HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. BUREElilWEUBEliS HET GEHEIjB HUWELIJK Uit de Tentoonstelling van Yper. iELOTTE Sien-Patioii Zondag 1» October 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 40 Voor JS5 frank Geloof in den Vrede. TENTOOnSTELLIlG Uil HOP Tuinbouw. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie £,rt 8.00 Buitenland 13.00 Samseiu Va ..'4e BERICHTE», Eene inlassching VuH ISSEN, Vrijdag i toezonden worden. Kleine berichten teqen den VrIJDAö n0f.n. Aan de Handelaars TE POPERINGHE. Landbouw^ maciiienen REMICOURT en GEMBLOERS fflSTWTp.POPféfi L O orlogss ch a de Politiek Overzicht. Het Vlaamsch programma. Van wenschen naar daden. Prinses Marie-José. Hulde aan de Vlaamsche Boeren. Pater Stracke, De Legerhervorming. De nieuwe Voorzitter van hst Katholiek Verbond. De gebeurtenissen in Turkije. Verplichte verzekering. In het Christen Werkersverbond. De Koning van Italië. per Jaar U i rve Drukkerij, Papie-iiandal, 15 j;öasthuiss* raat, POPERINGHE Postcheckrekening nr 15570. ramUNEHENMS VERK00PI»CE4i, 0 6o ctD per regel. 2 inl o.5o ctn 3 inl o 45 et" 1 5o fr per i egel. R3IIWBÏ CHTEH, 5 fr. voor 10 reg. rieriualde Annoncen prijsoa op "i«rr»ag. al'.e annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voorden zal De Poperinghenaar U van nu tol Nieuwjaar alle Zaterdage per post tehuis besteld worden. Het is voldoende ons 2 fr. 't zij in postzegels, in briefjes of gelijk hoe op te sturen, er goed uw adres bijvoegend. wier aankondigingen we tot nu, uit plaatsge brek, maar alle 2 of 3 weken konden inlas schen, laten we met genoegen weten dat van af aanstaande week, alle annoncen regelmatig ieder week zullen verschijnen. Er zal geen ware vrede tusschen de vol keren wederkeeren, zoolang de geest van vrede niet herboren wordt. De mensch is uitteraard zelfzuchtig, de wet van den «ik» omknelt hem met ijzeren banden. «Homo homini lupus», de eene mensch is erop uit als een wolf den anderen te verslinden. De christene wet der naasten liefde heeft die onbetoomde drift naar eigen baatzucht ten koste van andermans geluk, de scherpe klauwen uitgerukt: «Gij zult uwen naaste beminnen gelijk u zeiven». Het «sacro egoïsmo» beheerscht ook de volkerengroepen. Machiavelheeftop schaam telooze wijze geleerd dat alle middelen door Staatshoofden en Regeeringen mogen aan gewend, zoo zij maar dienen tot het onmid dellijk belang der onderhoorige volkeren. Wat voordeelig is, heet rechtvaardig; wat de Natie vooruit helpt, is gewettigd. Er be staat een breuk tusschen zedenleer en recht: macht wordt recht. De Regeeringen sturen aan op machtspo litiek. Internationale anarchie verwekt door rechtschendende machtsontplooiingen treedt in. Tusschen souvereine staten be staat slechts de natuurtoestand, dat is, de oorlog van alle tegen alle, met wapenstilstan den uit opportuniteitsberekeningen. Men schept in 't hart der aankomende geslachten bewondering en ontzag voor de zegevierende machtsdaden van 't verleden. Men herleidt de geschiedenis tot een opsom ming van schitterende veldtochten en mach tige veroveringen. Alles wordt beoordeeld volgens het doel, volgens den uitslag. Voor de oogen der kleinen staat heel de historie in 't teeken van onderlinge vijand schap tusschen de naburige volkeren. Zelden wordt er gewezen op het onnatuurlijke van dien broederstrijd, op de noodlottige gevol gen der opeenvolgende oorlogen. Caïn die zijn broeder Abel slaat, dat was zoo in 't begin der wereld, dat is zoo altijd geweest, dat zal zoo altijd blijven. Dat ge schiedkundig fatalisme doodt