lil voor londei l üh HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. OPENING van hel lijliiloer POPERINGHE Gokes- Holen -Mhraeieten UiliKCMNaa 'VICTORIA,, Apotheek Frans Van de Plas De Heer alphoiise ?im Abonnenientprljs Sansea=Vanfieste, i»s5s.is Zondag 17° December 1922. 15 Centiemen. 19 Jaar. 51 De Vlaamsche Hoogeschool. Politiek O verzieh t. Naar de oplossing. Alle Bank- Beursverrichtingen - Spaarkas 4 HET GEHEIJV! HUWELIJK Uitmoording der Christenen. De eenzelvigheidskaart. Het Weezenbioempje. Nieuwe postzegels. De Tolbedienden. Vreemde mijnwerkers. De strijd tegen de achturenwet Het Jegercontingent voor 1923. Toezicht op de duiven. Een protest van de Belgische regeering. Onze Treinen. Onzijdig-. Een stem uit Amerika. A. G DE COCK, In 't Buitenland. 'Leest en verspreidt de Poperinghenaar. T Jrt. A- S X JSf T HE 3rl Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, op kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeellgste koersen. per Jaar In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Telefoon n1 9. Postcheckrekening nr 15570 BERICHTEN, VERK00PINGEN, Eene inlassching o.6o ct" per regel. 2 inl o.5o ctn 3 inl. 0.45 ct" VONNISSEN, 1 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijN vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdaq ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. - FOMUB Wie heden een abonnement vraagt op ons blad krijgt het kosteloos van nu tot Nieuwjaar. «o» in de eerste helft van December zullen de briefdragers de prijs van het abonnement inzamelen.Men merke wel op dat ze slechts eenmaal komen en zorge dus dat de post- kwittancie bij het eerste vertoon betaald worde. «o» Onze abonnenten uit Congo en Amerika, gelieven ons het bedrag op te sturen. Alle adresveranderingen, reklamaties van niet ontvangen nummers moeten in de post zelf (en NIET bij ons) aangegeven worden, voor dezen die ons blad rechtstreeks door de post ontvangen, ('t Is te zeggen zonder timber). Eerst het ontwerp van volledige ver- vlaatnsching zonder eenig voorbehoud en Hoe het er meê staat dat ingediend was door de Frontpartij. Hoe? Lijk in een openbare verkooping Dit ontwerp werd in een ommezien ver neen, beter lijk in de Vischmijn, waar de worpen en dit nog door al de stemmers, verkooper zoogenomen een lot visch aan. Nu komt het tweede voorstel aan de vijftig frank steltzegt er niemand mijn .''beurt. Dit was eene volledige Vlaamsche zoo daalt hij niet zijn prijs uit de hoogte Hoogeschool te Antwerpen naast eene neerwaarts vijftig-veertig-dertig-twintig Roept er eindelijk een liefhebbermijn!, die krijgt het verkochte iot in een brokke papier gewikkeld. Zoo, ja, zoo krijgen wij misschien de Hoogeschool die niet hoog meer zal zijn als een zak winkelwaar. Hadden de leiders nog een paar jaar gezwegen en gewacht, tot onze werkende klas een beetje meer bewust was, zouden die heeren van Brussel de Hoogeschool, zonder voorwaarden, op onzen nek gegooid hfebben, uit noodzakelijkheid des middels. Zullen de oogen van de verbasterde Vla mingen nu eindelijk open gaan Of is alle besef van eigenweerde er uit Liggen ze eeuwig voort op hun buik, ootmoedig roe pend naar de heeren van Brussel wij zijn van dat volk nietHebben ze nu-nog niet begrepen, in wat graad van estime de Vla mingen staan bij Ces messieurs du système? het sijsteem van de centraliseerdershet sijsteem van de in-één-vorm-gietershet sijsteem van ras- en stamversmachters, het Rogiersijsteem, dat niets anders betracht dan de vorming van een natie, bestaande, niet uit twee flinke rassen, maar, uit één echt ras het Waalsche en een artifi cieel geworden ras het Vlaamsche dus, uit twee rassen waarvan het eene aan het andere moet geslachtofferd worden, om dat het, als minderweerdig minacht, ook beschouwd wordt als maar goed zijnde aan het andere geofferd te worden, én, zóó, tot die fameuze eenheid te geraken, die de pot- uiteters van Belgie al negentig jaar doet zeeveren. Ja Vlaanderen, gij zijt het hanglat aan een schuur, het hanglat, waar men het mul ir.ruifelt. Er mag wel een Vlaamsche Hoogeschool komen, maar de Foyer de culture van Gent moet blijven en de Vlaamsche Hoogeschool moet ook fransch zijn. Neen, mijnheer Dinge, laat dien stoel, as je blief, hij is wel de uwe hij staat wel in uw huis en bij uwen heerd, en er is hier wel geen andere maar, uw gebuur uit het ende, zegt, dat het de zijne is hij zit er op en wil er niet van, al heeft hij er een geheel spel in zijn eigen huis, en, gij, slechts deze. Neen, mijnheere Dinge, ga fok u een beetje in de achterkeuken, ge moet weten, Fran- gois, van ginder, zou ook kwaad zijn. Maar dit is mijn thuis, en, dat, mijn stoel. Onverdragelijke