MEUBELPAPIER HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popeünghe en Omstreken. naKianH van onzen Bedevaart naar lourdes. Gokes - Kolen - Anthraeieten HET GEHEIIW HUWELIJK Apotheek Frans Van de Plas Zondag ÏO September 1922. 15 Centiemen. 19' Ja,ar. Nr 37 Mijn Vlaanderen. Schadeloossteli r. g De Woningnood. In 't Buitenland. Linoleum Abonnementprijs In Stad fir. 6.50 In Belgie pp0y, 8.00 Buitenland 13.00 Sansen-Vanrtesie ritus BERICHTEN, VERK00PI8GEN, Eene inlassching V0NMSSEN, A &G DE COCK, Het probleem der Oorlogsschade. - i'oi» ss i n k. - Politiek O verzieh t. Eene belangrijke beslissing. Het Belgisch voorstel. De gevolgen voor Belgie. Uitgesloten. Het nieuwe Treinboek. Standbeeld aan den Yzer. Een onbekende zwarte soldaat Op weg naar Amnestie. Gerechtskosten. Martelaars. Terugkeer van Baron Ruzette Overeenkomst met Canada. Op Studiereis naar Berlijn. De prijs van vrede en oorlog. Ijij Simsen-VïuuK'ste per Jaar Ui'&ever O- ukkerij. Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Postcheokrekening nr 15570 0 6o ctn per regel. 2 ir 1 o 5o et" 3 inl o 45 ctn 1 5o fr per i egel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Merh aide /nmncen prijzen op aanvraag Ali.e annoncen ZIJN VOORAF TE BETALEN en MOEIEN VOORDEN Vrijpao INQEZONDEN wordEN. Kleine BERICHTEN TEGEN den Vrijdag noen. 't Was ongenadig voldoende in Westvle- teren daar zagen wij dien overgrooten toeloop volks uit al de Gouwen van Vlaan deren; daar zagen en hoorden wij Leuridan, Daels, Leo Scheere; daar zagen en hoorden wij, bóven en dóór alles: Adiel De Beucke- laere, vrij, vrijEn... 'daar voelden wij Daar voelden wij eindelijk de zege van recht over onrecht; het leven, schietend uit het graf van Renaat De Rudder en zóó veel andere prachtjongens, het leven uit de dood; hetgrootsche begin! Daar zagen en voelden wij veel grootheid, en, reikhalzend boven al die schoonheid en grootheid, zagen wij in geest ook veel cijnische laagheid, nu door de pootengezonken en wegduikend,kruipend lijk een tetting, doch om kwader weer op te rukken. En we zijn zotgelukkig teruggekeerd over schoone wegen, door prachtige landouwen, langs bekoorlijke hoeven en huizen, met bloemperken omgeven. Is Vlaanderen schoon Vlaanderen wordt de schoonste streek van de geheele wereld. Landschap en steden landbouw en bouwkunst doen om prijs en zullen de bewondering van de ge heele wereld winnen en verdienen. Zie Yper; zie Dixmude; zie Nieuwpoort; zie Veurne; zie Staden; zie al die preutsche, fijntige dorpen geworden. Wat een herwording in 't fijne! Wat is dit alles heerlijk en schoon. En kan een voelende Vlaming dit zien, zon der dat zijn hart in zijn lijf danse en zijn kop, hitsig geworden uit de volheid van zijn herte, op en «echt schiete en zijn mond deze over vloed losse: Vlaanderen! Wie zijn Vlaanderen doorreist kan niet oud zijn, al zwinkelde hij op zijn beenen. Vlaanderen is te schoon en te jong om den ouderdom te voelen. Wij zijn allen jong en we bloeien inêe met Vlaanderen en we jube len mee met de ruischende siagslingerende Noordzee. We beginnen slechts te leven. Leve het leven! Wat zal het al niet worden en zijn Vlaanderen is zoo schoon en ook zijn volk moet schoon worden. Schoon Huis, schoon Volk Aan U, leiders, die grootsche taak, Uw volk uit zijn kindschheid op te leiden. O! 