UITVERKOOP DUIVEN st HS genezen KRIJT "ROBERT" MEUBELPAPIER s M i r E t s en §«ale ülegnereii goor Barnes. FOURRUREN-HERSTELLINGEN BANQUE DE L'YSER Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij LA NI)ROU WERS BRIJKEN DER STREEK Windolie Gasthuisstr. Poperinghe E. COSSEY- I A Merceriën Witgoed Belangrijk bericht aan de Geteisterden, Zetel en Besfuur25, GROOTE MARKT, VEURNE Kerstdag Nieuwjaar wan Stenen TE KOOP MEUBELS GESCHENKEN WOESTEN. Honoré Verdonck -Minne Zonen Oude dagbladen Prosp. WULLEPIT Groote keus in alle prijzen, van 1922, OP DONDERDAG 21 DEC. OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING Notaris CASSIERS, Heropbouw der Kerk van Kemme!. Prosp.ïHERRY te Nieuwkerke. ONROERENDE GOEDEREN Joseph DUP6NT, te Gheiuwe, Notaris S YOEN te Loo. Mail re Octave Minne, 12 Reet. 53 aren 41 e. LAND Definitieve toewijzing den 19 Dec. 1922, Beste zware Amerikaansclie Wagens, Thevelin te Meessen, op Donderdag 21 December 1922, BOOMEN op Donderdag 28 December 1922, 15 Heet. 42 aren 25 e. LAftiD Definitieve toewijzing den 20 Dec. 1922, MARKTPRIJZEN. Notaris VANDE LANOITTE. Te Moop. &'atou PoperingheYper "C" Emile letten». malst. üi. I. opsomer, CamilleDE CLERCQ IN ALLE SLACH. bij Nloncaroy-Saiisen Gasthuisstraat, 20, POPERINÜHE. Vraagt de Viaandersche Legkiekens Kiekenkweekerij Hertsbeghe=Oostcamp Notaris Haghebaert DINSDAG 12 DECEMBER 1922. Huismeubels iYknagiegoed. Alfred REYNAERT, te Yper. -- - Maandag 11 December 1922 van ne puinen van een MliHUis Openbare Verkooping van Kieheipoeder QUICK Uit ter hand te koopen te Yper en I>e «zii-ïive, te Ghyverinehove GOED HOFSTEDEKEN Zitdag: Maandag 18 December 1922. gebouwen van een Hofstedeken Robes v. Dames Kinders. Te paehten Gevraagd. Vraaal plaats. Gevonden. w Brusselsche, Henegouwsche Boomsche Vlamertinghe Yper Boesinghe. In de Vier Seizoenen. G. Vanderbeke-Haeghebaert, KERSTDAG Sc NIEUWJAAR Bij de Weduwe DECAP, POPERINGHESTRAAT, 3 WIT KRIJT EN IN ALLE KLEUREN ireiüüi EiCEisiiü flmerihaansciis BIlEflU'S Moderne Meubels REGISTERS INKT SAJlSEN-VAflNESTE BREUK, GEZWEL of ZAKKING Moncarey-Sansen Heropbouw's Aanbod. Bijzonder aanbevolen Firmas BrsMiceii 12, Groote Markt, 12, POPERINGHE, kintiemriikelenFantaisichemden FRUITBOOMEN bij René RABAU en Zoon ONTVETTE BEENDEREN EEL Naamlooze Maatschappij USIN03 ROESELARE Wilt ge in de lente bouwen, laat dan nu de noodige formaliteiten vervuilen. Voorheen Bank J. LOYETTE Naamiooze Vennootschap. Kapitaal 3 millioen frank. i De Panne, Zeelaan, Telefoon Nr 3. A GENTSCHA PEEN: Poperinghe, 3, Priester straat, Telefoon Nv 5. Yper, Groote Markt, Telefoon Nv 105. GESCHENKEN Wereldbollen LeesboekenWoordenboeken Teekengerief :S 1 li S E IS HU H E S T E, Brtltterij, 1WÜ West VlaanderenArrondissement Yper. PROVINCIALE TECHNISCHE DIENST Mud l'oiteriiiflit1, om 10 ure, in het Stadhuis, der herstellingswerken uit te voeren aan de besteenigde landbouwwegen. Itcstck Ir. 152. 1KO, 12 Borgsom 5 van het bedrag der aanbied. Uiterste termijn voor het bestellen ter post der gezegelde en aanbevolen brieven van aanbieding MAAN DAG 18 DECEMBER. Lastboek, bestek en plans liggen ter in zage in het Gemeentesekretariaat te Poper. West-Vlaanderen. Arrondissement Yper. Provinciale Technische Dienst, STAD POPER1NGHE. Op Vrijdag 2» ï»22, ten 10 ure voormiddag, op het Stadhuis, der werken van herstelling uit te voeren aan de gekalsijde buurtwegen van groot gemeen schap. IScloop der ItctckLcn s 1« LotFr. 56.692,19 4" Lot: Fr. 53.760,38 2e LotFr. 79.785,35 5" Lot: Fr. 71.002,25 i 3l LotFr. 