HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. BUREEliMEUBEüS HET GEHEIM HUWELIJK Gokes - Kolen - Mbracieten Apotheek Frans Van de Plas üraie Laniouuiieniooiistgiiiiig, Zondag1 17n September 1922. 15 Gentlemen. 19f Jaar. Nr 38 Brood-noodig. lets over Veekweek. Aan onze Lezers In Stad fr. 6.10 In Belgie pp*rt 8.00 Buitenland 13.00 Sassea-Vasnaste, j 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE BERICHTEN, VErtS00PI«6E*f mnsm, RGUWBEflSCHTEH, Oorlogsschade. A. G. DE COCK, INNIGSTEN DANK aan allen die het hunne bijbrachten, 't zij door ntoreelen steun of geldelijke hulp, tot het weigelukken der hulde. Leest en verspreidt de Poperioghesiaar. Politiek Overzicht. De onderhandelingen geschorst. De eerste negergazet. De zaak Dr. De Beuckelaere. Het drama te Obercassel. Bij ons te verkrijgen Aboaaementprijs per Jaar Ui*.g«veï Drukkerij, Papierhandel, j Postcheokrekoniag n> 15570 PÜPEWMGBHAAK PttIJS Eene inlassching o,6o ctn per regel. 2 inl. o.5o et» 3 inl. 0.45 ctn 1 5o fr per regel. 5 fr. voor 10 reg. Herh-lalde' finnoncen prij29X1 op aanvraag. Alle annoncen zijn v00baf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. KlbINE berichten tegen den Vrijdag noen. Dr Hall, een Amerikaan, zegt, en wij zeggen het met hem mee, dat de wereld groote behoefte heeft aan meisjes die, moeders rechterhand zijn meisjes die, na moeder, de kleintjes het hartelijkst kunnen aanpakken, en die het huiselijk kluwen kunnen ontwarren, als de zaken verkeerd loopen meisjes in wie vader zijn troost vindt, omdat zij iets meer bezitten dan schoonheid, en op wie de groote broers trotsch zijn, omdat zij iets in zich hebben, dat hooger waarde heeft dan de kunst om te dansen en te schitteren in gezelschap. Verder hebben wij meisjes noodig met een goed verstand, meisjes die een eigen standaard hebben, zich niet storen aan conventionale begrippen en te onafhankelijk zijn om daar naar te leven meisjes die geen sleepjapon op straat willen dragen, om allerlei vuil en microben te verzamelen meisjes die geen hoogen hoed dragen als zij naar den schouw burg gaan, of haar voeten geweld aandoen en haar gezondheid in gevaar brengen door hooge hielen en spannende corsets meisjes die dragen wat lief is en goed staat, en lachen om hetgeen de mode voorschrijft, wanneer die afschuwelijk en dwaas is. Ook hebbgn wij goede meisjes noodig, die lief zijn en het hart op de tong hebben onschul dige reine en eenvoudige meisjes, die minder weten van zonden en dubbelhartigheid en kwaad, op twintigjarigen leeftijd, dan het vrijpostig schoolkind thans maar al te dik wijls als het pas tien jaar is. En wij hebben behoefte aan nauwgezette meisjes en voor zichtige meisjes, die genoeg denken aan haar edelen vader wanneer die zwoegt om haar in staat te stellen haren standtehouden, en aan hare lieve moeder die zich zoovele dingen ontzegt ter wille van hare dochters, om de uitgaven te berekenen en een grens te trekken tusschen hetgeen noodig en niet noodig is meisjes die zich toeleggen op sparen en niet op uitgeven meisjes die on baatzuchtig zijn en haar uiterste best doen vreugd en troost te verspreiden in het gezin, in plaats van een drukkende last te zijn. Wij hebben behoefte aan meisjes met een hart, meisjes vol sympathie en teerderheid, die tranen storten voor de nooden van anderen, en wier glimiach haar schoone gedachten verraadt. Wij hebben genoeg knappe meisjes en geestige meisjes die in gezelschap schitteren. Geef ons vroolijke, gevoelige meisjes met eer. warm hart, vrien delijk en onderhoudend voor haar omgeving, en zonder verlangen om in de wereld te schit teren. Met een klein getal van zulke meisjes om ons heen, zou het leven voor ons allen opfrisschen, zooals het warme weer onder den invloed der zomerregens. ZILLEBEKE. Tyteca Cyriile Masure Honoré Penninck Cyriile fr. 5.765. 19.520. 24.750. WAESTEN. Gebroeders Fremaut We Morisse Denys Paul Thorez Hector Demeulier Albert W Bartier Dehaene Cyriile Denorme Henri Debacq Edouard Debruyne Marie We Cornard Cnockaert Léon D'Hondt Alphonse Vallaeys Marie fr. St JAN. Provoost Bruno Catry Henri W' Donck-Deman LANGEMARCK. Smagghe Honoré Gaucquie Arthur Dewiide-Debergh Millevilie-Vermeersch Soete Jan Verbeke Auguste Sioen Isidore Coudijzer-Defrancq Degraeve Napoléon W" Bekaert Platteeuw Bintein Edouard Blomme Cyriile Wc Vander.ameele BOESINGHE. Plancke Firmin Derycke-Hoogiie Céleste Lecluyse Markey Henri Bruneel-Caenen Camille 44.682. 