'k weet het, er is zóó veel te doen, doch wat kunnen mannen niet als dezen, die te Westvleteren de liefdeschreeuwen uit hun ziele losten? Wat kunnen niet de leiders onzer standsorganisaties? Er is werk op het spit; ziet maar rondom U. Jongvolk van Vlaanderen, het verlof duurt voort; vliegt rond Vlaanderen en leert Vlaanderen dwers-door geerne zien. Leert het volk kennen, kweekt medelijden in uw herten voor het volk en begeestert u voor zijn opbloeiing. Kijkt, hoe schoon alles is: de zonne, lijk een bewaarde vrouwe, die jong, met haar lach betooverde, en, oud, met haren goedmoedigen lippeplooi nog verovert, monkelt ook nog zoo moederlijk over het wemelende groen, met vaal en geel door spekt. Ziet, alsof het nog zomertijd was, totetrekken waterhondjes droeve jongens achtig door 't blauwe spansel, dik gebalgd en met goud geborduurdde hemel is be hangen met velden van drijvende vleggen, endaaronder ligt Vlaanderen! Droomt van Vlaanderen en droomt van uw volk, uw volk en zijn nood. Wilt Vlaanderen groot en zijn volk schoon. Verstaalt u tegen nu en later en leert van nu af werken, wer ken uit pure liefde, met dezen die u voor gaan, want de strijd is niet uit. De strijd wordt van langsom bitsiger. Leiders en jongeren, laat de honden huilen en doet uw werk tot aan het voorende, tot de groote overwinning: de Vlaamsche Hoo- geschool! maar Maar, die krijgen wij nog niet. Ze komt er nog niet en 't is wel besteedt Ze mag er nog niet komen. Het oud sijsteem heeft nog zijn bitsigheid niet uitgespeeld en de boog blijft gespannen. Hij moet, want Want een Vlaming is zoo fraai als hij slaapt, stif fraai. En hij is nooit schooner, dan als hij, stif dul is. Warden Oom. Groep Bedevaarders uit de Poperingsche streek, prijkend met gevonden hopperanken. In de nabijheid van Lourdes, waar wij den kruisweg gingen, ontdekten eenige onzer bedevaarders in den berg wilde hopperan ken. Gedurende de terugreis dichtte een on zer stadsgenooten als volgt: Aan mijn Poperingsche Vrienden. Met zwoegend gehijg en moeden voet Had toch op het laatst de vrome stoet Den hoogen kruiswegtop bezet Het boek van Jesus' liefdewet Te Betharram. t Was zwoel en druk bevangen weer; We daalden in trage groepjes neer. Op eens twee mannen houden stil, Hun stemme beeft als ware 't een gil: «Kijk daar, kijk daar!» D'een bood er zijn Vlaamsche schouderkracht, Die nimmer geducht had voor last of vracht, En d'andere spoedig, schoon stram van been Beklom er den steilen rotsesteen Om hoppe. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, ROUSSELARE GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 12 ROMAN 't Kwam hem voor als zou 't een onver- dragelijke foltering voor hem wezen, zijn kind steeds bij den naam zijner voor hem verloren geliefde te noemen en te hooren noemen bovendien beschouwde hij het als een slecht voorteeken. 't Zal gebeuren zooals gij wilt,antwoord de zij eenigzins bedremmeld. Ik dacht echter dat ge mijn nicht gaarne mocht lijden. Maar, lieve Leontine, ik kan volstrekt geen betrekking zien tusschen iemand gaarne te mogen lijden en den naam van ons kind Kunt gij die vinden Ik laat de keuze van een naam geheel aan u over, verklaarde zij een weinig neer slachtig. En voor het oogenblik werd niet verder over dit ontwerp gesproken. 