Groote Afslag. MAAG, LEVER, INGEWANDEN FOURKUREN VANDEPÜTTE II DE PUPPEN, G= mmim s Slechte Spijsvert 1 En Slapeloos;1:-.; 1 motors - üaaimachienen ueios g Hieuws belangrijke en laatste afslag Heropbouw's Aanbad. 1 lil Tabletten ailHleliWMi'Misii Maison Gerber J. U)»FÜLLH FOURRUREN o*o*o*o*o*o*o*oo*o*o*o«o«o«o«o VALCKE Gebroeders, OOSTENDE S Groote Afslag t" magazijn uan tiet M\m\ m sieun der Geieïsierden^ EilLE R0FFUEN VERBEKi Gentsche sctitiderssGiiao!. 1 VOLLEBIGE UITVERKOOP. magazijn van iiei MM\ fel Mn der oeieisierdesi NAAIMACHIENEN SPECIALITEITEN LANDBOUWNIACHIENEH ïegkch mmm AFFAIRE A SAISIR prospérité. Oud Huis LIEGFiOIS-MONTEYNE LOUIS MONTEYNE AJJ SAÏÏMÖN OTTO - DEUTZ N20T0REN o VRIJEN INGANG voor IEDEREEN. HET IDEAAL DER ONTROOMERS SS HET MERK J «T -A. S SE5 O Gr JSI ES HIDE BEVIS,vaiiaaxer. Fourruren Edm. Stevens-Pattou Zonen Moulin a Vapeur .iiimtin demit-iiuy8. I Te koop Apothekers Notredame, Groote Markt en Kcstelyn, Gasthuisstraat, te Poperinghe, LAIVGEMARCK, artikels namelijk op de niaiis-vrouvven- jon^eiss en meiejesschoenen. Een bezoek aan onze magazijnen overtuigt de bevolking van de goede hoedanigheid der waren en hunne voordeelige prijzen lïlaagoidsteking, Gebrekkige Spijsvertering, Maagkramp, Uitzetting, Darmontsteking, ingewandenontsteking, Indigestie, Buikpijn, Hartkwalen, Krampen, ;Koliek, Geelzucht, Blindedarmontsteking, Bloedarmoede, Zenuwlijden. gei BIJ 1-3- TT I Z TB TT BE POEDERS DE COCK Huis van vertrouwen. Laatste modellen. liet huis aanvaardt allerhande herstellingen. HAMERT U DAT GOED IN DE HERSENEN Belangrijke opmerking DE POEDERS ÖE COCK B,Xen Heropening der CAFÉ-RESTAURANT Huis van vertrouwen J0SEPH LEBBE voor Gas, Essence, Gaz-Pauvre, Ruwe Olie enz. Motoren. MOTOREN op NHHig Schadevergoeding. gi:li:gi:\ te op menigvuldige artikels namelijk op de mans- vrouwen-1 ^jongens- en meisjesschoenen. Een bezoek aan onze magazijn an overtuigt de bevolking van ®de goede hoedanigheid dor waren en hunne voordeelige prijzen 395 O 0*0®0»0®0®000«00«0*0*0*0#0(»0*Ö O Belgisch f\a»**ik.aalt- ernstige waarborg \'I*lUvS, Chftussée <ie I>ickebu»cli X SOUDURE AUTOGENE. Fers divers pour Forgerons. La Maison se charge des Hvraiseus a pied d'oenvre adesprix tres tnodérés. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. Best.Leer.M.Dominique steurbaut T, Vlamingstraat. Geele TOiLE-CIRÉE voor BEDDEN, Gecaoutchouteerde Schorten bij Hansen-¥auneste Mans- Vrouwen- Jongens- en Meisjesschoenen vrue1% siUfc'gVOOR S Overzicht der prijzen eeniger artikels Btjzosder aanbevolen Firmas M O E O ET? S BeSijk vóór den oorlog Bid Banaat! Mis uan uanraaM. «•••©«©eee®»®» PURGOPTm Pastillen ANKER VERITAS j. verhaeghe:-de baets, Koopt rechtstreeks aan 't Fabriek, i Schoone kwaliteit en lage prijs. Zichtkaarten ten bureele dezer. Maama «ebmbbbw De Dr. Casseli's Tabletten hebben r.i;j eena- vclie.ïAoo gezondheid terug gegeven. COIFFEUR 48, Gasthuisstraat, POPERINGHE FOSTICKEUR de Willow Lvnn 7, Mevrouw J. YV c. siugha.ui bij eetlust 011 wit-rii /.wal» an 111 r1 geen verlangen (e eten. en ik vn rzAalu» 01'a dat ik ne '«enige tijd nog si eiiu 1 j was. Zoo vera-'•aki was ihu i.» l- -n onmacht viel en iri'.'t ledu -id n nn' 2,:.ig aanko;n-an zoo <.a. lr::j-• n .vin ;i - .vas; zootlra ik neor! -g 1 >.J ik h. moest opstaan en in do kunu-r 1 .1 in wat te vt-rx cl. tun. I aten e (>ll h ;;ii mijn-er maag, na elke maai'iiïl vulde i.ujn ui. n I zich met klaar water mi 70 a1 at w;,tor Wx- niet overgegeven had. was ik ul ve:zaclil. 