HET MOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Groot TUINFEEST Nieuwsblad voor Poperiitighe en Omstreken. VLUG IX Vit OOM CUiiie DEZEURE-PAÖIELS, Apotheek Frans Van de Plas Gokes - Kolen - Antbraeieten Zondag* 15n October 1922. 15 Centiemen. 19i- Jaar. Nr 42. STAD PÖPERINGHE. BET GEHE1H HUWELIJK GALORIFÈRES SaassB-Vaancsle, Heden Zondag i5 Octoberom 3 i\2 uur, op da OROOTE MARKT, ovoooooooooo&w>w&&&asxxtöooik>o Tg dOQ JVat ik wil ...!^er'<en Staat en samenleving? ik durf er Militie. Bericht. Politiek Overzicht. Loten der verwoeste gewesten. De wijn van den Rijn. [ïlinistarieei ontslag. Terug aan 't werk. Bezöck aan Antwerpen. Pater Stracke. De nieuwe Fransche Gezant. De Werklieden en de Hoogeschool. Katholiek Verbond van België Wat de oorlog aan België gekost heeft. In 't Buitenland. In 't Binnenland. Leest en verspreidt de Poperinghenaar. Abosaats «afprijs: per Jaar In Stad fir. 6.50 in Belgie pp£rt 8.00 Buitenland 13.00 Ui^evcr Druklrerij. Papierhandel, 15,6asthui8stmt. j POPEIWSHs Telefoon nr 3. Posteheckreksning nr 15570 FOPEBINGHENAAH i»kbjs BERICHTEfL VERR00PIÜGW, E«ne mlassching o.6o ctn per regel. 2 inl. o.5o ctn 3 inl. 0.45 ct" VOPISSEK, 1 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEH, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. m mwm.m WMmm door de TURN6ILDE Hat feest word! opgeluisterd door het Katholiek Muziek - f niet aan denken Elk zijn goesting, ik de mijne... Ik doe wat ik wil, en daarmêe uit I Door hoevelen wordt er aldus gedacht, gesproken en gehandeld Het hoogmoedig zelfgevoel zetelt stevig in de bedorven natuur van den mensch, en het moderne individualisme, dat een droeve miswas is van de noodlottige vrijheidsge dachte der Fransche omwenteling, heeft schier eiken stand en oudefdom aangestoken, zo'döat menigeen',* te'Tas' en te^ónpas, zijn ik-doe-wat-ik-wil eruit flapt als niks, en lijk een zot veulen het hekken van alle gezag verbreekt en omver wil. Ik-doe-wat-ik-wil staat, met den bek vooruit als een vechthaan, tusschen de kin deren, met de gebalde vuisten in de broek zakken onder de jongeren, met de armen over de borst gekruist tusschen de ouderen; Ik-doe-wat-ik-wil beweert dat elk zijn gangen mag gaan, en kritikeert anderen van den morgen tot den avond Ik-doe-wat-ik-wil gelooft wat in zijn kraam past, en verwerpt wat zijn kortzinnig ver stand niet begrijpt Geef ik-doe-wat-ik-wil een billijke beris ping, hij lapt ze achter zijn hielen spreek hein tegen, hij lapt u in 't gezicht Ik-doe-wat-ik-wil miskent alle gezag het ouderlijk gezag, het gezag van zijn patroon, het gezag van Kerk en Staat Ik-doe-wat-ik-wil zegt dat hij onafhanke lijk is en vrij, en werkelijk is hij de loopjon gen van tien meesters, en de slaaf van zijn dommen hoogmoed. Boven iederen mensch staat een gezag. Gezag is noodig onvermijdelijk zonder gezag geene wet, zonder wet geen orde, in het rijk der wanorde heerscht anarchie, en is ellende schering en inslag. Boven het kind staan de ouders, boven den leerling de meester, boven den arbeider de patroon, boven den burger het staatshoofd, boven den menseh als geestelijk wezen de Kerk, boven allen staat God. Met Deze en genen heeft ieder zijn betrekking, jegens Deze en genen ook ieder zijn verplichtingen. De overheid heeft hare plichten na te komen, de onderdaan hoeft het gezag te eerbiedigen. Elk onderdaan van dezen heeft, in zeke ren kring, gezag over anderen; en wie gezag uitoefent, begrijpt dat hij dat van anderen moet erkennen wil hij 't zijne handhaven. Niet altijd is een bevel, een voorschrift, een verzoek aan elkeen duidelijk op 't eerste woord, en voor elkeen even duidelijk uit te brengen vooral, niet altijd wil eenieder het gebod of de handelwijze van het gezag