't Was voor Leontine echter onbegrijpelijk waarom haar echtgenoot zoo tegen Hedwig was. Bertram mocht zeggen wat hij wilde zij was overtuigd dat'hij er bijzondere reden voor had, en nu eenmaal de argwaan haar hart was binnengeslopen peinsde zij er voortdurend over wat die voor haar raadsel achtige redenen konden zijn. Zij begon over de verhouding tusschen Bertram en Hedwig na te denken. Er was een tijd geweest, waarin beiden de beste vrienden waren, met elkander schertsten en lachten en uren lang achtereen aan de piano of met teekenen doorbrachten of uit wan delen gingen. Toen was Bertram altijd vrien delijk en voorkomend jegens Hedwig hij En hij reikte, reikte en kreeg den tak En pijnde en poogde totdat hij hem brak; Hij plukte de bellen en ranken ex bij En met opene armen wierp hij ze blij Als zegetrofee. En vijftig kerels grepen er naar Met stralend oog en juichend gebaar; Ze zwaaiden er mee in wuivende hand. En vestten op 't hart de lieve plant Van 't Vaderland. Het beeld van het Westland verscheen voor hun oog Zij dachten een stond aan het wonder vertoog, Der vruchtbare velden in d'eigen streek En ze groetten van verre hun Vieterbeek En hommelhoven. En het lied steeg op uit hart en mond Het botste tegen de bergen in 't rond; En 't rolde voort met den Gavevloed Die heimelijk prevelt voor Maria's voet Te Lourdes. O vrienden uit het hoppeland, Blijft steeds der oudren deugd gestand, Houdt oog en hart tot haar gericht Die ons den levenskamp verlicht Tot Maria. Puyoo 30 Oogst 1922. De ontnuchtering is aangebroken. De oorlog was gedaan. De heeren diplo maten zetten zich aan het werk te Versailles' om de vruchten van de militaire overwinning te plukken. Het Vredestraktaat van Versail les is het fameus resultaat van hun vredes werk. Tevens riepen zij «Duitschland zal en moet betalen! Duitschland zal eti moet ALLES betalen». In 1919 werd Duitschland aangeschreven voor 400 milliard, te betalen oorlogsver goeding. De volkeren, niet beter wetende, lieten zich beet nemen. Zij geloofden, dat Duitsch land tot den laatsten cent zou moeten ver goeden. Maar de regeerders en de diplomaten hadden de volkeren een rad voor de oogen gedraaid. Zij wisten, dat Duitschland, de 400 milliard niet kon betalen. Einde 1920 werd het bedrag teruggebracht op 259 milliard. Dat scheen niet alleen te veel, maar in werkelijkheid was het te veel! In Januari 1921 nieuwe beraming. Het be drag werd bepaald op 226 milliard. Van 400 milliard was men dus reeds afge daald tot 226 milliard en nog was het bedrag te groot; want zes maanden later besloot men dat Duitschland 132 milliard zou betalen. Tusschen de eerste en de laatste beraming ligt er een verschil van 265 milliard; m. w. het verschil bedraagt meer dan het dubbel der laatste beraming. En nog schijnt de laatste beraming over dreven, schijnt het bedrag van 132 milliard mark-goud te groot in verhouding met Duitschlands betaal vermogen. Het zijn wij niet die zeggen, dat deze be raming overdreven en dat het bedrag te groot is. Het zijn de bankiers der geallieerde en geassocieerde landen, de meesters van de tegeerende klasse, die zoo spreken. Deze bankiers, vergadert onlangs te Pa rijs, hebben aan de hand van de feiten, be sloten, dat Duitschland gedurende dertig jaren 2 milliard en half kan betalen. Voor de betaling dezer bedragen is een kapitaal van 30 milliard mark-goud noodzakelijk. De bankiers zijn bereid dit kapitaal te ver schieten. Frankrijk zou dan recht hebben op 20 milliard frank-goud. Het deel van België zou niet meer dan de helft van dat van Frankrijk bedragen. Dat is het werkelijk beeld van den toe stand, ontdaan van allen humbug en groot spraak^ De Poincarré's in Frankrijk zijn geplaatst geworden voor het dilemma:" Europa finantieel te been helpen met be hulp