J HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Nieuwsblad voor Popering.be en Omstreken. STAD POPEMNGHK GROOTE MEET11G over de Hoogeschoolkwestie BET GEHEIM HUWELIJK Gokes - Kolen - fintbraeieten Zondag 19n November 1922. 15 Centiemen. Fragmsni uit «goeie Keerpunt.» BlilBiCllllU "VICTORIA1,. lil 't Buitenland- R Abonaementprijs BERICHTE!, 19e Jaar. Nr 47- Zondag ig November ig22, om 3 u namiddag in de Zaal OSTYN (bij O- L- V. Kerh). Sien ieeft maar eens Lijfrentkas De Voorzienigheid O orlogss ch a de. 'VICTORIA., P olitiek O verzie h t. De begrootingen. Bij de Liberalen. Over Arthur Mulier. Scholen en Kazernen. Na één jaar. In Kamer en Senaat. Testamenten. R. 1ST S I JST T Maatschappelijke Zetel 10, KOESTRAAT, 10, GENT. ïZichtkaarten ten per Jaar In Stad fr. 6.50 In Belgie £,rt 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Sansen^Vanneste, Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERiNGHE Telefoon nr 9. Postoheckrekeniïg nr 15570. PRIJS VB80ÜPIHGEH, Eene inlassching 0.60 et" per regel. 2 ii 1 o 5o et" 3 inl o 45 ctn VONNISSEN, 1 5q fr. per regel. ROUWBERiCHTEH, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voorden Vrijdag inoezonden worden. Kleine berichten teqen den Vrijdag noen. MUNUAAK LEDIG ZIJN. Daar onder in de weide, Daar is een plas Blijft het water stil, het wordt moeras. Loopende water is zoo klaar, Stilstaande water vuil en zwaar. Daar onder aan den wegel, Daar ligt een land 't Word niet beploegd en niet beplant Distelen groeien daar van deeg. 't Slapende land wordt vuil en leeg. Daar onder aan den molen, Daar woont een venl Hij is zeer arm, daar hij niets kent, Ledige handen, leeg van goed, Ledige zinnen, laag gemoed. Em. HIEL. SPREKERS Dokter FRANS DAELS, Professor aan de Hoogeschool van Gent. Advokaat VAN OVERBEKE, van Gent. Volksvertegenwoordiger BOEDT, van Brugge. Men leeft maar eens, dus, zoo besluiten vele lichtzfnnigen, moet men zooveel moge lijk van het leven genieten. Ja, men leeft maar eens En daarbij, niemand weet hoelang hij zal leven. Velen zijn gestorven nadat zij nauwelijks het levenslicht hadden aanschouwd zij smolten weg als voorjaarssneeuw voor de lentezon. Velen sterven in de jaren, dat lichaam en zielvermogens zich het beste ontwikkelen. Zij droomen van de muziek der toekomst en zie, zij ontwaken niet eens meer uit dien droom. Niet weinigen worden weggerukt op het hoogtepunt van hun leven. Zij zijn vol met allerlei plannen, hon derden hebben zij reeds verwezenlijkt, dui zenden plannen hebben zij nog in het hoofd, die zij tot werkelijkheid willen maken om vooruit te komen, om wat hooger op te ge raken, en.., de dood is daar De eene is misschien tachtig jaar oud. Zijn dagen zijn geteld. Of zeventig geworden I Hij zal het tach tigste niet beleven Wanneer wij vijftig jaar tellen, is het hoogtepunt van het leven reeds lang voorbij. Het kerkhof is daar om het te getuigen. Op de tien grafschriften vindt men er zeven en meer, van menschen, die vóór hun vijf tigste levensjaar zijn gestorven. Zeker, men leeft maar eens, en men weet zelfs niet hoelang, of, liever gezegd, hoe kort dat leven zal duren Dus moet men zooveel mogelijk van het leven genieten Zeg dat tot den arme, die 's morgens na een droeven nacht, waarin duizenden zorgen hem hebben gekweld, opstaat en niet weet waar hij vandaag een stuk brood voor vrouw en kinderen zal halen. Men moet hem niet bespotten door te zeggen dat hij moet werken, dat hij niets mag verkwisten en matig moet leven Hij krijgt immers geen werk dagen en weken achtereen heeft hij gezocht, gebeden en ge smeekt, maar tevergeefs, het spook der werkeloosheid zwerft overal rond. Het weinige wat de vader hier en daar nog kan verdienen, is ternauwernood genoeg voor twee personen, en hij heeft acht mon den open te hoaden Zeg aan zoo'n man dat hij van het leven moet genieten 1 Kunt gij meer hoonender spot bedenken Men moet van het leven genieten Zeg dit tot den jongeling, die, terwijl hij zijn zwaren lichamelijken arbeid verrichtte, in de machine beklemd is geraakt, die hem beide voeten afsneed. Eerst heeft hij dc gruwelijkste pijnen moeten verduren, dan werden zijn beenen afgezet en nu ligt hij daar gebrekkig voor het leven. Hoe moet die van het leven genieten Men moet van het leven genieten Zeg dat tot den zieke in het gasthuis, die reeds tweemaal van kanker geopereerd werd, en niet de minste hoop meer heeft te genezen... Och I men gebruikt zoo gemakkelijk een los woord, een holle zinsnede, een gezegde zonder kern. De een stoot het uit en de an deren zeggen het hem na, en denken er niet aan hoe ongerijmd het klinkt en hoe belee- digend het dikwijls is voor een groot gedeelte der menschheid 