HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken, HET GEHEIfJ HUWELIJK DIAMANTEN BRUILOFT Zondag1 29n October 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 44. Allerheiligen. Allerzielendag'. OALORIFEREI CamlllB DEZEURE-PAUWELS In 't Buitenland. Abonnemantprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 Sansen=Vanneste VONNISSEN Oorlogsschade. Voor Pater Boudewijn vanRsninghelst. Bekroond, Weer Politiek O ver zich t. Rechterlijke vervolgingen. Nog Staatspremieën. De zaak Coppée. De Invalieden postzegels. vaische bant. bi I j tten Eertige cijfers. Het brood slaat op. Vergoeding voor oorlogsschade. Veel woorden Een standbeeld van iVI. Woeste. I i,Röy§SEYhlathiUte. Heilige Zending. Leest en verspreidt de Poperinghenaar. per Jaar Ui gever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat. PO^ERlNüNE Telefoon n1 9. Posteheokrekening nr 15570. PtPHUNMENAAR PRIJt BERICHTEN, VERKD0PI Eene inlasscl o.6o ct» per r 2 inl o.5o 3 inl o 45 1 5o fr. per r< ROÜWBEftlCHT 5 fr. voor 10 Herhaalde Anno prijzen op aanvrt Alle annonckn vooraf te bet; en moeten vooh VRIJDAG INGEZOI* WORDEN. KLI BERICHTEN TEC; den Vrijdag noi Sursum corda!... Daar gingen open plots, de gouden hemelpoorten, en 't straalde een god'lijk licht, en 't klonk een hemel- [lied In 't stroom-'it stralend licht, dat de Eeuwige Zon [afgl'O'd' Treedt h t Geloof d n he nel in, en hoort, n ziet Nu r'kt een heil'ge sio t door hooge hem Ikri :g n In zteaai tnd hlafik gew aad, met wuivend palmvi rtoon; li 111 el straalt van licht en dreunt van zegeningen Een Hoogheid spat zijn Juhels uit tol vóór Gods troon. Als eene breede zee die wentelt in haar baren, Ruisclit 't heilig Sa .ctuslied, dat golvend door den tijd Zijn harnioniën stroomt in 't diep der eeuwigheid! Nu galmt, ten hemel ook van de aarde een jubellied, is het de weerklank van de hemelvreugde niet Want de aarde mocht vandaag den hemel binnen staren'; Een heete traan ontrolde inijn oogen Een diepe zucht ontgleep mijn hert I Natuur, met somber floers omtogen, Sciieen deel te nemen aan mijn smert 't Heelal, ontdaan van pracht en luister, Omhulde een bang en aaklig duister, 't Treurde alles wat ik om me aanschouwd'. Ja, werwaarts 't zoekend oog zich wendde, 't Ontwaarde slechts jammer en ellende, 'k Zag niets dan tranen, niets dan rouw. November, wen ge in sombre vlagen Den naaktgeschudden schedel beurt. November, wen ge uw eerste dagen Met vale en doodsche verwen kleurt, Er kromde een diep beproefde moeder Diep weenend vóór den Albehoeder, Met hoogtijdsdos eh sieraad af Dan treurde het christendom zijn zonen, Stortte mirtenblaadjes, cypreskronen En bittre tranen op hun graf. Het... klokgebrom riep ons ten tempel, En de menigte stroomde er-heên In droevig rouwgewaad den drempel, En kloeg in hulpeloos geween. De grijsaard sprak over 't voorwerp van zijn treuren 'k Zag nog mijn zoon ten grave sleuren, De steun van mijnen ouderdom Mijn zoon, mijn heil, mijn vreugd op aarde Zij stierf ook de vrouwe die hem baarde, Ook zij rust in dit heiligdom. In wee betreurde de schaamle moeder Haar zuigeling, haar eenig kind De broeder weende om eenen broeder De vriend bekloeg zijn boezemvriend Aan een graf staan teed're huisgenooten Van den telg uit hunnen echt ontsproten, En schreiden beide om 't dierbaar kroost De weduw' wischte van rouw omhangen, Een bigg'lend traantje van haar wangen, En ouderloozen zochten troost. