HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. BUREEliJflEUBEltS HET GEHEIM HUWELIJK Gokes - Kolen - flntbraeieten Apotheek Frans Van de Plas LandiiGüiiMiQOiisieüini ie Yper. Zondag 24» September 1922. 15 Centiemen. 19s Jaar. Nr 39. Politiek Overzicht Oorlogssch a de In 't Buitonland. Abonseinentprijs In Stad fr. 6.S0 In Belgie &rt 8.00 Sanson-Vanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE BERICHTE», VEBKOOPIBGE*, Eene Massching Dichterlijke Beschouwingen. Verplichte lichamelijke opvoeding. Gemeentelijke Geldbons. Lik widatie. Senator Coppieters schielijk overleden Een Vlaamsch kunstenaar. De duitsche schatkistbons. Nog steeds gedenkteckens. Militaire uitgaven. De Christene Onderlinge Bijstand Prins Humberto. A. G. DE COCK. Goedkoope Woningen. HOP VERBOND. Christen Vlaanderen. OfficieeJe bezoeken. Het Congres. De Feestelijkheden. per Jaar Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, ':M?ï djLfa %r f% Postcheokrekening m 15570. PDPERDIGHfflMR PRIJS 0 60 ctn per regel. 2 inl o.5o ctn 3 inl. 0.45 ctn VOMtilSSEH, 1 5o fr. per regel. BÖüWBERiCHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Het huldebetoon De Beuckelaere te Hand zaeme, had zoo machtig veel volk bijéén gebracht, dat men er geen appeltje ter aar de kon smijten. Na de lekkere aanspraak van Mvr. Pil en de stalene van Ph. de Pilicijn, volgde deze van Jer. Leuridan Hebt ge hem nog gehoord? Neen I Wel, loopt dan rond de pruimelaars, of kruip in bedde en vraag aan uw wijf, dat ze u dekke met haar kloe fen, Sukkelare! En we keken in 't ronde naar die zee van volk en zagen er redelijk veel studenten, machtige vele werkvolk, een beetje boeren en bijna geen burgerij En als de feeste afgeloopen was,sprongen we op onzen velo en mediteerden. Hoe rap per de velo liep, hoe rapper de gedachten ronde gedachten natuurlijk... En we dachten aan zwijntjes D'r zijn twee voorname soorten van zwijntjes, magere en vette. Onder de ma gere telt men de jongere en de oudere Vette zwijns zijn altijd oud Men telt er ook de halfvette bij. Deze drie soorten van magere mogen buiten spoeteren en worden daarom loopers genaamd Wat een ver kleineerende spotnaam is Of ze hun hert ophalen Of ze aiover de groene zode scha verdijneri, zot van vrijheid en viuggelijk de wind dien ze zien en geeme zien. Awou Awou jubelen ze en ze gooien hun achter ste op en schijveren rond iijk toppen, vrij en los, oprecht geheel zwijnelijk en ten volle hun echt zwijnsieventje smakend. Tusschen de jóngere loopers zijn er rede lijk veel die mee vieren in den bilk en toch ook eenige, die liever in 't kotje blijven en juist daarom ook door den baas uitgekozen worden, om er goê vette zwijntjes van te maken. Machtig veel oudere loopers zijn zoo zot van hun vrijheid, dat ze, opgesloten, de deuren open klawieren, en, met een triom fantelijken :Awou! Awou den wind te kee re vliegen. Dan roept de maarte Moord De zwijns zijn uitgebroken. En geheel het hof vliegt rond met bezems en borstels om jacht te maken. Peistze zoün, 't jekertjes- menschen eens in de kamer moeten ge raken. Wat de halfvette betreft, men vindt er een beetje onder, die nog aan hun zwijnen- aard en vrijheid houden, doch 'tmeerendee! zijn al half verstompt, door hun halfvettig heid en blijven liever plaatsderme uitge strekt bij hun etenbak. De vette zwijns zijn kolossaal Ze lodde ren van 't vleesch. Z'hebben nog zekere vormen van een zwijn, doch geen spier zwijnenaard meerze zien door hun oogen niet van goêdagen en ze'n kennen niets anders meer, dan hun kot, hun etenbak en de maarte. En als de maarte hun eten brengt, streelen ze hun wroete langs haar rokken, en: knor-knor-knordoen ze 't is hier al om ter best vol onzwijnelijke fleistering. En als hun kotdeure open staat en de vrij heid voor hun oogen, kruipen ze tot over de vanooren in het strooisel. Z'hebben genoeg! Ze staan dikke Buiten gaan in vrijheid willen ze nietze zijn vies van den wind en vol angst en vree- ze, dat een looperzwijn hun tegen