Actiën. Termijn. Verwoeste gewesten TREKKING Wisselkoersen. Af te knippen koepons. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. IWedard Vermeulen In 't Binnenland. V. O. S. Poperinghe. HOPPE. Eereteeken. VÉRMAK ELI J KII EDEN. Zondag 10 December. BERICHT. I* O R X De Hoogeschoolkwestie. Burgerstand van Antwerpen's Bouw- Hypotheekbank Rouwbeiicht. BANK VAN POPERINGHE BEURSKRONIJK edegedeeld door de Bank TRANS IN TER. Wissei. Iedereen weet het belang gehecht aan de reemde wisselkoersen, liet is waarlijk nu e handelsbarometer en alle welingelichte ienwsbladen hebben er een plaats voor ewonnen. Ons doel is zeker niet het ingewikkeld /isselvraagstuk op te lossen maar een min if meer juist gedacht er van te geven. Onze ézers hebben genoeg ondervonden dat het ;eheel moeilijk is den wissel te voorzien. De ;edurende stijging en daling der wisselkoer en is gesteund op veel zaken zoo dat het om :oo te zeggen onmogelijk is uit te leggen de rerhouding waarin ieder den wisselmarkt >einvloed. Om beter te kunnen volgen vinden wij luttig het pari te herinneren van de bijzon derste vreemde munten. Duitschland Engeland Argentina Oostenrijk Hongarie Bulgarye Canada China Zweden Noorwegen Denemarken Spanje Vereen. Staten Frankrijk Griekenland Italië Japan Nederland Roemenien Rusland Zwitserland Wat is de wissel? Mark Pond Peso 1,235 25,22 5, Kroon 1,05 Milreis Dollar Tael 1,— 5,18 3,50 Kroon 1,389 Peseta Dollar 1,— 5,34 1,— 1,— Drachme Yen Gulden 1.— 2,58 2,099 Leu Roebel 1,— 2,666 1,— Het is zeker niet wat veel eenvoudige menschen denken vreemde papiermunte uitwisselen. De wissel is om zoo te zeggen de kunst, van een land tot een ander schulden te vereffenen zonder geldverplaatsingen. Hoe wordt dat gedaan? Laat ons veronderstellen 1°) Dat Dezwar ges van Poperinghe 1.000 ponden betalen j moet aan Grey van Londen. 2") Dat Red van Londen de zelfde som i betalen moet aan Janssens van Yper. De vier handelaars om geen geldver- i plaatsing te hebben zullen dus handelen als volgt 1° Grey trekt een wissel op Dezwarges. 2" Grey zal den wissel verkoopen aan Red. 3" Red zal met den wissel Janssens betal. 4" Janssens ontv. het geld bij Dezwarges. Maar hoe zal Red weten dat Grey een wis- I sel bezit op België van die som die hij aan Janssens schuldig staat Hier vinden wij den nood aan een bemid delaar die de Bank is. De handelaars komen dus bij de Bank hunne wissels koopen of I verkoopen. Men begrijpt gemakkelijk dat het onmogelijk is voor een land de zelfde j sommen te moeten ontvangen van het vreemde dan deze dat dit aan het vreemde schuldig staat. Zoodus indien België voor invoer 3 milliards schuldig staat tegenover een uitvoer van 2 milliards, de vraag naar I vreemd papier zal dus grooter zijn en zal dit natuurlijk doen rijzen. Maar nog altijd sprekende als voor den I oorlog zijnde er was een paal aan dat rijzen hetgeen men noemde de Gold Points j (het goudpunt). Men weet dat de papiermunte tegen goud kan verwisseld worden, en het Pari van het Pond 25,22 zijnde, laat ons veronderstellen dat een handelaar in Engeland moest beta len. Hij mocht dus verkiezen te betalen in vreemd papier of in speciën. Betalen in goud het Pond ging hem kos ten 25,22 premie op goud, verzending __ve«ekering, verlies van intresten hetgeen ongeveer 1/2 maakte zoodat het Pond op 25,305 ging komen. Zoolang de schuldenaar papier aan min der prijs kon bekomen, ging hij het in dezen zin doen maar zoohaast de prijs van het papier meer of 25,30 kostte hij ging de be taling in speciën doen. Fr. 25,30 was dus de l Gold Points van het Pond. F. L. (Wordt Voortgezet). Financieele Inlichtingen. Esperance Longdoz. De winst- en ver liesrekeningen die zullen voorgelegd worden aan de vergadering van den 19 December, sluiten met een netto winst van 6.764.424 fr. tegen 7.418.649. Een dividend van 60 fr. bruto wordt voorgesteld. Asturienne des Mines. De vermeerde ring van kapitaal van 18 op 90 millioen zal geschieden door uitgifte aan 315 fr. van 240.000 nieuwe aandeelen van 300, die zullen voorbehouden blijven aan de oude aandeelhouders a rato van 4 nieuwe voor 1 oude. Tubes de la Meuse. De vergadering van den 2 dezer heeft de winst- en verlies rekening over het dienstjaar 1921-1922 sluitend met een batig saldo van 1.323.527 fr. goedgekeurd.Na aftrok der verschillende lasten en afschrijvingen, wordt de netto winst, beloopende op 381.429 frank, tegen 3.673.438 overgebracht op volgend jaar. Brasserie du Hainaut. Het dividend voor het dienstjaar 1921-1922 bedraagt 6 fr. net voor de kapitaalsaandeelen (tegen 4.50 vroeger) en 1.60 frank aan de stichtersaan- deelen (eerste uitkeering sinds de stichting der Maatschappij). Chinois Reorganisation.—(tranche Russe) Het Comiteit voor verdediging der belan gen van dragers van openbare fondsen, brengt ter kennis van de belanghebbende dat van af dezen datum aan de winketten van den Bank Russo-Asiatique te Parijs een nieuwe titel zal afgeleverd worden tegen in levering van den ouden titel of aangifte van het voorloopig certifikaat. Cobertange. Een buitengewone verga dering wordt bijeen geroepen op22 Decemb. Als dagorde wordt voortgebracht de beide soorten aandeelen te vervangen door een nieuwe soort. De kapitaalsaandeelen zullen dus ook geene nominaale waarde meer dra gen, maar enkel een Maatschappelijk aan deel worden. De genotsaandeelen worden vervangen door twee Maatschappelijke aandeelen Lainière Barceionaise. De winst- en verliesrekening van 1921-1922 sluit met een batig saldo van 2.126.721 tegen 668.905 verleden jaar. Aan het kapitaalaandeel zal fr. 87.50 worden uitgekeerd en aan het divi dend aandeel fr. 62.50 bruto. Het bilan wijst een stock gronstoffen en goederen aan van 1.180.000 frank tegen 1.143.000 in 1921-22. Glasblazerijen. Gl. Mnustier-s/Sambre 5 0/0, 495.00. Gi. Charier, 4 1/2 500.