59.349,37 6' Lot: Fr. 53.571,96 Borgsommen 5 °)o van het beloop der aannemingsommen. Laatste termijn voor het bestellen ter post der gezegelde aanbevolen aanbiedingsbrie ven den Woensdag 27 December 1922. Lastboek, bestek en plan liggen ter inzage op het Gemeente-Sekretariaat Poperinghe. Studie van den te POPERINGHE. UIT TER IIAND TE KOOPEN. Schoon en gericvls Woonhuis met 2 aren 76 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Onmiddelijke ingenottreding Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. Koninklijk Hoog Commissariaat der Zuiderlijke streek van West-Vlaanderen, Gebied Poperinghe. Er zal overgegaan worden op 30 December 1922, om 2 1/2 ure 's namiddags, op het gemeen tehuis van Kemmel, tot de openbare aanbeste ding voor den De plannen, opsomming der werken, lasten boek liggen ter inzage vanaf 15 December 1922, op het Handelsniuseuni, Augustijnenstraat, 15, te Brussel, bij den Heer Bouwmeester Alexis DUMONT, Defaeqzestraat, 71, Brussel, en bij den Heer Toegevoegde Koninklijke Hoog Com missaris, Dr BRUTSAERT, Ypersteenweg, 117, Poperinghe, waar ze ook kunnen aangekocht worden. De aanbiedingen op gezegeld papier, onder aanbevolen omslag zullen ter post besteld wor den op het adres van den Heer Toegevoegden Koninklijken Hoog Commissaris voormeld, ten laatste op 28 December 1922. Van alle-aanbieders zal een getuigschrift van nationale eerlijkheid vereischt worden. Op dezelfde datum en onder zelfde voorwaar den als hierboven ten 3 ure 's namiddags op het gemeentehuis van WULVERGHEM openbare aanbesteding voor den Heropbouw der Kerk van Wulverghem. Bouwmeester den Heer Marcel HOCEPIED, Bloemistenstraat, 8, Kortrijk. Kantoor van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Bertenplaats, 10. Dinsdag 2<S bercmlier lilïï, om 1 lire, in het Lokaal der Vrije Schoot te WESTNIEUWKERKE, Openbare Verpachting der van de Gemeente, het Bureel van Weldadigheid en de Burgerlijke Godshuizen van West-Nieuwkerke, alsmede het Recht van Jacht, op deze eigendommen, omtrent 50 Heet. en gelegen te West-Nieuwkerke, Ploegsteert, Dranoutrc, Wytschacte en Belle. Studie van den Notaris Oin-nliHrc Vcrkoo§>aiig van Zeven nieuwe Werkmanswoningen Inslcl: WOENSDAG 13 December 1922, ter herbeng HET TRAPKEN bij Jan Mahieu, te GHELUWE, Over*l»g WOENSDAG 27 Dec. 1922, ter herberg CAFÉ DU COMMERCE», bij Poli- dore Huyghe, te GHELUWE, telkens om 3 ure. Iieinernte Giieliiue. Koop 1. Een Huis met 24 aren 68 cent. mede- gaande land. De grond gebruikt door Emile Van- Handzaeme mits 105 fr. Koop 2. Een Huis met 25 aren 21 cent. grond. De grond gebruikt door Cam. Ciaeys mits 105 fr. Koop 3. Een Huis met 25 aren 43 cent. grond. De grond gebruikt door Henri Boens mits 105 fr. Koop 4. Een Huis met 25 aren 41 cent. grond. De grond gebruikt door Leo Ketels mits 105 fr. Koop 5. Een Huis met 26 aien 79 cent. grond. De grond gebruikt door de W" Belaen mits 105 fr. Koop 6. Een Huis met 23 aren 83 cent. land. De grond gebruikt door Alph. Boens mits 105 fr. Koop 7. Een Huis met 28 aren 85 cent. land. De grond gebruikt door Victor Taillieu mits 105 f. Aanslag mei (Ic gcldfcHiiig. Kantoor van den Étude de Notaire a Menin. A Vendre dc gré si gré UNE BELLE ET VASTE M ais on de Maitre sise a MENIN, Rue de Wervicq, n" 10, pour une contenance de buit ares environ sous fonds bati, cour et jardin, pouvant être utilisée a tout commencegarage au besoin, a proximité de la Gare de Menin. Entree en jouissance immediate. DOMEINEN VAN DEN STAAT. Me Jean TYBERGHEIN, Ontvanger der Registratie te Brugge, zal namens den Bel gischen Staat openbaarlijk verkoopen to l.angcmnrck, vroeger eene hofstede uitmakende. Verdeeld in 13 koopen. om 14 1/2 ure stipt, in het gasthofJava Ooststraat, te Roeselare. Zie de Plakbrieven, inlichtingen ten Bureele der Registratie en Do meinen te Yper, en bij Heer Jean Tyberghein, Registratie Ontvanger, Beénhouwerst. 