1 Neen, die duizenden en duizenden diepge troffenen en zwaarbeproefden, moet men iets anders kunnen toevoegen dan de nietsbetee- kenende woorden geniet van het leven Maar er zijn toch ook gelukkigen hier op aarde Zeker, zoo menigeen heeft alles tot zijne beschikking, omdat hij geld, schoonheid, gezondheid bezit, omdat hij hoog in aan zien is. Geld regeert de wereld. Immers, het geld maakt oneffen paden glad geld opent zoo wel de poort van het paleis als de deur der hut. De schoonheid wordt bewonderd, benijd, gevleid en gediend. Gezondheid is de eerste vereischte voor levensgeluk. Aanzien kweekt ontzag en rechtvaardigt menig optreden. Maar nu de vraag: hoe moet men genieten? Haastig, onbeteugeld, of langzaam met berekening Wanneer men snel en teugelloos genieten wil, verteren de krachten van lichaam en zielde geest verstompt, het hart versteent, het lichaam wordt door ziekten ondermijnd. Wil men langzaam genieten, dan komt men in strijd met de hartstochten, die nooit te verzadigen zijn. Zij vergallen alle genot. Betoom u nu en dan, en zij kwellen u op onuitstaanbare wijze bevredig ze en zij s'eepen u mede in den afgrond. Overbekend is de geschiedenis van den man, die niet alleen behoorde tot de rijksten onder de rijken, maar een koning was met overvloed gezegend, die over zooveel be schikte als eeuwen lang geen enkele sterve ling meer ten deel viel. Hij genoot volop, nu eens langzaam, dan driftig nu eens zette hij den beker van het genot maar even aan de lippen, dan weder dronk hij daaruit met voile teugen. Niets ontzegde hij zich en elke behoefte werd voldaan. En op het einde van zijn aardsche loop- j baan legde hij, Salomon, al zijn ondervin- dingen, al zijn indrukken neer in het gedenk waardig boek De Prediker», dat in de jH. Schrift is opgenomen. Het slot van het boek luidt Gedenk uwen Schepper in de dagen uwer jeugd, vóórdat de tijd der kwelling komt en de jaren naderen, waarvan gij zult zeggen Ik heb er geen behagen in vóór dat de zon en de maan, en de sterren er- duisteren dat wil zeggen de krachten van geest en lichaam en zintuigen vermin deren vóóraleer het slof wederkeert tot de aarde, waaruit het genomen was... Hooreri wij het einde zijner rede Vrees God en onderhoud zijne geboden want dit is geheel de mensch en al wat er geschiedt, zal God in liet oordeel brengen, zoowel het goed als het kwade. Mengelwerk van «De Poperinohenaar» 22 ROMAN Weldra kwam nog een ander verlangen bij haar op; hoe gaarne zou zij haar kind van nabij beschouwen en zich door haar hooren toesprekenMaar hoe zou haar dit gelukken? Den daaropvolgenden Zondag had de dochter van vrouw Binder, die op Win dischkrona diende, haar uitgangsdag en kwam dien als gewoonlijk bij haar moeder doorbrengen. Johanna zoo heette het meisje vond veel behagen in de vriende lijke vreemde vrouw met het donkerkleurige gelaat en was voortdurend met haar in gesprek. Toen Leontine met moeder en dochter zat koffie te drinken, luisterde zij met genoegen naar de mededeelingen van Johanna aangaande de liefderijke behande ling, die zij in iiaar betrekking genoot, en over de goedheid en menschlievendhejd van den eigenaar van het landhuis. Zij bemerkte daaruit dat haar echtgenoot door allen werd bemind en voor zijn ondergeschikten zeer vriendelijk en zorgzaam was. En wat de kleine Elfriede betrof, deze werd op Win- dischkrona evenzeer vergood als men in 't ouderlijk huis haar had gedaan. Leontine gaf te kennen dat zij veel van kleine kinderen hield, en nu scheen .aan de verhalen van Johanna geen einde te zullen komen. Zij vertelde van de kleine Elfriede eeu menigte zaken, die het hart der arme moeder van vreugde deden kloppen, maar tevens van ijverzucht deden blaken, Achal die vreemde lieden mochten zich in 't bijzijn van haar kind verheugenzij hoorden haar Zoo is het. Men leeft maar eens daarom moet men God vreezen en Zijne geboden onderhou den. Wie God vreest en Zijn gebod onderhoudt, dus in staat van genade leeft, heeft niets te vreezen. Hij is ieder oogenblik bereid te sterven, waar en wanneer de dood hem ook moge treffen. Zoo komen wij dus tot het besluit, dat wij, daar we slechts éénmaal leven, heel goed moeten leven. En goed leven btteekent niet zijn hartstochten bevredigen, aiaar God dienen. Gods geboden onderhouden is de bron van tijdelijk en natuurlijk, ook van eeuwig geluk. L. EYKHOLT. De leden geboren in December tot en met Augustihebben hun iijfrentboekje en ook een dubbel van hunne steekkaart ontvangen. Die steekkaart bewaren zij tot in 1923, wanneer zij komen storten voor dit jaar. Dan teekenen wij daarop hunne storting van 1922, de toe lagen en de rente. Velen verstaan de cijfering niet aangeduid op de