begrijpen. Menig houdt zich opgesloten in den toren van zijn bestweterij, en vandaar uit schiet hij, met een vloek of een schater lach, de pijlen neer zijner kritiek en laat dunkende protesten. Waarom gebiedt of verbiedt me vader dit of dat peinst de jongere waarom moet ik dezen of genen gehoorzamen, hij is toch maar mijns gelijk, mensch zooals ik, denkt de oudere waarom moet ik bidden, naar de Kerk gaan waarom mag ik me niet amuseeren 't leven meêmaken waarom dit niet en dat wel Waarom En als de lieden dan geen benul hebben van gezag en noodzakelijke orde, als het gezag zelf geen rekening houdt met zijn verantwoordelijke waardigheid, als het kind tegen zijne ouders, de echtgenoot tegen zijn wederhelft, de mindere tegen de meerdere, de burger tegen den Staat, de mensch tegen God zegt en beweert ik doe wat ik wil wat zou er dan geworden van huisgezin, De Grieksche wijsgeer Pythagoras had voor stelsel zijn leerlingen jaren lang de stilzwijgendheid op te leggen, alvorens ze ingewijden te heeten in de wijsheid. Inonzentijd van onstuimig individualisme, zou de pythagorische leeraar niet weinig weerbarstigen vinden, zoogezegd individuen die ootmoed ijjisgen, zelfkennis en levenser varing. VBithTWfföh zich óntdoeh van'alle gezag, en stellen zich zoodanig aan, alsof zij zelfde incarnatie waren der autoriteit. Ze denken niet eens na overwelk is mijn oorsprong, mijne bestemming wat ben of kan ik? Zc zuilen niet indiepen waarom het gezag wat is plicht en recht Neen, hun slagwoord blijft ik doe wat ik wil. Eri zoo denkend en doende zijn ze in feite karakterioozen, en de betreurenswaardige slaven van een gril, een drift, een kameraad, een tafelspringer, en loopen ze aan den lei band dezer naar den afgrond dien ze niet ontwaren, doch waarin zoovele schoone gaven en menschenlevens verdwenen. Persoonlijkheid wordt verworven in dee moed en beschouwing, vrijheid staat bereidwillig in den dienst van het Hoogste, een man van karakter kent en volbrengt vóór alles zijnen plicht. Niet ik doe wat ik wil, want het is 't woord van den dwaze. De leuze weze ik doe wat ik moet Elk mensch heeft een verdienstelijke rol te vervullen in de samenleving, elk heeft eenen plicht te kwijten jegens God., zich zeive en aerrrvernnenscmr Die plicht moet aangeleerd worden thuis, op school en ook nadien door dezen die gezag uitoefenen en op dien plicht moet door de oversten gewezen worden, best nog bij middel van hun eigen voorbeeld. Zijnen plicht kan en moet de mensch ook zelf leeren kennen en begrijpen naar de regels der wijsheid, en dag voor dag wils krachtig opworstcleu tegen de overtalrijke moeilijkheden, die hem uit de baan van den plicht willen rukken. Dan wordt of is hij een edel en eerbiedwaardig mensch. Den 9 Januari 1796 schoten de revolution- nairen, te' Quimper, een man voor den kop. Vóór zijnen dood schreef de veroordeelde aan zijne vrouw omhels mijn kinderen, en zeg hun dat vader zijnen plicht heeft gedaan Ieder moest in geweten, voor God en de menschen, dat kunnen getuigen. Weet wat ge doet, Doet wat ge moet, en van het aanschijn der wereld verdwijnen de sombere trekken die het nu zoo huiverig en afstootelijk maken. G. v. A. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 17 ROMAN Maar Bertram was ook nog niet aange komen Hedwig had dus hoop dat Leontine met hem in dezelfde boot zou zijn. Angstig en in de hevigste spanning wachtte zij op de komst van de laatste boot. Toen zag zij Bertram,maar zijn gade was niet bij hem. Zij slaakte een doordringenden kreet, en in een oogwenk stond Bertram naast haar. Ha, Hedwig 1 riep hij. God zijdank, gij zijt gered Waar is Leontine? vroeg zij, van schrik en ontsteltenis bijna niet kunnende spreken. Om Godswil, waar is Leontine? Verwonderd