Bank voor Handel HijMd HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperingb nanachiem VICTORIA,, west-waalmeren. OPENING van net Bijkantoor POPERINGHE HET GEHEIJW HUWELIJK Apotheek Frans Van de Plas Abonnementprijs Sansen=Vanneste, Zondag ÏO December 1922. 15 Centiemen. 19< Jaar. Nr 50. Lichtzinnigheid. Gokes - Kolen - ünthraeieten Oorlogsschade. VICTORIA,, „Eu, e Eieciriljcaiie van Leest en verspreidt de Poperinghenaar, Alle Bank- Beursverrichtingen - Spaarkas 4 TREINLINIE ADIUE-POPERIiluHE-raSTEN. [Politiek Overzicht. De Ministers naar Londen. Het eerekruis der opgeëischten. De handelsduikboot -DeutschiancB. Geen eene Oorlogsschade. Een dure liefhebberij. Ondankbaarheid. De definitieve uifslag van de volkstelling, Liefdadigheid te Antwerpen. inhuidigiiis van n. lierde Poil de Bretagne, In 't Buitenland. IN- S I T E Aile Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht,op kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen. per Jaar In Stad fr. 6.50 In Belgie PP0Y, 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Telefoon n1 9. Postcheckrekening nr 15570. PRIJS BERICHTEN, VERHOOPINGEN, Eene inlassching o.6o ctn per regel. 2 inl o.5o et" 3 inl. 0.45 et" VONNISSEN, I 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Kerhaaide Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdao ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. POmiNGHENAAR Wie heden een abonnement vraagt op ons blad krijgt het kosteloos van nu tot Nieuwjaar. «o» In de eerste helft van December zullen de briefdragers de prijs van het abonnement inzamelen. Men merke wel op dat ze slechts eenmaal komen en zorge dus^dat de post- kwittancie bij het eerste vertoon betaald worde. «o» Onze abonnenten uit Congo en Amerika, gelieven ons het bedrag op te sturen. «o» Alle adresveranderingen, reklamaties van niet ontvangen nummers moeten in de post zelf (en NIET bij ons) aangegeven worden, voor dezen die ons blad rechtstreeks door de post ontvangen, ('t Is te zeggen zonder timber). Spreek niet wanneer zwijgen beter is, wie te haastig oordeelt is lichtvaardig, en boet er om. Deze en dergelijke spreuken zijn woorden van de eeuwige Wijsheid, en gangbare munt voor alle tijden. En niette genstaande dat ze, tot vervelens toe, her haald worden, vernemen we voortdurend dat dezen en genen een lichtzinnig woord of oordeel moeten intrekken, zien we dezen en genen beschaamd gezet in de buurt, in 't gezelschap, in een dagblad of voor de rechtbank. Vele menschen denken niet na over wat hun wordt voorgeschoteld, ze gelooven of verwerpen zonder onderzoek, nemen onmiddellijk een besluit, gaan er lichtzin nig op los, en letten niet op de gevolgen welke kunnen voortvloeien uit een oorzake lijk woord, of daad of verzuimenis. Kan het waar zijn Die vraag moeten we ons vooraf stellen, vooral wanneer iets voor gehouden wordt dat blijkt in te druischen tegen een kerkelijke uitspraak, een geloofs waarheid wil bevechten. Want we weten dat die waarheden geopenbaard werden door God zelf, en worden voorgehouden door de onfaalbare kerk. En wanneer nu mijnheer X. of Z. komt beweren dat de wetenschap, deze of gene nieuwe ontdek king, een bepaald punt van 't Geloof schijnt omver te stooten, dan weet hij, die nadenkt, dat het niet kan waar zijn, omdat Geloof en Wetenschap elkaar niet kunnen tegenspre ken, daar beide eenzelfden oorsprong heb ben God. En dan kan, wie verder nadenkt besluiten, dat mijnheer X. of Z. zeer zeker zich bedriegt en waarschijnlijk anderen wil misleiden, en dat morgen een dieper geleerde, rechtstreeks en wetenschappelijk op dat punt zóó zal antwoorden, dat heel het kraam, waarop die halve geleerdheid wordt uitgestald, als fut zal verbroken liggen'. Vergeten we daarbij niet dat hartstocht dikwijls het oordeel vervangt, en dat op de plaats van de waarheid een tegenovergestel de wensch wordt geschoven, voor welken men oogverblindend licht ontsteekt en de groote trom roert. Hartstocht wandelt zoovele passen vóór het oordeel rond in 't brein van vele men schen. Het is ongelooflijk hoe lichtzinnig sommi gen kunnen oordeelen over zaken waarvan ze geen benul hebben. Ze praten geloofs- en zedenleer, economie, politiek, literatuur keuren goed of af als bolleboozen, lossen de ingewikkelste moeilijkheden op alsof ze verstand en doorzicht in pand kregen, uiten over alles hunne meening die ze onbetwistbaar heten, tot ze onder een snuifje zout van