HDB FOURRUREN IN DE POPPEN Tabletten A s DEKEÏIEi E. GLISSOUX RE SLECHTSTE VALLING wordt dadelijk verlicht en spoedig genezen door het gebruik van van L. DUPUIS, JUMET I IN DE PUPPEN. MATRASSEN Ernest Demoor-Lamerani Brandverzekering JOSEPH LEBBE ijzerwerk int groot hoest, valling, catarrha. ontsteking der luchtpijptakken, griep. influenza, keelpijn, heeschheid, benauwdheid per doos Frank 2.50 de griep per doos Frank 2.50 Apotheek, Groote Markt, Poperinghe, indian sarolea r allaeysenzonen landbouwmachienen ioud zilver: VALCKE Gebroeders, OOSTENDE - LOUIS MONTEYNE ekpb En Slapeloosheid. iedere pectoral dupuis is gemerüf P iedere pectoral dupuis is oememt p.d. HECTOR BI-RAT MERCATOR POPERINGHE J. LAUREÜS FQLLEÏ FOURRUREN l'H-D-B MOTOREN 5 Cyr. LECLERCQ-BAILLEUL Slechte Spijsverteerhiff SMUSIC AS instrumenten - en Fanfaren - WERKSCHOENEN bij Fiorent osteuh qaucky, nieuwe schoenuermakeriit UT T In den FRANSCHEN SOLDAAT MAURICE STA HUIS ALLEEN TE YPER, Statiestraat, nr 11 LANDBOUWERS Lira. STEUEns pattou zonen, Constructeurs, Poperinghe. Te verkrijgen bij (lij Camille DEZEURE PAUUIELS VERFAILLIE - DECONINCK uerichi aa ee ununawers. Yzerwinkel Remi Molein- Vandevivere WijnhaiHlelshuis ItflEtJBELEU 60 Houibewer-I HingsmaGhienen Huis van vertrouwen. CORSET Oud Huis LIEGEOIS-MONTEYNE BIJHUIZEÏT le plastioue. x Te koop Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gasthuisstraat, te Poperinghe. Men aanvaardt alle herstellingen. Telephoon ^'3 IN ALLE APOTHEKEN en in alle goede Apotheekerijen. DEVOS DEWANCKEL, CHARLES COENE, ddm. Stevens-Pattou Zonen MOEDERS. mODEW-ARTIKELEN IN 'T GROOT FOURgUREN herstellingen VL. I'ATTOÜ, I. Beheyt Alf. Diericx imipeki^giie: in Wol, Floconwol en Konijnhaar, ian zeer voordeelige prijzen en ter trouw Laatste nieuwe modellen en prijzen. Garage D* vos Dewanckel. 1 Genadige prijzen. JEROOM SUFFIS DE van is de beste en de voordeeligste. Speelkaarten tei bureele dezer. Alle inlichtingen bij J. straat, 7, Poperinghe. Foleque, Yper- Gedurende 8 jaren leed ik aan rugpijn Mijnheer Boite Adhémar, Oude weg van Doornijk, Irchonwelz bij A tli, schrijft ons Sedert acht jaren had ik pijnen in den rug en somtijds was ik verplicht t'huis te blijven zoodanig ik leed. Na drie vierden van een fleschje genomen te hebben ben ik gansch genezen, de slaaploosheid verdwenen en ik werk van 's morgens lot 's avonds zonder de minste pijnen te gevoelen. Ik dank U omdat gij mij van die schrikkelijke pijnen verlost hebt. liet getuigschrift verschaft door Mijnheer Boite Adhémar is een zinnebeeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van het genezen vermogen der Pillen I)e Witt. Dien man heeft gedurig een omloop van 8 jaren ernstig gelijdt en somtijds was hij verplicht t'huis te blijven door zijne hevige pijnen. De Pillen De Witt hebben hem gene zen. 11ij werkt dagelijks en voelt geen enkel pijn meer waarvan hij voortijds leedl. De Pillen De Witt brengen aanstonds hunne uitwer kingen voort, de drie vierden van een fleschje waren voldoende om deze man te genezen. Indieu gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt Veurnestraat, ELVERDINGHE. SCHOONE KEUS van Laatste modellen. Het huis aanvaardt allerhande herstellingen. vrddgfiri vertrouwen by uwe leverancier^ HET MERK 8 IE R B L A A SPILLEN .1 BRUXELLES Lvw De Beste Remedie in de Wereld voor Rheumatiek, Heup Jicht, Lenden Jicht, Zwakke Rug, Blaasontsteking, Steen in de Blaas, Graveel, Jicht, Rugpijn, Vermoeidheid, Meeste vormen van Blaas Aandoening. De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote flesch, welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat. Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver- nie^rderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De Witt C°, rue de la Glacière, 22, te Brussel, en de verzending zal oogenblikkelijk door den apotheker uwer streek gedaan worden. DEPOTS TE POPERINGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. MB" voor Gas, Essence, Gaz-Pauvre, Ruwe Olie enz. I>e BESTE en GUKDKOOI'STE ÜIotoi*en. Verscheidene 1)1 l/I.MHY werkzaam in België. MOTOREN op Schadevergoeding. Koopt owe UEGIKtTKltIO ter Drukkerij van dit Blad. O PVOLGE II ^<5-5, Steeistraat, KltUGGE. POPERINGHE II T, Ylaniiiigslraat. YP ER EN U. Botei*sti*aat. Gebreveteerd met A ELASTIC ft BUIKBAND voor ft zware Damen. I Duinkerkestraat, 38, Poperinghe. WIJNEN LIKEUREN, Mineraal water en Limonaden. Vermindering van prijs aan voortverkoopers. ■MW'M— - HWM» ANKER VERITAS G NAAIMACHIENEN K| R 10 JAAR WAARBORG L O prijs en kwaliteit buiten concurrentie. R Q Goede agenten gevraagd doorJ T J. VERHAEGHE-DE BAETS, N De Dr. CasselI's Tabletten hebben mij eene volledige gezondheid terug gegeven. Mevrouw J. Wever, de Willow Cottage, Der singham bij King's Lynn zegt: "Ik verloot eetlust en wierd zwak an nedergedrukt, had geen verlangen te eten, en ik verzwakte z odaiii.:, dat ik iie eenige tijd nog slechts eene schim was. Z.oo verzwakt was ik dat ik gedurig in onrnadht viel en met beduchtheid d-en avond zag aankom-jn zoo dat mi ine nachtrust slecht was; zoodra ik neérlag had ik hartkn ppingrri. moest opstaan en in de kamer wandelen om me wat te verzachten. Later Vefergde zieh den stand mijn-er maag, na elke maaltijd vulde mijn mond zich met klaar water en zoolang ik dat water niet overgegeven had, was ik niet verzacht. Ik nam verschillende geneesmiddelen die mij niet verbeterden doch, op zekeren dag beproef de ik de Dr. CasselI's Tabletten. Aanstonds gevoelde ik met geluk dat de spijs- verteering zich beter deed, ik voortduurde dus ze te nemen en dagelijks bemerkt ik eene merkelijke verbetering mijner gezondheidstoe- band, zoo dat ik heden gansch genezen ben. Ik kan zooals vrceger al eten wat \x lust, slaap gerust en heb mijn verloren gewicht terug gevonden." PRIJS 3 Ftl EN 7.50FR. (het groot model bevat drie maal het kleinet Ver kocht door de apotheken i n aile werelddee- len. Vraag de Dr. C h b eell's Tab letten en weigerd ale nauiaking. Universeel oeneesmiddel teoen Zenuwafmatting Slapeloosheid Hartkloppingen Zenuwzwakheid Bloedgebrck Levensafmatting Zeniiwonsteking Sicchto pijsver'oe..ngZonuwachtigheui Neurasthenie Uitputting Nierenziekte Bijzonders aanbevolen aar de voedende moeders en aan de personen die de kritische tijdvakken van het leven doorgaan. Dokter Cass It's Co., Ltd., Manchester, England Algemcn depot voor Belgig en het Groot Hertc dom: Maison Louis Sanders, 22, Rue de la GlaoiOre, Brussel. NEEMT TWEE TABLETTEN. bij het slapen gaan en ge tuit bemerken hoe goed ge slapen zultvervolgd en ge tuit wel dra de vreugde kennen kracht en gezondheid te bezitten OOOOOOOOOOQOOO O PIANOS-HARMONIUMS O Wylleman Esther, Noordstraat, 38, Poperinghe. Groote keus van Melusine, Peluche, Pane, Feutre en Rouwhoeden. Alle toebehoorten en herstellingen. Handel in Inlandsch Hout, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, II ESSENCE KEPERS II OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe. Crombekesteenweg, 142 I» O I» E K I N Cï II E Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken- Sigaren- en sigaretenpijpjessigaren- en sigarettenkokers, tabakzakken, vuur- slagers, enz. enz. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillcs en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers,groote prijsvermindering EmileFEYS-VERIIAEGHE, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterslr.) POPERINGHE 'Snaarinstrumenten en ToebehoortenJ^ MUZIEKBOEKEN Q >R. NEIRINCKX M. DEVOS© Groote Markt, 7, POPERINGHE. Q Wilt gij goede waterdichte welke kloek en sterk met de hand gemaakt zijn (allereerstekeus 59fr. tweede klas 52fr.) komt naar het welbekende huis "De Gouden Mansbottien,, Yperstraat, 34, Poperinghe Alle soort van schoenen worden in dit huis met de hand gemaakt. Er worden ook alle slag van schoenen op maat gemaakt. Menageartikelen en klein alaam. Geen kosten van vertegenwoordiging Schrijf naar ons Uw belang vraagt het. Comp. Européenedu Comm. et Indust. 37, Em. jacqmainlaan, BRUSSEL. Altijd Soldeartikelen. SYSTÈME DE PARIS) Men kan altijd spoedig zijn schoenen vermaakt krijgen. Breien en Herbreien met de machicn Rohen, Mantels, Kinderkleeren, Kousen GENADIGE PRIJZEN. Jul LEFEBVRE, Priesterstraat,4 Poperinghe 1MPERMEABELS van de grootste Engelsche huizen Groote keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buitan konkurentie. Depot bij AI ar ie DEFEVER. Duinkerkesxraat Kloefen POPERINGHE Kloefriemen VERHUREN van per kilometer of per dag Jules DEVOS, Statiestraat, Yper Tel. 48. Agent der Autos FORD Tel. 48. Huis YALÈRE STAESSEN Yperstraat, 19, POPERINGHE. Opgevolgd door zijn Broeder GEDIPLOMEERDEN SNIJDER. Zie onze uitstallingen om u te overtuigen over onze keus voor het Winterseizoen YOnze Modefien- Pardessus altijd volgens de laatste mode. Verzorgd werk en snede t'elks voldoening. Eenige verkooper der |j echte |j werk kleederen van het huis f Adolf Lafont, 1 Lyon. PB—C IÏOÏ W ill IV uren. 55 Mans- en Kinderconfectiën. Watermantels Stoffen Voeringen Pane Moleskien. Allt' werk verzorgd om spoedig gele verd, zoo noodisr DEN DAG DER BESTELLING Pion DUPUIS Komt zien bij STEVENS voor uwe raapmolens, laatste nieuw model, eigen Fabrikatie. Ook hebben wij een laatste nieuwe uitvinding van windmolens Wauters Economede eenigste die zuivert, trieert, en vult het graan in zakken in een enkele maal, Wij hebben ook een grooten voorraad Engelscheen Inlandsche Boterkeerns die op rouletten draaien. Alles in magazijn. Vraagt prijzen en inlichtingen bij Telefoon 94. Dit voortreffelijk geneesmiddel is een zeer gelukkig mengsel van KALMEE- RENDE en BEDERFWEERENDE BALSEMS,verbonden met VERZACH TENDE en BORSTGENEZENDE uittreksels van planten 1 Deze remedie wordt aangeboden in een nieuwen vorm, wat ook aan de meest gevoelige men- schen toelaat ze te gebruiken. HAAR KALMEERENDE WERKING IS NIET HET GEVOLG VAN VEELALSCHA- DELIJKE BEDWELMMIDDELS MAAR WORPT BEKOMEN DOOR DE VERZACH TENDE EN BLSEMENDE GRONDSTOF FEN. DIE SPOEDIG DEN BRAND IN DE ADEMHALINGSORGANEN DOEN VER DWIJNEN. In den loop van den dag zullen de kinderen 5 tot 6 PECTORAL DUPUIS innemen. Alwie om zijn gezondheid bekommerd is, zal ze, met goed gevolg, gebruiken tot het bestrijden van Van af de eerste dosis voelt de zieke verlichting De hardnekkige hoest bedaart. De brand in de keel verdwijnt. De fluimen komen los en worden ge makkelijk uitgespuwd. De luchtpijptakken worden vrij. De benauwdheden blijven weg.De adem haling wordt als naar gewoonte. ira mi:.