staarde hij haar aan. Zij moet hier zijn antwoordde hij ik zelf heb haar in de boot gebracht Maar wat zie ik? Gij hebt haar sluier en haar sjaal. Wat moet dat beteekenen? Hoe komt gij daaraan? In een paar woorden deelde Hedwig hem alles mede. Bertram was eenige oogenblik- ken sprakeloos van schrik en ontroering, toen riep hij in vertwijfelng: Dus waart gij degene die ik in de boot bracht! En ik meende dat gij reeds door den matroos waart gered. O mijn God! zij moet u met eene geheime bedoeling den sluier en den sjaal overgegeven hebben, 't Is zeker niet te denken dat zij nog op het brandende schip is, maar toch wil ik er heen. Door eene groote belooning uit te loven, haalde hij vier matrozen over, om hem naar het schip terug teroeien. Maar het vuur had De Wervingscommissies zullen vergade ren vóór 25 dezer, om te beslissen over de aanvragen der jongelingen geboren in 1903 of voor 20 Oktober 1904, die wenschen dienst te nemen als militievrijwilligers met de lichting 1922, alsook over de aanvragen der verdaagden wegens morcele oorzaak, die om de intrekking van hun uitstel zouden verzoeken. De jongelingen die deze voordeelen wil len bekomen moeten, vóór 19 dezer, per aangeteekenden brief, eene met reden om- kleede aanvraag sturen aan den arrondis sementscommissaris waarvan de gemeente waar zij verblijven afhangt. intusschen zoo vernielend om zich gegrepen, dattoenzijin de nabijheid kwamen, net wrak nog slechts een groote vuurmassa was. Er was geen mogelijkheid het schip te na deren; zij moesten terugkeeren. In den hevigsten angst en door de vreese- lijkste gedachten gefolterd, liep Bertram als een waanzinnige door de rijen der geredden, maar Leontine was niet onder hen; zij was dus verdronken of in de vlammen om gekomen. Ach, sprak Hedwig met nokkende stem tot hem, eensklaps is een licht voor mij opgegaan, en ik begrijp alles: met voordacht heeft zij mij haar sluier en sjaal gegeven. In de verwarring op het brandende schip was ik niet in staat haar bedoeling te vatten, inaar nu is mij alles duidetijk. Ach, Bertram hoe zullen we dit ontzettend ongeluk kunnen dragen. Met vertwijfeling zagen zij elkander aan. Om hunnentwil had Leontinezich opgeofferd, die gedachte drong zich met onweerstaanbaar geweld aan hen op. Hoe zouden zij aan de ongelukkige ouders de tijding kunnen bren gen, dat hun zoo innig geliefde dochter niet meer in leven was; dat de kleine Elfriede haar moeder had verloren? Toen heiden weer eenigszins tot kalmte waren gekomen en bedaard konden naden ken, besloten zij de ware oorzaak van haar dood stipt geheim te houden; niemand mocht weten dat zij zich vrijwillig had opgeofferd. Nog vijf andere personen werden vermist een Itaüaansche dame met haar dochter en drie matrozen. Als een stormwind ging de treurige mare van de verschrikkelijke scheepsramp naar alle richtingen. De heer en mevrouw Harders kregen de tijding op hetzelfde oogenblik toen PJilitaire diensttijd. Het Algemeen Chisten Werkersverbond hield Zaterdag namiddag een buitengewoon Congres, ten einde het standpunt van het Verbond in zake militairen diensttijd vast te stellen. Het Congres was gesplitst iri een Waal- sche en een Vlaamsche afdeeling. Het voorstel Marck werd goedgekeurd. Ziehier de hoofdbepaüngen ervan De manschappen worden ingelijfd bij de korpsen en diensten welke bestendig ver blijven in het militair gewest, waar de manschappen hunne wettelijke woonst heb ben. De militaire gewesten zijn ten getalle van vijfW. en Oost-Vlaandcren, Braband, Namen en Henegouwen, Luik en Luxem burg alsook Antwerpen en Limburg. De inillitaire diensttijd duurt 6 maanden voor de diensten welke worden opgelegd aan de militairen die ongeschikt worden bevonden voor den gewapenden dienst. 