—. Auvelais 0/0 491.00 Gas en Electriciteit. Centrale gaz. 4 00, 417.50. Elec. Rosarlo, 5 0/0. 465.00. EI. de la Dendre 6 0/0, 470.00. El. du nord Belglque 1/2, 397.-. Spinnerijen. Le Peigne5 1/2, 467.50 Cot. Rou- vray, 435.— Baertsoen iS Buysse 5.25 0/0 942.50. Banken. Banque de Bruxelles 847,50. Banque de Elandre 1319 00. Banque Nationale 4435.00. Caisse Proprié- talres (priv.) 550.00. Crédit Anversois 626 50. Crédit Général de Belglque 497.50. Crédit Général Liégeols 641.25. Société Générale de Bedgique (p.rés.) 5800 00. Spoor- en Tramwegen.Congo ord.827.50. Réunis (priv.) 328 00. Bangkok capl. 320.00. Bruxel- loisdivid. .622 50. Buenos. Aires capl. 131.50. Rosario div. 138.00. Metaalnijverheid. Alliance 587.50. Bolltnckx cap. 510.00. Einailleries Gosselies div. 257.50. Espé- rance Longdoz 1292.50. Ateliers de Roeuls c. 130-00. Ragheno 295.00. Sanibre et Moselle priv- 2212 50 ord. 1875,00. Ougrée-Marihaye 1450.00. Koolmijnen. Ans Rocouz 1535.00. Charbon- nages Beiges 702.50 Cliev. Dour. 4645. Bonne Espér. et Battérie 2375.Hasard 1800.00. Sacré Madame 4995Laura et Vereeniging 2670.Pa tience et Beaujonc 1155. Zink-en Loodmijnen. Asturiennes des Mi nes 4295.Corphalie 565.—. Vieille Montagne 1402 50. Glasblazerijen. Auvelais7000.—,Floreffe(pr.) 1637 50. Bennert Bivort pr. 2800. ord. 2525. Spinnerijen. Baertsoen et Buysse cap. 1400.00 Filatures Dolhaln 697.50. Le Pelgné priv. 1350,00. Linière Gantoise 3030.—, Lln La Lys 4400.Sole Tubize 425.50, ord. 370.50. Text, des Flandres 255 Tres. et lac. Torlez 2375,00 Soie-Viscose priv. 1060 0 cap. 1037.50. Koloniale. Belgo Katanga capl 96.00, dlvid.57 50 Kasaï 100D part) 153.60. Katanga priv. 6750.Luki capl 129.00. Union minièrecapl 1415.—divid. 1650 Allerhande. Bras. Haecht404.00. Grand Bazar Anspach 365.00. Gratry Courtral capl 500.—Flori- dienne p. s. 448. Ind. Chitnlques 258.50. Tangannyïka 80.25. Rand Mines 218.75. Héliopolis 280.00. Financiële 152.50. Kasaï 155.50. Soengei-Lipoet470.00. Pelrofina,560.00. Beurs van Brussel 7 Dec. 1922 Obligatiën. Staatsfondsen. Belg. renten, 3 0/0 lc serie 61.25, 2" serie 61.80, 3e serie 61.10. Nation. Herstel. 5 0/0 83.50. Schatkistbons 5 0/0 99 32 1/2. Oorlogsschade 4 0/0 207.75. Congo 4 0/0 amort. 70.25. Oorlogsscha de 5 0/0 260.00. Binnenl. leen. met pr. 5 0/0 465.75. Consol. leen. 6 0/0 100.37 1/2.Kasbons Gemeentekrediet 5 0/0 483.75 Stadsloten. Antwerpen 1903, 2 0/0 54.87 1/2 Brussel Maritime 57.00. Brussel 1905, 2 0/0 57.50. - Gent 1896,2 0/0 56.00. - Luik 2 0/0 54.50.- Schaerbeek 2 0/0 52.37 1 /2. Spoor- en Tramwegen. Malines-Terneu- zen, 295.—. Congo, ch. de ter 4 1/2, 401.00 Bruxellois, 5 0/0, 470.—. Econom. 1916, 4 0/0 425.50. Rosario, 4 0/0, 346 00. Bruxelles-Lille- Calais, 3 0/0 329.50. Nord-Belge, 3 0/0 409.50.— Rotterdam, 4 0/0 458.75. Réunis 3,60 330.00. Metaalnijverheid. Angleur(Kasbon)6 1/2 0/0 1030.00. - Bollinckx 510 00. Bonehil 4 1/2, 432 50. Ougrée-Marih., 5 0/0, 505.—. Sambre-Moselle, f'. 5 4 1/2, 469.00. Clabecq, 4 1/2 427.50. Esp. Longdoz, 4 1/2 426 75. Kool- en Zinkmijnen. Concorde 5 0/0, 475.00. Winterslag 6 1/2, 520 00 Hainaut, 4 1/2 410.00. Vieille Montagne 6 0/0 1040.Prayon A 10.00. Overpelt, 5 0/0 495.— 4 ®/0 4921. van Vrijdag I December 1922. Serie Reeks 465247 numm. 11 wint een millioen. Reeks 97.193 - 173104 - 12654 - 44960 64660 zijn aflosbaar aan 250 frank. Beurs van Parijs 7 Dec 1922. Staatsfondsen. Fransche renten 3 0/0 59.00 3o|0(uitk.) 68 45 X> 5 010 115-161 76.65 4 010 1907 62.40 4 0|0 1918 62.95 5 0[0 1920 (uitk.) 87.15 6 0|0 1920 88.75 Bons du Trésor 6 0|0. 503 25 Crédit national 5 0|0 1919 490.25 5 0)0 1920 493.00 Bons 6 010 1921 509.50 Bons décennaux 1922 495.00 Waarden Wisselkoers der Week Maan Dinsd. Woon. Dond Vrijd Amsterdam 611.50 1 I 617.50 622.75 615.50 -0.— Berlin m Bucarest Ckristania 287.- 292,50 292 50 291.25 Cologne Keulen -0 19 —0.18 0 19 -0.19 0.- Copenhague 315.75 319.— 320.50 318.— Genève 292 37 293.32 293.75 291. Italië 76.62 77.75 77 75 77. Londres (Londen) 69.82 70.35 70.95 70.30 Madrid 236 239 75 240 75 238 87 Montreal 15 42 15.49 15.55 15.35 New-York 15.43 15.51 15 55 15.38 New-York citbles 15.47 15 52 15.57 15.38 Paris Parijs 107.90 108.30 108.72 108.60 Prague 49.25 49.50 49.50 49.25 Stockholm 416.— 422.— 422 415.75 Banque Beige pour l'Etranger fr. 31.50 Tramways de Buenos-Ayres cap. 5.88 div. 1.47 1 10" fond. 6.60 Ateliers de Boussu 45.— Detombay 67.50 Sambre-et-Moselle priv. 112.60 ord. 90.— Hensies-Pommeroeul cap. 31.95 fond. 19.30 Nord-Ouest Bohcme cap. 1.12 div. 1.12 Overpelt cap. 31.50 jouiss. 20.25 Verreries de la Marine 125. Auxiliaire d'Electricité 27. Centrale Gaz Electricité 33.75 La Nó cap. 20.— fond. 56.25 Usines de la Dyle 15.75 Belgo'Katanga cap. 6.— Plantations Lacourt cap. 6.— Gratry cap. 30 div. 250 Franco-Beige Mater.Cheni.de fer, franc/. 61.83 Töleries Louvroil fr. franc;. 15.— Brazilian Traction dollar 1.— Barcelona oblig. fr. 5.03 Burbach. fr. 117.60 Ateliers de Willebroeck fr. 60.30 Katanga priv. 54.— Brazil Railway oblig. sh. 6.11 Brasserie du Hainaut cap. 6.