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op l"1 Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden YPER. Dezer dagen ontvingen wij uit China een brief van Pater Póudewijn, missionaris van de congre gatie van Scheut. Wij dtukken hem in dit num mer over. Een misused die z 11 leven ten beste geeft om te werken en te Slaven voor liet welzijn van de Chinee/en verdient alleszins onze ondersteu ning. Wij kennen de Tjins en achtten ons geluk kig toen wij er van verlost waren. Daarom kunnen wij verstaan hoevoel heldenmoed er vereischt wordt om te gaan leven en sterven met en voor dat volk. En indien er geen katholieke missionarissen dit volk beschaven en bekeeren, hoe lang zal het nog niet voortleven in zijn ellende naar ziel en lichaam Daarbij Pater Boudewijn is van de streek Hij behoort tot een zeer achtbare en zeer geachte familie van ReningheDf, zijn geboorte' dorp. Onder de lezers van De Poperinghenaar zijn ef dus van zijn vrienden, van zijn studiemak kers, van zijn oudleeraars, van de vele kenissen van zijn eerzame familie. Ook zullen velen, die hem heelemaal onbekend zijn, zich bewogen ge voelen bij het lezen van zijn roerenden brief. De missies ondersteunen is beantwoorden aan het vurigste verlangen van Z.H. den Paus. Wij aarzelen dus niet Pater Boudewijn 's op roer> aan onze lezers mede te deelen en openen op vandaag zelve een ïnscnrijving re zijnen voor- deele. Wij zullen het bedrag overmaken aan den Z.E.P. Rector van Scheut. Elke gift, hoe gering ook zullen wij dankbaar ontvangen. Veel kleintjes maken een groot. De Poperinghenaar. Coutrez Auguste Deraedt Arthur Vulsteke Marie Deraedt Emile Van De Veegaete Philipe Everaert Jules Vanraes Camille Slembrouck Georges LANGEMARCK. Verstraete Henri Bucquoye Henri Debruyne Aloïs Ghesquiere Achiel Samyn Richard Ampe Aloïs Wulepit Goethals Baelen Marie Snaet Pietre BOESINGHE. Vandenberghe Francois KEMMEL. Dewitte Cyrille Muylle Richard ge?usters Waeles We Hector Moerkerke Boudrez. We Simoens We Haelewyn René Delhaye Vanbeselaere Jules René Perdieu We E. Vandenbroucke Minne Henri Gesquiere Henri fr. 17530. 4450. 14620. 18600. 10020. 3497.50 23376. 11092.50 17005. 7870. 885. 1585. 1915. 6502. 33430. 22355. 42615. 5000. 17022.50 19801.50 14190. 20846.50 4403. 9690. 14720. 5220. 3836.66 15115. 25103.50 3400. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 19 ROMAN Eindelijk deed de stem der moederlijke liefde zich zoo luide hooren, en werden de verlatenheid en de eenzaamheid haar zoo onverdragelijk, dat het gevoel van gekrenkte eigenliefde, de ijverzucht, de verbitteringen wrok over teleurgestelde liefde door den onweerstaanbaren wensch haar kind te zien werden onderdrukt. Om dien wensch te bevredigen, gevoelde zij zich sterk genoeg 0111 ailes te wagen. Een zeer eenvoudig voorval had de in haar sluimerende innige liefde voor haar kind weder in haar volle kracht doen ontwaken. Toen zij op zekeren dag overeen groot plein ging, zag zij een klein blond meisje, dat in het gedrang van haar moeder was afge dwaald en nu met de uitdrukking van naam- loozen angst op 't door tranen bevochtigde gelaat om haar mama riep en luid weenend heen en weer liep. Leontine werd diep ge roerd; zij nam het kind in hare armen en trachtte het tot bedaren te brengen. Ik heb mijn mama verloren mijn goede mama! snikte de lieve kleine. Ik wil weder naar mijn mama! De moeder van 't kind kwam spoedig