steekkaart. Hun eerste werk is een oogslag werpen op de laatste kolom, alwaar er staat Rente op 65 jaar En menigeen is verwonderd omdat hij zeker is zijn pensioen vroeger aangevraagd te hebben. Onze leden moeten weien dat al de pensioenen of renten van de leden der lijf- rentkas gerekend zijn op 65 jaar en dat is zoo voor geheel het land. Doch men leze eens de laatste zijde van de steekkaart en daar staat kiaar en duidelijk dat, wanneer iemand zijne rente vroeger begeert dan aan 65 jaar, hij de lijfrentkas drie jaar op voorhand moet ver wittigen. Dus, iemand begeert zijne rente aan 60 of 55 jaar, dan moet hij hiervan ken nis geven aan ons wanneer hij 57 of 52 jaar oud is. Wil hij weten hoeveel hij trekken zou aan dien ouderdom voor hetgene hij reeds ge stort heeft, dan moet hij enkel de laatste "HM'.»"» babbelen en zagen haar spelen, en haar zelve, de moeder die het zoo innig lief had, was dit niet gegund. Komt ge wel eens met het kind hier heen? vroeg zij aan Johanna. Het meisje lachte. "Met de kleine prinses? zeide zij. Waar denkt ge aan? Mijnheer Seewald zou haar in geen geval aan iemand zoo ver medegeven, zoodat hij niet over haar waken kon. Vervolgens wendde zij zich tot jhaar moeder met de woordea 'k Had bijna Hets vergeten, lieye moeder! De huishoud- ?ster, juffrouw Vogel, heeft me gevraagd of ik ook een goede naaister wist. De naaister die wij tot nu toe hadden, gaat trouwen. Nu moeten we een andere hebben, maar heel spoedig, want er moet veel voor de kleine prinses gemaakt worden. Weet u er ook een? Leontine kreeg dadelijk een goeden inval. Zou ik me daarvoor niet kunnen aanbieden? vroeg zij. Ik zou gaarne hier willen blijven, als ik door arbeid in mijn behoeften kon voorzien, en ben met alle vrouwelijke hand werken bekgnd, Johanna zette een bedenkelijk gezicht, maar Leontine vatte haar hand en drukte die teeder. Ge zult mij een grooten dienst bewij zen, sprak zij dringend, als ge voor mij een goed woord zult doen, en ik zal er u altijd ^dankbaar voor zijn, Indien 't u gelukt mij de j betrekking als naaister op Windischkrona ,te bezorgen. ik zal mijn best doen, antwoordde Johanna. Misschien wil juffrouw Vogel uwel aannemen. Er is echter ook verstelwerk. j Alles is mij wel, zei Leontine haastig. Ik zal allen arbeid met genoegen verrichten. Och, lieve Johanna, spreek voor mij. Ge Ivindt het immers goed vrouw Binder? Vrouw Binder had er niets op tegen, en ingeschreven rente vermenigvuldigen door het coefficient aangeduid langs onder op de keerzijde. Dit coefficient staat nevens het jaartal. Bij voorbeeld ik wil mijne rente aan 60 jaar. Het coefficient is 0,604. Ik ver menigvuldig de laatste rentesomine van mij ne steekkaart door 0,604. Begeer ik dc rente aan 55, dan vermenigvuldig ik door 0,393. Bemerk wel dat die rente is voorde gestorte somme en telkenjare, indien men voortstort, vermeerdert. Op de steekkaart staan zes kolommen, ge scheiden door een dikke lijn. 1® kolom Maand en jaar der storting. Wij mogen slechts storten in de geboortemaand van het lid. 2® kolom Niets, want eene kwijting krijgt men bij iedere storting. 3» kolom Het storten in de lijfrentkas, 'tzij met afgestaan, 't zij met voorbeiiouden kapitaal. 4® kolom Het voorbehouden kapitaal dat moet terugkeeren aan de erfgenamen bij sterfgeval van het lid. Men mag altijd dit voorbehouden kapitaal afstaan om zijne rente te vermeerderen. 5® kolom De toelage die men ontvangt van den Staat, zijnde 60 centiemen per frank tot 15 frank voor de personen geboren van 1870 voort. 6® kolom De rente op 65 jaar. Boekje en steekkaart blijven in bezit van het lid. De leden geboren in September, Oktober en November zullen verwittigd worden van zoohaast wij hunne steekkaart ontvangen. Eensdaags zal het Viaamsche volk reke ning vragen, vooral aan de Vlamingen, die, door fortuin of bediening hooger staan dan het eigenlijke volk, en dit volk verloochen den, door hun onvlaamsch gedoe, méér, te gen dit volk dat zoo onmenschelijk leed, 'tzij voor, 't zij bachten de Kupe judas ten en de scheldwoorden aktivist, boche uitzabberden, hetzij ze dit deden uit ver bastering, of om uit te schijnen in de oogen van de grooten, van alwaar eer en gunst afwaait. Het zijn onze Viaamsche jongens, die den Yzer met hun bloed boenden en de zege praal voorbereidden. Het zijn de Vlamingen, die de grootste steun zijn van den troon, en, als 't nood doet,zullen het nog de Vlamingen zijn, de echte Vlamingen, die den troon zul len redden. Maar, recht is recht, en, de Vlaming, als Vlaming, vraagt zijn recht noch min noch meer. RECHT Of meenen de Viaamsche franskiljons, dat ze, met den naam van aktivist uit te slingeren, naar alwie niet verduikt dat