s DeBADK VAD POPERIHGHE NIEUWE LEEWIIIG Z G G' V Ti B' G' M' J Moncarey-Sansen Gasthuisstr. Poperinghe P schatkisiMs tan moo - 5000 io.ooo tr. De Tentoonstellers. De Prijzen. Het Eeremaal. V. Q. S. Poperinghe. Boekbespreking. In 't Binnenland. Vlaamsche Vrienden. Lijst der Belooningen. Burgerstand van DINSDAG 26 SeptOlffisr CHISEL, lisseiagint NIEUW POLITIEREGLEfyiENT op het Vervoer. T Het Katholiek Verbond van België. HOPPE. Xe Koop. Vraasft plaats. D L Verloren. H VERMAKELIJKHEDEN. Zondag 24 September. Gevonden. H JP 'O fit X VOETBAL. 7 Jonge Groenendaels MARKTPRIJZEN. aanveerdt van HEDEN AF, ZONDER KOSTEN, alle inschrijvingen aan de uitgegeven door het Belgisch Staatsbestuur. De titels van gezegde leening zullen bestaan in betaalbaar aan 9 9 FRANK uitkeerbaar aan 102Frank 50 Centiemen 't einde de tien jaren, 't zij met 1 October 1932 intrest gevende aan 5 De Bank aanveerdt in betaling alle Belgische Schat kistbons op zes maanden aan 4° u. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te wenden bij de BANK VAN POPERINGHE" 'ï-. met Tusschen de tentoonstellers melden wij genoegen de volgende Poperinghenaren MM. Albert Denys, Camiel Dezeure, Stevens Zonen, Em. Roffiaen <S Zonen, met hunne ge kende landbouwmachienen en afroomers; Julien Gouwy met een lot praahtige stoven; Camiel Uzeel met stalen lijnzaad en vlas, voortbrengsels van het vermaarde Rigazaad Rueker C1", bene vens het Landbouwverbond en de Hopteelt die hunne prachtigste waar tentoonstelden. Wekten ook veel belangstelling de photos van menigvuldige werken door de beroepschool van Poperinghe uitgevoerd, en de opgaven van land- herstel door het landbouwsekretariaat van Peperinghe. De prijs des Konings, voor de schoonste en praktische hofsteden werd toegekend: 1* prijs (25.000 fr.) aan M. Omer Bonte, van Komen; 2* prijs (15.000 fr.) aan M. Henri Brutsaert, van Poperinghe voor zijne hofstede te Hooghe en aan M. Van Caloen voor zijne hofstede te Gheluwe. Aan de muzikale Kring «Ypriana» en aan de beide muziekmaatschappijen van Poperinghe werd een herinneringsmedalie geschonken. Een banket weid ingericht ter eere van al dezen die meegewerkt hebban aan het inrichten en wei- gelukken van de tentoonstelling. De eeretafel is voorgezeten door Mr Colaert, Burgemeester van Yper rechts MM. Van Der Vaeren, Kabinetsoverste Brutsaert, toegev. K.H. K. te Poperinghe Verraes, Burgemeester van Veurne. Links MM. Baron Pecsteen, Voorzitter der Kommisie van onderzoek voor den prijs van den Koning Boereboom, Bestuurder van den bijzonderen Dienst van landbouwherstel Bauwens algemeen opziener aan het Ministerie van den Landbouw. Verder de hoogere personaliteiten van alle ge meenten en der gansche provincie waren tot het noenmaal uitgenoodigd en hadden eraan gehou den dit bij te woonen. Tijdens het noenmaal liet Mijnheer Boereboom bestuurder, zijn hartelijkste dankbetuigingen gaan tot al dezen die meegewerkt hebben tot hetwelge- lukken van de Tentoonstelling. Nooit heeft hij te vergeefs beroep gedaan op de medewerking der gemeentebesturen van de gewezen verwoeste streek. De hulp werd steeds met ijver verleend. Dan wijst M. Boereboom erop hoe hij is gehecht aan de bevolking van het front en met welken ijver, die tot fierheid opwekt, hij allen beroept verder voorts te werken tot de algeheele voleindi ging di« thans bij voorbaat reeds gevierd wordt. Daarop stelt M. Boereboom een heildronk voor. Kort op den heildronk door M. Boereboom in geleid stelt M. Colaert een heildronk voor ter eere van M. Boereboom die de ziele is van den wonderbaren heropbloei van den landbouw, ter eere van al de medewerkers. Kort daarop wordt de aankomst van den Heer Minister B' Ruzette aangekondigd waarop de zaal leegloopt. De Heer Minister werd verwelkomd door Baron Pecsteen en door D' Brutsaert. Baron Ruzette dankte ontroerd en drukte zijne hooge tevredenheid uit over den vooruitgang van den heropbouw en wenschte de inrichters dezer wel gelukte tentoonstelling van harte geluk. Daarna werd den uitslag vermeld van den prijskamp voor 't bouwen der schoonste hoeven. De eereschaal aangeboden door M. P. J. Poels van Londen voor het beste lot Daery Schorthorn- koeien is toegekend aan het Veekweeksyndikaat van Gheluwe. B. - Afzonderlijke Melkkoeien. Gouden Eermetaal.Rommelaere J. Wulpen Callewaert X., Boesinghe Vanneste Th., West- Roosebeke Ghesquière Dés., Wervick Maes A., Komen. Zitv.Eer.Lammerant H. Wulpen Rosseeuw Is., Slype; RommelaereJ., Wulpen Steenlandt E., VlamertlngheDebrandere