flaik m Handel a nijverheid OE BLAMIIIEII HEflBEÜ EEÜE HOOGESCHOOL HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Gokes «Kolen -Antbraeieten OPENING van nat Bijkantoor POPERINGHE (IET GEHEIM HUWELIJK Aoötfieek Frans Van de Plas PLECHTIGHEDEÜ TE LOGDEN. -1, Abonnementprijs Sansen-Vanneste, Zondag 24" December 1922. 15 Öentiemen. 19(> Jaar. Mr 52. 1 1 KERSTMIS. .M DE MAINTENANCE Oorlogsschade Onze lieer Burgemeester op het feest. Vrij,., tegen Borgstelling. Alle Bank- Beursverrichtingen - Spaarkas 4 Uit da Oorlogsdagen. - Talbot House De Terugkeer. P olitiek O ver zich t. Een Nederiandsche gift. Mond- en Klauwzeer. Wat heeft Belgie reeds ontvangen? Officieel en vrij onderwijs. Nog De Hoogeschool Art. i van het Wetsontwerp Van Cauwelaert gestemd. Voor het behoud van de Alkooiwei. De Invaliden-Zegels. T IEL S H IN" Aiie Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, op kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen. Leest en verspreidt de Poperinghenaar. per Jaar In Stad fr. 6,50 In Belgie p0esr, 8.00 Buitenland 13.00 Uitgever Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Telefoon nr 9. Postcheckrekening nr 15570. PK IJS BERICHTEN, VERKQQPIBGEN, Eene inlassching 0.60 ctn per regel. 2 inl o 5o ctn 3 inl. o 45 ct" V0NKISSEN, i 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. nmnrcimAE Wie heden een abonnement vraagt oP ons blad krijgt het kosteloos van nu to1 Nieuwjaar. «o» In de eerste helft van December zullen de briefdragers de prijs van het abonnement inzamelen. Men rnerke wel op dat ze slechts eenmaal komen en zorge dus dat de post- kwittancie bij bet eerste vertoon betaald worde. «o» Onze abonnenten uit Congo en Amerika, gelieven ons het bedrag op te sturen. «o» Alle adresveranderingen, reklamaties van niet ontvangen nummers moeten in de post zelf (en NIET bij ons) aangegeven worden, voor dezen die ons blad rechtstreeks door de post ontvangen, ('t Is te zeggen zonder timber). 'zij te zamen 950.000 fr. als borgsom storten? t Maar wij hebben een geheugen, en dat In den Kerst-tijd ontwaren wij overal'geheugen heeft pijnlijke herinneringen. Wij verheven mysterie Gods Woord is van alle weten nog dat menschen maandenlang voor eeuwigheid, en wordt geboren in den tijd arrest hebben gedaan zonder de minste ver-] een Kindeken is God, een Maagd wordt ontschuldiging tot op het oogenblik dat men Moeder, en blijft Maagd. Het mysterie vaniniet wist waarom zij gevangen zaten. Adiel LAMPS Voor de Geschiedenis onzer Sfad. Kerstmis,de vervulling van Gods plannen in den tijd, is het voorwerp der eeuwige bewondering van Engelen en Heiligen, als mede de bron en het middel van hunne zaligheid. Op Kerstdag mag ieder priester driemaal de H. Mis opdragen en in bepaalde omstan digheden mag een plechtige H. Mis worden gecelebreerd te middernacht om het oogen blik te herdenken waarop Christus gebo ren werd. Over de beteekenis der; drie Missen bestaan verscheidene verklarin- De Beuckelaere heeft meer dan negen maand j voorarrest gedaan... en hij werd vrijgespro ken. Zal men aan de eenvoudige menschen doen i gelooven dat de blinddoek van Moeder' justitia voor iedereen even dicht gesloten is? Dat de Vlamingen met dezelfde maat worden gemeten als de andere? Ons gerecht zelf heeft het tegenoverge stelde bewezen. De arme Hainaut inocht slechts tusschen twee gendarmen in de lijk stoet gaan van zijn vrouw die van honger Uitreiking der gen de eene meer dan de andere gesteund op] en zielesmart was gestorven, mevrouw liturgischen grond. Gewoonlijk doet men Steinman mag, per auto, haar familie bezoe deze drie Missen beantwoorden aan Christus' drievoudige geboortede eerste heeft betrek king op de tijdelijke geboorte van Christus uit Maria; in de tweede vieren we zijn geeste lijke geboorte in onze harten, en in de derde wordt herdacht zijn eeuwige geboorte uit den Vader. ken. Bert D'Haese zit nog vast ofschoon hij reeds bijna heel zijn straf heeft uitgedaan, spijts de gewoonte en de belofte de politieke gevangenen los te laten na het derde van bun straf, een dame uit de frankiijonsche we reld van Gent, na haar vaderlandsliefde door het gezelschap van Duitsche officieren te Als grondgedachte vinden wij in heel de hebben bewezen, wordt voor zedenfeiten tot Kerstmis-liturgie het dubbel thema van den tien maand veroordeeld en loopt,acht dagen engelenzang Glorie aan God in het aller hoogste; en vrede op aarde aan deinenschen, het voorwerp zijner goedgunstigheid. Deze melodie vindt haar sehakeeringen in de in nigste gevoelens van geloof en aanbidding, van teederheid en dankbaarheid eq loopt uit op kreten van verrukkende blijdschap en ongebonden geestdrift. na het vonnis, zoo vrij als een vogel door de straten van Gent. Adiel De Beuckelaere krijgt negen maand voorarrest, en de agenten van von Bary worden los gelaten... indien zij te samen 950.000 fr. storten. j Is het misschien