- fond. 1.60 Leening Brussel (1902). Trekking van 1 Dec. 1922. Volgende seriën zijn uitgekomen 998 6586 11973 16734 23755 961 6647 12279 17152 24367 1443 7848 12869 21171 24697 2286 8973 15237 21198 26142 2939 9149 15417 21985 27021 5168 10581 15513 22121 28206 5317 10778 15531 22670 29042 5757 10938 16406 23226 29054 prijzen bevielen aan de volgende nummers Serie 15417 n. 8 uitb. met fr. 10.000 7848 n. 10 1.000 5168 n. 11 500 27021 n. 6 500 Nummers aflosbaar met 250fr. 5757 18 10581 16 9140 25 23226 10 Nummers aflosbaar met 150fr. 961 1443 5317 5757 10 16 15 16 15513 16734 22121 10 12 15 26142 27024 22121 26142 29054 24 18 16 23 12 Nationaal Krediet van Frankrijk Leening van 1919. Trekking van I December 1922. Nummer 2091736 aflosbaar met 1.000.000 fr. 5419825 500.000 fr. Nummers aflosbaar met 100'000 fr. 1720436 2359622 6703217 7145160 7881061 Nummers aflosbaar met 50.000 fr. 240377 2590444 6013087 7637539 1171198 526865 3743466 7439943 7840929 4203217 AI de andere nummers begrepen in de uitgekomen series zijn aflosbaar met 600 fr. De volgende obligatiën zijn ook afiosb. met 600fr. 487601 736201 1306001 1667201 2145901 2587401 2936601 4251601 4746601 6213301 6499301 7082801 7354401 a 487700 a 736300 a 1306100 a 1667300 a 2146000 a 2587500 a 2936700 a 4251700 a 4746700 a 6213400 a 6498400 a 7082900 a 7354500 670701 777801 1600501 2072601 2152701 2657901 3831101 4406901 491490! 6420201 6881201 7232901 670800 777900 1600600 2072700 2152800 2658000 3831200 a 4407000 a 4915000 a 6420300 a 6381300 a 7233000 Voor verdere inlichtingen wende men zich lot een der Agentschappen van de Bank TRANS1NTER. AmngvLomni hij Watoustraat, Poperinghe, 20 Iniandsche jaarlingen en volle Veerzen. Sladgnienws. Zondagrast. Alle Apotheken open tot den middagheden Zondag namiddag alleen M. VAN DEPLAS. Alle Apotheken zijn gesloten van 12 1 2 u. tot 1 1/2 u. en na 8 ure 's avonds. Stadsschouwburg. Op Zondag 17, Maan dag 18 en Dinsdag 19 December aanstaande voe ren de Langhoirs Victorinen op Liefdedrift, beroemd drama in 4 bedrijven van N. De Tière en De Wachter verliest, blijspel met zang in 1 bedrijf door Vati Peene. Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij Maurice Benoot, Noordstraat, 1. Reizen. Indien gij u op reis begeeft, verwaarloos niet u van een of twee mono poeders te voorzien, want het is het eenigste en echt geneesmiddel tegen hoofd-en scheele hoofdpijn, zenuwlijden, razende tandpijn en rhumatiek. Te koop bij H Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. cn van 3,00 fr. Volkshuis. Op Kerstdag zal 's na middags een Kerstfeestje gegeven worden. Zang en tooneel door kinderen; waarna een kerstboom zal geplukt worden voor de kin deren der leden. Alwie dus, van de leden, kinderen heeft van op hun vierdejaar tot hun dertiende jaar en verlangt dat ze meedeelen van de 150 prijzen moet op Zondag 10 of Zondag 17 ten laatste de namen gaan aan geven in het Volkshuis. De hennenplaag heerscht overal. Zij geneest onfeilbaar met Apotheker Verman- dere's remedie 4200. Te verkrijgen bij Apotheker Notredame. S' CeciliaJ'eesten. De Katholieke Kring en 't Muziek vierden Zondag laatst en volgende dagen het jaarlijksch feest. Om te beginnen werd het prachtig nieuw vaandel, plechtig ingehaald van bij den Heer Voorzitter en ter kerk geleid voor de wij ding. Een groot getal eereleden hadden er aan gehouden muziek en vlag te vergezellen. Na de hoogmis werd op de Groote Markt een heerlijk Concert gegeven van waar kunstgehalte. De welgemeende toejuichingen hebben getuigd dat 't muziek, slechts sedert een jaar onder 't bestuur van den knappen heer Neirinckx, buitengewone vorderingen heeft gemaakt en zich overal, nevens de beste muzieken, met fierheid mag laten hooren. 's Avonds had het gewoon banket plaatst, waar een 150 (al eereleden, benevens de muziekanten, deel aan namen. Na een heildronk voorgesteld door den heer Voorzitter werd een heerlijk mooi ver slag gegeven, door den schrijver, over de werkingen van het afgeloopen jaar. Nog eenige heildronken werden ingesteld en zang en klank duurden voort, met de welge zindste broederlijkheid, tot heel laat in den... nacht. De maandag en de dinsdag namiddag deed het muziek zijne gewone uitstapjes. Op deze twee dagen gaven de tooneelspelers met hunne bekende vaardigheid eene prach tige vertooning. De vertolking van het drama was overheerlijk en, sloeg de weemoed diep in, de twee blijspelen deden integendeel de lachspieren uitbundig lossen, en het geheel genoot bij al de toeschouwers den grootsten bijval. En volk... 't wordt meer dan tijd dat er om eene grootere zaal uitgezien worde want met dat gedurig aangroeien van het ledental (thans dicht bij de 600) zijn twee avonden bijna niet meer voldoende om al de toeschouwers eene plaats te verschaffen. Heden Zondag om 6 ure zal het weeral spannen metdeprijsbollingvoor de vrouwen. En 't zal de moeite weerd zijn ook: er zijn een 60 tal prijzen te verhollen. Heden ook, om 2 1 2 uur, vergaderen de muziekanten bij Maurice Houwen, in de Duinkerkstraat, waar eene prijsbolling plaats heeft. Pectoral Dupais. Van af de eerste dosis gevoelt de zieke verlichting; de hard nekkige hoest bedaart; de brand in de keel verdwijnt; de fluimen komen los en worden gemakkelijk uitgespuwd. De doos: 2 fr. 50 bij H. Notredame Groote Markt Poperinghe. Klachtenbureel open van 10 tot 12 ure; alsook inschrijving van leden voor't jaar 1923. Al de leden worden aangemaand hun lid maatschap voor 1923 te laten vernieuwen, voor 't einde van dit jaar. Aankomst van gegoten stoven,calorifè- res. Foyers merk Godin, alsook groote keus van jachtstoven met en zonder ovens, aan zeer voordeeiige prijzen bij EMILE R0FFIAEN, ijzerwaren, Yperstraat, 118, Poperinghe. Bericht. Het stadsbestuur van Po peringhe laat weten dat vanaf 1 Februari aanstaande detrein2807(vertrekkend te Po peringhe te 4 uur 10 m.). vijftig minuten la ter zal vertrekken om niet meer te Yper zoolang te moeten wachten. De trein 3674 (vertrekkend uit Hazebrouck te 9 uur 10 m.) zal ook later vertrekken om den stilstand te Poperinghe te verminderen Het onderzoek om den trein, vertrekkende te 7 uur, 8 m. 