44 Ik n-aïïi verschillende .vin 'ni-.i-'en-n <li. mi3 niet verbeterden doch, op zektreil da beproef de ik de I>r. Car-di's T.irdctt-'" Aanstonds gevoelde ik met geluk dat de spijs verteering zich beter deed, iïc voortduurde guk ze te nemen on da-.-t-i j-- ie.c. t merkelijke verbetering mijner vezoudheidstoe.- zoo dat ik heden gansch genezen ben. Ik kan aooals vr* al eton v; slaap gerust en heb mijn verloren gewicht terug gevonden." PRIJS 3 F"t EN 7,50FR. (het groot model bevat drie maal het kleine* Ver kocht door de apotheken i n ai Ie wc re ld (lel len Vraag de Dr C a 0 sell's T a b letten en weiperd n 1 e namaking. Universeel »ih« oenecsmiddel tegen Zeriuwftfmatting Slapeloosheid Hartkloppingen ZenuwzwaUheiü Bioodgebrek Levens.i'ir.atting xenuwo.iiïeitins Êiocftto pijsver ®o. ngZenuwaohtighcid Neurasthenie Uitputting Nierenziekte ni|z-jmlfïs aanbevolen aan do voodrn<k> moedors en aan <1° p rsonen die do kritische tijdvakken va 1 het leven •doorgaan. Dakter Caesdl's Co., Ltd., Manchester, E»alor»ti AUcme'n depot voor Selgie en het Gron' He. c .1 Malton i.ouis Sanders. 22, Rue de la GiaciOre, Brussel. NEEMT TWEE |j TABLETTEN. bij hot slapen gaan en ge zult Uowerken hoe 5 goed ge slapen I zult: vervolgd! en gc zult wel dra de vreufdej kennen kracht en gezondheid j te Inzitten GELEGEN TIE STEENWEG NAAK ZONNEBËSiE. Nieuwe belangrijke en laatste afslag p menigvuldi VRIJEN INGANG VGOR IEDFREEN Overzicht der prijzen eeniger artikelen J Groote keus van gemaakt goed voor Daraen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed, kleederenbloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokken; schoone keus van stoffen, pane, zijde, flmtlle,- alle slach van breiwerk, mercer iën, kabas, portemonnaies, portefeuilles alle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan. IbftiTutiMfrten, zeepen, haarverwen, champolngs, poudre de riz, haar- en tandbors- tels, assortiment van l-'natnUie voor het haar te versieiep, ilwartrwssen, roulemu, enz. Men aanvaard II» ar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voor coiffeeren van, liruiloftun en l-Wti-n. Depot dar groote Stoouiverwrrij en W#«*«liopij van het oud gekend Huis DULION van Britss*!. - GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING- Hebt gij seen eetlust Is uw spijsvertering traas en pijnlijk Gevoelt sij na de maaltijden, zekere benauwd heid Lijdt gij aan zure oprispingen, aan overvloed van gassen, aan hoofdpijn, aan geeuwlust, aan duizelingen, aan slapeloosheid Hebt gij eene beslagen tong, een slechtriekenden adein Gdvoelt gij pijn in de maagholte, In den buik, in den rug, tusschen de schouders Zijt gij neerslachtig, slecht van humeur Vlucht gij ieder gezel schap zijt ge u zeiven en anderen tot last, niet in staat om eenig goed werk te verrichten Maakt gij u boos om iedere kleinigheid Hebt gij 's nachts een gevoel van benauwdheid Zoo weet, dat al die hinderlijke dingen uitsluitend en steeds hun oorzaak vinden in de slechte werking van maag, lever en ingewanden. Wilt gij een onfeilbaar middel oin spoedig te genezen Neemt dan bij lederen maaltijd een cachet Poeders DE