S Dr. Cassell s De Witt's fourruren FOURRUREN matrassen W ALLAEYScn ZONEN NAAIMACHIENEN k Mevrouw LOUIS MONTEYNE MUSIC A J. UUREMLLET IJZERWERK IN T GROOT JOSEPH LEBBE GARAGE PL0UVIERÜÜHÜ2. De nierpijnen zijn genezen JHlien lisreeie oeMe, A VERFAILLIE - DECONINCK Het Kindje Verzwakte Totdat Het, Bijna Een Klein Geraamte Geworden Was. Tabletten !Z Nieren Blaas Pillen Windolie jfü'D'B Corset! I Oud Huis LIEGEOIS-MONTEYNE SE PUP 3 HDB insirumeiuen - cn Fanfaren - PLANTAARDAPPELEN IR DEK RE j WERKSCHOENEN Ml Fisreni öSïEMfiiic», i Maison Gerber FOURRUREN Joseph SEYS, Poutreiien - siovepiaten - zint, i üii camiiie dezeüre-pauuiels SM Gimopeiü Bill! Remi PJ3olein-Vai\devivere.i El. BOBBELS - HAERINCK, mflURiCE deuos, ueiomaker, G= UÊlÖLiïËiS H ëilQUEL Ifeni*rup@» oud geKend huis m verirouM ëMILE ROFFIAEN-VERBEKE 1 s ïland MOTOS F. AÜT0S Cyr. LECLERCQ-BAILLEUL Naamloöze Maatschappij USINOS Te koop Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gasthuisstraat, te Poperinghe. BIJHUIZEÏÏ Grooten afslag Nieuwe prijzen. tfOTKXEt ihdere'S oMiiiHir poeder SCHOEJ^Eft coiffeur Ju*iln IMWirr - H U posticheur TOILE-CIRÉE voor BEDDEN, Geoaoutohouteerde Schorten by Sanseii-Vaimeste opvolger van I DIDSER-lYlEURiN, Groote keus v^n allerhande in Wol, Floconwol en Konijnhaar, LIJDT GIJ AAN A. DUMONCEAU Men aanvaardt alle herstellingen. Handel in Inlandsch Hout, WAREM WylSeman Esther, Noordstraat, 38, voor 32BO frank «urnrn^rnigmfmÊÊmÊmKBmmaammgsm mmmmmtmmm «ÜW»»? éle/iii^ü> ?noej£ t£ -eew^zz- j2t>A owz fèjtaaa. 972ua/c Tuo, c/awé-azxri c2e iPUle^ ée»i£ rrz Die gelukkige zieke heeft zoodanig door de heilzame en ouiniddelijko wer kingen voortgebracht door de Pillen De Witt, geslaau goweest, dat hij ons wel wilt toelaten de bijzonderheden zijner genezing te verkondigen, ten voordeele van al de andere personen lijdende van soortgelijke driften, aan degene waarvan hij leedt. Het is klaar dat MMasy Léon begrepen heeft al het gevaar dat hij liep door aan zijne nierdriften zich toe te laten uit te broiden. Voor do rugpijnon, rheumatisme, jicht, graveel, lumbago, heuppijn, of alle andere nieren- en blaasziekten te genezen, is het noodig uit het organie- sem, dat vreeselijk vergif, het piszuur oorzaak van al deze verwarring, weg te drijven. Om tot dit te geraken, moet men toevlucht hebben aan een geneesmid del bekwaam van rechtstreeksch naar ui cn of blaas te gaan. Wanneer ge zult bemorkt hebber, dat uw water, een troebel en bluuv achtig kleur heeft, kenteeken die de Pillen De Witt van alio andere haudi lingen onderscheiden, zult ge lu volkomen bewijs hebben dat di wonderlijke kleine pillen bozig zib hunne taak te vervullen, en ge moo dan verzekerd zijn dat de verzaclnin van uwe pijnen, aan nier- on blaasdril ten te wijden, zich oumiddelijk /.ai doen voelen. M. Masy Léon, 76, rue de la (la- renne, te Maurage-lez-Mous, schrijft Gedurende acht maanden, leed i' van hevige nierpijnen en moest me vin; eenen stok bedienen om maar mijn werk te gaan. Maar heden, dunk aas de Pillen De Witt, voel ik me een hee' ander man, en gevoel ik niet. eer,, spoor van de ziekto. Ik beu tii. n volledige gezondheid. Veekoopman te LANGEMARCK ter herberg "DE WlfDENDRlFT laat aan de Heeren Veekweekers weten, als- Ï- --dat er bij hem alle dage I eene sclioone keus beesten te zien en te koop zijn, •■.L; AufjzÈf' gekalfde KOEIEN J tAltJLI\(>i:.