1IIIEI HlEIEli iiiüzgn lliiïEü Fourruren QUICK SULFEfGSULFERBLOEM Zlillisi lil de r»i« Yzer winkel MEUBELPAPIER F.iiiiiierig-leiinz I indian sarolea eu. steien-PUKN zone» Notaris GASSIERS, Van Eecke,te Poperinghe Notaris Hagliebaert DONDERDAG o OCTOBER 1922 OPENBARE AANBESTEDING Notaris BOUCQUEY, DINSDAG 26 SEPTEMBER 1922, Schoon Hofs te deken 1922 DONDERDAG 28 SEPTEMB. VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1922, Uit ter hand te koopen. MAANDAG 25 SEPTEMBER 1922 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1922 PEEL, te Rousbrugge, MAANDAG 25 SEPTEMBER 1922, Paul LAUWERS, te Yper. DONDERDAG 5 OCTOBER 1922, De Grave te Ghyverinchove. MAANDAG 2 OCTOBER 1922, Notaris PIETERS, te Reninghe. Op Donderdag 28 September 1922 MAANDAG 2 OCTOBER 1922, Openbare Verpachting Thevelin, te ftüeessen, Woensdag 27 Sept. 1922, eengansch hersteldeen nieuwgebouwde HOFSTEDE, DE GRAVE, te Ghyverinchove, DONDERDAG 28 SEPT. 1922 4 Beste bekalfde Melkkoeien, 2 goede Kalvers, Landbouw - Kuip- Kernalaam li. Uit ter hand te koop. Op Woensdag 4 October 1922 OP DINSDAG 3 OCTOBER 1922, VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1922, Notaris VANDE LANOITTE, 0|> VRIJDAG 6 OCTOBER 1922, Van Cayzeeie, te Poperinghe. Woensdag 27 Sept. 1922, KAF ITADEN Reynaert, te Yper en E. Ilutaye, te Antwerpen. Op Zaterdag 30 September 1922 In de Vier Seizoenen. G. Vanderbeke-Haeghehaert, Alfred REYNAERT, te Yper. Notaris RAftiAULT, te Wervick DONDERDAG 19 OCTOBER 1922, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1922, ZIEKI Notaris DENYS, te Belleghem Landbouwveiidiüe voor uitwijking DINSDAG 2(3 SEPTEMBER 1922 44 aren AARDAPPELEN 30 aren Koeibeeten 1 MUILEZEL Driewielkarre, ploeg, rol, 4 eegden, aalkar- tsel, kuip- en kernalaam, enz. Openbare Verkooping DINSDAG 2(> SEP I EMBER 1 922, 10 a. 6 ca. grond en hoving langs den steenweg. A. KE8TELXJN, WYFFELS te Rousselare. 1922, WOENSDAG 4 OCTOBER 1922,en DINSDAG 17 zölf'de niaasd. Twee Hofsteden DONDERDAG 5 OCTOBER DONDERDAG 12 OCTOB. daarna Hofsteden §CHOO la Ci K It 115 Sehrij f boeken Uit ter hand te koop liegen CHARLES COENE, Leest en verspreidt de PeperingSienaar. Fotirraren Hyis öe Preiter1 Koopt uwe Fourruren bij 7, Statiestraat, YPER West-Vlaander en, Arrondissement Yper. Provinciale Technische Dienst. Gemeenten KOMEN, ZANTVOORDE, HOUTHEIYlen ZILLEBEKE. om 10 uren in Het Gemeentehuis te ZANTVOORDE (bij Yper.) der herstelling en verbetering der gekalsijde buurtwegen 1° Zillebske-Zandvoorde, Bestek: fr. 364.865,42. Borgsom6 u/o ester aanbiedingskosten. 2J Zantvcorde Komen-ten-Brielen, Bestek: fr. 188.086,36. Borgsom7 der aanbiedingskosten. 3° Zantvoorde-Houthem, Bestek: fr. 186.001,16. Borgsom: 7 der aanbiedingskosten. Uiterste termijn voor het bestellen der geze gelde en aanbevolen brieven van aanbieding ten postkantoreMAANDAG 2 OCTOBER. Lastboeken, bestekken en plannen liggen ter inzage in het gemeentesekretariaat te Zantvoorde (bij Yper.) N. B. Voor ieder werk is eene aanbod in te dienen. Studie van den te Poperinghe. Studie van den te POPERINGHE. I. in ééne zitting om 3 uren namiddag, ter herberg In den Nieu wen Haan Groote Markt, te Poperinghe, Verkwujiins; van gelegen te POPERINGHE, n. steenw. Woesten met Woonhuis, Schuur en stallingen, hoppekeet, en 1 ha. 12 aren weide en land. Gebruikt door Jules Tillie-Gesquière. Handslag met 1 October aanstaande. 