A., Gheluwe; Ghesquière A. Meenen OllivierJ. West-Nieuw- kerke Peccue R. Zuydschote. Bronzen Eermetaal. Beuselinck H., Beerst Delancker Alois, Nieuwcapelle Verhaeghe, Meenen Soete A., Nieuwcapelle Desimpel A. Boesinghe AvereynCh., Beerst Belpaire Om. KemmelGlorie Al., Slype; Van Hyfte Aug., Wulpen Pannecoucke G. Voormezeele. III. ONDERWIJS. Gouden Eermetaal. Van Godtsenhoven, Voordeekers, Simoens, Sys, Staatslandbouw- kundigen; Jans, staatsveeteeltkundige Pauwels, bestuurder der tuinbouwschool; Delbeke, staats- tuinbouwkundigeVanhove, leeraar bij de hof- bouwschool. Zilveren Eermetaal. Huishoudschool, Cor- temarek; Defoort, leeraar hofbouwschool, Cou- ckelaere. IV. LANDBOUWVOORTBRENGSELEN. AANNEMERS. Gouden Eermetaal. Landbouwverbond, PoperingheHopteelt, Poperinghe; Demey en Dewulf aannemers; Verbeuren H. Zilveren Eermetaal. Blondeel, aannemer; Van Eeghem Westvlaamsche Heropbouwmaat schappij; Hulp Centers: Slype, Ramscapelle, Dixmuide, Merckem, Poelcapelle, Yper, Zuid- schote, Zonnebeke, Kemmel, Komen. Bronzen Eermetaal. Heidemaatschappij Casteleyn, aannemer. V. VERSCHILLIGE INSTELLINGEN. Gouden Eermetaal. Verfraaiing van het landelijk leven Hoog Koninklijk Kommissariaat Noord Hoog Koninklijk Kommissariaat Zuid Rechtbank van Oorlogscbade Melk Controle Melkerij op de hoeve. VI. NIJVERHEID EN HANDEL. Gouden Eermetaal. Verbeke en Zonen, Thielt; Zwavelzure Ammoniak; Claeys Gebroe ders, Zedelghem SodanitraatDoom en Ma- hieu, Yper; Fonteyne Gebroeders, Kortrijk. Zilveren Eermetaal. Buerman Honoré, Merxem Reynaert, Yper; Vandeputte, Eecloo Hydromel (Vandermetilen)Moreels G. V., GentMelotte Alf, RemicourtMaatschappij Lister, Landen Stevens-Pattou, Poperinghe Decorte, Brugge. Bronzen Eermetaal. Devogel Gebroeders, IseghemBelgica Incubators, OostendeLe grand, BrusselVan Eslande Sylvain, Rousselae- re Industrie Agricole, Borgworm Walthère Jamar, Ans, LuikNaamlooze Maatschappij Gelatines; Gouwy Julien, Poperinghe; Vlas teelt Cheerlinck, Ninove Vanneste Jules, Boe singhe VoederphosphaatGlorie Arsène, Dix- mudeH. Slablinck en zoon, St-Michiels-bij- BruggeVanderstichelen, Houthem (Yper); Automatuket, BrusselDeconinck, Hollebeke. fr. 25.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 Diefstal. Zondag avond ontmoetten de gendarmen in de Brijkedreef twee mannen die een zwaren zak droegen. De kerels lieten den zak vallen en sloegen op de vlucht. In den zak vond men allerhand alaam en toe- behoorten voor auto, die gestolen werden op den' koer van den Katholieken Kring en toebehoorden aan een fransche militair al daar op pensioen. Verleden donderdag had onder een groo- ten toeloop van volk de plechtige teraardbe- stelling plaats van onzen wapenbroeder Roffiaen Albert. Wij bemerkten vele geestelijke en wereldlijke overheden waar onder den heer Burgemeester der stad. Aan den boord van het graf sprak de schrijver van onzen bond eene treffende lijkrede uit, waarna al de aanwezigen ingetogen het kerkhof verlieten. Zaterdag 23 dezer om 8 ure 's avonds algemeene vergadering voor al te tooneel- spelers, in ons lokaal Au Petit Paris Heden zondag zal ons klachtenbureel van 8 tot 11 ure open zijn voor de aanvragen van 300 franken, alsmede voor de spaar boekjes van 100 fr. voor de pasgeboren kin deren. Het Bestuur. De roode pillen uit samengetrokken plantensappen, zijn het eenig bestaande middel dat het heele lichaam doet herople ven, en alzoo bij degenen die ze gebruiken, vele gevaarlijke en ernstige ziekten doet voorkomen. De doos: 2 frank bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. Statiekermis. Zondag 24: Om 2 1/2 ure loopkoersen; 80 fr. prijzen. Oni4u.: turnoefeningen te geven door «De Onver- moeibaren». Om 5 ure: Prachtig Concert. Om 5 1/2 u. Mastklemming. Maandag: Om 9 1/2 u. in S' Jans'kerk plechtig jaargetijde voor de overleden pa rochianen. Om 1 ure: Groote handboog- schieting van S' Sebastiaan. Om 3 ure Paardenloopstrijden. 800 fr. prijzen in 5 koersen, van de statie tot de herberg De Meiboom en terug. Beroepsschool. De vrije beroeps- school voor bouwwerklieden zal hare avond leergangen hernemen van den 9n October af, in de school der Rekhofstraat, nr 5. Op Zondag 8" October te 9 uur voormid dag mogen de nieuwe leerlingen zich laten inschrijven, in de school zelf. Dien dag zul len deze leerlingen een aanveerdingsexaam moeten onderstraan over moedertaal en re kenkunde. Het leerpersoneel bestaat uit: E. H. De jaegher, bestuurder; MM. Gits, bouw meester; Veranneman, teekenleeraar; A. Merlevede en M. Desmadryl, onderwijzers; A. Devalk, vakmeester voor houtbewerking. Verbond der Christene Vrouwen van Poperinghe. Langemarck.