ventMistieke droo- merEerdemol Een blokstoel in den stal is wel genoeg voor u, maar kom wij zullen suiker-goed zijn uw gebuur blijft, maar'ge moogt uw nevens hem zetten op den stoel- hoek als g'uw muile stopt, en koes blijft. Leve het kalf met twee koppen Warden Oom. Sinds weken en maanden vervullen zwar te wolken, zwaar van electriciteit geladen, de atmosfeer onzer Kamer van Volksverte genwoordigers telkens het Hoogeschool- vraagstuk ter bespreking kwam. AI de voorstaanders der vervlaamsching hebben met eenen ongemeenen takt gespro ken om niemand af te schrikken en niet eenej enkele stem te laten verloren gaan. De tegenstaanders hebben zich ook duch tig geweerd, maar naast enkele waarheden werd er veel zeever verkocht. De toon van sommige sprekers was ver van gematigd te zijn. Dat het voor ons, Vlamingen, grie vend en kwetsend is voor Boches en volgelingen van von Bissing uitgescholden te worden, kunnen sommige onzer Franskil jons nog niet begrijpen Heere, vergeef het hun... Aan alles komt een einde. Hoe velen er hun woordje ook gezegd hebben, hoe dikwijls men hetzelfde herhaalde en hoe gaarne men die bespreking tot het oneindige zou gerokken hebben, ja een einde kwam er aan en men zou tot het stemmen der verschillige ontwerpen overgaan. Fransche te Gent. Dit ook vloog al spoedig de scheurmand in. En nu naar het voorstel Van Cauwelaert Gent vervlaamschtMaar neen, Vlaanderen wacht nu nog maar 90 jaar naar Recht waarom al dien haast Door eene ongelukkige tusschenkoinst van M. Helleputte werd de stemming ver daagd tot den volgenden Woensdag. Maar in plaats van één voorstel tot verbetering komen er zooveel dat men ze nog eens nader moet onderzoeken. Nieuwe uitstel tot den Donderdag der volgende week. Intusschen vergadert de Taalcommissie. Zij stelt voor het voorstel Van Cauwelaert zoo te wijzigen dat elke student, naast den Vlaamschen leergang, ook nog Fransche lessen moet volgen en daarin een Fransch examen moet doen. Dit voorstel heeft veel kans eene meerder heid te vinden in den Kamer. Zooniet dan komt de ontdubbeling van Gent. Dit is, twee Hoogescholen te Gent, eene Fransche en eene Vlaamsche. Dit zou dan gestemd zijn tegen het gedacht van al de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers op zes na. Dit is zeker toch wel onmogelijk Dit zou uitkomen op het «Niets» waarmede reeds zoo dikwijls geschermd werd. Neen dat ware schandig. Het is een zonderling en bedroevend feit dat het rechtop leven aan Vlaanderen,moet toegekend worden door de Walen. Door de schuld van enkele Vlaamsche volksverraders hebben de Vlaamschgezinde Kamerleden de meerderheid niet. Zoo moeten zij steun zoeken bij de Walen en is het dus de Walen die den doorslag moeten geven om rechtveerdigheid te doen heerschen in Vlaanderen Hoe hebben de Walen zich tot nu toe gehouden Wij wisten op voorhand dat de liberale partij de partij van orde zou uitblinken door hare vlaamschhaterij.Daarin werden wij niet bedrogen scheldwoorden, laster, dubbelzinnigheden waren zooveel kleine geschenkjes van de Liberalen aan het Vlaamsche Volk. De Waalsche Socialisten hebben gewei gerd de Vlaamsche Democraten te steunen om het Vlaamsche Volk "uit zijne stoffelijke en geestelijke armoede te redden.Zij hebben zich van den eenen kant verbonden met de zes meeste reactionnairs van Vlaanderen en van den anderen kant door hunne schei dingsgedachten getoond hoe weinig ernstig zij omspringen met de nationale eenheid waarmede ze soms zoo pronken. Tusschen de Katholieke Walen zijn er besliste tegenstrevers, doch zij hebben den takt gehad zich niet te mengen in de alge- meene bespreking. Vele Katholieke Walen hebben zich onderscheiden door hunne bezadigheid.door hunne koelbloedigheid, ja door eenen ern- stigen wil naar toenadering. Van Katholieke zijde, midden deze poging tot verzoening, is de houding van de Libre Belgique des te laakbaarder dat zij door hare hatelijkheid steeds olie op het vuur geworpen heeft. Zij heeft niet alleen het gedacht der Katholieke Walen nooit weergegeven, maar zij heelt den toestand der verzoeningsgezinde Katho lieke Walen bemoeilijkt. De Katholieke Vlamingen mogen dat niet vergeten. Donderdag wordt de bespreking voort gezet. Zal het de laatste stand zijn op dén kruisweg die de Vlamingen om hunne Hoogeschool ondernemen Laat het ons hopen. Komt de gewenschte oplossing, zegeviert in Vlaanderen het Vlaamsche recht op het Franskiljonsche voorrecht, dan is zulks zekerlijk ten zeerste aan de Katholieke partij toe te wijden. Deze overwinning der Vlamingen zal tevens voor de Katholieke partij een zegen wezen. Zoo zal zij zich nog eens als de echte regeeringspartij toonen, alleen be kwaam om, op de christelijke grondslagen van gelijkheid,goedheid en rechtveerdigheid, de onvermijdelijk uiteenloopende belangen te verdedigen. Naaml. Vennootschap Filiaal van de VOLKSBANK van LEUVEN HOOFDKANTON KORTR1JK. Bijkantoren Brugs«i, (luerne, RHxmude», RB«vni>n. $I»or*le<l<*, l'opfriiiglie, ItofNclari", 8Su Nlailpn, TliieTi, Wevi'lglii'iH, IVrnglicBP, VLAMINGSTRAAT, 13. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 26 ROMAN Een kalme glimlach speelde om Leontines lippen, toen ook Bertram de kinderkamer binnenkwam. Zonder er het minste vermoeden van te hebben, bevond deze zich in een aller vreemdste positie. Van de drie aanwezige vrouwen de kindermeid had juist de ka mer verlaten was de eene zijne echtge- noote, die hem innig en hartelijk beminde; de tweede werd door hem bemind met het vuur der eerste liefde, en de derde had zich in het hoofd gezet met hem te huwen. Het was merkwaardig te zien hoe ieder van de drie vrouwen zich bij zijn komst gedroeg, Leontine wendde ontsteld het hoofd af; Hedwig had lang geleerd de gevoelens harer ziel voor de blikken van anderen te verber gen, terwijl Veronika, zooais altijd wanneer Bertram er bij was, Elfriede ging liefkoozen. 't Schijnt dat wij beiden dezelfde ge dachte gehad hebben, sprak zij met een aanminnend lachje tot den heer Seewald. Daar het weder zoo droevig stemt, ben ik hierheen gegaan om te trachten Elfriede zoo aangenaam mogelijk bezig te houden. Daarbij vergeet men zelve ook het droevige weder, want waar het kind zich bevindt, is 't altijd zonneschijn. Dat was zeer lief van u, antwoordde Bertram. Leontine maakte zich gereed om de kamer te verlaten; zij kon veel dulden en verdragen, maar te moeten zien en hooren hoe de freule Siegel haar echtgenoot vleide en trachtte te behagen, was toch te veel voor haar. Bertram raadde haar voornemen, wendde zich tot haar en zei op vriendelijken toon: Mejuffrouw Werner, blijf gerust hier; ge be hoeft u om mij niet te verwijderen. Leontine nam haar plaats bij het venster weer in en ging met haar arbeid voort. Elfriede ontvangt heden wel bezoek, sprak Hedwig. Daardoor is een regenachtige dag, die haar noodzaakt in haar kamer te blijven, minder onaangenaam voor haar. Dat lieve kind, riep Veronika. Mijn heer Seewald, ik zie eene groote gelijkenis tusschen u en Elfriede. Meent ge dat werkelijk? zei Bertram. Dan hoop ik maar dat ge haar niet minder genegen zult zijn freule Zij bloosde en trachtte zich het voorkomen van verlegenheid en beschroomdheid te ge ven, maar dit mislukte haar geheel. Daarna wist -zij, onder het voorwendsel, te willen hooren wat hij van het weder dacht hem te bewegen, met haar aan een der vensters te gaan staan met het voornemen hem, om Hedwig te ergeren, daar een halfuur aan de praat te houden. Leontine ging oogenblikkelijk bedaard met haar werk voort; maar was inderdaad zeer ontroerd. Hedwig vertelde Elfriede kleine geschie denissen, die voor haar begrijpelijk waren. Door het hartelijk lachen van zijn kind op merkzaam gemaakt, zag Bertram met wel gevallen naar de bevallige groep die Hedwig en het kind vormden. Mijn kleine parel zou boos op mij wor den omdat ik u van haar terughoud, zeide hij schertsend tot Veronika. Ge zijt hier geko Uit eene ondervraging, ter Kamer gehou den, blijkt het nog eens dat nog geen einde gekomen is aan het stelselmatig uitmoorden der Christene Armeniërs door de Turken. Er zijn reeds van 5 tot 600 duizend Arme niërs vermoord. De helft van dit volk is uitgemoord door de Turken om godsdien stige en staatkundige redens. Thans zijn er nog 73 duizend Armeniërs opgesloten in Turksche harems En Europa laat deze reuzenmoorderij maar kalmpjes gebeuren Kan Europa in dien toestand wel tot vrede komen M. Tschoffen vroeg zich af of onze Regeering zich door haar stilzwijgen ook niet aansloot bij de gruwelen op de Arme niërs gepleegd. Hij vond dat het den plicht was van Belgie, dat voor het recht en de rechtveerdigheid gevochten heeft, de stem te verheffen ten voordeele van de Arme niërs. De Regeering drukt geheel zijne sympathie voor het Armenische volk uit en belooft in de toekomst zijn geestelijken en zedelijken steun aan Armenië niet te wei geren. Het Verbrekingshof heeft het Koninklijk besluit wettig verklaard, waarbij aan al de burgers opgelegd wordt steeds de eenzel vigheidskaart op zak te hebben. De verkoop van het Weezenbioempje op 18 Juni laatst heeft eene zuivere opbrengst van 474.412,53 fr. nagelaten. Van af 5 December werden nieuwe post zegels, met de beeltenis van den Koning, uitgegeven. Zij zijn van 35, van 40 en van 75 centiemen alsook van 2 en van 10 frank. Volgens eene mededeeling van den Mini ster van Financiën waren er op 15 November