naar haar toe; zij gaf haar de kleine over, en deze sloeg, door hare tranen heen lachend, haar armpjes zoo vast om den hals harer moeder, alsof zij die nimmer weder wilde loslaten. Dit kleine tooneel had Leontine diep ge troffen, nu had zij geen rust of duur meer. Verre van haar, in 't schoone Duitschland, Eerw. Pater Boudewijn In chineesche kleederdracht. Te ingze, 29 Oogst 1922. Beste Lezers, De toestand. Pater Kervijn uit Brugge woont een anderhal ve dagreis van hier. Ik ben hem gaan bezoeken en ben thuis gekomen vol kommer en bezorgd heid. Waarom Een dag en half heb ik gereden, altijd maar rijden, door de rijstvelden en 'twas om er bij te weenen. Ik had reeds gehoord dat ten gevolge van de droogte de oogst mislukt was, maar nooit had ik vermoed dat het zoo erg zou geweest zijn. Veel akkers zijn niet eens bezaaid geweest en liggen omgeploegd te midden den zomer. Waar kon gezaaid worden, kwam de rijst niet op, en op zulke stukken land woekert gras en onkruid. De hardvochtigheid van de heidenen. Ik ondervroeg den christen die mij vergezelde wat zullen die menschen hier eten in den win ter Ze zullen zeker moeten verhuizen Ver huizen, antwoorde hij, wat verandert dat aan den toestand Zij hebben toch geen geld en zul len dus in betere streken even zeer van den hon ger sterven als hier Ik ben nu zeven jaar in China en dit antwoord trof mij pijnlijk. Een heiden heeft geen hart. Indien het ooit gebeurt dat hij iets geeft aan een armen dompelaar dan is het alleen uit vreeze voor wraak. Het gebeurt hier dikwijls dat een rondlooper zich verhangt aan de poort van den rijken vrek die hem de bete brood heeft gewei gerd,. De beslissing van Mgr. den bisschop. Ten einde raad ging ik dien droevigen toe stand uiteenzetten aan Mgr. den bisschop en smeekte hem onze arme tjobbers hier toch niet te laten omkomen van gebrek. Alhoewel mijn chris ten mij gezeid had dat het nutteloos was mijn volk te doen verhuizen, vroeg ik toch aan Mon seigneur of het niet beter ware geweest mijn bekeerlingen over te brengen naar gewesten waar er eten was. Zijne Hoogwaardigheid kent China. «.Doetgij uw bekeerlingen verhuizen dan is wellicht alles verloren en niets gewonnen. Denkt gij dat zij aan voedsel zullen geraken bij vreemdelingen? En bovenal de vrucht van uw zeven jaar zwoegen kan heelemaal te loor gaan verre van u verwijderd, levend onder heidenen zullen uw nieuwe christenen aan al te groote gevaren blootgesteld zijn. Schooien, pater, er is maar dat middel Eene aalmoes, als 't u belieft, De hand uitsteken is geen plezierig stieltje Maar een zendeling beproeft alles, ook het onaan genaamste als het is uit gehoorzaamheid, of om zielen te winnen. Zijn werk zien te niét gaan bii gebrek aan stoffelijke hulp is het eerste, het iastigste dat een missionaris kan tegenkomen. Wie weet of deze ure niet de ure van genade is? Kan ik hulp bieden aan Christenenen heide nen dan zullen bij deze laatste de oogen wel opengaan en zij zullen zichkeeren naar het licht, het vertroostende, het zaligende licht van het geloof. God loone al degenen die mij door een aal moes of door een gebed bijstaan. Noch mijn christenen, noch ik zelf, zullen een enkelen wel doener vergeten. FLORENT BOUDEWIJN, Missionaris van Scheut. Insch sjvingslijst. E. E. H. H. Principaal en leeraars College. De Liersche schrijver Felix Timmermans werd in den driejaarlijkschen prijskamp voor letterkunde bekroond voor