in de kiem de ontluikende altruïstische gevoelens bij de jongeren. Elk voor zich, blijft de hoogste wet. «Homo homini lupus», het kan niet anders, de men- schen moeten zich onderling verscheuren. Het eigen land aan de spits, het eigen land boven al de naburen. Deutschland über alles! France d'abord! My country, wrong or right Doorbladert de geschiedenisboeken der kinderen in de verschillende landen, en overal vindt gij die wanstaltige verheffing van eigen volk en land boven alle andere volkeren en landen, die verwaande vergoddelijking van eigen aard en eigen cultuur. De hoogste zending die men de jeugd voorspiegelt, is die zelfaangematigde, on overtrefbare cultuuruitnemendheid met immer vooruitstrevende pogingen aan ande re natiën op te dringen. Reeds vóór den oorlog gingen er stemmen op om dit euvel in de opvoeding der jeugd te laken. De oorlog heeft het gevaarlijke van dit overdreven nationalisme doen inzien, 't Was in hun geleerde geschiedenis werken dat de Duitschers hun veroverings geest, hun oorlogszucht, hun oorlogs- practijken aangeleerd en aangeprezen vonden. De oude geest leeft voort, spijts alles de oude methode blijft gevierd, en de vredes engel, wiens komst de volkeren op 11 No vember 1918 zoo blijgemoed begroetten, vindt geen veilig oord op onzen immer be roerden aanbodem. Men heeft geen vrede omdat men het geloof in den vrede heeft verduisterd en verzwakt. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 15 ROMAN Zoodra deze Leonline zag, zette hij een bedenkelijkgezicht. Mevrouw Hardersdeelde hem al haar opmerkingen en vermoedens mede, en de geleerde man verklaarde niet te weten wat hij er van denken moest hij kon geen spoor van lichaamlijke ziekte bij de lijderes ontdekken. Het eenige wat hij kon aanduiden, waseenzorgvuldigebehandeling, alsmede verandering van plaats en van kli maat. Ik geloof met zekerheid te kunnen zeggen dat uw dochter meer naar de ziel dan naar het lichaam lijdende is sprak de proffessor tot mevrouw Haders, toen hij met haar alleen was. En een geneesheer kan de ziel niet gezond maken, althans niet met behulp van de gewone geneesmiddelen. Het eenige geneesmiddel voor uw dochter is, ik herhaal het, verander van plaats en van kli maat. Maar, beste heer, hoe zou mijn dochter een zielsziekte kunnen hebben vroeg me vrouw Harders. Zij is altijd bemind en ge lukkig geweest zij heeft den besten echt genooteneen allerliefst kind. Geen enkele wensch haars harten is tot nu toe onvervuld gebleven. De professor antwoordde dat vele men- schen ziek worden, oindat hun de gelegen heid ontbreekt om een werkzaam leven te leiden. Ik kan slechts zeggen wat ik er van denk, voegde hij er bij, en dat uw dochter Ik verheug mij, sprak Lloyd George onlangs op een vergadering van vierhonderd protestantsche geleerden, dat er aan het hoofd van de grootste kerk der Cristenheid, op dit oogenblik een man staat, die een diep geloof heeft in den vrede. Hij heeft als de Paus der Roomsch-Katholieke Kerk grooten invloed op de goJsdieristige opvattingen van millioenen in vele landen, welke opvat tingen ncodig zijn voor de zaak van den vrede Wanneer toch zullen de volkeren gehoor geven aan de wijze aanmaningen van dtri Paus, eerder dan aan de hartstokende ophitsingen en valsche voorspiegelingen van de heetgebakerde, vaak onverantwoor delijke fascisten van de pen en van 't woord Omdat de Paus in den vrede gelooft, heeft Hij van den vrede gesproken,voor den vrede gewerkt. Omdat de Paus nog steeds in den vrede gekoft, ijvert Hij nog altijd om aan den vrede burgerrecht te