— Voor alle geldplaat- singenen bankbewerkingen wendt U tot IV!. Muyssen, secretaris. Roushrugge. Gemeenteschool. Dit jaar namen vijf leerlingen uit de klas van Heer Laridon, Hoofdonderwijzer, deel aan het examen op 24 en 25 Augusti, ter ver krijging van hun diploma van lager onder wijs. lie uitslag was prachtig. Alle vijf wier namen zijn: Hardeman Michel; Sweertvae- gher Aulré; Decreus André;DevlooMarcel; en Alexander Louis, werden gediplomeerd en behaalden daarbij eene vermelding in de Fransche taal. Hartelijke gelukwenschen aan Heer Laridon en aan de ouders der gediplomeerden. Locre. Begraving. Woensdag, 20n lt;j werd alhier, onder een grooten toe loop van volk en in de aanwezigheid van bijna al de Vlaamsche Oud-Strijders, het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den gesneuvelden krijsman Derebreu Mau ri ts, gestorven vóór 't vaderland den 10 November 1918. Door een lid van de V. O. S. werd eene roerende lijkrede uitgesproken. Yper. Diefstal. Mevr. Collette van Yperen, die op doorreis was te Brussel, stond Zaterdag middag aan een uitstalling in de Nieuwstraat te zien, toen daar een jonge vrouw tegen haar aanliep en ijlings verdween. Een weinig later stelde de dame de verdwijning vast van haar handtasch, die 6000frank inhield. Blankenherghe. Kinderlijk. Maandag hebben schippers uit de vaart; nabij de sluizen, het lijkje van een pasgebo ren kind opgehaald. Het lijkje vertoonde sporen van verwurging en van mishande- lingen. Oostende. Congoleezen. Wij vernemen dat Muchala, koning der provin cie Jnturi, van onzen Congo, met eenige zijner vrouwen in Oostende is aangekomen. Men ziet hem soms als de zon schijnt, met zijn aangenaam gezelschap op het strand wandelen. Maar daar zij juist dit koud, regenachtig weder treffen, zoo hebben zijne vrouwtjes, ook eene koude opgevat. Aten ziet ze dikwijls een wit doosje snuif met een haantje erop gedrukt, het beroemde engel- sche merk welke men hier helaas nog niet genoeg kent, uit den zilveren gordel halen, en zeer majestatisch een weldoende snuifje naar de platte neus brengen. Vreeselijk ongeluk. Op de Vuurto ren wijk wierp de smid V..., een groote ijze ren plaat om welke terecht kwam op zijn broertje van zeven jaar. Het kind werd de beide beenen verbrijzeld. Leerboek van Aanvankelijke Scheikunde, door Désiré Ailaeys, rustend schoolopziener, te Antwerpen. (Prijs 2fr. 50, bij drukker De Luyck, 106, Turnhoutsche laan, Deurne-bij Antwerpen.) Dit nieuw leerboek van 110 bi. verduidelijkt met de noodige teekeningen, verklaart geschre ven te zijn voor vierdegraadklassen, de be- oepsscholen voor Meisjes, de Landbouwscho len, enz.en wij zouden er geern bijvoegen, voor onze collegien of middelbare scholen, en zelf voor al wie door eigen onderricht scheikunde wenscht te leeren of moet leeren. De schrijver, M. Désiré Ailaeys. (afkomstig'van Woesten-bij Poperinghe), nu rustend schoolopziener, die eene rijke ondervinding heeft aan onderwijs, is trouwens niet aan zijn proefstuk, getuigen zijn vorige werken ever Het Yzer (230 bi. Prijs: 50 fr.en Beginselen van Scheikunde, 312 bi. 5,40 fr.beide bij Drukker Van In te Lier uitgegeven. Dit nieuwe werk nu, voor de beginnelingen, is klaar en duidelijk geschreven, voor eenieder dus gemakkelijk te verstaan, en is niet te min volle dig, er in begrepen zelfs de allerlaatste gegevens over de scheikunde, doch aangepast, natuurlijk, aan den eisch van een aanvankelijk ieerboek. Elk hoofstuk sluit met een aantal vragen, zoo dat meester en leerling flink den weg gewezen worden om de geleerde stof op redematige wijze te herhalen. En de schrijver heeft er zelfs aange houden om de weetlust van onze studenten en van ons volk te voldoen, als slot en als toepas sing, een heel hoofdstuk te wijden aan de plaat selijke nijverheden uit ons land en hun verschil lig scheikundig bedrijf. Kortom een hoogst nuttig werk, waarlijk voor een spotprijs te krijgen, en dat wij dus ook gaarn aanbevelen voor onze collegien, middelbare en lagere scholen. naar O. L. V. van Lour des in de bosschen van S' Sixtus. Zondag 24 Sept. om 2 1/2 vergadering van de bedevaarders rechtover 't Klooster der Paters Trappisten. t Madame Wc VANDENBERGHE-DEVOS en Familie bedanken zeer de talrijke vrienden en kenpissen, om hunnen blijk van genegenheid betoond bij de begraving van Mijnheer Albert VANDENBERGHE. Met dezelfde gelegenheid kondigen zij aan dat de Eerste Zeswekenmis zal gelezen worden Dinsdag aanstaande, om 10 uur, ir. S. Ber- tenékerk. 