COCK, <11» V (e h )11:1! ÖTEEXSTIli.VtiT, IISSLÏLJCürfilS- MBfctli PïteY- <-v wmmmM< Dr DE COCK Vrouwenschoenen 15.95 Vrouwenbottienen 39.50 Mansschoenen 36.50 Meisjesschoenen 21.50 Jongensschoenen 22.50 Mansslaffers heel leder 24.50 Werkschoenen bijzonder sterk 40.00 Gele jachtschoenen dubbel zolen 48.00 Wollen dekens 18.00 Wollen overjassen 10.00 Z»ndagskostumen voor mans 40.00 Werkkostumen in garengoed (broek, vest en ondervest) 17.50 Pane vesten (fluweel) 24.50 Pane gilets (fluweel) 13.50 Pane broeken (fluweel) 21.50 0e winkel is open al!e werkdagen van Zwarte werkvesten bijz. sterk Wollen baaien (vareuses). Werkbroeken (Vaughan) Kaki werkbroeken Blauwe vesten Blauwe broeken Pane jongenskostumen van af Jongens zomerkosfumen van af Vrouwen rokken Katoenen meisjeskleedjes van af Slappe kols Tafeltapijten 1.50X1.50 Tafeltapijten 1.65X1.65 Heel schoone wollen stoffen voor vrouwenkleed, de m. 19.00 en Matrassen in vlokwol 8 tot 12 en van 1 tot 6 Srlia»l»itraat, 5, l'eperin^lie Maakt hare geachte klienten kenbaar dat, buiten hare tegenwoordige groote keus van allerhande konfectiünvoordames eakinders, zij van af Septembermaand, voor het aan staande winterseizoen zal hebben een aller grootste keus van vrouwmantels in alle hoedanigheden en alle prijzen.kinderman tels volgens de allerlaatste modellen, alles gewaarborgd uit de grootste magazijnen van Parijs. Alle modellen zijn in aHe kleuren op maat te verkrijgen. Spoedige bediening en ger.adige prijzen. Verwerf -- jVieuwna^Mlierij Ky.jSCHEN en ONTSMETTEN 'door het alom goed gekend Huis Mad sen dépot voor Poperinghe HACHEE DEVOS, 3, Meessenstraat, waar men ook alle dameswerken met toebe- hoorten en eene schoone keus van wit en 20.00 25,00 I uur. Veurnestraat, ELVERQfNGHE. SCHOONE KEUS van cf. zullen u verlossen van al die phyzieke en moreele miseries, die uwe gezondheid sloopen, uw leven vergallen, uw werkkracht verlammen; want de Poeders DE COCK sterken en genezen deze drie groote voedhigsorganen MAAG, LEVER, INGEWANDEN, welke absoluut in goeden staat moeten zijn, wilt gij eene goede spijsvertering hebben, nat uit uw voedsel trekken,en uitmun tende gezondheid genieten. PT" PAPHFRf! HF POF'H genezen volkomen al deze ziektenen kwalen der L»C. I OI. l»Liv«s U L c».J.rr* maag ontsteking,gebrekkige spijsvertering, kram pen, uitzetting, darmontsteking, geelzucht, indigesties, brakingen, enz, Ze z-jn liet éénige middel, dat alle maagkwalen tot In haar fijnste wortelen geneest en ze steeds belet, te ontaarden in zenuwlijden, suikerziekte, eiwilstofver- lies, blindedarmontsteking, zweeren, kanker, ja tering Eischt met nadruk het echte merk der Poeders de Cock, dat in alle goede apotheken verkocht wordt tegen fr. 4-5o per doos. Iedere doos bevat 20 Cachetten, voor eene kuur van zeven dagen. dag een groot aantal maagziekten,die jaren lang aan elke andere behandeling hebben weerstaan. Laat dan uwe gezondheid niet krenken en vernietigen door eene maagkwaal. Neemt Poeders de Cock Dank aan de Poeders de Cock, zult gij ieder voedsel, dat gij gebruikt, gemakkelijk opne men en verteren en instede van u te doen lijden, zal het u krachten, bloed, sterkte naar den geest, d. w. z. de gezondheid schenken. Verliest dus geen tijd meer met het aanwenden van andere geneesmiddelen tegen ongesteldheden der maag. Eischt