irpictiis der Landerijen MEUBELEN Ernesl Deinoor-Liiiiigraiit i ÉAlFOiM Yz er win ke! ESENIIfiTELS bij EL Moncarey"Sansen ilANQUE DE L'YZER Sansen-Vannsste en Huisgerief P0ULE1 Benei! aan de Lanmieuuiers. EENIGE OCCASIE 2BEDDENe Fourruren HienpanHian scnmiaasc" Landbouwmachienen, jiij STESERt rsiTSii. poperime. POSTZEGELS Wijnhaiidelshuis LANDBOUWM ACHIENEK Edm. steuens-Paitoü lm» HLLE HE 11B ELS GROOTSTE KEUS Ü~7RÖÜWE BEDIENING ZBiel an Bestuur25, GROOTE MARKT, VEURNE Notaris CA8SIERS, Van Eecke,tö Poperinghe s. Eene Barak (6m,op6m.) Notaris BOUCQUEY, Uit ter hand te koopen. WYFFELS te Rousseiare. MAANDAG 23 OCTOBER 4922, Openbare Verjkooping in ease zitting van Stad POPERINGHE, In den Hamhoek. Koop 1. Een# partie ZAAILAND, gelegen te Poperinghe, groot volgens meting 42 aren 25 c. bekend bij kadaster sektie B. num. 360a en deel van num. 358c. Ongebruikt. MAANDAG 23 OCTOBER 1922, MAANDAG 30 OCTOBER 4922, DINSDAG 17 OCTOBER 4922. Twee Hofsteden DONDERDAG 49 OGTOB 4922, JVegen Hofsteden Alfred REYNAERT, te Yper. MAANDAG 2,3 OCTOBER 4922, Notaris RAËAULÏ, to Wervick DONDERDAG 49 OCTOBER 4 922, DE TAVERNIER te Poolcapelie MAANDAG 46 OCTOBER 1922, jaarling-en vette hennen. Notaris PIETERS, te Reninghe. VRIJDAG 20 OCTOBER 4922, DONDERDAG 26 OCTOBER 4922 Notaris SYOBJV te Loo. MAANDAG 46 OCTOBER 4922, DINSDAG 17 OCTOBER 4922, Paul LAUWERS, te Yper, GOED HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS HOFSTEDEKE-HERBERG WOONHUIS IN PUINEN Kalffcoeien, Veerzeis en Jaarlingen GOEDE WERKMUILS Achille Denecker-Cordenier, ABEELE, Vraag! da Vlaartdersche Legkiekens j liëHIOil Üj li fWlBü to. aaBBaffifiMeatëswswes 2 Kiekenkweekerij ftertsberghe*öostcanip Huis Ruant-Minne Vrienden Landbouwers, - Zichtkaarteii ten bureele dezer. Uit ter hand te koop TE KOOP door uitscheiding van bedrijf. TC l/nOD Allerschoonst oud bekend I L RUUl Handelshuis met 19m. voorgevel, verdiep, inrijpoort, ruime maga zijnen, serre, citerne, steenput en grooten hof. Zeer dienstig voor alle handel, ook goed geschikt voor hulphuis. ïïERICTïT Edm. Stevens-Pattou Zonen BANK VAN POPERINGHE Gasthuisstraat, 15, Poperingho. De Meubels worden vrachtvrij per auto tehuis gevoerd en opgezet. Voorheen Bank J. LOYETTE Naamtoöze Vennootschap. Kapitaal 3 miSiioen frank. STAD POPERINGHE Kerkfabriek van St Jan. De verpachting der Landerijen toebehoorende aan de Kerkfabriek St Jan, zal plaats hebben VRIJDAG 20 OCTOBER 1922, bij de Wed. Charles DEWICKERE, om 3 uren 's namiddags. De Voorzitter, II. Mennlf. Studie van den te Poperinghe. i. WOONHUIS gelegen te Poperinghe, Watou-jj Studie van den Notaris straat met zestig centiaren grond. Bewoond door Leon Vanden Eede aan 20 fr. te maande. 