13 om 1 ure stipt namiddag, ter herberg 't Jagershof te CROMBEKE bij Raymond Desomer-Pety, Verknoping van BEESTIALEN --2 bekalfde melkkoeien (vlaamsch ras). VRUCHTEN -- 1 ha. 25 a. aardappelen, 1 ha. 30 a. beeten, hulte en peerdeboonen. HERBERGGERIEF, Meubels Landalaam. Ambt van den Notaris DEVOS te Watou. lil om 11/2 ure namiddag ter hofstede van de Kinders Haelewyn, achter de herberg De Halve Maan te POPERINGHE, Verkooping van BEESTIALEN - 2 bekalfde melkkoeien, 1 bekalfde veers, 2 jaarlingen. MUILEZEL met monteering ALAAM VRUCHTEN - HUISMEUBELEN. IV. 1. WOONHUIS met 90 centiaren grond gelegen, te Poperinghe, Watoustraat. Bewoond door M. Denolf. 2. WOONHUIS gelegen te Poperinghe, Watou straat met zestig centiaren grond. Bewoond door Leon Vanden Eede aan 20 fr. te maande. 3. WOONHUIS met 2 A. 2 c. grond en hof gele gen te Poperinghe. Brijkkedreef. Bewoond door Maurice Goudenhoofd, aan 8 fr. te maande. Voor alle inlichtingen zich te wenden, ten kan- toore van den notaris Boucquey. om I uur zeer stipt namiddag, te Poperinghe, langs den steenweg naar Woesten, ter hofstede gebruikt door de kin ders van M. Broino CORNETTE, Gp«nbur« Verkonping van MEUBELEN Zooals stoven, kassen, commo de, beddens, keukengerief, glas en gleiswerk, waschkuipen, enz. ALAAM Karre, 2 karteels, driescharre, ploeg voiture, strooimachien, beetraapmolen, kuip en kernalaam, afroomer MELOTTE schuiven en reep voor hoppe, hoppespeute, hoppeleeren en andere, handalaam, enz. BEESTIALEN Muil met harnasseuring, 3 1 bekalfde koeien, 2 bekalfde veereen, veerzekalf ij en stierkalf. DE KEPERS en 't ijzerdraad van 66 aren hop pe, groote hoeveelheid fijn ijzerdraad. VRUCHTEN 1 Hectare 60 aren Aardappels, 44 aren Beetrapen. Koopprijzen en onkosten gereed betaalbaar. Ue vergadering ter hofplaats. 83. om I ure zeer stipt namiddag, te Poperinghe, ter hofstede gebruikt door M. Auguste Ooghe, Opeiihnre Verkoopinj; van: MEUBELS Zooals beddens, kassen, tafels, stoelen, jachtstoof, enz. ALAAM Twee wagens, 3 karren, aalkarteel, eegden, oezelaars, ressorteegde, vierscharre, ijze ren slede, beetraapmolen, hoppespeute in zeer goeden staat, schuiven, tangen, reepen, ladders, afroomer MELOTTE van 300 liters, nieuwe tuimelaarkern, allerhande handalaam, enz. BEESTIALEN 7 Bekalfde koeien, al bruin rood, echt vlaamsch ras, 3 veerzen, 5 veerzekal- vers, 1 zwijnemoer met jongen, 1 volte zeuge, 2 jonge zeugen, 70 hennen en kiekens. VRUCHTEN 1 Hectare 60 aren Aardappels, 80 aren Beetrapen. Koopprijs en onkosten gereed betaalbaar. De vergadering ter hofplaats. 811. UIT TER HAND TE KOOPEN. beltoon cn ^erievl^ %Voo«ihui* met 2 aren 76 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Orimiddelijke ingenottreding. Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. Kantoor van den Notaris om 2 uren namiddag, ter herberg St Jacob ter dorpplaats van Croinbeke, Kantoor van den Notaris tijdelijk te Oostende, Kapellestraat, 78. Toewijzing, Donderdag 5 October 1922, ten 3 uren stipt, in het Hötel Continental te Yper, van STAD YPER, Verleren Hoek. Langs den steenweg naar Zonnebeke. Vier nieuwgebouwde Woonhuizen hebbende ieder 509m2 grond en erf. Nog ongebruikt. Verdeeld in 4 koopen. De koopers zullen 1" in het gebruik komen met de betaling 2" den helft van hunnen koopprijs in handen mogen blijven houden 3C de schade vergoeding genieten voor vereffening en voltooi ing 4e in pacht mogen hebben 31 aren 57 cent. land daarbij gelegen aan 80 fr. 