schenken tusschen d volkeren. Lastige taak Zoolang heeft men geleerd dat het rijk van den vrede een utopia een hersenschim is, iets dat misschien wel in de maan thuis behoort, maar onmogelijk te verwezenlijken valt op onzen menschen bodem, waar alles beheerscht wordt door de stalen wet van den strijd om 't le ven. Men gelooft niet in den vrede, daarom spreekt men alweer van den toekornstigen, aanstaanden oorlog. Men gelooft niet in den vrede, daarom spot men met alle verzoeningsgedachte, en aanziet men alle vredesgezindheid als strij dig met de vaderlandsliefde. Wanneer komen we terug tot het zuiver, christen begrijp der oprechte, ware vader landsliefde Weg metal!eongezond,heidensch nationa lisme, dat de zedelijke wet miskent «Het Vaderland, sprak onlangs de Fransche Jezuiet P. Valentin op de Sociale Week te Straatsburg, is geen afgod die moet aange beden, doch een moeder die moet gehoor zaamd worden en gediend de goederen die den mensch meest eigen zijn, vinden hun hoogsten waarborg niet in de onstandvastige macht der Natie, maar vinden hun besten dige veiligheid in den algemeenen eerbied voor het recht. Dat zegt ons het gezond verstand en de katholieke leering Vaderlandsliefde mag niet langer in onze geschiedenisboeken voorgespiegeld worden als een gevoelen van afkeer, van haat tegenover vreemdelingen, meer dan een drang naar weldoen aan zijn landgenooten. Vaderlandsliefde is niets anders dan de christelijke deugd van liefde tot den naaste om God. Die liefde zal natuurlijk en recht matig meer ingenomen zijn met het welzijn van die personen die ons nader zijn, van onze medeburgers, levende rond ons, ge hoorzamende met ons aan hetzelfde Staats gezag, maar die liefde zal de vreemdelingen nooit heelemaal uitsluiten. Vaderlandsliefde is eerst de edele begeer te goed te doen aan landgenooten. Welnu, edele liefde, wel begrepen, brengt nooit haat voor personen voort, wel verfoeiïng van het kwaad, dat deze bedreven. Lage gevoelens van haat zijn -nooit her komstig uit echte vaderlandsliefde, wel uit vuige zelfzucht, uit wraaklust voor eigen leed. De Kempe. Het Hopverbond houdt zijne 10e gewes telijke tentoonstelling van primahop te Poperinghe, van den 6 tot den 8 October eerstkomende. Dewijl de 220 tentoongestelde baaltjes uit den spijker of zolder der planters genomen werden, en reeds in de gemeentelijke keu ringen als primahop aanvaard werden, zal deze belangwekkende toogdag den geduri- gen vooruitgang onzer hopteelt bevestigen. Den Vrijdag 6 October, ten 10 1/2 is er eene openbare voordracht over de Belgische hopteelt. meer naar de ziel dan naar het lichaam ziek is, of omdat zij behoefte heeft aan zekere opwekkingen, of doordien zij zich om de eene of andere reden ongelukkig gevoelt. Bij gebreke van bezigheden en bemoeiingen met zaken en personen moet zij zich te veel met zich-zelve bezighouden en heeft niet genoeg afleiding. Daarom zijn verandering van plaatsen klimaat en afwisseling zeer raad zaam voor haar. Dit is zeker, dat zij lang zaam zal verkwijnen, als zij hier blijft en niet van levenswijs verandert. Op reis zal zij wellicht binnen weinige weken meer opge ruimd en sterker worden. Zij heeft haar gene zing zelve in haar macht.Zij behoeftjuist niet naar een warmer klimaat te gaan, toch zou ik Italië aanraden daar vindt zij afwisseling genoeg, en de lucht is bijzonder heilzaam voor zwakke gestellen. Hebt gij zelve me vrouw,niet gemerkt hoe lusteloos uwdochter is Zij sloeg de oogen niet op toen ik met haar sprak, en betoonde bij het bespreken van haar gezondheidstoestand niet de