10, Brugge ISi'i'irh! oi>. .Itilfs lllanckaer*. Schaaistraat, 10, Poperinghe, gewezen waker van «De Nacht wachtheeftin 't belang der Invalieden van het arrondissement en in 't voordeel dei- maatschappij zonder winstgevend doel De Nachtdienstzijn ontslag genomen bij De Nachtwacht en is thans in dienst als abon- nemenfmaker bij De Nachtdienst Gustaaf DUM0RTIER van Reninghelst- Ciytte laat weten dat hij geen schulden meer herkent van zijne vrouw. ;Te bekomen bij J. TaïlJAPV'T (Block), achter de statie, POPERINGHE draagvermogen 2500 tot 3000 kilos alsook 25 koppels zware w ielen alles zoogoed als nieuw. EM.TRUANT (Block) DOMEINEN VAN DEN STAAT. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. Uflinitieve Toro ij/.ing om 1 ure zeer stipt namiddag, bij M. Gerard Vande Lanoitte, te Wytschaetc, van Gemeente WYTSCHAETE, Koopen I tot 7. Schoone WEIDE gelegen bij Meessendorp, langs de kalsijde van Meessen naar Wytschaete ten kadaster bekend sectie E, num. 887a en 888a met eene gezamenttijke grootte van 2 heet. 18 aren 90 cent., bevattende 6 koopen j bouwgrond en eene weide. In massa ing. 10.500f. Koop8. Eene Partij ZAAILAND houdende aan voorgaande, ter kadaster bekend sectie E, num. 889 en 890 met eene grootte van 90 aren 40 cent. De massa der koopen I tot 8 ingesteld 18.000 fr. Koopen 1 tot 8 zijn gebruikt zonder recht van pacht door M. Charles Sohier mits 660fr. 's jaars Koop 9. Het recht op vergoeding voor oorlog- schade aan een huis zich bevindende op voor melde weide. Ingesteld 7.000 fr. Koop 10. Eene WEIDE, ten kadaster bekend sectie D, num. 288 met eene grootte van 27 a. 90 c. Ingesteld 1.000 fr. Koop 11. Eene partij ZAAILAND, ten kadaster bekend sectie D, num. 542 met eene grootte van 50 aren 10 cent. Ingesteld 2.500 fr. Koopen 10 en II, gelegen in den middenhoek, zijn gebruikt zonder recht van paclit door M. Hen ri Dumon, mits 144 fr. 's jaars. Koopen 12, 13 en 14. Twee HOFSTEDEKENS in eropbouw door den staat, vroeger bewoond door de Wed. Breyne en de Kinders Cornille, sa men groot 6 heet. 98 aren 90 cent. gelegen wijk de Kalcute, tegenwoordig gebruikt zonder recht van pacht door M. Victor Kouckuyt, mits 1500 fr. 's jaars. Waarde der boomen 1914, 730 fr. in massa ingesteld 30.000 fr. Gemeente COM EN, wijk Pont Malet. Koopen 15 en 16. 2 heet. 60 aren 20 cent. ZAAILAND en MEERSCHEN ten kadaster be kend sectie C, num. 113b, 113d114, 115, 116. Oppiilmri' Vendifie van 130 Koopen schoone Populieren en Abeeien te LOO, langs den steenweg van Loo naar de Babbelaere. om 12 1/2 ure, 6 maanden tijd van betaling. Gewone voorwaarden «agaacmgaehmt* ht, ixssr. tsfay* M. Jean TYBERGHEIN, Ontvanger der Registratie, te Brugge, zal namens den Bel gischen Staat, openbaarlijk verkoopen Ie IVfstroowliiic, vroeger eene hofstede uitmakende, Verdeeld in 10 koopen. om 14 1)2 ure stipt, in bet gasthof JAVA Ooststraat, te Roeselare Zie de plakbrieven, inlichtingen ten bureele der Registratie en Do meinen te Hooglede, en bij Heer Jean Tyberghein Registratie Ontvanger, Beenhouwerst. 10, Brugge POPERINGHE. 8 December. Tarwe, 76-00; Rogge, 70.00; Haver, 72.00; Aardappelen, 13.00, Boter, 13.00 Eieren de 25, 18.25 Hoppe, 1922 130.00. KORTRIJK. 4 Decemb. - Witte tarwe 69-70, rogge, 57-58; haver, 70-71; paardeboonen, 00.00; hoot, 30-40 strooi, 1820; aardappelen, 10-13; boter; 13.50; eieren 0.60-0.70 koolzaadolie. 285-000; lijn olie, 250.00-000.00 koolzaad, 100.00 lijnzaad, 145 000koolzaadkoeken, 50 lijnkoeken, 82 sodani- traat, 75 00; ammoniaksulfaat, 115; duivenboonen, 52-0; nieuwe oogst, 53.Vee te koop en verkocht koeien, 91 vaatzen, 85 stieren, 65; ossen, 50. ROESSELAERE. - 5 Decemb. Tarwe, 66-00; mastetuin, 62.00; rogge, 57.00; boekweit, 85-00; haver, 70 00'; gerst, 65.00; erwten, 80.00 boontn, 83 00; witte boonen, 110.00 lijnzaad, 118.00 kool zaad, 165.00; strooi, 0.18; hooi, 35.00; lijntneel, 87.00; voederbeeten, 375.0; aardappelen, 13,00 ruw vlas, 50,00; tabak, 4.00 boter, 13,00; eieren, 0.65, koolzaadolie, 280.50; lijnzaadolie, 250; chicorei, oude en nieuwe, 52 klaverzaad, 575 nitraten 81.00 ammoniak, 115; cyanamide, 72.00; viggens den kilo. 9 50. Studie van den te Vlamertinghe. Door verandering van Woonst. 