\ tV W 141 N E M. -fTiiiuimvi ANKER VERITAS 10 JAAR WAARBORG L prijs cn kwaliteit buiten concurrentie. E Goede agenten gevraagd door J J. VERHAEGHE-DE BAETS, N 9K) Hleoiulaiiiis <>onl. —«Haags? VERHUREN van "O" T O per kilometer of per dag Jules DE VOS, Statiestraat, Yper Tel. 48. Agent der Autos FORD Tel. 48. GItOOT BEL STOOF, I Wilt gij eene kloeke en zware bezoekt het huis lio(«r«(i'nal, 50, YPEIt, waar gij alle slag van Huis- en Keulenge- rief zult vinden Landbouw en Timmer- alaam Glas- en Gleiswerk Engelsche BeddenKindervoituren Zolderwagens Beet- en Windmolens Basculen Slijpstee nen Wasch- en Boterkeerns Alles we) opgemaakt en aan zeer voordeelige prijzen. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers Pt*«'liter*. Landbouwer» Tuinbouwkundigen. Zorgt voor uwe belangen, verhoogt uwe opbrengsten, verbetert de hoedanigheid uwer voortbrengselen, vermindert uwen ar beid door het gebruik van het ONTVETTE BEENDERENMEEL (5 o/o stikstof on 20 o 'o phosphoorzuur) de eertige meststof welke door eene trage en matige ontbinding aan den landbouw al zij ne vruchtbaar-makende grondstoften ver- e- kert en aan de uitgeputte aarde hare ooi spronkelijke kracht terugschenkt. De fijnste, zuiverste en rijkste ontvette beendererimt-elen worden geleverd dro* de on.ier het toezicht der Laboratoriums van den Belgischen Staat gesteld. Specialiteiten Ontvette beenderenmeel Hoorn meel geperelde beenderen voor kie- keneten VleeschmeelBeendevenvet, enz. Stureelen te Antwerpen, 19. VanErtbomstraat. Telefoon 9283 Werkhuizen te Boom. Telefoon 149. Telegrafisch adres CORNEOS-Antwerpen Poslcheckrekening 43965. Prijzen en stalen op aanvraag aan den tlgemeencn agent, M Louis Van Hove, 18, Oeünstraat te Antwerpen. Het Oud gekend Huis in den FRAfcSCHEN SOLDAAT Huis YALÈ8E STAHSSüN Yperstraat Opffcvolgd Door de Dr. Cassell's Tabletten genezen. Mevrouw Florrie Shadlock, Mill-lane, Morton, Gainsborough, zegt: 44 Geen e genoege woorden kan ik vinden om mijne dankboarkeid aan den Dokter Cassell's uit te drukken. Dank aan zijne tabletten heeft hij het leven van mijn kindje gered. Zij kreeg hare eerste tanden toen zo dertien maanden oud was en vanaf dit oogenblik verloor zij hare gezondheid; zij wier:! zwak en ziekelijk, had geen eetlust meer en vermagerde bij eiken uag meer en meer. Bovendien had zij eene darmonsteking die er weldra een beraamte van maakte. Zij had de kracht niet moer neder te zitten, gansche dagen moest ze ldggeni, zelfs om haar te dragen. Zeer dikwijls had ze verschrikkelijke pijnen en dan begon- zo te kermen. 44 Alle handelingen dien ik ze deed volgen gaven geenen uitslag. Docli bij het lezen eenei advertentie der Dr. Cassell's Tabletten beproefde ik ze voor mijn kindje en dk zegen den dag op de welke ik zulke deed. Eenige tijd nadien bevond ik eene verbetening, ook veimlgde ik de handelingen en den uitsla is dac Elsie heden geheel en gansch genezen en een lief klein misje geworden is 19, POPERINGHE. (looi- zijn Broeder i firn BpppM !U Ju PRIJS 3 FR EN 7.50FR. (hot groot model bevat drie maal hot kleine! Ver koe Vit door de apotheken i n alle werelddee- len. Vraag de Dr. Ca» Hcll'e Tabletten en