den vetten poeper zou stormen en zij met geheel hun legende de pikkels omhoog zouden stuiven, 't Warme kotje, ja knor-knor l Die goeie maarte met den emmer vol fijne brokken, ja knor-knor-knor I D'r zijn bijkans geen vette zwijntjes, die naar den buiten en de vrijheid hunkeren. De uitnemers zijn dan ook gasten die slecht vetten en de gratie van de maarte ver liezen. En de bazen zeggen dan da's potjebucht zonder termenatie, we gaan dat dood doen. En als de magere loopers de maarte over het hof zien drillen, met al die goê balgvul- linge voor de opgeslotene vetteriks, dan mediteeren ze 't is hier al voor de zeem- plaasters van de maarte. En wij knabbe len gers Maar ze mogen't hebben. Leve de vrijheid! Leve het geestig zwijntjesleven En prou-prou prou ze zijn het op, in den kop gepakt van den mordant en zotgeluk kig En ol mi ne kee k'stond voo m'n deure, 'tuzend 't huus. Waarden Oom. —f" Bij ons te verkrijgen Mengelwerk van «De Poperinohenaar» 14 ROMAN Zij gevoelde zich diep ongelukkig. Des nachts kon zij niet slapen en weende bittere tranen en 's morgens stond zij zuchtend op, omdat zij weer een nieuwen dag moest door leven, gedurende welken zij zich moest inspannen, om haar leed te verbergen en een opgeruimd gelaat te vertoonen, terwijl haar het hart bloedde. Haar leven was tot nu toe zoo schoon en vreugdevol geweest, en nu werd haar ziel gefolterd door de gedachte, dat de door haar zoo vurig beminde man geen liefde voor haar gevoelde; die gedachte liet haar geen oogenblik rust. Mijn liefde en mijn vurig verlangen hebben mij verblind zeide zij tot zich-zelve. Nu werd Bertram's en Hedwig's gedrag ook volkomen verklaarbaar voor haar; zij verwonderde zich niet meer over hun koel heid jegens elkanderzij die elkaar zoo innig hadden bemind, konden in de tegenwoor digheid van haar die hun liefdebanden had vaneengereten, onmogelijk op hun gemak zijn en zich vroolijk gestemd gevoelen. Zij lette van nu af nog scherper dan ooit op beiden en ontwaarde wat haar vroeger was ontgaan dat achter de schijnbare koelheid en terughouding een warme gene genheid werd verborgen. Maar Hedwig had insgelijks de verande ring in Leontine opgemerkt en raadde met de scherpzinnigheid van het vrouwelijk instinkt de reden daarvan; zij meende echter dat een koele behandeling van Bertram haar argwaan had doen krijgen. De kwestie der verplichte lichamelijke opvoeding zal in den komenden zittijd der Kamers fel besproken en mogelijks wel ge heel geregeld worden. Nu reeds wordt het verslag, dat M. Hoen daarover namens de Middenafdeeling ge maakt uitgedeeld. Volgens dit verslag zou het oogenblik nog niet gekomen zijn om eenige lichamelijke verplichting op te leggen aan de meisjes. Alleen de jongens van 14 tot 18 jaar, die aan geen onderwijsgesticht verbonden zijn, zouden moeten deelmaken van eene aange- nomene vereeniging van lichaamlijke op voeding. Hoe men het ook draaie, elke verplichting hierin is hatelijk. Het is nu te zien of men niet verder zou komen met eene aanmoediging van het vrij initiatief dan met verplichting. Het vraagstuk der lichamelijke opvoeding is nauw verbonden aan het vraagstuk van den iegerdiensttijd.De verzekering van eenen korteren legerdienst zou reeds genoeg zijn opdat onze jongelingen zich flink aan het oefenen zouden zetten. Hoe dit al zal geregeld worden valt nog niet te voorzien. Sommige Belgische gemeenten hebben tijdens den oorlog geldbriefjes of geldbons uitgegeven. Die Belgische gemeentegeld- briefjes of geldbons zijn terugbetaalbaar tot 31 December 1926. Na dien datum zullen zij, ten bate der Gemeente die ze uitgegeven heeft, verjaard zijn en zonder weerde. Sedert de duistere zaak Duysters zoo veel licht gebracht heeft in c!e zaken der S kwesters der Duitsche goederen, doet de Regeering de likwidatie dezer goederen wat bespoeden. Het blijkt dat, voor wat de mobilaire goederen betreft, de likwidatie reeds eene afgedane zaak is. Voor de onroerende goederen wacht men nog gedeeltelijk tot October,daar