3.236. 6.582. 1.801. 2.091. 2.579. 1.819. 1.523. 10.423. 913. 4.869. 3.387. 2.573. 1.156. 5.200. 2.694. 5.472. 4.555. 1.123. 5.075. 1.955. 4.143. 8.023. 4.275. 47.679. 4.039. 3.675. 36.215. 3.950. 2.025. 3.260. 39.235. 17.550. 3.520. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 13 ROMAN Haar argwaan was nog versterkt gewor den, en zij had een gedeelte der waarheid leeren kennen. Zij was namelijk tegenwoor dig geweest bij een onderhoud tusschen haar echtgenoot en den geestelijke der gemeente. Zij spraken over den toestand der lagere volksklassen en de oorzaken der algemeene ellende. De geestelijke had daarbij het punt van ongelukkige huwelijken aangeroerd en beweerde dat het grootste deel der ellende daaraan te wijten was. Het onderhoud werd toen over huwelijken in 't algemeen voortge zet, en de geestelijke maakte de opmerking dat de man het beste in de gelegenheid wordt gesteld, zijn plicht als burger en ais hoofd van 't huisgezin te vervullen, als hij met het meisje zijner keuze is gehuwd. Ik ben van uw gevoelen, mijnheer, had Bertram geantwoord. Maar hoeveel mannen zouden er wel zijn, die werkelijk het meisje hunner keuze hebben gehuwd? Leontine had hem dadelijk met bevreem ding aangezien, en hun blikken ontmoeten elkander. Met een onderdrukten zucht had hij zijn gelaat afgewend; zij was gloeiend rood, daarna zoo bleek als een lijk geworden. Zijn woorden waren als dolksteken in haar hart gedrongen. Had hij dan niet het meisje zijner keus gehuwd? Wat gaf hem aanlei ding tot zijn zonderlinge vraag? En waarom vermeed zijn blik den hare? Wie op zulk een toon die vraag kon doen, gevoelde zich zeker niet gelukkig. Maar toen Sn Fransch-Vfaandsren. Tot voor den oorlog was de uiting van openbaar Vlaamsch leven In Fransch Vlaanderen beperkt tot de werking van Le Comité flamand de France nu nog in stand, werking, die van lieverlede, naar mate het getal verminderde van deze die voor een groot getal misschien nog Vlaamsch, met den tongval van ginder Keunings-VIaamsch zoo ze't heeten, In tegenstelling met het Keizersch-Vlaamsch de taal van de Vlamingen uit België spreken en verstaan, maarniet meer lezen, noch schrijven konden, zich be palen ging tot de oudheidskunde en de folklore der streek, dus tot de liefde van hun Vlaamsch verleden Hier dienen bijgevoegd, als teekcn van Vlaamsch le ven, eenige snippertjes, in het Vlaamsch opgesteld, omtrent een kolont lang' telkens, en die verschenen wekelijks in de verschillige plaatselijke bladen, vooral van 8teenvoord;, Beroert, Hazebroeck en omstre ken. In de laatste jaren, echter, voor den gruweltijd, ontwaren we twee verschijnselen, die, volstrekt vreemd aan elkaar, doch gezamenderhand het Vlaamsch bewustzijn, sinds drie, vier eeuwen nu Inge dommeld in Fransch Vlaanderen, eindelijk en traps gewijze wakker gaan krijgen. Het eerste heetI.e mouvement régionaiiste die alle hoeken van Frankrijk Provence, Bretagne, Nor- mandië, enz., en ook nu het Noorden ging overtui gen en toonen hoe dat ze allen geslachtofferd worden, en economisch, administratief en geestelijk versmacht door een verpletterend alles uitzuigend en alles ver nietigend Centraal bestuur in Frankrijk, dat alles loipe en leidde in Parijs, en buiten het alleen-zaligmakende Parijs, alles kleineerde, alles weerde en alles zelfs verwurgde. Vooral op administratief, en nog meest op econo misch gebied, werkte die Mouvement régionaiiste aanstekelijk. Men leze, hieromtrent, het kortelings verschenen boek van den niet-Vlaamschen Fransch- man Blachon Pourquoi j'aime la Flandre? (200 bi-, 5 fr.uitgeverValentin Breste, Rijsel). Echter, het wakker schudden van den eigen voor vaderlijken geest in Fransch Vlaanderen ging van eenen heel anderen kant uit, namelijk uit Vlaanderen in België En menigeen zal zich nog herinneren hoe, drie, vier jaar voor den oorlog, een kring gesticht werd te Antwerpen, onder den veel beteekenenden naam Pro Wesilandia daar zijn werkring, schrijlings te paard op onzer Westergrens.zich bepaalde tot Veurn- ambacht, t arrondissement Veurne) en het West land (arrondissement Yper-Poperinghe' eenerzijds, en gansch Fransch-Vlaanderen anderzijds. Die Antwerp- sche kring, in welks bestuur zetelde als voorzitter, ür H. Allaeys. Gedurende die drie, vier jaren voor den