2. WOONHUIS met 2 A. 2 c. grond en hof gele gen te Poperinghe. Brijkkedreef. Bewoond door Maurice Goudenhoofd, aan 8 fr. te maande. Voor alle inlichtingen zich te wenden, ten kan- toore van den notaris Boucquey. Studie van den te POPERINGHE. I. om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperinghe, op de Groote Markt, in eene der zalen van 't Stadhuis. Op den instelprijs van fr. 3450. Koop 2. Eene partie ZAAILAND, gelegen te Poperinghe, nevens 't voorgaande, groot volgens meting 19 aren 81 cent. bekent bij kadaster sek tie B, deel num. 358c. Ongebruikt. Op den instelprijs van fr. 1550, Nota De oorlogsschade wordt medeverkocht. II. UIT TER llANU TE KOOPEÏS. Schoon en (terievl); Woonhuii* met 2 aren 76 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Onmiddelijke ingenottreding. Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. Studie van den Notaris om 1 uur stipt nanoen, te YPER, Minneplein, Barak nr 10184, Opr. hare Verkooplnf; van SCHOONE MEUBELS nagelaten door wijlen Mad. Bruyer-Cardoen, namelijk Slaapkamer in accajou en Slaapkamer in notelaar, Kleerkassen met spiegeldeuren, ronde en andere Tafels in accajou, Speel-en Consoletafels. 2 Buffets in note laar, Meubel in accajou, verscheidene Matrassen, Spiegels, Stoelen, Toog in spitchpin, 2 Zetels, Regulateur, Stoven, Schraagtafel, Banken, Keu- kengerief en verdere voorwerpen. II. Om 3 uren nanoen, in den Nieuwen Gouden Arend, bij M. Georges De Groote, te Poperinghe. Ten overstaan van den Heer Vrederechter van 't Kanton Poperinghe. Openbare Verkooping In een enkel zitdag van Twee aaneenhoudende en nieuwgebouwde WOONHUIZEN met 2 aren 60 cent. erf, gelegen te Poperinghe, in de Valkstraat, juist achter Sint Jans kerk. Onbewoond. Om seffens in gebruik te komen. Sleutel bij Jerome Devos, St fans kruisstraat. Overwin^ op om 3 ure namiddag, in het Gasthof «DESTERRE» te Rousseiare, Groote Markt, van Gemeente ZILLEBEKE, (Wijk Passchend&ele velden) waaraf de gebouwen in puiuen gelegen te ZIL LEBEKE, Wijk Passchendaele velden, Verdeeld in 6 koopen. Koop I. Verwoeste LANDEN, groot H. 9-61-40 ingesteld 12.500 fr. De schadevergoeding aan de gebouwen gestaan hebbende op koop 1, weer de 1914, 11.970 fr. Ingesteld 13.250 fr. Koop 2. Verwoeste LANDEN, groot H. 2-77-63 Ingestela 4.000 fr. Koop 3. Verwoeste LANDEN, groot H. 3-41-70 Ingesteld 5.000 fr. Koop 4. Verwoeste LANDEN, groot H. 4-73-91 Ingesteld 7.000 fr. De schadevergoeding aan de gebouwen gestaan hebbende op koop 4, weerde 1914, 6.640 fr. Ingesteld 7.200 fr. Koop 5. Verwoeste LANDEN, groot H. 2-03-95 Ingesteld 5.000 fr. Koop 6. Verwoeste LANDEN, groot H. 1-99-50 Ingesteld 4.200 fr. Vroeger gebruikt door ju les Vandelanotte en Henri Vanoudendrycke. De schadevergoeding aan de landen wordt medeverkocht II Ov«r»llHg; op om 2 ure namiddag, in het Gasthof, DEN OVEN fe Rousseiare, Groote Markt, van: Gemeente GHELUVELT waarvan de gebouwen en landerijen verwoest zijn, groot in het geheel 53 ha. 92 a. 42 ca. Verdeeld in 9 koopen. De landen slechts ingesteld 113.700 fr. En de vergoeding hoofdens oorlogschade voor de gebouwen gestaan