minste belangstelling. Welnu, indien een anders zoo levendige en opgeruimde vrouw als uw doch ter zoo lusteloos en neerslachtig is, dan is voor haar het ergste te vreezen. Die luste loosheid is een gevaarlijk teeken. Nog lang nadat de professor vertrokken was dacht mevrouw Harders over zijn woor den na. Zij kon maar niet begrijpen dat haar dochter een zielsziekte zou hebben zij was toch zoo schoon, zoo geëerd en bemind. Zij hield zich overtuigd dat de professor dwaalde. Niettemin wilde zij gaarne zijn raad opvolgen zij zou Leontine en Bertram trachten te bewegen een reisje te maken, en dewijl 't haar moeilijk zou vallen, van haar geliefd kind te scheiden, zou zij haar echtge noot overhalen om de reis mede te maken. Tentoonstelling van te Yper. «O» Werkhuizen De mooie stand der werkhuizen Melotte moest voorzeker indruk maken. De afroomers en de ploegen Melotte waren inderdaad merkweerdig als juistheid en bevallig heid. De blinkende ploegscharen en de frissche kleuren der ontroomeis trokken al de aandacht. Dé naam der Beroemde Firma Melotte is zevr bekend in Belgie. Al dezen die hen met "den landbouw bemoeien weten dat de Werkhuizen van Remicourt en Gembloers, wereldbekend zijn, en sedert 30 jaren aan het hoofd staan van den vooruitgang in de landbouwwerktuigen. Telken jare wordt aan hunne werkwijze verbetering toegebracht. In de afdeeling der ontroomers, werden bijzon der opgemerkt de nieuwe afroomers, rechtstreeks door de electriciteit bewogen. Wil men afroomen, dan draait men de manette en de afroomer, met het electrisch netwerk verbonden, stelt hem in beweging. Wij hebben ook de snelheidmeter bemerkt. Eenvoudig doch uiterst vindingrijk, laat die zelf werkende aanduider met volledige juistheid toe, zelf aan de oningewijdste persoon, de afroomer met de vereischte snelheid !n beweging te bren gen. Gelijk het werkhuis van Remicourt, moest dit van Gembloers ook op vooruitgang kunnen pochen.Te Yper zagen wij de laatste voortbreng selen, namelijk eene ploeg D.B. voor kleingebrui- ken, en waarvan het gewicht hoogstens 87 K. bedraagt, 't Is het lichtste en het sterkste wat tot op heden indien zin voortgebracht werd. Wij hebben ook de uitroeiers met onvaste tanden gezien, rollende eegden en «Compound» eegden, schijfrollen enz... eindelijk gewone en dubbele ploegen, ten volle beantwoordende aan de vereischten van den landbouw in Vlaanderen en gekozen tusschen de 109 verscheidene soorten ploegen door het huis Melotte te koop gesteld. De lieer Melotte dient ten hoogste gelukge- wenscht te worden om deze schoone uitstalling die tot eere strekt aan de belgische nijverheid. STAND van het Huis ZONEN, Bruggesteaat, POPERINGHE. Agentschap dep Dorschmachienen Leon CLAEYS Zedelghem. YRER. Dehaene Arthur fr. 7750. Desplenter Sylvère 1185. Lesage Edniond 3110. Coffyn Victoria 3375. Cardoen Rosalie 3024. Cuvelie Arthur 23880. We Dassonville 1727.50 Victor Gaston 5957.50 Vandeputte Charles 27702.65 Tracoun Maria 3930. Onraet Alphonse 7750. Sinave Stéphanie 7318. HOUTMEM. Lancotte Emmanuel 10074.16 Lauraine Edmond 5415. VOORMEZEELE. Tahon Julien 3235. Vanhove Aloïs 1910. Durou Henri timmerman 4120. We Demey Emile 1740. Barbez Edourd 2630. We Verhaeghe Henri 9150. VLAMERTINGHE. We Anseeuw 8285. Herman Remi 10850. DICKEBUSCH. Van Issacker Julia 1100. Verhoest Amand 4365. We Barbez 5330. Rosselle Charles 630. Decroos Jéröme 6680. Louwyck Arthur 4035. Cuvelier Jules 275. BRIELEN. Deleersnijder Zulma 4340. Zondag laatst had er te Brugge in 't lokaal der Philharmonie Steenbrugge Wandeling eene puike