in ons iand 39 luitenanten, 74 onderlui tenanten, 481 brigadiers, 1017 onderbriga diers, 3999 r.angestelden en 331 aspirant- aan gestelden. In September laatst waren er in de Belgi sche koolmijnnijverheid 4320 vreemde werk lieden werkzaam, F.et PHili air Statuit aangenomen. Donderdag namiddag zijn de afdeelingen van de Kamer bijeen gekomen om de zeven tien wetsontwerpen van Minister Devèze, betreffende de herinrichting van het leger,te onderzoeken. Dit nieuw militair statuit werd aang rnomen met 90 stemmen tegen 65 en 17 onthoudingen. Het werd in vijf afdeelin gen goedgekeurd en in één verworpen. In bijna al de afdeelingen was er eene meer derheid voor de gewestelijke indeeling tegen de meening in van den Minister van Land- verdediging. Door het indienen van het voorstel op de schorsing gedurende vijf jaar van de wet op den achturen arbeidsdag, is de strijd vóór en tegen het Oehoud van de achturenwet beslist ingezet. in syndicale middens, in christelijke zoo wel ais in socialistische, heeft het wetsvoor stel van M. Housiuax beroering verwekt, al hoewel men het ervoor houdt dat dit voorstel geen kans neeft om in de Kamer besproken te worden. Afgevaardigden van het Algemeen Christen Vakverbond hebben zich reeds tot den Minisrer van Nijverheid en Arbeid ge richt, die hun de verzekering gegeven heeft dat hij het beginsel van achturenwet zal blij ven. verdedigen, met dien verstande dat door de noodzakelijke afwijkingen de wet zoo lenig mogelijk zal wordengemaakt. Een wetsontwerp stelt het legercontingent voor 1923 vast op ten hoogste 111 duizend man, het bezettingsleger inbegrepen. Dat is 2200 man min dan het contingent van 1922. Men is nog verplicht voor dit jaar meer dan ééne klas op te roepen, immers het tweede gedoeite van de klas 22 zal maar op het ein de r an Mei 23 onder de wapens komen. De Minister van Landsverdediging heeft een wetsontwerp ingediend tot bescherming van de krijgsduiven. Dit ontwerp streeft er naar, vooreerst ten opzichte van 's lands verdediging en de veiligheid van den Staat, het houden en oplaten van duiven door de particulieren na te gaan; daarna op doeltreffende wijze de militaire duiven te beschermen en, ten slotte, de belangen der duivenliefhebbers en der maatschappijen, waarin zij vereenigd zijn, te vrijwaren. Moest dit ontwerp wet worden, dan zou c'.e militaire overheid, met het oog op de men om met haar te babbelen, en ik zou het u geheel beletten. Vergeefs beproefde Veronika hem nog een poosje aan haar zijde te doen blijven. Ber tram ging naar zijn kind en Hedwig, en de freule, die reeds in haar triomf gejuicht had, zag zich bitter teleurgesteld. XXIII. Mevrouw Siegel had Elfriede naar de groote gezelschapzaal laten brengen opdat haar dochter zich met het kind zou bezig houden, en Elfriede meer en meer aan haar zou gewennen. Terwijl zij aan het venster zaten, trok de kleine de kostbare franje van een der gordij nen uit elkander. O, dat is niets, zei mevrouw Siegel de schade kan spoedig hersteld worden. De naaister, die juffrouw Vogel onlangs heeft aangenomen, is naar zij zegt, zeer bekwaam in alle handwerken; zij zal het wel weer in orde kunnen brengen. De gezelschapzaal was een groote kamer gelijkvloers; twee glazen deuren gaven toe gang tot den tuin. Aan die zaal grensde de leeskamer, welke eigenlijk als een verlenging van de zaal kon worden beschouwd, daar zij er alleen door een paar kolommen van ge scheiden was. Den volgenden dag werd Leontine ver zocht, de schade aan de franje te herstellen, en zij ging dadelijk naar de gezelschapszaal. 't Was een schoone morgen. De vensters stonden open, en de heerlijke geur van duizenden bloemen stroomde het vertrek binnen. De vogels zongen en tjilp ten; de geheele natuur scheen vrede en vreugde te ademen. Leontine zag rond in het schoone vertrek, mobilisatie, de mq'bodisdhe opeisching der duiven kunnen vo.nbereiden. in het Franschef parlement werd destijds een wet gestemd1' waarbij de in Frankrijk verblijvende Belgen op gelijken voet gesteld werden met de onderdanen van vijandelijke landen. Zoo Kunnen Belgen geen eigendom aankoopen op Fransch gebied zonder vooraf een vergunning te hebben verkregen, noch kunnen huurkontrakten op langen termijn aangegaan worden. Hiertegen heeft nu de Belgische regeerijsg protest aangeteekend. Waarom heeft men eenvoudig weg geen tegenmaatregelen! genomen? Guido. Agentschap te bekomen bij TVTH TTi 7? TA Naa>- V machienen, Yperstraat, 64, MEENEN. Op aanvraag der inwoners hadden de ge meentebesturen van Poperinghe en Vlamer- tinghe eene vraag gedaan aan het Ministerie van Spoorwegen pm een trein te bekomen uit Poperinghe, die rond 8 ure 's morgens t'Yper zou toekorrpm. Vóór den oorlog bestond een trein o*p ge steld uur en 't was een der meest gebezigde van geheel den dag!... Verleden week kregen gemelde besturen een schrijven van het beheer der spoorwegen dat«het inrichten van dien trein niet gerecht vaardigd is door de belangrijkheid van het te bedienen verkeer en groote uitgaven zou vergen, welke niet doorbijkomendeontvang- sten zouden gedejrt worden Dus nog e keè!