het boek Het Kindeke Jezus in Vlaanderen en voor de novelle De zeer schoone uren van Juffer Symp'ioroSa Begijntje Nu beweert rn n dat de Jury, die Timmer mans bekroond li el't, gemist heeft en da- die werken niet in aanmerking mochten komen voorden prijskamp. Dit heeft niet belet dat L er Zondag laatst, in gulle Vlaamsche leute, zijnen «Pallieter revierd heeft. X E I* O P E H I M ft II E 0nrW»"*aninn nvpr rlo Dinsdag ondervroeg M. Van Remoortel in de Kamer den Minister van Financiën, M. Theunis, over zijne inzichten betreffende de zes millard marken tegen pari overge nomen bij den wapenstilstand. Uit die ondervraging blijkt dat die 6 mil jard marken aangekocht voor 7 milliard franken wat met de verlorene interesten meer dan 10 milliard frank komt, nu enkel 24 millioen frank meer weerd zijn, ja zelfs nog min. Die milliarden zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. M. Theunis bekent zelf dat die uitwisse ling van marken eene rampzalige operatie geweest is. Verschillige pogingen om ze te verkletsen zijn mislukt. Eene nieuw middel wordt thans onder zocht en Minister Theunis hoopt .dat het doeltreffend zal zijn. Wat de geldelijke toestand van 't land betreft M. Theunis heeft vertrouwen in de energie en het kapitaal van het land en met wijs beleid en na zekeren tijd zal het land er boven op komen. Mocht het waar zijn. De tijd dat de Vlaamsche voormannen zich ongestraft op de teenen lieten trappen schijnt voorbij te zijn. Heer Dr Daels spant twee processen in wegens laster tegen La Flandre Libérale te Gent en een tegen de Nieuwe Gazet te Antwerpen. In beide rechtsgedingen wordt er 20 dui zend frank schadevergoeding gevraagd en 10 duizend frank tot het dekken der kosten van inlasschen van 't proces in verschillige bladen. Een Koninklijk besluit regelt het toeken nen van premiën aan 7500 koopers van hui zen gebouwd door de maatschappij voor Goedkoope Woningen. De opbrengst van den verkoop kan ge bruikt zijn om nieuwe woningen te bouwen. De premie bedraagt 3000 fr. of min volgens de bevolking der gemeente waar het huis gebouwd is. Om misbruiken tegen te gaan wordt be paald, dat de kooper zelf het huis moet bewonen en hij' de premie verliest, indien hij de woning binnen 10 jaar verkoopt. beruchte zaak was haar kind, dat zij zoo teeder beminde en wellicht even angstig, even onstuimig om haar moeder riep. Zij kon niet begrijpen hoe 't haar mogelijk was geweest, zoo lang van haar Elfriede verwijderd te blijven. Was dan bij haar verlangen om voor anderen lichaam- lijk dood te zijn, tegelijk haar hart gestorven? Thans zou zij alles willen wagen, om haar kind te zien. Maar nog streed zij eenigen tijd met alle kracht tegen dit innig moederlijk gevoel. Zij kon en wilde niet ongedaan inaken wat zij eenmaal begonnen had; zij meende dat Bertram en Hedwig nu weldra in een huwe- lijksvereeniging hun hoogste geluk zouden vinden, en zelfs voor de vreugde haar kind weder te zien, wilde zij niet te tweede male hun geluk verstoren. Doch was er geen mogelijkheid, haar kind te zien, zonder dat zij zelve zou worden op gemerkt? Zij had eens gelezen, dat lieden zich zoo vermomd hadden, dat zelfs hun meest vertrouwde vrienden hen niet hadden erkend. Als anderen dit hebben kunnen doen, zal ik het ook wel kunnen, dacht zij en begon weer moed te scheppen. Nacht en dag dacht ze er over na, hoe zij het plan om haar kleine Elfried weder te zien, zou kunnen