1. Op enltare Vt-rltoopins van Gemeente VLAMERTINGHE, te midden de plaats, tegen de Kerk, Langs den steenweg van Yper-Poperinghe. EENIGE KOOP, Zeer schoon gelegen bouw grond met tent daarop staande, dienstig voor huis' herberg en winkel, genaamd DE FONTEIN met stal, groot 4 aren 40 centiaren, gebruikt door M. Arthur Cappelle, seffens handslag. Eenige Zitdag Dinsdag 19 December 1922, om 3 ure stipt namiddag, in de te verkoopen herberg. SI AklETS'I AIt!j,\ its oik, 2 m. laisg 8 fr. I»!I "I stuk op aagoit ISoMola vista tiliecr, 1VAASTIi\. P.aardenmolen in zeer goeden staat, met woon wagen en kamion. Zich te wenden bij Henri Bulteel of bij Blauwvoet, beiden te Isenberghe. O ij zonder goede occasie gaz-motorsijsteem Otto D Deutz, 8 H. P. bij W' Allaeys, Priesterstr.Pop. NIEUWE TILBURG met caoutchouc wielen bij Pierre Verly Hotel du Pavilion Statie Pop. 3 en 4 ronden, bij V. Sansen- LniaiEltniincrs en Vocrlirdeia Wekelijksche aankomst bij Hector Dequeker aan 't Rood Kruis, Abeele steenweg, van honderd beste engelsche wagens in geheel goeden staat, en twee honderd beste engel sche wielen, zoo goed als nieuw. Van heden af wordt een VERVOERDIENST Zaterdag naar Yper, standpl. Markt. %'rijdag n. Poperinghe, st. West-Vlaand. Gebrevet. Broedmachien Algemeen gekend merk met automatieke waktegever Prijs en inlichtingen bij hoiifdag. Msrckam-a-Y Koopt uwe lage en hoogstammige FRUIT- B00MEN, ROZtN en alle andere B00M- KWEEKERIJ ARTIKELEN bij Gediplomeerde Boomkweeker, Statie, Poper. Cuisintèren en Jachtstoven aan voordeeiige prijzen. ZIEK Het SNOT en alle andere ziekten van kie kens en kalkoenen zijn gemakkelijk te gene zen door het IDEAAL KIEKENPOEDER SALVAT0R p(ijs 3 Irapk de doos. Volle zekerheid en waarborg overvloedige getuig schriften. Te bekomen in het hoofddepot K. STEPPE, Apoth. Geeraardsbergen en in de apotheek ROBBERECHT, Waereghem Eischt liet echte merk SALVAT0R om niet gefopt te worden. in vollen leg of gereed om te leggen 12-13 frank. Schrijven si. Of WOENSDAG 20 DECEMBER, om 9 ure, Venditie van lYSeubels. Keakea= Herberg- en Beenhonwersgerief in voormelde Herberg. Studie van den te PROVEN. om 1 ure stipt, te PROVEN (plaats), ten sterfhuize van M. August-jan-Baptist VERHAEGHE, KOOPDAG van allerhande schoone zooals men 1914, 945 fr. In massa ingesteld 15.000 fr. haf anten met ressorts, stoven, spiegels, ijzeren t,a i inon m bed, 2 ouderwetsche eiken kassen, veel koperwerk, Gebruikt tot 1 October 1923 door M Omer rn„)i!iSptafel vele taMs en schoone stoelen. la- Boute, nuts 450fr. 's jaars. Waarde der boo men 1914, 945 fr. In massa ingest. 15.000. Stad WAESTEN. Koop 17. Een HUIS in puinen met 2 aren 80 cent. grond in de straat genaamd Rue des hauts Jardins sectie C, num. 466a van bet kadaster. Vroeger bewoond door M. Jules Delporte. Ingesteld 10.100 fr. Koopen 18 en 19. Schoone BOUWGRONDEN en ZAAILAND, gelegen aan de Rijsseipoort, langs den steenweg van Waesten naar Pont Rouge ten kadaster bekend sectie C, num. 886, met eene gezamentlijke grootte van 55 aren 60 cent. Gebruikt zonder recht van pacht door verschil lende mits 250 fr. 's jaars. In massa ingesteld 15.100 fr. Het nog blijvende recht op vergoeding voor oorlogschade aan deze eigendommen wordt hier medeverkocht. Recht van samenvoeging. Voor plan en verdere inlichtingen zich te bevra gen ten kantore van den Notaris THEVELIN, te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. Studie van den Notaris Om uit gemeenzaamheid te scheiden. om 2 ure nam., in het Hotel Continental Statieplaats te YPER, Openbare Verkooping met afhankelijkheden te YPER, Rijsselstr. en 136 vm erf, kadaster sectie H, nummer 158b. Bewoond voor den oorlog door de eigenaars vrouw Weduwe Emile Dethoor-Decroix en haren zoon M. Marcel