van de bankiers langs den weg van een redelijke oplossing van het probleem der schadeloosstelling; zoo niet Europa drijven naar het financieel bankroet door vast te houden aan een millioenen rekening, die nooit door Duitschland zal betaald worden, omdat zij niet kan betaald worden. De dag der ontnuchtering is aangebroken en de ijzeren wet der gebeurtenissen en der noodzakelijkheden zal den wil der regeerders breken. Het kan niet anders. YPER. Elslander Orinda 1.693. Deryckere Arthur 3.000. Baert Léonie echt. van Vanpoucke Emile 7.750. Sigier Anna 450. Debrauwere Jéróme 3.945. Coene Léopold 4.315. Cnockaert Auguste 11.673. Pillaert Marie 11.975. Baratto Léopold 11.630. Dehaenejean 32.755. Viaene Eugène 57.595. Dewitte Duflou Marie 1.577. Desmedt Charles 2.000. Duplacie Camille 23.746. Vanhoenacjker Jules 12.250. Waterbley Henri 10.850. Moerman Théodore 35.090. Moerman Théodore 10.250. Bccarren Charles 5.316. Potier Jacob 22.175. Pickel Julien 11.680. ühys Jéröme 11.400. Buysschaert Jules 10.435. Lewyllie Henri 17.555. Roosebeke Henri 14.955. Premie aan de bouwers der eerste 10.000 werkmanswoningen. Het Staatsblad van Zondag kondigt het koninklijk besluit af, waarbij eene rijkspre mie wordt ingesteld ter bevordering van het bouwen van goedkoope woningen door bij zondere personen. Om liét bouwen van goedkoope wonin gen door bijzonderen aan te moedigen wordt eene premie verleend aan de 10.000 eerste personen die voor hun eigen gebruik een goedkoope woning in de hierna vermel de voorwaarden zullen optrekken De premies omvatten drie reeksen en zijn als volgt vastgesteld le reeks voor de huizen die zullen opge richt worden in de gemeenten van 60.000 in woners en meer, op 3000 fr.; 2" reeks voor de huizen die zullen opge richt worden in de gemeenten van 15.000 tot 60 000 inwoners, op 2500 fr.; 3" reeks voor de huizen die zullen opge bouwd worden in de gemeenten van min dan 15.000 inwoners, op 2000 fr. Eere vermeerdering van 1/10 van het bedrag dezer premies zal toegekend worden aan de gezinshoofden die drie of vier af- stammellingen ten hunnen laste hebben de vermeerdering wordt gebracht op 2/10 ais het getal afstammelingen de vier over treft. Het bekomen der premie is onderworpen aan de voorwaarde a) Dat de kost van den bouw niet de 25.000 fr. overtreft in de ge meenten der eerste reeks 20.000 fr. in de gemeenten der'tweede reeks, en 18.000 fr. in de gemeenten der eerste reeks b) Dat de waarde van den grond niet 1/5 van de bouwkosten overtreft. In geen geval mag bet bedrag der premie het vierde van de bouwkosten van het huis overtreffen. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Berlenplsats, 8, (Kleine Markt), Donderdag had de Commissie van Her stel te beslissen indien het moratorium,' of den uitstel van betaling door Duitschland, zou toegestaan worden. Het voorstel van Engeland, waarbij het moratorium zonder voorwaarden toegestaan zou worden, werd in de commissie verwor pen met twee stemmen tegen twee. Fran krijk en Belgie stemde tegen het moratoruim, Engeland er voor en Italië onthield zich. Daar Frankrijk de vergadering voorzat gaf hare stem den doorslag. Deze beslissing viel in den smaak van Frankrijk maar daarmede waren de zaken op verre na niet klaar. Nu kwam M. Theunis, vertegenwoordi ger van Belgie, op met een voorstel dat ge heel den toestand ommekeerde. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen Wij mogen er ons in verheugen daar het zonder twijfel voor Belgie een ware zege is. Belgie stelt voor, de vraag voor uitstel van betaling in geld, door Duitschland ge daan, te verdagen tot den geldelijken toe stand van Duitschland beter wordt. De Mark is immers gevallen op het drie dui zendste van zijne weerde. Nochtans Duitschland zou anders betalen door aan de Commissie van herstel schat- kistbonds op zes maanden te overhandigen, waarde in mark-goud, en die bons zullen stevig gewaarborgd moeten zijn. Zij zullen door de commissie afgeleverd worden aan Belgie hetwelk daardoor wordt betaald voor een gedeelte van zijn voorkeurrecht. Belgie moet nu met Duitschland onder handelen over de waarborgen op die schat kistbons. Men verwacht dat die zaak spoe dig zal geiegeld worden. Wanneer men dit besluit met aandacht onderzoekt kan men genoeg zien dat het vraagstuk van herstel hiermede niet opge lost is. Het eenige land dat er eigenlijk van profi plaagde haar gaarne, en Hedwig kon even- de lieftalligheid van het inderdaad schoone eens vroolijk babbelen en lachen en hem met meisje en over het bekoorlijke kuiltje in haar gelijke munt betalen. Dit was nu alles anders wangen. geworden; zij waren koel en afgetrokken' Eensklaps zag zij eerst haar echtgenoot tegen elkander, alsof zij elkaar vreemd'en toen Hedwig aan. waren. J Hedwig, hebt ge met Bertram twist Leo-ntine nam zich voor de oorzaken daar- gehad van op te sporen en zoo mogelijk uit te' Hedwigs gelaat werd gloeiend rood, vorschen of zij ook twist met elkander had-Twist gehad? herhaalde zij. Wel neen! den gehad; zoo ja, dan wilde zij als bemid- Hoe komt gij op die gedachte? delaarster optreden en hem trachten tej Omdat ge zoo wonderlijk tegen elkan- verzoenen. I der zijt, antwoordde Leontine. Ge praat en Dit denkbeeld lachte haar bijzonder toe.-scherst niet meer tegen elkander, zooals Zij dacht niet 't minst er aan dat Bertram en vroeger, maar gedraagt u alsof ge elkander Hedwig in een inniger betrekking tot elkan-vreemd waart. der konden staanzij was te onschuldig en Zooals gewoonlijk met vrouwen het geval te fijngevoelig dan dat die gedachte bij haar is, had Hedwig spoedig hare tegenwoordig- had kunnen opkomen. Maar dat tusschenvan geest teruggekregen, terwijl Bertram Hedwigdie nu weer was teruggekeerd 'nog in de grootste verlegenheid voor zich en haar echtgenoot iets was voorgevallen,staarde. daarvan meende zij zeker te zijn. Was 't niet Is dat werkelijk het geval? vroeg zij, wreed dat hij den naam Hedwig schoon vondverwondering veinzend. Ik heb dit niet eens en toch niet wilde dat zijn kind zoo werd jopgemerkt. Indien ik u waarlijk vreemd be- genoemd? Maar nog bevreemdender kwam het haar voor, en dit verontrustte haar inderdaad, dat al haar pogingen om beiden meer tot elkander te brengen, in een gesprek te wik kelen, tot een vriendschappelijken omgang over te halen, volkomen schipbreuk leden. Als zij met veel moeite en na 't aanwenden van allerlei kleine listen Hedwig en Bertram om zich had weten te vereenigen, en zij dan met hun drieën in een gesprek gewikkeld als had zij met een lichten ademtocht een handeld heb, Bertram, dan verzoek ik vriendelijk verschooning daarvoor. Zoo is het goed, riep Leontine lachend. Ik heb me over u ernstig ongerust gemaakt. Wees zoo vriendelijk, Bertram, geef baar de hand en beloof haar, weer voortaan een warme vriend voor haar te zullen zijd. Toen Bertramaan dien wensch voldoende, Hedwig's hand vatte, bespeurde Leontine een groote verandering