omdat een dertigtal fran kiijonsche banken, die te pas en te onpas de Hoe heerlijk wordt er gezongen in die oude'driekleur uitsteken, met deze heeren handel beeldrijke taal«Een kindje is ons geboren, gedreven hebben ten nadeele vanonzen Bei en een Zoon in ons geschonken en de heer- gischen frank schappij hangt als een mantel om zijnschou- Neen, de mentaliteit van ons gerecht is al ders. Heuvelen van Sion, springt op van te dikwijls de mentaliteit van een caste ge- blijdschap Sta op, sta op, Sion, bekleed uj bleken. (De Tijd). inet al uw macht, en trek gloriekleederen aan Zing nieuwe zangen, Jeruzalem, schud het stof van uwe haren,breek de ketenen van uwen hals! De hemel verheuge zich: de aarde c springe op van blijdschap de zee steke op 'n t e lü(ltste siting der Scheidsrechter en kwiere met haar vol ven tot teeken van lljke Kommissies werd de schade op 1Au- vreugde de velden huppelen met al watjf5"' 1914 als volgt vastgesteld voor de groeit nu juiche al het geboomte der hiernavermeldegeteisterden WERVICQ. bosschen En diep ontroerd vernemen we den teeren hemelgroet tot Haar, die wij zoo kinderlijk liefhebben Wees gegroet, MariaVan-Verstraete Dehaene Charles daagbaardezijdenZaligmakerder wereldi Bonnier Vanheule Léon O heilige en ongeschondene maagdom, hoe 1 Bonnier Boscait Joseph moet ik u prijzen Ik weet het niet Want Leleu Bonnier Jean zie, wat de hemelen niet omvatten, dat kun-Berten Mamvers Auguste nendathebtgij in uwen schoot gedragenj^a.sseIls Blanche echt. van Bacquart Van het kleine herdersvolk maakte Jesus zijn bevoorrechten en zijn eerste missionna- rissen. Evenals de herderkens, wezen wij gedwee, eenvoudig, rechtzinnig verlangend naar de waarheid wij zullen de gunst beko-, men haar te kennen,en den aandrang gevoe- Vandaounc Cannaeri Henri len om haar mee te deelen aan andere zielen, j Dewanckel Decottigny Camille j Wc Decorte Tailleu Baliois Verbeke Cordeleeuw Bataille Gustave Degrave Joseph Neyrinck Gaytan César Delbaere Vanleene Emile Dupont Durnez Henri W Dewaele Mortier Deltour Verace Frédéric Ghesquiere Bosschaert Jules Vanackere Clinckemaillie Victor Postcheckrekening Nr 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engelsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma A. G DE COCK, 92-94, Ardoyesteenweg, R0USSELARE. GROOTKLEIN. fr. 125. 2.215. 865. 975. 925. 1.345. 4.700. 1.695. 2.500. 1.300. 12.922. 6.355. 9.927. 1.510. 2.630. 11.947. 4.820. 1.260. 2.372.50 Ter herinnering aan het TALBOT HOUSE,, van Poperinghe. De menschen die, voor rekening van den Duitscher von Bary, den mooien handel dre ven in Belgische franken met het zalige ge volg dat men kent, zijn in vrijheid gelaten onder borgstelling. Deze borgstelling bedraagt 50.000 fr.voor M. Wijnen, 200.000 fr. voor elk van de ge- boeders Probet en 250.000 fr. voor elk van de gebroeders Kirschen. Wij kunnen goed aannemen dat iemand vaischelijk beschuldigd wordt, wij kunnen ook aannemen dat iemand die beschuldigd wordt in voorloopige vrijheid wordt gelaten. De heeren Coppée loopen nog vrij hoewel het parket zelf nieuwe vervolgingen tegen hen heeft ingespannen, waarom zouden de agenten van den Duitscher von Bary niet ontslagen worden van het voorarrest indien GHELUWE. Cloet Vervacque Jules 975. Waignien Callens Richard 5.757.50 NEERWAESTEN. Degrou Alfred 2,429. Potredame Céline Wc Alleman 1.858. Becquart Thérèse 240. PLOEGSTEERT. Dewilde Richard 45. Comptdaer Frangois 625. De Tremerie Henri 2.813. Waeselynck Isidore 295. WAESTEN. Nuttin Frangois 524. Hancquart Joseph 5.990. Barroo Jules 2.334. Parez Edouard 14.395. Six Jean Baptiste 1.984. Six Léon 1.620 Vandamme Marie Wc Heugen 824. Blieck Joseph 2 216. Vanderstichele Alphonse 3.920. Twee geteisterden van het arrondissement Dinant welke hunne aanvraag tot oorlogsschade hadden overdreven waren er toe gekomen zich eene som van 880 fr. te doen toekennen. De Staatsconimissaris welke het bedrag had bemerkt, maakte eene klacht over aan het Parket. Door de Boetstraffelijke Rechtbank van Dinant werden, op 11 Oktober 1922, beide betichten tot 900 fr. boete of 35 dagen gevang, veroordeeld. De reeds door den Staat ingekeerde sommen werden terugbetaald. Naomi. Vennootschap Filiaal van de VOLKSBANK van LEUVEN HOOFDKANTON KORTRIJK. Bijkantoren Brugge, Cuerne, DesMelgisein, Dixmude, (>hi»lel, Ichteghem, Iseglieiii. flcencii. Moorslede, l*operinelie. KoeMelnre, BnvN»elede, Mtuden, Thielt, Wevelgliein, Wyiigliene. VLA MINGS T R A AT13. Mengelwerk van «De Poperinqhenaar» 27 ROMAN Ik herinner me niet, Hedwig, zei Bertram weder, ooit een geschiedenis als de onze gehoord of gelezen te hebben. Hoe veel hebben we niet geleden sinds dien zomernacht! Ge smeektet mij, de bede van •het stervende meisje te vervullen, en de gevolgen zijn noodlottig geweest. Vaak heb ik me afgevraagd of we voor onze eigene zonden ofwel voor die van anderen moesten boeten Dat is God