag geleid dat, dank zij de hulp van Frankrijk en van onze Engelsche vrienden, zoo staat het in de officieuze mededeeling, de Roemeensche Regeering aan Belgie de verzekering gegeven heeft dat belangrijke en rijke petroolvergunningen aan een parti- kuliere Belgische maatschappij geschonken zijn. Sinds Maandag werden de nieuwe bank- brieven van 1000 frank door de Nationale Bank van Brussel uitgegeven. Ze zijn blauw gekleurd. Op de eene zijde dragen jde brie ven de beeltenis van Koning en Koningin links en rechts in watermerk het medallion van Leopold 1. Op de andere zijde eene af beelding van de oude beroemde Ypersche hallen en eene kantwerkster vlijtig aan 't werk. De teekening is lieten wel verzorgd De vorige bankbrieven van 1000 frank waren uitluitend in 't Fransch. De nieuwe brieven zijn tweetalig opgesteld. Guido. Opvolger van S. VANBEN BERGSE, Bcrïenplaats, 8, (Kleine Markt), - POPËRI .V ii II IE. Als een loopend vuurtje verspreidde zich Vrijdag het goede, het biijde nieuws Dr De Beuckelaere is vrijgesproken! Vrij gesproken en onmiddelijk in vrijheid gesteld. Dit is het einde van dien bangen kruisweg dien Dr De Beuckelaere binst 9 maanden en half afgelegd heeft. Wij verheugen er ons omenmet ons alwie het hart op de rechte plaats heeft. Het proces heeft aan geheel het land en ook buiten ons land, waar het proces met belangstelling gevolgd werd, aangetoond welk schoon figuur Dr De Beuckelaere is maar ook met welke helsche woede hij om zijn Vlaamsen zijn bekampen werd. Vrij, na gevangen genomen geweest te zijn op den vooravond van zijne herkiezing die zeker en vast daardoor mislukt is. Vrij, na 9 maanden en half als een ellen dige misdadiger opgesloten geweest te zijn in een somber gevang. Vrij, na eenen verwoeden veldtocht door schandige dagbladen gevoerd te zien tegen al wat hem heilig en dierbaar is. Vrij, na een tergend uitpluizen niet alleen van zijne daden maar ook van zijne gedach ten, van zijne innigste gevoelens. Vrij, na zijne eer te krabbel te zien gesmeten zijn door eerlooze deugnieten, na zijne gezondheid eronder te zien lijden, zijne toekomst gebroken te zien. Ge zijt vrij, ge moogt gaan, nadat enkele oogenblikken te voren de doodstraf tegen U gevraagd werd. Al wie de gruwelijkheid, de onmensche- lijkheid daarvan inziet kan niet beseffen hoe het mogelijk is dat men met het gerecht zoo lichtveerdig kan omspringen. Moge het nu toch eindelijk gedaan zijn met die politieke processen. Het is hoog tijd dat de Vlarnidgen» aan den lijve niet meer gevoelen wat het is de minste te zijn in zijn eigen land. Het woord dat voortaan overal moet door dringen is Rechtherstel en kwijtschelding. Rechtsherstel voor geheel ons volk, kwijt schelding voor hen die zondigden uit blinde liefde. uitnoodiging te voldoen, dat Leontine er eenigzins verwonderd over was. Omstreeks Kersttijd had een heuglijke gebeurtenis plaats, die door allen met 't grootste verlangen was tegemoet gezien Leontine beviel van een dochter. De bankier had zeer op een stamhouder gehoopt; daaren tegen verklaarde mevrouw Harders, wellicht met een weinig vrouwelijk sluwheid, om haar echtgenoot met het fait accompli te verzoenen, dat zij recht in haar schik was, dat zij een kleindochter had gekregen. De eerste spruit uit dezen eigenlijk niet voor deze wereld gesloten echt was een aller liefst meisje met helderblauwe oogen en goudgeel haar; 't was een fijn gevormd schoon schepseltje. De moeder werd niet moede haar schat te aanschouwen waarin zij het bekoorlijkste kind van de geheele wereld zag. Toen de jonge moeder volkomen hersteld was, werden de levendigste debatten gevoerd hoe men het kind zou noemen, en bij die ge legenheid sloop de argwaan, dat haar echt genoot haar niet beminde, het hart van Leontine binnen. Op zekeren dag namelijk waren de echtge- nooten alleen in de kinderkamer, waarheen Leontine den vader van haar liefling had medegetroond. Kom eens hier, Bertram zeide zij, heni naar de wieg voerende, zie eens hoe lief ons engeltje daar ligt te slapen. Maar we hebben nog geen naam voor haar, en 't wordt nu toch tijd dat zij gedoopt wordt. In elk geval moet zij naar een bloedverwant of vriendin genoemd worden. Ha, daar valt me juist iets in, en ik begrijp niet hoe ik niet reeds vroe ger op die gedachte ben gekomen. Weet ge hoe onze liefling moet heeten? Hedwig' Dan komt ook vrede weer in ons vrede- behoeftig land. Mocht het proces D1' De Beuckelaere dat bewerkt hebben, de eerste om er zich in te verheugen ware Dr De Beuckelaere zelf. Daarin zou hij eene kostbare vergelding vinden voor den last en het lijden dat Hem zoo onrechtvaardig werd aangedaan. We lezen in La Dernière Heure van Zondag 11. Zooveel lieden hadden aan de beschuldi ging geloofd met al