er Vlaamsch bloed in hem vloeit en een Viaam sche ziele in hem huist, meenen ze dan alles gezegd en Vlaanderen doodgeklapt te heb ben Arme kindjes Z'hebben hun eigen weerde verguisd en een spoorslag ter vol- herding aan hun tegenstrevers gegeven. De Vlamingen zijn moede van bespot en veron gelijkt te zijn. Neen, de Vlamingen zijn geen aktivisten. De Vlamingen zijn vaderlanders, maar zij willen geen bastaards meer zijn. Ze willen niet meer verdragen, dat, wanneer een voor aanstaande Vlaming het gevang binnengaat, onder beschuldiging ran landverraad men het hoonend gebaar aanneme,alsof men geheel Vlaanderen den bak ingooide. En dit willen ze nog allerminst meer verdragen van deze Vlamingen, die, ontaard genoeg, zich epileptisch verheugen, om den slag, hun ei gen volk toegebracht. De scheldwoorden boche en aktivist heb ben geen reden meer van bestaan de Vlamingen immers hielpen den duits hier buiten gooien't Vrijbosch kan dat ge tuigen. Flamingant is geen scheldnaam, maar wei, voor edele zielen, een eeretitel. Het aktivisme stierf uit met den vrede. De eigenlijke beteekenis van het woord aktivist i6 konkelfoezeling met den duits en dit ging er wat erger In Walonie dan in Vlaanderen. Nemen wij, om klaar te zijn dat het aktivisme met Duitschland vrijde. Zoo wel Bon Hewel, het franskil jonisme vrijt met Frankrijk. Het eene is het eene en het andere is het andere. En de eel t Viaamsche belgen staan er zeer schoon tusschen. Een edele Belg en edele vaderlander is deze, die noch hier, noch daar overhelt en geen zoenen uitdeelt, noch al 't Oostennoch ai 't Zuiden. Een schoone Waal blijft in Walonie in Belgie en een schoone Vlaming blijft te Vlaanderen in Belgie. De eene is zoo een belglsche Waal en de andere een belgische Vlaming. En beiden staan er vast, als op een voetstuk van graniet, genageld op hun grond, Waal zijnde dweersdoor, Vlaming zijnde dweersdoor, Belg zijnde dweersdoor, Aktivisten en Franskiljons zijn de twee uiteinden. En de middelmaat is de beste. Edward Vermeulen. Johanna beloofde dat zij er nog dienzelfden avond met de huishoudster over spreken zou en Leontine den volgenden dag iets zou la ten weten. De belofte vervulde Leontines hart met hoop en vrees. De bedroefde moeder bracht een dag in pijnlijke onzekerheid door. Tegen avond echter kwam van Windischkrona een bood schap, die haar hoop en moed schonk. Johanna liet zeggen dat de huishoudster haar eens wilde zien, en als zij haar beviel, zou zij haar dadelijk voor vele weken werk kun nen geven. Juffrouw Werner moest, als zij die had, vooral een aanbeveling mede brengen. Leontine dacht er in 't geheel niet over, of zij wel in staat zou zijn haar taak te vervul len. 't Was er haar slechts om te doen, in 't huis van haar echtgenoot te mogen komen en in de nabijheid van haar kind te zijn, en dit denkbeeld hield haar geest zoo geheel bezig, dat zij aan niets anders kon denken. Toen zij eindelijk zooveel zelfbeheersching had verkregen, dat zij kon overwegen wat van haar gevorderd zou worden, zag zij ontsteld naar hare kleine handen, die de naald nooit anders hadden gehanteerd dan voor haar genoegen en verstrooiing. Maar zij had onder de leiding harer moeder alle vrouwelijke handwerken grondig geleerd, en zij hoopte dat de liefde haar kracht zou schenken en moed om te volharden. Alleen de verlangde aanbeveling baarde haar eenige zorg, doch gelukkig herinnerde zij zich juffrouw Dornfeld, de hulpvaardige weduwe, die haar zoo goed had ingelicht toen zij naar een woning zocht, en dadelijk begaf zij zich tot haar. De weduwe Dornfeld gévoelde zich altijd zeer gestreeld, wanneer iemand vertrouwen in de laatste zitting der Scheidsrechter-'] lijlce Kommissies werd de schade op len Au- j gusti 1014, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WAESTEN. fr. 1866. 1424. 868. 1800. 2800. 2568. 1190. 396. 810. 900. 920. 4345. 1017. 240. 304. 3333. 260. 82. 166IO. '2075. 5155. 28.50. 1440. 4672. 1700. 2620. 70650. 1880. 5695. 890. 25740. Knockaert Julieii Corselis Elie Blieck Eniile Provost Paul Jourdin A. Vandemaele Aithur Leclercq Louis Rosa Marguerite Leterme Aithur Meersdom Werquin Léon We Bossaert Henri Poupaert Joseph Degeest Febronie Verhoest Camille We Menot Pierie VLAMERT1NGHE. Swaenepoel Charles Therry Alphonse Hosdez Cyrille Cailliau Emeric Bouton Petrus Couttenye Santil DICKEBUSCH. Timperman Camille Lesecq Henri We Knockaert WESTOUTER. Vandevoorde Maria We Cappoen VyQRMEZEELE. Vermeersch Hector We Sophi» Mazemsn Molein Floris Everaert Marie We Masschelein Menu Camille ZILLEBEKE. Decat Cyrille ""•"i amw Agentschap te bekomen bij Yperstraai, 64, MEENEN. 