oorlog, met elk verlof, zond Pro Wesilandia eene reizen de karavaan van 10 12 man, over ons Westland, 10-12 dagen lang telkens, van stad tot dorp, iedermaal in afwiseling, en overal na volledige voorbereiding, Fransch-Vlaanderen door, eiken avond eene flinke Vlaamsche kunstavond gevend Door het heerlijke Vlaamsche lied, door kunstig hoogstaande Vlaamsche declamatie, en door gepaste voordrachten wekte Pro Wesilandiaten allen kant bij de Fransche Vlamingen, de levendige belangstelling, de warme liefde, ja, de geestdriftigste sympathie en bewonde ring voor de heerlijke Vlaamsche taal waarin ze nu, al met eens, weer de volheid van hun ziel voelden zinde ren, en voorde hoogere Vlaamsche kunst en de ver fijnde Vlaamsche Beschaving, waarvan zij, vergetejin- gen van den Vlaamschen stam, voor het meerendeel, niet het minste vermoeden meer hadden Het was in stilte gebeurd maar 't was een echte openba ring Toen kwam de oorlog, die met al zijn gruwelen, ook hier, zoo wel als in Belgisch Vlaanderen, dank zij de leugentaal en de venijnige verdachtmaking van een razend Franschdolie dagbladwezen, het Belgische zoowel en meer misschien nog als het Fransche, valsche voorstelling ett dus misplaatste verbittering zaaide Doch, dit al kon het zaad, van voor 1014 gezaaid, niet beletten te kiemen, bescheiden eerst, doch des te meer, doelbewust en beslist Op eigen krachten gingen nu de Fransche Vlamin gen den weg der Vlaamsche bewustheid op gaan Daags na den oorlog schier, in Juli 1919, reeds, stichtte de jonge, doch beslagene dagbladschrijver van Duinkerke, heer Gaspard Van den Bussche, een zuivere Fransche Vlaming,opsteller aan La Croix du Nord en Le Nord Maritime van Duinkerke, een tljdschrijft, dat, sedert dien, maandelijks verschijnt onder den naam van Le Beffroi de Flandre re vue Régionaiiste de la Flandre Franfaise. Dit tijdschrift genoot van den begin af zonder de minste propagande, eene zeer warme en steeds gloeiende belangstelling bij de inteilectueelen van Fransch Vlaanderen, en trok dadelijk op twaalf hon derd afdruksels maandelijks Het tracht, met alle middelen, de waardeering van de Fransche Vlamingen te winnen voor hun gouw, hun volk, zijn verleden, zijn gebruiken en zeden, en niet het minst zijn taal, voor zijn moeie, rijke, aloude Vlaamsche taal Daarom, in veelvuldige verscheiden heid, geeft Le Beffroi de Flandre elke maand een kijkje op de geschiedenis van Fransch-Vlaanderen, toovert telkens een ander dorpje of een ander hoekje uit de gouw voor de oogen van den lezer, verhaalt het leven van zijn groote mannen op wat gebied ook, en last not least wijdt lange en veelvuldige studiën aan Notre langue »,ge leest wel notre langue, onze taal, dat is het Vlaamsch I Is dat ntet kenteekt- nend Het tijdschrift is, natuurlijk, nog in het Fransch op gesteld, al staat er hier en daar een Vlaamsch stuk je of iiedje tusschen, daar het meerendeel der Fransche Vlamingen, vele ten minste, nog Vlaamsch spreken of verstaan kunnen, dat ze van mond tot monde, gelijk de Apostelljke traditiën, overerf den, maar, eilaas niet meer lezen of schrijven kun nen. En dit ontwakende Vlaamsch bewustzijn heeft dan ook meer dan ooit de schrijnende noodzakelijkheid doen voelen Vlaamsch in Fransch Vlaanderen, einde lijk nu, te gaan leeren lezen en schrijven. Kanunnik Dr Cam. Looten. hoogleeraar aan de Hoogeschool van Rijsel, onder meer, bewees in Le Beffroi de Flandre nog 1.1.die dringende nood zakelijkheid. En het lijdt geen twijfel dat, nu het zij verderde vraag overwoog: Zou hij het meisje zijner keuze niet gehuwd hebben? schoot haar eensklaps te binnen, dat hij eigenlijk in 't geheel geen keus had gehad. Zij had toen zij op haar ziekbed lag gemeend, dat hij haar beminde evenals zij hem bemin de, daar zij de gevoelens van zijn hart naar de hare beoordeelde. Opnieuw werd zij door een vreeselijken twijfel aangegrepen; zij was als verbijsterd. Indien haar echt eens werke lijk niet op wederzijdsche liefde wasgegrond, en zij zich omtrent de gevoelens van haar echtgenoot had vergist? Indien Bertram toen hij zich met haar verbond reeds een ander meisje beminde en haar slechts gehuwd had, om haar genoegen te doen, en in de meening dat zij toch spoedig sterven zou? Die ge dachten verontrustten en beangstigden haar en dreven haar het rood der schaamte in 't gelaat. Hoe, indien werkelijk alleen haar