's jaars. II. om 2 uren stipt namiddag, in het Vredegerecht Voetvolkkazerne, te Yper, Definitieve Toewijzing van STAD YPER (Steenweg naar Veurne), Koop 1. Een Woonhuis nr 67, groot 2 aren, gebruikt door de Weduwe Huyghe. Koop 2. Een Woonhuis nr 69, groot 2 aren, gebruikt door M. Steppe. Koop 3. Een Woonhuis nr71, groot 2 aren, gebruikt door M. Heughebaert. Samen ingesteld 15.000fr. lii. Instel met premie DONDERDAG 12 October, Toewijzing DONDERDAG 26 October, telkens ten 2 uren, in het Hótel Continental, Statieptaats, t'Yper, van Koop 1.Een vernield Woonhuis met 135 v. m. grond te YPER, Cartonstraat, zuidzijde, laatst bewoond door Madame Deblock. Koop 2— H. 1.35.50 Weide te OOSTVLETE- REN, bij het dorp, gebruikt vroeger door Henri Studie van den Notaris om 2 uren namiddag, ter herberg van Sylvere Vermeulen, te Wulveringhem, dorpplaats. OVKRSLACi van Gemeente VINCHEM. Twee HUIZEN niet zaailanden aaneenpalsnde groot 7 heet. 43 a. 90 c. rerdejld in 12 koopei. Koop 1 ingesteld 7600,00 fr. De andere koopen bij samenvoeging 22.500,00fr. Recht van samenvoeging. Seffens aanslag. Studi» ran den om 1 uur namiddag te RENJNGRE. A.) Ten hove bewoond door de kinders Van Holme, Openbare verkoApinj; van Alaam, mobilaire voorwerpen, aardappe len, 4 bekalfde roode melkkoeien e« een veerzekalf. B.) Aanstonds daarna ten hove van Ca- miel Thery. verkooping van alaam en aard appelen. 18. Openbare verpachting der onroerende goederen toebehoorende aan het j Deblock en nu door Etoond Van Gaven Koop 3.—h. 1.49.20 Weide te OOSTVLETE- REN, gebruikt door Albert Devloo-Deblock van Weldaad en de Kerkfabriek van j Bureel Crombeke, gelegen te Crombeke, Westvleteren, Stavele, Proven, Watou en Poperinghe. Zie de plakbrieven. U. om 2 uren namiddag, ter herberg Estaminet de la Forge bewoond door Nestor Verstraete, dorpplaats, Westvleteren, der Onroerende <«oederen toebehoo rende aan het Bureel van Weldaad van Westvleteren. Deze goederen zijn gelegen te Westvleteren, Oostvleteren, Crombeke, Poperinghe en Leysele. Zie de plakbrieven. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. Openbare Verkooping van Vernield huis met 2 aren 35 centia ren grond en hof, sectie A, n. 67m, bewoond voor den oorlog door M. Charles Carlier- Deburgrave, gelegen langs de Kemmel kal- sijde te Wytseliaete, met het recht op vergoeding voor oorlogschade aangegeven 3600 fr. Slechts ingesteld 3000 fr. Overslag, Woensdag 27 September 1922, om2u. in de herberg «Ma Campagne», Tramstatie, te Wytschaete. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. Om uit onverdeeldheid te scheiden. om 2 1 2 ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede, zal door het ambt van Meester MAURICE VAN 1SSACKER, notariste Hooglede daartoe in rechte benoemd, ten overstaan van den bevoegden Heer Vrederechter en met tusschenkomst van Meester CAMERLYNCK, notaris te Passchendaele, over gegaan worden tot de openbare Verkooping van met 14 ha. 25 a. 58 ca. ZAAILAND, BOUW GROND, WBIDEN en MEERSCH, gestaan en gelegen te OOSTNIEUWKERKE, Schiervel- dehoek en deels op ROESSELARE. Verdeeld in 19 koopen, t'elks gerieve. Gebruikt door de kinders van M. H. Vermeulen, mits 1600 fr. 's jaars tot 1 October 1923. Koop 4.—H. 2.22.40 Weide te OOSTVLETE REN, gebruikt door Henri Kino na P. Blanckaeit. Koop 5.H. 2.18.90 Zaailand te OOSTVLE TEREN, gebruikt door Jules Blanckaert na de kinders Ampoorter. Koop 6.