welger-.i ale na malting. Vandewalle van Rousse!aere:y°orkToimr kindertjes tegen 't zuur, buikpijn on winden To Foperfhgho te bekomen in alle Apothekerjjec Kestelyn, Hotredanie on V&ndo PU« aan 3.75 fr. cb h rtt ito hnlvc fioRch GEDIPLOMEERDEN SNIJDER. Zie onze uitstallingen om u te overtuigen over onze keus voor het Winterseizoen Onze &>otiel!en- Psrdessua altijd volgens de laatste mode. Verzorgd werk en snede t'elks voldoening. Universeel familie geneesmiddel tegen Zenuwafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen Z&nuivzwakheid Bloedgebrok Levensafmatting Zo.HJWOnsteking 8iecht9 fpipvertearingZenuwachtighoid Neurasthenie Uitputting Nierenziekte Bijzonders aanbevolen aan do voedende moeders en aan c!e personen die de kritioohe tijdvakken van het levon doorgaan. Dokter Casssir» Co., Ltd., Manchester, England Algemeen depot voor Belgle en hot Groof Hertogdom: Maisan l.ouis Sanders, 22, Rue do la Qlaoioro. Brussel. NEEMT TWEE TABLETTEN. hij het slapen gtaan en go zult bemerken hoe goed ge slapen zultvervolgd en ge zult wel dra de vreugde kennen kracht en gezondheid te bezitten Rugpijn, Vermoeidheid, Meeste vormen van Blaas Aandoening De Beste Remedie in de Wereld voor Rheumatiek, Blaasontsteking, Heup Jicht, Steen in de Blaas, Lenden Jicht, Graveel, Zwakke Rug, Jicht, I)e pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den i>i-i<s van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote fleseh, welke 2 1/2 man!' den inhoud der kleine bevat. Waaneer gij eenige moeilijkbeden hebt om u de echte pillen De Wit! can te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd nu 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De Witt C°, rue de la GI&- cière, 22. te Brussel, en de verzending zal oogenblikke'.ijk door den apotheken uwer streek gedaan worden. DEPOTS TE POPERINGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. CORSET Huis DE PHEITER. 8RUXELLES Wilt ge een J vrdagPin J vertrouwen by uwe leverancier jfo HET MERK H i der Eenige verkooper echte J) I werk kLederen J van het huis Adulf Lafont, 1 Lyon. KOI O I» V 4» L 4. E II STEEÏVSTI*A.A.T, ENSJfcUCrfUSS. v JiStaav. W ill uren. POPERINGHE raaL YP ER EN 1». Boterslruat. LE. PLASTIOUE. Gebreveteerd met ELASTIC BUIKBAND voor zware Damen. fabriek van Fourruren. Adinkerke. Z-WdlC UdflICH. ÏITpüppen mODE^-ARTIKELEN IN 'T GROOT j 55, Brugstraat, 55, Een reisje naar Adinkerke zal u misschien 5 of 10 fr. kosten, maar gij zult dat meer ^leerstoffen, Witgoed, iWerceriên.Sajetten, enz SlJnSrFe,n+irnScn gii uwe fourruur 0f vellen mantel koopt in het Sunsti81 Spécialiteit van Gordijnen en Gemaakte Stoors gekend huis DE PREITER. De grootste keus der streek Meer dan duizend fourruren in magazijn in alle soorten en alle modellen van af 35 tot 2000 frank. De beste kwaliteitAl onze zorgen besteden wij om alleen de beste vellen aan te koo- pen en te bewerken. De bestkoopste prijzen 20 tot 30 beterkoop dan in de groote magazijnen van Brussel, Gent, Rijssel en Duinkerke. Alle vermakingen en veranderingen worden j aanvaard. Magazijn alle dagen open ook den Zondag van 8 ure 's morgens tot 8 ure} 's avonds. Alle verstandige huismoeders van 10 uren in 't ronde koopen hunne fourruur in het Huis D@ PrsEier, 33, Brugstraat, 55, Adinkerke. FOURRUREN - HERSTELLINGEN PIANOS-HARMONIUMS ^Snaarinstrumenten en Toebehoorten] MUZIEKBOEKEN ?R. NEIRINCKX M. DEVOS,! Groote Markt, 7, POPERINGHE. Boerenbonden, Kooplieden, wilt U van eene buitengewone opbrengst verzekerd zijn, koopt onze Friessche goedgekeurde eigen- hemers Krugers-Friessche goedgekeurde Roodestar-Friessche goedgekeurde eerste- lingen-Zeeuwsche goedgekeurde Polder in dustrie en DeWets-Poolsche Industrie.Alles levering Oktober. Vraagt onze prijzen. Adres: DHONDT, Gebroeders, Engelandgat, 3, GENT. uvorruRc uravERssus 1. Binnengeleiding, 5 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 12.850 fr. |2. Binnengeleiding, 2 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 11.600 fr. |3. Torpedo, 5 plaatsen, electrische verlichting en beweging 14. Runabout, 2 plaatsen, electrische verlichting en beweging MOTOS SAROLEA VELOS, [NA A IMA CHI EN EN, enz. Agenten voor Yper en Omliggende Garage DÏÏVOS Gebr. Meenenpoort, YPER. Telefoon 55. 8.950 fr. 3.700 fr. Vi'lll (dicht bij de Halle) POi'ËRIlieilE I (bij de Groote Markt) KIEKEKKWEEKERS, LANDBOUWERS. Sterven uwe kiekens van afgang (stinkend, soms met bloed! doorstriemd) vertoonen zij etterbolien in de oogen en keel is bun kop gezwollen, hun kam, zwart, treuren zij en waggelen ze op de pooten, geef dan aanstonds nr 4 56 4ML tegen 3.75 en 7.50 fr. het pak. Apotheker Vermandere's MARVOL geneest Snot; ARSYSOL Pokken aan 2.50 en 5.00 fr. de flesch. Te verkrijgen te Poperinghe, bij Apotheker H. NOTREDAME. Wili gij gestie waterdichte j welke kloek en sterk mei de hand gemaak; zijn (allereerstekeus 59fr. tweede klas 52fr. komt naar het welbekende huis "Be Gouden HVIanshottien,, Yperstraat, 34, Poperinghe worden in dit F, BLAI4CKAERT - VERLEENE Meester - Kleermaker Gasthuisstraat, 3g, Poperinghe.P', Casselstr. 1 bij O.L.Vr, Kerk 1 Alle soort van schoenen thuis met de hand gemaakt. Er worden ook alle slag van schoenen op maat gemaakt. Lakenstoffen Nieuwigheden REGENMANTELS SpécialUeit van Peigné en Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelsch| ieder en lafont. 4>n$;r!'i>olllijlie Prijzen. Aanneming van alle Uniformen. Poperiujjho Allergrootste keus van Luxe- Fantaisie- en Ceremonieschoenen. Sterke Werkschoenen voor mannen en vrouwen. Op maat en met de hand gemaakt Bijzondere keus van kinderschoenen. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. 48, Gasthuisstraat, POPERINGHE. Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed kleederen, bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokkenschoone keus van stoffen, pane, zijde, f!snellealle slach van breiwerk, merceriën, kabas, portemonnaies, portefeuilles alle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan. I'nrfumitriën, zeepen, haarverwen, champoings, poudre de riz, haar- en tandbors- tels, assortiment van Fanlai»le sprllrn voor het haar te versieren, ilaartr«»»en, rouleaux, enz. Men aanvaard Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voor coiffeeren van„Hrwtlo(t®m en Feesten. (><>p«U der groote Stoosiverwerij en van het oud gekend Huis DULI0N van BrufsM. GENADIGE PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING Krliunhü'jtst, 5, Poperinghe Maakt hare geachte klienten kenbaar dat, buiten hare tegenwoordige groote keus