ZieKlen Hij de Paarden NIEUWJAARKAARTJES Burgerstand van Actiën. Termijn. Wisseikoersen. In 't Buitenland. Zichtkaarten ten bnreele dezer. Onzijdig. In 't Binnenland. Onze Rechtbanken. HOPPE. Rouwbericht. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS. Gedard Vermeuien Geen Economisch verhond. Uit de bespreking van de begroeting van Buitenlandsche Zaken kunnen wij opmaken dat er op verre na nog geen sprake is van een Economisch verbond met Frankrijk. Voor het Militair Fransch-Belgisch verbond was er schrikkelijk veel haast bij.' Frakrijk heeft soldaatjes te kort en Belgie kan als het noodig is, de gedunde rangen invullen. Voor het Economisch verbond dat aan ons land en vooral aan onze streek meer profijt zou bijbrengen dan aan Frankrijk, daar is volstrekt geen haast bij. Maak een verbond van «groot» met «klein». 't Voordeel zal bij den «grooten» zijn. Guido. Bij ons te verkrijgen Poil de Bretagne, Anti-rhumatische wol aan 4 fr. 50 het pak BEURSKRON1JK medegedeeld door de Bank TRANSINTER. Waardoor kunnen Wisselbewe gingen veroorzaakt zijn. 1" Handelsbalans. Gezien het vroeger vereffeningsmiddel (Goud) verdwenen is, moeten wij dus onze toevlucht nemen tot het papier waarvan de waarde verandert met den in- en uitvoer. De Statistieken geven ons een gedacht over onze handelsbalans. Invoer van Mei tot September 1922 9.268.652. T. waarde Fr. 3.715.426.000 Uitvoer v. Mei tot Sept. 1922: 1.342.668. T. waarde Fr. 2.507.294.000 Schuld zonder wederzijdsche afrekening 1.208.132.000 2° De Papierenomloop. Daarover is er vroeger gesproken geweest. 3" De Speculatie. Hetgeen tegenwoordig 54.— 19.60 40.50 110. 10. 10. 25 ig22 een groote oorzaak is van wisselbewegingen. Het is natuurlijk af te keuren te meer dat het de ontrouwigheid brengt in ons land en bij den vreemde. De zaak von Bary waarvan alle dagbladen vol zijn bewijst het belang dat er aan gehecht wordt. Het is ook geheel moeilijk het te beletten in ons land waar men overal naar van de grens is. Het wisselko- miteit is afgeschaft geweest gezien de gerin ge bekomene resultaten. 4" De Politieke Toestand. De invloed ervan is zeer groot. Hoe krediet ontvangen indien den vreemde de mogelijkheid niet ziet voor het geholpen land vooruitgang te doen om later vereffening te kunnen houden. Zooals vroeger gezeid weldadigheidsburee- len bestaan voor landen niet, zoodus indien het landsbestuur alle middels niet inspant, en order houdt, het vertrouwen van den vreemde is klein en het krediet in verhouding. Italië heeft ons daarover het schoonste voor beeld gegevenZoohaast Mussolini aan het bewind gekomen is, de lire is van 10 ge rezen. Nochtans de handelsbalans was in verhouding niet verbeterd maar een ander rijkdom was dit land binnengegaan, met den nieuwen Staatsman en dat is het vertrouwen van den vreemde die ziet of gelooft dat men er order zal houden. 5° Uitwijking der Kapitalen. Het is ver staanbaar dat de landen die zelf van den vreemde krediet verlangen door de kapitalen uitwijking lijden. De partikulieren geven aan den vreemde hetgeen wij hun moeten vragen en indien het bekomen is groote interesten ervoor te moeten betalen, De Wet verbied het met reden maar beletten is om zoo te zeggen onmogelijk. Er kunnen overtredingen aan de Wet ondervonden zijn maar hoe dan de Nijveraars en Handelaars verplichten het bedrag hunner uitvoer terug in België te brengen. 6 Interesten der kapitalen bij den vreemde geplaatst. De interesten integendeel mogen gerekend worden als uitvoer. Men schatte van 4 tot 5 milliards de sommen dat Enge- T/trrCt-aile jaren ontving voor interesten bij den vreemde geplaatst voor renten, obliga- tiën, ondernemingen. Voor Belgie veel dezer inkomsten zijn door den oorlog verdwenen. De tegenwoordige onvruchtbare kapitalen in Rusland, Duitschland, Oostenrijk, enz. 7" De uitgaven van vreemdelingen in een land verblijvende. Men schatte op 400 mil- lioen voor Italië en 300 millioen voor Zwit serland de door vreemde toeristen uitgege vene sommen. Men weet dat de Vereeniging der Belgische Steden de middels van propa ganda buiten grens aan studie heeft, om de vreemde toeristen aan te trekken. 8" Het door uitgeweken verzonden De Vereenigde Staten verzonden alle jaren ongeveer 1.300 millioen. Men weet ten an deren hoe groot het getal Belgen is die in Frankrijk werken. De Bank Transinter in Moeskroen alleen koopt iedere week van 3 tot 400.000 fr. Fransch geld, hetgeen het werk vertegenwoordigd van 2.000 menschen. 9° Kommisieloon der banken voor bewer kingen voor den vreemde. 10" De vervoeronkosten voor de landen die geen vloot hebben. 11" Het verkoopen der scheepvaartuigen hetgeen in de handelsbalans niet voorkomt Sedert den Oorlog hebben wij de groote herstellingskwestiie die al veel inkt doen vloeien heeft en veel geld gekost heeft. Voor Belgie de financiëele toestand der schulde naars enz... En veel dezer oorzaken zijn nog onderhe vigaan rechten, wetten, enz... Wie zai dus zeggen en bewijzen in welke verhouding de alhier genoemde en onge noemde oorzaken op wissel wegen Wij niet Bedillen is gemakkelijk, maar middels vinden en toepassen is wat anders. Zijn er eigentlijk middels om onze wissel te verbeteren? Zeker, maar zijn zij uitvoer baar. (Wordt voortgezet). Banque de Bruxelles. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders is bijeen geroepen om te beslissen over de vermeer dering van kapitaal van 103opl50 millioen; door uitgifte van 94.000 aandeelen van 500 frank, uit te geven aan 650 frank. Verreries de Jemappes. De rechtbank voor Oorlogschade heeft aan deze vennoot schap een globale vergoeding toegekend van 574.813 frank. Ateliers de Familieureux. Eene buitenge wone vergadering is bijeengeroepen op 5 Januari, om te beslissen tot uitgifte van zes millioen kasbons. Deze leening wordt ver- rechtvaardigd door zeer belangrijke bestel lingen, zoo voor Brussel als voor Argen tinië. Auxiliaire D'Electricité. Eene buitengewo ne vergadering is bijeengeroepen op 6 Januari. Aan de dagorde staat een vermeer dering van kapitaal van anderhalf millioen, door uitgifte van 2.000 aandeelen van 500 fr. en 2.000 maatschappelijke aandeelen, zonder naamwaarde. Petrol Block. De inschrijving op de nieu we aandeelen is geopend. De dragers van aandeelen, leverbaar op onze markt, kunnen gebruik maken van hun voorrecht. De nieuwe aandeelen van 500 lei worden uitgegeven aan 750 lei (waarvan 250 lei aan de reserven gebracht worden), plus 25 per aandeel voor de onkosten. De totale prijs van uitgifte bedraagt dus 775 lei, waarop 40 p. c. moet gestort worden, plus 25 lei voor onkosten, dus totaal 325 lei. De volgende stortingen zullen opgeroepen worden door den beheerraad. Glacés et verres spéciaux du Nord. Er zal overgegaan zijn in Januari 1923 tot de inschrijving van 11.000 nienwe actiën van Fr. 500 uitgegeven aan pari. Gelijk men weet het inschrijvingsrecht zal zijn van een nieuwe voor twee oude. De betaling zal mogen gedaan zijn bijmiddel van de twee koepons Nr 14 der oude titels. Het be taalbare bedrag van deze koepons is van "50 fr., winstaandeel voor het boekjaar l- 22. Af te knappen koepons. Espérance Longdoz fr. Rouina Giments Licgeois Brasserie Koekelberg Wolfram de Balboraz cap Lujar 1 10" action P. Tabacs Ottomans. fransch geld. Beurs van Brussel 21 Dec. Obisgatiën. Staatsfondsen. Belg. renten, 3 0/0 1® serie 62.00, 2' serie 62.00, 3" serie 61.75. Nation. Herstel. 5 0/0 87.25. Schatkistbons 5 0/0 99.00. Oorlogsschade 4 0/0 210.62. Congo 4 0/0 amort- 70.25. Oorlogsscha de 5 0/0 260.00. Binnenl. leen. met pr. 5 0/0 467.75.— Consol. leen. 6 0/0 100.55. Kasbons Gemeentekrediet 5 0/0 485.00. Stadsloten. Antwerpen 1903, 2 0/0 55.12. Brussel Maritime 59.50. Brussel 1905, 2 0/0 58.00. Gent 1896, 2 0/0 58.00. - Luik 2 0/0 55.25.- Schaerbeek 2 0/0 53.00. Spoor- en Tramwegen. Malines-Terneu- zen, 3, 295. Congo, ch. de fer 4 1/2, 409.75 Bruxeiiols, 5 0/0, 470. Econom 1916, 4 0/0 425.00. Rosario, 4 0/0, 341 25 Bruxelles- Lille- Calais, 3 0/0 328.50. - Nord-Belge, 3 0/0 410.00.— Rotterdam, 4 0/0 459.25. - Réunis 3,60 340.-. Metaalnijverheid. Angleur(Kasbon)6 1/2 0/0 1037.50. Bollinckx 509 50. Bonehil 4 1/2, 445 00. Ougrée-Marih., 5 0/0, 431.50. Sambre-Moselle, fr. 4 1/2, 470.00. Clabecq, 4 1/2 428.—. Esp. Longdoz, 4 1/2 425.—. Kooi- en Zinkmijnen. Concorde 5 0/0, 472.50. Winlerslag 6 1/2,522.50 Mainaut, 4 1/2 413 50. Vieille Montagne 6 0/0 1045.—Prayon 516 25. Overpelt, 5 0/0 475. Glasblazerijen. Gl. Moustier-s/Sambre 5 0/0, 496.25. Gl. Charier, 4 1/2 500.Auvelais 4 0/0 491.00 Gas en Electrfciteit. Centrale gaz, 4 0/0, 420 25. Elec. Rosario, 5 0/0, 480 00. El. de la Dendre 0 0/0, 472.50. El. du nord Belgique 1/2, 440.—. Spinnerijen. Le Pelgne 5 1/2, 467.50Cot. Rou- vray, 435.—. Baertsoen Buysse 5.25 0/0 942.50. Banken. Banque de Bruxelles 780,—. Banque de Flandre 1328.50. Banque Nationale 4500.00. Caisse Proprié- taires (priv.) 537.50. Crédit Anversois 624.Crédit Général de Belgique 500.00. Crédit Général Liégeois 640.00. Société Générale de Belgique (p. rés.5787.50. Spoor- en Tramwegen.Congo ord.891.— Réunis lpriv.) 325 00. Bangkok capl. 317.50. Bruxei iols divld 575.00. Buenos. Aires capl. 134.25. Rosario div. 134.00. Metaalnijverheid. Alliance 515.00. Bollinckx cap 495 00. Emailleries Gosselies div. 246.00. Espé- rance Longdoz 1235 00. Ateliers de Roeuls c. 132 50. Ragheno 292.00. Santbre et Moselle priv. 2170.00.ord. 1835,00. Ougrée-Marihaye 1402.50. Koolmijnen. Ans Rocouz 1477.50. Charbon- nages Beiges 667.50 Chev. Dour. 4500. Bonne Espér. et Batlérie 2310.—. Hasard 1755.00 Sacré Madame 4675 Laura et Vereeniging 2675.—. Pa tience et Beaujonc 1152 50. Zink-en Loodmijnen. Aslurlennes des Mi nes 4055.—. Corphalie 540.—. Vieille Montagne 1355 00. Glasblazerijen. Auvelais 6990.—.Floreffe(pr. 1675.00. Bennert Bivort pr. 2855.—, ord. 2385.—. Spinnerijen. Baertsoen et Buysse cap. 1400.00 Filatures Dolhain 675.00. Le Peigné priv. 1362,50. Liniére Gantoise 2887.50, Lin La Lys 4200.Sole Tubize 445.00, ord. 390.00. Text, des Flandres 251.— Tres. et lac Torlez 2325,00 Soie-Viscose priv. 1140 0 cap. 1145 00. Koloniale. BelgoKatanga cap! 99.75, divid.57.00 Kasaï !00e part 146.75. Katanga priv. 6350.Luki capl 130.00. Union minièrecapl 1572.50. divid. 1705. Allerhande. Bras. Haecht422.50. Grand Bazar Anspach 360 50. Gratry Courtrai capl 500.—. Flori- dienne p. s. 475. Ind. Chimiques 264.50. Tangannyïka 85.50. Ran3 Mines 203 00. Héliopolis 295.00. Financière 146.50. Kasaï 147.50- Soengei-Lipoet433.75. Petrofina.565.00. gen Of is 't misschien om de schoonheid der stad te bevorderen Is het, ten slotte, om de welriekendheid uwer spaarzaamheid door iedereen te doen genieten, dat gij het reukwater van dat p... kotje, op de peerdemarkt, tot in de Schaal- straat zoo overvloedig laat overloopen. Ziet gij, vriendschap, 'ken zou u die vraagskes over spaarzaamheid niet gesteld hebben, haddet gij u zelf niet als voorbeeld van spaarzaamheid gegeven. Het is niet goed zich zeiven te prijzen Eigen lof stinkt Farceur, niet waar? Kent gij 't spreek woord nietDie zijnverbrandt, moet op de blaren zitten Waarhf.id. ««w» wvw'-iiitirritiifiiimi Youkoff, de officieele beul in dienst van de bolchevisten van Moskow, en die sedert twee jaar de uitvoerder was der dood vonnissen van den bloedraad Tcheka, heeft zich verhangen. De beul, die op die twee jaar meer dan 2000 personen heeft opge knoopt, had zoo zeer de gewoonte van op hangen gekregen, dat hij zich zelf heeft ver hangen. Prins Joris, de jongste zoon van den Koning van Engeland, moet geopereerd worden van de blindendarmontsteking. De sneltrein uit het Oosten, die. Vrij dag, te Athene verwacht werd, is in het ge bergte van Macedoniëdooreen sneeuwstorm, die vier en twintig uren duurde, tegengehou den geworden. Te Denver, in de Vereenigde-Staten, is