Dethoor. Alle recht tot vergoediug voor oorlogsschade is mede verkocht. II Donderdag; '21 Ibecmlier I92Ï, om I uur namiddag, te Yper, Statiestraat, Eene GROOTE BARAK dienende voor herberg genaamd Annexe du Casino en van al de MEUBELS zieh aldaar bevinden de,namentlijk,10 slaapkamers, bedden, bed- Geneest in enkele dagen alle pluimgedierte dat van de plaag aangedaan is. Wordt verkocht iri pakken van 3 fr., 5 fr. degoederen, lavabos met garnituur, kassen, jen 7 fr. 50. Apotheek-Drogerij tafels, stoelen, kokstoven, enz. J A. KESTELIJN, L Gasthuisstraat, Poperinghe. zooals irts, sto ;iken ka coulissetafel, vele tafels, en schoone stoeten, la vabos, 3 wollen matrassen met hoofdeinden, zetels nachttafels, vele wollen en katoenen sargien, en alle slag van tafel- en keukengerief. Met gereed geld. Studie van den Notaris Maurice Reynaert, Ie liiddflli«rlti>. Groot en gerieflijk HUIS met achtergebouw en bemuurde uitgestrekte hoving, alles gr. 10 aren, gelegen bij de stoomtramstatie, te MIDDELKERKE, en schikkende voor Bank, handelshuis, winkel of werkhuis en derge lijke inrichtingen. Studiën der Notarissen Openlinrc Verkooping Gemeente OOSTVLETEREN. 't eenen blokke, nabij den Tempelaeren hoek, groot 3 heet. 48 aren 40 c. Verdeeld in 2 koopen. Boom en haagprijzie fr. 100,00. Gebruik August Lermytte, mits 640 fr. 's jaars boven de lasten. om 1 1)2 ure nanoen, ter Herberg-Tramstatie, LION BELGE, gehouden door den heer Vander- schelde, te Oostvleteren. Onmiddelijk daarna Openbare verkooping ter zelfde herberg der Tempelaeren hoek, tegen de Wippe, afhangen de der erfenis August Clabou. Gebruik Georges Deback. AU PALAIS DES BLOUSES Bij Bouten-Papin, Meesenstraat, 7, Poperinghe, te verkrijgen aan degenadigste prijzen WINTERBlQESEN, Wilt gij het ECHTE Russisch Zaailijnzaad, Choix Supérieur van de Firma John RUCKER Co, Riga, in tonnen van 82 kg."? Alhoewel de prijzen merkelijk hooger zijn dan deze U misschien door verkoopers aangeboden, kunt gij, al vorens te koopen bij goed verdraagbaaraltijd gereed om te werken IVlSliPitQPnnhP.HnQfPilQ Veurnesteenw. bij Remi Lievois, wagenmaker, Casselstraat, i '"«UI iiuildjjilu litiuiuliu, Poperinghe, 174, Poperinghe. j (bij't Vliegende Pecrd) Goede steekkar, schier nieuw, bij de Wc Oreel,!het zaad komen bezien en zelf oordeelen Casselstraat, 69, Poperinghe. over de soort_ jq0g eenige tonnen zijn er te Schoone barak met 125 v.tn. grond, gelegen in verkrijgen. de Slachthuisstraat, Yper. 3 Plaatsen beneden t q0/{ te verkrijgen,, uitgelezene baalhaver en bovenkamers. Kan dienen voor logement win-, k] d graszaden. Beste soorten beet- kei enz. Zich wenden tot Rene Knoehaert, Slacht- huisstraat, Yper. i zaad, groeiende lang boven den grond. Coke-oven, gazmotor 6 H. P. en volledig bak-] Huis van vertrouwen, kersgerief, deegverdeeler, platen, beschuit- vormen, kar enz. tegen elk aannemelijk aanbod. Henneringen, 3 en Vanneste, Poperinghe. Oude gazetten, 80 cent. de kiloprijsvermin dering per hoeveelheid. Voordeeligste prij zen. Ten onzen bureele. Moteur elcctrique, 2 cyl. nieuw model, goed koop verbruik, dienstig voor alle werk en - voor 25 lampen. Alle dagen in werking te zien ;i Zich aanbieden, best Zaterdag's en Zondag mor gan's, S. Atinarei, 3, Brugge. ^shoon renteniershuis, S. Annarei, 3, Brugge. Goede brijkkenpres, nieuw gegoten ijzeren ko lom 2 m 48 hoog en 0 m 10 dik, en een goe den draaibank dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en stoelmakers, bij A. Vandeca- steele, Rousbrugge. Goede boterkeern, bij René Duchène, Bergen- straat, 6, Rousbrugge. Breedwielwagen in goede staat, draagvermogen 6000 K. dienstig voor landbouwers, bij Jéröme Gruwier, Elverdinghe seule. bij de Vuile Groote uiteenneembare tent, dienstig voor her berg of winkel, 4 kamers boven, 2 garagen, te Beveren, Yzer. Schoon en grievig