kinderachtige gril hem tot dat huwelijk had bewogen? Als hij haar slechts had gehuwd in de verwachting dat haar dood weldra weder dien echt ontbinden zou, en zij inder daad niet de keuze zijns harten was geweest. Zij had zich haastig verwijderd en lang nagedacht, zonder tot klaarheid te kun nen komen. Misschien dwaalde zij toch; wellicht was zij, door goddelijke beschik king, evenzeer de vrouw van zijn keuze als hij de man van de hare was. Vurig verlangde zij er naar, nauwkeurig te vernemen hoe alles zich had toegedragen in dien nacht, toen iedereen, en ook zij-zelve, niet anders dacht dan dat zij sterven zou, en en vooral wenschte zij te weten wat Bertram had gezegd. Toen dacht zij eensklaps aan Geertruida, haar goede, trouwe min, haal verpleegster van af haar prilste jeugd. Zij was bij alles tegenwoordig geweest en bo Vlaamsch voelen ontwaakt is, ook het Vlaamsch t ren volgen zal. Het oogenblik schijnt gekomen het plan te trachten te verwezenlijken, door Pro Wesilandia opgevat, om bij middel van avondscholen niet enkel in de ste den Duinkerke, Bergen, Hondschoote, Hazebroeck, Rijsel, enz., maar ook, en in eens, langs geheel de grens, als een begin, in elk dorp door het toedoen van rechtover wonende Belgische leerkrachten het Vlaamsch weer aan te leeren Want dit wel'ook is kenschetsend, dat dit nieuwtijd- blad-niet zoo zeer de economische decentralisatie die het aan anderen overlaat beoogt, maar vooral of uitsluitend schermt met het geestelijk en verstan delijk lot van de zoo verwaarloosde Fransche Vla mingen En dat juist is nieuw, en is in de hoogste mate ver heugend Op zijn voorblad, immers, staat te lezen Le Beffroi a, comme programme général 1. La dé- centralisation administrative, sociale, littéraire et ar- tistique»... Wij onderstreepten: littéraire! Moeten wij hierbij voegen dat de politiek hier niets, hoegenaamd niets meè ie maken heeft; en dat deze geestelijke hergeboorte van den verlaten stam van het Vlaamsche volk geen de minste wederlandsche politieke verwikkelingen in het zicht heeft? Dit zij ge zegd om in eens alle laagsnuffelende speurhonden het gras... bij voorbaat onder den neus weg te maaien!,.. Die heerlijke beweging in Fransch Vlaanderen staat veel, veel hooger dan de politiek. Wat is politiek, wat ts staatsgekibbel tegenover het groote en grootsche feit DAT EEN VOLK EINDE LIJK, MET ZIJN TAAL, ZIJN ZIEL HEEFT TE RUGGEVONDEN, OF AAN 'T VINDEN IS? Hoeft hierbij gevoegd dat deze nieuwe beweging, door dit nieuwe tijdschrift ingezet en doorgedreven, de warme belangstelling, ja, den genegen steun van de Vlamingen uit België en elders waard is, en ook wel verwacht! De inschrijving op het maandblad «Le Beffroi de Flandre», kost slechts tien frank"per jaar. Voor aik gemak kan men zelfs in België er op inschrijven (be drag met postmandaat of postcheck van tien frank zen den, a. u. b.) bij M. Jules Maton, Noordstraat, Veurne (West-Vlaanderen). Mededeelingen voor «Le Beffroi» mag men zenden naar M. Edmond Gyselinck, te Veurne, of rechtstreeks naar het tijdschriftM. Gas pard Van den Bussche, 5, rue Royer, Duinkerke (Nord-France). Briefwisselingen in 't Vlaamsch met het tijdblad zullen voortaan ook in die taal beantwoord worden, en de Vlaamsche teksten, tot nu wat geradbraakt in den druk, zullen voortaan nagezien zijn. Ook hoopt men, tneer dan voordezen, tn m.tandelijksche korte artikelen, een kijkje over de gr«ns te wagen: «C/rez nos frères de Belgique-f. Als bewijs van den g'oeienden bijval van «Le Beffroi de Flandre tnag gew. zen worden op het feit dat het pas verschenen Oogstnummer liet tweede van den vierden jaargang verdubbeld is van formaat! Op dit nummer reeds prijkt, boven aan, in vlammende letters, de leuze Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus!van volgende uitgave af komt een symbolische Vlaamsche Leeuw op het voorblad te staan Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOTKLEIN. Voordeclige Prijzen. -- Trouwe Bediening. ifxiJOStatuiSEa manmummsm» Het vraagstuk der veeverbetering met zij ne nieuwe kweekinethoden is ten huidigen dage aan de orde van den dag. Maar wel licht wordt er wel een beetje te weinig na druk gelegd op het doe! dat men wil berei ken en de wegen die er henen leiden. Wij mogen ten eerste niet vergeten dat het na den oorlog ingevoerde vee bestaat uit een mengeling van alle rassen en soor