's morgens uit Brussel naar Yper, te doen doorloopen tot Poperinghe, is nog niet geëindigd, De roode pillen uit samengetrokken plantensappen, zijn het beste der pugeer- middels, zij veroorzaken onmiddelijk de volledige ontlasting der overblijfselen van uw eetmaal, die, tengevolge der verstopping, zich opeenhoopen in de ingewanden, er rot ting en gisting veroorzaken, die zeer gevaar lijk zijn voor de gezondheid. De doos: 2frank bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. Vos geschoten. Zondag werd in de Kapellebosschen op de jacht van M. Léon van Merris, een vos geschoten door de zoon Rappelet van den Droogentak, aldaar op jacht met Remi Debeir. Boesinghe. Boerengilde. Zon dag laatst hadden wij eene bijzondere welge lukte vergadering. Reeds van af 5 u. waren een schook getal leden tegenwoordig en met den avond kwamen er gedurig bij. Het be stuur was wel vertegenwoordigd, voorgeze ten door den heer C. Vandenberghe. Eerw. heer pastoor, proost der gilde opende de vergadering met het gebed en gaf vervolgens de verschillige puntjes der dagorde. Onder meer handelde hij over de Vlaamsche Hoo- geschool van Gent in wiens voordeel met algemeene goedkeuring eene motie aanveerd werd hij wakkerde de leden aan goed de vergaderingen te volgen en kondigde reeds deze aan van Januari en de feestvergaring van 2 Februari. Deze laatste zou dees jaar buitengewoon gevierd worden H. Mis voor de leden vergadering noenmaal (5 fr.) tombola voordracht met licht beelden. Dat al doet reeds het water in den mond komen. Na hem nam de heer Timmermans van Leuven het woord en een geslagen uur han delde hij over brandverzekering. Nog nooit hoorden wij een zoo klare en duidelijke voordracht over die zaak. Wat wij moeten betrachten is eene plaatselijke brandverzeke ring met herverzekering bij den boerenbond van Leuven. Om 't eindigen ging men over tot het beta len van het lidgeld 1923. Langemark. Water. Is er te veel water op Langemark? Dat eigentlijk niet, want de groote vijver van 't kasteel kan nog miliioenen liters be vallen, maar 't is hier lijk voor vele zaken op het front, 't is kwalijk bedeeld. De kalsijden de zijwegen, de voetpaden zijn verzopen van de natte en de kelders, die nog droog zijn, worden zoo zeldzaam als blauwe honden, ledereen klaagt bitter over de slechte wegen en niet zonder reden want men kan schier aan de kerk, noch aan de spoorhalle niet meer geraken: een goede vliegmachiene zou hier beste zaken doen. De oorzaak hiervan is grootendeels te wij ten aan het gemis van rioolen, die 't water moeten wegleiden waar het zijn moet. Hewel 't schijnt dat het zoo lang ver wachte rioolnet al gauw in aanbesteding zal komen. Nu beter laat dan nooit. Te naaste winter hebben wij oprechte bollebanen: die nog leeft zal 't zien. Nog nieuws. De meeste obuskuilen, die ons vroeger het drinkwater verschaften, zijn gevuld en de menschen kunnen nu meestal steenputwater krijgen, ledereen kent nu de noodzakelijkheid van goed water. Dat er hier en daar steenputfen zijn, die hoogst gevaarlijk water bevatten, weet iedereen, die het front gekend heeft! Opgelet dus, de gezondheid, het leven van u en uwe dierbaren staat hier op 't spel. De geneeskundige dienst stelt voor Koste loos het verdacht water der steenputten te onderzoeken. Hebt gij geen goed water, gaat dit zeggen op 't secretariaat. Er zal danieen staal geno men worden, dat zal kosrefoos ontleed worden. Dit voordeel zult gij niet lang kunnen ge nieten want gelijk in alle zaken op 't front 't zal al met eens uit zijn en amen. Rousbrugge. Huis A. Van de Casieele Rousbrugge. Uitverkoop van alle koopwaren aan factuurprijs. Wulverghem. Ongeval. Maan dag laatst gebeurde alhier een pijnlijk onge val. De landbouwer Remi Moncarey wierd plotselings gevat in de dorschmachien met het ongelukkig gevolg dat zijn arm in drie plaatsen gebroken werd. Dranouter. Tooneelfeest. Op 24", 25" en 26" December, j zijnde Kerst avond. leen 2C Kerstdag, geeft de Tooneel- afdeeling van den Oud-Strijdersbond V.O.S. een prachtig avondfeest, in de groote nieu we speelzaal der meisjesschool, ten voordeele eener gedenkzuil aan de gesneuvelde krij gers van Dranouter. Er zal opgevoerd worden le Zig en zag, kluchtige tweezang. 2C De Twee Vaders, drama in drie bedrijven. 3l' Nieuwe lasten kluchtige voordracht met zang. 4e Een Aprilvisch, kluchtspel. 5l Een Tooneelfeest in de Kazerneblijspel met zang in twee bedrijven. 