8 Maanden voor het voetvolk en de admi nistratieve diensten. 10 Maanden voor de andere wapens. Voor degenen die een'getuigschrift van voorgeoefendheid bezitten, wordt de dienst met twee maanden verminderd', zulks voor het voetvqlk en.de administratieve dien sten. Er zijn twee wederoproepingen van ten hoogste 17 dagen, twee en drie jaar na het einde van den actieven dienst-: Op taalgebied moet de strikte gelijkheid in rechte en in feite van Walen en Vlamin gen geëerbiedigd worden. Op 14 October, heeft nog eens eene loting plaats voor de titels der leening tegen 4 t.h. van 1921. De loting bedraagd, onder meer, een lot van 1 millibcn. Het zijn enkel de definitieve titels die aan de loting deelne men. Welnu er zijn nog 10 duizend voorlop- pige titels der leening van 1921 die niet verwisseld geweest zijn en die dus geene kans hebben het millioen te winnen. Uit officieele bewijsstukken blijkt, dat de vreemde bezettingstroepen aan den Rijn in het jaar 1921-1922 voor bijna 120 millioen mark gewonen rijnwijn gedronken hebben. Daarbij komen nog 125 duizend fiesschen Duitsche champagne. Bovendien zijn er groote hoe.veelheden vreemde wijnen voor het gebruik der bezettingstroepen ingevoerd M. Hubert, Minister van Kunsten en we tenschappen heeft zijn ontslag genomen. Het is ook zoo goed als zeker dat M. Ruzet- te, Minister van Landbouw zich zal laten vervangen. Het is van groot belang voor de Vlamin gen wie deze hooge bedieningen zullen bekleeden. Het is de nieuwe Minister van Kunsten en wettenschappen die de hooge- schoolkwestie zal moeten oplossen. Gezien de groote uitbreiding van het landbouwbe drijf in Vlaanderen komt het Ministerie van Landbouw aan eenen Katholieken Vlaming toe. Wij hebben reeds gemeld, dat de Kamer en de Senaat op 18 October bijeenkomen. Te beginnen met den volgenden dag zal de Kamer 's voormiddags en 's namiddags zetelen. De namiddagzittingen zullen in beslag genomen worden door de beraadsla ging over de vervlaamsching van de Gent- sche Hoogeschool. De begrootingen zullen bij den terugkeer uitgedeeld worden. In den Senaat zullen er vijf ingediend worden, de overige in de Kamer. Er staan ook reeds vier ondervragingen aan de dagorde: over de pers in Congo, over de zaak van Obercassel, over de ouder domspensioenen en over de staking Hanus te Laerne. Op 17 October zullen 70 Kamerleden en 40 Senators de haven van Antwerpen be zoeken, ten einde zich een gedacht te ma ken van de werken die moeten uitgevoerd worden, om rechter- en linkeroever der Schelde door eenen tunnel te verbinden m De Passiespelen. zij den brief van hun schoonzoon ontvingen, die te Messina was gebleven, om alle moge lijke nasporingen naar zijn echtgcnoote in het werk te stellen. XV. De droefheid der ongelukkige ouders was hartroerendzij waren voor allen troost on vatbaar. Men trachtte hen te bemoedigen met de hoop, dat hun dochter door 't een of ander schip of door een visschersboot was gered geworden de dagbladen waren vari dezelfde meening ook ten opzichte van de Italiaansche dame en de drie matrozen, en grondden die vooral op het feit, dat in den loop van de week nadat het ongeluk was ge beurd slechts één lijk, dat van het jonge Italiaansche meisje, was opgevischt ge worden. De heer Harders en Bertram bezochten alle plaatten langs de kust van Italië, zij loofden groote belooningen uit aan ieder die eenig bericht kon geven, en deden op allerlei wijze nasporingen. Maar alles bleef vruchte loos. Ten laatste twijfelde niemand meer aan haar dood, ofschoon de meeningen omtrent de wijze hoe zij dien gevonden had zeer verschilden. Eenigen meenden dat zij in de vlammen was omgekomen; anderen hielden het er voor dat zij was verdronken, en haar lijk door de golven