tuinbouwtentoonstelling plaats. Ter dezer gelegenheid werd er het jaar lijks nationaal kongres over Polmólogie gehouden. Eene gegronde studie werd er besproken 'over de verscheidene fruitsoorten in West- Vlaanderen gekweekt, Bij de bespreking over tuinbouw onderwijs werd er ter sprake geleid over het in 't gerucht verspreide nieuws als zoude de Gentsche Staatstuin- bouwschool gevaar loopen afgeschaft te worden onder voorwendsel van besparing. Met algemeene stemmen der aanwezige le den werd de volgende motie goedgekeurd. Gezien de groote diensten bewezen aan den tuinbouw gedurende 70 jaren door de Staatsmiddelbareschool van Gent. Gezien de groote krisis die den tuinbouw doorworsteld. Gezien de Tuinbouwschool de geschoolde tuinbouwlieden en leeraars moet vormen. Gezien de Gentsche tuinbouwschool de ziel is van den Vlaamschen tuinbouw. Gezien Vilvoorden zelden of nooit leerlin gen vormt voor Vlaanderen is de Gentsche tuinbouwschool onontbeerlijk en dient blij ven te bestaan. Het Nationaal Poniologisch Congres ge houden den 24 September 1922 te Brugge heeft de eer den Heer Minister van Land bouw dringend te verzoeken het bestaan der Staatstuinbouwschool van Gent te verzeke ren en mild te ondersteunen. Een gewestelijk lid. De heer Harders keurde haar plan goed, en nog dienzelfde» middag werd het ge durende het diner besproken, Leontine was de eenige, die er bedenkingen tegen had. 't Spijt me dat de professor hier is ge weest, zeide zij. 't Was geheel overbodig, hem over mijn gezondheidstoestand te raad plegen. Ik ben zoo gezond als ik maar wen- schen kan. Ook heb ik geen behoefte aan afwisseling van klimaat. Ik zou liever hier blijven. Een reisje zal voor ons allen goed zijn, merkte de heer Harders op. Het doet ons de dagelijksche bekommeringen \ergeten en schenkt nieuwe levenskracht. We zullen ons op reis in Italië als verjongd gevoelen. En Hedwig zal ook medegaan, voegde mevrouw Harders er bij. Zij zal een trouwe reisgezellin voor u zijn, lieve Leontine, en u vergezellen op kleine uitstapjes, wanneer uw vader en ik liever ons gemak houden. Leontine sloeg een blik op haar moeder. Hoe kortzichtig is mijn goede moeder, dacht zij, en luide gaf zij ten antwoord Ja, juist, Hedwig moet ook inedegaan: dat zal voor mij voorzeker des te beter wezen. Niemand merkte op welke bittere spot in die woorden lag opgesloten. Ook haar echtgenoot had niet de minste gedachte dat Leontine vermoedde dat hij een ander beminde; hij wjst niet dat zij de be trekking kende waarin hij tot Hedwig had gestaan, en dat dus de dagelijksche omgang met deze voor haar een ware marteling moest zijn. Het reisplan werd in alle bijzonderheden besproken zonder dat Leontine eenig deel nam aan het daarover gevoerde onderhoud. Zij zat stil» voor zich heen te staren, alsof 't haar niet aanging. Welk nut kon de-reis voor haar hebben, daar zij in 't geheel niet naar gezondheid verlangde, maar sterven wilde, opdat haar gade vrij zou zijn en hij en Hedwig vereenigd konden worden. 1 Er werd besloten dat men naar Napels zou gaan. Mevrouw Harders zeide dat zij er altijd naar verlangd had die stad te zien. Napels zou het hoofdkwartier zijn, van waar de jongelieden naar de omstreken uitstapjes zouden doenZooals van zelf spreekt, zouden ook de kleine Elfriede en de oude Geertruida de reis medemaken. Voor Leontine was in die dagen het kind de eenige troost en het eenige wezen, dat haar nog aan het leven hechtte; zonder haar kleine lieflinge zou het niet de minste aantrekkelijkheid voor haar hebben gehad. XIV. 