hebbende op de landen, weerdig 1914, 51.518 fr. Slechts ingesteld 58.650 fr. Samen 172.350 fr. De oorlogsschade aan de landen wordt mede verkocht. Vroeger gebruikt door Alois Vandelanotte, en andere. III. Overslag op Dinsdag 24 Oktober 1922 om 2 ure namiddag, ter herberg Au Saumon te Rousseiare, Groote Markt, van Gemeente Z0NNEBEKE, Zeven HOFSTEDEN waarvan de gebouwen en landerijen verwoest zijn, groot in het geheel 33 Ha. 13 a. 74 ca. De oorlogsschade aan degebouwen bedragende frs. 52.824,50 weerde 1914, wordt medeverkocht, alsook de schadevergoeding aan de landen. Vroegergebruiktdoor Richard Delva en andere. Koop 1, v. de landen gr. H. 18, 24, 68 ing. 40.000 oorlogsschade bedragende weerde 1914, fr. 17.250,50. Ingesteld fr. 20.000. Koop 2, v. de landen gr. H. 2, 88, 39 ing. fr. 6.000 oorlogsschade weerde 1914 fr.6892 ingesteld fr. 6.800. Koop 3, v. de landen gr. H. 1, 67, 35 ing. fr. 3.500 oorlogsschade weerde 1914 fr. 3072 ingesteld fr. 3.500. Koop 4, v. de landen gr. H. 2, 66, 45 ing. fr. 5.000 oorlosschade weerde 1914 fr. 6.397 ingesteld fr. 6.450. Koop 5, v. de landen gr. H. 2, 9137 ing. fr. 6.000 oorlogsschade weerde 1914 fr.7.917 ingesteld fr. 8.000. Koop 6, v. de landen gr. H. 2, 23, 00 ing. fr. 5.000 oorlogsschadeweerde 1914 fr. 5.589 ingesteld fr. 5.750. Koop 7, v. de landen gr. H. 2, 52,50 ing. fr. 9.500 oorlogsschade weerde 1914 fr. 5.698 ingesteld fr. 5.800. Studie van den Notaris om 2 uur namiddag, te Oostvleteren, ter herberg St Sebastiaenshof bewoond door de kinders Dequeker, Openbar*» V«»rko«ping vnn El N - ÜOIMHUIS te OOSTVLETEREN, Kerkstraat, bekend bij kadaster sectie A, nummer 608D, voor eene grootte van 90 centiaren. Bewoond door de Weduwe Jules Rommel-Ghyselen. S'udie van den om 2 ure namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Wervick, openbare ver koop ing, in eene enkele zitting van Stad WERVICK, Statieplaats. Het welgekend Sïöi«*I-Ites(«uranl Macote met ruime magazijnen en afhan- gelijkheden en 21 aren 45 cent. grond en ho ving, gelegen te Wervick rechtover de statie. Dezen eigendom kan ook dienen voor allen an deren handel of nijverheid. Kantoor van den Notaris om 3 uren namiddag, te Poelcapelle, plaats, ter herberg van M. Alphonse Vanglieluwe, 0|H'»l»i»r«< Vrrkoopiii#' in ééne zitting van le Gemeente LANGEMARCK, St Julianus: 3 WOONHUIZEN met gerieven, in puinen, en 49 aren 2 cent. Land. Het land legt in koopen en de schadevergoeding van ieder huis is afzon derlijk verkocht. Gemeente POELCAPELLE wijk Abeelenhof. 