van uw apotheker de echte Poeders de Cock. gehouden door EUG. VAN DAM ME, (bijgenaamd COPMAN,) Kiekenmarkt, YPER. Kamers voor reizigers. - Eetmalen ten allen tijde. Groote zaal voor Sociëteiten Theater- Dans- en Bruiloftfeesten. Afspanning (Stallen voor 30 Paarden. Handel in Inlandsch Hout, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, ertz. PERSEN, II ESSENCE KEPERS II OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe Vanthorre Cyriel WYTSCHAETE alle merken Indian Chief -- Indian Standaart Indian Scout -- Cleveland Sarolea -- Peugeot -- Gilette -- F. N. N. gemaakt ondergoed kan vinden. Zeer voordeelige prijzenSpoedige bediening Crombekesteenweg, 142 8» O ÏB E R i N ii SP. E I Ill Bill 1IHIMWI ■■WilliMil I VmCBpmiVMOBKICZ lilWIHIIJI WII'MIKI VSSBEfiT»IKa^3e*l«^^K^'tin He en li o r o o o i Verseheidwn» DL'ÜZENREN werkzaam in België. «9, L— Q O O qjl. - m Dorpplaats. 9.50 12.50© 10.50 11-500 9.50 •9-50ö 29.50 II. 00 5.00 0.95 O 11.50© 19.50 Q o OVERZICHT OER PRIJZEN EENIGER ARTIKELS Vrouwenschoeuen 15.95 O Vrouwenbottienen 39.50 gfji Mansschoenen 36.50 Meisjesschoenen 0b. Jongensschoenen «^Mansslaffers heel ieder X Werkschoenen bijzonder sterk Gele jachtschoenen dubbel zolen O Wollen dekens 21.50 22.50 24,50 40.00 48.00 18.00 10.00 40.00 17.50 24.50 13.50 21.50 Matrassen in vlokwol w Wollen overjassen ©Zondagskostumen voor mans 0 Werkkostumen in garengoed 0 (broek, vest en ondervest) Pane vesten (fluweel) Pane gilets (fluweel) Pane broeken (fluweel) Zwarte werkvesten bijz. sterk Wollen baaien (vareuses) Werkbroeken (Vaughan) Kaki werkbroeken Blauwe vesten Blauwe broeken Pane jongenskostumen van af Jongens zornerkostumen van af Vrouwenrokken Katoenen meisjeskleedjes van af Slappe kols Tafeitapijten 1.50X1.50 Tafeltapijten 1.65X1.65 Gabardine zuivere wol de meter 21.00 Heel schoone wollen stoffen voor vrouwenkleed, de m. 19.00 en 20.00 g* 25 00 0 De winkel is open alle werkdagen van H -/, tot 12 en van I v» tot uur. ZeïfsnicrïiiR. Ilitnlk iwt zelfwerkend vs-Sjwiel öehbeis lielittütein j^atttj? es» iiiinimum «Heet Gewaarborgd maximum van ROOMOI*8REIIICiST. eenvoud, jiiittttcltll. «(erkle, duur, selioonlieid. Verbruik 50 tot 600 liters per uur. Alle stukken zijn volstrekt vervangbaar. Eenig volmaakt voor bol-everiwicht geene koorden te vervangen. Worden in bet meeste vertrouwen geleverd. Overtuigt U dezer voordeelen, vooraleer een aankoop te doen en wendt U tot bij Ypcrslrant, 118. Agent voor Poperinghe en Omstreken. Tél. YPRES 96. Nlcme Maison a NIALO-LES-BAINS Tél. DUNKERQUE 898. Même Maison a NIEUPORT, Quai du Canal de Furnes. Tél. 40. Ronds Carrés Rails Poutrelles U- L. et autres profiiés. FflRJTF^ urvur- Rptimprstc Entreprise de Clötures pour Patures pour naiir.ienis. Travaux de Serrurerie, Verandah, Serres T et Grillages, etc. Assemblage et coupage de Poutrelles,?et tous autres travaux. Achat e«, Wen te «8e Miti'nille. PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. Adressï-Télégr. Jassognc. Y|»re» 1x6, Kammenstraat, GENT. Burcelen en SchoolKongostraat, 16 B Gesticht in 1890. I Praktisch onderwijs der nabootsing van hout, marmer, der decoratie, enz. I Groote eereprijs Wereldtentoonstelling Gent 1913 Aflevering van het bekwaamheidsdiploma a na volledige kursus van 6 maanden 1 Okt. einde Maart). Ook Zondaglessen. Prospektus gratis op aanvraag. g POPERINGHE II YP EREN •ntTMvmxjo.TKjp.un.A tanaJtriJZ.'M<izT*#wK»eii.