uitvoeren. Zij ging voor den spiegel staan en beschouwde haar gelaat met alle aandacht. Het scheen haar toe dat 't, ook zonder dat zij kunstmiddelen bezigde om zich te vermommen, onmogelijk was in die bleeke, magere, somber uitziende vrouw de vroeger zoo schoone levendige Leontine Seewaid te herkennen. Haar lang, glanzend haar was afgeknipt, een witte muts verborg den schoonen vorm van haar hoofd volkomen en gaf aan haar bleek gelaat een geheel ander voorkomen. t Is lang dat wij van die Coppée niet meer hoorden. Het schijnt dat het onderzoek in die haast geëindigd is. Maar Baron Evence Coppée is thans ernstig ziek. Zijn gezondheidstoestand zal hem maar toelaten van bij drie maanden voorden onderzoeksrechter te verschijnen om een laatste onderhoor te onderstaan De verkoop der zoogenaamde Invalie den postzegels van 20 centiemen zal op 31 December ophouden. Deze postzegels blijven geldig tot op 15 januari 1923. Zij zijn verkrijgbaar op alle postkantoren. Op het pósi bureel van Ternath is deze week een valsch bankbiljet van 1000 frank aangeboden geweest. Het briefje komt uit Frankrijk. Het is kunstig nagemaakt en draagt voor dagteekeriing 6 Februari 1919.Alleen komen de drie laatste cijfers in den rechterhoek niet overeen met het nummer in 't midden van het biljet gedrukt. Fr. 180.00 boor het Belgisch en ook door het Fransch gerecht is een streng onderzoek geopend. Een onderzoek in al de groote banken van ons land heeft echter geen enkel valsch hripfip rlopn .nnir;!*»!/ 1/on Bij de opening van de Hoogeschool te Gent zegde de heer Rector Eeman, ja die is nog steeds Rector, dat in het verloopen jaar 1241 studenten ingeschreven waren. Daar van waren er 1079 in Belgie geboren. De Vlaamsche provinciën leverden 885 studen ten, de Waalsche 141 en Brabant 53. Er waren ook 162 vreemdelingen uit 25 verschillige landen der wereld, Daaronder waren 3 Turken, 2 Bulgaren en 1 Ger maan. Het woord Duitscher wilde van de lippen niet van Rector Eeman. Wij moeten toch met zekere verwondering vaststellen dat vijanden van gisteren gemak kelijker vergiffenis krijgen dan die landge- nooten die onder den oorlog aan de vervlaamschte hoogeschool gestudeerd heb ben. Thans zijn de vier hoogescholen van het land voor hen gesloten. Waarom die hardvochtigheid De bakkers beweren tot het verhoogen van den broodprijs gedwongen te zijn door het stijgen der prijzen van de bloem. Belgie verbruikt dagelijks 3 millioen Kgr bloem en er is slechts een voorraad van 25 millioen Kgr. Dewerstaking bij de vervoerdiensten, de hooge wisselkoers in Amerika, de geringe hoedanigheid der granen in Frankrijk, Italië en Belgie, 't werkt al samen om den brood prijs omhoog te drijven. Twee Socialistische Volksvertegenwoordi gers voor West-Vlaanderen, de heeren Missiaen en Dierkens hebben den heer Mini ster van Economische zaken ondervraagd over de vertragingen welke voorkomen bij de uitbetaling aan sommige geteisterden, alsook over de volgorde waarop de vragen tot vergoeding onderzocht worden. Zij klagen ook dat geene Socialisten deel- maken van de rechtbanken voor oorlogs schade en de scheidsrechterlijke kommissies. De ondervraging gaat Woensdag voort. Dan zal de heer Minister antwoorden op de beweringen van de ondervragers. Bij den aanvang van het debat over de verschillende voorstellen betreffende het Vlaamsch hooger onderwijs hadden zich 17 leden laten inschrijven. Donderdag is de