er in de Federal Reserv Bank eene stoutmoedige bandietenstreek gepleegd. De Staatmunt had eene som goud van 200.000 dollars naar die bank doen overbrengen. De bedienden en bewakers wilden juist met de lossing van het geld beginnen, toen er drie bandieten toegesneld kwamen, die met hunne revolvers de bedienden neerschoten, den zak goud roofden en er mee de vlucht namen. Een Amerikaansch schip, met een lading van 17,000 kisten whisky, voor eene waarde van 1 miljoen 170,000 dollars aan boord, was op heenvaart naar de haven van New-York. Onderweg kwam de bemanning van dit schip in opstand. De muiters hebben de 17,000 kisten whisky over boord gegooid Een goederentrein op Sicilië ontspoorde nabij Cefalu. Een locomotief, die hulp zou verleenen,stootte op den ontspoorden trein. Vier spoorwegarbeiders werden gedood en vier gewond. Een verschrikkelijke botsing greep plaats te Texas (Amerika) tusschen een rei zigerstrein en een locomotief. Bij die ramp werden zeven reizigers waar tusschen vijf negers, gedood. Vijf en dertig anderen werden min of meer gevaarlijk gekwetst. Een automobiel, waarin de engelsche generaal Sir Montagne Harperen zijne vrouw plaats genomen hadden, is nabij Sherbonne gekapsijd. De generaal bleef op slag dood. Mevr. Montagne Harper is erg gekwetst. In Polen vreest men voor eene erge re volutie. M. Naruiouiez, voorzitter van den ministerraad werd vermoord en het ministerie nam ontslag. In de zakkenfabriek Delemasure te Roebaais is eene groote brand ontstaan. Gansch den inboedel werd de prooi der vlammen, De schade wordt geschat op 500.000 duizend frank. Waarden Wisselkoers der Week Maan.jDinsd. Woen. Dond. Vrijd. Amsterdam Berlin Bucarest Christania Cologne (Keulen) Copenhague Genève Italië Londres (Londen) Madrid Montreal New-York New-York cAbles Paris Parijs) Prague Stockholm I I I- I 575.25 590.- 583.— 585.25 585.— 275.— 280.50 277.-j280.— 278 50 -0 23 -0 20 —0.22 0.2237 0.2175 301.— 306.50 301.— 303.75 305 273.50 280.— 277.75 278-281. 73.75 75.25 75 25 75.25 74 99 66.72 68.60 67.35 68.10 68.00 227.50 232 50 230 75 230 5 230.50 14.30 14.70 14.52| 14.70! 14.61 14.31 14.33 14.70 14.72 14 61 o 14.61 14.76 14.77 14.68 14 68 109.25 109.i 108 80:109.-108 95 38.62 41.87 43.75 43.25 44 25 388.- 399.— 395.—,400.- 395.— 1922. Beurs van Parijs 21 Dec Staatsfondsen. Fransche renten 3 0/0 59.25 3 oi0 (uitk.) 68 60 5 010(15-16) 76.35 4 0|0 1917 63.70 4 0|0 1918 04.04 5 0(0 1920(uitk.) 88.05 6 0[0 1920 89.00 Bons du Trésor 6 010. 488 50 Crédit national 5 010 1919 491.50 5 010 1920 482.25 Bons 6 010 1921 510.50 Bons décennaux 1922 498.25 Voor verdere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Bank TRANSINTER. A propos van nachtwakers. Ach vriendschap van 't liberaal bladje gij hebt veertien dagen gebroed op een zwalpei! Zoo 1 de eenige reden dien gij durft ken baar maken voor 't afdanken van twee kat holieke nachtwakers isSpaarzaamheid Maar zeg eens vriendschap, waarom wa ren het juist de TWEE katholieke nachtwa kers die afgedankt wierden? Deden zij mis schien niet wel genoeg hunnen dienst? Hebt gij hun iets ten laste te leggen? Was het misschien omdat het maar arme werkmen- schen zijn dat deze katholieken afgedankt wierden? Of was het omdat zij zoolang goeden dienst deden, de eene zelfs twee en dertig jaar dat gij ze afstelde? In alle besturen wor den gewoonlijk de oudste bedienden voren getrokken en gij dankt ze af! Uit spaarzaamheid zegt geFarceur De oudste afdanken alhoewel zij nog geheel bekwaam zijn om hun werk te doen, en de jongste behouden!Gij noemt dat spaar zaamheid! De gewone menschen noemen dat partijdigheid of politiek. Vraag eensden dic- tionnaire van uw boertje keikop, en gij zult de differentie van het verschil tusschen spaar zaamheid en partijdigheid te wete komen. En, als gij dat zult weten, dan verwachten wij uitleg. Gij zult toch ook aan die brave menschen, die gij afgedankt hebt, en hunne broodwinning ontnomen hebt, geen woorde ken publieken uitleg weigeren, zeker? En dat is allemaal geen schande volgens u? Het zal zeker heerlijkzijn of misschien eer- 'ijk? En a propos van spaarzaamheid, wij heb ben reeds uwe spaarzaamheid bewonderd! Hebt gij immers niet gezegd, dat bet was om deswille der onkosten, daf gij, voor de ge meenteverkiezing, de muren niet vol gehan gen hebt met groote blauwe affichen vol groote blauwe letters zoo hoog ajs Onze lieve Vrouwtoren! Och spaarzame menschen wij kunnen u niet genoeg bewonderen. Nooit zal iemand uwe spaarzaamheid genoeg kunnen prijzen Wellicht krijgt gij er later een standbeeld voorIs het misschien in afwachting van dit standbeeld dat er niet voortgedaan wordt aan het denkmaal van onze gesneu velde soldaten Gij zoudt daar toch .zulk eene schoone gelegenheid hebben om eenige prachtige redevoeringen over vaderlandsliefde te doen houden Eh jaeene redevoering over vaderlandsliefde dat en kost al niet veel en, daar en is geen gevaar bij En 't hoveken voor 't Collegie is het ook uit spaarzaamheid dat gij het zoo deerlijk verminkt hebt en zoo onhebbelijk laat pig- In een munitiefabriek te Sèvres, heeft er Vrijdag eene vreeselijke ontploffing plaats gehad. Het personeel der fabriek kwam dadelijk toegesneld. Vier werkmeisjes waren ijselijk over gansch het lichaam verbrand. Een vijfde slachtoffer,werd levend verkoold. M. Daskalof voorzitter van den mini sterraad van Bulgarie had juist het Sobriané of Parlement verlaten en wilde in zijn auto stappen,toen een onbekende naderbij liep en naar den auto eene bom wierp, welke ont plofte zonderevenwel den minister te treffen. De dader kon ontvluchten. Volgens de laatste berichten zouden 25 personen omgekomen zijn in de ramp der Vinh-Long De brand die aan boord uit geborsten was, zou aan eene kortsluiting moeten toegeschreven worden. Te Pampeluna.in Spanje, is eene oude bedelares, Bernada Rutz, overleden. Deze vrouw, leefde dag- in dag- uit