\ fooi* Priesterstraat, 5, Poperinghe. GROOTE KEUS VAN JACHTSTOVEN, luxsche Caloriferes voor salons en herber gen, foyers in koper, Stijl Louis XVI en in Email, Cuisinièren in steentjes en geemailleerde, alle slag van Keukengerief, Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Four- noizen, Aalpoinpen, Bakwagens, Bascules, Wind- en Beetmolens, Waschkeerns,eerste kwaliteit van Boterkeerns die op billen draaien. Agent der Ontroomers en Ploegen Melotte. Wilt gij eene kloeke en zware STOOF, bezoekt het huis ItotcrNlrnnt, 5G, YIMJS, waar gij alle slag van Huis- en Keukenge rief zult vinden Landbouw- en Timmer- alaam Glas- en Gleiswerk Engelsche Bedden Kindervoituren Zolderwagens Beet- en Windmolens Basculen Slijpstee nenWasch- en Boterkeerns. Alles wel opgemaakt en aan zeer voordeelige prijzen. Bijzondere prijzen voor vnortverkoorers. die begint met rillin gen, is een algemeene ongesteldheid Zij wijkt voor de wel doende uitwerking van PECTORAL DUPUIS De besmettende kiemen, die soms erge verwikkelingen veroorzaken, kunnen niet leven noch zich ontwikkelen in de bederfwerende balsems van deze voortreffelijke remedie. Goed zorg dragen het PECTORAL DUPUIS zoo ang mogelijk in den mond te houden, ten einde den balsem zachtjes in de zieke deelen te laten drin gen, en de verzachtende bestanddeelen hun volle genezende uitwerking te laten uitoefenen. IN ALLE APOTHEKEN Alfons Baert, Nr 1, Woesten, laat weten dat hij dagelijks Kalkoeien, Veerzen en Jaarlingen te koop heeft van INLANDSCH RAS. Verwerij Hieuwwaiwclierij KUISCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend Huis Madsen ^".'..brugge dépot voor Poperinghe RACHEL DEVOS, 3, Meessenstraat, waar men ook alle dameswerken met toebe hoorten en eene schoone keus van wit en gemaakt ondergoed kan vinden. De motos welke gij het meest ziet op de baan, zijn omdat het de eenvoudigste en de beste zijn. Vraagt de nieuwe prijzen en cataloguen aan Rechtstreeksche Agenten Meenenpoort, Telef. 48 en 55. YPER Telef. 48 en 55. Opening van den St-Jacobsstraat YPER rechtover de Nationale Bank Gewezen reiziger van het HUIS BAUS. VjQTOS F. U. H*RSTALAUTQS Agent voor Poperinghe en omstreken, - i» O I» E Si 1 Glltl. - LES ARMES D'YPRES. Rijsselstraat, 81, Rue de Lille, YPER YPRES Volledige keus van Marokijnwerk, Reisartikels, Kindervoituren, enz. Alle herstellingen worden door het huis aanveerd. Assortirpept conjplel de Maroquinerie, Articles de voyage, I Voitures d'enfants, j etc. La maison se charge I de toutes les répara-1 Hons. «.root tingazijn tan bij Bruggestraat, Poperinghe. Telef. 