Corsetjj HDB •HDB HiEUBElS CiMit Gewapend Beton wan Stoven BANQUE DE L'YSER GESCHENKEN van 100 mogen zware BMfflEl Brazingen-ODeimare uerpaciiiino. S' H L Si OERMlilT loncarey-Sansen imiiritsCQgiie-iiosiens,vpLuSi;r SANSEN-VfiNNESTE Breufken Bericlil aan de laUMcers. UITVERKOOP WT "ldBEU Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij SHSER-yniiESiL Brikken HERBERG Minis leeeieiwsi AGENDAS, REGISTERS Mevrouw] j Gasthuisstr. Poperinghe ümeriRaansslia IlliSH'l bij Moncarey-Sansen aan de Landbouwers. Belangrijk bericht aan de Geteisterden. Kerstdag Nieuwjaar Openbare Verpachting 1_ll POPERINGHE ELVERDINGI1E. Notaris CASSIERS, n. Prosp.THERRY te Nieuwkerke. ONKOEKENDE GOEDEREN Joseph DUP0NT, te Gheluwe, Zeven nieuwe Werkmanswoningen Notaris 6* YO EN te Loo. DE GRAVE, te Ghyverinchove. Donderdag 18 Januari 1923, VAN EECKE, te Poperinghe Dinsdag '2G December 1922, Notaris Glorie te Veurne. LICITATSE VERKOOPING HOFSTEDE. BOOMEN op Donderdag 28 December 1922, Populieren, Eiken&Tronken Maurice Reynaert, Uü ter hand te koopen PEEL, te Rousbrugge, Van Cayzeele, te Poperinghe. KAPITALEN Thevelin ie Meessen, Maitre Octave Minne, M ais on de Maitre 19 Ha. 41 a. 34 ca. LAND, Definitieve toewijzing den 10 Janu. 1923 Notaris TIBURCE PR00T, HOFSTEDEKEN (3gemete) Woensdag 21 Dec. 19^2, Gemeente liisesiiici. Notaris VANDE LAN0ITTE, Openbare Verkooping van Vrijdag \2 Januari Groote Keus ten onzen Bureele. Berichten, 192?,, Gaston LAHOUSSE te Yper, 4928, Veiling van MeiMs, Ciereed geld. Beste zware Amerikaansche Wagens, Watou. OPENING van Kruideniers- LihsurwinKel POPERINGHE I Groot iESffl KBeiïï GESCHENKEN KERSTDAG NIEUWJAAR vrddgFin vertrouwen by- uwe leverancier to HET MEUK h iiurmPTCuirci Alphonse Dumon C° ENGELSCHE VLAMKOLEN beste Sunderlandsche Kolen rn TE KOOP BRIJKEN DER STREEK Brussclsche, Henegonwsche Boomsche Vlamertinghe Yper Boesinghe. MARKTPRIJZEN. Gecaoutchouteerde schorten j S»iiHen-Vanne»fe De kleine kinderen Debacker Maurice Moderne Meubels REGISTERS INKT Honoré Verdonck-Minne Zonen Camille DE CLERCQ M. 8. ogsouier, Altons BAERT, Gasthuisstraat, 20, POPERINGHE. FRU1TBOOMEN bij René RABAU en Zoon WIT KRIJT EN IN ALLE KLEUREN iin alle goede papierwinkels verkrijgbaar! j Wilt ge in de lente bouwen, laat dan nu de noodige formaliteiten vervullen. zetel en Bestuur25, GROOTE MARKT, VEURNE Groote keus in alle prijzen, van Wereldbollen - Leesboeken Woordenboeken Teekengerief Studiën der Notarissen Cassi^r^ te Poperinghe, Thei*r\ 1e\Yest-Nieuwkerke. Om uit gemeenzaamheid te scheiden. PONDER DAG 41 JANUARI U)23, om 2 ure zeer stipt, te POPERINGHE Au Nouvel Aigle d'Or bij M. Georges Degroote, Groote Markt, Openbare Verkooping van I) 5.KIJMU1S, I1ËËRSCHIIIV *.V BOSSCHEE gelegen te Studie van den te POPERINGHE. VIT TER HAND TE KOOPEN. Sclioon on fterievi£' Woonhui» met 2 aren 70 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Onmiddelijke ingenottreding Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. Gemeente Poperinghe. Koop 1 on 2. 1 Ha. 63 a. 77 ca. ZAAILAND en WEIDE volgens kadaster sectie A, Nrs 531, 533, 534a, 535, 536,537, 538, 539, gebruikt door Jerome Deroo, tot i October 1930, mits 460 fr. 's jaars. Koop 3. 91 A. 90 ca. ZAAILAND, volgens kadaster sectie B, Nrs. 678 <S 678)2, gebr. door Camitle Vancayzecle tot 1 October 1929, mits 210 fr. 's jaars. Koop 4, 5, 6, 7 en 8. Eene HOFSTEDE groot 6 Ha. 34 a. 10 ca., volgens kadaster Sectie A en L, langst den steenweg van Proven, gebr. s door Florcnt Moncarey, tot 1 October 1929 mitsj 2100 frs. 's jaars. Koop 9. 12 Ha. 70 ca. HOVENIER LAND, Sectie A, Nr 1460b, gebruikt door Emeric Top, zonder pachtrecht mits 50 fr. 's jaars. Koopcn 10, 11 en 12. Een HOFSTEDEKEN met 2 Ha. 37 a. 02 ca. bebouwde grond, weide en zaailand langst den steenweg van Proven, gebr. door Honoré Tajfin-Ooghe, voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan 1 October 1920 mits 850 fr. 