|«bros» De lijn Poperirighe-Waasten zou te vele kosten!Een trein rond 7 1 2 ure uit Poper inghe naar Yper, ,die allernoodzakelijkst is, kost ook te vele!...'t Gaat wel datde«Brand- hazen nu geen gtatie en vragen op hunnen hoek, want 't zoii ook te vele kosten!... 'k Weet zonder? hoeveel dat die nieuwbak ken villas kosten, die langsdezelijngebouwd zijn voorzektir niet vele Én den «fa- meuzen trein naar Yper, 's morgens om 4.10 ure brengt voorzeker zijne kluiten op, want somtijds zijn ze met vieren die meerij den machinist, stoker en treinwachter erbij gerekend Maar laat ons-daarmee niet meer bekom merd zijn! Binnen 't kort is geheel de streek in electriek jdan krijgen wij electrieke trams... alle hal\je uur... en zullen dus geene treins meer nooidig hebben... want voor 't Westiand kostèn ze te veel!... Leute. De liberalen heerlijk in de valle Zij lieten het voor de onkosten, de muren met torenhooge blauwe letters te beplakken voor de gemeentekiezing Dus zij zeggen nu zelve dat zij blauw, d^zu liberaal zijn De eenige rare lezers vanTTiberaal bladje weten het nu ook. Eindelijk 't was daar dat wij wilden komen zij zitten in de valle En a propos van blauw, vjset gij waarom de liberalen blauw zijn 't is omdat zij gedurig blauwe schenen loopen Liberaal zijn zij spraken geheel anders vóór de kiezing. Zij waren dan gemeentebe- langers.en dat drukten ze met veel onkosten maar zonder blauwe letters. Zij peisden misschien dat de menschen niet zouden geloofd hebben dat ze voor de gemeentebe langen waren, als ze alleenlijk met hunnen waren naam van liberaal voor den dag kwamen. Zij waren onzijdig noch mannelijk noch vrouwelijk, noch mossel noch visch, noch beleefd noch onbeleefd, zij waren onzijdig, 't Is jammerzij zijn 't niet meer hunnen masker hebben zij afgesmeten met groote blauwe letters, zij zitten in de valle, zij zijn, ja, zij zijn liberaal zij erkennen het zelf in Ons Huis waren het niet alleenlijk de vreemde liberalen, maar de liberale kop stukken van hier die beweerden Onze partij is veel versterkt, stemt voor óns volk, voor de liberalen Zou hun boertje Keikop,'dat zoowel Poperinghe kent, dat niet weten En, waren het ook vreemde liberalen aan den grooten Ons Heere, die daar liberale kiespropaganda deden? Boertje Keikop help toch uwe vrienden om ze uit de val te trekken En, boertje Keikop, zeg hun eens, gij die zoo wei vlaainsch kent, wat patroneeren beteekent. Toe, pak uwen dictionnaire en zoek het woord patroneeren Patroneeren wil zeggen voorenstaan beschermen en niet, meester zijn. Van de Kouterschool zijn zij door hunne blauwe onzijdigheid meester geworden. En mees ter zijn is niet patroneeren. Welke scholen patroneeren zij,beschermen zij bijzonderlijk, zooals wij zegden Niet de school in de Boescheepstraat, maar de school in de houten barakken. Vraag het aan de ouders. Het vaandelke van de onvermoeibaren is ook blauw en hun zakdoeksken ook, den Zondag, in hunne beste veste Waarheid. Zelfmoord van jongelingen. In de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika is het eene aanstekelijke ziekte gewor den, en de dagbladen vermelden ze in twee of drij regels van het stadsnieuws. Voor het jaar 1920 (het laatste jaar waar over er stellige cijfers zijn bekend), vermeldt de statistiek den zelfmoord van 484 meisjes van gemiddeld zestienjarigen ouderdom, en van 223 jongens van rond de 15 jaar Onlangs teekende men te New-York, in vier dagen tijds, vijf zelfmoorden van meis jes op van verschillige scholen deze meis jes waren slechts tusschen 14 en 17 j. oud... In een briefje, achtergelaten door Ray mond Bradley, een 16-jarigen scholier van Bridgewater, Conn., stond letterlijk te lezen: ik beminde haar, maar zij mij niet. Waar om langer leven, en is er wel een God Brandley's briefje zal geen pleizier doen aan de voorstanders der vrije zedenleer, der school zonder God, waar het boek-leeren, de wetenschap, in alles moet voorzien... De Southern Messenger welken wij bovenstaande inlichtingen ontleenen, maakt daarbij de volgende rake opmerking Het is eene groote missing te denken dat door het sluiten der parochiale en bijzon dere scholen waar in Amerika door som migen naar gestreefd wordtde katholieke Kerk alléén zou lijden. Nooit is het de Kerk onmogelijk geweest