van den afval uit de hotels.De policiekommissaris, die den dood ging vaststellen, vond nevens het lijk een testament en een kisje met eene fortuin van 125.000 pesetas. —In Zuid-Ierland wordt de toestand met den dag erger. Een waar schrikbewind heerscht daar. Ai de telegrafische verbindingen van Corck Limerick Waterford en andere steden met de hoofdstad zijn afgebroken. Het Zui den is heelemaal afgezonderd. Een fabrikant van Essen, M. J. P.... werd in den trein van Maestricht op Heerlen door twee bandieten overvallen. De reiziger verdedigde zich dapper en ging tegen de twee schurken een verwoed gevecht aan. Hij gelukte erin een der bandieten uit den trein te werpen. De schurk werd doodgere den. De andere heeft de vlucht genomen. Reizigers die zich naar de hoofdstad van IJsland/begaven, hebben de boodschap gebracht dat de vuurberg Aslia in werking getreden is. Volgens de klaarte, uitgaande van de uitbarsting en zichtbaar uit het Zuid- Oost en Noorden van IJsland, heeft men berekend dat de krater een diameter heeft van 2 1 2 mijlen. Mad. Sellier, wonend te Amiens Frankrijk» heeft haar kindje, dat elf maand oud was, met twee geweerschoten gedood. Daarna laadde zij het geweer op nieuw, ging op den grond liggen en loste zich een schot in het hoofd. Zij was op den slag dood, Een sleepboot die in het Meer Superior «Amerika» door een orkaan overvallen werd, is gezonken nabij het Hagedisseneiland. Van de 34 mannen aan boord, werden er slechts 7 gered. 't Feestje begint om 3 uur stipt: wat ge zang en een mooi tooneelspel door kinderen, en daarna de uitreiking der prachtige ge schenken. De Kerstboom is mooi versierd en prach tig beladen: aan gulle kindervreugd zal het niet ontbreken. De eieren zijn duur, om er veel te heb ben, houd uwe hennen gezond met ze nu en dan Apotheker Vermanderê's N' 4200 toe te dienen. Te verkrijgen bij Apotheker Notredame. Davidsfonds en Vlaamsehe Vrienden. Op Kerstdag, om 5 1 2 uur stipt, in den Katholieken Kring, geven Davidsfonds te zamen met De Vlaamsehe Vrienden een Kerstfeest, voor hunne leden en kinderen. Feestwijzer: 1. Vierhandig klavierstukje; 2. Kreupel Marieke; 3. Kerstliedje; 4. Le gende van den Kerstboom, gedicht tooneel spel met zang. Daarna uitdeeling van Kerstgeschenken. Muziek Het muziek van den Katho lieken Kring geeft op Zondag aanstaande (oudejaarsavond) een muzikaal Concert voor de leden, 's avonds om 6 uur. Melkdruppcl. Ter oorzaak van Kerstdag en van Nieuwjaardag die op den Maandag vallen, zal deze week en de vol gende week, de Melkdruppel gehouden wor den den Woensdag in plaats van den Maandag. De Roode Pillen uit samengetrokken plantensappen, bereid volgens de theoiiën van Pasteur, zijn samengesteld uit sappen getrokken uit gezonde planten, zorgvuldig kiemvrij gemaakt. De doos: 2frank bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. m Tooneel. Deze week gaven de Langhoirs-Victorinen in de Stadsschouw burg drie vertooningen. Telkens volle zaal. Het drama Liefdedrift werd heel goed vertolkt. MartieRuytie (H. Em. Bruynooghe) gaf meesterlijk de verschillende gemoeds toestanden van zijn beroerd leven weer en JohanFalk(H. Arth. Bruynooghe) toonde ons zijn talentvol spel van vroeger jaren die twee spelers verwekten ieders bewondering. De vrouwenrollen werden meesterlijk weer gegeven. Het geheel werdt goed uitgevoerd. Het blijspel De Wachter verliest deed al de toeschouwers een uurtje aangenaam verzet beleven. Palace-Theater. Wij vernemen dat de puike moderne zaal gebouwd achteraan, het Palace-Hötel, gelegen Yperstraat, zal heetenPalace-Theater. De ondernemer Heer Robert Berton, uitbater van het The ater, heeft zich de medewerking verzekerd van een bestuurder die ook de kunstleiding op zich zal nemen. Benevens de Cinemavertooningen zullen ook variëteiten gegeven worden, Tooneel stukken drama's, comedie's en operetten zullen door vreemde troepen opgevoerd worden. Het bestuur is reeds in onderhan deling met het Nederlandsch Tooneel van Gent en andere puike tooneeltroepen. Moderne tooneelstukken en operetten als De lustige boer Het dorp zonder klok Het hollandsch wijfje komen aan de beurt. Wat de zaal betrefthet is ongetwijfeld de schoonste en pracktische zaal van verre in 't rond: Gansch moderningericht beant- woort zij aan al de hedendaagsche vereisch- ten van zekerheid en Verluchting. De accoustiek is wonderwel gelukt. Het tooneel zal ingericht worden naar de laatste vereischten voor wat de spoedige en prakti sche tooneelverandering 'aangaat, en is derwijze geschikt dat alle stukken met het meeste gemak voor tooneel en spelers kun nen opgevoerd worden. Geen enkele kolon in de zaal belemmert het zicht van al de plaatsen, zoowel in de benedenzaal als op het oprijzend balcon, kan gansch het too neel overschouwd worden Er zullen gemakkelijk 600 ruime zitplaat sen kunnen verschaft worden. Bij de zaal behoort nog eene drir.k- kamer die gansch afgesloten is en een kleerkamer. SfadwnU'iiwN. Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag heden Zondag namiddag alleen M. KESTELYN. Maandag, Kerstdag: M. NOTREDAME. Dinsdag, 2' Kerstdag: M. VANDEPLAS. Alle Apotheken zijn gesloten van 12 1/2 u. tot 1 1/2 u. en na 8 ure 's avonds. Reizen. Indien gij u op reis begeeft, verwaarloos niet u van een of twee mono poeders te voorzien, want het is het eenigste en echt geneesmiddel tegen hoofd-en scheele hoofdpijn, zenuwlijden, razende tandpijn en rhumatiek. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. Vlaamsehe Vrienden. Woensdag avond aanstaande, om 8 ure gewone veertiendaagsche vergadering inden Katholieken Kring. Katholieke Kring. De heer Minister Vandevyvere heeft laten weten dat hij on voorziens belet is en in de onmogelijkheid heden de beloofde aanspraak te komen hou den. Hij belooft in den loop van dezen win ter nog het verwacht bezoek te komen doen. Pectoral Dupuis. 