's jaars. Kooph 13 tot en met 20. Eene HOFSTEDE groot onder bebouwde grond, weide, zaailand meersch en bosch 17 Ha. 43 a. 90 ca. volgens ka- daster Secties C en D, langst den steenweg naar Eiverdinghe, gebruikt door Emile Vercruysse tot I Oct. 1926 mits 2400 fr. 's jaars. Boomprijs op koop 13 450 fr. Boomprijs op koop 16 1250 fr. Koop 21. 1 Ha. 18 a. 20 ca. BOSCH volgens kadaster Sectie D, Nr 116a. Koop22. 62 A. 10 ca. BOSCH volgens ka daster Sectie D, Nr 90. Gemeente Poperinghe en Eiverdinghe. Koop 23. 81 A. 60 ca. BOSCH volgens ka daster van Poperinghe Sectie D, Nrs 99a en 100a en van Eiverdinghe Sectie B, Nr 114. Gemeente Poperinghe. Koop 24. 27 A. 20 ca. ZAAILAND volgens kadaster Sectie H, Nr 35, gebruikt door Albert Noppc voor 3 of 6 jaren ingegaan 1 October 1920 mits 85 fr. 's jaars. Koop 25. 91 A. 20 ca. ZAAILAND volgens kadaster sectie H, Nr 100gebruikt door Cyritle Carpenticr, zonder pachtrecht mits 190 fr. 's jaars. Koop 26. 11 A. 20 ca. ZAAILAND dienstig voor bouwgrond volgens kadaster sectie F, Nr 292, langs de Komstraat, gebruikt door Edouard Allaert Zusters, zonder pacht mits 70 fr. 's j. Koop 27. 92 A. 10 ca. WEIDE en HOVE- NIERSLAND volgens kadaster Sectie F, Nrs 858. 859a 860, dicht bij de Casselstraat, gebruikt tot 1 October 1929 mits 400 fr. 's jaars door Honoré Lemaliieu-Rouseré, eigenaar der balie daaropstaande. Koop 28. 16 A. 30 ca. HO VENIERS LAND, volgens kadaster Sectie F, Nr 1580, dicht bij de Casselstraat, gebruikt door Theophile Pareyn, zonder pachtrecht mits 90 fr. 's jaars. Koopen 29 tot en met 35. Eene HOFSTEDE, groot 4 Ha. 07 a. 28 ca. volgens kadaster Secties F, C, en K, langst den Keer vnn den Ommegang, gebruikt door Constant Samyn, zonder pachtrecht mits 1000 fr. 's jaars. Koop36. 31 A. 20 ca. ZAAILAND, volgens kadaster Sectie G, Nr722a, gebruikt door Henri Lebbe-Billiau, zonder pachtrecht mits 70 fr.'s j. Koopen 37 tot en met 43. Eene HOFSTEDE, grootó Ha. 79a91 ca., volgens kadaster Secties E en G, gebruikt door Norbert Van Peteghem tot 1 October 1929 mits 1180 fr. 's jaars. VRIJDAG 12 JANUARI 1923, om 2 ure zeer stipt, te POPERINGHE, Au Nouvel Aigle d'Or bij Georges Degroote, Groote Markt, Ojienbiire YerL»o|>in£ van HOFSTEDEN, ZVVII.UIIIIV cY HIEEIISCHEIH. Gomeente Reninghelst. Koopen 1, 2 en 3. Een HOFSTEDEKEN, groot 1 Ha. 26 a. 37 ca., dicht bij den steenweg naar Poperinghe, gebruikt zonder pachtrecht mits 300 fr. 's jaars, door Petrus Dumoulin, eige naar der hoppekeet en schuur daaropstaande. Boomprijs op koop 1 850 fr. Gemeente Eiverdinghe. Koop 4.44 A. 60 ca. ZAAILAND, volgens kadaster Sectie B, Nr 49 gebruikt door Hilaire Oheeraert, zonder pachtrecht mits 85 fr. 's jaars. Gemeente Boesinghe. Koop 5. HOFSTEDE met nieuwe gebouwen Kantoor van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Bertenplaats, 10. Dinsdag '<JO Dcccmlu'r 1922, om 1 ure, in het Lokaal der Vrije School te WESTNIEUWKERKE, Openbare Verpachting der van de Gemeente, het Bureel van Weldadigheid en de Burgerlijke Godshuizen van West-Nieuwkerke, alsmede het Recht van Jacht, op deze eigendommen, omtrent 50 Heet. en gelegen te West-Nieuwkerke, Ploegsteert, Dranoutre, Wytschaete en Belle. Studie van den Notaris Openlmrc YcrLooping van Overslag WOENSDAG 27 Dec. 1922, ter herberg CAFÉ DU COMMERCE», bij Poli- dore Huyghe, te GHELUWE, telkensom 3 ure. («rnieenlc Gliciiinc, Koop 1. Een Huis met 24 aren 68 cent. mede- gaande land. De grond gebruikt door Emile Van- Handzaeme mits 105 fr. Koop 2. Een Huis met 25 aren 21 cent. grond. De grond gebruikt door Cam. Claeys mits 105 fr. Koop 3. Een Huis met 25 aren 43 cent. grond. De grond gebruikt door Henri Boens mits 105 fr. Koop 4. Een Huis met 25 aren 41 cent. grond. De grond gebruikt door Leo Ketels mits 105 fr. Koop 5. Een