op zijn gelaat, 't Was riln K nn nil ,vi a/im IJ /iIiIam fi/iAmt/iAVit aam waren, bleven zij altijd koel en afgetrokken, en nam een van beiden spoedig het een of ander voorwendsel te baat, om zich te ver wijderen. Zoo zat zij op zekeren dag tusschen beiden met haar kind op den schoot en sprak over hevig vuur doen ontbranden. Die opmerking baarde haar angst, en hoewel het gesprek nu iets vrijer werd gevoerd, kon zij toch de gedachte niet van zich weren, dat tusschen haar echtgenoot en haar nicht een geheim bestond, 't welk zij niet kon doorgronden. Die kwellende gedachte verliet haar niet zij kreeg argwaan en begon aan Bertrams liefde te twijfelen. Bemint hij me, of bemint hij me niet? vroeg zij zich af, door den vreeselijken twij fel gefolterd, 't Is het best, dat ik het hem zelve vraag, dacht zij, na een langen in wendigen strijd. Zegt hij dat hij me bemint dan wil ik hem gelooven en zal ik weer ge rust zijn. Zij gevoelde zich zeer ongelukkig. Alles scheen haar meening te bevestigen dat Bertram haar niet beminde; zij meende het op te merken in allerlei kleinigheden, waar op zij vroeger niet had gelet, in een los daar heen geworpen woord, in een opgevangen blik. Zij kon dien toestand niet langer ver dragen en besloot aan haar voornemen ge volg te geven en haar echtgenoot te onder vragen. Bertram zat met een nadenkend gelaat aan het hooge boogvenster van zijn kamer toen Leontine binnentrad. Wat zag zij er lief en bevallig uit in haar licht zomerkleedje en niet het los op den hals en schouders golven de haar! Bertram vond haar buitengewoon aantrekkelijk en bekoorlijk. Maar zij scheen ontroerd en verlegen te zijn. 'Hebt ge drukke bezigheden, lieve Bertram, vroeg zij, of hebt ge den tijd om met mij te spreken? Zooveel bezigheden kan ik nooit hebben lieve Leontine, dat ik niet een poosje met u zou kunnen praten, antwoordde hij. Hij legde een teeken in het boek waarin hij gelezen had, en schoof het ter zijde en zag Leontine lachend a.an. Ik ben geheel tot uwen dienst, vervolg de hij, nu en altijd. Dit gaf Leontine een weinig moed; zij teert is Belgie. Wat trouwens niet meer dan rechtveerdig is. Ons land moet het eerst be taald worden, men is zoo overeengekomen. En er begon overal grooten twijfel te bestaan of Duitschland nog wel iets zou betalen, wanneer men het 'tvuur aan de schenen zou leggen, zooals Poincaré van zin was te doen. Deze oplossing wordt door alle Bel gen met groote verlichting vernomen. Wij zullen nu ten minste zaad in 't bakske krij gen en dat en is geene kleine zaak voor ons '1 landeke. Makker Legrand, schrijver van de afdee- ng Charleroi van het nationaal syndicaat, Y.P.T.T.Z. had in het congres een verslag pgesteld in den zip van aansluiting van het Nationaal syndicaat bij desocialistische par tij. Het congres heeft zich over de kwestie et uit esproken maar het Nationaal Comi- tcit van het syndicaat werd opdracht gege ven eene beslissing te treffen. Wat den heer Legrand betreft, hij werd uit het syndicaat gesloten omdat hij den chten geestestoestand van de leiders van bedoeld syndicaat in het licht gesteld heeft. I De oplage van de uitgave van het offi cieel Treinboek, dat nu in omloop is, be loopt 232 duizend exemplaren, waarvan 193 duizend Fransche en 39 duizend Vlaamsche. De aanstaande uitgave verschijnt op 8 October. Een exemplaar kost 2 frank. Het' abonnement kost 6 frank. De abonnenten ontvangen de bijvoegsels kosteloos. Men schrijft in op de