't Is de beste re medie bij het begin van eene kwaadaardige valling of griep; zij doet spoedig den brand in de ademhalingsorganen verdwijnen. De doos: 2 fr. 50 bij H. Notredame Groote AAarkt Poperinghe. Volkshuis. De Kerstboom aangebo den aan de kinderen der leden zal prach tig zijn. Huldebetoon. Ter gelegenheid zij ner benoeming tot Ridder in de Leopolds orde, wordt Eerw. Heer A. De Jaegher Zondag namiddag gehuldigd door de Boe rengilde. Om 2 uur vergadering aan 't lokaal bij A. Osstijnmet muziek aan ,t hoofd wordt de gevierde ten hufze afgehaald en van daar weer naar het lodkaal geleid, waar aanspraken en gelukwenschen hem zullen toegestuurd worden. Aanbesteding. Op 21 December 1922 had op het stadhuis de opening piaats der aanbiedingen voor de herstelling der be- steende landbouwwegen der stad door oor logsfeiten beschadigd. Het bestek beliep Frs. 452,480,42. Ziehier den uitslag der aanbiedingen BeurensEd. Paricke (Oost-Vl.) 427.480,47 Bataille Oscar Poperinghe 461.000.00 Desender Hector Lichtervelde 465.000,00 Willocq Victor Lossen 494.710,12 Durieux Edouard Thieulain 499.000,00 Leclercq Edmond Baugnies 539.680,00 Velodiefstal. Maandag avond werd een velo gestolen die een paar minuten on bewaakt stond bij de herberg «Café de la Paix» op de groote Markt. Boesinghe. Kerstfeest. Op he den, Kerstavond, is er in de zaal van den jongelingenkring een gezellig Avondfeestje. De heeren uit Poperinghe'komen ons hun repertoruim opdischen. 't Begint om 5 u. juist. Ingangkaartjes zuilen aan de deur verkocht worden. Het is verboden in de zaal te rooken. Kerstboom. Dinsdag, 2e Kerstdag, om 3 u. 's namiddags is er voor de kinders van Boesinghe een kerstboom bereid in de zaal van den jongelingenkring. Enkel de ouders met de kleinen of oudere zusters wer den er toegelaten. Gaz. Wij hebben ze reeds gedeelte lijk op straat en...'t is er klaar. Maar de hangende lanteerns doen hun wachten, waar ze ander zoo goed zouden'verlichtén b. v. aan de kerk. Nu, 'tis verstaanbaar dat het gazebestuur ze niet gereed heeft 't en is nog maar vier jaren dat de oorlog gedaan is. Vlamertinghe.— V.O.S.— Donder dag a. s. om 6 uur bij makker Nuyttens Herberg Brandertje groote belangrijke vergadering van al de oud-strijders. Bijzon dere mededeelingen, opname van klachten en inschrijving voor toekomende jaar. Wij verwachten veel volk. Het Bestuur Roushrugge. Tooneel. Op Zondag 24, Maandag 25 en Dinsdag 26 December 1922 zal de Toopeelafdeeling op voeren het beroemd geschiedkundig Drama: Henry Masterlon of de verdrukking van Ierland Voor slotJochem Pezei. Begin ten 5 1/2 u. stipt. Reninghelst. Ontploffing. Op de hofstede Arsène Carbon aan den Ouder dom, vonden werklieden die bezig waren aan den gravier te werken, -eenen obus be dolven. Zij groeven hem voorzichtig los en droegen hem in eenen diepen gracht. Bij het nederliggen ontploftetochde obus en Emeric Legrand bekwam lichte verwondingen. Hij en zijne gezellen werden ten gronde geslin gerd. Ongeval. Woensdag1 avond op de Zevecote werd Feryn Henri die per velo afkwam ten gronde geslingerd door een andere velorijder die de verkeerde kant hield. Feryn werd nog al erg aan het hoofd gekwetst. Nieuwe orgel. De vernieuwde orgel der kerk zal met Kerstdag niet gereed zijn. De wijding zal dus geen plaats kunnen hebben. Rousbrugge. Huis A. Van de Casteete Rousbrugge. Uitverkoop van alle koopwaren aan factuurprijs. Passchendaele. Paats van on derwijzer open. Aanvraag sturen aan 't gemeentebestuur vóór 31 December 1922. Bixschoote. Prachtige Feestelijk heden der Inhuldiging van den nieuwen Burgemeester. Wie Zondag laatst te Bixschoote was en er was een schrik van een volk heeft zoo aangename uurtjes gesleten, dat met een al het oorlogswee, voor een tijdken, uit het gedacht sloog en en men, werkelijk, eenige jaren achteruit, leefde, in een zalige vree zacht genietend van al wat men hoorde en zagof geheel het hert uit schaterlachend van ware blij moedigheid. En zoo, inocht een metsersbaas op zijn gevel schrijven Vreest niets meer, burge meester noch donder, noch bliksem, noch oorlog, noch kanon, ik bouw een huis in drie weken Men moet ook zeggen, dat hemel en aar de meewilden, en dat heel het dorp mee deed En de zonne gaf al wat ze nog had aan stralen en hitte streelde zacht en tevre den de twee nieuwe lange reken huizekens van de dorppiaats met hun rijk afwisselende gevelkens; en 't wemelde overal van bloeme- kens en vlaggen, kleurige kransen en schet terende opschriften. En ziet ge nu, daar tusschen in, den langen stoet langzaam krinkelen de blijde intrede van den graaf en de gravin van Steenbeke met hun ridders en lijfwachten, allen te peerd, en in feestkleedijvijf prach tige wagens, echt volksch van uit den ouden goeden tijd de velo's, één weelde van bloe men de oud-strijders dragend fier hunne eereteekens schoolkinderen met bloeintui len en vlaggen en eindelijk de burgemees ter met de overheden in statig rijdende auto's. En als ge dat gezien hadt, en hertelijk gelachen met de kluchtige tooneeltjes op de wagens, dan was het van te zwijgen en te luisteren naar de redevoeringen, gehouden daar op het verhoog, naar de kinderlijke groeten en gezangen, naar het schoone muziek. En dan was 'tzoo ik het las op een op schrift Burgemeesterstaat een oogenblik hier, En drinkt een lekkere pinte bier Gaat dan naar het banket, Achter het ander vet En een stille avond viel daarop en 't was overal licht en leute, juichend leven en ge zang... tot laat in den nacht. Cachiem. Doodgereden. De sui kerbakker Sementief, uit iseghem, die met kar en peerd met suikergoed rondleurt, werk Zaterdag door zijn rijtuig overreden Zijn peerd sloeg op de vlucht door te ver schrikken en de man poogde het dier te bedwingen Hij werd overreden en stierf Zondag reeds aan de gevolgen zijner ver- wondigen Gheluveit. Begraving. Verleden Zondag had alhier onder grooten toeloop van volk de teraardebestelling plaats van Jules