Huis met 26 aren 79 cent. grond. De grond gebruikt door de W' Belaen mits 105 fr. Koop 6. Een Huis met 23 aren 83 cent. land. De grond gebruikt door Alph. Boens mits 105 fr. Koop 7. Een Huis met 28 aren 85 cent. land. De grond gebruikt door Victor Taillieu mits 105 f. ■liet «Ie ghlil'cllilln- Kantoor van den Studie van den Notaris om 12 1/2 u. namiddag, te Hoogstaede, aan het gesticht Clep. Ilerkweerdige Koopdag; (de schoonste der streek) onder Hoogstaede, Ghyverinchove, Leysele en Beveren. (Op voorhand te bezichtigen) Olmen, Wilgen, Abeelen, Hollanders, Eiken, Klemmers en Populieren. Gemakkelijk vervoer. 3 Maanden kiediet mits goede borgstelling. Studie van den Notaris om I uur nanoen, in De Zwaan, te Boesinghe voor 9 jaren, der GOEDEREN van het Armbe stuur en der Kerkfabr iek van Boesinghe, gelegen te Boesinghe, Wulpen, Leysele, Oostvleteren, Reninghe, Langemarck, Brielen, en Noordschote, Studie van den 1922, Donderdag 23 December om 2 uur, In De Warandete GHYVERINCHOVE IN EEN ENKELE ZITTING. van eene allerbeste Gemeente GHYVERINCHOVE (Kerkhoek). Koop 1. Al de gebouwen, hofplaats, tuin, boomgaard, weide en zaailand, Sectie A. Nrs 53a, 56b, 65, 66, 67, 68 groot 2 H. 85 a. 80 ca. laatst gebrnikt door Carolus Vanhoutte, thans on gebruikt; weiden en zaailanden gebruikt zonder pachtrecht. Overneming van boomen enz. 1300 fr. Koop2. Zaailand, Sectie A. Nr 63 groot 1 H. 19 a. 60 ca. De helft gebruikt zonder pacht. Overname boomen 60 fr. Koop 3. Boomkweekerij en Zaailand, Sec tie A. Nrs 57b en 58a, groot 40 a. 50 ca. onge bruikt. Overname boomen 1100 fr. Kóóp 4. Zaailand, Sectie A, Nr 87 groot 38 a. gebruikt zonder pachtrecht. Koopen 3 en 4 zullen eik afzonderlijk toegewe zen worden. DOMEINEN VAN DEN STAAT. Openbare Venrlilie van 130 Koopen schoone Populieren en Abeelen (e LOO, langs den steenweg van Loo naar de Babbelaere. om 12 1/2 ure, 6 maanden tijd van betaling. Gewone voorwaarden Na deze verkooping zullen nog verkocht zijn ter herberg HET WIT PEERD bij E. Bonte, i(i buuprn gelegen in den Kevithoek te Pollinckhove, oude hofweide Henri Butaye en op land Jan De jonghe, langs de Maenevaert, 15 knopen Hollanders, Klemmers en Eiken en ter hofweide Hector Dujardin, I I koupen Populieren, Abeelen. Hollanders Alles te voren te bezichtigen. Studie van Meester Doktoor in rechten en Notaris te Vliddelkerke. Met dadelijke ingenottreding, verscheide ne groote en kleine \\piiingen met bemuurde en otibemuurde hovingen gele gen te MIDDELKERKE, dienstig voor ren teniers, bank of handelshuizen alsook voor hoenderkweekerijen. Kantoor van den Notaris 4922, groot 7 Ha. 55 a, 34 ca. bij 't Sas gebruikt dror Désiré Vandamme tot 1 October 1930 mits DlllStlClCj 2b DCCCMUCT 1700 fr. s jaars. |om 2 ure namiddag in de te verkoopen her- Gemeente Oostvleteren. (berg «Au Pont de l'Yser ter dorppldats Koop 6. HOFSTEDEKEN, groot 2 Ha. 92a. van Rousbrugge, zal Meester Gaston PEEL, 72 ca. volgens kadaster Sectie B, Nrs 869a, 870, Notaris te Rousbrugge-Haringhe, overgaan 871a, 872, 873 874, gebruikt door de W' Henri qe Depuydt-Fiereman, zonder pachtrecht mits 450fr. 'sjaars. Openbare Verkoopsng van Gemeente Reninghe. eene goede en welbekalante Koop 7. 35. A. 60 ca. HOOILAND in den Knockehoek, gekadastreerd Sectie B, Nr 74, ge bruikt door Charles Vandecasteele tot 1 October 1930 mits 65 fr. 's jaars. Koopen 8en 9. 93 A, 60 ca. HOOILAND in me( schoon magazijn, verder gebouwen en den Hoflandhoek Sectie B. Nrs 208 (S 287,.gebr. afhankelijkhedenen 2 a. 55 centia errnnri door Theophile Sticher, tot 1 October 1930 mits J 160 fr. 's jaars. genaamd Au Pont de l'Yser Gemeente Merckem. Koop 10. 70 A. 90 ca. MEERSCH, volgens kadaster Sectie A. Nr490. Koopen 11 en 12. 2 Ha. 34 a. ZAAILAND in 't Noordeinde, gekadastreerd Sectie A. Nri 565 éi 570. Deze 3 koopen gebruikt door Gaston Vanlerberghe-Harteel zonder pacht aan 490 fr. 