alleen bekend antwoordde Hedwig met gelatenheid. En terwijl een straal van het zonlicht op haar gelaat viel, had het een zoo edele, engelachtige uitdruk king, dat Leontine met bewondering op haar staarde. Maar nu is alles voorbij, ging Bertram voort we hebben geen leed meer te vreezen. Zoo lang Leontine leefde, hebben we edelmoedig onzen plicht jegens haar vervuld, nu moeten we alle smart en droef heid vergeten en ons er in verheugen, dat we getracht hebben, haar gelukkig te ma ken. Leontine was door het aanhooren van dit gesprek zoo geschokt, dat zij bijna 't ver stand verloor en dreigde ineen te zakken. Tot haar geluk stonden nu Bertram en Hed wig op en gingen naar den tuin, zoodat zij zich onbemerkt kon verwijderen. Zij ging rechtstreeks naar de kinderkamerElfriede stond juist voor de deur. Zij nam het kind in haar armen. Wilt ge met mij naar mijn kamer gaan, lieve kleine vroeg zij vriendelijk, en Elfriede was daartoe dadelijk bereid, want zij had de goedhartige en vriendelijke vrouw met het donkerkleurige gelaat reeds lang liefgekregen. Leontine vroeg aan de kindermeid, of zij Elfriede mocht medenemen, en deze gaf dadelijk haar toestemming. Zoodra zij in haar kamer was, sloot Leon tine de deur, zette het kind op een stoel en ging naast haar op de knieën liggen. Gij zijt mijn alles I riep zij in hevige ontroering, gij zijt mijn eenige troost Geef mij een kus, lieve engelMijn hart is zoo diep bedroefd Het kind zag haar met verwondering en een bedrukt gelaat aan en kuste haar. XXIV. Ofschoon Leontine eerst niet lette op de woorden van het kind, daar zij te veel door haar sombere gedachten werd bezig gehou den, luisterde zij weldra met innig genoegen naar het lief gesnap van haar dochtertje, en dit deed den storm in haar binnenste beda ren. Nadat zij ongeveer een halfuur zich in de tegenwoordigheid van haar dierbaar kind had mogen verheugen, hoorde zij bet bij haar naam roepen. Na de kleine hartelijk gekust te hebben, bracht zij haar bij de kin dermeid en snelde toen naar haar kamer terug. Eenige oogenblikken later kwam freule Siegel de kamer binnen; zij zocht Elfriede. Leontine wendde zich af, opdat de freule de tranen niet kon zien, die haar nog in de oogen stonden. Daar de freule ook hier het kind niet vond, liet zij zich met een onvergenoegd gelaat op een stoel vallen. We waren in volle droeve oorlogsdagen. Poperinghe was in April 1915 voor het eerst hevig gebombardeerd geweest door de duit sche aanvallers en de stad werd door inwoners en de talrijke hier verblijvende vluchtelingen met zwaar herteleed verlaten. Opvolgentlijk hadden we Yper, Vlamertin- ghe zien vernielen, wegsterven zou onze stad hetzelfde lot ondergaan Na de hevige beschietingen der eerste dagen, scheen de vernielingszucht van den vijand gestild en we geraakten het gewoon en allengerhand werd de stad weer bevolkt. Troepen, oorverdoovend vervoer deed de bombardementen vergeten en in Juli was weer in stad reeds volle leven. Het leven der soldaten en der officieren aan 't front was geen menschenleven meer alle legeroversten verstonden dat. De streek hier was in een engeisch kamp herschapen. Poperinghewaseenige kilome ters achter't front en diende tot rustplaats aan de vermoeide soldaten. De jongens uit het gevecht komend had den rust en verstrooiing noodig. Onze stad, was redelijk gerust gelaten, dus een der geschiktste oorden om hier inrichtingen tot gezond tijdverdrijf der soldaten in te richten. In juli 1915 was de luitenant Talbot, jongste zoon van den protestantschen bis schop van Winchester, aan het Hooge doodgeschoten, en om zijne gedenkenis in geheugen te houden, opende de engelsche krijgsaalmoezenier Clayton op 15 Decem ber van 't zelfde jaar, te Poperinghe eene kapel met name Talbot House Deze inrichting geschiedde in het huis van M. Maurice Coevoet- Camerlynck, Gasthuis straat. Na de kapel werd er een ontbijtzaal ingericht en opvolgentlijk allerhande ver maken, leeszaal, kortom alles wat de militairen kon aangenaam zijn, zoodat P-o- peringhe's Talbot House de bijzonderste inrichting in dien aard wierd van heel het engeisch front. In 1917 werd in Talbot House een prachtig Kerstfeest gehouden voor al de kinders te Poperinghe verblijvend. Onder de engelschen werd dit huis gekend onder de woorden Toe H woorden die kwamen van de beginletters T. H. van Talbot House. Na den oorlog werd een soort broeder bond gesticht onder de engelsche oud strijders en deze strekt zich uit tot alle steden van het engeisch keizerrijk en staat gekend onder den naam van Toe. H. De eerweerde Clayton is er de londensche kerkelijke overste van en 't was op Vrij dag 15 December zijne plechtige aanstelling en het vieren der verjaring der instelling van Talbot House Onze Heer Burgemeester en de Heer Burgemeester van Yper op het feest. Tot deze plechtigheid uitgenoodigd, ver trok onze heer Burgemeester met zijne acht