lijst wat langer gewor den. Nog 32 Kamerleden hebben laten we ten dat zij ook hun meening over de kwestie zullen zeggen. Zouden al die woorden wel wat aarde aan den dijk brengen Een Komiteit zamelt geld in om de nage dachtenis van den grooten staatsman te vereeuwigen. Men heeft ceeds beslist een gedenkteeken in brons en in steen te doen maken alsook eene schoolstichting tot stand te brengen. Eerlang zal een borstbeeld van M. Woeste, door het Hof van Cassatie besteld, in de galerij op de eerste verdieping van het Paleis van Justitie te Brussel geplaatst worden. Guido. zaak Ik ben nu leelijk en genoeg veranderd, sprak zij met eenige bitterheid in haar stem: zelfs mijn moeder zou moeite hebben, mij te herkennen. Evenwel was zij daaromtrent nog niet vol komen gerust en peinsde zij op de middelen om zich nog meer onherkenbaar te maken. Het toeval kwam haar te hulp. Toen zij eens een zieke vrouw verpleegde, werd gedurende de maaltijd het geval besproken, dat de kas sier van zekeren bank, die eene aanzienlijke geldsom had ontvreemd, bijna twee jaar zijn losbandig leven te Parijs had voortgezet, zonder herkend te worden.Een der aanwezi gen zegde dat de bedrieger door de kunst middelen van zekeren Deville zoo onherken baar was gemaakt, dat zelfs de geoefendste policiebeambten niet het minste vermoeden op hem hadden gehad. Wie is Deville? vroeg Leontine haastig. Deville, was het antwoord', is de groot ste kunstenaar van geheel Parijs; hij kan het voorkomen van een mensch geheel verande ren en is zoo volleerd in die kunst, dat degenen die onder zijn behandeling zijn ge weest, zich-zelven niet meer herkennen kunnen. Die mededeeling deed Leontine hevig ontroeren. En kan hij zijn kunst op mannen en vrouwen toepassen? vroeg zij, waarbij zij alle moeite moest aanwenden om bedaard te schijnen. Wel zeker; o,p mannen zoo goed als op vrouwen; ik zelf heb er een sprekend bewijs van gezien, was het antwoord. Leontine nam dadelijk het besluit, de kunst des heeren Deville te beproeven. Indien deze haar voorkomen zoo geheel kon veran deren als men beweerde, zou zij met de Gehuwd den 29 October 1862. Zestig jaar getrouwd op 29 October 1922. Heden Zondag dus zullen deze gelukkige echtelingen begeleid van het muzi uit Ons Huis plechtig naar de Hoogmis geleid worden, waar hen eene plat in het hoogkoor zal voorbehouden worden. Na de Hoogmis zullen zij door den heer Burgemeester op het Stadhuis ontva gen worden. Diamanten bruiloften zijn zeldzaam, en ouderlingen zooals deze brave iiede op hunnen ouderdom nog zoo gezond en welvarend," zijn een dubbele zei zaamheid. Hertelijk wenschen wij hen geluk en gezondheid en dat zij het overige hunn jaren in voldoening en onbekommerde vrede mochten doorbrengen. SERAPHIEN en MATH IL D E, Proficiat! in De Heilige Zending was goed voorbereid: elk huisgezin werden gedrukte uitnoodi- gingen rondgedragen en de priesters be zochten ook elke familie; er werd veel gebeden en wij mochten terecht verhopen dat God met ons zou zijn. Wij werden in onze verwachting niet bedrogen. God zond ons ieverige, flinke Missiona rissen, die het katholiek geloof en godsdien stige gevoelens weten wakker te schudden en in liefde doen ontvlammen. Ze zijn volks redenaars die de gevoelige snaar van 't vlaam sche herte weten te treffen en te doen trillen, en de ziel naar omhoog heffen, boven het tijdelijke, het zondige, naar God, naar plicht, naar geluk, naar