veel koopers thans opvacantie zijn. Dan zal alles moeten vereffend zijn. Het is niet meer vóór tijd. Senator Coppieters, schepene van Gent en een der voornaamste leden der Socialisti sche partij is Vrijdag schielijk overleden. Terwijl hij aan tafel aanzat voor het mid dagmaal zonk hij plots ineen en stierf. Hij was 71 jaar oud. Hij is het vijfde gemeenteraadslid van Gent dat sterft tijdens dezen zittijd, in min dan één jaar. Hij zal als schepene van Gent opgevolgd zijn door M. Anseele, gewezen Minister. De bekende Vlaainsche penningsnijder Godfried Devreese werd over enkele dagen door de Roumeensche regeering vereerd met het lint van kommandeur der kroon. De kwestie der duitsche schatkistbons is geregeld. De Duitsche regeering geeft toe. Na eerst moeilijkheden gemaakt te hebben over den tijd van betaling was het dan te doen over de waarborgen die aan de schat kistbons hunne weerde en hunne uitbetaal baarheid zouden verzekeren. Nu is er eene overeenkomst tusschen Duitschland en de Bank van Engeland. De zaakgelastigde van Duitschland heeft aan den Belgischen Minister Jaspar mede gedeeld dat de Rijksbank nu bereid is de wissels op zes maanden ten bedrage van 270 miljoen mark-goud, en die van Duitsch land geëischt worden, te teekenen. De Duitschers zullen ook de wissels die zij, volgens een akkoord dat vroeger gemaakt werd, op 15 Augustus en 15 September moesten betalen, met wissels op 6 maanden voldoen. De groote geallieerde banken zullen die wissels disconteeren. Op 3 October zal te Parijs op het kerkhof Père Lachaise de onthulling plaats grij pen van het gedenkteeken dat er zal opge richt worden ter eere der Belgische soldaten in Frankrijk overleden. Bij deze plechtigheid zullen de voornaam ste Fransche en Belgische vooraanstaande personen aanwezig zijn. Zij besloot Bertram over zijn betrekking tot Leontine te onderhouden en ging met dit doel op zekeren dag naar de kamer, waar hij gewoon was de gazet te lezen. Juist wilde Leontine Hedwig over eenige huishoudelijke zaken gaan spreken, en naar haar zoekend, ging zij voorbij den met een zware gordijn afgescheiden ingang van Bertrams kamer. Plotseling hoorde zij Hedwig zeggen; Zij is zoo teergevoelig, Bertram; elk uwer woor den, al is het nog zoo onbeduidend, heeft voor haar veel gewicht. Daarop antwoordde haar echtgenoot: Ik doe zooveel mogelijk mijn best om mij te beheerschen, Hedwig, doch ben er niet altijd toe in staat. Ik wilde dat ik het kon. Maar geen rtian ter wereld is in zulke vreemde positie als ik. Gij zult toestemmen dat mijn leven me hard en zwaar moet vallen, en toch doe ik wat ik kan, om er haar niets van te laten bemerken. Leontine had de kracht niet om langer te luisteren. Als vernietigd waggelde zij achte- uit, en zoo bleek als een doode verwijderde zij zich van den verraderlijken ingang. Bertram meende een zachten kreet te hooren. Er moet iemand in de nabijheid zijn, zeide hij, sprong op en schoof de gordijn ter zijde, om in den gang te zien. Ik zie niemand, liet hij in de kamer te- rugkeerend er op volgen; ik heb het me ze ker verbeeld. Nu bestond voor Leontine niet de minste twijfel meer. Haar echtgenoot zou die woor den niet gesproken hebben, als het niet waar was wat zij reeds zoo lang had vermoed. Hij had Hedwig bemind en evenwel, om haar, .eontine, genoegen te doen en haar laatsten wensch te vervullen, zich-zelve en Hedwig Belgie gaat gebukt onder eenen schrikke- lijken militairen last. De volkenbond heeft eene vergelijking gemaakt tusschen de militaire begrootingen der verschiilige landen in 1913 en in 1922. Onder de landen die hunne uitgaven vermeerderd hebben komt Belgie op de tweede plaats met eene verhooging van 82,1 t. h. Alleen Nieuw Zeeland, dat vroeger schier geen leger had is voor. Engeland heeft zijne uitgaven enkel ver hoogd met 19,2 t. h. terwijl Frankrijk zijne militaire uitgaven verminderd heeft met 7,9 t. h. en Italië met 46,1 t. h. Op 31 December 1921 telde de Landsbond der christelijke Mutualiteiten