8.000 MM. Bonte, Komen Van Caloen, Geluwe Dr Brutsaert, Zonnebeke W" Desmet, Moorslede Ch. Coppin, Schoore Fraas Boeckx, Ramskapelle J. Jonckheere en Van den Bussche, Bixschoote Ontvingen 5.000 fr. Deroo Lievin, Middel- kerke, Juul Vandeputte, Moorslede, W* Pieter Soenen, Poelcapelle, Karei Pieters, Langemarck, Alfons Depoorter, Woumen, Hektor Bossaert en Zuster Langemarck. Ontvingen 3.000 fr.Karei Six, Becelaere, jiiul Lemahieu, Langemarck, Maria Duchatelet, Pervyse, Richard Pollentier, Vladsloo, Jozef De Caestecker, Passchendaele, Kamiel Ameye, Eessen, August Van Overbeke, Oostkerke, Jan Grijspeerdt, Poelcapelle, August Maes-Van Hue- le, Komen, We Pieter Soenen, Langemarck, Petrus Desmedts, Moorslede, ReneSeys, Eessen, Modest van Steckelman, Eessen, Modest Par- «entier, Eessen, Richard Darras, Beerst, Flori- mond Syoen-Rousselle, Woumen, Aloïs Calle waert, Zonnebeke, Kinders Maertens, Zantvoor- de, René Breyne, Langemarck, W" Victoor Ghesquiere, Becelaere. Ontvingen 2.000 fr.Lievin Coulier, Lombart- zljde, Desideer Ceryl, Lombartzijde, Cesar Moré, Westende. Hihniliinfcu vu, Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middagheden Zondag namiddag alleen M. NOTREDAME. I. KWEEKMERRIEN. A. - Loten. Groep Ramscapelle Komen Merckem Poelcapelle Yper Slype Dixmuide 92 punten, Fr. 91.5 65 62,3 61.6 60 60 250 250 100 100 100 100 100 1000 B. - Afzonderlijke Merrien. Gouden Eermetaal. Réveuse de Noordhof aan Broucke M., Ramscapelle Lisa de Wervik aan Vandecandeiaere E., Wervik. Zilveren Eermetaal. Nina aan Catrysse Ch. Wulpen Fanny aan Vivey Ed., Schoore Bella aan Avereyn Méd., Pervyse Mitte aan Deneut Kinders, Wervjck Marquise aan Broucke M Ramscapelle Madeion aan Vandecandeiaere E Wervick. Bronzen Eermetaal. Princesse aan Broucke M., Ramscapelle Mina aan Delva Kinders, Re- ninghe Vos aan Devoghel Kinders, Yper Bella aan Pannecoucke O., Voormezeele Louisa aan Wed. Becquart, Wervick Louisa aan Dekeyser C., Leffinghe; Flore aan Vanderper R., Vladsloo Mitte aan Vanhee H. Gheluwe Vos aan Huyghe Cyr. Zuydschoote. II. MELKKOEIEN. A. - Loten. 1. Groep Ramscapelle Lot 2 97 p. Fr. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Komen Dixmude Kemmel Boesinghe Merckem Dixmuide Yper Slype Komen Yper Poelcapelle Merckem Kemmel Slype Boesinghe Zonnebeke 97 p. 87,4 87 85 82 81.3 80.6 79 76,1 76 71.7 71,6 71 70,9 70.4 68.5 67,9 09 Woensdag avond aanstaande, om 8 ure gewone veertiendaagsche vergadering in den Katholieken Kring. Onderwerp Over Cossgoiand. 't Is uwe eigene schuld! indien gij nog aan hoofdpijn of rheumatiek lijden wilt want iedereen weet nu dat de Monopoeders deze pijnen onmiddelijk stillen en altijd genezen. Te koop bij H Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. College. Dinsdag herbeginnen de leergangen in 't College, en wordt ook voor t eerst het zoogenaamd klein College (Boe- schepestraat) geopend. Hoest, valling, catarrha, ontsteking der luchtpijptakken, griep, influenza, asthma, benauwdheid, heeschheid, keelpijn wijken oogenblikkelijk door het gebruik van den Pectoral Oupuls te verkrijgen in de apotheek Notredame, groote markt, Pop. Tooneel. In 't Volkshuis wordt op Zondag 5, Maandag 6 en (Zondag 12 No vember in dagvertooning) het beroemd pa- rabelspel «De Verloren Zoon» opgevoerd met kooren en symphonie. In den Stadsschouwburg voeren de Bar- baristen den Maandag 13, Dinsdag 14 en Woensdag 15 het drama op: Marie Anna en het blijspel: Eene rat in de val. Overreden. Zondag werd vrouw B. langs den Reninghelst steenweg door een rijtuig verrasten overreden. Alhoewel deer lijk gehavend boezemt haar toestand geen onrust in. Brand. In den nacht van Zondag tot Maandag zijn de korenschelven staande op het hof van Ach. Cordennier-Bruneel door brand vernield. Gansch den oogst ging in de vlammen op. De oorzaak is onbekend. Onze trein verb in d ingen.