appartement, bestaande uit twee kamers met afhankelijkheid, best dien stig voor twee tot drie personen zonder kinders. Adres ten bureele. Reiziger voor kruidenierswinkel voor de om streken. Adres ten bureele. Goede meid met goede getuigschriften,goed loon. Faes, 33, rue des Postes, Lille. Goede keukenmeiden eenebovenmeid voor katho lieke familie. Goede Ioonen. Antw. B°" Ver- haegen 4 Poel, Gent. Geldomhaler in de Banque de CourtraiGroo te Markt Poperinghe. Goede getrouwe meid, reeds gediend hebbende, goed loon bij Prosper Vandromme, Hotel, Statieplaats, Komen. |U|eid gevraagd bij M. Malfait, Mondstraat, S?S Yper. etsje van 16 jaar, reeds gediend hebbende, vraagt plaats in stad. Schrijven A. Lahousse, Reninghelst. Jongman van 22 jaar, vraagt plaats bij hande laar in stad zich wenden bij Hector Gelein, Prootstraat, 148, Poperinghe. 'erkvest en klak, toegerold. Berust ten politie- bureele. 1 IT l i lt 19 %\l» TE KOOI* 1. Schoon gerievig llan«lolsliui» met 13 m. voorgevel, verdiep, inrijpoort, ruime magazijnen, citerne, steenput, serre en ron dom bemuurde hof, samen 4 aren 35 cent. 2. Onlangs nieuwgebouwd lliinilcls- IiuIm met 5 m. voorgevel, verdiep groote vitrien en hof, samen 1 are 96 centiaren. Beide gelegen te ROUSBRUGGE, Poperinghe- slraat, nummer 71 en 73. Inlichtingen te beko men nummer 71. Alle dagen zichtbaar. Dienst der Verwoeste («ewcMten N. B. De Barak moet aanstonds wegge- nomen worden. alsook in de Gemeentemagazijnen te Zich te begeven bij den bestuurder. Vandewalle van Rousselaere:v°"?Ltm' kindertjes tegen 't zuur, buikpijn en winden. Te Poperinghe te bekomen in alle Apothekerijei H'estelyn, Notrcd&me en Vande Plas aan 3.75 fr. de fleseh en 2.00 de halve flescb. Casseistraal, 7, i'operincite. Groote keus van Wintermantels in pluche, pane,velours de laine en gabardine; alle kleuren voor groot en klein. Complets, Roks, Blousen, Peignoirs, On dergoed, Chales, Mansvareuzen, Beste manshemden, Cols, Plastrons, Handzakjes. Kleerstoffen en Zijde. Open op Zon- en Feestdagen. Mï»$4"Sï5KÏ f II Wieuw Groote keus van alle slag van Buiten alle concurentie Vrije Ingang Ook nog alle slag van Kal!», Ciment, l*aiin«-i>. IVriiinickc wlorr- e«» ii!Miirl«>s<»lM. Alles aan zeer voordeeiige prijzen, Maurice BON DU ELLE-DU MORTIER, «Hotel d'Anvers41, Yperstraat, Poper. Overgroote keus van voor bu Etienne MONCAREY-SANSEN Gasthuisstraat, 20, Poperinghe. s maakt men Manshemden, Schorten voon vrouwen en kinderen, en alle slag van on- j dergoed. is het eenige geheel zuivere Geen krassen op de borden Geen vuile vingers. Extra zacht. Kin alle goede papierwinkels verkrijgbaar| J Eischt het merk CR A IE ROBERT (ingebrand op de deksels der houten kistjes Vertegenwoordiger voor Belgie |HOUZÉ, 69, rue Confédérés, Brusse!.| en voor de Streek SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. CM Qy G> ■c O E tm O Voor prijzen en kataloog, Schrijven - M. Deryke, Broederij, EBverdinghe. voor BUREELINSTELLINGEN. enz enz. bij 15, Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. Alle drukwerk spoedig uitgevoerd. sïêj mstikheii-vsm Gasthuisstraat 15. POPERiNGHE. LIJDT GIJ AAN wendt U tot den gediplomeerden specialist breukmeester A. DUMONCEAU Huis van vertrouwen,gesticht in 1885, leverancier van klinieken, gasthuizen, geneesheeren, Maatschappij van ijzer wegen door zijne nieuwe gebre- veteerde toestellen, zonder veeren, draagbaar dag en nacht en voor alle werken, schenkt dadelijke verzach ting en geregelde wederdrukking, tot volkomen verdwijning van het geval Met aile WAARBORG. Kostelooze proefnemingen van 9 tot 3 uren te IÉ O li TKIJ K alle Zon- en Maandagen, 25, Pape- gaais, iaat. Uitlegboekje op vraag. Koopmansstraat, 24, Brussel. Proefzending. Tegen remboursement van 45 fr. zenden wij franco van alle kosten, 9 kilos net, ruwe koffie Congo, puike kwaliteit Staal op aanvraag. Makelaars gevraagd. Koffies De Roode Pelikaan, Antwerpen. Stoelen, Spiegels, Stoven, Mena- i giegerief. Glas, Gleiirsch, Stoors. Gordijnen, Bloemen, Rouwkro- nen, Kindervoituren, enz. bij Bazar der Galerij, 's Zondags gesloten. 