redeneering verkrimpt als een slak. Wordt er iets verteld over iemand voor wien ze hart hebben, dan is een vleiend woord zeker nooit overdreven, een ongunstig bericht niet waar, onmogelijk, door lafheid en afgunst uitgevonden. Gaat het over een vrijand die kan im mers geen goed doen dan onthalen ze een nadeelig gezegde als evangelie, en ver kondigen het naar alle winden met aange- dikte.n uitleg en dito beschouwing. Doch bij 't vernemen of vermelden van 'svijands goe de daad, voegen ze onmiddelijk een «maar» die zijn goede faam zóó kwetst en verminkt, dat hij zelfs eerder in een ongunstig dag licht staat gezet. En het kwaad van anderen en door gaans verneemt men meer kwaad dan goed van anderen, want den mensch is een wolf voor zijn medemensch, zei Plautus wordt gewoonlijk meegedeeld door zekeren Men het onbepaald wezen dat, als een gemaskerd leugen- en lasteraar, onder de menschen loopt. Men vertelt, en na dat het nieuwsje bij de leden der naamloo- ze klapschappij het schijnt of «ze zeg gen zijn ronde heeft gemaakt, en terug aan de ooren van men komt, is het zoo veranderd, zoo gemetamorphoseerd, dat men zijn eigen broedsel niet meer er kent. gezien Weet hij er alles over Is hij zijn vriend of zijn vijand Is hij zelf betrouw baar"? Ondervraag den betrokken persoon zelf, misschien heeft hij 't niet gedaan, misschien heeft hij 't niet gezegd, want dikwijls is er laster in 't spel, en geloof niet al wat men vertelt zegt de Wijze. Ik wilde dat meer menschen aan dezen die zoo makkelijk praatjes voeren over an deren, met de steeds gebruikelijke bijvoe ging van ziet-ge, maar houd het voor u vlak in hun gezicht antwoord den zoo, zoo, ik wil zeker spelen, en onmiddellijk vraag ik den persoon in kwes tie of het waar is wat gij zegt ge zoudt menige slijmerige slak in haar schelp zien kruipen. Die lichtzinnigheid, waarmede nadeelig over eene waarheid of over de handeling van den naaste wordt gesproken en geschreven, heeft schier overal vrijen toegang in de steeg en over straat, tot de tribuun en den stoel der geleerden, bij de pers, en zelfs zagen wij haar zetelen in den tempel van Theumis. Werd er jacht op gemaakt als op het everzwijn, werd ze op quarantaine gezet als verdachte waar, of best van al: wilden de menschen, die toch denkende wezens heeten, ernstig nadenken alvorens voorgefabelde berichten en kondschappen als evangelie te aanvaarden, lasterpraatjes te vertellen of te gelooven dan zou er minder twist en tweedracht heerschen in de samenleving, dan zou er minder gal worden gebrouwd en gedronken, dan zou er minder haat en wrok worden gekweekt en gevoed, dan zouden niet zoovelen hun brood in bittere tranen soppen, en, gebogen loopend onder den laster; de samenleving vervloeken, die de reinheid van hun geweten toch niet erkennen wil, dan zouden velen die nu, aangeschoten door den pijl van den laster, zedelijk heeten vermoord, met den overvloed van hunne geestelijke schatten en de kracht hunner talenten, te midden hunner broederen staan als olijven, die de weelde van hunne vruch ten te plukken buigen over hun volk. Dan was er onder de menschen meer ge luk, meer waarheid en liefde. De Kempe. Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma A G DE COCK, 92-94, Ardoyesteenweg, ROUSSELARE. GROOTKLEIN. Trouwe Bediening. Voordeelige Prijzen. In de laatste zitting der Scheidsrechter- j lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hier nav er melde geteisterden YPER. Heneyaert Désiré fr. 4320. Jacques Henri 1157.50 Pauwels Léonard 18361. Courtequise Arthur 5885. Debandt Louis 8023. COMEN. Desmadryl Jules De Breyne Marie Bonduelle Pierre Florimond Vandelanotte Jules Vandelanotte Vandoolaeghe Cyrilie Debrabandere Jules Decoutere Jules Braem Arthur Vanjenbroucke Charles We Gobert Coulie Emile We Bouchard Lutun Valentine We Wolters Henri AUemeersch HOUTHEM. Parez Jules Leroy Henri Pype Henri Vanhove Jules WAESTEN. Bouquiljon Fleurice i Wijbouw Emile Lindeboom Auguste Salemin René Carton Gustave Vandenmarliere Frères et soeur tlanquart Marie We Vannest Lair Lachapelle Henri Donse Benjamin Langlaert Etienne Bouche Louis D1CKEBUSCH. Minne Arthur Battheu Léon Coene Hector Thevelin Justin VOORMEZEELE. Lemahieu Théophile Gareyn Pieter Scherrens Lucie VLAMERTINGHE. Parreyn Jules Goethals Jules Cornette Camiile HOLLEBEKE. 7167.33 4713.08 6905.83 4650. 6569.58 6338.33 4555. 5321.87 6768.75 8032.50 3197.50 18502.50 10256. 