8120. Woensdag werd het onderzoek der be grootingen in de afdeelingen der Kanier aangevat. De socialisten hadden voorop reeds beslo ten in de afdeeiing tegen de verschillende budgetten te stemmen. De Christen-democraten hebben de .be grootingen onderzocht vooral met het oog op den toestand van het personeel, zoo bo- dienden als werklieden. Zij zullen trachten hier of daar den toe stand te verbeteren. Tot nu toe weet men zeker dat -zes libera le Kamerleden voor de vervlaarGsching der Gentsche Hoogeschool zullen stemmen. Dit zijn de heeren Franck en Pec her, van Ant werpen Neven, van Tongeren; Lansbo- relle, van Mechelen Boedt, van Brugge en de Jaeger, van Tienen. Zes van de drie en derièg, het is weinig zegt hetLaatste Nieuws Inderdaad. Onze vriend Arthur Muiier is ziek. De doktor vindt hem steeds lijdend aan dezelf de kwaal die hem in M*i laatst zoo erg heeft aangetast. Er is veel sprake van zijne in vrijheid stelling. Mocbt hij tijdig aan z;ijne beangstigde familie worden teruggegeven, opdat de noodige rust zijne geknakte ge zondheid hersteile. Door het ministerie van Kunsten en We tenschappen is er voor 1923 maar 3 millioerr voorzien voor het bouwen van scholen. De buitengewone begrootiug van het ministerie van Landsverdediging voorziet ruim 20 millioen voor het oprichten van ka zernen. De eerste zittijd van tie wetgevende Ka mers, gekozen bij toepassing van de herzie ne grondwet, is ten einde. Het is niet ongepast, in onzen tijd van democratie, eens na te gaan wat onze vertegenwoordigers in Kamers en Senaat verricht hebben In het bestuur van het Land en ten bate van hun volk. Ons volk heeft het recht en ook den plicht te weten hoe het bestuurd wordt. Eerst eenige cijfers ter herinnering. De wetgevende kiezing had plaats den 20 November 1921. De Kamer, alsdan gevormd, bestaat uit 81 Katholieken, 67 Socialisten, 33 Liberalen en 4 Fronters. I11 den Senaat zetelen 73 Katholieken, 52 Socialisten en 28 Liberalen. Daarvan wer den 93 Senaatheeren gekozen door het volk, 40 door de Pro\ incieraden en 20 door de Senatoren zelf. Het Ministerie Theunis bestaat uit 6 Katholieke Ministers en 5 Libc ralen. De werkzaamheden werden door Minister Theunis ingezet met eene regeeringsverkla- ring, die weken lang besproken en eindelijk goedgekeurd werd. Wat beloofde Minister Theunis zoo al? 1. Er zullen allerhande besparingen ge daan worden. Leenigen zullen aangegaan en ook belastingen gelegd worden. 2. Belgie wenscht den last der bewape ning te verminderen. 3. Een economisch verbond met Frankrijk en zoo mogelijk met de naburige landen dient aangeknoopt te worden. 4. De Viaamsche Hoogeschool moet in dezen zittijd tot eene oplossing kamen. 5. De sociale wetten moeten op eene ver standige manier toegepast en uitgebreid worden. 6. 't Verwoeste Belgie moet hersteld worden. Dit zijn de hoofdpunten der regeerings- verklaring. Wat werd er daarvan uitgevoerd en wat niet 1. De leeniiig der verwoeste gewesten kwam er en zoo ook kregen we zaad in 't bakske om onze oorlogswonden te genezen. Er werd geheel veel gesproken van be sparingen, doch of er daar wel iets terecht kwam durven wij niet verzekeren. Als het zoo is, des te beter. Van nieuwe belastingen hoorden wij ook niet, bijzonderlijk niet van de belasting op hetgroote kapitaal, waar onze geldmannen eenen heiligen schrik van hebben. Intussdaen zijn, volgens de begrootingen van 1922,'s lands schulden met 240 millioen aangewassen. En ons frankske! 't Beestje is jaan 't kwijnen. Als het maar aan de tering niet lijdt, dat geneest zoo moeilijk. Het voorkeurrecht van Belgie bij de be talingen van Duitschland blijft gehandhaafd. .Maar wij zitten nog steeds met onze milliar- dpn Duitsche marken. 2. De wet op het soldaatje-spel kwam nog niet op het tapijt. De militaire slokop viert .nog steeds hoogtij in Belgie.'t Is onge- iukkig", maar 't is zoo. 3. Er kwam geen economisch verbond met Frankrijk en zelfs geen militair verbond met Engeland. Eene overeenkomst kwam tot stand tusschen Belgie en het Groother togdom Luxemburg. 4. Al hat mogelijke werd gedaan om de bespreking over de Viaamsche Hoogeschool te verdagen, zelfs om stokken in het wiel te steken. De Zittijd, waarover Minister Theu nis sprak, is ten einde en slechts hebben enkele Volksvertegenwoordigers de bespre king van het Hoogeschool-vraagstuk inge zet. E11 nog zeggen Vlaanderens vijanden dat het de Viaamsche voormannen zijn die Vlaanderens wonde willen laten bloeden! 