—Naar aanlei ding van ons artikel van verleden week over het bekomen van beter treinverkeer, verne men we dat onze Handelskamer de zaak onderzocht en aangevraagd heeft. M. Colaert, onze volksvertegenwoordiger schreef ons ook dat hij bij den heer Minister persoonlijk heeft aangedrongen om de aan geduide verbeteringen te komen. Laat ons dus het beste hopen. Avondschool. Te beginnen met maandag 9 Oktober zal weer gelijk verleden jaar, de avondschool geopend worden in de lokalen der gemeenteschool. Wij raden ten zeerste aan, dat de jongelingen die de dag school verlaten hebben, deze avondleergan gen zouden volgen: zij zullen er de zoo noodige herhaling en praktische toepassing tvinden van hetgene zij in de dagschool aan leerden; en wie heeft niet ondervonden hoe rap de geleerdheid der lagere school verloren gaat als ze niet onderhouden wordt 5Q Plakbrieven deeien mede op welke dagen 35^ en uren de Avondschool gehouden wordt, en 35" aanstaande Zondag drukken wij het ook 35 over in ons weekblad. Alhoewel de Bedevaart ingericht is door het Verbond der Christene Vrouwen mag iedereen zich vervoegen om hulde te bieden aan O. L. V. van Lourdes en een gebed te storten om Gods zegening af te smeeken over de aanstaande zending. Het Bestuur. Iedereen er naartoe. Op Zaterdag 30 September, Zondag 1 October en Maandag 2, zullen in de zaal van het Volkshuis eene reeks ophefmakende vertooningen gegeven worden door den beroemden Illusion nisite Ferry Bosso, die te Yper in de feestzaal «Excelsior» een bijval zonder voor gaande komt te genieten. De vertooningen worden gegeven telkens om 8 ure 's avonds, en den zondag groote namiddagverlooning om 3 ure. Prijs der plaatsenvoorbehouden genum merd 5 fr. eerste 4 fr.tweede 2 fr. Kin deren halve prijs in de zondagnamiddagver- tooning. Zelfde vertooningen worden gegeven te Rousbrugge in de zaal van de harmo nie «A I' aigle d' or» op Zaterdag 24 en Zondag 25 dezer, om 8 ure. 's Zondags te Rousbrugge namiddagvertooning om 3 ure Iedereen zal verwonderd zijn over de uit gevoerde kunsttoeren. De eerste vertooning is overal onze beste reklaam. Het Bestuur. Reninghelst. Overreden. Zater dag namiddag kwamen twee personen van Dickebusch per velo naar Poperinghe gere den. Nabij de herberg «De Kruisstraat» achterhaalde hen een zware lorrie; door een verkeerde zwenking werd X. omgeworpen en het zware voertuig reed hem over het rechterbeen. Hij werd ter verzorging naar het gasthuis te Poperinghe overgebracht Zijn toestand was niet erg en de man kon den zelfden dag nog naar huis gevoerd worden Wytschaete. Voor alle geldplaat- singen en bankbewerkingen wendt U tot M. Fournler, burgemeester. Is uwe maag ontsteld, beproef eens Apotheker Ventianderr'N Ware Maa^|>illen; verkocht: Apotheek Notre dame, Poperinghe. Neerwaesten. Ongeval. Enke le knapen vonden Zaterdag in een gracht een oude granaat en vermaakten er zich mede, toen eene losbranding de vreugde stoorde. Twee bengels werden erg verbrand over het heele lichaam en zullen verminkt blijven. 't 1m f«kcnd rn *1 Ih waar ooi., tSai s gansch ter trouwe, de schoonste Pel sen fourruren (katten) verkocht worden bij Achiel Denys-Schelpe, «In den Tijger» Ooststraat N' 60 te Rousselare. De keus is er overgroot en de prijzen zijn buiten alle mededinging. Vladsloo.Vlaamsche volkskracht. De echtelingen Halleyn Bevernaege komen gezegend te worden met de geboorte van hun 21ste kind. Moeder en zuigeling zijn voorspoedig. Meenen. Familiedrama. In een erge twist tusschen de echtgenooten Becquet kwam de 21 jarige zoon tusschen en loste drie revolverschoten op zijn vader die bezig was de moeder te mishandelen. De zoon ging zich gevangen geven en de man werd naar het Gasthuis te Kortrijk overgebracht. Zijn toestand alhoewel erg is niet hopeloos. Varsenaere. Doodelijk ongeval. Zondag werd langs de spoorbaan aan een onbewaakt bareel het lijk gevonden van den 13-jarigen bnaap Emile Vandaele, door den baanwachter Leo Cools. Sneilegbem. Diefstal. - Bij den rentenier Pieter Lievens, die voor enkele dagen eigendommen verkocht heeft, zijn er Zondag nachtdieven binnengedrongen langs het zoldervenster en hebben er behalve ju- weelen, ook eene geldsom van ongeveer 60,000 fr. buitgemaakt. Watoü. Onderwijs. Plaats van onderwijzer is open in de gemeenteschool van Watou, gehucht Abeele, aanvragen aan het gemeentebestuur van Watou voor 25 September 1922. POPERINGHE, van 17 tot 24 Sept. 1922 Geboorten- 237. Bcauprez Laura, d. v. Medard en Alida Adams. 238. Desaglier Gerard, z. v. Henri en Ida Druant. Overlijdens. 154. Vanden Berghe Albert, 42 j brouwer, ongeh. Veurnestr.—155. Boudridder Valère 9 j. scholier, Sektie A. 156. Christlaen Emma, 59 huishoudster, eebtg. v. Henri Denorme, Sektie C. Beloften. 140. Vandekerckhove Julien, aanne mer v. openbare werken v. Ingelmunster en Brutsaert Godelieve, bijzondere v. Poperinghe. 141. Impens Alphonse, werkman v. Elverdinghe en Ooghe Pharaïl de, z. b. vroeger te Poperinghe.142. Deleu Maurice timmerman v. Poperinghe en Declercq Maria, dienst meid v. Dranoutre.