vrede. Zondag zal de krone spannen over het Missiewerk: 's namiddags vergaderen wij elk in zijne eigen parochiekerk, en gaan vervolgens in stoet naar de markt, waar de verheerlijkingzal plaatshebben, van O. Heer Jesus-Christus! Niemand mag achterblijven; anders zou hij het bewijs opleveren, dat hij aan het oude vlaamsch geloof vaarwel gezeid heeft en een bastaard geworden is in zijn eigen streek. Leve Jesus! Leve zijn Kruis! Groote keus van grootste gerustheid haar geliefd kind kunnen weerzien. Zij vroeg naar zijn woonplaats en ging hem nog dienzelfden dag bezoeken. De kunst, om menschen onherkenbaar te maken, was voor den heer Deville een ware goudmijn. Maar men moet dan ook beken nen dat hij er bekwaam, in was hij maakte er een voortdurende studie van. Leontine werd in een eenvoudig gemeubi-» leerd vertrek geleid, waar de heer Deville haar weldra kwam begroeten. Hij zag haar een poosje oplettend aan, en haar schoon, fijn en lief gelaat boezemde hem meer be langstelling in dan hij gewoonlijk voor zijn bezoekers gevoelde. Reeds bij den eersten blik bespeurde hij dat zij een dame van aan zienlijke familie was; haar eenvoudige klee ding kon hem niet bedriegen. De beschaafde uitdrukking van haar gelaat, de teedere blanke handen, haar fiere gang en voorname houding, alles zeide hem dat zij meer was dan zij scheen of wilde schijnen. Ge wenscht mij te spreken, madam, zeide hij. Waarmede kan ik u van dienst zijn? Ik wenschte een zoo volkomen veran dering van voorkomen te. ondergaan dat ik mij zelfs onder mijn meest vertrouwde vrienden kan begeven, zonder door hen her kend te worden, gaf Leontine ten antwoord. 't Zal moeilijk zijn, een zoodanige verandering bij u te bewerken. Ik wil u gaarne gelooven, maar het moet geschieden. De heer Deville zag haar nogmaals oplet tend aan en zeide: Er is nog één middel op, maar dat zou alle uiterlijke schoonheid doen verliezen. Dat is mij onverschillig, verklaarde Leontine eenigzins ongeduldig. Ik wil een Heer M>UIS VAN LSERDE De nieuwe Burgemeester van Westvleteren. mij dierbaren persoon bezoeken, die gelooft dat ik gestorven ben, beproef dus uwe kunst. Één verandering heb ik reeds ondergaan, al mijn haar is kort afgeknipt. Zij zette haar hoed af; haar hoofd was met korte goudblonde lokken bedekt. Hoe prachtig! riep de heer Deville. Die korte glanzende kleine lokken geven u het aanzien van een kind. Wees zoo góed, mij naar mijn atelier te volgen, madam Ik ge loof aan nw verlangen te kunnen voldoen. Zwijgend volgde zij hem en bevond zich weldra in een allervreemdst uitziend vertrek. Terwijl de heer Deville met de bereiding van een middel bezig was, zag zij ten hoogste verwonderd om zich heen. Het vertrek ge leek eene droogkamer en tegelijk een kabinet van rariteiten, Er waren alle soorten van baarden, pruiken, wenkbrauwen, lichaams- deelen: handen en armen, glazen oogen, gebitten, maskers van allerlei vorm en kleur. In een woord, het vertrek leverde een ge zicht op, dat Leontine zoowel beangstigde als verraste. Mijnheer Deville was zeer vriendelijk en voorkomend; hij verzocht haar, een poosje geduld te hebben, en vertelde haar, terwijl hij met zijn werkzaamheden voortging, enkele geschiedenissen van personen, die zijn hulp hadden ingeroepen. Wat wonder lijke wereld is het toch, en wat al vreemde zaken vallen er in voor! dacht zij. Zij hoorde immers van mannen, die een losbandig leven leidden, terwijl