van België 153 duizend werkende leden. In dat getal zijn de kinders en een groot aantal huis moeders niet bijgerekend. Onze provincie West-Vlaanderenbekleedt met 23 duizend leden de derde plaats. Het Italiaansch oorlogschip De Ferruc- cis is deze week te Antwerpen aange komen. Dit schip doet dienst als schoolschip. Een tweehonderdtal kadetten bevinden zich aan boord. Onder hen bevindt zich de ltaiiaan- sche kroonprins, Prins Humberto. Hij is de eenige zoon uit de Koninklijke familie van Italië en is 17 jaar oud. Tijdens zijn verblijf in Belgie zal hij te gast zijn bij den Belgischen kroonprins, en samen zullen zijde bijzonderste steden van Belgie en het Belgisch front bezoeken. Er zullen echter geene officieele ontvang sten plaats grijpen. Gunio. bi de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden D1CKEBUSCH. Van Eecke Julie Leroy Théophile Ghasquiere Emile Gesquiere Oscar Vaaelslande Pieter Gouwy Cyrille Haelewyn Benjamin VLAMERTINGHE. Dumortier Louis Thorre Camille Bondue Jules Knockaert Dewilde Emile WOESTEN. Dolphen Marie-Thérèse Vandooren Honoré Meeseman Henri Blanckaert Placide Vanbelle Pieter Deghandt Gaston Vandetiheeren Léon RENINGHE. Haeghebaert Achille Demoor Charles Delefortrie A. Hoedt Henri OOST-VLETEREN. Traversief Camille Verwaerde Henri VOORMEZEELE. Mortier Einille Decock Achille BRIELEN. ■5 Louf Elisa fr. 3075. 1105. 3795. 29125. 6840. 510. 1650. 11330. 860. 1070. 1415. 530. 950. 440. 3468. 887. 654. 2735. 1775. 22870. 3180. 3400. 425. 425. 2095. 10865. 1240. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelscke of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, RÖUSSELARE. GR O orKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. «aasassaBani11 m i— m i i In een paar vorige nummers van ons weekblad hebben wij de schikkingen mede gedeeld betreffende het koninklijk besluit, volgens hetwelk eene premie verleend wordt aan de 10.000 personen die eerst eene goed koope woning bouwen voor eigen gebruik (deze premie is 2000 fr. in de gemeenten van min dan 15.000 inwoners, en wordt nog met eenige honderden franken verhoogd voor de talrijke familiën). Hoe moet Gij nu te werk gaan om die premie te krijgen Gij moet eenvoudig uwe aanvraag doen aan den Minister', en dat kunt ge doen in de volgende bewoordingen Poperinghe, den 1922. Hooggeachte Heer Minister, Ik ondergeteekende (naam en voornamen) geboren te den wonende te (juist adres), voornemens zijnde een werk- manshuis te bouwen om er zelf in te wonen, neem de eerbiedige vrijheid Ued. beleefd te vragen dat ik zou mogen genieten van de premie die verleend wordt aan de 10.000 personen die liet eerst eene goedkoope woning bouwen voor hun eigen gebruik. Ik zou Ued. dankbaar zijn, heer Minister indien gij mij wildet laten weten welke formaliteiten ik verders te vervuilen heb. Aanveerd, hooggeachte heer Minister, de verzekering mijner hoogachting. (Haridteekcn). Teeken dan uw briefje en steek het in een omslag, waarop gij het volgende adres schrijft M' de Minister van Nijverheid en Arbeid, Ambt voor M. V. en V. 2° afdeeiing Goedkoope woningen, Berlamontstraat, 2, Brussel. Ga dan naar de post en doe uw brief aan- teekenen of recommandeeren (vergeet dit niethet is noodig) en naderhand zult gij antwoord krijgen en weten wat u verders te doen staat. NOORDSCHOOTE. opgeofferd. Thans echter, dit besefte zij duidelijk, waren zij alle drie ongelukkig. Leontine had berouw over haar handelwijze en haar dwaze gril; zij kon zich-zelve niet verklaren hoe zij zoo onbezonnen had kunnen handelen. Wat haar toen zoo poëtisch en zoo schoon had toegeschenen, kwam haar nu ongerijmd en slecht voor; zij had immers verlangd dat een jongeling, die niet haar, maar een ander meisje beminde, haar huwde. Ja, in de verbittering tegen zich zelve kwam de gedachte bij haar op, dat men haar kon verdenken dat zij bedrog had gepleegd; zij kwam voor als eene die zich het voorkomen van een stervende had gegeven, otn een ge liefden jongeling