3 WOONHUIZEN met gerieven, in puinen, en 35 aren 60 cent. Land, langs de Kassijde. De oorlogsschade van ieder huis is alleen ver kocht en het land in koopen. Alle recht van samenvoeging. Onmiddelijke in gebruik treding. Heizichten. Bij ons te verkrijgen Duimpjesalmanak aan 30 cent. Désiré Claeys laat weten dat hij in 't bezit is van al de kwijtschriften der verloo- pen jaren pacht van huis en land. Wie het begeert mag ze komen nazien. Marle SVIarey komt haar te Haringhe als kleermaakster te stellen. Verzorgd werk en spoedige bediening. Bijzondere lessen. Lceraar belast zich met het geven van bijzondere lessen in de fransche en engelsche taal. Zich wenden: Eigenheerdstraat, 48 YPER. Architect begeert bouwplannen te ma ken voor alle slag van woonhuizen, pacht hoeven, enz. voor de verwoeste streek. Verzorgde en rappe uitvoering der werken voordeeligeprijzenAanveerding van werken met waarborg van opbouwing tegen bepaal den tijd, volgens akkoord met voorschot van oorlogsschade en ander. Geeft alle inlichtin gen ter plaats. SCHRIJVEN iïiaurits DUMALJN, Claessenstraat, 19, BRUSSEL. Wagenmakers, Eiken speeken te koop van 75 cru. lang, 8 op 8 aan 125 fr. het honderd op wagon geladen. Schrijven Bosch van Gheer, WAASTEN. landbouwers Voerlieden s Wekelijksche aankomst bij Hector Dequeker aari 't Rood Kruis, Abeele steenweg, van honderd beste engelsche wagens in geheel goeden staat, en twee honderd beste engel sche wielen, zoo goed als nieuw. «tóWdfalSi»*WW»asshW*- W -MWWt fWWWWMI MMIUWtW I IJl 11 TK KOOI' de kweekerij DERYCKE, Elverdinghe M's! om t«» l«»g$en in vjasamncnexz \-maa Studie van den 9. om 2 1)2 ure, in het Vredegerecht te Yper, ten overstaan van de HH. Vrederechter en Grej- fier van het 2de kanton Yper, OPENBARE VEKkOOI>l.\G in eene enkele zitting van Gemeente W0ESTEN. Een WOONHUIS-HERBERG, genaamd het Smisken', op de plaats, met 3 aren 74 cent. medegaande erve, kadaster wijk A, num. 573c en 573b. Zijnde het sterfhuis van wijlen August Dewaneker. Handslag met de geldtelling. II. om 2 ure namiddag, te Oostvleteren, Kortenkeer, ter herberg bewoond door M. Almè Dehaene. Instel met l)% Inntelpremie van de volgende onroerende goederen Gemeente OOSTVLETEREN. Eerste Lot. Een RENTENIERSHUIS gestaan in de Kasteelstraat met 4 aren 67 cent. medegaan de erve, kadaster wijk A, num. 467b en 468b, pa lende van zuiden aan voormelde straat en zijnde het sterfhuis van wijlen Mijnheer Cyriel Dehaene. Handslag met de geldtelling. Tweede Lot. Eerste Koop. Eene WERKMANS WOONST met 4 aren 27 cent. medegaande erve, gestaan en gelegen achter de kerk en palende van westen aan de Helledreef, bekend bij kadaster wijk A, num. 623b en 632b. Gebruikt door René Victoor-Masson. Tweede Koop. Eene WERKMANSWOONST palende aan voorgaande, met 5 aren 64 cent. me degaande erve, kadaster wijk A, num. 633a en deel van nummer 682a. Gebruikt door Henri Brouckaert. Derde Koop. 5 Aren 58 cent. BOUWGROND, palende aan voorgaanden koop, kadaster wijk A, deel van num. 632a. Onmiddelijke Ingenottreding. Kantoor van den te Hoogstade Elzendamme, ter herberg bewoond door Henri A meltot-Leroy, om 2 ure, Openbare Verkooping wan 1) WAGENHUIS kunnende veranderd zijn in huis, en 3 aren 64 cent. erf en hof te Oostvleteren, tegen Elzendamme. 