— H. 0.97.40 Meersch te OOSTVLE TEREN, tegen den Boesinghe gracht, gebruikt door dito Albert Devloo-Deblock. Koop 7.—H. 0.72.00 Zaailand te WESTVLE TEREN, niet ver van den steenweg naar Oost vleteren, gebruikt door Emile Marchand. Koopen 8 en 9. Hofstedeken te STAVELE, langs den steenweg van Rousbrugge naar Crom beke, groot H. 3.46.30, gebruikt door de weduwe Seraphin Catteeu. N. B. De koopen mogen in het vrij gebruik komen dezer goederen met 1 October 1923. De Oorlogschade wordt medeverkocht. Affichen met plan te bekomen bij Mter Lau- wers voornoemd. Studie van den Notaris i. om 2 ure namiddag, te BE VER EN, a)y ter hof stede van heer Dés. Biondeel, aan het Neerloopje, Koopdag van Gemeente Isenborghe, (wijk Sloters), Onlangs nieuwgebouwd WOONHUIS met schuur stalling en zaailand groot 63 aren 53 cent. Gebruikt door Gustaaj Van Maldeghem. Onmlddelijke ingenottreding. Zich te bevragen bij Notaris DE GR A VE, te Ghyverinchove. orn 1 ure namiddag te WOESTEN, ten hove bewoond door A. Top, Openltoro irrlioopjng van Alaam, Vruchten op stam, muilezel, melk koeien, strooi en hooi, brandhout, bard- en ijzeren platen. Gewone voorwaarden en met gereed geld. Studie van dsn Notaris 4e ESixschaie, 8. om 2 uren nanoen, in Nieuw Bkschite bij Cyriel Mortisr, HpcBbnre V»rloo||)iiig van A. Een nieuwgebouwd HOFSTEDEKEN, groot 1 heet. 57 aren 68 cent. gelegen te Bixschote, bij den steenweg, tusschen 't Smiskea en Lan- gewaede B. Een perceel MAA1GRAS, groot 27 aren 70 cent. sectie A, num. 25 van 't kadaster, gelegen achter 't hofstedeken voordezen van Alois Lava. Voorloopiglijk gebruikt door Henri Van Eecke, Om seffens in genot te komen. II. Om 3 uren nanoen, in St Sebastiaan,» Studiën der Notarissen 2%.. Floor tit Alveringhem, m Rcvnaerl te Yper om 9 uur voormiddag, in het Vredegerecht te Rousbrugge, en onder het voorzitterschap van den H. Vrederechter Openfcure Verkooping van Een WOONHUIS en 54 aren 60 cent. grond en bouwland, kad. sec. B, nummers 455 en 455a/4, staande en gelegen te Reusbrugge-Haringhe, Middelheek), Gebruikt door Pieter R-yon, zonder recht van pacht. Studie van den te Vlamertinghe. ©m 2 ure stipt, in de gehoorzaal vati het Vredegerecht, Kazerne, Yper Openbare Verkooping rn eeti enkele Zitdag, van Gemesnte VLAMERTINGHE Langs de steauweg Yper-Poperinghe. Op 2 Kilometers dar stad Yp«r. I. Het orilarigs Nieuwgebouwen Kasteel, geHaamd De Rozelaar aiet schoon beplant park, vijver en al de rechteu aan oorlogschade, groot 2 hectaren 79 uren 87 centiaren. Voor den oorlog gebruik door Mr Jeenson Fauchille, thans door The Salvation Aniny met recht tot 1 Februari naast. De medeverkochte rechten aan oorlogschade waarde 1914 geschat op 72.000 fr. voor het ka steel, r»«niseB, garage enz. en 40.305 fr. voor het park. II. De herberg St-Louis met 6 aren 90 centiaren erf en hof, gebruikt door Miaurice Merlevede aan 300 fr. 's jaars, zonder pacht. Oorlogsohade 3700 fr. III. Huis in puinen met 7 aren 10 centiaren «rf, en al de rechten aan ocfflogschade. Voor den oorlog bewoond door Heari Menu. Oorlogschade 7G00 fr. IV. De rechten aan oorlogschade van het huis en afhangen, voor den oorlog be- pvoond door Cyrille Floriquin, garde chasse, 'aonder den grond. Oorlogschade 3200 fr. V. De rechten aan oorlsgschade van het huis en afhangen, voor den oorlog be woond door Servaas Victoor, hovenier, zonder den grond. Oorlogschade 3600 fr. D« koopers va» deze 2 laatste koopen kunnen efie rechten aaa oorlogschade herbelcggen