postkantoren. Het is de schuld van de Vlamingen zelf; dat er nog zoo eene wanverhouding bestaat tusschen het aantal Fransche en Vlaamsche exemplaren van het Treinboek. Vlaamsche menschen, gij die een Trein boek koopt, zorgt ervoor dat het een Vlaamsch weze. Het baat niet Vlaamsche wetten te maken als wij ons eigen leven niet vervlaamschen. Dit zijn al maar kleinighe den maar het verwaarloozen van vele zulke kleinigheden maakt op het eind dat een Vla ming geenVlaming meer is. Doorde provincie West-Vlaanderen wordt jnderde Belgische kunstenaarseen wedstrijd uitgeschreven voor de oprichting van een gedenkteeken ter gedachtenis der gesneu veldesoldaten. Hetgedenkteeken zal bestaan n het versieren der brug «Hoogebrug» ge- aaind, op den steenweg van Caeskerke. Het gedenkteeken, waarvoor eene som van 200 duizend frank is betaald, zal in 1924 ngehuldigd worden. Naar wordt gemeld zouden de Kongolee- zen een verzoekschrift tot de Belgische re geering gericht hebben om eenen «onbeken den zwarten soldaat» te herdenken. De heer Destrée heeft, naar aanleiding van het proces De Beuckelaere, zijne meening uitgesproken in het «Journal de Charleroi». Hij vraagt dat er een einde zou gemaakt worden aan die zoogezegde processen van verraad, en is overtuigd dat er geheel weinig bewuste verraders in ons land gevonden worden. Hij stelt de v'raagof men thans niet zeggen mag: «Genoeg vervolgingen» en sluit zich aan bij de woorden welke op het Katholiek Vlaamsch Congres te Gent werden uitgesproken. Dit is heel zeker van aard om ons te verheugen. Als de heer Destrée en zijne aanhangers medegaan, dan is er stellig eene meerderheid te vinden voor amnestie. Men wachte er dus niet op. Wij vragen aan onze vrienden in de Kamer, bij de opening van den zittijd van October er geen gras te laten over groeien. Eerweerde Pater Stracke werd veroor deeld tot het b a'~n der gerechtskosten. Deze beliepen tot 1386,26 frank. De orde de Jezuiten heeft reeds deze som in de Staatskas gestcr'. De Staat heeft zoo wel niet gevaren bij liet proces Dr De Beuckelaere. Dit proces heeft meer dan 20 duizend frank gekost. De ze kosten vallen nu ten laste van 'den Staat en Jan en alleman zal helpen betófen. Ware het niet beter dat -«'«Le'Soiren Rudiger-Wullus en andere opstekers, dat sommetje zouden te betalen hebben Dat zou ze wel leeren met modder te werpen. Van 1898 tot 1920 dus op 22 jaar zijn er in de verschillige Missiën 108 Katholieke Missionnarissen gemarteld en vermoord: 65 verdronken of op zee vermoord. —>>33 in de gevangenis gestorven of aan de gevolgen hunner wonden. 7 levend verbrand. 3 ten prooi aan een wild dier geworpen. Zij zijn gestorven voor hun gelouf. Moge hun bloed niet alleen liet zaad van nieuwe christenen zijn, maar ook het zaad van nieu we geloofsverkondigers. Heer Baron Ruzette, Minister vah Land bouw, is teruggekeerd uit Zwitserland waar hij gegaan was tijdens zijne Onpasse lijkheid. Wij hopen dat de achtbare Minister vol komen zal hersteld zijn. Na enkele dagen verbleven te hebben te Brugge zal hij zich opnieuw vestigen te Brussel alwaar hij zijn ministerie terug zal beheeren. Belgie gaat besprekingen 'openen met Canada over eene economische overeen komst. Daartoe zal Fielding, de Canadee- sche minister van finantiën, eerlang naar Belgie vertrekken om met onze regeeijpg te onderhandelen. De Belgische regeering heeft eene" Com missie van 85 leden aangesteld om eén be zoek te brengen te Berlijn aan verschillende