94. (bijhuis weldra te Yper) Pik- maai- bind- zaaimachienen, ont roomers, aardappelmachienen, boter- en waschkeerens, windmolens, beetmolens, basculen, enz., enz. Aile vervangstukken en herstellingen. Spoedige bediening. Landbouwmachienen op Oorlogsschade. Agentschap van de Dorschmachienen. LEON CLAEYS, Zedelghem. Indien gij begeert uwe kinders gezond te zien, wasch ze alle dagen met de wonderbare SAPO ZEEP - die alle branduitslag voor komt en geneest het is de zuiverste en bestt /an alle toiletzeepen, is nagezien en goedge <eurd door de geneeskundige overheid. Tt /erkrijgen in alle apotheken aan 2.50 fr. Vraagt bekwame Vertegenwoordiger voor Poperinghe en omliggende. Adres t. bureele. (leersiotten, Witgoed, Mercerién, Sajetten, enz Spécialiteit van Gordijnen en Gemaakte Stoors In de Nationale Klak. 4, Gasthuisstraat, Poperinghe. Groote keus van klakken in alle modellen. Hoeden in zijde, feuter en stroo. Bijzon derheid van Berets en hoedjes voor kinders, tn'tgroot, i Rouwbanden. In 't klein. Indien gij voorwerpen hebt in ZUIVER zilver, die u van geen nut meer zijn zooals oude zilveren lepels en vorken schrijf naar onderstaande adres, waar men u de hoogste prijs zal uitbetalen. 9, Magdalenastraat, 9, BIllSSEL, Alie slag van kunstvoorwerpen in zuiver zilver en ook in nieuw zilver (métal extra blanc garanti). Bijzondere keus van Beugels (fermoirs) waarvan een dertigtal modellen de uitsluitelijke eigendoih zijn, en gegoten in de zilversmederij van het huis. 39, Casselstraat, POPERINGHE. (recht over O. L. V. Kerk). ZIZZ PLOMBIER DIPLOME ZH Gediplomeerd Loodgieter in de Nijver heidsschool van Brussel, 't is te zeggen bekwaam gekeurd door een Jury, samen gesteld uit Professors, de bijzonderste vakmannen dier stad, om zich op d'hoogte van den tijd, in vollen trouw aan de klienten te mogen aanbevelen. Alle LOOD- ZINK- en GASWERKEN. Schatting op aanvraag alle aannemingen Groot en Klein Allerhande GezondheidstoestellenBaden, W. C. piscienen, Waschsteenen in Jonhson en andere, enkel en dubbel Waterpompen in koper of genickeleerd, Bierpompen, enz. RECHAUDS (gasblazers) van alle slag. Groote keus van LUSTERS en alle GASARTIKELEN. Aanveerdt ook Herstellingen. YPER Itoterhtraat f dicht bij de Halte) Telefoon 60. Vlamingstraat 5 (bij de Groote Markt) Telefoon 57. Groote keus van allerhande te bekomen bij £M. DOBRELS - HAERINCK, opvolger van HENRI BRUTSAERT-DUCLOS, Bruggestraat, N» POPERINGHE Gesloten op Zon- en Feestdagen om I ure urerruRE otdversell* 1. Binnengeleiding, 5 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 15.700fr. 2. Binnengeleiding, 2 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 13.700 fr. 3. Torpedo, 5 plaatsen, electrische verlichting en beweging 10.350 ff. 4. Runabout, 2 plaatsen, electrische verlichting en beweging 9.950 fr. 5. Chassis 7.050 fr. 6. Truck camion voor nuttige last van j 1000 kilos 8250 fr. 7. Tracteur 8.575 fr. OfficieeleDepot van de" Ford Motor Company of Belgium voor Yper en Omliggende. Meenenpoort, YPER. Telefoons 48 55. Onderdepots Wed. ALLAEYS en ZONEN,Poperinghe. Cyrille COVEMAEKER, Oostvleteren. Groote stock van verwisselingstukken Bijzondere prijzen voor herstellingen. Alle modellen In magazijn. Alsook occasie-voituren. Voor al uwe Eetplaatsen Slaapkamers Keukens, enz. WEND U TOT HET HUIS Tapijtsier YPER Boterstraat UI 111111111 Uil WllUUUIU, Specialiteit van Tanden en tiebitten, Alle herstellingen. Statiestraat, io3, ROUSBRUGGE. Brand Ongevallen Burgerlijke verantwoordelijkheid Leeningen Le vensverzekering. Aftent voor l'opprinftho Bruggestraat, N° 7 Poperinghe. 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zjjn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. 4. Omdat ue Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de premien lang zaam verminderen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4