5796.66 7716.66 4416.25 9393.33 8036. 6318.12 10274.16 6069. 2848. 2017. 1059. 1774. 18839. 2137. 1347. 5691. 396. 1997. 3238. 2265. 11665. 12955. 15760. 23095. 2525. 1015. 4010. 4720. 11570. Agentschap te bekomen bij Yperstraat, 64, MEENEN. Hoevelen, bij 't vernemen van een of ander over den evennaaste, vragen zich afWie zegt het Heeft hij 't gehoord of De bijzondere commissie door den Pro vincialen Raad aangesteld om de zaak der electrificatie van gansch de provincie West- Vlaanderen te bestudeeren, zet onverpoosd haar onderzoek voort. Zij hoopt binnen kort een ontwerp te kun nen voorleggen door hetwelk de verwoeste gewesten reeds met den winter van 1923 zouden kunnen genieten van de electrische verlichting en drijfkracht. Voor de andere gemeenten worden ook verschillende ontwerpen onderzocht, samen met de belanghebbende besturen. Eenige dezer hadden reeds besloten eene «Centrale» op haar eigen in te richten, maar de kom missie stelt nu voor zelve de strooming bij hoogspanning te leveren aan een vasten prijs. De gemeenten zouden van haren kant de strooming bij lage spanning aan de abon nenten moeten bezorgen. Naaml. Vennootschap Filiaal van de VOLKSBANK van LEUVEN HOOFDKANTON KORTR1JK. Bijkantoren Itrusge, (kierne, DpnuoI^Iiciii. IHwuihIi'. 4>lii«lcl. Icliteflirm, Iscglu'iti, Meeiicn. Moornletle, I*o|>erin&li«, ItocNclarr, Kutsselede, Maden, Tliiol», IVevelsliein, Wyngliciio. VLAMINGSTRAAT, 13 Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 25 ROMAN Leontine waagde het nu haar vroegere onafscheidelijke vriendin in het gelaat te zien; zij vond het zeer veranderd defrissche blos hafer wangen was eenigszins verbleekt, een weemoedige uitdrukking lag in haar oogen. Leontine kon zich slechts met moeite weerhouden, haar om den hals te vallen en zich bekend te maken. Nu zai ik de kleine Elfriede halen, zei Hedwig, dan kunt ge haar de maat nemen en zullen we het overige bespreken. Een paar minuten later kwam zij met Elfriede aan de hand terug. Zij tilde het kind op de tafel, opdat Leontine haar te gemakkelijker de maat kon nemen, 't Was een treffend schouwspel, toen het schoone jonge meisje met het ernstige maar goedhar tige gelaat zich tot de kleine Elfriede neder- boog. Leontine zag met een opwelling van jaloerschheid aan, daar zij, de eigen moeder, het niet wagen durfde, zoo vertrouwelijk met het kind te spreken en te liefkozen. Onze kleine prinses krijgt een nieuw kleedje als ze mij drie kussen geeft, zei Hedwig tot het lieve kind. Leontine moest het aanzien hoe Elfriede haar ronde, rooskleurige armpjes om Hed- wigs hals sloeg en de lippen op die van Hedwig drukte, terwijl zij, de moeder, hevig gekweld door haar bitter lot, er bij stond, zonder een woord van liefde tot het kind te durven zeggen. Nu echter bemerkte Elfriede haar, en op haar gelaat kon men duidelijk eene uitdruk king van belangstelling lezen. Ha, zijt gij daar! sprak zij met haar zoet stemmetje tot Leontine. Waarom ween- det ge toen ge mij onlangs een kus gaaft? Leontine wist niet wat zij zou antwoorden, maar daar Hedwig haar verwonderd aanzag, begreep zij dat zij toch iets moest zeggen. Ik moest weenen, 't was mij onmogelijk mijn tranen te weerhouden, zeide zij, zich tot Hedwig wendend. Zijt ge weduwe? vroeg deze deel nemend. Ik heb mijn man die ik innig beminde, verloren, antwoordde Leontine en die woor den schenen uit het diepste van haar hart te komen. En zooals ik hoorde is ook uw kind ge storven, zei Hedwig weder. Ook mijn kind heb ik verloren, gaf de ongelukkige moeder ten antwoord. Ach, ge hebt reeds veel geleden en zijt nog zoo jong! riep Hedwig. Nu begrijp ik waarom ge u zoo tot de kleine Elfriede voelt aangetrokken. Er ontstond een oogenblik stilte; toen ver volgde Hedwig Ik gevoel innig medelijden voor dege nen die hun dierbaren door den dood verlo ren. Ik weet hoe smartelijk zulk een verlies is, want ik zelve gevoel nog altijd droefheid over het verlies van mijn nicht, de moeder van Elfriede. Mijn mama is in den hemel! zei de kleine en Leontine werd door wroeging aangegrepen omdat zij het kind in dien waan liet. Ge kunkde kleine Elfriede nu en dan zien, zei Hedwig. Ik heb wel gehoord dat moeders die over het verlies harer kinderen Ongelooflijk en toch waar In den Stan daard las ik dat het Beheer van Spoorwegen reeds klaar is met een ontwerp om een nieuwen spoorweg aan te leggen in de kust streek. Het nieuw spoor zou loopen van