bare Dame alsook M. Colaert, burgemeester van Yper, Donderdag middag met de Jan Breydel uit Oostende naar Dover. Een afgeveerdigde van de Toe. H. bood hun hier den weikomsgroet en begeleidde de uitgenoodigden tot London waar ze in naam van den Lord-Mayor verwelkomd werden. In het koninklijk theater had eene groote vertooning plaats waarop de heeren burge meesters uitgenoodigd werden en ontvangen in de loge van den Lord-Mayor door dezes Dame. Na de vertooning werden ze geleid naar het Mansion-House en daar officieel ontvan gen door den Lord-Mayor in groot gala kostuim. De uitgenoodigden werden hier onzen lieer Burgemeester voorgesteld waaronder veel die te Poperinghe tijdens den oorlog geweest waren en M. Lahaye nog goed herkenden. 't Was 111/2 uur 's avonds toen de offi- cieele plechtigheden einde namen. 's Vrijdags Wandeling in stad met de koetsen van den Lord-Mayor 's middags ontbijt bij dezen. Om 6 uur 's avonds had de aanstelling plaats van den Eerw. Clayton als Londensche kapelmeester van het nu daar gestichte Talbot House gevolgd van een intiem feestmaal bij den Lord-Mayor. Het was door eene haag van toejuichende nieuwsgierigen dat onze heeren Burgemees ters daar naartoe trokken. I Op het feestmaal waren een dertigtal üit- [genoodigden waaronder dePrinsvan Wales, Lord Salisbury en protestantscjie Bisschop pen met hunne fainillie. De Prins van Wales en Lord Salisbury kwamen in heel vriende lijk gesprek metionzen Burgemeester en vroegen nieuws Qver Poperinghe en over personen die ze hier tijdens den oorlog ge kend hadden. Na het maal werden de uitgenoodigden allen gevoerd naar de Guild-Hall waar de eigentlijke plechtigheid moest plaats grijpen. De overhandiging der Lamps of Maintenance Het feest greep ydaats in de gro'ote zaal en in stoet werdep.de officieele uitgenoodig den binnengeleid] in volgende orde De Prins van Wales'; de Lord-Mayor; Lord Salisbury M. Lahaye, onze burgemeester M. Colaert, burgemeester van Yper de Bisschoppen. Zitplaatsen in ft midden der zaal waren gereed voor elk jfachter de zetels van de belgische Burgemeesters waren de kleuren van Poperinghe en Yper. De groote zaal was volzet meteen geestdriftig uitgelezen menigte. De Prins van Wales in uniform dier vereeniging: korte vest met vergulde knoo- pen, grijs flanelieif broek, zwarte met goud draad doorweven Mas en ook zijne ooriogs- decoratieën ging iwer tot de uitreiking der lampen. Deze lèJiiocQ zijn een namaaksel der lampen door ede-eerste christenen ge bruikt in de catacomben, versierd met het dubbel kruis der] wapens van Yper en de latijnsche spreuk «In lumine tuo videbimus lumen 44 Lampen werden uitgedeeld aan de 44 legerdivisies. Van ieder dezer ging een afge- veerdigdeknielen bij den Prins van Wales die opvolgentlijk de lampen aanstak; naarmate ze brandden gingen ze in vierkantin de zaal staan op goed aangeduide plaatsen. Toen alle lampen brandden werden de lichten der zaal uitgedoofd eri deze werd alleen verlicht door het flauwe vlammetje der lampen. Indrukwekkende stilte heerschte eenige minuten onder dewelke de trompetten een treurmarsch uitvoerden, gevolgd door een algeheel stilzwijgen tot de trompetten le réveil blaasden. Namen dan opvolgentlijk het woordde Lord Mayor; lord Salisbury, onze heer Bur gemeester, de heer Burgemeester van Yper, deBisschop v. Preiorjaen de Feestvoorzitter. We geven hieronder de redevoering door onzen heer Burgemeester uitgesproken. Om er geen zinsveranüeringen aan te brengen, willen we ze niet vertalen. Ze werd in 't fransch uitgesproken omdat dit het beste middel was door onzen heer Burgemeester om zich te doen verstaan want, het uitgelezen publiek op deze plech tigheid tegenwoordig bezat voldoende ken nis dezer taal. De woorden van onzen heer Burgemeester sloegen diep in en toen hij hul de bracht aan de talrijke engelsche jongens hier begraven en voor wiens duurbare over blijfsels hij beloofde te zorgen, trof hij ieder aanwezige in het gemoed. Luidruchtig werd hij toegejuicht en na hem ook M. Colaert en toen na deze twee redevoeringen de Brabangonne door de zaal dreunde was de geestdrift ten toppunt. De uitvoering van Gode save te King stelde een einde aan deze indrukwekkende plechtigheid die in Engeland gevierd toch in de geschiedenis van Poperinghe en Yper moet geboekt blijven. Na deze plechtigheid werd ter eere onzer Burgemeesters nog een bezoek aan de on waardeerbare schatten in «Mansion House» verzameld, opgeleid door den Lord-Mayor die beloofde Poperinghe eens te komen bezoeken. In de meeste vriendelijkheid namen de Belgische uitgenoodigden Zaterdag morgen afscheid en kwamen 's avonds te Poperinghe aan. Redevoering uitgesproken door M. Nestor Lahaye, Burgemeester van Poperinghe. En ma qualité de Bourgmestre de la Ville de Poperinghe, j'al l'honneur et la parfaile satisfaction d'apporterA la grande, A l'illustre familie Royale, A l'intrépide et