naar den onmetelijken oceaan was gevoerd. Wat de vrienden van den heer en mevrouw Harders ook beproefden om hen op te beu ren en te bemoedigen, 't baatte niet, het verlies was te zwaar en te smartelijk, en de herinnering er aan werd steeds levendig ge houden bij 't aanschouwen van het lieve kind dat zoo vroeg haar moeder had ver loren. De beroemde passiespelen van Oberam- mergau zijn dit jaar door een totaal van 317 duizend menschen bijgewoond geweest. Dii is 50 duizend meer dan over 12 jaar. De ontvangsten der 69 speeldagen bedra gen 21 miljoen mark. Eene Duitsche-Amerikaansche cinema had voorgesteld het passiespel op te nemen en dit voor 1.4 milliard mark. De spelers van Oberammergau hebben geweigerd zich daartoe te leenen. Om aan de verleiding gemakkelijker weer stand te bieden hebben eenige hoofdperso nen na de laatste voorstelling hunne haren laten afscheren. Het bevel tot in vrijheidstelling van Pater Stracke is aan den Koning ter onder- eekening voorgelegd. Men denkt dus dat Pater Stracke spoe dig zal vrijkomen. Wij vernemen nog dat de foodige stukken verzameld worden ten einde de herziening van het proces van Pater Stracke te bekomen. M. de Margerie, in 1919 benoemd eerst als gevolmachtigd Minister te Brussel en later als Fransche Gezant, vertrekt als Fransche Gezant naar Berlijn en wordt hier opgevolgd door M. Hei bette. Het is M. de Margerie die de maker is van het fameus militair verbond van Belgie met Frankrijk. M. de Margerie heeft her haalde malen de Vlamingen tegen zich gekant gezien orndat hij zich te veel be moeide met de taaltoestanden in ons land. Wat hebben wij, Vlaamsche werklieden, aan de Gentsche Hoogeschool De Gentsche Hoogeschool is toch voor de Chkieezen niet opgericht. Zij is grootelijks betaald met vlaamsche centen. Is er iets natuurlijker of dat zij aan het Vlaamsch volk nuttig weze? Daartoe moeten de onderwijzende krach ten het Vlaamsche volk kennen, in de vlaam sche taal kunnen spreken en schrijven. Welnu wat zien wij Tering, geslacht- ziekten, kroep en fijphuskoortsen woekeren in Vlaanderen op afschrikwekkende wijze. Wij staan in de Gentsche Hoogeschool met een leeraar van openbare gezondheid die geen woord Vlaamsch kent. Hoe kan die man persoonlijk de gezondheidsvoorwaar- den in Vlaanderen nagaan Hoe kan hij geneesheeren vormen die in Vlaanderen zullen werkzaam zijn? vair n'ét' yirtórrrsdiWoTA-," Wtrrxi, Vi&cfmk,™: werklieden? De kindersterfte is eene schan de van onzen tijd. Nevens de wet Jaspa r op de bescherming van kind en moeder moeten wij vooral genoegzame en flinke vroedvrou wen hebben. Bevoegde mannen aarzelen niet de erbarmelijke opieiding in de vroed kundige school te Gent aan te klagen. Een der voornaamste oorzaken is de onvoldoen de kennis der Vlaamsche taal. In geweten gesproken, mag dat blijven voortduren? CEuvre Nationale de l'Enfance de maandelijksche uitgave van het Nationaal werk tot Kinderbescherming, wordt uitslui tend in de Fransche taal uitgegeven. De Revue du Travail van het Ministerie van Arbeid, verschijnt geregeld eene maand vroeger dan het Arbeidsbiad en daarin krijgen de Vlaamsche werkers dan wat ver taalwerk. De onderzoeken over de hervorming der liefdadigheid en over de nijverheidsmis- bruiken in Vlaanderen zijn uitsluitend in de Fransche taal verschenen. Zeg, Vlaamsche werklieden, zoo de rollen eens ongekeerd waren en al wat nu in het Fransch geschied in het Vlaamsch gebeurde, hoe lang meent gij dat de Waalsche arbei ders, uwe werkbroeders, dat zouden verdra gen Hoe lang meent gij dat het Vlaamsch in Walenland den baas zou zijn? Niet heel lang hé? 