Brugge over Middelkerke, Westende Lombartzijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Coxyde, St-Idesbald, de Panne en Adinker- ke. De nieuwe spoorweg zou dit gemak opleveren dat de reizigers naar deze streek van uit Brugge, rechtstreeks met hun reis goed op bestemming kunnen komen zonder te trammen noch veel weg te voet te moeten afleggen. Zoo dan de verbinding van Poperinghe naar den Zwijnenbak (Dranoutre) kan noch mag niet aangelegd worden omdat het te veel kostimmers de geheele Spoorlijn van Adinkerke-Poperinghe-Waasten zou te veel voordeel brengen aan handel en nijverheid. In deze streke, moet het vervoer met peerd en wagen behouden worden veel tijd verliezen en meer kosten bijbrengen dat moet dus onze leus blijven Ge hoort, de nieuwe spoorlijn aan de kust zai gemaakt worden voor de bezoekers der badplaatsen het is hun nog te lastig van een deel hunner reis per tram te moeten afleggen. Die trein zal natuurlijk niette veel uitgaven opslorpen, ingezien de wagons maar van Is en 2e klas zijn, voorzien van fluweelen kussens 1 om die heeren met hun pakske reisgoed te vervoeren binst de twee maanden van het badseizoen. ProficiatKustbewoners Edel gedacht om binnen kort uit te voeren Stille, eenvoudige, taaie menschen van dit verlaten gewest, maakt u daarom niet kwaad maakt een vuist in het zak uwe beurt komtin het jaar blok, als de keersen rijp worden schept stalen moed en weest vooral zeer geduldig neemt van dezen avond nog een calmant om uwe alteratie te stellen morgen zijt ge op uw ouden plooi en werkt en zwoegt als voor heen. Een koelbloedige grensbewoner. treuren, die van anderen om den wil van haar eigene hartelijk liefkrijgen. Is dat zoo? Gij kunt het uit ervaring weten. O ja, dat moet zeker zoo zijn, ant woordde Leontine; ik kan u althans verzeke ren dat 't mijn hart goed doet wanneer ik dit kind mag aanschouwen. Hedwig die begreep dat zij haar daarmee genoegen zou doen, hernam: Ik zal Elfriede eenige minuten bij u laten en kom dadelijk terug. Zij verwijderde zich en Leontine gevoelde zich oneindig gelukkig. Toen het gehelde kind haar bruine wangen streelde, zou zij niets liever gewenscht hebben dan haar ge laat in zijn ware kleur aan 't kind te mogen laten zien, zij meende dat Elfriede haar eerst recht hartelijk lief zou krijgen, als zij haar blanke gelaatskleur en haar blond haar zag. Na verloop van eenigen tijd hoorde zij Hedwig terugkomen en stond snel op, want zij was vóór het kind op de knieën gaan lig gen en had het teeder geliefkoosd. Ze heeft weder geweend toen ze mij kuste, zei het kind tot Hedwig zoodra deze in de kamer was. Leontine werd eenigzins ongerust door den uitvorschenden blik, waarmede Hedwig haar aanzag. 't Is vreemd, maar ge herinnert mij aan iemand die ik vroeger heb gekend, zonder dat ik me kan herinneren aan wie eigenlijk, zei toen Hedwig. Evenwel zullen er weinig vrouwen zijn die op mij gelijken, sprak Leontine. 't Zijn ook meer uw stem en bewegin gen, die me bekend voorkomen, dan wel uw gelaat, ging Hedwig voort, en toch kan ik niet zeggen aan wie ze mij herinneren. Hoe vreemd ge mij ook zijt, komt mij uw houding In bereiding van de Conferentie der ver schillende mogendheden die dezen maand nog in Brussel zal gehouden worden zullen de Eerste Ministers van Italië, Frankrijk, Belgie en Engeland op 9 en 10 December te Londen bijeenkomen. Zij zullen er hun verschillende gezichts punten uiteen zetten ten opzichte van de herstellingskwestie. In betrek ook met de kwestie van herstel die op de conferentie van Brussel zal bespro ken worden, loopen geruchten dat Frankrijk van zin is strenge maatregelen te nemen tegenovér Duitschland,zoo het ditmaalgeene voldoening verkrijgt. Bij Koninklijk besluit zullen ook de opgeëischten eene onderscheiding krijgen namelijk het «EerekruisderGedeporteerden» Dit Eerekruis wordt ingesteld ter belooning van de personen van Belgische nationaliteit die, tijdens den oorlog 1914-1918, wegens werkweigering in massa naar vijandelijk grondgebied werden overgevoerd. Ook aan dezen die door den bezetter opgeëischt en gedwongen werden om buiten hunne haard steden te gaan werken. De mannen echter die op het oogenblik hunner wegvoering, wegens hun leeftijd zedelijk verplicht waren het Vaderland te dienen kunnen geen aanspraak maken op het Eerekruis. De vroegere handelsduikboot Deutsch land die tijdens den oorlog door de Engel sche blockade heen naar Amerika