2) WEIDE te Oostvleteren, langs den steen weg van Venrne naar Yper, groot 51 aren 75 c. Seffens aanslag. II. om 9 ure, te POLL1NCHOVE, ten huize-winkel van Urbanle Vanhove, Vendilie van Allerhande Menagiegoederen en voorwerpen van den winkel, Mei comptunt geld. Kantoor van den Notaris tijdelijk te Oostende, Kapelleslraat, 78. I. Toewijzing DONDERDAG 26 October, ten 2 uren, in het Hótel Continental, Statieplaats, t'Yper, van Koop /.—Een vernield Woonhuis met 135 v. m. grond te YPER, Cartonstraat, zuidzijde, laatst bewoond door Madame Deblock. Niet ingesteld. Koop 2— H. 1.35.50 Weide te OOSTVLETE REN, bij het dorp, gebruikt vroeger door Henri Deblock en nu door Edmond Van Gaver. Ingesteld 18.100 fr. Koop 3 H. 1.49.20 Weide te OOSTVLETE REN, gebruikt door Weduwe Deblock. Ingesteld 15.100 fr. Koop 4.H. 2.22.40 Weide te OOSTVLETE REN, gebruikt door Henri Kino na P. Blanckaert. Ingesteld 17.000 fr. Koop 5.H. 2.18.90 Zaailand te OOSTVLE TEREN, gebruikt door Jules Blanckaert na de kinders Ampoorter. Ingesteld 12.000 fr. Koop 6.—H. 0.97.40 Meersch te OOSTVLE TEREN, tegen den Boesinghe gracht, gebruikt door dito Albert Devloo-Deblock. Ingesteld 6.100 fr. Koop 7— H. 0.72.00 Zaailand te WESTVLE- TEREN, niet ver van den steenweg naar Oost vleteren, gebruikt door Emile Marchand. Ingesteld 3.600fr. Koopen 8 en 9. Hofstedeken te STAVELE, langs den steenweg van Rousbrugge naar Crom- beke, groot H. 3.46.30, gebruikt door de weduwe Seraphin Catteeu. Ingesteld 30.300 fr. N. B De koopen mogen in het vrij gebruik komen dezer goederen met 1 October 1923. De Oorlogschade wordt medeverkocht. Afflchcn met plan te bekomen bij Mter Lau- wers voornoemd. II INSTEL met premie Donderdag 9 Novemb. TOEWIJZING: Donderdag 23 Novemb. 1922 tea 2 ure stipt namiddag, in het Hotel Continental te YPER van KOOP 1. H. 1, 07, 40 LAND te POELCA PELLE bij de Statie en langs den steenweg, ver pacht aan 't Ministerie van landbouw tot 15 Maart 1923 mits 184 fr. KOOPEN 2 tot 9. Ooede HOFSTEDE te POELCAPELLE bij de Statie, met gabouwen in heropbouw, groot 20 ha. 16 a. 98 ca. verpacht aan August Sercu tot 1 October 1929 mits 3650 fr. bovSn de lasten. Wordt medeverkocht de schadevergoeding toegestaan bij definitief vonnis: 144,896,13 fr. KOOP 10. Goede HOFSTEDE te LANGE MARCK langs de Rousselarestraat groot 19 ha. 58 a. 34 ca. verpacht aan Camille Soenen tot 1 October 1930 het 1* jaar mits 2500 fr. en de 7 volgende mits 3000 fr. Wordt medeverkocht de schadevergoeding toegestaan bij definitief vonis 163,540.02 fr. KOOP 11. H. 2,48, 30 TA1LL1E PLANT SOENBOSCH te LANGEMARCK (wijngaard- bosschen). in regie. Oorlogschade medeverkocht. KOOP 12. Goede HOFSTEDE te GHE- LUWE (Steenweg Yper-Meenen)groot6ha. 43a. 30 ca. Verpacht aan Albert Degrijse voor 3-6-9, wederzijdsche optie ingegaan 1 October 1920, mits 1180 fr. 