't Was een heerlijke, verrukkelijke dag, toen de kleine stoomboot De villa Rocca met bestemming naar Messina in zee stak. De blauwe golven der Middellandsche Zee glin sterden in de zon, en in betooverende pracht prijkte de schoone hemel van Italië boven de hoofden der reizigers. Langzamerhand verdwenen de bergen en met wijngaarden bedekte heuvels en de gedurig afwisselende bekoorlijke gezichten uit hun oog. Leonline, Hedwig en Bertram stonden op het dek van 't vaartuig. Leontine had geen enkele tegenwerping gemaakt, toen haar moeder, die met haar vader, de kleine El friede en Geertruida te Napels zou blijven haar verzocht had, Hedwig op het uitstapje meê te nemen. Zij beschouwde de tegen woordigheid van haar, aan wie zij zonder I het te weten den geliefde had ontrukt, als |een rechtvaardige straf. Wij zijn een volk. Een geschiedenis spreekt luide van ons staatkundig- nijver heids- en verenigingsleven. Vlaanderen:; kunstjuweelen getuigen nog st eds van vervlogen grootheid. Vlaanderen had,Vlaan deren heeft eene taai.. Maar door de tijden heen zijn wij aan pogingen tot rooverij blootgesteld geweest. Hét Pruisische militarisme was op ons noordzeestraiul belust. De Franskiljons van vóór en na den oorlog zoeken ons volk van zijne taal te berooven. Stelselmatig, door de hoogste machten van den Staat gesteund, heeft men de besturen, liet leger, 't gerecht, het onderwijs verfranscht... Om zich tegen dien roof te verzetten en om het ontroofde goed aan het volk terug te schenken werd, als natnurlijk, het Vlaamsch minimum pro gramma samengesteld Vlaamsch in de openbare vlaamsche besturen, Viaamsche regimenten voor onze Vlaamsche jongens, Vlaamsch in de Vlaamsche gerechten en Vlaamsch onderwijs van hoog tot laag ten bate der Vlamingen. Geheel dit programma, dat het minste is dat de Vlamingen kan voldoen, is gesteund op de rechtveerdigheid. En het is openbaar onrecht plegen op een volk, daar iets van te willen afdoen. De verwezentlijking van dit programma zal rust, vrede en welstand brengen in Vlaanderen en doör Vlaanderen in Beigie. Op het Congres van de Katholieke Vereenigingen in Patria gehouden op 14 Juni 1920 werd door den heer Segers over de Vlaamsche kwestie de volgende formule voorgesteld Dat onmiddelijk een oplossing diende gegeven aan de Viaamsche kwestie en wel een oplossing die in overeenkomst was met de wenschen van de meerderheid der Vlamingen Dit werd in de afdeeling aangenomen en daarna goedgekeurd op de algemeene ver gadering. Wij verhopen wel dat dit besluit thans zijne toepassing zal vinden op de kwestie der Vlaamsche Hoogeschool. Wat de wensch der meerderheid der Vla mingen betreft nooit was een wensch klaar der en mogelijks zullen de Vlamingen op geen enkel punt meer zoo eens zijn als op de Vervlaamsching der Gentsche Hooge school Eene nieuwe Belgische maalboot werd Dinsdag te Hoboken te water gelaten. Die maalboot draagt den naam Prinses Marie- José» en 's Konings dochter Marie-José had eraan gehouden zelf de bediening van Meter te vervullen. Het was juist 3 uur als de Prinses het hamertje ophief en met twee flinke slagen den kabel doorhakte waarna de maalboot onder luide toejuichingen de helling afgleed. Sprekende over de herstelling van 't verwoeste front zegde Heer Minister Ruzette het volgende te Yper op de tentoonstelling Bedanken wij, in de eerste plaats Hem, zonder wiens zegen menschenarbeid niets is. Laten wij vervolgens hulde brengen aan onze wonderbare Vlaamsche boeren, de eerste en moedigste landbouwers van de gansche wereld. Zij wilden het geliefde land herstellen, waar zij en hunne