te gemakkelijker voor zich te winnen en op bedriegelijke wijze aan zich te ketenen. Die gedachte maakte haar schier waanzinnig. Zij kon niet meer openhartig en vertrouwelijk met haar echtgenoot omgaan; bijgevolg kon zij niet meer gelukkig zijn. En toch was er aan de zaak niets te ver anderen, en moest zij haar plichten alsecht- genoote en moeder nauwgezet vervullen. Zij besloot zich gelaten aan haar lot te onder werpen, in stilte te lijden en aan niemand te verraden wat zij zonder het te willen had afgeluisterd. En toen zij dit besluit genomen had, scheen zij een geheel ander wezen te zijn; 't was alsof zij eensklaps veel ouder was geworden; zij was afgetrokken en meende niet te mogen verwachten dat ande ren lief en hartelijk voor haar waren, ofschoon zij altijd bereid was iedereen deel neming te betoonen. Zij scheen alleen voor anderen te wiilen leven en ander lijden te willen verzachten. Maar ook door de beoefe ning van de edele deugd van weldadigheid zou haar een vreeselijk leed treffen. Op zekeren dag was zij naar een buiten wijk gegaan, die meestal door arme arbeiders Craye Henri 15990. Volgenden omzendbrief werd van wege het Hopverbond, deze week rondgestuurd Aan de Leden van het Verbond, Onzen oproep om deel te nemen aan den gewestelijken prijskamp wordt goed beant woord. Ge zult toonen dat ge dees jaar goede hop hebt voortgebracht, en dat ge weêrom op den weg van den vooruitgang zijt. Zijn er nog achterblijvers, dat zij op Zondag aanstaande hunnen naam aangeven aan den Secretaris van den plaatselijken Hopbond. Van den 27 September tot den 1 October zullen de afgeveerdigden de stalen van vier pond komen nemen op den spijker. De prijskampen zullen plaats hebben Te CROMBEKE, den Zondag 1 October Te WATOU, deri Maandag 2 October Te POPERINGHE, van Vrijdag 6 tot Zon dag 8 October. Indien er deelnemers genoeg zijn te Reninghelst en te Vlamertinghe zal er daar ook een plaatselijke prijskamp plaats hebben. Op de Algemeene Landbouwtentoonstel ling te Yper, waar er geen geldelijke premies te winnen zijn, hebben de tentoongestelde stalen hop iedereens bewondering verwekt De acht bondsleden, die de verschillende hopsoorten van de streek tentoonstellen, hebben getoond hoe de hop ten beste kan bereid worden. Werkt dus allen mede om de geweste lijke hoptentoonstelling te Poperinghe te doen gelukken gelijk in het jaar 1913. Het Bestaar van het hopverbond. ZSSgtBSBP- Vlaanderen speelt nu de groote politieke rol niet meer die het in vroegere eeuwen vervulde. Vlaanderen is economisch verval len tot minderheidsrang. Maar op cultureel gebied staat Vlaanderen nog steeds voorop onder alle landen die de beschaving vooruit helpen. De echte, de eenige beschaving is gesteund op den christen godsdienst. En het is juist als christene natie dat Vlaanderen zoo hoog aangeschreven staat. Ons Vlaanderen is christen. Als hoogste geestelijke overheden, zijn er in ons land tien Bisschoppen. Acht Vlamin gen en twee Walen. De Walen zijn: Mgr. Mercier en zijn hulp Mgr. Legraive. Hoeveel honderden, neen duizenden werd bewoond, om een door allerlei onge lukken getroffen huisgezin te bezoeken, dat men in haar liefdadigheid had aanbevolen. Zij vond een zwakke, uitgeteerde kraam vrouw, een ziekelijken, buiten werk zijaden man en verscheiden half naakte, aan ailes gebrek lijdende kinderen. Zij liet dadelijk in de eerste levensbehoefte voorzien en bc loofde ook verder hare hulp. Door haar vriendelij k- heid en lieftalligheid bemoedigd, bad de mam haar om eenige afgelegde kledingstukken.. Zij beloofde ze voor hem gereed te zullen leggen; hij moest na verloop van eenige uren aan haar huis komen, om ze te halen. Zoodra zij weer thuis was, gaf zij het ver langen van den man aan haar echtgenoot te kennen. Welnu, antwoordde hij, ge moet maar uitzoeken wat u geschikt voorkomt. Er is een kast vol kleedingstukken, die ik niet meer draag. Leontine ging onmiddelijk aan 't werk en vond onder anderen een jachtrok die, zooals zij meende, ook