hun echtgenooten door zorg en kommer werden ten grave gesle.ept; van vaders, die hun laatste geld opofferden, om een verloren zoon te redden; van minnenden, die voor altijd afscheid van eikander namen. De heer Deville vertelde haar de eene ge voor Salons en Herbergen bij IN PEN GOEDEN KOOP Priesterstraat, 5,r Poperinghe. Tot heden staat hebvast, dat28 vroi wen als candidaat bij de aanstaande ve kiezingen in.Engeland zullen.optreden. M1' Bertic, gewezen stokhouder, -w£' Maandag morgend te Lorient (Frankrijk) aa het pleiten, toeiv hij alopeens ineenzaktr Men spoedde zich hem hulp te brengen.doc alle zorgen bleven vruchteloos. M' Berti was bezweken aan eene hartkwaal. - Volgens zeer betrouwbare inlichtinge zou er in Ierland eene groote beweging o touw gezet zijn voor herstelling van de vrede tusschen repupliekeinen en nationa listen.De bemiddelaartusschen beidepartije: zou een Kapucijner monnik zijn, E. P Thomas. Twee .Russische oorlogsschepen, di Russija en de Gromoboy en noj andere schepen, zijn bij een storm in di Baltische Zee vergaan. Acht millioen Russen zullen dezer winter, volgens de verslagen van de Ameri kaansche huip-expedities moeten worden ge holpen. Door overstrooiningen in Costa-Rica zijn 15 personen om het leven gekomen. Het nieuw paleis, dat op de Nettumo- plaats te Rome staat, storte in ten gevolge van een hevig orkaan, Twaalf personen werden onder de pui-nen bedolven. Verschei dene dooden reeds werden ontdekt. Een trein komende van Beauvais stond stil op de baan te S. Denis,'toen een reizi gerstrein erop inreed. De botsing was ver schrikkelijk. De twee locomotieven werden omgeworpen en verscheidene wagons ver nield. Er zijn twee dooden en meer dan dertig gekwetsten. Ten gevolge van een brand zijn in een huis 14 personen verkoold gevonden; er waren ook 20 gekwetsten. schiedenis na de andere alsof 't gewone zaken waren. Na verloop van eenigen tijd gaf hij haar een groote waschkom, waarin een donker vocht was, en verzocht haar zich met het vocht goed het gelaat te wasschen. Maar ofschoon zij zicfi met het vaste voornemen om zich te vermommen hierheen begeven had, kwam toch op het oogenblik toen het op de uitvoering aankwamjhaar gansche ziel daartegen in opstand. De heer Deville bespeurde haar aarzeling en dacht dat zij het bejammerde dat haar vel zijn schoone blanke tint zou verliezen. Ge behoeft niet te vreezen, zeide hij, dat dit middel uw vel zal beschadigen, 't is een heel onschuldig watertje, en alle sporen ervan kunnen weer uitgewischt worden door een ander, dat ik u insgelijks zal geven en waarvan enkele droppels, met helder water vermengd, voldoende zijn om aan het vel de oorspronkelijke kleur terug te geven. Ge kunt dus gerust dit onschadelijke middel aanwenden. Hoewel met tegenzin, deed zij wat de heer Deville verlangde, en toen zij gereed was, bleef zij in gedachten verzonken zitten, terwijl hij weer met een ander middel bezig was. Een poosje later verzocht hij haar, in den spiegel te zien. Zij deed het en herkende zich zelve niet. Zij zag een donkerkleurig gelaat met donkere wenkbrauwen, een laag voorhoofd en insgelijks donker haar. Alleen de kleur en de uitdrukking harer oogen wa ren onveranderd gebleven. (Vervolgt. Wekelijksche aankomst van Engelsche wagens Kamions en nieuwe wielen 8 cm. breed, aan voordealige prijzen bij MAR CEL SWAELS, Proven

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1