ten. Daarmee in den blinde voortkweeken en kruisen, zou den toestand nog vererge ren. Welk is het doel der veeverbetering in de streek terug een vormig, zuiver ras beko men, een ras dat goed zij, niet alleen onder oogpunt van vorm, maar ook van melkgifte en vetmesting. Dit ras zal terug het ras we zen der streek met zijn alom gekende kwa liteiten. Dit doel dient verwezentlijkt in den kortst mogelijken tijd, enkele jaren, en met de minste onkosten en ontgoochelingen. Nu een woordje over de middelen. Om een ras te verbeteren moet men trach ten het zoo zuiver mogelijk le bekomen, en alsdan te bewaren, om zoo doende de hoe danigheden ook erfelijk, zuiver te maken. Het mengelen en kruisen, op onze hoe ven, hetgeen zeer dikwijls door de gewone menschen in de wilde gedaan wordt, is in 't algemeen af te keuren. Immers, hoe meer de hoedanigheden der dieren tot kruisen ge bruikt verschillen, hoe meer ingewikkeld de mengeling zal worden. Kruist men b. v. zwarte Hollatidsche dieren, met zuivere roo- vendien iemand op wien zij volkomen kon staat maken. Zij snelde naar de kinderkamer, waar Geertruida over haar kleine Eifriede waakte, en het kind op den grond met eene pop zat te spelen. Zij schoof een laag stoeltje naast den leuningstoel waarin de oude min zat, en nam, aan haar voeten, daarin plaats. Hoe menigmaal had zij als een klein meisje zoo gezeten! Dan had Geertruida haar sprookjes en allerlei wonderlijke geschiedenissen ver teld, haar vroolijke kinderliedjes voorgezon gen en onder liefkoozingen het haar ge strengeld. Het is me alsof ik weder een kind ben, zei Leontine een zwaren zucht slakende. Ach, Geertruida, de kinderjaren zijn toch de gelukkigste tijd van ons leven. Geertruida zag haar verwonderd aan en bespeurde de donkere wolk op haar voor hoofd. Ge zijt toch ook als vrouw gelukkig, Leontine, antwoordde trouwhartig de oude min, die haar jonge meesteres nog altijd bij haar voornaam noemde. Gij waart mijne verpleegster sinds mijne kindsche jaren, hernam Leontine. Hebt ge wel ooit gedacht dat ik ook eens moeder zou worden en zoo'n scboonen, lie ven engel zou hebben. Wel, natuurlijk heb ik dat gedacht, lieve Leontine! Waarom zou ik het niet ge dacht hebben? Dus waart ge er in 't geheel niet door verrast, toen ik zoo plotseling ging trouwen? O, ik heb het altijd gezegd en iedereen is van dat gevoelen dat dit hu welijk u het leven heeft gered. Maar heeft het u niet verwonderd, dat tie inlandsche, dan ontstaat daaruit een type, niet alleen onzuiver onder oogpunt van kleur ert vorm, maar ook van meest alle andere hoedanigheden en dit gebrek zal zich nog langen tijd nadien doen gevoelen. In Vlaanderen nu, is het aantal zuivere dieren in de stallen aanwezig, zeker onvol doende. Nochtans, een opmerkend toe schouwer die de streek doorkruist, zal kun nen vastellen dat er nog vele goede oude typen in onze weiden en boomgaarden aan wezig zijn. In iedere kudde bijna, zijn er, en hoe klein de kerm ook is, toch kan er goed werk verricht worden. Daartoe is al leen samenwerking noodig. De enkeling staat hier machteloos, de samenwerking kan wonderen te weeg.brengen. Wat moet er gedaan worden Zooals wij reeds zeggen: le. Het Vlaamsche ras vroeger in de streek zoo voordeelig opgekweekt terug ver menigvuldigen en alsdan vrij bewaren van alle vreemde invloeden of kruisingen. 2e. De kwaliteiten van dit ras in de moge lijke mate vermeerderen en de woekerdie- ren wegruimen. 3e. De stamboeken der veekweeksyndica ten der streek moeten alleen waardevolle en zuivere dieren opnemen en behouden. Geen enkel vreemd ras mag daarin zijn naam zien vermelden. Hoe zal men practisch te werk gaan? De landbouwers zullen met de inlandsche dieren die,zg bezitten, vooriitweeken en daarftiëde hunë stallen herbevolken. Door melkcontrool zullen zij de waarde hunner koeien vaststellen om alzoo zeker te zijn van de hoedanigheden der afstammelingen. Ieder landbouwer, die vooruitstrevend wil zijn, moet het nameten der melk op zijn hoeve toepassen, zooals dit gedaan wordt door de vooruitziende boeren van andere landen Daarbij moet rekening gehouden worden met een factor van minder belang de kweekstier. Hier zal vooral de vereeniging zijn voordeelen doen gelden. Men zal niet uit het oog verliezen dat de waarde van den stier niet alleen naar de uitwendige vormen moet beoordeeld worden, of naar de prijzen en