6e 't Muziek van Zoetenaye, klucht. Prijzen der plaatsen Voorbehoudene 5 fr Eerste 3 fr. Tweede 2 fr. Gordijn om 4 1/2 ure heel stipt. Locre. Val. Verleden zaterdag, tengevolge eener verkeerde zwenking viel de genaamde Remi Deramout- dienstknecht bij Jeremie Delanghe, van zijn rijwiel, met het ongelukkig gevolg dat hij met zijn hoofd op de straatsteenen botste en zich de schouder ontwrichtte. Geneesheer Reypens van Kemmel, haas tig bijgeroepen, diende hem de beste zorgen toe. Thans is het slachtoffer aan de beter hand. Kemmel. Boomplanting. In deze gemeente is de eerste notelaar, geschonken door Minister Ruzette aan elke herbouwde hoeve, geplant geworden. Dit ging met een zekere plechtigheid gepaard. MM. Boere- boom, en M. j. Bruneel, burgemeester, voerden er het woord en de kinderen zongen de Brabani/onne De E. H. pastoor legde de kinderen vervolgens den weldoenden invloed uit van den boom in het landelijk leven. Westnieuwkerke. De Poperin- ghenaar is hier te bekomen, alle Zaterda gen na 4 uur namiddag, bij Reubrecht-Sa- myn, op den hoek der Steenwerekstraat. Westvleteren. S'Eioy's dag in de boerengilde. Het was een nuttige en aan gename dag: we zagen dat onze leden zich jeunden: eerstallen in de mis, en dan te 11 u. in 't lokaal, waar deugdelijke en leutige voordrachten en aanspraken, en een hertelijk noenmaal malkander afwisselden. Vooral de Heer Debbaudt heeft onze aandacht geboeid: «De boeren, zegt hij, moeten in de Boeren gilde min het onmiddelijk stoffelijk voordeel zoeken, dan het nut dat we niet seffens voelen, maar dat toch wezentlijk bestaat en veel grooter is in opzicht van geestelijke en verstandelijke ontwikkeling, en maat- schappelijken invloed.» Tot het naaste jaar als 't God belieft! Woesten. Feestvergadering. Zooals «De Poperinghenaar» van den 26 November 1.1. schreef hield onze boerengilde op 1 December hare feestvergadering. Om 8 1 2 ure werd eene plechtige mis op- gedregen door den Eerw. H. Proost, tereere van den H. Eligius, patroon der landbou wers. Talrijk waren onze boeren opgekomen en velen hadden hunne zoons medegebracht. Na de mis spoedden allen hen naar 't Vlaamsch bierhuis, alwaar eene voordracht zou gegeven worden. De heer Sioen, rijksveearts, gaf daar te hooren en te zien aan een volle zaal boeren de gewone gebreken der peerden, te begin nen met den kop, zijnen bouw en zijne houding. Deze belangwekkende, leerrijke voor dracht, die gretig aanhoord en gevolgd werd was opgehelderd met lichtbeelden. Rond 11 1/2 ure eindigde spreker zijne voordracht met ons te beloven in 't kort eens terug te komen en dan te spreken over de gebreken der koeien. Na een woord van dank, trokken de landbouwers voldaan huiswaarts, want allen verlangden om pannekoeken te eten, immers 't was S' Eloï. Spijtig genoeg dat zulke leerrijke voor drachten niet vcelvuldiger gegeven worden aan onze boeren. Een Boer. De leden der boerengilde welke nog hunne inschrijving voor het jaar 1923 niet aangegeven hebben, dienen zich te haasten. Heden ook betaling der geleverde waren bij den zaakvoerder. Het Bestuur. Bixschoote. 't Hertgeitje. Al de oude Bixschootenaren die dit lezen zeg gen: «Ah! dat kennen wij! dat is iets van vóór den oorlog; nog iets dat terugkomt van den ouden goeden tijd.» Ja, het is zoo: 't Herigeitje was de zeer oude benaming van den Geitenbond van Bixschoote; en die komt er weer, en natuur lijk de naam ook. Zoo dus, Zondag 10 December, wordt de Geitenbond weerom ingericht. Waar? bij Camille Verstraete, in 't Brou wershof. Wanneerte 4 uur, na een voordracht van Meester De Queker. Wie zal er daar zijn? Al de belangheb benden, zonder uitzondering: geheel de herbergplaats proppensvol. Wie zal er mee doen? ledereen die weet, dat men, heden te dage een verloren man is, als men alleen staat, en niet mee doet aan samenwerking, bond en syndikaat. Wie is er in 't Bestuurwelke zijn de wijkmeesters? Komt 'n en keer horken... en uw gedacht zeggen. Daar, ge weet het nu al... en dus tot Zondag. Eereteeken. Bij kom besluit van 27 Nov. 1.1. wordt het Burgerlijk Kruis van Ist" klas toegekend aan M "'1 A. Deprez on derwijzer, voor meer dan 35 jaren dienst in ons Gemeenteonderwijs. Yper. Vergadering der Geteisterde/I- Zondag 10 December wordt eene alge meene vergadering gehouden der Samen werkende venootschappen van West- en Oostvlaanderen. Deze bijeenkomst zal plaats grijpen in de groote zaal van 't hotel Exelsior Groote Markt. Aanspraken zullen gegeven worden door Staatsminister Levie, en de Heeren Rahier en Van Schoor. Alle geteisterden worden tot^die belangrijke vergadering uitgenoo- Gouden Bruiloft, -f Maandag laatst 1 1 vierden de echtgenooten August Seghers Beun hun gouden bruiloft. Het gelukkig echtpaar werd ten Stadhuize door Heer Burgemeester feestelijk verwel komd. Om 9 ure had een plechtige Mis van dankzegging plaats in de kerk van 't Heilig Hert, waar door Eerw. HeerDenys Pastoor, de echtelingen omringd door hun talrijk kroost, waar geluk gewenscht werden. Ad muitos annos aan die deftige jubila rissen. ftflerekem. Wat nieuws. De we duwe Alois Ghyselen, deed woensdag voormiddag bare boodschappen, terugkee- rende, gleed zij uit op eene van die achter geblevene sierlijke soldatebanen, (passe relle) en brak het been op twee plaatsen. Wanneer zien wij die beloofde snelle herstelling der verwoeste gewesten Toch maar heel traag geloof ik. Donderdag werd den uitslag gekend der aanneming van kerk en gemeente school. 't Zijn de gebroeders Debeuckelaere van Handzame, die onze kerk in al haren luister te herbouwen krijgen, de gemeenteschool is overgegaan aan zekeren Portugal van Doornijk. Woensdag avond, werd Odile Veryser den lantaarn van zijn rijwiel ontvreemd. Hoe onvoorzichtig altijd zijn rijwiel aan de deur te laten staan 't moet nog een recht zinnige dief geweest zijn of anders kon hij gemakkelijker heel het boeltje medegenomen hebben. Zaterdag morgen ging het peerd van J. Debreu slachter, op hol gelukkiglijk zon der ongelukken te veroorzaken. De kar waar het peerd aangespannen was, haperde aan een wagen peerd en kar vielen overeind, en zoo kon men het dier gemakkelijk vangen, vóór het de dorpplaats instormde. Vlamertinghe. Brandverzekering. Goed nieuws voor de talrijke leden van onzen Plaatselijken Bond van goedkoope Brandverzekering le ln 1923 krijgt ieder lid zijn aandeel in de winsten der maatschappij. Dit aandeel zal in geld uitbetaald worden. 