't Is eene schande. Van eenen anderen kanf, de wet op het Vlaamsch in de besturen rm>est met Nieuw jaar in voege komen. Van eene eerlijke toepassing dier wet zagen wij Ae schaduw nog niet en er hoopte zich eenen berg van klachten op. 5. Slechts twee sociale wetten kw'.amen tot hun volle recht: de wet op de arbeids overeenkomsten voor bedienden en de w°.t die eene staatspremie toekent aan tiendui zend goedkoope woningen.. Het wetsontwerp op de openbare liefda digheid even als toet ontwerp van huis- huurwet hebben ellenlange besprekingen uitgelokt. Maar ter oorzake van een mee- niugsverschil tusschen Kamer en Senaat zijn die ontwerpen nog niet tot wet kunnen komen. Wie weet wanneer die vraagstuk ken, die vao een groot sociaai belang zijn, maar opgelost geraken. Over de 8 uren wet was et «sne groote ondervraging, maar, zooals met irocest alle ondervragingen, men deed gelijk Vader -Catszegde... men liet de zaak zoqj&s ze v/as. 6. Op het front werd eene ernsüige poging gedaan tot herstelling en er werd veel ge-f botiwd ook. De betalingen der schadever-' goeding gingen hunnen slekkengang voort. De begrootingen, even als meest alle wet ten, werden gestemd door de Katholieken en ie Liberalen tegen de Socialisten. De Hronters onthielden zich gemeenlijk. Watck Volksvertegenwoordigers van het Y percche betreft, M.Colaert en' M. Missiaen wttrden herhaaldelijk inde bespreking ge- me «®d. Zij hadden het meest o\ 'er schade- ver panding, 8 urenwet en beter.* te&iver- bino'itojgen. WIj (kwamen M. Butaye nooit te fhooren in de Kamer, maar hij stelde de M tdisters schriibeiiijk nogal veei vragen en hij hi 'fiid.sp verscl billige plaatsen regelmatig z bitirig om kk ichten te vernemen of inüchtinge t geven. Wat de Senaatheeren bdreft, M. Vande-j voorde, vertegenwoordiger der Christenej werklieden, was eiken maand te spreken in, Bij het vergaan van twee schepen op het Volkshuis en wie naar hem geweest is de Japaneesche kust, zijn honderd vijf en weet Lest hoeveel «kalan.cn» hij telkens dertig Russische vluchtelingen verdronken, had. Hoeveel personen zouden de andere Senaatheeren wel kennen? Zij vertegen woordigen nochtans ook het volk. Ziedaar het voornaamste wat het eerste jaar ons gaf. Wij weten het, besturen is moeilijk, voor al in deze tijden. Onze uiterste wensch is, dat de wetgevers zooveel mogelijk in voeling blijven met het volk dat hun volk is. Steunend op den gezonden volksgeest, zoo zullen hunne wetten ook doortintelen van gezonde democratie. Den tweeden Dinsdag van November van elk jaar hernemen de Kamer en de Senaat hunne werkzaamheden. Dinsdag laatst is de nieuwe zitting 1922- 1923 van het parlement geopend. In de Kamer was het M. Strauss die het voorloopig bureel voorzat. M. Visart, de burgmeester van Brugge is het oudste Ka merlid doch hij was door onpasselijkheid afwezig. M. Brunet wordt, schier met algemeene stemmen, opnieuw tot Voorzitter van de Kamer gekozen'. Hij is zeer gevoelig aan dien blijk van genegenheid komend uit alle politieke partijen. in de Senaat zit Mgr. Reesen als oudste Senator de openingsvergacjéring voor. M. 't Kint de Roodebèke, Katholieke Senator, wordt met 130 stemmen op 135 tot Voorzitter van den Senaat gekozen. in aansluiting met wat wij verledene week zegden over testamenten moeten wij het vol gende mededeelen Alle wettige afstammelingen van broeders en zusters van den overledene kunnen erven zonder testament. Volgens de wet v. 11 Oct. 1919 erven zelfs zonder testament, de wettige erfgenamen van Onkels en Tanten van den overledene In deze twee gevallen mag men boven den vierden graad gaan, want dan bestaat er vertegenwoordiging die toelaat op te klimmen. Een persoon sterft. Hij laat alleenlijk na een achterkleinkind van zijne zuster (5° gr Het erft zonder testament. Iemand sterft en laat enkel een kleinkind van zijnen oom na. (5e graad.) Ook dit klein kind erft zonder testament. Integendeel, iemand laat alleen het klein kind na van zijnen grootoom, (5® graad) het zou zonder testament niet erven. Guido. in haar stelde en haar hulp inriep, vooral indien zij daardoor gelegenheid kreeg, zich op eene goede daad te kunnen beroemen. Zij luisterde niet alle aandacht naar Leontine, toen deze haar een eenvoudige en kerte ge schiedenis vertelde, waarbij zij voo rgaf dat zij haar echtgenoot en kind door den dood had verloren; dat zij nu geheel alleen in de wereld stond, zonder vrienden of bloedver wanten, die haar konden heljpen, en dus moest trachten haar levensonderhoud te verdienen. Bruchthal beviel hf.ar zeer goed, voegde zij er bijzij was in alle vrouwelijke handwerken bedreven, en juffrouw Dornfeld zou haar ten hoogste verplichten, als zij door haar invloedrijke aanbeveling haar eenige naaihuizen kon bezorgen. De weduwe was daartoe dadelijk bereid. Iemand die goed met de naald kon omgaan, zou, meende zij, te Bruchthal en in den om trek werk genoeg vinden. Er werd dus afgesproken dat, juffrouw Louiza Werner, als zij zich bij de