-iV.zjcw:.MMUM:L\am» t». S^ntei-stensit. itut^elioineii P>tj Gedard Vermeulen Watoustraat, Poperinghe, 20 Inlandsclie Jaarlingen en volle Veerzen. GELEGËK TE Steenweg naar Luyghen. NIEUWE BELANGRIJKE EN! LAATSTE AFSLAG iiietti^ttiltli»c ag-tikeN nuuicCijk op do lua^azijiutti liohtlaitiKhi'it! der overtuigt de» waren en Ren bezoek aan onze ktiia v»n «1« jH'ortEe voord«>cli^« P«'U zen. lutt'ol- huuiie Vrouwenschoenen 15,95 Vrouwenbottienen 39,50 Mansschoenen 36,50 Meisjesschoenen 21,50 Jongensschoenen 22,50 Mansslaffers heel leder 24,50 Werkschoenen bijzonder sterk 40,00 Gele jachtschoenen dubb. zolen 48,00 Wollen dekens 18,00 Wollen overjassen 10,00 Zondagskostumen voor mans 40,00 Werkkostumen in garengoed (broek, vest en ondervest) 17,59 Pane vesten (fluweel) 24,50 Pane gilets (fluweel) 13,50 Pane broeken (fluweel) 21,50 Zwarte werkvesten bijz. sterk 9,50 Wollen baaien (vareuses) 12,50 Werkbroeken (Vaughan) 10,50 Kaki werkbroeken 11,50 Blauwe vesten 9,50 Blauwe broeken 9,50 Pane jongenskostumen van af 29,00 Jongens zornerkostumen van af 11,00 Vrouwenrokken 5,00 Katoenen meisjeskleedjes van af 3,95 Slappe kols 0,95 Tafeltapijten 1.50X1.50 11,50 Tafeltapijten 1.65X1.65 19,50 Heel schoone wollen stoffen voor vrouwenkleed, de nj. 19,00 en 20,00 Matrassen in vlokwol 25,00 De winkel is open alle werkdagen van 8 tot Its en van S lot U uur. 1. Boomkweekerij POMONA Malde- ghem-bij-Brugge. EENIG onder opzicht van verzorgden kweek. Fruitboomen in hoogstammen, pyramiden en leiboomen. Tros- stekel- en aardfcezieplanten, frambozen, enz., alles in beste verscheidenheden op het pomologisch congres aangenomen. Laanboomen, jong en prachtig bckweckt, als olmen, canadas, linden, erabeis, beuken, eiken, enz. Haagplantcn alsdoorn, heerlaar, ligustrum, enz. Alle benoodigheden voor lust- en kerkhofbe plantingen. Rozen in hoogstammen en struiken en klimro zen in honderde beste en nieuwste verscheiden heden. ALLES IN MASSA VOORRADIG. De hoogste premiën worden steeds aan mijne boomen toegekend. Echtheid der verscheiden heden gewaarborgd. Stipte bediening. Zorgvuldige verpakking. Matige prijzen met groote vermindering voor volle wagonladingen. Prijzen, raadgevingen, plans en bestekken op aanvraag. Kom mijne kweekerijen bezichtigen. Alieeneigenaar LEON De Coninck, leverancier der koninklijke domeinen, der grootste steden en van verscheidene boerenbonden in Belgie. 2. Hubert Kessels, Quai des Usines, 1, Brussel. Roode en blauwe Muldenpannen (15 en 21 per M2). Facadesteenen in alle kleu ren. Merk C. V. H. Venloo. 3. L. Van den Bergen C°, Winkelkaai, Mechelen. Houthandel-Zagerij- alle houtsoorten. 4. Mitrailles. Godet Gaston, Vaux-sous- Chèvremont (Luik). Aankoop van oude metalen ijzer-gegoten-staal per wagon, 10 ton minimum. 5. Lambeau, houthandel te Auderghem-bi'- Brussel. Bijzonderheid van droog hout voor schrijnwerk, rijtuigmakerij, enz. 6. A. Sottiaux-Gr. Pannenfabriek van Mellet. Tel. N°l. Bijz.: goedkoope roode en ver niste vorsten. Verniste vorsten voor schalliën. 7. Huymaus.Hullosstr., 96, Luik. Plaaster platen, ornementen, plaaster-cement Cockerili. 8. N. V. Ateliers Richelot-Nyvel Oost. Houten en IJzeren meubelen - Engelsche bedden- Kinderbedden. 