's jaars. De gebouwen zijn in heropbouw door den Staat. Studie van den Nola ris D 'Hu ve ttere} Mondstraat, Yper. Overslag, ZATERDAG 21 OCTOBER 1922, om 2 uur juist namiddag, in de Café Continental, bij Af. Burgho, Statieplaats te Yper, van Slail l'uperii^lie, Oosthoek en Edewaerthoek, nabij de Meiboom, in éénen blok met woonhuis, stalling en 3 heet. 6 aren 80 cent. zaailand en weide in den Ede waerthoek. Schadevergoeding fr. 1.884,70. Gebruikt door Karei Uzeel, lot 1 October 1923. in de Oosthoek, met 1 heet. 5 a. 35 c. zaailand. Schadevergoeding fr. 761,38. Gebruikt door Ach. Vilse, tot I October 1923. Gemeente WAASTEN, wijk St Yvo. weg van Troosenberg naar Waasten. Koop Een en twee bij samenvoeging slechts ingesteld fr. 26.000 A la Fleur des Champs in puinen met 1 h. 51 aren 40 cent. lochting, zaailanden en weide. Schadevergoeding fr. 12.022,19. Oebruikt zonder pacht door Louis Soetaert, Koop drie slechts ingesteld fr. 7.200 Stad YPER, Zaalhof. met 85 cent. grond en erve, kadaster Sectie I, num. 569 4/6. Schadevergoeding fr. 2.385. Eertijds gebruikt door Af. August Odent. Koop vier slechts ingesteld fr. 1.200 De rechten op schadevergoeding en wederbe- leg worden medeverkocht. Alfons Baart, N t, Woester», laat weten dat hij dagelijks te koop heeft van INLANDSCH RAS. £5 frank 't stuk. in pitchpin Te verkrijgen bij Wi; PYPE, Veurnesteen- weg, Yper. Jules DENYS, Crombeke. Cyriel BURGGRAEVE, Westvieteren. Te Koop bij Jules VANDEV00RDE-LEU- RIDANT, Meessen- straat, Poperinghe, Komende uit de Steenbakkerijen van Stekene. Allen gewaarborgd voor het werk. Voor uwe wendt u tot Hector Duthoy-Doohy, Zonnebeke steenweg, L. A N G E M A R C K. Allerschoonste keus van VOSSEN SKUNKS OPPOSSUM. Kinderfourruren. Men aanveerdt alle herstellingen. PEPERKOEKFABRIKAKiTEN! van het oud gekend merk 'DE AREND te Sf-Nikolaas-Waas VRAGEN ernstige voortverkoopers voor de Provincie Westvlaarderen Maai en Pikmachienen, «Massey Harris* Zaai- en Brakmachienen, Ressort-Eegden, Rollen, Beetmolens, Windmolens en Zak- wiriders, Basculen, Fourneels en Strooima- chienen, Kerns en Af roomers Persooris DépÖt van I>or*chmacliipn«n L. Clcieys-Denys, Zedelghem. Verwisselstukken van alle machienen. Vermaking en verandering. Olion, Vetten, Beste Koorden voor Oogst en Dorschmachienen. Voor ai uwe Eetplaatsen Slaapkamers Keukens, enz. WEND U TOT HET HUIS Tapijtsïer YPER Boterstraat Genadige prijzen. m ATT' fntwraMfrrtmrn «t vy&XTa ttmwm wtrnxw» OPGEPAST OPGEPAST Verandering van Seizoen Nieuwe haver of haver van slechte hoeda nigheid zijn dikwijls oorzaak van allerhande in vollen leg of gereed om te om (jjt te voorkomen gebruikt leggen: 12-13 frank. Schrijven AANKOMST VAN OP SCHADEVERGOEDING Bij ons te verkrijgen De Volksalmanakken Snoock en 't Manneken uit de Mane. cmasaaK va GROOT. MANDENWERK KLEIN. Wilt gij goede en kloeke manden heb ben, wend U tot Frans VAN DAELE-VERHULST, Paardenmarkt Poperinghe. Daar kunt gij alle MANDENWERK (fijn en grof) aan voordeelige prijzen bekomen. Men aanvaardt