wel te pas zou komen. Terwijl zij hem bij de andere goederen wilde leggen, zag zij uit den borstzak een papier steken. Zij haalde het er uit en bemerkte dat t een brief was. Haastig opende zij hem, las en verstijfde van schrik, 't Was de brief van den advokaat aan haar gade, waarin deze hem berichtte dat er geen middel wa s om den door hem gesloten echt te ontbindem, en hij hem alleen den raad kon geven, zich in zijn lot te schikken. Ach, hoe vreeselijk fel werd zij geschokt, toen zij ontwaarde dat haar echtgenoot zelfs de hulp van rechtsgeleerden had ingeroepen, om, zoo er kans op was, zijn huweCijk bij rechterlijk vonnis te doen ontbinden. 2ij zag naar den datum. De brief was eem paar maanden na de voltrekking van het Faiwelijk priesters leverde het christene Vlaanderen al niet Wij moeten buiten Poperinghe niet gaan om honderd en meer families te vinden die eenen Priester onder zijne leden tellen. En het volk Dat het volk niets dan hei ligen telt is meer dan overdreven. Maar waarom zouden wij ook steeds alles in het zwart moeten bezien Wij zijn allen tijdens den oorlog in vreem de streken geweest, buiten Vlaanderen. En in gemoede moeten wij zeggen: «Bah, ja, bij ons gaat het toch nog veel beter en de menschen die regelmatig en stipt hunne christene plichten kwijten zijn er toch niet te tellen Nog een weinigje geduld en de enkele verdwaalde schapen zullen wel naar den schaapstal terug koeren. Neen het is niet overdreven te zeggen dat het Vlaanderen dat wij kennen nog steeds het christen Vlaanderen is. Maar wat wij niet dagelijks kunnen zien is dat ons Vlaanderen over de gansche wereld eene beschavingsrol vervult waar over wij met reden fier mogen zijn. Enkele cijfers zullen daar een klaar inzicht op geven. Door de gansche wereld zijn er 40 Belgen die eene hoogere plaats in de H. Kerk ver vullen, het zij ais Bisschop of als Apostoli sche afgevaardigde. Op twee na zijn het allen Vlamingen. Van in de eerste jaren van zijn apostolaat vroeg de Heilige Franciscus-Xaverius naar Vlamingen om het H. Evangelie te prediken in de indien en in Japan. Steeds zijn de bij zonderste bisdommen van Azië bekleed geweest door Vlamingen. Honderden Belgische katholieke Mission- narissen werken met iever aan de versprei ding der Christene leering door de gansche wereld. Omtrent allen zijn afkomstig uit Vlaanderen. Zoo was het vroeger en zoo is het nu nog. Tot bewijs enkele bijzonderheden over Missionnarissen, zoo Paters als Klooster zusters, die nu op einde September en met begin October naar de Missiën trekken. Op 26 zendelingen van Scheut die ver trekken zijn er 23 Vlamingen, 2 Walen en 1 Hollander. Daar zijn twee zonen onder van Vlamin gen, uit hun land gebannen door het Bel gisch landsbestuur, voor activiswe. 34 Witte Paters worden dit jaar naar de missiën gezonden. Onder deze soldaten der christene bescha ving zijn er 82 Vlamingen en 2 Walen. Dezelfde slaande verhoudingen doen zich voor bij de Kloosterzusfers die zich aan het Missieleven opofferen. Op 22 Damen-Kanonikessen van Leuven die dezen maand vertrekken naar den Con go naar de Roodhuiden van den Mississi pi, naar de Antillen en naar de Engelsche Indien, zijn er 21 Vlaamsche en 1 Waalsche. Laat ons enkel onze naaste gebuurs ver melden. Tusschen die Eer weerde Damen vinden wij de Gezusters Juffers Maria en Madeleine Cardoen van Elverdinghe en Juffer Maria Loyson van Moorslede. Al deze heilige menschen, op Vlaamschen grond geboren, ieveren uit al de krachten hunner ziel, om de schoone leering van Christus aan de min beschaafde volkeren bekend te maken. Mocht de groote schat van verdiensten alzoo vergaderd ook aan Vlaanderen ten goede komen opdat ons Vlaanderen steeds het Christen-Vlaanderen blijve. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Berteixplaats, 8, (Kleine Markt), F P E IS a 1% <i M, E. «ragm-M»jjMiiii^iiiiMj»ii aownagan—oo— De lijken der 47 mijnwerkers die sedert 27 Oogst opgesloten waren in eene mijn in Califormie, werden deze week terugge vonden. Een geweldige brand heeft de stad Pskov in Rusland in asch gelegd. De stoffelijke schade is zeer groot. Zondag zijn verscheidene stadswijken en scheepswerven afgebrand te New-Orleans. De schade beloopt meer dan vijf miilioen dollar. In de kartonfabriek Hamers te Greve- lingen werd een werkman tusschen de rol len gevat en doodgepletterd. geschreven. Hoe hatelijk moest hem dus reeds toen zijn huwelijk zijn geweest, dat hij den voor haar zoo beleedigenden stap had kunnen doen, een ongevoeligen rechtsge leerde een zoo teeder geheim mede te deeien, opdat deze op listige wijze het recht ver draaide of een leemte in de wet vond, waar door hij van haar kon ontslagen worden. Een diepe zucht rees uit haar boezem op. 't Was haar te moede alsof zij haar doodvon nis had gelezen. En inderdaad was de brief de doodsteek voor haar levensgeluk. Maar zij barstte niet in tranen uit, zij viel niet in onmacht, daartoe was haar smart te hevig. Door naamloos wee gefolterd, sloeg zij de oogen ten hemel en fluisterde: Waarom, mijn God, hebt gij mij niet laten sterven? In zenuwachtige spanning verkreukelde zij den brief in haar hand en stak hem bij zich. Toen de armen man met het pak kleeren verheugd haar huis verliet, vermoedde hij niet welk noodlottig geheim het voldoen aan zijn bede haar had doen kennen, die zoo gaed en medelijdend voor hem was geweest. XII. De vraag, die Leontine zich nu dadelijk deed, was wat zij met den brief zou beginnen. Haar eerste denkbeeld was, met den brief in de bfinü naar haar echtgenoot te gaari en hem te zegge.n dat zij hem gevonden en gelezen had, maar zij kon cr niet toe besluiten. En nog vee! minder wilde zij haar ouders om raad vragen; integendeel zij wilde tot eiken prijs het geheim voor hen trachten te ver bergen; zij wist immers hoe bedroefd zij zouden zijn, indien zij ontdekten dat hun dochter ongelukkig was. En niets had haar ongeluk kiger kunnen maken dan de inhoud van dien brief. Wel was het haar reeds dui De gewezen keizer van Duitschland is verloofd. De bruiloft zal in November ge vierd worden. De prinses is sinds verleden jaar weduwe en is moeder van vier kinderen. 'In het land van Wales hebben zeer erge overstroomingen plaats. De schade is overgroot en men meldt dat twee werklie den in den vloed verdronken. Twee werklieden in de Noordstatie te Parijs moesten Donderdag eene kist met munities verdragen, Door het schommelen had er eene geweldige ontploffing plaats. Beide werklieden hebben erge wonden be komen overgansch het lichaam. Smyrna, door de Grieken verlaten werd in brand gestoken en is geheel plat gebrand. Honderd duizende personen zijn zonder dak en verscheidene duizende kwa men in de vlammen om. Ongehoorde gru weldaden en uitmoordingen zouden door de Turken gepleegd zijn. Men bericht ook dat gevallen van pest en typhus waargenomen zijn. Te Coudekerque werd de handelsreizi ger Julien Derez Zaterdag langs een eenza me weg door een rondleurder uitgeschud en voor dood achtergelaten. Een bezoek aan de tentoonstelling wekt alras den indruk dat de diensten van wederopbouw het flink hebben aangelegd. Er zijn talrijke uitstallin gen van den dienst voor herbouw,van landbouw- voortbrengselen, van landbouwmachienen, van voedingsmiddelen en meststoffen. De twee standen van den dienst voor wederopbouw en de stand van de commissie voor verfraaiing van het landelijk schoon vergen de aandacht.Er is name lijk eene interessante uitstalling van eene land bouwerskeuken. De proefzalen voor honingteelt en de melkerijinrichting zijn even belangrijk. De uitstallingen van Engelsch en Zwitsersch vee wekken groote belangstelling vanwege de landbouwers. Niet alleen geeft de tentoonstelling een trouw denkbeeld van den algemeenen toestand van den landbouw in de frontstreek, maar toont tot in de kleinste bijzonderheden hoe weleer Verwoest Vlaanderen thans herleeft en misschien wel op menig gebied, namelijk door het inrichten van de melkcontrole andere gewesten voorbijstreeft. De