Durnez, zoon van Bruno, den zoo gunstig geKenden overleden dienstdoende Burge meester. Hij was gesneuveld in October 1918 te Ruddervoorde en al de oud strijders van Gheluveit hebben er aan gehouden het stof felijk overschot van hunnen gesneuvelden makker te komen groeten. De lijkrede uitgesproken door Jozef Pel grim die in treffende bewoordingen den plicht van dankbaarheid jegens de gesreu- velden herinnerde heeft diepe indruk ge maakt op alle aanwezigen. Langemark. Herleeft. Geen eene gemeente werd meer verwoest dan Langemarck en van geen eene ook werd er luider gezegd Langemarck zal nooit meer bestaan En nogthans.wat niet kon gebtu ren, gebeurt en stillekeus aan wordt onze gemeente grootscher en schooner als vóór den oorlog. We hebben al het meerendeel onzer kal sijen terug, ze zijn wel op vele plaatsen wat overdekt met slijk, zoodanig dat de voorbij gangers er hier en daar lot over de knoezêls inschieten maar de grond is toch hard van onder en we kunnen niet meer verzinken natuurlijk als we de kalsijde vastkrijgen e geen gerij ontmoeten. We krijgen ook al onze graviers terug Ze werken neerstig op verschillige plaatsen en gaat dit niet al te rap vooruit, we zijn zulks hier op 't front sedert lang gewend. Maar wat ons meest verheugd,'t is dat we nu zoo schoon verlicht zijn metden eleclriek dag en nacht, buiten binnen, licht en drijf kracht, iedereen naar beliefte. Vroeger had den Electriek nog al dikwijls perten, lijk de droeve jongens en als we rustig zaten een pintje te pakken was al met eens alles dood en donker tot groot verdriet van den herbergier, maar tot groote vreugde van de jonkheid,die dan op hun gemak 't een of 't ander poetsje kon bakken. Maar nu loopt alles op wieltjes, zoodanig dat iedereen tevreden is en over licht en over prijs. Als de trein Langemarck nadert en de in gezetenen dat groot getal prachtige lichten aanschouwen,meenen zij misschien wel, met eene groote stad te doen te hebben en ja wie weet wat onze nakomelingen te wachten staat: men spreekt van nu al van hier fabrie ken op te richten. Wie durft, gaat vooruit, spijts alle moei lijkheden en tegenkantingen. Eere en dank aan den Burgemeester van ons geliefde Langemarck. V. O. S. Op dinsdag aanstaande 2" Kerstdag, zal een gezellig avondfeestj plaats grijpen, bij Alouïs Coulier, statie, uit sluitelijk voorbehouden aan de Oud-Strijders der Gemeente, alsook aan hunne naaste bloedverwanten. Begin om 5 ure. De Oud-Strijders zijn verzocht zich te voorzien van hunne lidkaart Het Bestuur der V. O. S. Beveren, De liederenavond kan op Zondag toekomende niet gegeven worden Een der uitvoerders is ziek. Doch, uitgesteld is niet vergeten 1 Yper. Onderscheidingen. De Heer Dokter Arthur Delie komt Ridder der Leo poldsorde benoemd te worden en aan den Heer Vermast A. gewezen onderwijzer der Stadsjongensschool wordt het Burgerkruis van le Klas verleend. Westoutre. Tooneelfeest. Op Zondagen 14 en 21, en Maandag 15 Janu ari zal hier door de Oud-Strijders een luister lijk Avondfeest gegeven worden. Men zal het prachtig drama opvoeren De Zoon van den Werkstaker en het kluchtspel Zwarte Beer;ook nog eene tweespraak: Men vraagt een komiek en verders kluchtliederen. Kaarten van 5 fr. 3 fr. en 2 fr, kunnen op voorhand aangevraagd worden. W est-Nieuwkerke.Inzakking. Derde keer goê keer. 't Is nu de derde grond instorting hier in eenige maanden. De eerste onder eenen veloweg.Seulestraat zonder erge gevolgen. De tweede in eene weide bij de Korte Pijp, waar menschen en dieren gelukkiglijk ontsnapten. De derde was deze dagen in eene weide langs de Dra nouterkalsijde, alwaar eene der schoonste koeibeesten der streek instortte en veronge lukte na veel moorelen en lijden. De lang durige natte is soms oorzaak, ook de slecht oppervlakkig gevulde soldateputten, maar men denkt dat dit geval Savaete moet voort komen van een onderaardsche torpilleont ploffing. Iseghem. Verpletterd onder zijnen wagen. Maandag avond, rond 8 ure,is de genaamde Cimetier, koopman in koloniale waren, die met peerd en kar van dorp tot dorp rijdt, van zijne kar gevallen, waarvan de wielen hem over de borst en beenen re den. Hij is Dinsdag morgen, om 6 ure, ten gevolge der inwendige pijnen overleden. Roeselaere. Nieuwe klokken. Verleden Zaterdag zijn er vier klokken aan gekomen,ter bestemming van de St-Amands kerk, in vervanging der vier weggenomen doorde Duitschers,tijdens de bezetting. Zon dag namiddag, om 1 1 2 u., werden zij inge wijd door den Eerw. Desaegher, deken der parochie. Vele geloovigen hielden er aan deze plechtigheid bij te wonen. Veurne. Diefstal. Binst de afwe zigheid der bewoners werd bij klaren dage, ingebroken„bij G. Gesqu ere. Al de kassen werden doorzocht. De buit is maar gering, want de dief werd naar alle waarschijnlijk heid door voorbijgangers gestoord. Meenen. Brand. Een begin van brand is ontstaan bij Paul Demarel, kleede- renhandelaar. De brand kon nog al spoedig gedoofd worden, doch de schade is nog ai groot. udzeeEe. Dievenbende. Eene bende schijnt hier in de streek op gang. In gansch den omtrek worden diefstallen ge pleegd, meestal van pluimgedierte. Meulefoeke. Moordpoging Woensdag avond rond 12 u. heeft de ge- aamde Vansteenkiste Adiel, afkomstig van Wevelghem, gepoogd ten haren huize, de vrouw te vermoorden, met wie hij in betrek kingen leefde. Het slachtoffer We Debouaie, geboren Devos Silvie, en welke woonde ter wijk den Haanhoek, heeft 4 revolverkogels in het hoofd gekregen. Haar toestand schijnt rochthans niet erg. De dader heeft zich een kogel in het been gejaagd. De gendarmerie onderzcekt de zaak. De Senaat heeft de verminkte huis huurwet getsemd met 53 stemmen tegen 24 en 46 onthoudingen. Arthur Muiier werd Vrijdag in voor- loopige vrijheid gesteld. De Franeo-Bclge. Voor de Recht bank te Brussel is thans het proces opgeroe pen tusschen de Belgische en de Engelsche staat nopens de Franco-Beige die van de Engelschen den oorlogsbuit, in onze streek achtergelaten, had afgekocht voor 20 mil lioen. De Belgische staat beweert dat het zijn eigendom was en eischt van de Franco- Beige 30 millioen. In eersten aanleg werd de Belgische Staat reeds in 't ongelijk gesteld. BERICHT. Het Weldadigheidsbcsluur (Disch), laat weten dat de behoeftigen der Stad Pope ringhe, voor eersten Januari 1923 hunnen geneesheer moeten aanduiden in het Bureel Ste Annastraat, op alle werkdagen van 8 tot 9 uren 's morgens. leder ingeschrevene behoeftige familie heeft recht aan VRIJE KEUS var een der drie aangenomen geneesheerenHeeren Dok- toors, Firmin Devos, Charles Dewulf, Jo seph Van Walleghem. Opgelet, met 31 De cember is de lijst gesloten. 