huizen die in speciaal beton gebouwd zijn. Tot die commissie behooren Kamerleden en Architecten. Maandag werd de studiereis begonnen met een bezoek aan Merseburg. Volgens eene Löndensche statistiek kost de Volkenbond, die de vrede in de wereld moet verzekeren 1 millioen pond per jaar. De oorlog echter heeft meer dan 50 milliard pond gekost en daarbij komen nog. meer dan 30 millioen gesneuvelden en invaliedfen. Wat een gruwelijk ding Ls toch de oorlog 1. Guido. Na een ballingschap van 20jarenzullèn de Benediktijner monniken van de Quarr- abnij nabij Ryde (eiland Wight) binnenkort weer naar Frankrijk terugkeeren, terugge roepen door de fransche regeering. Bouwmeester, deberoemdeHollandsche tooneelspeler, is tachtig jaar oud en met zijn jubileurfi zal hij zijn meesterrol Shylock, in De Koopman van Venetie vertolken. PO I LU van M. Camille Degroote van Poperinghe, die verleden week de overwinning be haalden in de Internationale Wedstrijd Oostendc-Spa. 375 kilometers. naderde hem en legde haar hand op zijn schouder. Bertram, zeide zij, ge zult de vraag, die ik u wil doen, misschien zeer dwaas vinden. Dat zou onbeleefd van mij zijn, gaf hij ten antwoord. Ik beloof u dat ik niet zal lachen, wat gij mij ook moogt vragen, 't Be treft mij zeker of onze Elfriede. Dien naam hadden zij aan hun kind ge geven. Neen, 't betreft mij zelve en u, sprak zij langzaam. Dan zal ik ernstig zijn. Wat wilt ge mij alzoo vragen, Leortine? Ik wilde u vragen, Bertram, of ge mij waarlijk bemint. Of ik u'waarlijk bemin, Leontine, her haalde hij haar in 't gelaat ziende. Ik zal u een andere vraag doen: Hoe komt ge op de gedachte, mij dit te vragen. Ik wilde dat ge mij een bepaald ant woord gaaft, sprak zij met nadruk. Wilt ge zoo goed zijn, mij te zeggen wie ik boven u zou kunnen beminnen? vroeg hij ontwijkend. Dat is geen antwoord op mijne vraag, Bertram Ge spot er mee, maar mijn ge luk, de vrede mijner ziel hangen van uw antwoord af. Bemint ge mij? Nu viel hem eene goede gedachte in; hij had zijne gade toch lief, en iedere man im mers bemint de moeder van zijn kind. O, gewis bemin ik u, Leontine, ant woordde hij. En wel met deinnigste, edelsteen meest gelouterde liefde, die ik voor u gevoel 1 her nam zij. Bertram wilde geen onwaarheid zeggen, maar op zijn gelaat was eene hevige ontroe ring te lezen, en de uitdrukking zijner oogen, het fronsen zijner wenkbrauwen en het beven zijner lippen gaven de hem üitvorschend aanstarende Leontine meer te verstaan dan woorden hadden kunnen doen. Eenige oogenblikken heerschte een pijnlijk zwijgentoen vatte hij haar bij de handen en kuste die. Ik heb uw vraag reeds beantwoord, sprak hij, laat ons nu over iets anders spreken. Ik zal u altijd getrouw zijn,en gij zijt de bekoorlijkste vrouw op de geheele wereld. We zullen naar den tuin gaan en niet meer aan dit onderhoud denken. Leontine was gewoon hem in alles zijn zin te geven. Zij vroeg niets meer en ging met hem naar den tuin. Maar het onderwerp van 't gesprek hield haar geest nog altijd bezig. XI. Leontine Seewald was geheel veranderd, dit was voor iedereen duidelijk. Zij zag er niet meer zoo goed en gezond uit als in den laatsten tijd; haar gelaat had zijne blozen de kleur, haar oogen hadden de vroegere vroolijke uitdrukking en hun levendigen glans verloren. (Vervolgt.) Toile cirée voor tafels en bedden Gecaoutchouteerde schorten "Gasthuisstraat, 15, POPERMGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1