's jaars. Gemeente Watou, langs den steenweg naar Abeele. Koop 13.—WOONHUIZEKEN met 22 A. 60ca. ZAAILAND, volgens kadaster Sectie D. Nrs 867c 875d en Sectie E. Nr704b, gebruikt door Pieter Gos, zonder pacht aan 150 fr. 's jaars. Koop 14. 1 Ha. 47 a. 99 ca. WEIDE en LAND, gebruikt zonder pacht aan 350 's jaars door Camille Devos, eigenaar der gebouwen daaropstaande. Koop 15. 15 A. 40 ca. ZAAILAND SectieD. Nr 886, gebruikt door Charles Matton, zonder pacht aan 50 fr. 's jaars betaalbaar op voorhand. Koop 16. 2 Ha. 50 a. 16 ca. ZAAILAND, ge bruikt door Henri Samyn, voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan 1 October 1920 mits 375 fr. 's jaars. Koop 17. 73 A. ZAAILAND, gebruikt door Henri Cnapelynck-Couture, zonder pacht aan 160 fr. 's jaars. Koop 18. WOONHUIS met 48 A. 15 ca. HOVING en ZAAILAND, gebruikt door Louis Camerlynck, zonder pacht aan 170 fr. 's jaars. Koop 19. 27 A. 50 ca. ZAAILAND, gebruikt door W" Henri Decrock-Debarne, zonder pacht aan 50 tr. s' jaars. De oorlogsschade van de gebouwen wordt mede- verkocht ter uitzondering dergene der hofstede te Boesinghe. Beide deze verkoopingen zullen geschieden ten overstaan van den Heer vrederechter van 't kan ton Poperinghe en met tusschenkomst van den Notaris VERDIEVEL, te Veurne. De koopers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje of van een uittreksel van hunnen geboorteakt. Plans en inlichtingen te bekomen ter studie van den Notaris CASSIERS, te Poperinghe. 55 centia. grond ;en erve ter dorpplaats van Rousbrugge I nevens de groote brug. I Aanslag met de geldtelling. Studie van den Notaris te verkrijgen mits bezet op landbouwgoederen. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. MAANDAG 8 JANUARI 1923, 0111 I ure namiddag, in de zaal van het Viedegerecht te Meessen. ori^iiun; VKKKooPiftG in eene enkele zitting, ten overstaan van den heer Vrederechter van het Kanion Meessen der volgende onroerende goede ren afhangende van de nalatenschap van M. Fr. Duponchelle. Gemeente MEESSEN. Koop 1. Een HUIS in puinen, in de Ketelstraat, met 3 aren 60 centiaren grond en koer, sektie A, num. 333h van het kadaster. Koop 2. Eenen HOF, houdende aan voor- gaanden koop, met uitgang op de Ketelstraat, groot 1 are 76 cent. sektie A, num. 331b van het kadaster. Koop 3. Een HUIS in puinen met grond en hof, in de Kwadestraat, groot 1 are 80 cent. sektie A, num. 357e en 357d van het kadaster. Gemeente WAESTEN, wijk St Ivon. Koop 4. Eene WEIDE, langs den weg van St Ivon naar de Hutte, ten kadaster bekend sektie B, num. 208a en 204c, met eene grootte van 33 aren 25 centiaren. Het recht op vergoeding voor oorlogschade aan deze eigendommen vast wordt hier medeverkocht Onmiddelijke ingenottreding. Recht van sa menvoeging. Étude de Notaire A Menin. A Vendre de gré a gre UNE BELLE ET VASTE sise h MENiN, Rue de Wervicq, n° 10, pour une contenance de huit ares environ sous fonds bati, cour et jardin, pouvant être utilisée a tout commence garage au besoin, a proximité de la Gare de Menin. Entree en jouissance immediate. M. Jean TYBERGHEIN, Ontvanger der Registratie te BRUGGE, zal namens den Belgischen Staat openbaarlijk verkoopen te Moorslede «Waterdam» vroeger eene hofstede uitmakende. Verdeeld in 19 koopen. MISTEL -fi December I92«. 0.50 Instelpenning. telkensom 14 1/2 ure stipt, in het gasthof "Java,, Ooststraat, te Roeseiare. Zie de Plakbrieven. Inlichtingen ten bureele der Registratie en Do meinen, te Hooglede, en bij Heer Jean Tyber- ghein, Registratie Ontvanger, Beenhouwerstraat, 10, te-Brugge. Kantoor van den l« Iti'iigge, liclkstraat, 5. DONDERDAG' 28 DECEMB. 