herstellingen. Opening van den CHARLES COENE, St-Jacobsstraat YPER rechtover de Nationale Bank Gewezen reiziger van het HUIS BAUS. 0ii«l990l0l«l9 KOAAT TE VERSCHIJNEN Kriebeleire en Dulie Griete, Volksalmanak, Novellen, kluchten, raadsels enz. Zaai- en planttijd. Kunst en wetenschap. Raadgevingen. Bij ons te verkrijgen aan 95 centiemen. Purgatïne van Veearts Devloo, Te koop in pakken van 5 fr. bij Veearts DEVL00, Rekhofstraat, Poperinghe en bij NOTRE DAME, Groote Markt, Poperinghe. (IMPERMEABLES) —In 't Groot. In 't Klein. Voor een echte volmaakte kleedij, bestand tegen den Regen, wendt U in volle vertrou wen tot het lierlvnplanls, (Kleine Markt) s»r e li i iv g is 9<: waar gij gereedgemaakte regenmantels (im- perméables) zult vinden, alsook op maat kunt bekomen, naar de allerlaatste nieuwig heden en aan allergematigste prijzen even als een overgroote keus van §¥2ans~ en Vrouwstoffen parte, engelsch leer en alle slach van winter artikeien, zooals chAles, écharpen, fou lards, onderbroeks, baais, sargiën, enz enz. Alle vermakingen voor dc regenmantels worden aanveerd voor verzamelaars itriikkririj dU«;r,e»r'. IJelieea» der Domeinen. Emilo TRl/ANiT Kloek Verzoekt zijne klanten zoo spoedig mogelijk hunne Suikerbeeten te leveren. Eene goede voorzorg om ze dan niet te laten vervriezen. De Ontvanger der Registratie van Poperinghe, zal op Vrijdag 27 October 1922, om 10 1/2 ure voormiddag, ten zijnen kantore, Bertenplaats, 2! 0|teiibaai' Vorkwoposi op last van afbraak staande te WESTOUTER, langs de baan van Locre. Voortijds gebruikt door bedienden der Douanen. Onkosten 10 Gereed geld. 1. Schoon en gerievig met hoveniershof, staande te WAT OU (vijfhoekstraat) tegen de Markt, met water pomp en Citern, ook dienstig voor winkel, of al andere neiring. Thans bewoond door den Douanier, Mr Julien Verhaeghe. Inlichtingen bij EtienncDujardin te Watou. 2. Brouwerij «S' Georgesherbergen, schuur, peer denstallen, landgoederen en weide al gelegen te Watou. Voortkomende van het nalatenschap van Jufvr. Justine De Bruyne te Watou. Alle inlichtingen bij Jules Van Cayzeele, Wijk L, 35 Poperinghe en bij J. Sidonie Depoers te Watou. 3. Woonhuis te POPERINGHE, Cassel- straat, 138. Seffens aanslag met de verkoo- ping. Zich wenden tot de We COPPIN, Berguesstraat, 48, Rousbrugge. 4. Twee toogen 2m. 20 X Om. 80. Drie glazen kassen met toebehoorten. Een phototoestel 13x18 met zeer goed objectief. Achtergronden voor photos. Hoeveelheid platen en papier. Adres t.bur. 5. Aux meuniers désireux faire belle farine, a vend re grande occasion matériel complet gra- nulateur, broyeurs, convertisseurs, bluteries, centrifuges, planchister, sasseur autres accessoires, disponible, facilités paiement, dommaues guerre. Ecrire pour visite ALLAERT, 81, Rue Vondel, BRUXELLES. Overname der koopwaren aan zeer voor deelige voorwaarden ijzerwaren, verlakt keukengerief, stoven, verlichtingstoestellen. Verkoop