in de Studie van den Notaris om 2 uren stipt namiddag, ter herberg 't Hof van Commerce, bij de kinders Debaene, te Poperinghe, kassie naar St Jan-ter-Biezen, t>p#Eibnre Verkooping van 44 Aren Beeten, Aardappels en Hutteboonen Herberggerief, Menagegerief, Meubels, Lands- alaam, Schuur- en Bakalaam, Tarwe, Brand hout, Strooi, Geit en Pluimgedierte. Tijd van betaling voor de koopen boven de 100 frank mits borg. 88. te verkrijgen mits bezet op landbouwgoederen. te Bixschote, bij Cyr. Depochter, Openbare Verpaeliting voor 9 jaren la,e rec"xe» f3" "pnogscnaae «toeleggen m 9 gemeente Vlamertinghe waar zij het begeeren. der goederen van het Armbestuur van Bixeehote, J, b alsmede van het JACHTRECHT. I VI. Zaailand dicnsfeg voor bouwgrond Studiën der Notarissen Openbare verkooping in één Zitdag om 2 uur namiddag te Yper, statieplaats in het Motel des Bras- sewrs bewoond door Ev. Baete, van Stad YPER Koop 1. Bukkerstraat. WOONHUIS in pui nen en 90 cent. erf, kadaster Sektie H num mer 36h. Koop 2. Hoek der Tegel- en Kanonstraat. PUINEN VAN EEN HUIS met 67 centiaren mede- gaande grond en erf, Kadaster Sekiie I num 528c. Koop 3. Kanonstraat. HUIS in puinen en 50 cent. erf, Kadaster Sektie 1, nummer 528d. Recht tot oorlogsschadevergoeding medever kocht. De motos welke gij het meest ziet op de baan, zijn omdat het de eenvoudigste en de beste zijn. Vraagt de nieuwe prijzen en cataloguen aan Rechtstreeksche Agenten DEVOS DEWANCKEL, Meenenpoort, Telef. 48 en 55. YPER Telef. 48 en 55. MÊSMBamemmmm Casscïstraat, J, Poperinghe. Groote keus van Wintermantels in pluche, pane,velours de laine en gabardine; alle kleuren voor groot en klein. Complets, Holes, Blousen, Peignoirs, On dergoed, Chales, Mansvareuzèn, Beste manshemden, Cols, Plastrons, Handzakjes. Kleerstoffen en Zijde. Studie van den Notaris Studie van den om 2 ure uamiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Wervick, openbare ver kooping, in eene enkele zitting van Stad WERVICK, Statieplaats. Het welgekend llólel-Sïeslauraiill Macote met ruime magazijnen en afhan- gelijkheden en 21 aren 45.cent. grond en ho ving, gelegen te Wervick rechover de statie. Dezen eigendom kan ook dienen voor allen an deren handel of nijverheid. .mmmmammmmmimm awii imn—mjr nimmiimi! Etudes de Maifcres VAN CAYZEELE CASSIERS, notairas a Poperinghe. en une séasce 2 1/2 heures de l'aprèc-midi, en l'estaminet Au Pavilion Place de 1* Gare Poperinghe. A VENDRE par adjudication publique Viilede llailleul groot 1 hectare 75 aren 40 centiaren, voor oorlog gehruiki door Camille Six, thans door Rush, aan 350 fr. 's jaars met recht tot 1 October 1924, behalve 20 aren voorgrond, waarvan de kooper seffens zal mogen beschikken. Gemeente KEMMEL, nabij de plaats. Op d» helling van de» Kemmetberg. Laigs de Locrestraat. VII. Een Eigendom bestaande uit hofstedeke in puinen, woonhuis in puinen, Weiden, zaailanden en boaschen, samen groot 3 hectaren 57 aren 15 centiaren, met al de rechten aan oorlogschade »r aan betrekkelijk, nog niet vereffend, seffens hano&iag. Oorlogschade geschat 9845 fr. Deze eigendom gelegen op de-np ot van den Lettenberg, waar vroeger stond de Terriere molen, doorzijn prachtig zicht opheel de streek van Yper is bijzonder geschikt-voor lusteigendom. Verdeeld in zes koopen. Tnn overstaan van den heer Vrederechter en met tussekenkornst van den notaris Prevost te Rijsiek Heer Apotheker Steppe, Ceeraardsbergen, Met