4922, om 3 ure juist namiddag, In den Gouden Sleutel te BRUGGE. Instel van en 2 aren, 6 centia. erf te BIBtSGGIE. Gentpoortstraat, 452. Bewoond door den heer Laurent Vincke-De Meulenaere. Aanstonds gebruik.1\2 o o Instelpenning. Registratie en Domeinen De ontvanger der Domeinen te Veurne zal overgaan ter herben; De Roode Leeuw Duin kerkstraat, te VEURNE. tip Wui>n»ul»g f 7 Januari ISriitS. ten 3 ure namiddag, tot de openbare verpachting der grasgewassen, groeiende op de vrijboorden van den Yzer, en van de vaarten van Loo, van Veurne en Duinkerke, en van Veurne op Bergen, verdeeld in 23 loten en breedvoerig bij plakbrie ven beschreven. UT TER II\i\l> TE k<Htl> te Ntavele. Zaailand en weide, samen ruim 3 gemete groot, met gebouwen, huis, koeistal, zwijnstal en schuur in goeden staat. Handslag met 1 October 1923. Inl. bij den eigenaar Desiré BEDDELEEM. Stavele, Kantoren van de Notarissen DE TAVERNIER te Poeleapelle, DOSSCHE te Oost-Roosebeke en ROSSAERT te Kort rijk. om 2 uren stipt namiddag, tot Yper, Thou- routstraat, in het Hotel de Langemarck INSTEL met gewin vaii 0,50 instelpenning, van Koop 1Eene HERBERG-BAKKERIJ, in puinen, met 2 a. erf, staande in 't begin der kas- sijde naar Poeleapelle. Oude pachter M. Maurice Martein. Koop 2. WOONHUIS in puinen, met 17 a.| 28 ca. land, gelegen achter het lokaal. Voordezen gebruikt door M. L. Vandenbusschc Koop 3. WOONHUIS in puinen, met 3 a. 30 j ca. erf, gelegen langs de kassijde naar Boesinghe. Laatst gebruikt door M. Aloïse Goudezeune. Koop 4. WOONHUIS met vele gerieven, in puinen, en 42 a. 10 ca. land en weide, gelegen langs de Kassijde naar Boesinghe. Oud gebruik van M. August Beernaert. Alle oorlogsschade is medeverkocht. Xe Koop. STA KI ETST Ik EN in eik, m. In 1st; I fr. (ih "t «tuk op tinton Boscli van («lieer, WAASTE\. Woonhui» te Beveren (Yzer) Eikhoek. Zich wenden tot Henri Debacker, Douanier te Houthem (Veurne). Ook te pachten. Allcrl«c»tc Botor-keern, bij R. Du- chèr.e, Bergenstraat, 6, Rousbrugge. Bijzonder goede occasiegaz-motor, sijsteem Otto Deutz, 8 H. P. bij W* Allaeys, Priesterstr.Pop. Schoone barak met 125 v.m. grond, gelegen in de Slachthuisstraat, Yper. 3 Plaatsen beneden en bovenkamers. Kan dienen voor logement,win kel enz. Zich wenden tot René Knochaert, Slacht huisstraat, Yper. oke-oven, gazmotor 6 H. P. en volledig bak- kersgerief, deegverdeeler, platen, beschuit- vormen, kar enz. tegen elk aannemelijk aanbod. Zich aanbieden, best Zaterdag's en Zondag mor- gen's, S. Annarei/3, Brugge. gehoon rentcniershuis, S. Annarei, 3, Brugge. Breedwielwagen in goede staat, draagvermogen 6000 K. dienstig voor landbouwers, bij Jéröme Gruwier, Eiverdinghe bij de Vuile seule. Huis met stalling, en 15 a. land, te Bixschoote bij de dorpplaats. Zich wenden tot Romain Lahoutte, Bixschoote. c Schoone houten tent, met pannen bedekt, in de Veurnestraat jjij Het Vliegende Paard Int. S' Studie van den te Vlamertinghe. Gemeente YlaiuertiEi4;he. Langs den steenweg naar Reninghelst bij de statie en de plaats. 1. BOUWGROND, groot 4 a. 60 ca., waarop vroeger het huis stond van M. Joannes Verraes, en de rechten aan oorlogsschade van zelfde huis, geschat door den aannemer Bienvenu, 10,000 fr. 2. BOUWGROND, eraanhoudende, groot 4 a. 75 ca. waarop vroeger het buis stond gebruikt door M. Lanssens, en de rechten aan oorlogs schade van zelfde huis, geschat door den zeiven, 13.000 fr. 3. BOUWGROND, eraanhoudende, groot 3 a. 20 ca., waarop vroeger het huis stond, gebruikt door de W' Rommens, en de rechten aan oorlogs schade van zelfde huis, geschat door den zeiven, 5.500 fr. Voormelde Bouwgronden en rechten aan oor logsschade zullen allen afzonderlijk, in koop aangeboden worden. Seffens handslag. liemeeiite l.iniui> on Reckeni. Wijk den Herthoek, langs de Kruisstraat. Een HOFSTEDEKE met goede zaailanden* en gras, groot 3 ha. 10 a. 4 ca., verdeeld in 4 koo pen, zeer welgelegen. Gebruikt door Jean Deleersnijder, aan 600 fr. s jaars, boven de lasten, zonder pachtrecht. EEAIGE ZITDAG. om 2 ure zeer