medalies op prijskampen behaald het geen vooral van belang is in den kweek, is de afstamming en het kweekvermogen van de voorttelers. Een goede stier, onder dat oogpunt, moet men dan ook, zoo lang mogelijk bewaren. Hier zal weer de vereeni ging ter hulp komen om de kosten van onderhoud te helpen dragen. De hoogere uitgave zullen meer dan 100 vergoed worden. Wat moet er dan gebeuren met de vreem de koeien die in de stallen zijn ingedrongen, en met hunne afstammelingen? Langzamerhand zal men die verwijderen, ie beginnen met deze bij dewelke het melk- meteri de mindere waarde zal hebben doen vaststellen. Het za! we! tneer dan eens voor komen, dat nten koeien met inlandsche stie ren kruist, zoo denkende door opslorpings kruising tot zuivere rassen te kornen. Het zal ook wel gebeuren dat sommigen die werkwijze aanprijzen en om die gedachten bij het publiek ingang te doen vinden, de woorden en zienwijzen van de leiders der wetenschappelijke beweging in zake veever betering, verdraaien of volgens hunne per soonlijke opvatting en begeerte uitleggen. Maar men weze wel indachtig dat die me thode regels volgt die voor oningewijden niet gemakkelijk zijn om te begrijpen, en om toe te passen. Er zijn bij de inlandsche rassen goede stammen en dieren genoeg om den kern te vormen van het herstel van ons Vlaandersch ras. Wat hier noodig is, wij bepalen het, is samenwerking, goede leiding en een goed begrepen geest van vooruitgang. De zuivere kertt van liet inlandsche vee zal men verme nigvuldigen met de bestaande dieren, en zoo zal men in minder tijd, dan met gelijk welke andere wijze tot een zeer voldoende uitslag komen. Dat de Vlaandersche land bouwers wel de les van het verleden her denken over vele jaren werd in Vlaanderen, op groote schaal gekruist met vreemde ras sen en de uitslag is erbarmelijk geweest. Zulke les is te duur betaald geweest om nog moeten herhaald te worden. D. Sioen. Opvoiger van S. VANOEN 8ERQHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - P 40 P E K. S I¥ <U «1 K. ik Bertram zoo innig lief had? vroeg Leon tine weder na een korte pauze. Hoe zou ik daarover verwonderd heb ben kunnen zijn? sprak Geertruida. Mijn heer Seewald is de beste en schoonste man, dien een meisje zou kunnen wenschen. Ook was hij dien nacht zoo lief en vriendelijk voor u, en ik zal ook waarlijk mijn geheele leven veel van hem houden. En was ook iemand er over verwonderd, dat Bertram dadelijk aan mijnen wensch wilde voldoen? vroeg Leontine verder. Geertruida lachte. ja ja, dat heeft ons allen verrast, lieve Leontine! We wisten geen van allen dat mijnheer Seewald uw minnaar was. We dachten eigenlijk geheel iets anders. Wat dacht ge dan? vroeg Leontine in angstige spanning. Och, onzin natuurlijk! riep Geertruida. 't Is inderdaad dwaas dat ik er nog van spreek, maar we dachten eigenlijk dat mijnheer Seewald de minnaar van freule Hedwig was. Eene doodelijke bleekheid overtoog het gelaat der jonge vrouw, en gedurende eenige minuten heerschte een diepe stilte. Leontine was niet in staat een woord te uiten. Geertruida, die niet het minste vermoeden had dat haar mededeelingen haar jonge meesteres zooveel smart veroorzaakten, vervolgde: Althans onder de dienstboden liep reeds lang het praatje, dat mijnheer Seewald en freule Hedwig elkander beminden. Dat zal wel daardoor gekomen zijn, dat beiden verscheiden malen te zamen in den tuin zijn gezien. Nog op den dag toen gij zoo ziek werd hadden zij daar lang gewandeld, en HET KOEVilTEE der Derde Algemeene Bedevaart naar de Graven van den Ijzer, op Zondag 27 Oogst te West-Vleteren gehouden, op het graf van Renaat De Rudder, betuigt door deze zijnen Het doet beroep op allen, om aanstaande jaar even talrijk deel te nemen aan de vierde Bedevaart, die zal gehouden worden, den laatsten Zondag van Oogst 1923, op de geschonden graven van de Vlaamsche sol daten te Alveringhem en Oeren. Deze in- eerherstelling blijft Vlaanderen aan zijn Dooden schuldig. Namens het Komiteit. P. S. Mevr. W" De Rudder en familie, zeer ontroerd door de grootsche hulde aan hun be treurden zoon en familielid, verzoeken ons hun diepe dankbaarheid te betuigen aan allen die tnede hielpen tot de verheerlijking van Renaat, zij zullen het door hun leven heen, nooit vergeten. STAD YPER van 16 tot 24 September. De landbouwtentoonstelling' belooft bit terst belangrijk te zijn. Groote feestelijkhe den zijn optouw gezet, en al de dagen der tentoonstelling zullen even aantrekkelijk zijn. Van 16c tot 24e September zullen vele bezoekers van een aangenaam en tevens nuttig uitstapje genieten. Hieronder het programma Zaterdag 16 September. Opening paarden- en veetentoonstelling met belang rijke betoogen. 