2* Tot nu toe was ieder lid verantwoorde lijk voor een som gelijk aan driemaal zijn jaarlijksche premie. Dit artikel, dat' soms had kunnen nadeelig zijn, wordt afgeschalt. Niemand kan dus voortaan meer moeten be talen dan zijn jaarlijksche premie nochtans blijven, zooals in 't verleden, alle winsten voor de verzekerden. 3C Ons ledental is reeds zoo groot gewor den, dat het hooger is dan dit van sommige gildeh, die gansch alleen voor eigen reke ning werken. Dit is een schoone belofte voor de toekomst onzen maatschappij 't weze ook een aanmoediging voor alle leden om, zooveel zij kunnen, vrienden en geburen bij te brengen en zoo onzen bond van langs om sterkeren bloeiender te maken. Rerti rsghalsi. Herleving. Deze week is alhier aangekomen of liever terug gekomen, niet de bohemers of straatlantaar nen, a u b. maar wel onze schoone kerkor gel welke binst den oorlog naar Frankrijk gevoerd werd om van 't bombardement ge spaard te blijven. 't Ware te wenschen dat onze jonge en bekwame Koster, met het plaatsen van den orgel ook wat zangers zou weten te vinden, om de kerkelijke diensten wat meer luister bij te zetten, zooals zulks in bijna alle pa rochiën het geval is hoe klein zij wezen, eene hoogmis moet geene oude wijfs kerkgang zijn. Een muziekliefhebber. Bulscamp. Ontploffing. De 42-jarige metser Roeigens, J., kwam 's avonds van zijn werk te huis en had een langs den weg gevonden obus, medege bracht. De roekelooze vader wilde het dui- velstuig openen in 't bijzijn van vrouw en kroost. Eene ontploffing knalde en de met ser bleef op den slag dood. Vrouw en kind werden onrustwekkend en vreeselijk ge kwetst opgenomen en ten gasthuize gebracht tc Houthem-Doorntje. Moeskroerc. Zelfsmoord. Zeke re Gerard Vandouwenberghe, wonende steenweg van Risquons-Tout. moest woens dag morgen zijn regiment vervoegen en heeft zich naar alle waarschijnlijkheid, bevreesd zijnde van den dienstplicht, gezelf- moord bij middel van verhanging. Dottenys. Overreden. De auto der heeren Muilier van Poubaix kwam voor bij gereden toen de geleider plotseling zijn machien niet meer meester was, en op den zijweg reed waardoor een zekere Camiel Rasson, werkman, omvergewoipen werd en bewusteloos ten gronde bleef liggen. De man was op den stag gedood. Lausanna Het na apen der Italianen. Men weet daf Lloyd George en de Japan ners altijd hun doosje Dr. Runneys Pepper- mint Snuif aan de Conferentie tafel uitdeel den. De Italianen hebben daarin zooveel smaak gevonden, dat nu ieder Italiaan een doosje op zak draagt— Mussolini had er eentje bij zich den dag zijner zegepraal Men weet inderdaad dat die snuif zeer aan geprezen wordt, en niet recht in iedereens smaak valt. Laat ons maar ook een van die witte doosjes met haantjes als kenmerk, koopen.... Een millioen. Hetlotderverwoeste gewesten, is ditmaal goed gevallen. De win naar is een fabiekwerker van Morialmé (Na men) zekere Brousmiche. De gelukkige winner is een oud - strijder. Hij keerde van den ojrlog naar den huiselij- ken haard, met een rheumatiek in de leden, die hem heel dikwijls belette zich naar zijn werk te begeven. Vergadering van geteisterden uit west- en oust-Vlaanderen. Heden 10 December a. s. wordt te leper in het «Hotel Excelsior Groote' Markt, een vergadering gehouden van de Samenwerken de Vennootschappen van Geteisterden uit West- en Oost-Vlaanderen. Aan de dagorde; toespraak door Staatsminister Levie, Voor zitter van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen, verslag door M. Richir, notaris en ondervoorzitter van het Verbond, vervolgens toespraak door M. Van Schoor, ondervoorzitter van de Samenwerkende Vennootschap van Denderntonde en Com missaris van het Verbond. Valsche bankbriefjes van lOOO frank. De uitgevers der val sche briefjes zijn langs hier overgewaaid. Opgelet. Priesterlijke Benoemingen. Is benoemd tot hulpaalmoezenier aan 's Rijks- weldadigheidsgesticht te Ruysselede-Beernem, den Eerw. Heer De Roy, onderpastor op Sint- Michiels, te Roeselare. Bij den aanvang van December valt bijna jaar lijks een slapte in de vraag is nul geworden. Voor Aalst noteert de beschikbare waar 140-150 frank voor Poperinghe 125-130 frank. Voor het aanstaande gewas vermindert ook de belangstel ling der speculanten. Op de markt van Neurenberg zijn de prijzen wat gedaald. Ziehier een omstandig overzicht der soorten: Marktwaar, middelbare kwaliteit, 90000 tot 100000 Hallertau, prima kwaliteit, 105000 tot 120.000, middelbare kwaliteit, 80.000 tot 100.000 Wurtemberger hop 70.000 tot 105.000 mark. Er werd nog wat vreemde hop verhandeld vooal Ëlzasser hop aan 90.000 tot 100.000 mark voor prima waar, en 70.000 tot 85.000 mark voor middelbare soorten. Doorgaans is de markt kalmer gestemd sedert veertien dagen. in Engeland heeft de hop controol, die al het gewas in handen heeft, den middenprijs die aan de hopplanters voor middelbare kwaliteit zal be taald worden, vastgesteld op 10 pond st. en 10 schellingen in belgische muntwaarde, ongeveer 735 fr. Verleden jaar was de ambtelijke prijs van overneming der hop, 18 pond sterling. In de stedelijke hopwaag te Hereford is het hopmaga- zijn, met 773 pockets, afgebrand. Bij Koninklijk besluit wordt de heer Emiel De Keirsgieter, bestuurder der ge meenteschool, gedekoreerd met het Burger kruis van Js,e Klas, voor meer dan 35 jaar dienst in het onderwijs. Ruim verdiende onderscheiding voorwaar! De Poperinghenaar» zou wel ondankbaar mogen heeten zoo hij niet gretig deze gele genheid snapte om den dienstvollen man te huldigen die wellicht de helft zijner lezers