—143. Gunst Cyrille, veekoopman en Desomer Lydie, z. b. beiden v. Poperinghe.144 Provoost Jeróme, onderwijzer v. Zillebeke en Denec ker Julia, z. b. v. Poperinghe. 145. Room Maurice landbouwer v. Reninghelst en Vandevoorde Alice, b. v. Poperinghe. 146. Delboo Achille, werkman Poperinghe en Vandermeersch Eugenie, z. b. v. Yper WATOU, maand Augustus 1922 Geboorten. Gesquiere Ivona, d v. Charles en Lucie Outtier. Depagle Bernice, d. v. Robert en Zoë Pinson. Mylleville Noël, z. v. Raphaël en Vie torine Top.—Sedeyn Maria, d v. Jerome en Gabrielle Verhoest. Fioen Michel, z. v. Henri en Marie Van- datnme. Dewulf Simona, d. v. Désiré en Mathilde Simoens Verhaeghe André, z. v. Julien en Bertha Vierstraete. Overlijdens. Rousseeu Jerotne, 24 j. ong. Decrock Leonie, 66 j. echtg. Edouard Deknudt, Reninghelst. Verbrigghe Karei, 79 j. wed v. Soptiie Hameeuw. Caenen Catharlna, 88 j. wed. v. Engel Bulthez. Huwelijken. Guwy Marcel, 31 J. werkman Benauwt Julia, 29 j. wed. Auguste Decreus, werkster b. te Watou, Kesteloot Hektor, 40 j. kleermaker en Oreel Maria, 26 j. werkster, b. te Watou. En- naert Gaston, 27 j. werktuigkundige te Kemmel en Cnaepelynck Marguerite, 25 j. z. b. te Watou. LG0, maand Augustus 1922 Geboorte. Cyrillus Barzeele, z. v. Henri en Vandenberghe Mathilde. Overlijden. Bonte Maurice, z. v. Emerlcus en Irma Degandt. Huwelijken. Ferdinandus Peelers, staatsspoor- wegbediende te Hemlxem en Maria-Magdalena Rycke- boer, z. b. te Loo. Ernestus Simons, landbouwer te Vinckein en Emma Craye, z. b. te Loo. CROIV?BEKE, maand Oogst 1922 Geboorte. Sockeel Hendrik, z. v. Renaat en Leys Maria. Huwelijken.—Bruneel Marcel, veloroaker te Sfavele met Hubail Marie, z. b. v. Crombeke. Delanghe Omer, politieagent te Yper met Butaye Lucie, z. b. v, Crombeke. Belofte. Loones Henri, wed. v. Marcliand Elo- die, vlashandelaar te Crombeke met BoIIengier Bertha, z. b. v. Hondschoote. PROVEN, van I Juli tot I September 1922. Qeboorten. Porreye Simonne, d. v. Jeróme en Dedrie Emma. Dewickere Allee. d. v. Marcel en Boone Irma. Denecker Maria, d. v. Maurice en Debergh Angèle. Venlere Martha, d. v. Cyrllle en Pelgrims Celina. Delporte Origène, z. v. Robert en Dewickere Angèle. Sterfof.vallen. Palfllet Cnmille, 52 J. ongehuwd. Arnould Felix, 84 j. wed. v. Leonie Blondé. Huwelijken. Warlop Arthur van Proven en ostert Marie v. La Calamine. Benteln Jules Proven en Decroix Helene v. Zillebeke. Dewickere Jeróme en Demaerel Marie, b. v. Proven. Lermlnez Oscar van Langemark en Jacques Clara, v. Proven. Alderweireld Reml, wed. v. Lucie Fossaert, v. Beve- ren, en Notredame Leontine, wed. v. Fidéle Vanpe- perstraete, van Proven. Kostelooze inschrijving aan de nieuwe Belgische Schafktslbons 5 Uitgegeven aan ©S u/° Terugbetaald na 10 jaar aan 102 1/2 De inschrijving wordt gestaakt met het cijfer van 750 millioen. Zich te begeven DINSDAG aanstaande bij Schaalstraat, 44, Poperinghe. Bij ons te verkrijgen De Volksalmanakken Snoeck en 't Manneken uit de Mane. Stad Poperinghe. Ziehier de bijzonderste bepalingen van het nieuw reglement dat in voege treedt ART. 1. Het is verboden aan gelijk welk rij- of voertuig (automobiel, koets, motorrijtuig velo, tram, enz.) met eene snelheid te rijden hooger dan TIEN KILOMETERS per uur in de straten der stad Poperinghe. De maxima-snelheid wordt op VIJF KILO METERS per uur gebracht voor de voer- en rijtuigen aan den draai, het kruisen en de ver bindingen der straten, alsook in de straten en wegen van min dan zes meters breedte. ART. 2. Het is verboden met meer dan twee aan elkaar gehechte rij- of voertuigen op vier wielen in de stad te rijden, geladen of onge laden vanaf de plaatsen aangeduid in art. 1 daarbij moet elk dezer rijtuigen onder toezicht wezen van eenen man die zich bij het stuur be- indt. Nochtans is het samenvoegen van twee geladen sleepwagens verboden. Eet; geladen sleepwagen (trybaal) moet van twee mannen vergezeld zijn. ART. 4. Elk voertuig moet derwijze geschikt en geladen zijn dat er niets van de vracht op de openbare wegenis kan vallen en deze bevuilen. f Onze lezers zullen met genoegen verne men dat het Katholiek Verbond van België, op Zondag 15 Oktober, een zeer belangrijke vergadering belegt te Brussel. Alle welmeenende Katholieken van het land worden uitgenoodigd. Het Katholiek Verbond groepeert de vier katholieke verbonden van het land Het kristen Demokratisch Verbond De Belgi sche Boerenbond en de Katholieke Land- bouwverbonden van het Walenland de Kristelijke