1 I spoedig uitgevoerd ter Drukkerij dezer. o— Groote keus van Fantaisie naam kaartjes en bromuren kaarten voor Kerstdag en Nieuwjaar. rii'diM iMi. IIHQ "iim tniinOTBninnniirir «ofluau Sedert enkele weken is er in Brussel ernstig spraak, den rechtbank van eersten aanleg te Yper af te schaffen, om deze met Kortrij te vereenigen. Voor Yper is het eene kwestie vanen dood Ook zouden de vredegerechten van Poper ingher Meessen, Hooglede. Passchendaele en Wervick verdwijnen, om tAikel de twee vredegerechten van Yper te behouden: Tegen dit onbegrijpelijk voorstel werd een komiteit ter verdediging onzer rechtbanken gesticht. Binnen kori zullen aide Burgemees ters van 't arrordissement Yper bijeengeroe pen worden, om tegen dergelijken maatregel hevig verzet aan te teekenen. Zal zich te Poperinghe niemand die zaak aantrekken. Bixschoote. Eereteekens. Bij Kon. Beslu t van 12 Oogsten 1 Oktober 1922, worden H. Morlion Auguste, rustend onderwijzer en gemeenteraadslid; en aan H Peene Arthur, gemeenteraadslid te Bixschote het burgerlijk eereteeken van F klas verleend voor 35 jaar openbaren dienst, Stad Poperinghe. lAt'riclil De Burgmeester der stad Poperinghe maakt de inwoners bekend dat, gezien nieuwjaar avond dit jaar op een zondag valt, hij aan alle herbergiers de toelating zal geven een dansfeest in te richten mits eene SCHRIFTELIJKE aanvraag aan hem te zenden voor 30 dezer ten bureele van den Stads secretaris. De toelating zal verleend worden om te dansen den 31 December 1922 en 1 Januari 1923. telkens van 17 ure tot 23 ure. De politieuur, de sluiting bevelende om middernacht der openbare drank huizen en herbergen, zal stipt toegepast worden De overtredingen aan bovenstaande schikkin gen zullen de politiestraffen oploopen voorzien door de reglementen op de dansfeesten en het sluiten der herbergen, alsook de weigering van alle toelatingen voor dansfeesten welke binst het jaar 1923 zullen gegeven worden. De Burgmeester, N. LAHAYE POPERINGHE, van 17 tot 24 December 1922 Geboorten. - 299. Delen Simonne, d. v. Maurice en Emma Bruneel. 300. Humphreys Alphonse, z. v. Willy en Madeleine Demarey. 301. De Gestel Irène, d. v. Achille en Julienne Van Meulebroeck. Overlijdens. 202. Schoonaert Octavie, 77 j. z. b. wed. v. Charles Defever, Duinkerkstr. 203. Robbens Sophie, 81 j. z. b. ongeh., O. L. Vr. Kruisstr. - 204. Danheel Marie, 11 m. d. v. Jerome en Rachel Poissonnier, Sektie C. 205. Humphreys Alphonse, 22 u. z. v. Willy en Ma deleine Demarey, Doornstr. Huwelijk. 139. Titeca Joseph, 22 j. werk man en Oreel Irma, 21 j. huishoudster, b. v. Pop. Beloften. - 193. Huys Daniël, ijzerwegbe- diende v. Poperinghe en Deleye Elisa, z. b. v. Yper. 194. Senechal Marcel, landwerker v. Westoutre en Coevoet Maria, z. b. v. Poperinghe. 195. Tally Marcel, timmerman en Vandevoorde Alida, z. b. beiden v. Poperinghe. 11.6. Vande voorde Lucien, metser en De Jaegher Marie, z. b, beiden v. Poperinghe. CROMBEKE, maand November 1922 Geboorte. Rommens Albert, z. v. Henri en Mahieu blodie. Overlijdens. Kinget Jules, 56 j. eehtg. v. Quaghebeur Marie-Louise. Viane Hedwige, 6 m. d. v. Henri en Deprey Julia. Huwelijken. -Catteeuw Camille, landbouwer te Stavele met Dierynck Irma, z. b. v. Crombeke. Looten René, boschwerker met Sergier Ro manic, wed. v. Dezitter Jacobus, b. v. Crombeke. Beloften Top Gaston, v. Proven met Boury Elodie,v. Crombeke. Hahn Jul., v. Crom beke met Serazin Marie-Louise, v. Aube (Fr.) VLAMERTINGHE, maand November 1322 Geboorten. Vandelannoote Roger, z. v. Henri en Martha Dclobel. - Doize Elvira, d. v. Camiei en Magdalena Billiau. Cappoen Camiel, v. Renatus en Lydia Vermeersch. Delestrez Cyriel, z. v. Gustaaf en Estella Callewaert. Moyaert Simona, d. v. Nestor en Martha Mo- bouck. Haezebrouck Jozef, z. v. Achiel en Emerentia Vandenbroucke. Overlijdens.—Petrus Forrez, 80 j. z. b. wed. v. Barbara Deschepper. Andrea Verpiote, 3m. d.v.Emiel en Marie Denturck.IsjdoorGoethals, 70 j. z. b. ongeh, Huwelijken. Leopold Vermeersch, metser te Yper en Adiiana Ferla, werkster te Vlamer tinghe. Alfons Clauw, metsersgast- en Maria Lebbe, werkster, b. te Vlamertinghe. Gustaat Vaudemaele, aardewerker en Martha Vankemmel werkster, b. te Vlamertinghe.—Camiel Quai tier, aardewerker en Emma Deberdt, werkster, b. te Vlamertinghe.