vaillant peuple Anglais,la reconnaissance émue, éternelle, de lous mes concitoyens. C'est la valeur de Votre arinée invincible, qui nous évita le sort de notre malheureuse soeur, la Ville d'Ypres. De grand coeur merci. Je suis heureux et fier de rendre devant cette assemblee d'élite, un hommage élevé et digne k Votre grande, noble et généreuse familie Royale a son Altesse Royale,le Prince de Galles,ce prince généreux et courageux.qui pendant la longue et terrible guerre, a, par son geste, par son exemple, par son reel mépris du danger, communiqué, versé dans ie coeur de Vos braves soldals le même désir, la même volon- téde vaincre ou de inourir. Maintes fois nous avonsadmiré Voire Prince.ce superbe soldat, qui pendant les bombardements les plus intenses, traversait nos rues dévastées avec un cal me parfait. Cc sont des officiers de cetle trempe qui décidenl de la victoire. Comme Je n'ai jamais quitté ma chère Ville de Pope ringhe, j'ai été témoin oculaire des grands laitsd'armes de Votre grande armee. J'ai pu estimer A sa juste, sa réelle valeur, la générosité proverbiale du coeur An glais i l'égard de nos malheureux indigents. J'al vu, j'ai send avec qu'elle sponlanéité s'est nouée cette tranche amillé de vos soldats avec notre population. Waarschijnlijk heeft freule Krohn het kind weer bij zich, zeide zij. Zij bederft de kleine geheel en al. Leontine gaf geen antwoord. Zij had met hevige verontwaardiging gadegeslagen hoe veel moeite de jonge dame, hoewel tever geefs, deed om de genegenheid van haar echgenoot te winnen onmogelijk zou zij het hebben kunnen verdragen dat Veronika over haar liefling eenige heerschappij verkreeg. Nadat zij zoo ongemerkt mogelijk haar tranen had gedroogd, zag zij de freule in 't gelaat, dat door nijd en afgunst werd ont sierd. Toen wierp de freule een kwaadaardigen blik op haar. Hebt ge niet gehoord wat ik zeide vroeg zij op bitsen toon. O ja, sprak Leontine ik verzoek wel verschooning, dat ik er niet op antwoordde. Mag ik ook weten waarom ge niet ant- woorddet hernam de freule op denzelfden bitsen toon. Omdat ik er niet op antwoorden kon, zei Leontine. ]k heb freule Krohn niet gezien, en Elfriede is bij de kinder meid. Dat had gij mij wel dadelijk kunnen vertellen. Als ik u ronduit mijn meening zal zeggen, rrroet ik verklaren, dat ge uw posi tie schijnt te vergeten juffrouw Werner. Ik begrijp niet hoe ge op zulk een toon tot mij durft spreken. Men zou waarlijk gelooven dat ge niet weet hoe ge dames te woord moet staan. Leontine had een scherp antwoord op de lippen, doch wist zich te bedwingen. Als zij zich Veronika tot vijandin maakte kon deze misschien bewerken dat de huishoudster C'est avee emotion que j'apporte au nom de mes chers concitovens a la grande nation Britannlque le saint d'affectueuse gratitude et de vive et sineëre amillé La Ville de Poperinghe Vous doii et Vous gardera une reconnaissance éternelle. Me voici pour Vous l'exprimer avec les sentiments iet plus inlimes de mon time. Que de sacrifices, que de beaux gestes sont a l'actif de Votre généreuse armee a l'égard de noire popula tion civile soins aux blessés, aide et assistance aux vieillards, aux enfanls, aux réfugiés, en un mot toute une classe de malheureux en détresse. Trop nombreuses sonl Vos belles ceuvres créées pendant les hoslilités pour ine permettre de Vous les énumérer toutes lei. Une oeuvre cependant relient par sa grande envergure, par la sympathie dont elle s'en- toure, l'attention générale c'est l'oeuvre si saine, si intéressante, si humanitaire, si considerable de Ja TALBOT-HOUSE, néé"sous les obus,'sous Té feu ofe Ja mitraille domiciliée rue de l'Höpital A Poperinghe, ou dés sa naissance elle sema le bien avec abondance, oü toute la guerre durant elle jouit d'une popularité bienfaisante et servit de reluge et de consolation A des milliers et des mifiters de soldats Anglais qui, de retour des tranchées, y reirouvèrcnt un réconfori moral et physique. Depuiselle germa avec une immense fécondité sous (ous les cieux hospitaliers de Votre grand Empire, de Votre généreuse patrie Quel honneur pour notre population de constater que celte oeuvre admirable a pris racine et s'est inspi- rée dans Ie coin de sa Ville natale Beige Poperinghe, pour se développer A l'infinie chez nos puissants et ioyaux amis les Anglais. Jefélicitede grand coeur les fondateurs, les créa- teurs de la TALBOT-HOUSE, et souhaite qu'A l'avenir cette oeuvre prospère et grandisse toujours Avant de quitter cette noble assemblee et devant eet auditoirc d'élite, je veux renouveler mes paroles prononcées devant Sa Majesté Royale, Votre grand Rol, Georges V, iors de sou pieux pylérinage aux cimetières de Flandres. Je tiens, j'alme A Vous redlre l'ergagement formel, le serment sacré de garder avec un soin jaloux, avec une piété profonde, avec une tendresse infinie les dépouilles regrettées de Vos