'k Geloof het ook. Welnu, ze hebben allen gelijk die eenen toestand, waarbij hij schade doet, wil doen verdwijnen.Daarom Vlaamsche werklieden, gij die voordeel hebt aan eene Vlaamsche Hoogeschool, blijft eensgezind bij den eisch: de vervlaamsching der Gentsche Hooge school. Guido. Wekelijksche aankomst van Engelse li e wagens Kamions en nieuwe wielen 8 cm. breed, aan voordeelige prijzen bij MAR CEL S WA E LS, Proven. De Algemeene Vergadering van het Ka tholiek Verbond van België» welke gehouden wordt op Zondag 15 October te Brussel, wekt de aandacht van alle Katholieke Bel gen, gezien de belangrijke zending van dit organisme. De katholieke partij heeft de nadeelige gevolgen ondervonden van de verwarde toestanden, sedert den oorlog in onze partij ontstaan. Hejkon niet anders.De katholieke partij toch is er een levende en werkende haar leiders en leden zijn innig gewikkeld in de groote economische, sociale en moreele stroomingen, die het land doorloopen, Met de beste inzichten hebben het Chris ten Democratisch Verbond van België, het Verbond der Katholieke Kringen en Veree- nigingen, de Belgische Boerenbond en de Katholieke Landbouwverbonden van Wal lonië en de Christene Landsbond van den Belgischen Middenstand, op 14 September 1921, het Katholiek Verbond van België gesticht. Heden Zondag wordt te Brussel dus een Congres gehouden om dit Verbond te bewerkstelligen. Tot deze vergadering worden alle Katho lieken van gansch het land uitgenoodigd en wij wenschen dat zij den meesten bijval en de beste uitslagen moge beleven. Groote keus van voor Saions en Herbergen bij IN DEN GOEDEN KOOP Priesterstraat, 5, Poperinghe. Ziehier volgens den Annuaire Statis- tique wat de wereldoorlog aan België kostte Verliezen aan soldaten: 1.164 officieren dood, 407 verdwenen; 25.174 soldaten dood, 13.622 verdwenen. Verminkten van den oorlog, 6.000. Verliezen aan het Koloniaal leger: 2.620 soldaten en 15.650 dragers. Verliezen in de burgerlijke bevolking 23.700 burgers gedood of gestorven in ge vangenissen of kampen. uuWrt-iYr1- t!1£u:CE a\A Burgerlijke invalieden10.400. 18.296 Oorlogsweezen. Verliezen in geld: 1353 millioen 300 dui zend frank, weerde gekapitaliseerd voor pensioenenvergoedingen aan burgerlijke slachtoffers, 131.000 frank voor de oor logsweezen, 52.885.512 frank; hulp aan krijsgevangenen, 350.332.653 frank; toela gen aan familiën van soldaten, 737.930.484 fr.; aan de slachtoffers van den kolonialen oorlog, 47.600.000 frank, enz. samen 3 milliard 882 millioen 179.649 frank. Verliezen aan goederen, de schade aan de goederen vertegenwoordigt eene weerde van herstel van 30 milliard 70 millioen 088.109 frank. Oorlogsbelastingen, boeten, opeischingen: 3 milliard 305 millioen 534.802 frank. 't Zij een gezamentlijk verlies in geld en goederen van bij de acht en dertig milliard frank! Opvolger van S. VANDEN 8ERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), P O P ER I IV <5 SI IS. - ■Ml—— Uit Tokio komt de tijding toe dat de cholera in Japan ontstaan is. Ondanks de spoedigste en de krachtdadigste maatrege len, om den geesel te beperken, zijn er reeds talrijke gevallen waargenomen, en neemt de sterfte eene groote uitbreiding. Nabij het Nederlansch tolkantoor van Olzendaal is er een vrachtauto, geladen met buskruit, ontploft. Twee personen werden gedood en drie anderen zeer erg gewond. Bertram gevoelde zich diep ongelukkig.Nu eerst,nadat hij Leonline had verloren,besefte hij hoe dierbaar zij hem was geworden. Nu miste hij haar opwekkend, aangenaam ge zelschap, haar lieftalligheid en voorkomend heid. Hij had haar niet hartstochtelijk be mind, dewijl hij zijn hart reeds aan een ander meisje bad geschonken, maar door den gedurigen omgang met haar, waarbij zij zooveel goedheid, beminlijkheid en liefdeten toon spreidde, was zij hem, vooral na de geboorte van hun kind, lief geworden. Nu eerst zag hij in welk een liefdevolle, trouwe, zorgzame gade zij geweest was. Haar deug den en beminlijke eigenschappen kwamen hem levendig voor den geest, nu hij haar had verloren, en met haar alle levensvreugd. 