huishoud ster op Windischkrona zou aanbieden, zich op juffrouw Dornfeld kon beroepen. Alvorens Leontine zich naar Windisch krona op weg begaf, beschouwde zij zich lang en opmerkzaam in den spiegel, 0111 zich te vergewissen dat zij niet behoefde te vree zen herkend te worden. Zij meende volko men gerust te kunnen zijn. De donkerkleuri ge, somber uitziende vrouw met 't korte zwarte haar, dat op haar voorhoofd viel, had niet de minste gelijkenis met de lelie blanke Leontine Seewald met het lange, golvende goudblonde haar en het hooge voorhoofd. Zelfs indien ik mijn man ontmoette en met hem sprak v u hij me niet herkennen, zeide züzelve, ik behoef niet be zorg te zij» <1 Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma A. 92-94, G DE COCK, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOT KLEIN. Naar bericht wordt, zijn bij een brand op een rivierboot, welke passagiers bracht van Shanghai naar het eiland Tsung Ming, aan den mond der Jang-tsekiang, tweehon derd personen omgekomen. Hyla (Eilanden van Hawaï) Een springvloed heeft hier verschillige booten losgerukt en medegevoerd. Men spreekt niet van slachtoffers. Antofagosta, In deze stad is heter erger toegegaan en heeft de springvloed meer dan 10U dooden en verschillige gewon den gemaakt in de stad van Capiapo. Uit Berlijn wordl aan de Petit Pari- sien gemeld dat volgens de laatste balans der Rijksbank er op hetoogenblik in Duitsch land voor een bedrag van 517 milliard bank biljetten in omloop zijn. De pokken heerschen in Londen. De geneesheeren hebben de handen vol met de nenting van de bevolking. Men vreest dat de besmetting den heelen winter voortduurt. Men heeft te Rotterdam, Holland, in hunne slaapkamer, de 27 jarige vrouw en hare twee kinderen, 5 en 4.jaar oud door de gas verstikt gevonden. Er moet een ongeval in het spel zijn,een gaskraantje bij vergissing open gebleven zijnde. Een kostganger van het verbeteringshuis van St-Etienne,heeft er in het veld het 10 ja rig meisje Laurendon vermoord. De misdadi ger heeft het kind afschuwelijk mishandeld en dan met een mes den buik opengereten. Te Gendringen, in Holland, kwam D., landwerker van de markt, waar hij een var ken verkocht had,te huis. Hij legde het geld op tafel en zijn klein knaapje van 4 jaar wierp het geld in het vuur. D. schoot in woede, greep eene bijl en kapte het kind de twee handen af. Bij dit afschuwelijk schouw spel viel de moeder dood ten gronde. De man werd 's nachts aangehouden hij was razende zinneloos. In Chili heeft eene vreeselijke aardbe ving plaats gehad. Gansche streken zijn verwoest. De slad Coguimbo is totaal ver nield. Er zouden 1500 dooden zijn en hon derden gekwesten. 35.000 personen zijn zonder woonst. De Fransche vlieger Guillard, 19 jaar oud,opgestegen te Buc, wilde neerdalen op het oud vliegplein van Chartres. Opeens sloeg het tuig om ,de vlieger plofte ten gronde en bleef op den slag dood. Te Ezicavo, op Korsika, is een rotsblok die minstens 6.000 kilos kan wegen, van 800 meters hoogte te midden van het dorp geploft. Daar al de bewoners in het veld waren, zijn er geene ongelukken van per sonen te betreuren. Te Kostantinopel is de toestand nog altijd zeer gespannen. De Turken blijven bij hun eischen zoodat er groote onrust heerscht onder de bevolking, waarvan ccr. groot gedeelte de stad verlaat. Te Napels iseen naftereservoir ontploft. Het vocht, liep al brandende in zee met het gevolg dat verscheidene schepen in brand geraakten en beschadigd werden. ïales ad. iter'frjk jaise .of ilde zij Een paar uren later was zij op krona met de huishoudster in gcisprek en stond kalm en rustig haar onderzi veleenden blik door. Zij beviel juffrouw Vo ?el zeer door haar manier van spreken, hare "lieflijke stem, wellevendheid en vriendelijkh. Wel had deze iets tegen haar u Leontine toch geleek wel een Fran een italiaansche, maar niettemin v het met haar beproeven. Zijt ge weduwe? vroeg zij. ik heb mijn echtgenoot verloren,, .anf woordde Leontine, en juffrouw Vogel vrceg dienaangaande niet verder. Ge moet er op rekenen dat ge h ver h 1 huis moet slapen, hernam juffrouw Vogel, want 't zou lastig voor u zijn, eiken avond naar Bruchthal terug te keeren en eiken morgen den langen weg hierheen af te le;ggen Ik" wil met liet grootste genoegen alles doen wat ge verlangt, betuigde Leontine. Zoo hoor ik het gaarne, zei nu juffrouw Vogel, ik houd van gewillige menschen, en een goed woord vindt bij mij altijd eene goede plaats. Indien ge alles naar behooren kunt maken, zullen we het met elkander wel kunnen vinden. Ik zal voor u een werkka mer laten fji orde brengen, waar ge ook kunt eten, benepens een slaapkamer, en hoop dat ge alles naai uw zin zult