in 't groot en in 't klein. Handslag na de geldtelling. Inlichtingen bij den verkooperAd. Van- decasteele, ROUSBRUGGE. Vraagt bekwame Vertegenwoordiger voor:| Poperinghe en omliggende. Adres t. bureele. René Beratj! Yperstraat, 117, Pop. j (Bij de statie) j Eenige verkooper van de ENGELSCHE WERKSCHOENEN bekend voor de sterkste, de gemakkelijkste en waterdichtste. Dienstig voor alle werk. Prijs: 57,50fr. llajcazijn vnn bij Bruggestraat, Poperinghe. Telef. 94. (bijhuis weldra te Yper) Pik- maai- bind- zaaimachienen, ont- roomers, aardappelmachienen, boter- en waschkeerens, windmolens, beetmolens, basculen, enz., enz. Alle vervangstukken en herstellingen. Spoedige bediening. Landbouwmachiensn op Oorlogsschade. Agentschap van de Dorschmachienen. LEON CLAEYS, Zedelghem. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Scliaalstriaat, Gcldplaatsingen in loopende rekening en op Spaarboekjes van 3 °/0 tot 4 I volgens den duur der storting. Aflevering van CHECKS voor Belgie en in I den vreemde. Aankoop f.ti verkoop van Beur-weerden.Alle inschrij vingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beursweerden worden Kosteloos aanvaard. Uitbetaling v koepons Leening van geld op| titels van Oorlogsschade alsook op beursweerden. Allerhande Wisselbewer kingen. Alle coupons worden zonder kosten uitbetaald. 1 Verhuring van BraudkoiTor^. onder de volgende voorwaarden Hoogte 11 cm. - Breedte 21 cm. 12 cm. - 33 cm. 38 cm. - 33 cm. „B,VA.CC 23 Fr. 35 Fr, 50 Fr. UAL!' JAAlt 15 Fr/ 20 Fr. 30 Fr. Al deze koffcra 'nebben eene diepte van cin, Deze koffers, gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren volledige waarborg van veiligheid op, tegen Brand en diefde. Bureel te Routbrugge-Beveren, bij M. Jules Locwitgie, Bergenstraat, Telef»on 18 Open alle dagen van 9 tot 12 uren. Hulpkantoren te Watou bij Mme Nevejan, KI. Marktalle Donderdagen van 9 tot I2u. j te Vlamertinghe bij NI. H. Thevelin alle Woensdagen van 9 tot 11 u. OROOTE KEUS van iKerkeboeken, Registers, Spijskaarten, zil-| Iveren en andere Paternosters, Serviettena Ivoor Scholieren, Passerdozen, Porte-mori-| Inaies en Porte-feuilles, Albums voor por-l Itretten en postkaarten, Portretkaders, jPêle-Mèle's, enz. enz. IBB.9 POPERIPJQHE laten weten dat zij vertegenwoordigers zijn voor Poperinghe en omstreken van de DORSCHMACHIEN LE0N CLAEYS, Zedelghem. Gasthuisstraat, 20, Popennghe. 'S ZONDAGS GESLOTEN. O® PfStniiri®, Zeelaan, Telefoon A'1' A GENTSCIIA PP EX: Poperinghe, s. Priesterstraat,, Telefoon Nr 5. Yper*, Groote Markt, Telefoon Nr 105. HULPBUREELEN Nisupoort en Oixmisd®. Verricht alle Bank-en Beursbewerking. Zichtrekeningen heden 3 en termijn rekeningen volgens overeenkomst. Kredietvergunning. Inschrijven kosteloos op alle leeningen. Uitbetaling van koepons en titels. Uitwisseling van vreemde usunf, enz.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3