voer en vandaar naar Duitschland terugkeerde, is na den vrede aan Engeland uitgeleverd. Zij is nu den meestbiedende verkocht voor 200 pond sterling. In sappig West-Vlaamschschrijftde«Stem uit het Vaderland het weekblad van de Vlamingen,die in Frankrijk wonen of werken, wat volgt Er is geen een göe Fransche gazette meer in België. Al slechte foei de Libre Bel- giek doet met de liberale betoogers van Gtnt en bespuwd al de Viaamsche Katholie ken van het land. De bezem 1 Tot dusver hebben de rechtbanken voor oorlogsschade 175,317 vergoedingen uitbe taald aan burgerlijke oorlogsslachtoffers. Er moeten nog 64,934 zaken geregeld worden Voor schade aan goederen werden zoo wat 1,300,243 aanvragen ingediend. Een door elk Belgisch huisgezin Daarvan werden er 227,469 geregeld. Volgens officieele cijfers zijn er in België 3.500.000 duiven die geringd zijn.' Zulks brengt den Staat 3.500.000 fr. op. Sommige provinciën, zooals Henegouwen, 900.000 fr. Het onderhoud 0,07 per dag (per jaar ruim 20 f rKosten van vervoer voor proefvluchten douanerechten, enz. 8 fr. Immers vooraleer als vliegduif opgewassen te zijn moet de duif 4 vluchten mededoen in België en 4 naar Frankrijk. Aan invoerrechten (0.60), mede- reizen, vervoer, kost zulks 8 fr. Hierbij komt het afhouden, voor algemeene kosten bij de prijsvluchten, 2 fr.zoodat, alles samengeno men, elke duif gemiddeld 30 fr. per jaar kost. Aan de duivenliefhebberij wordt bijgevolg jaarlijks 100.000.000 frank besteed Deondankbaarheid is de dankbaarheid der ondankbaren. De «Gazette de Liége» gaf daarvan onlangs nog een droevig bewijs In de akeligste hongerdagen van den oor log, 1916 en 1917, heeft ons arm maar edel moedig Vlaamsch en Vlaainschgezind Lim burg rond de negenduizend Waalsche kinde ren van Luik, om Gods wil, gehuisvest en gevoed. Zij hadden zelf geen overvloed, verre van daar, maar met de arme kinder kens uit de Walen hebben ze hun brood en hun karige stukskens spek heel gaarne ge deeld. Eenige mondjes meer verarmen geen arme menschen Zij deden het uit christelijke naasten liefde maar ook om verzet aan te teekenen tegen alle scheiding en om in den nood te getuigen, met daden, dat de Walen onze me debroeders waren in het zelfde vaderland. Het spotten met sales flamins werd ver geten, en duizenden briefjes zongen in 't Waalsche Luik van Limburgsche edelmoe digheid. En daarom is 't dan ook voor allen eerlijk denkenden zoo ondankbaar en zoo laag van wege «La Gazette de Liége», diezelfde Lim burgsche menschen die Vlaamsch zijn en Vlaamsch onderwijs eischen voor hunne kin deren uit te schelden voor bandieten, slechte vaderlanders, activisten en vuile moffen boches als zeer bekend voor. Waarom zou ik even wel niet weten te verklaren. Leontine werd nu nog ongeruster, en toch zeide zij tot zich zelve dat zij niet behoefde te vreezen, herkend te worden want indien Hedwig haar kon herkennen, zou zij dit ze ker reeds lang gedaan hebben. Niettemin besloot zij zooveel mogelijk Hedwigs tegen woordigheid te ontwijken, opdat deze min der gelegenheid zou hebben, haar nauwkeurig gade te slaan. XXII. 't Was een donkere regenachtige dag, de lucht was loodkleurig,de boomen lieten hun takken, de bloemen haar kelkjes hangen; het droevige weder had een nederdrukkende werking op aller gemoed, en iedereen in Bertram Seewalds huis was minder opge ruimd en weinig spraakzaam. In de kamer van Leontine was 't zoo don ker, dat zij nauwlijks kon zien wat zij uit voerde. Juffrouw Vogel, die met haar over iets kwam spreken raadde haar aan, met haar werk naar de kinderkamer te gaan; die lag naar het Westen, en daarom, meende zij, zou 't er klaarder zijn. Leontine had den vorigen dag haar kind in 't geheel niet gezien en was dus zeer ver heugd over het voorstel der huishoudster. Zij nam haar naaiwerk en ging naar de kin derkamer. Maar daar was 't niet veel klaar der. De kindermeid was slecht gehumeurd, omdat zij met Elfriede niet naar den tuin kon gaan, en Elfriede was erg verdrietig; Leon tine zag tot haar leedwezen dat haar kind geweend had. 