genoegen laat ik U weten, dat ik den besten uitslag bekomen heb met uw idiaal kiekenpoeder SaSvatrar. Mijne kiekens zijn volkomen van het snot genezen, en, o wonder ze leggen weerom regelmatig. Stuur mij nog twee doozen op, ik wil die goede remedie altijd in huis hebben en ont vang mijn besten dank c-n vriendelijkste groeten. L. PEETERS, Meester-steenhouwer, Kerkhofstraat, 3, Wilrijck. Studie van den filoeusdiift 27 Sept. om 8 1/2 ure ter hofstede Amedée Vercamert, te Belle ghem ten Boschvan 4 Eerste Veurne-ambachtsche Melkkoeien, 2 bekalfde), 2 Veerzen, een twee-dienstenpeerd Merrie 6 j.een valle Merrie Vos 6 j.een zwarte Merrie 8 j., meer dan 1 heet. Suikerijan, idem Aardappels, goede Afroomer Métotte Wagens, Drievvielkarren. Jumellen, Extirpateurs, ijzeren Rol, Eegden, Kuipen, Karteel, Houtvoor- raad, Stekeldraad, enz. HUISRAAD. Komptant. de 5 ha. 60 a. 35 ca. tenant au chernin de la Blanche, Sect. H. n°* 733 a 736, 746 748, 742 744, 786 789. Sect. B, n' 904 et 904BI6. Occupée par Louis Hugue jusqu'au 1 Octobre 1922, au fermage annuel de 810 fr. et les impóts. Maison en ruines et 45 ca. de fond», rua de» Foulons, 56. Dernièrement occupée parM.Facon. Entrée en jöuissance immédiate. 2 ha. 81 a. 95 ca. de terre ci labour en 2 bloes. Sect. C, 183 et Sect. B, 564 570,1e long du gra- vier de Bailleul Estaires et de la Houpelstraat. Occupée par Louis Thibaut jusqu'au 1 Oct. 1SL12 au fermage aenuel de 435 fr. et les impóts. 78 a. 30 ca. de terre a labour Sect. A, n° 723, chemin de Batfleul Mervflle. Occupée par Mod. Leuf jusqu'au 1 Oct. 1923 au fermage annuel de 105 fr. et les rnipóts. 2 ha. 37 a. 72 ca. de labour an 3 parfie* tenant au chemin de la Leet, gravier de Bailleul Estai res at chemin du Noteboom au Steentje Seat. H, 291, 292. Sect. A, 1380. Sect. B. 150 et 151. Occupée parVve René BaHleul-Devanine jusqu'au 1 Oct. 1922 au fermage annuel de 320 fr. et les impèts. 92 a. 85 ca. de labour Sect. A, 1508 tenant la Maugrésstraat. Occupée par Jules Salomé- Houvenaeghel jasqu'au 1 OgL 1924 au fermage de 110 fr. l'an et les impóts. 49 a. 80 ca. de labour Sect. B, 1356 et 135SP tenant au chemin de fer du Nord et la Routs de la Blanche. Dernièrement oscupé par l'Etat Franfais. Entrée en joulssance Immédiate. Phture de 2 ha. 61 a. 95 ca. Sect. D, n* 147 150 tenant au gravier de la Croix de Popewnghe menant la route de Bailleul Locre. Derniè rement occupée par Leon Debürggraeve. - Entrée en jöuissance immédsate. 89 a. 20 ca. de labour et fonds b(iti Seat, B, n" 201 «lont 87 a. 85 ca. oocupé par Vvs Rsné Ball- leul-Devanine jusqu'aia I Oct. 1922 a 105 Fan et les impóts et 1 a. 35 c. par Jules Bollengier jusqu'au 1 Oct. 1922£40fr. l'an et les impóts. ^t-Jcan Cappel - Village. Une P tit ure de 52 a. Sect. C, n°* 429 et 496P, 430Pet43lP. Occupée par Eli® Behagel jus qu'au 1 Oct. 1924 au fermage de 125 fr. l'an et les impóts. Itoesehope - Fror.t.ère. Un pré de 41 a. 29 ca. Sect. B, n* 659. Ci- devant ocstipé par A. Daachy. En regit. - Entree en jöuissance immédiate. 1 ha. 19 a. 68 ca. d» terre a labour, jardin, fond btltis, prés du cabaret Molenwal dit Speute dont 18 a. 14 c. occupés par Ch. Venet Al. Quaghebeur jusqu'au 1 Oct. 1922 au fer mage de 45 fr. l'an et les impóts, et 1 ha. 01 a. 54 cs. inoccupés. - Entrée en jouissanec imméd. Les indamnités pour dommages de guerre encore afférentes au biens a vendre senont cédés avec les immeubtes. 