1. Boomkweekerij POMONA Malde- ghem-bij-Brugge. EENIG onder opzicht van verzorgden kweek. Fruitboomen in hoogstammen, pyramiden en leiboomen. Tros- stekel- en aardbezieplanten, frambozen, enz., alles in beste verscheidenheden op het pomologisch congres aangenomen. Laanboomen, jong en prachtig bekweekt, als olmen, canadas, linden, erabeis, beuken, eiken, enz. //nagptoi/cn als doorn, heer laar, ligustrum, enz. Alle benoodigheden voor ius.t- en kerkhofbe plantingen. Rozen in hoogstammen en struiken en klimro zen in honderde beste en nieuwsfe verscheiden heden. ALLES IN MASSA VOORRADIG. De hoogste prerniën worden steeds aan mijne boomen toegekend. Echtheid der verscheiden heden gewaarborgd Stipte bediening. Zorgvuld ige verpakking. Matige prijzen met groote vermindering voor volle wagonladingen. Prijzen, raadgevingen, plans en bestekken op aanvra.ag. Kom mijne kweekerijen bezichtigen. Alleeneigenaar LEON De Coninck, leverancier der koninklijke domeinen der grootste steden en van verscheidene boerenbonden in Belgie. 2. Hubert Kessels, Quai des Usines, I Brussel. Roode en blauwe Muldenpannen (15 en 21 per M2). Facadesteenen in alle kleu ren. Merk C. V. H. Venloo. 3. L. Van den Bergen C°, Winkelkaai, Mechelen. Houthandel-Zagerij- alle houtsoorten. 4. Mitrailles. Godet Gaston. Vaux-sous* Chèvremont (Luik). Aankoop van oud e metalen ijzer-gegoten-staal per wagon, 10 ton minimum. 5. Lainbeau, houthandel te; Auderghem-bij- Brussel. Bijzonderheid van droog hout voor schrijnwerk, rijtuigmakerij, enz. 6. A. Sottiaux-Gr. Pannenfabriek van Mellet. Tel. N°l. Bijz.goedkoope roode en ver niste vorsten. Verniste vorsten voor schalliën. 7. Huymans, Hullosstr., 96, Luik. Plaaster platen, ornementen, plaaster-cement Coct erill. 8. N. V. Ateliers Richelot-NyveJ Oost. Houten en IJzeren meubelen - Engelsche bt'dden- Kinderbedden. 9. Mekanieke Werkhuizen J. DeBruycker A. Dutry, N. V. Nieuwe en occasie machi.enen voor ijzer- en houtbewerkingen. Alle deelen voor transmissies. Motoren-stoommachienen-Locomo- bieien. Alle soorten gereedsctiappen. Ve rkoop- magazijn St-Lievensstr. 271, Tel. 1303. Gent. Werkhuizen-IJzergieterie Posthoornstraa t, 25, Ledeberg. Tel. 286-3218. Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek zijn de eenigste welke men dag en nacht draagt zonder het minste ongemak. Bijzondere buikbanden op maat voor zwaar lijvige personen die lijden aan allerhande afwijkingen der organen. Zwicht u van kwakzalvers en neemt inlichtingen over ons huis aan uwen geneesheer. Tel. 600. Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE, 11. Tel. 600 Vier maal gebreveteerd&Gouden Medalie in de Wereldtentoonstelling te Gent 1913. Officiel aangenomen leveranciers van 'tNationaalWerk der Oorlogs-Invalieden. Kostelooze raadplegingen te VEURNE, Hotel de France bij JU. Vlaminck, Statie, Veurne, den ln Zondag der maand 's voormiddags. te verkrijgen bij Casselstraat, 175, Poperinghe. Ge kunt ze nievers beterkoop krijgen altijd 5000 kilos in huis. Vraagt prijs van 25 of 100 kilos Ook. beste wagenyet, voor deeiige prijzen. GROOT. MANDENWERK KLEIN. Wilt gij goede en kloeke manden heb ben, wend U tot Frans VAN DAELE-VERHULST, Paardenmarkt Poperinghe. Daar kunt gij alle MANDENWERK (fijn en grof) aan voordeeiige prijzen bekomen. Men aanvaardt herstellingen. Kolealiandel VERHELLEN bijgenaamd Borren. Komstraat, 36, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braisetten, alsook bryketten voor blazers en bryketten- mul. t'Huis gevoerd op aanvraag. In 't groot en in t kiein. Stammen, Pyramieden en leiboomen (leste soorten Selioonste Fruit 