de hun eigen goede trouw, misleid door zekere hysterische pa triotten of eenige lynxen,wier belemmerende waakzaamheid genoegen vindt en glorie in het overal opzoeken van verraders. Men vraagt zich thans af, of door hen als aktivist getakseerd te zijn, eenvoudig niet beteekent niet te behooren tot hun kliek of hun meening niet te deelen. Maar de opgewondenen,wierzoo gerucht makende als slechte ingegeven vaderlands liefde zich inspant om onophoudend den haat onder de Belgen aan te wakkeren, het wantrouwen aan te kweeken, en in zekere mate dat van de Vlamingen te rechtvaardi gen, schijnen ons nog gevaarlijker. De pijnlijke beklemming die het hart van zooveel vaderlanders beving, is thans ver dwenen, dank zij de wijze beslissing van den Krijgsraad van Brabant. Deze ontlast het nationaal gevoel van een onverdienden smet en doet een grooten stap vooruit tot de politiek van rust, die het land zoo zeer noodig heeft. De politieke atmosfeer klaart op het is een goede dag voor het vaderland. In het Nieuws van den dag vinden wij: De overgroote meerderheid der getuigen heeft bevestigd dat er aan het front, in het Belgisch leger, erge Vlaamsche grieven waren, en dat onze jongens dikwijls daar behandeld werden als ondergeschikte Bel gen van tweede klas. Zal men het nu geloo ven, ja of neen? Zal men ze nu herstellen, en, wel ten volle, zoodanig dat de gelijkheid geen ijdel woord meer weze, maar een werkelijkheid? Zullen al de Vlaamschhaters de wapens neerleggen en begrijpen dat zij de ergste vijanden zijn van Belgie en van de Belgische eenheid? Zij zijn het die door het vonnis van den krijgsraad getroffen zijn de Vla mingen zijn overwinnaars. Uit de Socialistische Volksgazet De vrijspraak van De Beuckelaere is een groote overwinning voor heel het Vlaamsche volk, en nog een grootere overwinning voor zoovele oudstrijders, die valschelijk beschul digd waren, van defaitisme. Uit het Kortrijksche Volk deze korte uitroep Vrij na honderdmaal ter dood te zijn ver wezen door hyperpatriotten van Soir en «JFIandre Libérale», «Nation Beige», Etoile en andere Libres Arme Wullus! Arme auditor Stiel u—a—amamgM»— Op 14 Augustus j. 1. waren er in En geland 1.332.100 officieele ingeschreven werkloozen. De acht-en-veertig werklieden die op den boden van den koolput Argonaute te Jackson, in Calitofnië, bedolven zijn, schijnen verloren. Inderdaad, de eenige put langs welken zij konden gered worden, is nu door de gassen ingenomen. Te Sünching in Beieren is een groote molen door brand totaal verwoest, waarbij 1500 ton graan geheel verbrandden. De schade bedroeg ruim 50 millioen mark. In den Haver, Zaterdag avond hebben er botsing tusschen de politie en de stakers plaats gehad. Er werden charges uitge voerd. De gendarmen en de politie werden met steenen geworpen. Een kommissaris van politie, een agent van den veiligheids dienst en tien gendarmen zijn gekwetst. Ten slotte is het de politie gelukt, de orde te herstellen. De Engelsche steamer «Borulos», is in de Roode zee op eene rotsklip geloopen. De passagiers werden met paniek geslagen en talrijken sprongen over boord in zee. Twaalf personen zijn aldus verdronken. Uit Simla wordt een ernstige bootramp gemeld. Een met personen propvol geladen veerboot, die lieden overbracht naar een godsdienstfeest, liep op een zandbank en sloeg om. Er zijn 50 personen, waaronder 18 kinderen, verdronken. Ja, zij moet naar onze dierbare vriendin Hedwig worden genoemd. Dat is een mooie naam Zij zag dat Bertram verbleekte en zijn geheele lichaam beefde. Hij was eenige oogenblikken sprakeloos. Neen, niet Hedwig! sprak hij toen, en dat op zoo'n beklemden toon en terwijl hij zooveel moeite had zijn aandoening te onder drukken, dat Leontine hem verwonderd aanzag. Bevalt die naam u niet? vroeg zij. O zeker, heel goed antwoordde hij kortaf. Welnu, waarom wilt ge hem dan niet aan ons kind geven? Waarom zouden we onze liefling niet Hedwig noemen? Ik heb dien naam altijd met genoegen gehoord en uitgesproken. Gij immers ook Bertram? 't Is een mooie naam! antwoordde hij ontwijkend. Zij zag hem verbaasd aan. Wat zijt ge heden wonderlijk, Bertram, en wat klinkt uw stem vreemd! Ik begrijp er niets van, Om Leontines blik te ontwijken en zijn ontroering meester te worden, boog hij zich over zijn slapend kind en streelde het zacht over het lieve kopje. Er is niets uit te begrijpen dan dat ik haar liever anders wil genoemd hebben, sprak hij aan zijn stem zoovéél mogelijk vastheid trachttende te geven. We zullen wel een nog schooner naam kunnen vinden. Vervolgt.) Wekelijksche aankomst van Engelsche wagens Kamions en nieuwe wielen 8 cm. breed, aan voordeelige prijzen bij MAR CEL SWAELS, Proven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1