—Gaston Dubaele, bakker te Len- delede en Julia Notebaert, bijzondere te Vla mertinghe. RENINGHELST, m. Oct. en Nov. 1922 Geboorten.Deforche Agnes, d. v. Gustave en Goemoere Pharaïlde. Rassalle Maurice, z. Cyrille en Comyn Lucie.Steverlynck Albert, z. v. Remi en Louchaert Godelieve.Dequeeker André, z. v. Julianus en Decrock Febronie. Poissonnier Jeröme, z. v. Marcel en Boudry Rachel. Legrand Nestor, z. v. Maurice en Bar- roo Sidonia. Bonduel Simonne, d. v. Oscar en Depuydt Ivonne. Deraeve Germain, z. v. Juliaan en Lanoye Maria. Nevejans Maurice, z. v. Louis en Verbeke Rachelle. Verhille Mar tha, d. v. Remi en Nauwynck Maria. Deraedt Rachelle, d. v. Auguste en Pauwels Prudence. Dezeure Juliaan, z. v. Romain en Bulckaert Irma. Overlijdens. Vierstraete Maiia, 4 nj- Mulle Leonard, 78 j. wed. v. Silvie Lonckq. Clarjsse Auguste, 84 j. wed. v, Leonie Lamoot, Huwelijk. Vamaldeghem Charles met Bru neel Martha. STAVELE, maand November 1922 Geboorten. Lahaye Joël, z. v. Camille en Woutters Augusta. Keddeleem Maria, d. v. Henri en Pacco Valentine. Sweertvaegher André, z. v. Arthur en Dever Eudoxie. Par- mentier Maurice, z. v. Camille en Lydie Matten. Props André, z. v. Feliciaan en Vanhoorne Maria. Overlijden. Portier Franqois, wed. v. De fever Rosalie. Huwelijk.Delattre Camille met Vermeersch Helena, b. v. Stavele. WAT0U, maand November 1922 Geboorte.Deboutte Palmyre, d. v. Camille en Pharaïlde Derumaux. Overlijdens. Jansen Fidéle, 82 j. wed. v. Julie Westerlynks. Rubben René, 75 j. wed. v. Henriette Tankeré.Dewilde Leo, 82 j. wed. v. Helvina Bailleul.Benauwt Karei, 70 j. ongeh. Verbrugge Auguste, 77 j. wed. v. Eugenie De- quidt. Veniere Theophile, 25 j. echtg. v. Mar- cellina Declerck. Huwelijken. Laleman Florent,30 j. koopman v. Staden en Mazureeuw Lucie, 26 j. z. b. v. Watou. Pattyn Gustave, 47 j. koopman v. Moorslede en Nevejans Adrienne, 36 j. z. b. v. Watou. DeVinck Karei, 21 j. werkman v. Locre en Larnou Anna, 23 j. werkster v. Watou. Coudron Jules, 31 j. werkman en Haelewijn Zoë, 25 j. dienstmeid, b. v. Watou.Ackaert Honoré, 31 j. schoenmaker en Buseyne Gabrielle, 22 j. z. b. beiden v. Watou. Gallois Paul, 24 j. tram- bediende v. Rijssel en Brutsaert Elisa, 25 j. dienstmeid v. Watou. De Belgische hopmarkt blijft even kalm, doch met behouden prijzen en onbeduidende verhandelingen Poperinghe (stadshop 1922 noteert 130 - 132 112, en Aalst 160 - 162 112 fr. Voor het aanstaand gewas gaat het nog stillerPoperinghe (stadshop) 180 185 frank. Te Saar (Bohemen) en Neurenberg (Beieren) wordt de toestand veel kalmer, met lichten afslag der prijzen In Engeland gaat de klasseering en de waardebepa ling der hopsoorten langzaam voort. Intusschen is de voorraad 1921 uitgeput geraakt. f De familie van Eerw. Heer BERAT, bedankt van harte de inwoners van PROVEN om de tal rijke blijken van genegenheid haar geschonken bij het afsterven van den diepbetreurden Broeder, overleden pastor te Varssenaere. it* o ut rr VOETBAL Uitslagen van Zondag. Hl. AFDEELING. Kortrijk 0. F. C. Poperinghe 0. Remy 0. Moeskroen 1. Wev'elghem 6. Rousselare 1. Meenen 2. Yper 2. IV. AFDEELING. Poperinghe 7. Meenen 1. Wevelghem 2. Kortrijk 6. Remy 0. Moeskroen 5. Te Cassel won ons derde elftal met 2-0. Matchen van Heden. III. Afdeeling. Te Poperinghe, om 2u. op het terrein Remi match tegen Wevelghem, scheidsrechter Se- mauld. Verder Yper-Kortrijk Lagae. Thielt-Moeskroen Colpaert. Rousselare- Meenen Verbiest. IV. Afdeeling. Poperinghe speelt te Moeskroen om 2 ure, scheidsrechter Demeulenaere. Meenen-We- velghem Cobbe. Om 10 u. te Poperinghe Remy tegen Rousselare Grymonprez. Atin^rltomen Itij Watoustraat, Poperinghe, 20 Inlandsche Jaarlingen en volle Veerzen. KEMMEL, maand November 1922 Geboorten. Brion Simonne, d. v. Theophile en Derycke Adrienne. Dortan Angèle, d. v. Willem en Hennin Marie. Febure Jozef, z. v. Jules en Ennaert Madeleine. Huwelijken. Arnout Cyrille met Segers Emma, b. v. Kemmel. Delporte Omer, v. Wyt- schaete met Goudezeune Eudoxie, v. Kemmel. RENINGHE, maand November 1922 Geboorten. Segers Martha, d. v. Gaston en Palma Proot. Declercq Magdalena, d. v. Leon en Marie Delanghe. Haezebrouck Anna, d. v. Honoré en Zulma Billiau. Ovellijdens. - Haezebrouck Anna, 7 dagen, d. v. Honoré en Zulma Billiau. Amelie De- cleire, wed. v. Seraphin Deschrevel, 66 j. VINCKEM, v. I Januari tot 15 Decemb. 1922 Geboorten. Roily Henri, z. v. Leon en Huyghe Augusta. - Recour Maria, d. v. Achille en Deturck Flavie. Wylinck Maria, d. v. Hip- polyte en Ingelaere Emma. Dejonckheere Roger, z. v. Camiel en Alicia Costnan. Huyghe Alice, d. v. Petrus en Albrecht Maria. - -Geril Raymonde, d. v. Leon en Bruloot Flora. Dewitte üilberte, d. v. Camiel en Allaeys Rosalia.Degraer Agnes, d. v. Georges en Seys Rachel. Lust Ivonne, d. v. Prosper en Hannon Maria. Acou J-ucienne, d. v. Jerome en Lust Magdalena.Vienne Maria, d. v. Camiel en Vermander Elisa.Vandenberghe Michiel, z. v. Camiel en Degeest Elisa.Deker- vel Godelieve, d. v. Achiel en Coene Martha. Overlijdens.Ryckeboer Florent, 53 j. echtg. v. Gaetaf Helena. Wellecotnmen Ambrosine, 73 j. echtg. v. Romon Henri. - Dejonckheere Roger, 5 m. z. v. Camiel en Alice Cosman. Huwelijken. Gaston Peeters, onderwijzer met Dewaele Alice. Remi Rolly, werker met Huyvaert Maria. Richard Bracke, werker met Caulier Julia.Remi Vandenbeeken, werker met Picavet Godelieve. Maurice Leuridan, land bouwer met Woutters Maria. Julien Peper- straete, metser met Vermeulen Bertha. Louis Coulouse, werker met Parrein Rachel. W0UMEN, maand November 1922 Geboorten. Anna Desmedt, d. v. Aloïs en Augusta Steen. Madeleine Deman, d. v. Geor- gius en Pharaïlde Dewilde. Maria Claeys, d. v. Gustave en Eugenie Beauprez. Robert Deburghgraeve, z. v. Pamphile en Zulina Depoor- ter. Marcel Lauwers, z. v. Jules en Zenobie Folens. Leon Verfaillie, z. v. Marcel en Alida Deman. André Staelen, z. v. Henri en Elisa Raes. André Loncke, z. v. Amand en Helena Hosten. Anna Sturtewagen, d. v. Cyriel en Anna Bonduel.—André Beauprez, z. v. Aloysius en Julia Prinzie. Overlijdens. August Wackenier, 49 j. leur der, echtg. v. Leonie Verghote. Désiré Boone- faes, 72 j. z. b. echtg. v. Octavie Crombez. Huwelijken. Aloysius Vangheluwe, koor dendraaier met Julia Lauwers, werkster, b. te Woumen. Valère Deleu, werkman met Alice Pinseel, dienstmeid, b. te Woumen. Cyriel Baelde, z. b. te Westroosebeke met Eugenie Soenen, landbouwster te Woumen. OPGEPAST OPGEPAST Verandering van Seizoen Nieuwe haver of haver van slechte hoeda nigheid zijn dikwijls oorzaak van allerhande otn dit te voorkomen gebruikt Purgatine van Veearts Devloo, Te koop in pakken van 5. fr. bij Veearts DEVLOO, Rekhofstraat, Poperinghe en bij NOTREDAME, Groote Markt, Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2