54, Veurnestraat, POPERINGHE. Etozen op stom en op struik. Schoone Conifèren en Sieraadplanten. VRAAGT ONZE PRIJZEN. I'aehters, Landbouwers Tuinbouw kumiiften. Zorgt voor uwe beiangen, verhoogt: uwe opbrengsten, verbetert de hoedanigheid uwer voortbrengselen, vermindert uwi :n ar beid door het gebruik van het (5 o/o stikstof en 20 o 'o phouphoorzuur) de eenige meststof welke door eene trage en matige ontbinding aan cien landbouw al zij ne vruchtbaarmakende grondstoffen verze kert en aan de uitgeputte aarde hare oor spronkelijke kracht terugschenkt. De fijnste, zuiverste en rijkste ontvette beenderer.meelen worden geleverd door de onder het toezicht der Laboratoriums van den Belgischen Staat gesteld. Specialiteiten: Ontvette beenderen meel Hoornmeel geperelde beenderen voor kie keneten Vleeschmeel Beenderenvet, enz. Bureelen te Antwerpen, 19, VanErtbornstraat. Telefoon 9283 Werkhuizen te Boom. Telefoon 149. Telegrafisch adres CORNEOS-Antwerpen Posicheckrekening 43965. Prijzen en stalen op aanvraag aan den algemeenen agent, M Louis Van Hove, 18, Delinstraat te Antwerpen. Het Oud gekend Huis Schoolstraat, 32 NAAML. VENN. Schoolstraat. 32 De Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij herbouwt zonder eenige schielijke tusschcnkomst van de geteisterden en wacht op betaling tot de Staat de vergoeding voor oorlogsschade uitkeert. Zij beschikt over een rechtskundigen dienst die kosteloos ten voor- deele der geteisterden alle formaliteiten vervuld en hunne zaak voor de Rechtbank voor oorlogsschade pleit en aan de geteisterden eindvonnissen bezorgt. Zij alleen beschikt over een technisch liurccl dat kosteloor de voor de Rechtbank noodige tegenschattingen opmaakt. Zij levert plans en bestekken in den kortst mogelijken tijd. Zij biedt aan den geteisterde, nadien hij plan en bestek heeft goedgekeurd, een kontrakl van heropbouw aan, dat alle Itelaiigeii van den geteisterde waarborgt. Dit kontrakt bevat onder meer 1" De Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij aanvaardt den heropbouw van het vernielde gebouw, eigendom aan een forfaitairen prijs. 2° Zij verbindt zich van de geteisterden geen betaling te eischen zoolang en voor zoover deze laatsten niet over de noodige geldmiddelen beschikken, hen ter hand gesteld door den Belgischen Staat in vergoeding der geleden oorlogschade. 3" Zij verbindt zich met haren aannemingsprijs de door den Staat toe te kennen vergoeding niet te overtreffen en waarborgt dat de geteisterden alleszins uit eigen zak niet zullen moeten bijbetalen. 4" Zij verplicht zich de herop te trekken gebouwen op een bij voorhand bepaald datum te voltooien en dat op straf van boete. 5" De geteisterden geven hunne oorlogsschade voor de in het kontrakt bedoelde goederen in pand aan de Maatschappij en staan haar de door den Staat ver schuldigde kroozen af van 5 van af den datum der overeenkomst. 6" De geteisterden verplichten zich alle formaliteiten te vervullen en voetstappen te doen om zoohaast mogelijk betaling der geleden schade te bekomen. De Maatschappij zal de geteisterden daarvoor met raad en daad ter zijde staan. Onnoodig bij te voegen dat de geteisterden nergens zulke gunstige voorwaar den kunnen bekomen. HU LP BUREELENNieupoort en Dixmude. Verricht alie Bank-en Beursbewerking.Zichtrekeningen heden 3 en termijn rekeningen volgens overeenkomst. Kredietvergunning. Inschrijven kosteloos op alle leeningen. Uitbetaling van koepons en titels. Uitwisseling van vreemde munt, enz. Passerdoozen, Verfdoozen en alle toebehoorten, Schil der-A Leesboekjes met printen, Pennedoozen,Servietten, Camassieren en alle andere nuttige en noodige artikelen voor Schoolkinderen. - Groote keus in ALBUMS voor postkaarten, portretten, postzegels en handwerk. Alles goedkoop en ter trouwe bediend bij

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3