't i BANK thans Gasthuisstraat, 16, Poper. zal met 1 October aanstaande overgebracht worden naar de GROOTE MARKT,28 Oud Huis M Glissoux In den Keizer a. om 2 uur stipt namiddag (nieuwe uur) ter hofstede gebruikt door Honoré Depuydt te OOSTVLETEREN, bij de Hoflandstraat. Openhnrc Verkooping van in ééne enkele zitting Op Vrijdag 83 October Efi'22. om 2 1)2 uur namiddag, in het Vredegerecht, Kazerne, Mondstraat, te YPER en onder het voorzitterschap van den heer Vrederechter van het tweede kanton Yper, van Stad YPER, KOOP .1. Wenninckstraat. De puinen van Woonhuis laatst ten dienste van BAKKERIJ, met 1 are 47 c. grond en erve. Vroeger gebruikt door Ach. Pinceel-Comeyne. KOOP 2. Nieuwkerkstraatje, ook gezegd Christoffelstraat. Drie Werkmanshuizekens in puinen met 69 c. grond en erve, kad. sectie I, num. 444A, 445a eu 446a. Verdeeld in 3 loten. KOOP 3. Hoornwerk. Blok van 4 Huisjes in puinen met 5 aren 78 c. grond. Verdeeld in 8 loten. KOOP 4. Nog Hoornwerk. 12 Woonhuisjes in puinen met 19 aren 90 cent. grond en hof, langs de weg leidende van de bui tenwandeling naar Zillebekevijver. Verdeeld in 12 koopen. Gemeente RENINGHE. I 1 Heet. 81 cent. Zaailand, kad. sectie B, num. 529a, aan den oosthant van den steenweg naar jde Pypegaele. Gebruikt door Theophiel Sticker- li Tcmlouse, mits 337 fr. 's jaars zonder pachtrecht. Gemeente OOSTVLETEREN. niven 4 n "r>/> nrn iTTini-m I 2 Woonhuizen met schuur, achtergebouw en or* 1 ure nanoen (zomeruur) f Verdeeld in 2 loten het huis geteekend nr 58, te PROVEN, ter hofstede gebruikt door Vrouw fsebruikt met de helft van den hof door Auguste W" I nniï Memii(it-n,iné« I Baute, tot 1 October 1923,'mits 23 fr. te maande; Otmali f re n,rLnniiiiiir vnn ,en het huis geteekend nr 59, met de andere helft Op*Hb»r* vcrLoo|>mg ren den hof, gebruikt door Julie Papegaai, we- Allerh»nde sckoone meubels en menagie- F quwe Engel Degrendel tot 1 Februari 1930 mits go®deren, kuip- kern- en klein boeralaam, kj fr. te maanne. hopgest»!, afroomer Atelotte enz, enz. 70 Aren koeibeeton, 4 schoone bekalfde melkkoeien, 1 veerskalf, 100 hennen. Op 3 maanden tijd van betaking voor de koeien en 't kalfhet overige met gereed pasgeld. Voor uwo wenclt u tot Hector Dastisoy-Doelhy, Zonnebeke steenweg, LANGEMARCK. Allerschoonste keus van VOSSEN SKUNKS OPPOSSUM. Kinderfourruren. Men aanveerdt alle herstellingen. Geneest in enkele dagen alle pluimgedierte dat van de plaag aangedaan is. Wordt verkocht in pakken van 3 fr., 5 fr. en 7 fr. 50. Apotheek-Drogerij Gasthuisstraat, Popsringhs. Wylieman Esther, Noordstraat, 38, Poperinghe. Groote keus van Melusine, Peluche, Pane, Feutre en Rouwhoeden. Aiietoebehoorten en herstellingen. echt merk K. R. te verkrijgen bij ITclix VancaeyKerlr-WfSinyter, Casselstraat, 52, POPERINGHE. Studie van den te PROVEN. A lie oorlogsschad e vv rdt medeverkocht. JMnpnMnsiwwjjmww Studie van den Notaris SuMtcü op Oïrr«l«jf op telkens em-3 ure, in het Gasthof DE STERRE t® ftousselare, Groote Markt, van Gemeente ZILLEBEKE, (Wijk Passchendaele velden) waaraf de gebouwen in puinen gelegen te ZIL LEBEKE, Wijk Passchendaele velden, groot in het geheel 27 ha. 88 a 44 ca. Verdeeld in 7 koopen. De schadevergoeding aan de gebouwen bedra gende 18.610 fr. w®rdt medeverkocht alsook de schadevergoeding aan de landen. Vroege'r gebruikt door Jules Vandelanotte en Henri Vauoiwlendryclw. Ij2 tnstglpenning. II Inatel op: cn Over»l»j? op telkens om 2 ure namiddag, in het Ga sthof DEN OVEN »te Rouiselare, Groote Markt, van: Gemeente GHELUVELT waarvan de gebouwen en landerijen v®nwoest zijn, groot in het geh®el 56 ha. 06 a. 92 ca. De oorlogsschade aan de gebouwen bedragende <51.518fr. weerde 1914, wordt medeverkocht, .als ook de schadevergoeding aan de landen. Vroeger gebruikt door Alois Vandelarnoflo, Samyn, wed. Tafllieu, Malfait en Decroix, La- maire, Jules Deleu, Wed. Sarasyn, Emile V;tnde- lanotte, en Prederic Dutoo. 