'k Ben blijde d, t ge hier komt zitten, juffrouw Werner, zei de kindermeid, ik 1 Ondank is 's werelds loon, maar erg is de onrechtvaardigheid van zoo'n daad tegen- over ons Vlaamsch Limburg, en tegen heel het Land. De volkstelling werd voor goed afgesloten op 13 October 1921 Zonder Eupen-Malmedy telt ons land 7,405,569; met de bevolking van de inge lijfde kantons erbij, 7,465,782. Zondag namiddag trad de Eerw. Pater Martial Lekeux,de beroemde Mindebroeder als predikant in de Hoofdkerk op om door zijn talent op de liefdadigheid van het katho lieke Antwerpen beroep te-doen ten voordeele van de verwoeste parochie's der Yzerstreek. Indrukwekkend waren zijne woorden Alle Kristenen zijn broeders. Van die broe ders zijn er in Vlaanderen, welke honger lijden en kou. Gij, rijke Antwerpenaren, die in overvloed leeft, hebt thans als plicht uwe broeders ter hulp te snellen geeft hen kolen en stoffen om zich te kleeden. Met de aimoes zult gij uwe broeders steunen en tevens de straffen uwer zonden afwenden. Straks zul len de oud-strijders zich bij U aanmelden om uw gift in ontvangst te nemen beschouwd hen als uw bevrijders. Zij boden hun lichaam om voor U de vrijheid te bewaren. Deze opwekking maakte een machtigen indruk. De omhaling, welke daarna werd gedaan, bracht de buitengewone som van 20.000 frank bijeen. Guido Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - V i* P E K i ii SB E. - Photo Allewelrctdt, Westvleteren Burgemeester van Westvleteren. EENIGE TREFFENDE OPSCHRIFTEN. E. II. Pastoor Houdt Gij de zon in 't dorp, En ik in 't kristen leven, Hoogheerlijk op ons bei Zal zij haar weerschijn geven. Eetzaal Neem God voor bake, Houd Recht voor stake, En ga, ja kamp dweersdoor voor 't goed. Zoo brengt gij mede Welvaart en vrede, En dank U weet elk recht gemoed. Wed. Feryn Een herte lijk een koekebrood Is gauw de vriend van klein en groot. Daarom geef ons soms een te bakken, Wij zullen niets van 't uwe pakken. En spoelt Ge 't met ons besten wijn, Dan zal 't voorwaar een extra zijn Zoo krijgt ge rap een gouden herte, Dicht bij ons allen, spijts de verte. L. Landt sheer e Moogt gij tot uwe honderd jaar Burgemeester bij ons wezen, Braaf en goed lijk die voordezen, Dierbaar aan ons al te gaar E. II. Onderpastoor Geachte Heer Burgemeester Gij werkt voor 't volk zijn stoffelijk goed, Wijl ik zijn ziel bezorgen moet. Als wij dan werken hand in hand, Versnoerd door inn'gen liefdeband Met 't volk, wien we immer dienstig staan Hoe blijde zal de zon haar stralen Langs voorspoed-, vreugde- en vredebaan, Al over 't dorp doen nederdalen I Wed. Denecker Aan iedereen recht en voldoening geven, Dat was, zegt men, Burgmeester steeds uw leus. Goddank dan is 't wel een verblijdende keus, En wenschen we U geerne geluk en lang leven Cam. Ryckcbosch Leef Burgemeester, lange jaren Tot welzijn der Westvleternaren, En is uw broek versleten per malheur, Ik verkoop per meter in alle koleur Beste stoffen 't is al maar een weten lk zal u wel seffens een nieuwen meten. weet niet meer wat ik met Elfriede beginnen moet; ze is vandaag recht lastig. ik wil naar den tuin! riep het kind huilend. Laat mij maar eenige oogenblikken met het kind bezig houden, sprak Leontine; misschien kan ik het wel een weinig opbeuren. O met het grootste genoegen, ant woordde de kindermeid. Ik he£> reeds alles beproefd om haar tevreden te^ellen. Leontine gevoelde zich hóógst gelukkig; zij vergat in dit oogenblik af iiaar leed en kommer. Terwijl zij met haar kind speelde, kwam Hedwig binnen. Zij zag lachend de kamer rond en verblijdde zich er oprecht over dat de arme naaister er zoo opgeruimd uitzag. Nadat zij tot Leontine en de kindermeid eenige vriendelijke woorden had gesproken, beschouwde zij de door de eerste gesneden patronen. Leontine ging weer naar het ven ster aan haar werk. Nauwlijks zat zij daar eenige minuten, toen freule Veronika Siegel binnenkwam. Zij had den heer Seewald tot de huishoud ster hooren zeggen, dat hij naar de kinder kamer wilde gaan, om te zien hoe Elfriede het op dezen regenachtigen dag maakte, en daarom was zij er heen geijld,opdat hij haar met het kind zou bezig vinden De kindermeid toonde zich over haar komst niet bijzonder verheugd; aan Hedwig was t eveneens te zien dat haar 't bezoek minder aangenaam was. Wat Leontine betreft zij had ook liever gewenscht dat de freule was weggebleven maar liet er niets van blijken; zij was ook een veel te onbeduidend persoon, om door een zoo voorname dame, als freule Siegel in haar eigen schatting was, opge Rorneo Beek Wees welkom, wenschen wij, gij beste Burgervader, Verblijft ge ver van hier, blij brengt de tram U nader. Als gij maar geerne komt, dan zit ge dikwijls hier, En smoort een smaaklijk pijpje, en pakt een pintje of vier. J. Quaghebeur De dorpssekretaris met