braves soldats, de Vos grands héros tombés pour l'idéal le plus pur i'amour de la patrie, la defense de la civilisation. Ah oui, ce dépót sacré cimentera a jamais l'amitié inalterable de nos deux pays l'Angleterre et la Belgique. Je forme les voeux les meilleurs pour Votre belle oeuvre si florissante, pour le bonhcur, Ia prospérité, la grandeur, l'avenir de Votre cher pays le grand empire Britannique. haar ontsloeg. Om haar kind te kunnen zien, moest zij ootmoedig onderworpen zijn, daarvoor was zij tot elk offer in staat, wilde zij alles dulden uit haar nabijheid verdre ven te worden, scheen haar erger dan de dood toe. Zij haaste zich dus iets ter veront schuldiging te zeggen op zoo vriendelijken toon, dat de ijdele freule daardoor dadelijk geheel ontwapend werd. Zooals ge wel begrijpt, spreek ik alleen in het belang van 't kind, hernam nu de freule. ik ben van gevoelen dat freule Krohn haar bederft. De kleine prinses of kleine parel, zooals haar vader haar met een weinig te ver gedreven vaderlijken trots noemt, heeft een krachtige leiding noodig, en'tis wel jammer dat zij dieniet dadelijk gehad heeft. Haar moeder moet, naar ik ge hoord heb, een zwakke, dwepende en senti- menteele vrouw zijn geweest. Och, wat doet ge daar Het naaikistje van juffrouw Werner was op den grond gevallen. Ik stootte er toevallig tegen, ontwoord- de Leontine zoo kalm mogelijk, maar haar oogen schoten vuur en haar wangen gloei den evenwel gelukte het haar zich ook dit maal te beheersohen. Wel beschouwd is het waarheid wat de freule zegt, dacht zijmijn dwaze neiging voor Bertram en mijn kin- derachtigen inval om als zijn gade te wil len sterven, werden immers, zooals ik hem zelfs hoorde zeggen, een ramp voor hem. Ge zijt een verstandige vrouw, ging Veronika voort, men kan behoorlijk met u redeneeren. Ik wil maar zeggen, freule Hed wig zal van het kind een even zwak en dwepend meisje maken als de moeder is geweest. Wat dunkt u er van, juffrouw Werner i Opvolger van S. VANDEN BERGHE, B( rtenplaats, 8, (Kleine Markt), POPERINGHE. Heer Minister Van de Vyvere heeft van Nederland eene gift ontvangen van 325 dui zend frank. Dit geld komt van het comiteit «Hulp aan België» en het is bestemd voor de verwoeste gewesten. In den Senaat werd Minister Ruzette on dervraagd over de maatregelen die'de Re geering zal treffen om het mond- en klauw zeer te bestrijden, dat thans weer heerscht. De oorzaak van het inbrengen en versprei den dier ziekte ligt bij de landbouwers van het distrikt Eupen, die de Belgische gezond heidsvoorschriften niet nageleefd hebben. De noodige maatregelen zijn thans getrof fen aan de grens en in het binnenland. Het overbrengen van dieren zal voortaan per spoor of per wagen geschieden. Belgie heeft een voorkeurrecht van 2 mil- liarden goud, te ontvangen van Duitschland. Nu heeft Belgie reeds 1425 millioen mar ken goud ontvangen. Daarbij komt nog de teruggave van materiaal, vee, speciën en kunstgewrochten die niet op het tegoed van Duitschland wordt gebracht noch ten laste van ons land. Daarbij komt ook nog de betaling der kos ten van ons bezettingsleger in Duitschland. Het aantal leerlingen in de Staatsnormaal scholen bedraagt 1700. De 50 vrije normaal scholen van ons land tellen 6000 leerlingen. Dit bewijst den bloei van het Katholiek onderwijs in ons land. Ja, nog De Hoogeschool Het is waarachtig vervelend altijd maar steeds op hetzelfde te moeten terug komen. Het wordt waarlijk een raadsel hoe de Kamerheeren het zich de moeite vermogen daar steeds aan hetzelfde been te knagen om er het laatste vezeltje van, met een verbetene woede te verslinden. Wij beleven met onze Hoogeschool eenen waren kruisweg. Met alle recht en reden vroegen wij ons verledene week af, of wij wel aan de eindzegepraal warenmaar neen. Geen middeltje, hoe licht of hoe zwaar ook, of het moest aangewend worden om die duivelsche Hoogeschool in den grond te booren. De Hoogeschoolkwestie Sinds jaren weegt zij op geheel het parlementair leven. Sedert den oorlog brengt zij al ernstig werk God verhoede het antwoordde Leon tine hevig aangedaan. Juist zoo, God verhoede hetherhaal de de freule, die nu met de gewaande naaister geheel verzoend was. Kunt ge ook gissen waar freule Krohn op dit oogenblik is Ik Neen Ik zie haar zelden. Zai ik, als ik de freule mocht zien, haar zeggen dat ge haar wenscht te spreken O, volstrekt nietriep Veronika haas tig. Jk vroeg het louter uit nieuwsgierig heid. Maar weet ge ook waar de heer Seewald is Ge vergeet freule, dat ik hier bijna met niemand in aanraking kom, zei Leontine ontwijkend.Zij begreep nu waarom de freule haar trachtte uit te hooren zij wilde te we ten komen of gedurende haar afwezigheid de heer Seewald met Hedwig in gezelschap was geweest. De freule verwijderde zich met een onte vreden gelaat, maar Leontine werd niet lang met rust gelaten telkens kwam de eene of andere van de