Landsbond van den Belgischen Middenstand het verbond der Katholieke Kringen en Vereenigingen. Deze vergadering is wellicht de meest belangwekkende die de belgische Katholie ken sinds jaren hebben gehad. Het pro gramma zal voor korten tijd verschijnen. Van nu af verzekert men ons dat de meeste leiders van de katholieke partij hunne per soonlijke medewerking hebben beloofd. Wij noodigen dus al onze vrienden uit op 15 Oktober a. s. zich naar Brussel te bege ven. Een grootsche vergadering zal het zijn van al degenen die in deze beroerde tijden naar eendracht en sterkte voor onze oude partij streven. Wij vernemen verder dat de vergadering van 15 Oktober a. s. zal plaats hebben in het S'-Lodewijksgestic'nt, Kruidtuinlaan. te Brussel. De werkzaamheden zullen beginnen met een H. Geest Mis. Onmiddelijk na deze Mis en in den loop van den namiddag, worden de algemeene vergaderingen gehouden. In den loop van den voormiddag zullen andere missen in de Kapel van het ge sticht gelezen worden om aan anderen de gelegenheid te geven de H. Mis bij te wonen. Voor alle inlichtingen zich wenden tot het Sekretariaat, 24, Minderbroederstraat, Leuven. Londen, 19 September. Spijts liet onguijstig we der is de pluk reeds gevorderd in Keut en Sussex doch nauwelijks begonnen in Hereford en Worcester De producten niet de beste kleur, maar schijnen an ders van goede hoedanigheid. Ter markt is er geen verandering. Saaz, 18 September. De pluktijd is bijna ten ein de nevens puike, groene hop is er ook veel andere die geelachtig of brulnachlfg is. Er worden niet veel zaken verhandeld. Volgens een bericht van het Saazer Hopverbond zou de hopoogst alhier 106 000 tot 120.000 centenaren bedragen. Brussel, 20 September. Het regenachtig weder verhindert het plukken en beschadigt veel de kleur der hop. Indien alles konde geplukt worden, zouden we 25.000 centenaren bekomen in Belgie. Op de beurs is de handel zeer kalm, gezien den zwakken toestand der verhandelingen Poperinghe noteert 135 fr. en Aalst 160-180 frank. Rijssel, 20 September. Markt kalm. Boeschepe 175 - 185 fr.Burgondië, 260 - 305 fr. Elzasser hop 275 tot 350 fr. volgens kwaliteit. (bemeubelde huiswagen, bij Achille Ghesquiere, 1 handelaar, Oostvleteren (Elzendamme). ijzonder goede occasiegaz-motor, sijstcem Otto Deutz, 8 II. P. bij W° Ailaeys, Priesterstr.Pop. uormachien onlangs nieuw, per occasie bij Reini Deschilder, Pollinchove. enneringen, in alle kleuren, bij Sansen- Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe, llerbeste groote harmonium. Zich wenden Groote Markt, 7, Poperinghe. eer goede beklante bakkerij, met verschillige bijgevoegde commercen. Adres ten bureele. Groote tafel met twee schuiven lm 90 X Om67, een spiegel 1 m 10 X 0 m 75. Adres ten bur. ardappelmachien in goede staat, beste occasie, bij Ach. Denecker, Abeele. choone cngclsehe kindervoituurzoo goed als nieuw, zeer voordeelige prijs. Buitengewone occasie. Voor inlichtingen Bertenplaats, 17, Pop, Tent met pannen bedekt bij Servaes Aeck, aan de Wqlfhille Poperinghe. ent, met pannen gedekt, gemakkelijk uiteen neembaar, dienstig voor winkel, Poperinghe- straat, Watou bij Ch. Gesquière (dikken Karei). uitsche Prachthond, 1 jaar oud, 65 cm. hoog, zeer goede waker. Gendarmerie Elverdinghe. roote keukenstoof, 150 frank. London Hotel, Meenenpoort, Yper. eukenstoof 80 cm hoog 80 cm lang60 cm breed, met 2 ovens. Zich wenden bij M. Dobbelaere, Hondstraat, Yper. ccasie vrouwenvelo, B.S.A. 3 fusils genadige prijs bij Jozef Lammey, Casselstr. 4, Pop. roote dubbele tent van 9 m. op 6 m. Beneden 5 plaatsen met zolder en stalling, bij de We De- ceuninck, Woestensteenweg, Poperinghe. Gevraagd. erkensbeenhouwersgast, 17-18 jaar, zoo moge lijk een weinig op de hoogte van den stiel kost en inwoon seffens betaald. Zich wen den Maison Delannoy, rue Léon Gambetta, 14, Lille. Qoec/e meid, in de bank van Kortrijk. Goede meid van 25-30 jaar voor alle werk, bij W. Calant Gasthuistraat, 3, Poperinghe. Goede meid, van zekeren ouderdom, wat keuken kennend, voor Poperinghe. Adres ten bureele. Goede en brave meid, van 25 tot 35 jaar, moet de keuken kennen. Goed loon Adres ten bureele. akkersgast, 16-17 jaar, wat op stiel geweest kost, inwoon en goed loon bij Medard Van- damme, bakker. Bixschote. eftige meid, 20-25 jaar in gesloten huis te Yper; goed loon. Adres ten bureele. loekc leergast en eene meid in de Charcuterie, 33. rue des Postes, Lille. eerjongen, 16-18 jaar bij A. Jarry-Vlaemynck, brood en suikerbakkernieuwe