van allerhande konfectiën voor dames en kinders, zij van af Septembermaand, voor het aan staande winterseizoen zal hebben een aller grootste keus van vrouwmantels in alle hoedanigheden en alle prijzen kinderman tels volgens de allerlaatste modellen, alles gewaarborgd uit de grootste magazijnen van Parijs. Alle modellen zijn in alle kleuren op maat te verkrijgen. Spoedige bediening en genadige prijzen. IMPERMEABELS van de grootste Engelsche huizen Groote keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten konkurentie. Depot bij Marie PKFKVER. Duinkerkestraat Kloefen POPERINGHE Kloefriemen Hmiis van vertrouwen. Veurnesfraat, ELVERDINGHE. SCHOONE KEUS van Laatste mode 8 Se ra. Het kis aanvaardt allerhande herstellingen. M O E D E,R S Indien gij begeert uwe kinders gezond te tzien, wasch ze alle dagen niet de wonderbare j« SAPO ZEEP die alle branduitslag voor tkomt en geneest het is de zuiverste en beste «van alle toiletzeepen, is nagezien en goedge- Ikeurd door de geneeskundige overheid. Te |verkrijgen in alle apotheken aan 2.50 fr. Emailiage-^lickefage 1, Blinde Liedenstraat, Lombaardstraat, 15 V I» tl It m i»i:\ 4.4>ip:i>s<:i\' sïooi* Priesterstraat, 5, Poperinghe. GROOTE KEUS VAN JACHTSTOVEN, luxsche Caloriferes voor salons en herber gen, foyers in koper, Stijl Louis XVI en in Email, Cuisinièren in steentjes en geemailleerde, alle slag van Keukengerief, Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Four- noizen, Aalpompen, Bakwagens, Bascules, Wind- en Beetmolens, Waschkeerns,eerste kwaliteit van Boterkeerns die op billen draaien. Agent der Ontroomers en Ploegen Melotte. Falirirk vmh Citernen, Aalputten, Grafkelders, Steenputbuizen, alle slag van buizen J voor waterleidingen, bakken voor j brouwerijen enstokerijen, pompstee- nen,paardekribben,koei-en zwijnen- bakken,koeislieten. Genadige prijzen. VERHAEGHE Jéremie, Bruggestraat,9, Pop. LES ARMES D'YPRES. Rijsselstraat, 81, Rue de Lille, YPER YPRES Volledige keus van Marokijnwerk, Reisartikels, Kindervoituren, enz. Alle herstellingen worden door het huis aanvoer d. Assortinjeijt conjplet de Maroquinerie, Articles de voyage, I Voitures d'enfants, etc. La maison se charge I de toutes les réparq-1 tlons. KoSentaandel VERHELLEN bijgenaamd ^orren. Komstraat, 30, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braiselten, alsook brm&tten voor blazers en bryketten mul. t'Huis gevoerd op aanvraag. In 't groot en in 't klein. aan zeer voerdeeliga prijzen en ter trouw te bekomen bij opvolger van HENRI BRUTSAERT-DUCLOS, Bruggestraat, N° 3, POPERINGHE Gesloten op Zon- en Feestdagen om 1 ure. 18REUK, GEZWEL of ZAKKIH6I wendt U tot den gediplomeerdeii specialist breukmeester Huls van vertrouwen.gestlcht ln 1885, leverancier van klinieken, gasthuizen, geneesheeren, Maatschappij van ijzer wegen door zijne nieuwe gebre- veteerde toestellen, zonder veeren, draagbaar dag en nacht en voor alk werken, schenkt dadelijke verzach ting en geregelde wederdrukking, toi volkomen verdwijning vari het geval Met alle WAARBORG. Kosteloozi proefnemingen van 9 tot 3 uren tel K O 11 T It I .T K alle Zon- en Maandagen, 25, Pape gaaistraat. Uitlegboekje op vraag. Koopmansstreat, 24, Brussel. Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken Sigaren- en sigaretenpijpjessigaren- en sigarettenkokerstabakzakken, vuur- slagers, enz. enz. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers, groote prijsvermindering Ëüniile FEY8- VEK114EGIIE, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE YPERSTRAAT, 9, POPERINGHE. Opvolger van FL0RENT LEMAHIEU. Groote vi XWP" van de keus If 1 ff ij beste van Vb kzbi sHm merken Oec«»*l«> Velos aan voordeelige prijzen Met het aanstaande winterseizoen Alle herstellingen worden spoedig gedaan. Menageariikelen en klein alaam. Geen kosten van vertegenwoordiging Schrijf naar ons Uw belang vraagt het. Comp. Européenedu Comm. et Indust. 37, Em. JacqmainlaanBRUSSEL. Altijd Soldeartikelen. Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, Ij ESSENCE KEPERS II OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe. Crombekesteenweg, 142 POPERINGHE. Ioud zilver; Indien gij voorwerpen hebt in ZUIVER zilver, die u van geen nut meer zijn zooals oiude zilveren lepels en vorkenschrijf naar onderstaande adres, waar men u de hoogste prijs zal uitbetalen. I Beheyt Alf. Diericx 9, Magdalenastraat, 9, B K IJ S S E E Alle slag van kunstvoorwerpen in zuiver zilver en ook in nieuw zilver (métal extra blancgaranti). Bijzondere keus van Beugels (fermoirs) waarvan een: dertigtal modellen de uitsluitelijke eigendom zijn, en gegoten in de zilversmederij van het huis. Specialiteit van Ta,«»«I«n en 4*efoiU<rn, Alle herstellingen. Statiestraat, io3, ROUSBRUGGE. Gelijk vóór den oorJog Altijd de grootste keus en laatste modellen. Rijsel- straat, 23 Rechtover de Casselstr aai YPER DE GROOTSTE KEUS VAN HOEDEN EN KLAKKEN DER STREEK. in alle soorten VOSSEN SKUNKS OPOSSUM, enz. PELSMANTELS op maat. Maken, herstellen en veranderen. Alle werk wordt in ons werkhuis gedaan. Koopt uwWAÖENVET bij® Prosper Wuliepit, Casselstraat, 175,® ^Poperinghe. 2 frank de kilo. m ^Bijz. prijzen voor voortverkoopers,^ Zs het vet niet zuiver bevonden, hef® @wordt terug genomen. W Oude gazetten aan 1 fr. de k. ^Verzonden op aanvraag. HUIS Yperstraat, 118, Poperinghe. Telefoon 88. Groote keus van alaam voor ambachts lieden, verlakte artikels voor huisgerief: Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven, Fourneelen merk GODIN ;Zaaibakken, Tuimelkeems, Windmolens, Basculen, Beetmolens, strooisnijders, aardappel- smeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, stekkerdraad 2 en 3 draden, traillie- drca 1 van alle grooten, Marrniten, zwarte Si galvaniseerde, enz., enz. Poperinghe.Groote keus van Melusine, Peluche, Pane, Feutre en Pouwhoeden. Alle toebehoorten en herstellingen. De beste en eenvoudigste MOTO der wereld is de 3 H. P. Yrivstr; Y?«» CstsloKue nnn A?en' voor Poperinglje en OmstrekenA HIAFRICE DEVOS, Yperstraat, 9, Poperinghe. BLOEDVERZUIVEREND VERST4)PP1NG VEItMEDEK lekkere6 PöBGOPTIIV! Pastillen N° I Voorkinderenfr. 1.00 de dooi N° 2 Voor volwassenen fr. 1 50 N° 3 Voor VERSTOPTE-volwassenen 2.00 Alle Apotheken en V. DISCLEZ, Apotheker, 38, Van der Nootstrt&t, BRUSSEL (p. post 0.15 meer). Apoth. NOTREDAME, 18, Groote Markt, Poperinghe. HARSTAL Agent voor Poperinghe en omstreken, - POPEIilNGIIE. - Duinkerkesfraat, 38. Poperinghe. WIJNEN LIKEUREN, Mineraal water en Limonaden. Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4