1 \2 'f insteJpetming. lil. Instel op Dinsdag 19 Oktober Overslag op Blnsdag 24 Oktober telkens om 2 «re namiddag, Jer herberg Au Saumon te Rousselare, Ciroote Markt, van Gemeente ZONNEBEKE, Zeven HOFSTEDEN waarvan de gebouwree en landerijen verwoest zijn, groot in het jteheel 33 Ha. 13 a. 74 ca. De oorlogsschade aan de gebouwen bed ra gende frs. 52.824,50 weerde 1914, wordt medevier! tocht, alsook de schadevergoeding aan de landan. Vroeg®rgebn(ijjt8oor Richard Detva en ar klere. t\2 Insielpenning. ter tlciikEicrij dezer. 1. Schoon en gerievig llentenieirshui». met hoveniershof, staande le WATOU (vijfhoekstraat) tegen de Markt, niet water pomp en Citern, ook dienstig voor winkel, of al andere neiring. Thans bewoond door den Douanier, M1 julien Verhacghe. Inlichtingen bij Etiennc Dujardin te Wotou 2. Brouwerij «S' Georgesherbergen, schuur, peer denstallen, landgoederen en weide al gelegen te Watou. Voortkomende van het nalatenschap van Jufvr. Justine De Bruyne te Watou. Alle inlichtingen bij Jules Van Cayzeeie, Wijk L, 35 Poperinghe en bij J. Sidonie Depoers te Watou. OPGEPAST OPGEPAST Verandering van Seizoen Nieuwe haver of haver van slechte hoeda nigheid zijn dikwijls oorzaak van allerhande om dit te voorkomen gebruikt Purgatine van Veearts Device, Te koop in pakken van 5 fr. bij Veearts DEVL00, Rekhofstraat, Poperinghe en bij N0TREDAME, Groote Markt, Poperinghe. I9J22 3. Gemeente ZONNEBEKE, Dorpplaats. Een nieuwgebouwen HANDELSHUIS met afhankelijkheden en hof. Vrij en ongebruikt, Inlichtingen bij W' Cappelle, Proosdijstraat, 3, Kortrijk, WESsssysawTzsmmz POPERiNSHE laten weten dat zij vertegenwoordigers zijn voor Poperinghe en omstreken van de DORSCHMACHIEN LF.0N CLAEYS, Zedelghem. Opening van den St-Jacobssiraat YPER rechtover de Nationale Bank Gewezen reiziger van het HUIS BAUS. - '5 1>5J Gasthuisstraat. 15. 55, Brugstraat, 55, Adfnkerke. Een reisje naar Adinkerke zal u misschien 5 of 10 fr. kosten, maar gij zult dat meer dan tiendubbel inwinnen, indien gij uwe fourruur of vellen mantel koopt in het gun stig gekend huis DE PREITER. De grootste keus der streek Meer dan in alle soorten en alle medellen van af 35 tot 2000 frank. De beste kwaliteitAl onze zorgen besteden wij om alleen de beste vellen aan te koo pen en te bewerken. De bestekoopste prijzen 20 tot 30 °/o beterkoop dan in de groote magazijnen van Brussel, Gent, Rijssel en Duinkerke. Alle vermakingen en veranderingen wor den aanvaard. Magazijn alle dagen open ook den Zondag van B ure 's morgens tot 8 ure 's avonds. Alle verstandige huismoeders van 10 uren BlIïOStO 'n ron^e k°°PL'n hunne fourruur in het POPERINGHE. 55, Huis De Brugstraat, Preiter 55, Adinkerke. (bij De Keizer Alles wordt er Sen huize gemaakt zoo wordt men er ter trouw bediend en minstens 25 goedkooper dan bij voortverkoopers. Varanileriinigen, hersielitage-it worden met zorg en spoed feu huize uitgevoerd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3