zijn talrijke kroost, Ze roepen U blijde en verheugd allen tegen Ontvang, Burgervader, steedsGodsmilde zegen Voor ons uwe kindren, tot duurzamen troost. Mocht ge immer tevreden Uw krachten besteden Aan 't volk, hoog en laag, Dat viert U vandaag 1 P. Kinoo Petrus Kinoo, de timmerman, Viert voor U zoo goed hij kan, Timmer-, koper-, ijzerwerk, Biedt hij U, al even sterk. Wilt ge goed door 't leven gaan Potten, pannen heeft hij staan, Waar men kan een brokske in braan, Om een boer van zijn peerd te slaan. Zaal Boerengilde Gij kent, Burgemeester, 't Boerenras. En weet hoe 't steeds het trouwste was Aan 't hoog gezag van Kerk en Staat. U ook, staat onze Gilde bij, In werktijd als in feestgetij Haar steönet gij door raad en daad J. Dcmuys 't Is hier, bij Jules Demuys-Demolder, Dat t'Uwereere op hunnen zolder, Een deugdelijk en goed banket, Burgmeester, is gereed gezet Doe wel uw best en eet voor vieren, Dan kunt ge kloek uw dorp bestieren. Em. Boucneau Elks gelaat van vreugde blinkt, Ieders stemme blij nu klinkt, Klein en groot 't is al verblijd, Omdat Gij Burgemeester zijt. Em. Dekindt Wij wenschen U, Burgmeester, hertelijk welkom, En lange geiukvolle dagen. Doe immer om wel en ook nimmer zie om, Of zouden er slechten soms klagen. Wed. Leroy Westvleternaren al tegader Juichen voor den Burgervader Op zijn heil en lang bestier Drinken zij het viaamsche bier. En wil hij van dees drank, een ware lekkernij, Hij wordt met zorg bediend in deze brouwerij. Eerw. Zusters Tot den verlangden Burgervader Treedt elk vandaag met vreugde nader. Van ganscher harte klinkt alom Leef lang gelukkig wees welkom Moogt Gij volkomen vreugde smaken, En velen hier gelukkig maken Leid al uw burgers langs het pad Van zoeten vreê tot d'Eeuw'ge Stad. Cyr. Depuydt Hij groet U blij Cyriel Depuydt, Oprecht, doch zonder veel geluid. En saam met hem nog zeven Puydjes Die lachend groeten door de ruitjes. Eerw. H. Ampe De vreugde is heden algemeen Bij arme en rijke, groot et kleen Zij staat onloochenbaar te lezen, In ieders oogen, op elk wezen. En 't is 't gedacht van alleman Het ware al wat men wenschen kan, Indien den Heer Louis Van Lierde Alhier ter plaatse rentenierde. Bij ons te verkrijgen Anti-rhumatische wol aan 4 fr. 50 het pak. 1200 personen zijn dakloos geworden en er is geweldige schade aangericht door een grooten brand in de stad Terrebonne in Canada. Het stadhuis, het posthotel en 50 huizen werden in asch gelegd. Langs de kust van de Adriatische Zee heerschte verleden Woensdag een hevige storm. Zeventien te San Benedetto thuisbehoo- rende visschers verloren hierbij het leven. In de stad Insbrouck in Oostenrijk, ligt de sneeuw 1/2 M. hoog, zoodat het tramverkeer stilstaat. Het verkeer op de Mittelwaldbahn is eveneens onderbroken ten gevolge van de talrijke lawines. In het kamp te Martinerie is een fran sche vlieger-soldaat verkoold van onder zijn omgekanteld vliegtuig gehaald. De sergeant-vlieger Simon is te Auxerre met zijn vliegtuig dood ten gronde geploft. Een engelsche officier-vlieger stuikte met zijn tuig ten gronde hij was op den slag dood. Bij een militaire proefvlucht in Engeland, botsten twee vliegtuigen op elkander. Een vlieger werd gedood. De vuurbergen Etna en Stromboli zijn in volle uitbarsting gansch de streek is met lava overstroomd en de uitbarsting gaat gepaard met hevige aardschokken en een geweldig onderaardsch gerommel. Stukken rots werden duizenden meters ver weggeslingerd. Een aantal personen zijn omgekomen. Er is een voorstel om het getal fran sche kamerleden van 626 te verminderen op 580. Er is muiterij ontstaan in het Grieksche leger in Thracië tengevolge der terechtstel ling der ministers. Alen vreest te Athene voor een tegen-revolutie. Venizelos zou terug naar Athene gaan. Naar verluidt zouden de geallieerde troepen in het begin der volgende week Konstantinopel verlaten, daar de organisatie der Turksche politie voltooid is. Bloedige onlusten hebben in Mexiko plaats gehad twintig betoogers gedood, en vijftig andere gewond. Prins Andreas van Griekenland werd door het krijgsgerecht veroordeeld tot de degradatie en tot eeuwigdurende verban ning. Hij heeft thans het land verlaten op een engelsch oorlogschip. Woensdag avond zes uur is tengevolge een onbekende oorzaak in de haven van Danzig brand uitgebroken, waardoor een groote houten loods, waarin groote hoes^ek. heden stukgoederen waren opgeslagen, ge heel is vernield. De schade is nog niet te overzien. Men meldt 5 Dec. uit Ora (provincie Quebec), in Canada De kerk der Suipicia- nen, het seminarie en de residentie der priesters zijn vandaag vroeg in den morgen door brand vernield. Dit is de vijfde brand, die in den loop van eenige weken de katho lieke instellingen in Canada komt teisteren. Een brand ontstond 's morgens vroeg op de slaapzaal der leerlingen,in het kollege Colby, te Waterville, in den Staat Maine, Noord-Amerika. Het vuur nam een snelle uitbreiding en na 15 minuten stond heel het gebouw in laaie vlam. Vier leerlingen zijn in den brand omgekomen. Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale handelszaken. Naaml. Venn. Maatsch. Zetel GENT. Algemeene Bestuurder voor West-Vlaanderen FORREST L. AGENTSCHAPPEN Poperinghe,/Groote Markt, 28, tel. 89 90. Veurne, Ooststraat, 64, tel. 7 76. Dixmude, Zwarte Nonnenstraat, tel. 44. Moescroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. Wytschaete en omliggende, Agent Heer FOURN1ER, Burgemeester. Beveren HeerTAHON.Gemeentesekretaris. Noordschoote Heer M. BA1LLEUL, BIJKANTOREN Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Beveren, Leysele, Couckelaere, Ichteghem, Stavele, Alveringhem, Lichtervelde, Cortemark, Merckem. merkt te worden. Het was echter in 't belang der freule, de genegenheid van het kind te winnen; zij spoedde zich dus naar Elfriede en sprak haar met allerlei zoete woordjes aan. Doch Elfriede wilde niets van haar weten en wendde zich ongeduldig van haar af. Wilt ge heden niet bij me komen, lieve kleine? vroeg Veronika. Neen, antwoordde het kind kortaf, ik wil niet. Zij liep naar Hedwig, ging aan haar schoot staan en zei tot haar: Ik ben liever bij want ik houd veel van u. Hedwig nam de kleine in haar armen en kuste haar. Freule Veronika ergerde zich er geweldig over en kon haar woede niet bedwingen. De een of ander moet 't kind zulke din gen voorpraten, riep zij; ze zijn voor haar jaren onnatuurlijk. Dit zeggende zag zij nijdig om zich heen. De kindermeid nam den handschoen op. Als ge mij meent, freule, dan hebt ge het glad mis, zeide zij, ik leer het kind niets dat niet goed zou zijn. Ik geloof dat ge dwaalt, freule Siegel er is zeker niemand die het kind zou leeren, onvriendelijk tegen iemand te zijn. De lieden noemen alles juist niet bij den rechten naam, hernam Vercnika; men kan soms zoo'n wonderlijke uitlegging aan de zaken geven. Ik begrijp u niet, antwoordde Hedwig kalm en bedaard. Leontine had haar echter we! begrepen, en haar oog fonkelde van verontwaardiging; gaarne had zij de freule een scherp antwoord willen gevenmaar hoe vermetel zou men het achten als een loontrekkende persoon zich in 't gesprek der dames mengde. Dat reeds lang het smeulende vuur der ijverzucht eindelijk in helle vlammen zou uitbarsten, was wel te voorzien geweest. Freule Siegel had gewenscht dat Hedwig zou overkomen, om te zien op weiken voet zij met den heer Seewald stond; en wat zij op merkte, viel haar niet mee. Wel kon zij niet bespeuren dat er een innige verhouding tusschen beide bestond, maar toch meende zij dat zij vertrouwelijk met elkander om gingen, wat evenwel het gevolg kon zijn van de herinnering, welke, in beider ziel voort leefde aan zijn overleden gade, die de vrien din van Hedwig was geweest. Moeder en dochter hielden zich overtuigd dat de heer Seewald Veronika zeker zou huwen, indien Hedwig daarbij niet in den weg stond, vooral als hij zag dat Elfriede veel van Veronika hield, waarom deze alles moest aanwenden om de genegenheid van het kind te winnen. Door ervaring wijzer geworden, was me vrouw Siegel beter opmerkster dan haar dochter; zij had dan ook reeds veel opge merkt wat haar in 't geheel niet beviel. Eveneens was het zeker dat Hedwig den heer Seewald geenszins aanmoedigde; inte gendeel, zij vermeed alle gelegenheden om hem te ontmoeten of eer, gesprek onder vier oogen met hem te hebben. Een van beiden staat vast, of zij ge voelt geen liefde voor hem, of zij is volzeker van haar zaak, zei mevrouw Siegel tot zich zelve; niettemin was zij jegens Hedwig altijd vriendelijk en voorkomendVeronika daarentegen wfst haar slechte luim niet te beteugelen en nam elke gelegenheid te baat om bitse en boosaardige uitdrukkingen tegen Hedwig te bezigen. Deze hoorde haar met fiere verachting aan en achtte het niet de moeite waard er op te antwoorden. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1