't Was voor hem een smartelijke troost, dat de heer Harders een paar maanden voor de noodlottige reis naar Italië door een voornamen schilder het portret van zijn dochter had laten vervaardigen; dat goed gelukte portret werd hem door zijn schoon ouders ten geschenke gegeven. Hij hing 't in zijn kamer. Vaak ging hij voor haar beelte nis staan; dan smeekte hij met weemoed in 't hart om vergiffenis, dat hij haar niet had bemind zooals zij verdiende bemind te wor den, en niet liefderijker voor haar was ge weest, en dan nam hij zich voor, voor de kleine Elfriede een feeder minnend vader te zijn en met moederlijke zorgvuldigheid over haar te waken. Maar wat hij ook deed, om door werk zaamheden en het lenigen van het leed van anderen aan zijn geest afleiding te geven, de droefheid wiide niet van hem wijken, en hij gevoelde zijn verlies meer dan hij ooit had kunnen denken. Hedwig leefde als ware het alleen voor de Een groot getal beren zijn in verschei dene distrikten van de provincie Petrograd verschenen. De ontwapende boeren zijn niet bij machte tegen deze dieren te kampen, die overgroote schade aanrichten. De havenstad Iquique gelegen in de Noord-Chileensche provincie Tarapaca, is door een geweldigen brand verwoest. Meer dan 60.000 personen werden dakloos gesteld. Te Milaan is eene groote weverij door een geweldigen brand in puin gelegd. De aangerichte schade wordt geraamd op ruim tien miljoen lire. Verscheidene personen werden bij de reddingswerken gekwetst. Omstreeks middernacht van 9 op 10 dezer, zijn te Ancona, aardschokken ge voeld. De menschen vluchten verschrikt hun huizen uit. Er is geen schade aangericht. De berichten over de algemeene mohi- lisatie van het Roode leger in Rusland houden aan.'t Schijnt dat er talrijke troepen naar Caucasië gestuurd worden. De cijfers over het[aantal spoorwegon gevallen in Engeland over 1921, toonen een aanmerkelijke daling vergeleken met die over het voorgaande jaar. In 1921 werden 784 personen gedood en 19.501 gewond tegen respektievelijk 991 en 25.933 in 1920. Nabij den Parijzer Cirque d'Hiver heeft er een geweldige botsing plaats gehad tuschen een tram van Charenton en een autobus. Twaalf reizigers werden gekwetst. Een policieagent werd verscheidene ribben ingedrukt. Te Teheran, hoofdstad van Perzie, werden Seyed Jellah, een der hoofden der muiters, en dertien zijner partijgenooten, op bevel van hetmidden-goevernement, op eene openbare plaats door mitraljeusvuur ter dood gebracht. Een 60-jarige wever van Aken komt aangehouden te worden, onder betichting zijne twee dochters op de gruwelijkste wijze mishandeld te hebben. De ellendeling wordt eveneens verdacht zijne vrouw, die onlangs stierf vergti'tigd te hebben. InCanadawoedteen vreeselijke brand. Het vuur loopt voort op eene lengte van ongeveer 400 Km. langs den spoorweg, met op sommige plaatsen eene breedte van 150 Kilometers. Tot hiertoe zijn zeven groote dorpen in asch gelegd en zou* de stoffelijke fschade meer dan 150 miljoen bedragen. Over de verliezen aan menschenlevens heeft men nog geen vaste gegevens. Men spreekt van 35 dooden. TV in LVncfpn cphiinl^n te. effen geraken zonder verder uonug ut mu. der bloedvergieten. ongelukkige ouders; zooveel zij kon nam zij de plaats van Leontine bij hen in. Zij was vast besloten bij hen te blijven totdat de dood hen van hun droefheid zou verlossen; zij was de eenige, helaas! ontoereikende troost huns levens. Toen het lente was geworden, ging Ber tram naar zijn landgoed. Tot diep leedwezen der