lieeft leeren lezen. Sedert 40 jaar wijdt de heer De Keirsgieter onafgebroken zijne krachten aan het onder wijs en de opvoeding der Poperingsche jeugd en verscheidene leerlingen die thans de gemeenteschool bijwonen, weten te ver tellen dat hun grootvader ook in meester Emiels klasse gezeten heeft als schooljon gen. In 1882 bekwam de heer De Keirsgieter zijn diploma van onderwijzer en werd be noemd in de Broederschool te Poperinghe op 1 Januari 1886 kwam hij als onderwijzer naar de Gemeenteschool, waar hij in 1898 hoofdonderwijzer benoemd werd, en in 1906, bestuurder, welk ambt hij nog heden waarneemt. Dus veertig jaren in het onderwijs endat zijn veertig jaren van ijvervolle en algeheele toewijding veertig jaren van gewetensvolle behertiging der taak waarvoor God hem had aangewezen, namelijk niet alleenlijk de jongens ieeren lezen en schrijven en reke nen, maar van de jongens mannen maken, nuttige elementen in de maatschappij, eer lijke werklieden, deftige burgers. Dat was het doel van den heer De Keirsgieter over 40 jaar, en met dat doelwerkthij nog heden; moge hij het nog vele jaren doen, de samen leving ten bate en Gode ter eere 1 En moge de Hemel den verdienstenlijken jeugdoplei- der loonen met hem aangename vruchten van zijnen arbeid te laten smaken. Heil, Meester Emiel De Poperinghe naar is gelukkig U zijn beste heilwenschen toe te sturen, ook in naam zijner lezers Eerste Tap. «Au Nouveau Passage» bij Pierre Bee- rens Brabandts, Statieplein. Herbergkermissen. «In den landbouw» bij Jules Deraeve, Werf. Konijn en 10 fr. te verhollen door den uil. «In de Voorstad» bij Auguste Techel, Brugges'traat, «ln den Achterwegel» bij Jules Top, T rommelaarsstraat. DOOR DEN UIL TE VERBOLLEN. Schoonen Groenendaal. «Café du Brasseur» bij S. Samyn-Paret, statie; van 5 tot 9 uur. Goeden Statiemonter. «In den gouden Faisant» bij J. Derycke, Veurnestraat; van 5 tot 9 uur; gegeven door G. Degraeve en D. Pittelioen. Jachtstoof. «Au retour de la Gare» bij Cam. Vanhee; van 5 tot 10 uur; gegeven door Alf. Techel. Schoone Engelsche Haan. «In Parnassus hof» bij Hector Bruneel, Veurnestraat, van 6 tot 9 ure. Konijn te versmijten. ln de Voorstad» bij René Couwet, Wa toustraat; gegevendoor M. Ryckewaert. Het Weldadigheidsbestuur Disch laat weten dat de behoeftigen der Stad Pope ringhe, voor eersten Januari 1923 hunnen geneesheer moeten aanduiden in het Bureel Ste Annastraat, op alle werkdagen van 8 tot 9 uren 's morgens. leder ingeschrevene behoeftige familie heeft recht aan VRIJE KEUS vaneenderdrie aangenomen geneesheeren Heeren Dok- toors, Firmin Devos, Charles Dewulf, Jo seph Van Walleghem. Opgelet, met 31 De cember is de lijst gesloten. 1 1 VOETBAL Uitslagen van Zondag. 3T Af deeling. Wevelghem 1-Poperinghe 1. Moeskroen 1-Yper 0. Thielt 3-Rousselaere 1. Meenen 0-Koi trijk. 1. 4' Af deeling. Poperinghe 2-Wevelghem 1. Remy 3-Kortrijk 2. HEDEN ZONDAG speelt ons elftal van 4" Afdeeling om 10 u. te Kortrijk. Te Poperinghe, om 2 ure, match van 3' Af deeling tegen Meenen. Abeele Groote Flesschenschieting. «Au Chasseur» bij Justin Saelen; 150 fr. prijzen; inschrijving om 2 uur. Vlamertinghe Herbergkermis. In den Steenput» bij Jules Bryon; en een konijn te versmijten, gegeven door Petrus Desmadryl. Vlamertinghe Herbergkermis en Saucissenkandeel. «In de Slekke» bij Camiel Debriecke, Brandhoek. Konijn te verhollen dojr den uil. Reninghelst Kalkoen te verhollen. «In den Bosseboom» bij Achille Vanloot. Westvleteren 50 fr prijzen te verhollen met de vloerbol. Bij de We Huyglte (bij de Paters.) Watou Herbergkermis. «ln 't Keizeltje» bij Remi Darrou. Crombeke Herbergkermis. «Au Tour du monde» bij Paul Dalleine. Abeele Herbergkermis. 20 fr. en een reveille te versmijten. «In S. Joseph» bij Henri Vermeulen. Duivententoonstelling, van 9 tot 12 ure InWestvlaanderenLogie L. en Provo N. Bij M. Devos: Decoker J. en Ballyn R. In de Kamerzitting van Woensdag laatst, werd na eese verwarde bespreking, beslist op voorstel der regeering, debesprekingover de hoogeschool te verdagen en de amande- menten naar de kommissie te verwijzen. Van Cauwelaert had voorgesteld enkel te verdagen tot Donderdag aanstaande. Deze stemming geschiedde met 107 stem men tegen 72 en 1 onthouding. Een nieuwe statie van den kruisweg. Wij hebben reeds gemeld, dat de Katho- liekeVlaamsche Kamergroepzich beslist kant tegen alle voorstel tot splitsing der leergan gen aan de hoogeschool van Gent. De socialistische en liberale Vlamingenne- men hetzelfde standpunt in. En hierin worden de Vlaamsche volksver tegenwoordigers gesteund door heel de Vlaamsche pers van het Vlaamsche land, te beginnen met Het Nieuws van den Dag en Het Handelsblad langs Het Volk De Landwacht Volksgazet «Voor uit «Het Laatste Nieuws», enz. totTijd» en Gazet van Antwerpen Het moet een geweldige steun zijn voor de Vlaamsche volksvertegenwoordigers in het Parlement, heel de Vlaamsche pers aan hare zijde te zien staan om de oplossing te ver werpen. POPERINGHE, van 3 tot 10 December 1922. Geboorten. - 291. Cappoen Maria, d. v. Cy- rille en Marguerite Gauquie. 292. Noterdaeme Henri, z. v. joris en Helene Vandewynckel. 293. Desmadryl Laura, d. v. Maurice en Anna Dehaeck. Overlijdens. 193. Delaere Emma, 69 j. kloosterlinge, Gasthuisstr. 194. Catteeuw Sophie, 81 j. z. b. wed. v. Fideel Verhaeghe, j Sektie D. 195. Gardin Jeremie, 16 j. z. b. z. J v. René en Silvie Verwarde, Gasthuisstr. 196. (Cambie Martha, 32 j. herbergierster, echtg. v. Maurice Billiau, Sektie B. 197. Benouwt De- nise, 2 m. d. v. Maurice en Maria Claeys, Pottestr.198. Merlevede Auguste, 75 j. herber gier, wed. v. Ursmarie Dehaudt, Sektie E. Huwelijken. 