stipt, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Voetvolk Kazerne, Hondstraat, Yper. bij Ernest Verstraete, herberg De stad Brugge Veurnestraat. TEEDS bij ons te verkrijgen: Almanak van Snoeck, Duimpjesalmanak, en andere. emeringen, 3 en 4 ronden, bij V. Sansen-Van- ueste, Poperinghe. Oude gazetten, 80 cent. de kilo; prijsvermin dering per hoeveelheid. Voordeeligste prij zen. Ten onzen bureele. Xe psTciiten. choon en grievig appartement, bestaande uit twee kamers met afhankelijkheid, best dien stig voor twee tot drie personen zonder kinders. A.dres ten bureele. Gevraagd. t ede getrouwe meid, reeds gediend hebbende, 'j goed loon bij Prosper Vandromme, Hötel, Statieplaats, Komen. eerjongen uit Poperinghe bij constructeur; adres ten bureele. Goede meid bij Richard Talpe, 24, Veurnestraat, Yper. Zeer groot loon. 9UIelsje van 14 tot 15 jaar, voor dienst in stad. lil Adres ten bureele. Leerjongen van stad bij Maes-Romtnens 24-28-30 Yper straat Poperinghe. I raaert (Raai». IU] eisje van 16 jaar, reeds gediend hebbende, If I vraagt .olaats in stad. Schrijven A. Lahousse, Reninghelst. Groote keus van Deftige weduwnaar, 60 jaar oud, met wat vermogen, begeert in kennis te kommen met Juffer af weduwe zonder kinderen rond de 50 jaren, ook met wat vermogen of handel drijven. Schrijven op de letters H. M. L. ten bureele van het blad. Kantoor van den Notaris Boter straat. Openliare Verkooping van Poperinghe, HUIS met 285 m2 erf op de Peerdenmarkt Nr 10 (Sterfhuis mevrouw Waals). Westnieuwkerke, nabij den steenweg naar Dranouter. 2. 88 aren 90 ca. ZAAILAND Sectie A. 405. 3. 450 m2 GROND op de Plaats waarop h uis gestaan heeft, laatst bewoond door M. en Mad. Leon Waels. Oorlogsschadevergoeding aan gemeld huis wordt verkocht. Wytschaete, nabij den steenweg naar Yper. 4. 1 Hectare 41 aren 90 ca. ZAAILAIVD Sectie A. 698. Gebruikt door Richard Plattea n. Instel: I>ijnsda£ 9 Januari; Toeslag23 Telkens om één uur. Ten Gasthove Espérancete Popei'Inglte Markt. Instelpenning 1/2 °/o. 1923 II. DIJNSDAG 9 JANUARI om 9 uren, Ten sterfhuize mevrouw Leon WaeiS '.Rdarvleït- markt 10, te POPERINGHE. ti Te bekomen bij .1. TRUANT (RIoek), achter de statie, POPERINGHE draagvermogen 2500 tot 3000 kilos alsook 25 koppels r.n »re wirlon alles zoo goed als nieuw. EM. TRUANT (Block) Eitiilc» Zvd«» laat weten dat hij hem komt te stellen als Z» ijn«»n»Iarlitrr. bij de Statie, en dat hij van heden af alle dagen vieesch zal verkoopen. Timleleiite IMnoecl laat weten dat met Nieuwjaar zij haren stiel van KLEER MAAKSTER zal uitoefenen bij hare ouders te Vlamertinghe, Poperinghe-Steenweg, 32, rechtover het klooster. Spoedige bedie ning en genadige prijzen. Edgard M^rvaillie, Beenhouwer, Peperstraat 12 en 14, Reninghe, laat weten dat hij uit gaat om zwijns, rampbeesten en kalvers te slachten. Grof en fijn zout Dij hem te verkrijgen. Speelgoed voor KERSTDAG, R. DECALl Schoolgerief in den Bazar bij GROOTE MARKT, voor Etienne MONCAREY-SANSEN Gasthuisstraat, 20, Poperinghe. Wilt ge een. C, CORSET A BRUXELLES LE PLASTIOUE.k gebreveteerd met elastic |1 BUiKBAND voor zware Damen GROOT. MANDENWERK KLEIN. Wilt gij goede en kloeke manden heb ben, wend U tot Frans VAN DAELE-VERHULST, Paardenmarkt Poperinghe. Daar kunt gij alle MANDENWERK (fijn en grof) aan voordeelige prijzen bekomen. Men aanvaardt herstellingen. Stoelen, Spiegels, Stoven, Mena- giegerief. Glas, Gleirsch, Stoors Gordijnen, Bloemen, Rouwkro- nen, Kindervoituren, enz. bij Bazar der Galerij, Zondags gesloten. LANDBOUWERS Wilt gij het ECHTE Russisch Zaailijnzaad, Choix Supérieur van de Firma John RUCKER Co, Riga, in tonnen van 82 kg. Alhoewel de pTijzen merkelijk hooger zijn dan deze U misschien door verkoopers aangeboden, kunt gij, al vorens te koopen bij (bij 't Vliegende Peerd) het zaad komen bezien en zelf oordeelen over de soort. Nog