vinden. ik ben u ten hoogste dankbaar, riep Leontine vezheugd. Juffrouw Vogel zuchtte. Die eenvoudige bescheidene vrouw was iemand met wie zij, dit had zij dadelijk ingezien, vertrouwelijk zou kunnen omgaan. Zij was te voorzichtig, om veel te zeggen, maar gaf toch te kennen dat het in den laatsten tijd opWindischkrona niet volkomen naar haar zin was gegaan. Er waren twee dames te gast en zulke gas ten veroorzaken gewoonlijk veel druk,te, Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale handelszaken. Naam!. Venn. Voorheen O. VAN DEN BOSSCHE Co. Kapitaal 3.000.000 fr. AGENTSCHAPPEN Poperinghe, Groote Markt, 28, tel. 89 <5 90. Vsurne, Ooststraat, 64, tel. 7 76. Dixmuda, Zwarte Nonnenstraat, tel. 44. Moescroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. Baveren Agent Heer Joseph TAHON, Gemeentesekretaris te Layseie Beveren. Langaimark, PoelcapeSSa 1 Voor alle inlichtingen wende men zich ^ixschoote, Boasingha bij M. MUYSSEN.gem.sekr. Langemark Wytschaata, Meassen, Holiebeko Agent: Heer FOURNIER, Kentrnal, Wulvarghern, Lecre Burgemeester, Wytschaete. Noordschoote, Reninghe i AgentM. Maurice BAILLEUL, ge- Zuydschoofe, Merckem i meentesekretaris te Noordschoote. Bijkantoren; Gent (Doek), Brussel, Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Stavele. Algemeene Bestuurder voor West-Vlaanderen FORREST L. Alle Bankbewerkingen en in het bijzonder het koopen en verkoopen van aile vreemde munten aan de voordeeligste koersen. Windtsch- vooral als er geen ,'sosek en .meenen üt gasten d meesteres is, want dan gasten de heerschappij te kunnen voeren, zij'zqnde er hartelijk blij om zijn als l nijnheer Seewald weer gehuwd was. Toen zij haar klaaglied geëindigd had, vei "volgde mejuffrouw Vogel: hidien ge niet door.igts anders verhinderd wora't, kamt ge dadelijk, hier blijven. Ik heb eenen heelen stijpel tafelgoed te merken en weet niet hoe ik er den tijd toe zal vinden. Ik kan er dadelijk mede beginnen, zei Iv&witine, want niets belet mij hier onmjdde- mijne taak te aanvaarden. |';<ffr0!uw Vogel bracht haar nu naar een kleine twaar net ingerichte kamer, die een vriendel °P Uen tuin hatl- Een hoop tafelgoed ia op de tafel. inriioM lets nood'g hebt, moet ge L 'ei juffrouw Vogel en liet rt. aar schellen, Le online alleen. \7oor de eerste M zat zij alzoo in de n}a1" «oot. Onwillekeurig won ng van haar echtge<. mej hetgeen die vergi eleek zij haar toestano (jen gewonen had k unnen zijn, indien alles '-kige jonge loop ihad gehad. Als een gelu^ .ojgj, ()m vrouw had zij dit huis moeten beti g'evai er de m eesteres te zijn, en dit zou he. he- zijn ge» eest, indien haar gade haar hau ,n mind. M.aar zij mocht daar niet aan denkc en zich tit ver haar eigen dwaasheid herinne ren, wazrv 'oor zij nu zoo bitter moest lijden. Door haar eigen dwalingen moest zij thans in het prachtig ingerichte huis van haar echtgenoot als een loontrekkende dienares werken, in plaats van er als meesteres geëerd en bemind te worden. Zij beijverde zich nu om haar werk goed te doen. Met haar zachte, aan den arbeid ongewone ham ien ging 't in den beginne tamelijk moeilij k, maar zij begreep dat 't voor alles zaa<k -tvas, de gunst der huis houdster te verwerven en om dit doel te be reiken, spande zij al hare krachten in. Terwijl zij zoo over haar werk gebogei zat, hoorde zij plotselings op korten afstan- een kinderstem. Zij ontstelde hevig op da geluid, en 't werk ontviel hare handen. Dat is zij, mijne Elfriede! mornpeki zij. Haar hart begon vroolijker te kloppet zij gevoelde zich aanmerkelijk getroost was nu immers met haar kind onder 't zelfér dak en in haar nabijheid. Na al hetgeen wa' voorgevallen zag zij daarin een blijk dij Voorzienigheid. Dien nacht was zij wonderlijk opgeruiino dat zij op Windischkrona een verblijf ha gevonden. Zij zou er haar geheel lever) wi len blijven. Hoewel zij voor haar echtgene en kind onbekend wilde zijnkon zij nit vuriger wenschen dan daar te mogen vi toeven, waar zij hare geliefden, vaak z kunnen zien. XIX. in een der elegantste kamers van 't lan huis Windischkrona zaten de gasten van di eigenaar, mevrouw Siegel en hare dochfi Veronika. 't Was de kamer, die Bertra Seewald voor zijn gade zoo fraai mogelj had laten inrichten. De meubels, tapijti 't behangsel, de gordijnen, schilderij® Heelden en tafeltjes waren prachtig 5 l aakvol. Een Psyche van wit marmer m sm. bloemen aan tiaar voeten en een Fiof p urandje met purperen heliotropen'! t hpiópk r 'n de hancl Pr'jKten in' wit neiuek rvan vens{ers bijna van f, kamer, wac< l(,D liepen en het uitzi zoldering tot u -tukkeiijken tuin. gaven op den ve. (Vervolgt: öiweeJe dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1