9. Mekanieke Werkhuizen J. DeBruycker A. Dutry, N. V. Nieuwe en occasie machienen voor ijzer- en houtbewerkingen. Alle deelen voor transmissies. Motoren -stoommachienen-Locomo- bielen. Alle soorten gereedschappen. Verkoop magazijn St-Lievensstr. 271, Tel. 1303. Gent. Werkhuizen-IJzergieterie Posthoornstraat, 25, Ledeberg. Tel. 286-3218. Indien gij begeert uwe kinders gezond tel zien, wasch ze alle dagen met de wonderbare| SAPO ZEEP die alle branduitslag voor komt en geneest het is de zuiverste en bestel vatt alle toiletzeepen, is nagezien en goedge-I keurd door de geneeskundige overheid. Te| verkrijgen in alle apotheken aan 2.50 fr. i Altijd de grootste keus en laatste modellen. YPERSTRAAT, 9, POPERINGHE. Opvolger van FLORENT LEMAHIEU. Groote van de keus W#lh li g JI5S6 'jeste van mmUumWP merken Occasie Velos aan voordeelige prijzen. Met het aanstaande winterseizoen Alle herstellingen worden!; spoedig gedaan. Rijsel- s 2 ra at, £3 Rechtover de Casseistraat. YPER =E=e DE GROOTSTE KEUS VAN HOEDEN en KLAKKEN DER STREEK. in aiie soorten VOSSEN SKUNKS OPOSSUM, enz. PELSMANTELS op maat. Maken, herstellen en veranderen. Alle werk wordt in ons werkhuis gedaan. ^Koopt uw V¥ ik O EN VET bij® ^Prosper Wullepit, Casseistraat, 175,® ^Poperinghe. 2 frank de kilo. A SvBijz. prijzen voor voortverkoopers,^ wIs het vet niet zuiver bevonden, /tefj 'Si) wordt terug genomen. Oude gazetten aan 1 fr. de k. ^(Verzonden op aanvraag. BLOEDVERZUIVEREND VERSTOPPING VKRMEDKN fr. l.OOdedoo» door de lekkere 1 Voorkinderen 2 Voor volwassenen fr. 1 50 N° 3 Voor VERSTOPTE-volwassenen 2.00 Alle Apotheken en V. D1SCLEZ, Apotheker, 38, Ven der Nootstraat, BRUSSEL (p. post 0.15 meer). Apoth. NOTREDAME, 18, Groote Markt, Poperinghe. 10 JAAR WAARBORG prijs en kwaliteit buiten concurrentie. Goede agenten gevraagd door witM'iiiiüiai, Gcnl. Wollen Katoenen Ifcekons») Gewntt«erd« 8ï.j»»8M|»r«ï«n, jllnellf m. OohieraelieTn|tij(en| f.xkb-s» tolie voor beddelakerts (breedte opgeven) Wintorpantofl'etH in kemelsvel (grootte opgeven Alle briefwisseling sturen aan BEVEREM-WAES. Groot Mtt^avijii vim bij Bruggestraat, Poperinghe. Telef. 94. (bijhuis weldra te Yper) Pik- maai- bind- zaaimachienen, ont- rootners, aardappelmachienen, boter- en waschkeerens, windmolens, beetmolens, bascnlen, enz., enz. Groote hoeveelheid van machienkoorden. Alle vervangstukken en herstellingen. Spoedige bediening. Bij mij te verkr. eene hoeveelheid ledige kislefl. alsook Landbouwmachienen op Oorlogsschade. onder toezicht van den Staat en bestuurd door de Almnezeniers van den Arbeid St-TRUIDEN - Limburg. Theoretische en prachtische opleiding tot werktuigkundige, draaier, paswer ker, smid, teekenaar, schrijnwerker, model-, meubelmaker. Electricien: een volledig Laboratorium voor Eiectriciteit is aan de school verbonden. Ook alle bewerkingenvandiamant: klieven, zagen, snijden, verstellen, slijpen. De studies duren 3 jaar, waarna een diploma. Prachtige toekomst. Kost- en schoolgeld 1500 fr. 's jaars Inlichtingen bij Bestuur, [Vakschool, 8t-Truiden. (h proxitnité de la frontière) Concasseur aplatisseur combine Trieur pour semences de blé Installation moderne - trés bien située BELLE MAISON D'HABITATIÜN. s'Adresser Artlimr \i\l)Rl!'J, BERGUES (Nord) France.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4