hare kinderen te onderwijzen in de grondbe ginselen van het Geloof. Maar nooit was er een tijd dat de Staat meer behoefte had aan den sterken steun van godsdienstig ideaal, aan vaste princiepen en aan gezag uit overtuiging, vrijelijk aanvaard. Dit alles kan alléén de katholieke Kerk aan den Staat en aan de samenleving bezorgen! Opvolger van S VANDEN BERGHE, Bertenplaat8, 8, (Kleine Markt), - O S* ERIN II E. - waar zij als meesteres had kunnen geëerd worden en van rechtswege dit ook moest worden gedaan. Een diepe zucht over haar ongelukkig lot rees uit haar borst omhoog. Om te beter de franje te kunnen herstellen, ging zij achter de gordijn in de vensterbank zitten. Terwijl zij met haar fijne vingers de zachte, uiteengehaalde draden weer in eikan ker vlocht, kwam Hedwig binnen en nam in de leeskamer aan een kleine tafel plaats. Zonder zelve opgemerkt te worden, kon Leontine haar nauwkeurig gadeslaan, hoe wel zij zoo ver van haar verwijderd was, dat zij het niet noodig achtte, te doen blijken dat zij zich in hetzelfde vertrek bevond. Een poosje later zag zij dat Hedwig het vel pa pier, hetwelk zij in de hand had, nederlegde, waarbij haar lippen zich bewogen, zonder een klank voort te brengen, en zij naar den blauwen hemel blikte. Zou Hedwig wellicht aan haar denken, die zij meende dat in de golven haar graf had gevonden DaarverscheenBertramindentuin. 't Was Leontine of haar ziel hem tegemoet wilde vliegen; zij wilde de armen naar hem uit breiden en hem toeroepenZie, dierbare Bertram, ik leef; bemin mij zooals ik u bemin De gordijn ontglipte haar handen, en haar oogen vulden zich met tranen. Haar lot was ook zoo hard. Hij dien zij daar zag, was haar echtgenoot, dien zij naast het kind het meest op aarde beminde. Hij keek overal rond alsof hij iets zocht. Plotseling scheen hij door het openstaande venster Hedwig te ontdekken en zijn gelaat verhelderde. Leon tine lette nauwkeurig op de uitdrukking van zijn gelaat en op al zijne bewegingen Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOTKLEIN. Burgemeester van Bixschote. s- Vandaag wordt de Heer Alphonse Peene plechtig aangesteld als Burgemeester der Gemeente Bixschote. De feestelijkheden beginnen te 1 1/2 uur. Groote Stoet, met ruiters vorenop; gevolgd door het muziek, vijf prachtige wagens, de wielrijders, de oud-strijders, de kinderen der scholen, de Burgemeester en overheden in auto's. Ontvangst vóór 't Gemeentehuis. Aan spraken Liederen en Concert door het muziek van Langemarck. Te 4 1/2 uur groot Banket waar een goe tachtig aan meedoen. Haastig stapte hij door de openstaande deur en ging naar de leeskamer. Ha, Hedwig, zijt ge hierriep hij op op- geruimden toon; ik heb u overal gezocht. Hedwig bloosde hevig, doch zag hem niet aan. Ik wist niet dat ge naar mij verlangdet, zeide zij. Ik ben hier reeds een poosje. Ge wist niet dat ik naar u verlangde! O Hedwig, hoe kunt ge dat zeggen? Wan neer en waar heb ik niet naar u verlangd? Nu zag Hedwig lachend tot hem op. Waar is mevrouw Siegel? vroeg zij. Zij is met haar dochter uitgereden, waarheen weet ik niet. Zij wilde dat ik zou medegaan, maar ik meende dat ik mijn tijd beter kon besteden door met u een uurtje rustig te praten over een voor ons beiden hoogst gewichtige zaak. Zij gaf hem met de hand een teeken om te zwijgen. Ik begrijp wat ge bedoelt, ant woordde zij, maar ge weet dat ik de voor waarde heb gesteld, dat ge mij niet over liefde zoudt spreken zoo lang ik als gast onder uw dak ben. In dat geval, dierbare Hedwig, verlang ik niets vuriger dan dat ge zoo spoedig mo gelijk mijn dak, zooals ge het noeint, verlaat, want ik moet u een liefdesverklaring doen. En dan is, gelijk ge u nog wel herinneren zult, voor mij niets nieuws tegenover u. Hij vatte haar hand, doch zij trachtte die uit de zijne los te maken. Neen, ging hij voort, ge zult mij het ge noegen niet ontrooven, deze lieve hand te drukken, die reeds lang de mijne had moeten zijn. Ach, waarde Hedwig, wat on gelukkige liefdesgeschiedenis is die van ons! Wat is het lot ons vreeslijk vijandig geweest! Vrijdag had de brand die ontstaan is te Astoria in Amerika, en 14.000 inwoners tellend, 20 blokken huizen verteerd en op zekere plaatsen, woedde het vuur onder de voedpaden en tastte de grondpalen aan waarop de stede gebouwd is. Het meeren- deel der vernielde gebouwen behooren aan belangrijke handelshuizen. Twee personen zouden in de vlammen omgekomen zijn. De schade wordt reeds op vier millioen dollars geraamd. Een goederentrein, komend van Boerg, werd aangebotst door een ballasttrein ko mend uit Beaufort. Zeven aardewerkers die zich in een foergon van den Iaatsten trein bevonden, werden min of meer erg