dienstboden even een woordje met haar spreken of haar om raad vragen, 't Was verwonderlijk te zien hoe allen in 't huis zich meer en meer tot haar aangetrokken gevoelden. Zoowel de dames als de dienstboden erkenden haar groote geestbeschaving en gevoelden genegenheid voor de vriendelijke en hulpvaardige juf vrouw Werner. Haar kamer waseen soort van toevluchts oord voor allen die naar een opbeurend woord verlangden of raad noodig hadden. Ja, de huishoudster ging zelf zoover, te zeggen Ik weet niet wat we zonder jufvrouw Werner zouden moeten begin nen Artikel 1 van het wetsvoorstel Van Cauwelaert werd tijdens de zitting van Dinsdag in de Kamer gestemd met C5 voor 83 tegen en 12 onthoudingen.Het amendement Hymans, werd verworpen met 97 tegen 82 voor en 4 onthoudingen. Het tegenvoorstel Tschoffen werd verworpen met 146 tegen 1 7 voor en 19 onthoudingen. Ier Kamer onmogelijk. En er moet nochtans eene oplossing komen. Geheel het land gevoelt het. Het onrecht dat sinds 90 jaar op de Vlamingen weegt wordt steeds drukken der en drukkender. .Men gevoelt het, een tijd zou komen dat de Vlamingen dit juk niet meer zouden kunnen dragen. En dan En dan Tot nu toe werden de ernstige pogingen der Vlamingen, otn tot eene vreedzame oplossing te komen, steeds minachtend bekeken. Alle mogelijke voldoening, alle denkelijke toenadering werd door Vlaande ren gedaan en nog steeds gevoelde het die koude, spottende onverschilligheid, die ter gende tegenkanting der Walen en der Franskiljons. Zij hebben het ons striemend doen gevoe len, de Walen, dat zij het zijn die ons, ons recht moeten geven. Zij hebben met spot- tenden hoon ons doen gevoelen dat wij, met onze 4 millioen Vlamingen, waarvan jiet leidend elementv_tw§,etalig is.^n Belgie, moetén onderdoen voor de 3 mlïïiWn'Waïëïï bij wie de tweetaligheid uitzondering is. Zij hebben minachtend gespot met ons, Vlamingen, omdat zij weten dat wij te kalm, te beredend zijn en te veel met den druk van den dagelijkschen levenslast te kampen hebben, om tot daden over te gaan. Op het einde der laatste week legden de Liberale Ministers gansch het gewicht van hun ministerschap in de weegschaal tegen Vlaanderen. Zij dreigden met een ministe- rieele crisis die mogelijks wel met eene Kamerontbinding en eenen onbeschrijvelij- ken warboel in geheel het land zou gepaard gegaan hebben, zoo de Vlaamsche Hooge school er door kwam. Maar 't Land is beu van zulke windmakers. Tweemaal zijn de Kamerheeren bijeenge komen om te stemmen en tweemaal werden stokken in het wiel gestoken en er werd niet gestemd. Op het oogenblik der stemming kwam de liberaal, Minister Nolf, af met een tegen voorstel. Gaarne had hij dit in naam der Re geering ingediend, tioch dit lukte niet. In de Hoogeschoolkwestie, zoo belangrijk voor de rust,de vrede en den voorspoed van ons Land, heeft onze Belgische Regeering geen gedacht. Hadden de zaken maar gedraaid ten voor- deele onzer Walen en Frankiljons.ze zou wel een gedacht gehad hebben. Maar nu Minister Nolf kwam dus met een voorstel dat hij deed in zijnen naam. Hij diende eenen hutsepot op met een derde Fransche velle- kens en twee derden Vlaamsche groenten of omgekeerd zoo ge 't liever hebt. Hij werd wat meer uitgelachen dan hij het wel gaarne had. Hij brabbelde zooveel onzin dat sommige Kamerheeren herhaaldelijk rie pen Hou Hou Aan de deur Buiten Zwijgen is soms onverbeterlijk Dat heeft Minister Nolf voldoende ondervonden. Deze week is men toch tot eene oplossing gekomenWij verheugen er ons om alhoewel de Vlaamsche Hoogeschool niet is wat wij, Vlamingen, verwacht hebben. Wij juichen onze Vlaamsche voormannen toe omdat zij dezen strijd zoo meesterlijk geleverd hebben. En krijgen wij geene vol ledige voldoening,neen, 't en is hunne schuld niet. Het was te nemen of te laten. De Vlaam sche Kamerleden hebben de Vlaamsche Hoogeschool genomen zooals zij ze uit de handen der tegenstrevers hebben kunnen afpersen en ze hebben wel gedaan. Zij zullen voort op de bres staan en voort strijden om uit onze Vlaamsche Gentsche Hoogeschool het grootste voordeel mogelijk te halen voor Vlaanderen. Zondag was in Brussel eene groote verga dering belegd, om te beletten dat de Kamer de Alkoolwet zou herzien of afschaffen. Z. M. de Koning woonde de vergadering bij en Z. E. Kardinaal Mercier, belet zijnde, had zich laten vertegenwoordigen. Talrijke hoogstaande personaliteiten uit de politieke en de wetenschappelijke wereld vormden het puik dezer vergadering. De Staatministers MM,;Cartoi\de Wjiart en VamJcrveide en M.P. Jansens, liberaal Kamerlid vertegen woordigden de 3 groote politieke partijen van ons land. Uit de aanspraak van M Carton de Wiart lichten wij het volgende Het is de plicht van de Kerk en van den Staat doeltreffende maatregelen tegen het alkoolverbruik te treffen. De huidige wet is niet volmaakt. Maar als de wet moet herzien worden, dan is het wel eer dat