grootouders, hoewel zij hem dit niet hadden doen blijken, had hij de kleine Elfriede en de oude Geertruida medegeno men. Elfriede was nu ongeveer twee jaar, schoon als een engel, met een allerliefst, blo zend gezichtje en blond haar, het sprekend evenbeeld harer moeder. Zij was levendig en kon reeds allerliefst babbelen. Bertram vond er een smartelijk genoegen in, haar voor de beeltenis harer moeder te plaatsen en dan de gelofte te doen, dat nimmer een andere vrouw de plaats van moeder in het hart van t kirid zou innemen. Wanneer het avondlicht op de beeltenis viel en het kind met gevouwen handen voor dezelve stond en zacht Mama! stamelde, dan scheen 't hem toe dat een lachje op 't beeld kwam, en met een diepen zucht, dat haar jeugdig leven, 't welk hij genoeglijker had moeten maken, zoo ongelukkig geëindigd was, nam hij hun kind in zijn armen en smeekte God, het gelukkiger dan de moeder te doen worden. XVI. Leontine Seewald leefde. Te midden van een gemengd geraas van rollende baren, 't kraken van tuig en planken, klapperende zeilen en 't geroep van vreemde stemmen kwam zij weder tot bewustzijn en opende de oogen. In den beginne was zij nog zoo verbijsterd, dat zij geen begrip kon vormen *9» Postcheckrekening N' 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma A G. DE COCK. 92-94, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOTKLEIN. Voordeelige Prijzen. -- Trouwe Bediening. StadsnieuwN. Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag heden Zondag namiddag alleen M. NOTREDAME. Lijfrentkas «De VoorzienigheidDe leden, geboren in de maand April gelieven hunne storting te komen doen; op Zondag 15 October, 's voormiddags. Alleen de leden geboren in! dezen maand zijn verwittigd, want 't lijfrentboekje en de steekkaart zullen hun overhandigd worden. Later geven wij datum voor dezen geboren in andere maanden.leder lid tracht zoo goed mogelijk den aangeduiden datum zijner storting in acht te nemen, opdat elk in tijds zou kunnen gediend worden. Van af 9 uren zuilen wij zetelen totjll 1/2 uren in de gemeenteschool. De poort ^zal open zijn. Wij herinneren onze leden geboren in December, Januari, Februari en Maart, dat hun lijfrentboekje met steekkaart tot hunner beschikking ligt. van hetgeen met haar was gebeurd, 't Scheen haar toe dat zij zich in een graf bevond, hoe wel zij gevoelde dat zij leefde. Boven haar hoofd hoorde zij menschenstemmen en 't ge trappel van voeten. Eindelijk kwam zij zooverre tot bezinning, dat zij begreep dat zij in een kleine kajuit in een hangmat lag. Zij richtte zich overeind en zag een vrouw met een donkere gelaatskleur naast zich op een stoel zitten. Die vrouw scheen haar te bewaken. Langzamerhand keerde nu haar denkvermogen terug. Waar was zij? Het laatste wat zij zich herinneren kon, was dat er iets op haar hoofd was gevallen, toen zij over het dek van het brandende schip liep. Was zij nog op dat schip? Was de brand gebluscht? En indien dit het geval was waar waren dan haar echtgenoot en Hedwig? Zoodra zij zich had opgericht, sprak haar bewaakster haar in de fransche taal aan. Ge zijt gered, madam! en hebt niets meer te vreezen, zeide zij. Leontine kende de fransche taal zeer goed, maar had toch moeite het platte provinciale dialekt harer bewaakster te verstaan. Waar ben ik? vroeg zij met zwakke stein. Op de fransche bark L'oiseau, met bestemming naar Toulon, madam! was het antwoord. Ge zijt hier in veiligheid. Ik ben de vrouw van den scheepskok en moet u op passen. Ik bid u, drink een weinig van deze thee met arak, het zal u goed doen. Hoe ben ik hier gekomen? vroeg Leontine. Zij betastte haar hoofd, dat haar pijn deed, en voelde dat het verbonden was. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1