eenige tonnen zijn er te verkrijgen. Ook te verkrijgen, uitgelezene baalhaver klaverzaden, graszaden. Beste soorten beet- zaad, groeiende lang boven den grond Huis van vertrouwen. Nieuwpoort Rechfstreeksche Invoerders van Verzending per wagon of schip. Alleen kolen van eerste hoedanigheid worden ingevoerd. Matige prijzen. Spoedige en trouwe verzending Neerstige agenten worden gevraagd. [Telefoon 35? Faltriok van Citernen, Aalputten, Grafkelders, Steenputbuizen, alle slag van buizen voor waterleidingen, bakken voor brouwerijen en stokerijen,pompstee- nen, paardekribben, koei-enzwijnen- bakken, koeisiieten. Genadige prijzen. VERHAEGHE Jéremie, Bruggestraat,9, Pop Dienst der Verwoeste Gewesten. alsook in de Gemeentemagazijnen te Zich te begeven bij den bestuurder 75-00; 13.00; 1922 POPERINGHE. 22 Decemb. Tarwe Rogge, 75.00Haver, 70.00 Aardappelen, Boter, 14.50 Eieren de 25, 15.00 Hoppe, 120.00. KORTRIJK. 18 Decemb. - Witte tarwe 66-68, rogge, 55-56haver, 68-70 paardeboonen, 00.00 hooi, 28-38; strooi, 18-20; aardappelen, 10-13; boter; 13-14; eieren 0.58-u.60 koolzaadolie. 275-000; lijn olie, 267.50-000.00 koolzaad, 110.00; lijnzaad, 120 0U0 koolzaadkoeken, 50 lijnkoeken, 83 sodanl- traat, 76-00; ammoniaksulfaat, 115; duivenboonen, 55-0nieuwe oogst, 54.Vee te koop en verkocht koeien, 103 vaarzen, 92 stieren, 73; ossen, 63. ROESSELAERE. 19 Decemb. Tarwe, 67.00; masteluin, 63.00; rogge, 58.00; boekweit, 85-00; haver, 71.00; gerst, 64.00; erwten, 85.00 boonen, 82.00; witte boonen, 120.00 lijnzaad, 118.00: kool zaad, 165.00; strooi, 0.23; hooi, 38 00; lijnmeel, 87.00 voederbeetcn, 375.0; aardappelen, 13,00 ruw vlas, 50,00tabak, 4.00 boter, 13,00; eieren, 0.65 koolzaadolie, 282.5*)lljnza; dolic, 247; chicoie oude en nieuwe, 55 klaverzaad, 575nitraten, 83.00 ammoniak, 118; cyanaznlde, 74.00; viggens, len kilo. 9,50. Toilecirée voortafels en bedden zijn dikwijls rood uitgeslagen en vol brand aan de beentjes. De moeders zijn er de fout van indien ze SAP0 ZEEP gebruikten zouden ze zulks voorkomen en hunne lievelingen van die pijnen be vrijden. De SAP0 ZEEP is de zuiverste en de beste van alle toiletzeepen, de eenigste die voldoet doorhare zachtheid en aangenaamheid in het gebruiken. Te verkrijgen in alle Apotheken. voor BUREEL! NSTELL8NGEN. enz. enz. b'i 15, Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE Alle drukwerk spoedig uitgevoerd. Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek zijn de eenigste welke men dag en nacht draagt zonder het minste ongemak. Bijzondere buikbanden op maat voor zwaar lijvige personen die lijden aan allerhande afwijkingen der organen. Zwicht u van neemt inlichtingen over ons huis aan uwen geneesheer. Tel. 600. Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE, 11. Tel. 600 Vier maal gebreveteerd& Gouden Medalie in de Wereldtentoonstelling te Gent 1913. Officiel aangenomen leveranciers van 't Nationaal Werk der Oorlogs-Invalieden. Kostelooze raadplegingen te VEURNE, Hotel de France bij M. Vlaminck, Statie, Veurne, den ln Zondag der maand 's voormiddags. mm 3$ C f. -A Koopt uwe lage en hoogstammige FRUIT- B00MEN, ROZEN en alle andere BOOM KWEEKERIJ ARTIKELEN bij Gediplomeerde Boomkweeker, Statie, Poper. Gebrevet. Broedmachien Algemeen gekend merk met automatieke waktegever Prijs en inlichtingen bij hoofdag. Merckem-a-Y. N 1, Woester!, laat weten dat hij dagelijks KALFKOEIEN, VEERZEN en JAARLINGEN te koop heeft van INLANDSCH RAS. tt IN ALLE SLACH. Cuisinièren en Jachtstoven aan voordeelige prijzen. Stamn^en, Pyramieden en leiboomen lleste soorten Seltoon»le Frisit 54, Veurnestraat, POPERINGHE. Hozen o|> »(»ui t»n op Ntruik. Schoone Coniferen en Sieraad planten. VRAAGT ONZE PRIJZEN. is het eenige geheel zuivere Geen krassen Tip de borden Geen vuile vingers. Extra zacht. Eischt het merk CRAIE ROBERT |ingebrand op