ge kwetst. Verleden maand werd gesproken over eene reeks branden in katholieke kerken van Kanada ontstaan. Men vermoedt thans dat deze branden gesticht werden door de Kana- deesche tak van den «Ku-Klux-Klan» De E.H.Castaing,priester der Italiaan- sche kolonie van La Seyne,Frankrijk, kwam 's avonds thuis en, door de duisternis mis leid, deed hij een val op den trap. Het onge lukkig slachtoffer werd den schedel gekloven en op den slag gedood. Woensdag, kort voor middernacht, hebben bewoners van 't Noorden van't En- gelsch graafschap Lincoln een overgrooten vuurboi'gezien die door de lucht vloog. Hij straalde zulk hevig licht uit dat heel de om geving in volle klaarte scheen. De vuurbol verdween in de richting van het Oosten en na zijn doortocht,hoorde men al op eens het dof gerucht van eene ontploffing als een don- dergerommèl. In het dorp Chabottes, nabij Grenobel, zijn tien huizen, aan kleine eigenaars be- hoorend, ten gronde afgebrand. Onder de puinen van een der vernielde huizen heeft men het verkoold lijk gevonden van een herbergier bij wien den brand ontstaan was. Vrijdag heeft in het gebied bij Nagasaki in Japan een hevige aardbeving plaatsgehad. In het dorp Arima alleen werden 15 personen gedood. Of er nog meer menschenlevens te betreuren zijn, is nog niet gekend. Zekere Gatau, herbergierteTonis, heeft bericht gekregen van den plotsen dood van een zijner oomen, die hem 350,000pond ster ling achterlaat, 't zij volgens den huidigen wisselkoers rond de 22 miljoen frank. Gatau heeft vijf zonen. Vier dezer zijn koffiehuis bedienden en de vijfde is wattman. Een spoorongeval heeft zich voorge daan in de statie der Engelsche stad Liver pooi. Een trein die de statie binnen stoomde, botste tegen een trein die de statie verliet. Een wagon van eerste klas, waarin zich gelukkig geen enkel persoon bevond, werd midden door gesneden..Een zieke vrouw die reisde in den foergon van den treinoverste bezweek van ontroering. Elf reizigers be kwamen lichte verwondingen. —Mad.Parizot,uit de Fransche gemeente Villers-Lefaye, had haar jongste kind, zes maanden, alleen thuis gelaten in zijn wiegje, terwijl zij eene boodschap ging doen. Wan neer de moeder terug thuis kwam, vond zij het wichtje in deerniswekkenden toestand. Het hondje was in de wieg gesprongen, had het ongelukkig kindje van het hoofd tot de teenen overbeten en een der voetjes letterlijk afgeknaagd. Het kleine slachtoffer verkeert in zeer onrustwekkenden toestand. Het dier zal onderzocht worden om te weten of het soms niet razend is. BEURSKRONIJK medegedeeld door de Bank TRANSINTER. Wissel. Het Goud Puntis dus de wisselkoers waaraan het voordeeliger komt te betalen in specien. Zoodus als het papier op de markt beter koop of duurder was of het Goud Punt men zei dat de wissel voordeelig of nadeelig was"* Hèt was dus genoeg voor den oorlog de wisselkoersen na te zien om te weten hoe de Handels-Economische en Financieele toestand was van een land tegenover de andere. Hoe zijn de wisselkoersen opgesteld In Belgie de Beurskommissie geeft alle dagen de vreemde wisselkoersen, Brussel geeft het onzeker op al de plaatsen (uitzondering ge maakt voor het pond en den dollar) t. t. z. als men de koersen van Woensdag naziet men moet 10 frank geven om 100 fr. fransch papier te hebben en ten anderen men moet om een pond te hebben 7 geven. De officieele koersenlijst geeft altijd twee koersen deze van de vraag en aanbod. Men moet wel in aanmerking nemen dat de aan- geteekende koersen altijd deze van den vorigen dag zijn en dat deze als basis niet dienen voor de verwisselingen in den tijd die wij nu beieven. Het is genoeg bij voor beeld dat men Ponden zou verkocht hebben aan 71,60 omdat deze koers zou aangetee kend worden maar het belet niet dat men vijf minuten daarna 72 zelfs 73 geven moet om er te bekomen. Men begrijpt dus hoe zwaar deze geweldige bewegingen op den handel wegen. Niemand kan zeggen wanneer met den vreemde wordt gehandeld of den aankoop of verkoop goed of slecht is. Er wordt hier natuurlijk gesproken van den tegenwoordi- gen tijd want men heeft ook zeker tijdstip pen waar de koersen meer vastheid hebben. De wisselbewegingen worden gewoonlijk door enkele overschrijvingen gedaan.Gezien de groote ongestadigheid, de orders worden door spreekdraad of telegraaf overgezet. Het is belangstellend de woorden onzer eersten Minister aan te halen over de wis selkwestie. Moest ik de verschillende vragen beantwoorden ik zou er hebben tot laat in de nacht. Een ondervraging over Wissel heeft geen palen, evenzoo kan men vragen hoe de barometerveranderingen geschieden Zij hebben mij gesproken over de marken uitwisseling. Ik heb er hier