opening werd Zaterdag gedaan door den Heer Goeverneur, die ter zeiver tijde zijn eerste bezoek bracht aan de stad Yper. Deze officieele ontvangst had plaats op het voorloopig stadhuis. Al de burgerlijke, militaire en geestelijke overheden waren op dit onthaal uitgenoodigd. Al de aanspraken en voorstellin gen geschieden in het fransch. Het is uiterst pijnlijk dat de burgemeester van eene Vlaamsche stad den goeverneur van eene bij uitstek Vlaamsche provincie in eene andere taal ontvangt dan in de faal van het volk, en dat de ambtenaars en bedienden van het gemeente bestuur, dat de geestelijkheid der stad in 't Fransch aan M. den Goeverneta worden voorge steld. Na de plechtigheid op bet Stadhuis, werd in de feestzaal van de tentoonstelling een leestm aal opgediend en had tevens de opening van de ten toonstelling plaats. Laten wij dadelijk zeggen dat daar alles in het Vlaamsch geschiedde. Donderdag bezocht Minister Ruzette, die gedu rig zijne beste krachten en pogingen inspant voor den herstel der verwoeste streek, met veel be langstelling de tentoonstelling. Tegelijkertijd met de landbouwtentoonstelling te leper, had op Zondag 1.1. het congres van de geteisterden plaats, dat veel belangstelling wekte en door talrijke geteisterden bijgewoond werd. De heer Butaye zat voor. Er werden daar vele intressante verslagen uit gebracht. Het kunstconcert van Zondag middag, uitge voerd door Ypriana, genoot een welverdiende bijval. Jammer van het ongunstig weder. De iurngilde van Zonnebeke, pas ingericht, deed 's namiddags flinke oefeningen, en het Katholiek muziek van Poperinghe gat 's namiddags een prachtig Concert. De flinke uitvoering was ver bazend en het aantal muziekliefhebbers die het concert bijwoonden, betuigden luidruchtig hunne voldoening. Waarlijk, het muziek is op weg om een der sterkste te worden van het land. Donderdag ter gelegenheid van het bezoek van minister Ruzette werd een kunstconcert gegeven door het liberaal muziek van Poperinghe, dat zeer veel bijval genoot en eene flinke uitvoering bezorgde. Zaterdag ten 3 ure wordt een Concert gegeven door de Fanfare van Kemmel. Heden Zondag voor de sluiting is er Festival voor de muziekmaatschappijen der verwoeste gewesten. delijk geworden dat Bertram niet haar, maar Hedwig beminde, en dat hij in zijn huwelijk niet gelukkig was, maar nu wist zij ook dat hij zelfs beproefd had, zich langs wetteiijken weg van haar los te maken, en alleen omdat dit hem niet was gelukt, scheen hij zich er aan onderworpen te hebben, een keten te torschen, die hem knelde en zwaar viel. Indien Bertrams poging was gelukt, zou alles gehee! anders zijn geweestdan had hij-zelf haar ouders de mededeeling moeten doen. Het zou beter zijn geweest, sprak zij in vertwijfeling tot zich-zelve; van mij ont slagen, zou hij gelukkig zijn, en ik welnu, ik zou niet meer moeten lijden dan ik thans lijd De grievende gedachte, door haar kinder achtige gril van dien nacht het geluk van drie menschenlevens verwoest te hebben, werkte als een giftige adem op haar gezondheid. Zij werd van dag tot dag bleeker, magerder en droefgeestiger. Men hoorde haar niet meer zingen, schertsen en lachen; zij sprak wei nig, en zelfs wanneer zij haar kind liefkoosde, kon dit haar niet opbeuren. Vaak zat zij uren achtereen in gedachten verzonken alleen. Het leven was haar tot last geworden. 't Is licht te [begrijpen dat haar ouders hevig ongerust begonnen te worden. Mijn heer Harders stond voor een onoplosbaar raadsel: zijn dochter kon aiies bekomen wat rijkdom en liefhebbende harten haar ver schaffen konden, wat zou haar dan kwellen? Welke geheime smart ontroofde haar het geluk en den vrede der ziel? Me vrouw Harders meende dat 't een sleepende lichaamelijke ziekte was, waarvan haar vroegere ziekte de kiem had gelegd, en zon der er iemand iets van te zeggen, besloot zij den beroemden professor te raadplegen, die haar dochter toen ook behandeld had. Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1