er nog meer in de richting van het verbod moet gedaan worden. De handelsvrijheid is iets goeds,ja, maar de redding van het land is meer waard. Wij zullen allen eensgezind zijn, zooals in 1914, om te beletten dat die vijand van ons volk ons overrompelen zou. M. Vandervelde kondigt aan dat een onder zoek ingesteld werd over de alkoolwet. Haast al de Magistraten en de prokureurs des Ko- nings vragen het behoud der alkoolwet. Al de bestuurders der gevangenissen, behalve die van Leuven, zijn van hetzelfde gedacht. De geneesheeren der krankzinnigengestichten eveneens. De bestuurders van het toevluchts oord van Merxplas bevestigen dat meestal al de kostgangers van dit gesticht, slaven waren van den alkool. Welnu, vóór den oor log waren er 6000, thans 1300. Die vermin dering is hoofdzakelijk te wijten aan de ver mindering van het alkoolverbruik. De arbeiders vragen dat zij tegen den alkool zouden beschermd worden. De alkppl vormt geslachten van ontzenuwde arberdtrr"" en ontrukt aan de ziel van ons volk wat haar schoonste parel is. M. Jansonbetoogde ook dat het partikulier belang hierin moet onderdoen voor het alge meen belang en dat de alkoolwet niet mocht afgeschaft worden. De verkoop van de zegels der Invaliden zal op 31 December aanstaande een einde nemen. Het nationaal Werk der Oorlogsinvaliden rekent op aller edelmoedigheid en vader landsliefde opdat de voorraad der niet ver kochte zegels, die zal vernietigd worden, zoo gering mogelijk zij. Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale handelszaken. Naaml. Venn. Maatsch. Zetel GENT. Algemeene Bestuurder voor West-V laanderen FORREST L. AGENTSCHAPPEN Poperinghe, Groote Markt, 28, tel. 89 90. Veurne, Ooststraat, 64, tei. 7 76. Dixmude, Zwarte Nonnenst-raat, tel. 44. EVioescroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. Wytschaete en omliggende, Agent Heer FOURNIER, Burgemeester. Beveren HeerTAHON,Gemeentesekretaris. Noordschoote Heer M. BA1LLEUL, BIJKANTOREN Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Beveren, Leysele, Couckelaere, Ichteghem, Stavele, Alveringhem, Lichtervelde, Cortemark, Merckem. Daags na het gesprek tusschen Leontine en de freule Siegel had de kindermeid iets in haar kamer te doen, en daar het buiten gewoon schoon weder was. verzocht zij jufvrouw Werner om, daar zij-zelve niet kon, met Elfriede naar den tuin te gaan. O, hoe verheugd was Leontine Het kind was insgelijks recht in haar schik en alzoo spoeden beiden zich de trappen af. Papa is ook in den tuin, zei Elfriede. Leontine onstelde hevig. Dan zullen wij naar het park gaan, sprak zij. Maar daar was Elfriede niet toe te bewe gen zij had zich in 't hoofd gezet haar papa op te zoeken, en Leontine kon haar niet van haar voornemen afbrengen. Zoodra zij in den tuin kwamen, werd Leontine pijnlijk getroffen zij zag Bertram en Hedwig naast elkander onder een in .vol len bloei staanden boom zitten. Zij beproef de nu nogmaals het kind te overreden om naar een ander gedeelte van den tuin te gaan, maar Elfriede wilde volstekt naar haar vader. Bertram en Hedwig waren zoo in het gesprek verdiept dat zij het kind en Leonti ne niet bemerkten. Toen zag Leontine hoe haar gade zich over Hedwig boog en haar op den mond kuste, en haar ziel kwam bijna in opstand tegen God, dat hij haar niet voor zoo groote kwelling had be waard. Papa riep Elfriede. Bertram bespeurde haar en breidde de armen naar haar uit. Kom hier, lief kind riep hij. Elfriede snelde naar haar vader. Maar niemand bekommerde zich om de eenvoudi ge vrouw met het donkerkleurige gelaat en in het zwarte kleed, tot dat ten laatste Hed wig haar bedrukt zag staan en meende dat jufvrouw Werner zich in verlegenheid bevond, omdat zij niet wist of zij heengaan of blijven moest. Steeds vriendelijk jegens ondergeschikten, stond zij op en zeide Ge zijt, naar ik heb opgemerkt, een liefhebber van bloemen, kies dus voor u eenige schoone rozen uit. Elfriede kan in dien tijd bij ons blijven. Toen scheen men haar weer te vergeten. De grievende smart deed haar bijna ver twijfelen, tranen verduisterden hare oogen. Wel had zij zich achter de bloembedden teruggetrokken, maar de zachte windstrooin droeg de woorden tot baar over, die onder den magnolia gesproken werden. Lieve kleine, zei Bertram tot het kind, ik heb een kostelijk geschenk voor u. Wat is dat papa vroeg zij. Iets dat u wel bevallen zal, mijn kind een nieuwe mama Een nieuwe mama herhaalde de klei ne en richtte verwonderd en nadenkend den blik hemelwaarts. Hedwig begreep de gedachten van het kind en nam haar in de armen, Ge der.kt aan uw eigen mama, is 't niet zeide zij. Uw mama, mijn liefling, is verre van ons, in den schoonen blauwen hemel. Daar leeft zij bij Gods engelen, en ge moet haar altijd tiet hebben. Ik houd ook veel van mijn goede mama in den hemel, sprak het kind ern stig. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1