minstens driemaal van bezig geweest. Is het nog noodig er op terug te komen Het gouvernement Yieeft het niet voorzien, het is al dikwijls genoeg gezeid geweest. Ja hadde men voorzien Over hoeveel zaken kan er zoo -niet gesproken worden Hoor 2Ü_ specialisten in Wissel zij zullen 20 verschil lende theorieën uitdrukken. De Wissel wil len regelen ware zoo nutteloos als alle menschen op den zelfden voet te stellen». De redens zijn zoo talrijk en ook zoo veranderlijk dat het onmogelijk is raad te geven in hetgeen Wissel aangaat. Daarom is het dat de Bank TRANSINTER die alle bewerkingen doet in de beste voor waarden en voor Wissel bijzonder wel ingericht is, altijd als enkele raad geeft VOORZICHTIGHEID. Welke zijn de oorzaken van die bewegin gen of beter gezeid welke kunnen de oorza ken er van zijn F. L. (Wordt voortgezet). Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale handelszaken. r. -xs-raugjo-an»-xzm rw*—-TTTTr*HL mi.m mnjm n rummjm, Naaml. Venn. Maatsch. Zetel GENT. Algemeene Bestuurder voor West-Vlaanderen FORREST L. AGENTSCHAPPEN Poperinghe, Groote Markt, 28, tel. 89 90. Veurne, Ooststraat, 64, tel. 7 76. Dixmude, Zwarte Nonnenstraat, tel. 44. Moescroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. Wytschaete en omliggende, Agent Heer FOURNIER, Burgemeester. Beveren HeerTAHON.Gemeentesekretaris. Noordschoote Heer M. BA1LLEUL, BIJKANTOREN Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Beveren, Leysele, Couckelaere, Ichteghem, Stavele, Alveringhem, Lichterveide, Cortemark, Merckem. ^1ISJllllH iizzr'rr Spreek er niet meer over, Bertram! laat ons trachten het te vergeten. Een geruimen tijd zaten beiden zwijgend naast elkander; toen zag Leontine dat Ber tram zich voorover boog en Hedwigs hand vurig kuste. Als vernietigd staarde zij voor zich, haar armen zonken, machteloos langs haar lichaam, zij had de kracht niet zich te verwijderen, en indien zij er nog de kracht toe had gehad, zou zij het toch niet gedaan hebben, want dan zou men haar bemerkt en voor een luistervink gehouden hebben. Toen Leontine weer in staat was iets te onderscheiden, bespeurde zij dat Hedwig hem ernstig aanzag. Indien ge dit nog eens doet, ga ik dade lijk vertrekken, zeide zij op vasten toon. Ge vergeet weder dat ik uw gast ben. Ik denk alleen daaraan, dat ge mijn eerste en eenige liefde zijt, antwoordde hij. En elk dier woorden viel als een droppel ko kend lood op het hart zijner ongelukkige gade. Ach, Bertram, viel Hedwig hem in de rede, herinneren die blauwe hemel en die heerlijke zonneschijn u niet aan dien nood- lottigen dag in Italië? Wat mij betreft, 't is mij niet mogelijk de gedachte aan Leontine ook slechts een halfuur uit mijn geest te verbannen. Bertram sprong haastig op. Arme, ongelukkige Leontine! riep hij hevig aangedaan. Neen, Hedwig, we zullen haar nimmer vergeten. Geen dag, ja geen uur gaat voorbij dat ik niet aan haar denk, en niet alleen met droefheid, maar ook met liefde. Leontine sidderde van ontroering over al haar leden, haar hart klopte hoorbaar. Groote God! mompelde zij, indien zij alles wisten; indien zij er slechts 't geringste ver moeden van hadden, dat ik zoo nabij hen ben en elk hunner woorden hoor! Dat ontzettend tooneel staat me altijd voor den geest, hernam Hedwig. Wanneer ik des nachts ontwaak, zie ik het in mijn verbeelding even levendig alsof 't eerst den vorigen dag ware gebeurd, en immer komt dan de gedachte bij me op, dat Leontine den dood heeft gezocht. Maar waarom zou zij dat gedaan heb ben,Hedwig? riep Bertram, God weet dat ik mijn gade nooit met opzet eenig leed of ver driet heb aangedaanik heb haar altijd met teederheid behandeld, hoewel haar on schuldige liefde ons leven rampzalig heeft gemaakt. Haar liefde had hem het leven rampzalig gemaaktEn zij had gehoopt dat hij in die liefde zijn hoogste geluk zou vinden. O God! mijn lijden is te groot! stamelde de zwaar gefolterde Leontine. Maar waarom ging ik ook hierheen? ik wist immers dat hij me niet beminde. Was het dan geen waan zinnigheid, mij zelve deze kwelling op te leggen Zij was niet in staat met haar werk voort te gaanonafgewend hield zij den blik ge vestigd op die twee welke haar gestorven waanden. Hadden zij haar gezien, hadden zij slechts een enkelen blik op haar vertwijfe- lingsvol gelaat kunnen slaan, dan zouden zij zeker haar geheim geraden en alles begrepen hebben. Bertram verheelde zijn genegenheid voor Hedwig niet. Uit zijn gelaat, uit den klank zijner stem sprak zijn liefde voor het jonge, ernstige meisje. Nooit had hij haar zelve zoo liefdevol aangezien, nooit had hij in zulke warme, vurige taal tot haar gesproken. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1