vaderen gebo ren werden. Zij zetten zich aan het wer'k met al de vurigheid hunner liefde voor dit land, met den taaien wil, die het kenmerk van hun ras is. Moedige geteisterde landbouwers van ons Vlaanderen, ik groet u met denzelfden eerbied als onze heldhaftige soldaten. Gij hebt u hunner waardig getoond, gij ook zijt helden Sinds eenige dagen wordt Pater Stracke niet meer als een boef, maar als een politieke gevangene behandeld. Hij zelf heeft geen vinger verroerd om die verandering te bekomen. Herinneren wij er aan dat Pater Stracke wegens een politiek misdrijf werd aange klaagd, doch niet wegens politiek maar om hoogverraad werd veroordeeld. Diensvolgens werd hij gelijkgesteld met dieven en moordenaars. Nu wordt hij, al hoewel niet om een politiek misdrijf veroor Toen Leontine naar de andere zijde der stoomboot ging, volgde Hedwig haar als haar schaduw zij had mevr. Harders beloofd, goed over haar dochter te zullen waken. Ik zou liever alleen willen zijn, zei Leontine, om ongestoord te kunnen peizen. Wilt ge niet eenigen tijd met mijn man pra ten, Hedwig .—Neen, ik wil liever bij u zijn en trachten het u gemakkelijk en aangenaam te maken, lieve Leontine, antwoordde Hedwig. Zij zocht voor de jonge vrouw een plekje uit, waar zij rustig kon zitten, en eerst toen zij, zooals zij meende, goed voor haar gezorgd had, liet zij haar,op haar herhaald te kennen gegeven verlangen, alleen. Leontine haakte riaar de eenzaamheid, en thuis zc rgden haar ouders altijd dat er iemand bij haar was, in de meening haar daardoor een dienst te bewijzen. Zij zag naar den donkerblauwen hemel en de zacht kabbelende golven, die wanneer de stoomboot ze doorkliefde woest opbruisch- ten. Toen zij haar blikken naar den verwij derden horizon richtte, waar het uitspansel met de zee scheen ineen te vloeien, was dit voor haar een beeld van dien nacht, waarin zij door den dood den hemel zoo nabij was en, toen zij in het leven behouden bleef, den hemel op aarde meende gevonden te hebben. 'Ware ik toen maar gestorven zuchtte zij. De dood zou voor mij en anderen ten zegen geweest zijn, nu leef ik tot een vloek voor anderen. Zij dacht, hoe het wel zou zijn, als zij nu stierf. Haar ouders zouden diep bedroefd zijn, maar de voortdurende zorg en bekom mering over haar zouden hen dan niet meer kwellen. Bertram en Hedwig zouden insge- deeld, toch als een politiek gevangene be handeld. Hoe rijmt men dat te zaam? Herinneren wij ook dat Advokaat Senator Lebon zwart op wit bewezen heeft dat geheel de veroordeeling van Pater Stracke onwettig was. De verzachting der straf aan Pater Slracke toegekend, kan de Vlamingen gecne vol doening geven. Pater Stracke moet vrij Minister Devèze is van gedacht geheel zijn hervormingsplan uiteen te zetten in een boek dat aan eiken Volkvertegenwoordiger zal uitgedeeld worden. De Minister acht het onmisbaar dat er vóór Nieuwjaar eene stemming plaats grijpe over den grond der zaak. Dan zal hij weten waaraan zich te houden. Deze legerhervorming is van liet hoogste belang voor ons volk en voor ons land. Het maandaat van M. Helleputte, als Voorzitter van het Katholiek Verbond liep op 15 September ten einde. Men was over eengekomen om het voorzitterschap van het Verbond om de beurt aan de verschiilige standsorganisaties toe te kennen. De Boe renbond kwam het eerst aan de beurt. Dit jaar mocht de middenstand een Voorzitter aanduiden. M. Gilles de Pellichy, Senator, werd in naam van den middenstand als Voorzitter Voorgesteld. Hij zal dus het Congres van de Katholieke Unie op 15 October voorzitten. In