135. Pollentier Oscar, 29 j. han delsbediende en Truant Marie, 28 j. z. b. beiden v. Poperinghe. 136. De Rynck Maurice, 29 j. handelaar en Truant Germaine, 27 j. z. b. beiden v. Poperinghe. WYTSCHAETE, maand November 1922 Geboorten. Comyn Roger, z. v. Alidor en Berghe Julia.—Laplace Victoria, d. v. Auguste en Renilde Worm. Overlijdens.—Vermeersch Marie, 30 j. huis houdster, echtg. v. Cyrille Hossez. Deburg- graeve Marie-Thérèse, 72 j. huishoudster, wed. v. Leo Cardinael. Lottegier Henri, 77 j. z. b. wed. v. Nathalie Vlamynck. Rassalle Emile, 48 j. landwerker, echtg. v. Valentine Delem. Huwelijken. Vandenabeele Eugène, veld wachter te Meessen en Deconinck Marie-Louise, bijzondere te Wytschaete.Vandenabeele Julien, zinkwerker te Meessen en Martha Deconinck, bijzondere te Wytschaete. Knockaert Henri, landwerker en Zoë Vanbelleghem, z. b. beide te Wytschaete. WOESTEN, maand November 1922 Geboorte. Bervoet, z. v. Eric en Dewancker Magdalena. Overlijden. Noyel Amand, 78 j. wed. v. Melanie Fertin. L00, maand November 1922 Overlijdens. Turpin Henricus, 58 j. dag- looner, echtg. v. Christiaen Pharaïlde. Ver- weirder Maria, 26 j. z. b. d. v. Camillus en Ce- lina Vanwormhoudt. Delancker Aloïsius, 64 j. daglooner, echtg. v. Eugenia Pieters. Beloften. Toulouse Ludovicus, daglooner met Parrein Rachel, dagloonster te Vinckem. Maerschalck Henri, wachtmeester bij de gendar merie met Van Maele Bertha, z. b. Goderis Henricus, z. b. met Soenen Georginia, z. b. Decan C., klompmaker met Toulouse Rachel, z. b. LOCRE, van I Juli tot I December 1922 Geboorten. Deswarte Micheline, d. v. Oscar en Démont Leona. Plaetevoet Karei, z. v. Marcel en Cappelle Marie.Callens Margue rite, d. v. Henri en Boeket Gabriella. Sohier Magdalena, d. v. Camille en Provoost Marie. Keersebilck Eugeen, z. v. Camiel en Clarysse Eulodia.. Overlijdens. Lambrey Leon-Alfons, z. v. Casimirus en Becuwe Melania. Liefooghe Gerard, z. v. Jeroom en Pauwels Lucia. Huwelijken. Noterdaeme Hieronymus, onderwijzer te Winkel-St-Elooi met Mortreu Magdalena, z. b. te Locre. Desmedt Renatus, zwingelaar te Meulebeke met Declercq Martha, z. b. te Locre. Corneillie Remi, metser met Pype Elisa, z. b. te Locre. 00STVLETEREN, maand November 1922 Geboorten. Gombeer Georgina. Geire- gat Roger.Samyn Georgette.Lamote Michiel. Overlijdens. Kino Julia, 4 j.Vandewaile Valeer, 22 j. Lesage Louis, 1 j. Dooghe Georges, 4 m. Vandamme Maria, 49 j.Lon- gueville Magdalena, 1 m. Huwelijken. Montmorency Achiel met Ghesquiere Eulalie.Morlion Romain met Follet Maria. Roose Leo met Mortier Maria. WULVERINGHEM, maand November 1922 Overlijdens. Maurice Deceuninck, 2 m. z. v. Camille en Emma Soen. Hendrik Hoflack, 6 m. v. Renatus en Maria De Vogel. Huwelijk. Recour Josephus, 23 j. werkman met Magdalena Decroo, 22 j. z. b. beiden v. Wulveringhem. JONGE LUIAARD - OUDE BEDELAAR daarom... werk en zwoeg om, EEN APPEL TJE VOOR DEN DORST TE BEWAREN... Het is niet genoeg met spaarcenten te ver garen, men moet ze ook in volle gerustheid weten te plaatsen. Wendt U in alle ver trouwen tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven. Verzekerde uitzettingen op a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 0/0 b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 O'O c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 C/0 d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 0/0 's jaars. Alles Vrij van taksen. e) Check-Rekeningen op zicht. f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten rang van Hypotheek. g) Uitwisseling van vreemde munten en koe pons, koop en verkoop van Fondsen, Inschrijvingen op Leeningen, en aller hande finantiëele zaken aan de voor- deeligste voorwaarden. Naamlooze Maatschappij. Kapitaal VIJF MILJOEN FRANK. ZetelXII Maandenstraat, Nr 13, ANTWERPEN Gesticht in 1909. - Postcheck-Rekening 019 Telefoon 3081. N. B. -- Waar de Maatschappij niet verte genwoordigd is, kunnen alomgeachte perso nen zich voor een agentschap aanbieden. AGENT voor Poperinghe J. Vanliruwaene, Noordstraat, 16. f Woensdag aanstaande, 13 December, om 10 uur, in St-Bertenskerk, Eerste Zeswekenmis voor Vrouw Maurice BILLIAU-CAMBIE. Vriendelijk bericht aan kennissen en vrienden. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Telefoon N' G6. SehaalHtraat, n° O. Postcheck N' 1750. I Geldplaatsingen in loopende rekening en op Spaarboekjes van 3 tot 4 1/2 volgens den duur der storting. - Aflevering van CHECKS voor Belgie en in den vreemde. Aankoop en verkoop van Beursweerden. Alle inschrij vingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beursweerden worden Kosteloos aanvaard. Uitbetaling van koepons. Leening van geld op titels van Oorlogsschade alsook op beursweerden. Allerhande Wisselbewer kingen. Alle coupons worden zonder kosten uitbetaald. Verhuring van IgraiiditoHorM. onder de volgende voorwaarden JAAIt HALF JAAIl Nr 1 Hoogte 11 cm. - Breedte 21 cm. 25 Fr. 15 Fr. N' 2 - 12 cm. - 33 cm. 35 Fr. 20 Fr. Nr 3 38 cm. - 33 cm. 50 Fr. 30 Fr. Al deze koffers hebben eene diepte van 6o cm, Deze koffers, gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren volledige waarborg van veiligheid op, tegen Brand en diefde. 8ureel te Rousbrugge-Beveren, bij M. Jules Louwagie, Bergenstraat, Telefoon 18 Open alle dagen van 9 tot 12 uren. Hulpkantoren te Watou bij Mmt Nevejan, KI. Marktalle Donderdagen van 9 tot 12 u- te Vlamertinghe bij M. H. Thevelin alle Woensdagen van 9 tot 11 u

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2