's Namiddags Om 3 ure Groot Concert door de harmonie Ypriana van Yper. Zondag 17 September. Congres der geteisterden met verslaggeving over de werking van 't ministerie van Landbouw. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden 's Voormiddags ten 10 uur 1. De Motocultuur, door M. Deboeck van Yper 2. Het Dorschen met staatsdiensten, door M. Simoens van Poperinghe 3. De Veekweeksyndicaten, door M. Jans van Veurne 4. De Melkcontrool, door M. Vranken van Brugge 5. De verdeeling van dieren en alaam uit Duitschland, door M. Casteieyn v. Brugge. s' Namiddags te 2 1/2 uur. 1. De grondwerken met Staatsdienst uit gevoerd, door M. De Groote van Brugge 2. Degrondvereffening door eigen initia tief, door M. Casteieyn van Brugge 3. De contracten van landherstel, door M. Vranken van Brugge; 4. De voltooiïngscontracten, door M. Van Godtsenhoven van Brugge 5. Allerhande aanmoedigingen, door M. Voordeckers van Roesselare. Al de frontboeren behooren 's namiddags te komen om de kwestie van landherstel en betaling der gedane werken te bespreken. Ont 11 1/2 ure Kunstconcert door de Sym- phonie Ypriana. Om 12 ure. Uitvoering der Cantate Glo ria Flori door het koor Ypriana; 100 uit voerders. Om 2 1/2 ure Turnoefeningen door de Turners van Zonnebeke. Om 4 ure Groote Muziekuitvoering door de Harmonie van den Katholieken Kring van Poperinghe. Donderdag 21 September. Kunstconcert door de Philharmonie van Poperinghe. Zaterdag 23 September. Prijskamp voor Geiten, pluimgedierte, konijnen en tuinbouwvoortbrengselen. Om 3 ure Groot Concert door de Fanfare van Kemmel. Zondag 24 September. Ter gelegenheid der sluiting Luisterlijk Festival, voor Har monieën, Fanfaren en Maatschappijen der Verwoeste streek. Optocht naar de tentoon stelling om 2 ure namiddag. Op al de andere dagen blijvende tentoon stelling van machienen, veldvruchten, vee voeders, mestoffen enz. Gedurende de tentoonstelling plechtige uitreiking van den Prijs des Konings, en premien voor het herbouwen der pachthoe ven in de verwoeste streek. Binnen kort, wanneer onzen voorraad papier uitgebruikt is, zal ons blad merkelijk vermeerderen. Daarom moeten wij eene grootere machien gebruiken. Deze week zal men onze nieuwe drukpers plaatsen. Wij verhopen steliig dat dit werk op behoorlijken tijd zal gedaan worden. IVIaar wij kunnen af te rekenen hebben met onvoorziene tegenslagen en dan zou ons blad aanstaande week niet kunnen verschijnen. Laat ons het beste hopen Belgie moest met Duitschland onderhan delen wegens de waarborgen die Duitschland zou geven aan de Schatkistbons op 6 maan den door de Kommissie voor Herstel aan Belgie te schenken. De onderhandelingen hebben tot den ge- wenschten uitslag niet geleid. Thans zijn zij geschorst. Nieuwe besprekingen zullen misschien tot eene overeenkomst doen komen. Duitschland stelt voor de betalingen in vijf maal te doen drie betalingen van 50 miljoen mark-gouden twee van 66miljoen mark-goud. Maar hier komt het punt van twist. Volgens de Kommissie voor Herstel moet alles betaald zijn in6 maanden. Volgens het Duitsch voorstel zou de laatste betaling op ongeveer 18 maanden geschieden. Het is mogelijk dat de Kommissie voor Herstel het termijn op 12 maanden brengt en zoo de zaak regelt. De eerste negergazet is in den Belgischen Congo verschenen. Het blad draagt den naam Kirongosi wat Gids beteekent. Het wordt geschreven in de Riswabili-taal en verschijnt te Stanley-ville. Het eerste nummer bevatte, op de eerste bladzijde, de portretten van den Koning en de Koningin van Belgie. Verder gaf het nieuws zocals in de Europeesche bladen. Het is echter rnaar een begin. Misschien zal er later een meer oorspronkelijke neger pers ontstaan. Datt zal men wellicht te wete komen hoe de negers in Afrika over Europa denken. Het termijn aan den Krijgsauditor gelaten voor het aanteeken van beroep tegen een vonnis door den Krijgsraad geveld is thans voor de zaak De Beuckelaere verloopen. Er werd geen beroep aangeteekend tegen de vrijspraak van 25 Oogst laatstleden. De