den Ministerraad van Vrijdag werden de gebeurtenissen van Turkije besproken. Deze zijn niet van overwegend belang voor Belgie. Toch staan er stoffelijke belan gen op het spel welke niet mogen verwaar loosd worden. De electriciteit- en tramondernemingen van de stad Smyrna waren in het bezit van Belgen. Dit alles werd vernield. Er is dus eene kwestie van "herstel meer, want aan de Turken zal schadevergoeding gevraagd worden. De Belgische Consul te Smyrna bevindt zich in veiligheid op een F.ngelseh oorlog schip in de haven van Smyrna. In den toekomenden Kamerzittijd zal door de Regeering een wetsontw?rp worden ingediend op de verplichte verzekering te gen werkeloosheid. Het stelsel zal steunen op de bijdragen van werkgever, werkman en Staat. Desyndikale kassen zullen erkent en officiëele kassen zullen te zorgen hebben voor de niet-gesyndikeerden. Eene kas van herverzekering zal gedurende een bepaald tijdperk de lasten dragen van eene abnor male werkloosheid. Het Christen Werkersverbond van West- Vlaanderen komt op voor algemeene amnes tie, voor zesmaanden legerdienst en voor de vervlaamsching van Gent. Te Kortrijk op het Congres sprak Volks vertegenwoordiger Catteeuw aldus: In veie omstandigheden zijn wij reeds in botsing gekomen met andere Vlaamsche Katholieke personen. Maar de feiten kun nen uitmaken dat wij steeds Katholiek en Vlaamsch hebben gehandeld. Zoolang niet kan bewezen worden dat onze werking nadeelig is en niet overeen stemmend met de Katholieke Vlaamsche beginselen, zoolang moeten en zullen wij den zelfden weg opgaan. Dit bewijs werd tot nu toe nog niet gege ven. Metis niet aannemelijk dat de toege vingen steeds van onzen kant zouden komen. Wij zullen voortwerken ten bate van ons volk, ons land en onze partij. Op Woensdag 11 October worden de Koning en de Koningin van Italië op offi cieel bezoek aan Belgie verwacht te Brus sel. Talrijke feesten zullen plaats hebben. Op 13 October zullen zij een bezoek brengen aan de Haven van Antwerpen. Guido. Bij ons te verkrijgen iijks eenigen tijd smart gevoelen, maar daarna zou die smart gelenigd worden, en ten laatste zouden zij zich, getrouw aan hun liefde van vroeger, met elkander verbinden. Gewis zouden zij zich met innig medelijden haar herinneren, en haar ziel zou hen als een goede fee omzweven. Zij zouden haar kleine Elfrieda zorgvuldig en liefderijk verplegen Hedwig zou de plaats vervullen van de gestorven moeder. Maar neen, neen Met een diep leedgevoel verzette zij zich tegen dat denkbeeld. Aan niemand kon zij haar kind, haar lieflinge afstaan, en 't allerminst mochten Bertram en Hedwig zich te zamen verheugen in 't bezit van de kleine perel zooals haar vader het kind noemde. Als zij stierf, moest het kind met haar sterven. Een zachte stem wekte haar uit haar droeve mijmeringen. Hedwig was haar on bemerkt genaderd. Lieve Leontine, zegde zij, waarom zijt ge zoo treurig Wat scheelt er aan Sinds een half uur heb ik u oplettend beschouwd, en ik heb geen rust zoo lang uw voorhoofd zoo bewolkt is. Ik heb uwe moeder beloofd, u zooveel mogelijk op te beuren ik wil zoo gaarne alles doen wat ik kan, om uw smart te lenigen, maar dan moet ge mij ook zeg gen wat u zoo droevig stemt. Ik kan het niet zeggen, antwoordde Leontine verstrooid. Beproef dan toch wat meer opgeruimd te zijn, smeekte Hedwig. Ge hebt zeker geen reden om u ongelukkig te gevoelen. Allen beminnen we u zoo innig, dat we geen vuri ger wensch koesteren dan u gelukkig te zien en u het leven te veraangenamen. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1