de deksels der houten kistje:-!) Vertegenwoordiger voor Belgie [HCUZÉ, 69,rue Confédérés, Brussel. en voor de Streek SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. lioriclit Wilt gij eene goede gewaarborgde AALI'OMP wend u tot het oud gekend huis HENRI DEROO, Werktuigkundige Bruggestraat, Poperinghe, aldaar drie verschil- lige soorten te verkrijgen, alsook POMPEN die kunnen uitgelcngd en verkort worden volgens de diepte der putten. Aldaar riog te verkrijgen allerbeste gebreveteerde RAAPMOLENS, merk De Vleeschhauwer alsook MOLEN3'Mi7rrfgi7f fabricatie. Voordeelige Prijzen. NAAML. VENN, ftrlioolstriiftt, 38 p Q p Schoolstraat. 32 HFYKKKY (Yzer) KIKIIOFK Met Nieuwjaar overgroote keus van Nieuwe Velos te beginnen van 370 frank. Allerbeste Banden met 12maanden waarborg Naaimachienen, Waschmachienen. Alle slag van LANDBOUWMACHIENEN. Prijzen buiten alle concurrentie. Alle herstellingen. —Spoedige bediening. De Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij herbouwt zonder eenige geldelijke tussehenkomst van de geteisterden en wacht op betaling tot de Staat de vergoeding voor oorlogsschade uitkeert. Zij beschikt over een rechtskundigen dienst die kosteloos ten voor- deele der geteisterden alle formaliteiten vervuld en hunne zaak voor de Rechtbank voor oorlogsschade pleit en aarf de geteisterden eindvonnissen bezorgt. Zij alleen beschikt over een technisch bureel dat kosteloor de voor de Rechtbank noodige tegenschattingen opmaakt. Zij levert plans en bestekken in den kortst mogelijken tijd. Zij biedt aan den geteisterde, nadien hij plan en bestek heeft goedgekeurd, een kontrakt van heropbouw aan, dat alle belangen van den geteisterde waarborgt. Dit kontrakt bevat onder meer 1" De Westvlaamsche Heropbouwmaatschappij aanvaardt den heropbouw van het vernielde gebouw, eigendom aan een forfaitairen prijs. 2" Zij verbindt zich van de geteisterden geen betaling te eischen zoolang en voor zoover deze laatsten niet over de noodige geldmiddelen beschikken, hen ter hand gesteld door den Belgischen Staat in vergoeding der geleden oorlogschade. 3° Zij verbindt zich met haren aannemingsprijs de door den Staat toe te kennen vergoeding niet te overtreffen en waarborgt dat de geteisterden alleszins uit eigen zak niet zullen moeten bijbetalen. 4" Zij verplicht zich de herop te trekken gebouwen op een bij voorhand bepaald datum te voltooien en dat op straf van boete. 5" De geteisterden geven hunne oorlogsschade voor de in het kontrakt bedoelde goederen in pand aan de Maatschappij en staan haar de door den Staat ver schuldigde kroozen af van 5 van af den datum der overeenkomst. 6" De geteisterden verplichten zich alle formaliteiten te vervullen en voetstappen te doen om zoohaast mogelijk betaling der geleden schade te bekomen. De Maatschappij zal de geteisterden daarvoor met raad en daad ter zijde staan. Onnoodig bij te voegen dat de geteisterden nergens zulke gunstige voorwaar den kunnen bekomen. Voorheen Bank J. LOYETTE Naamlooze Vennootschap. Kapitaal 3 millioen frank. A GENTSCHA PP EN De Panne, Zeelaan, Telefoon Nr 3. Poperinghe,3, Priester straat, Telefoon N' t Yper, Groote Markt, Telefoon Nr 105. IlULPBUREELENNieupoort en Dixmude. 5. Verricht alle Bank- en Beursbewerking. Zichtrekeningen heden 3 en termijn rekeningen volgens overeenkomst. Kredietvergunning. Inschrijven kosteloos opalie leeningen. Uitbetaling van koepons en titels. Uitwisseling van vreemde munt, enz. Passerdoozen, Verfdoozen en alle toebelioorten, Schil der-Leesboekjes met printen, Pennedoozen.Servietten, Carnassieren en alle andere nuttige en noodige artikelen voor Schoolkinderen. - x Groote keus in ALBUMS voor postkaarten, portretten, postzegels en handwerk. Alles goedkoop eii ter trouwe bediend bij Gasthuisstraat, 15 POPERINGHE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3