vrijspraak van Dr. De Beuckelaere is dus onherroepelijk. De auditor heeft geen lust meer het zaakje nog eens te wagen voor het Krijgshof, hij heeft er te veel eer aan beleefd. Veriedene week werden twee Belgische soldaten doodgeschoten te Obercassel, in bezet Duitschland. Zonder een ernstig onderzoek af te wach ten hebben eenige bladen, vooral de «Nation Beige», het noodig gevonden een heel geweld rond deze droevige zaak te maken. Onze Minister Devèze heeft gevolgtrek kingen gemaakt die zeer onvoorzichtig wa ren. Onze regeering is met een verontwaar digd gezicht opgetreden tegenover de bevol king van Obercassel, de Duitsche gezant moest verontschuldigingen aanbieden, de burgerlijke overheden van Obercassel wer den verantwoordelijk gesteld en aange houden. Uit een grondig onderzoek der feiten en uit het verslag van kolonel Mage blijkt het zoo goed of zeker, dat men hier te doen heeft meteen dranta der dronkenschap: soldaat Bouchuyt werd neergeschoten door de ko gels van sergeant Stas en sergeant Stas heeft zich zelf voor den kop geschoten met de kogels van zijn eigen revolver. Ons land en de eer van het bezettingsleger eischen de volledige waarheid. Door hare overhaasting komt onze Belgi sche regeering een droevig figuur te maken tegenover het buitenland. Hoe vernederend zou het niet zijn voor ons eigen landsbestuur hare verontschuldigingen te moeten aanbie den aan Duitschland. Dat komt ervan met naar eene schreeu werige pers te luisteren. Haast en spoed is zelden goed. mijnheer Seewald had freule Hedwig gekust. Maar dat was slechts uit vriendschap. Niettemin dacht ge. toen toch dat zij elkander beminden, zei Leontine weer een diepen zucht slakende. O jamaar dwalen is menschelijk. 't Scheen zoo, doch 't bleek spoedig dat we gedwaald hadden. Mijnheer Seewald volgde wel is waar freule Hedwig als haar schaduw, ntaar als beiden misschien over de onbedui- denste zaken spreken, dachten de lieden er wonder wat van. AAaar, lieve God wat scheelt er aan, Leontine? riep Geertruida eensklaps verschrikt uit. Ge zijt zoo bleek als een lijk, en uw handen beven. Geef mij uw kind ge zult het laten vallen. Wat overkomt u, lieve Leontine? O niets, Geertruida! 'i Was een aanval van zwakte. Zeg er ntaar niets van aan mama. Leontine sprak die woorden langzaam en met afgebroken klanken, en in 't volgende oogenblik zakte zij onmachtig ineen. Geer truida hief haar op en legde haar zorgvuldig op de sofa. Gelukkig had de oude min haat- tegenwoordigheid van geest niet verloren; zonder hulp van anderen in te roepen, wendde zij alles aan om Leontine tot haar bewustzijn te doen terugkeeren. Zij had er niet het minste vermoeden van, dat haar mededeelingen de oorzaak der bezwijming van haar jonge meesteres waren, maar ge loofde dat de zwakte nog het gevolg was van haar zware ziekte. Na eenige minuten kwam Leontine weder tot zich-zelve. Zeg er niets van aan mama, Geertruida, smeekte zij. Zij maakt zich altijd zoo onge rust, als zij meent dat ik niet wel ben. Zeg er iemand iets van. Maar nog iets wilde ik van u weten. Gelooft ge dat ooit een huwelijk onder zoo buitengewone omstandigheden werd gesloten als het mijne? O gewis, verzekerde Geertruida. Er is reeds zoo menig meisje geweest, dat het ge heim van haar liefde zorgvuldig in haar hart had bewaard, maar het als zij op sterven lag openbaarde, evenals gij hebt gedaan. Mijn heer Seewald moet daarom des te meer van u houden. Meent ge dat vroeg Leontine ver strooid. Ge zijt altijd zoo goed voor me ge weest, gij, trouwe ziel. Daarop ging zij de kamer uit; Geertruida zag haar met een bedrukt gelaat na. Wat zal dat nu te beteekenen hebben? mompelde zij en schudde daarbij bedenkelijk het grijze hoofd. XII. Toen Leontine haar vermoeden bevestigd zag, dat haar echtgenoot en Hedwig elkander hadden bemind voordat haar gril hen had gescheiden, wilde zij trachten achter de volle waarheid te komen. Bertram en Hedwig te ondervragen, zou haar echter niet vee! baten; dit had zij reeds uit de gesprekken met haar echtgenoot kunnen opmaken. Hoe moest zij handelen Zij had niemand met wien zij er over spreken kon. Geertruida had haar alles meegedeeld wat zij wist, en deze scheen zoo volkomen overtuigd dat mijnheer Seewald zijn echtgenoote beminde, dat een verder uitvorschen van haar nutteloos zou zijn. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1