S. Jacob- straat, 15 Yper. Goede timmerman, groot loon, bij Eugeen Lie- bert, Poperinghe. ijftig meters gegalvaniseerde of gewone ijzeren buizen van 5 tot 6 cm. doorsnede, in goeden staat; adres ten bureele. Goede keukenmeid, groot loon; beste getuig schriften. Zich wenden ten bureele. akkersgast-\eer]ongen van 17-18 jaar. Adres ten bureele. immerlieden, schrijnwerkers, plafonneurs bij Levi, Reninghelst. ekwame knecht bij W' Calant, Gasthuisstraat, Poperinghe. oede meid voor «De Drie Koningen» Yper- straat Poperinghe. eid, kunnende melken, bij Verfaillie Maurice, Posthoornstraat, 15, Poperinghe. hauffeur, voor reis of vrachtauto. Spreekt Vlaamsch, Fransch en een weinig Engelsch. Braem Louis, Albrecht Rodenbachstraat, 27, Borgerhout. rouw, voor alle werk te Yper.Adr. ten bureele. uivrouw, Dactylo kenn.,Vlaamsch en Fransch. Adres ten bureele. Stoelen, Spiegels, Stoven, Mena- giegerief, Glas, Gleirsch, Stoors Gordijnen, Bloemen, Rouwkro- nen, Kindervoituren, enz. bij Bazar der Galerij, 's Zondags gesloten. Wekelijksche Estaminet. andzakje met kleingeld en zakdoek, tusschen Yper- en Veurnestraat. Terug brengen ten bur. orte-feuille met 80 fr. erin werd verloren zater dag 9 September, rond 2 ure, op de Yper steenweg nabij de pers en de Filature. Ze werd opgeraapt door een velorijder die Vlamertlnghe opgereden is. De verliezer een werkman, huis vader van talrijk gezin hoopt dat de vinder eerlijk zal handelen en het gevondene teg. beloo ning ten bureele van dit blad zal terugbrengen. Zwarte staffer, langs de Elverdinghestraat. Te rug bezorgen aan Georges Decuyper, aan de Reeke, Westvleteren. Diamanten oorring, zondag laatst van S. Bertens kerk tot aan den Veurnesteenweg. Tegen bel. terug brengen naar Vermeulen-Capoen bij Const. Mollet, Veurnestraat. orte- monnaie met geld, zondag laatst in de Motoculture te Yper. Terug halen bij Ch. L- Boerhaeve, S. Michielstraat, Poperinghe. Groot Dansfeest. Legrand prachtige Vraagt CHICOREI VANTIEGHEM. DUPONT, Rousselare. Let we! op 't inerk- Zondag 24 Sepiember Groote match Poperinghe 1° elftal tegen Kortrijk Eendrachtsport lc elftalom 3 ure op terrein van den Kouter. Onze T ploeg begeeft zich tiaar Kortrijk en speelt tegen de 2° van S. Rockus. Vertrek om 10 1/2 uur. Vergadering in het lokaal bij D. Demarey om 10 uur. «Au Chasseur» bij Art. Breyne-Gesquiere. Den Vrijdag. Statiekermis. In de tent van Julien orgel. Groot Bal. Met prachtige orgel, in de tent van Mau rice Benaut (Theetep) op grond van C. Cordennier. Abeele-Grens. Groote Velokoers voor beginnelingen. Afstand 60 Km. 415 frank Prijzen 100-65-50-40-30-20-15-12-10-8-5 60 fr. premien. Inschrijving bij A. Caneleom 11/2 uur. Vertrek om 2 1/2 uur. Westouter. Herbergkermis en vet Konijn te verhollen. «In de ClytteBrabandhoek bij René Senechal. S. Jan ter Biezen Laatste tap en 2 Konijnen te verhollen. A la Cour de Commerce bij de kinders Debaene gegeven door Odiel Buseyne. Westvleteren. Velokoers voor Parochianen. 40 Km. 100 fr. prijzen 40 fr premien. Inleg 1 fr. Inschrijving bij G. Decuyper- Huyghe om 1 uur. Prijsdeeüng bij Omer Alleweireldt In de Rustplaats muis Begin om 2 uur. TE KOOP Zwart Echt Ras Met papieren Cassalstraat, 7 POPERINGHE. POPERINGHE. 22 September. Tarwe, 68-70: Rogge, 69.00Haver, 70.00 Aardappelen, 10,00; Boter, 15.00 Eieren de 25, 13.25; Hoppe, 1922: 130.00. KORTRIJK. 18 Septemb. - Witte tarwe, 53-55; rogge, 47-48; haver, 50-55; paardeboonen, 76.77; hooi, 30-40 strooi, 12-15; aardappelen, 09-10; botef, 11-15; eieren 0.45-0.50; koolzaadolie, 240-000; lijn olie, 210.50-215.00koolzaad, 100.00; lijnzaad, 95 000 koolzaadkoeken, 50 lijnkoeken, 72 sodani traat, 73.00; aminoniaksulfaat, 102; dulvenboonen, 055; nieuwe oogst, 50. Vee te koop en verkocht koeien, 89; vaarzen, 105; stieren, 77 ossen, 73. ROESSELAERE. - 19 Septemb. - Tarwe, 56 00: masteluin, 57.00; rogge, 46 00; boekweit, 79801 haver, 5600; gerst, 58.00; erwten, 80.00boonen. 68 00; witte boonen, 120.00 lijnzaad, 096.00kool zaad, 165.00 strooi, 8 10; hooi, 32 00; lijnmeeli 75.00 voederbetten, 00.00aardappelen, 12,00ra*1 vlas, 50,00tabak, 3.75 boter, 14,00; eieren, 0.531 kooldaadolie, 240.00; iijnzaadolie, 240; chicorei. klaverzaad, 575nitraten, cyanamide, 69.00vlügen5' 54 096; oude en nieuwe, 73 00ammoniak, den kilo. 8 50. Beurs van Brussel. Wisselkoers op 22 Sep' Amsterdam 530.50-540.50 Londen 61.50-62W Keulen 0.75 1.25 N.-York '3 50;'s Qenève 256.00-260.00 I Parijs 105.50-Ft,lv

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2