De Witt's 8MUSICAB IN OE PUPPEN. MATRASSEN iiiveii if KiEKEUS oenezi lien EHCELSlfil BFandvemkefiDf) LIS, was voldoende voor dep jiehe iegenejen Nieren Blaas Pillen FOÜRRÜ Oud Huis LIEGEOIS-MONTEYNE LOUIS M0NTEYNE - Steehstuaat, iN DE PUPPE FERS-METAUX MOTOREN ll Motohem J. LfiüREiiS-FOLLET FOURRUREN Dij camiiie oezeure PAiiuiELS WIJNHANDEL slapeloosheid Zenuwachtigheid en Dyspepsie. Tabletten JOSEPH LEBBE MOTOREN E. ANGILLIS-BOUCQUET Ellegoederen. IJZERWERK INT GROOT E. GLISSOUX A QOOQ0QQQQOOOOO OOOOGOOOOOOOOO In den FRANSCHEN SOLDAAT Huis VALÈRE STAESSEN STAESSEN - BOTTEZ, W inter seizoen Heropbouws Aanbod. WERKSCHOENEN bij norent osteuk-dmy, H"'ilLiElNJE YPER, Statiestraat, it II. Nieuwe StiieenuermaKerij* HANDEN MERCATOR BREUK, GEZWEL of ZAKKING E. COSSEY- YAMMO MM Merceriën Witgoed hindentiTikcleii. Fan'aisiehemilen MANTEL ei Bemaame lleafcrea uoor öai. FOURRÜREN-HERSTELLINGEN OUD ZILVER A VERFAILLIE - DEC0NINCK MOTOS F. N. H-RSTALAUTQS W ALLAEYSen ZONEN LANDBOUWMACHIENEN Edm. Stever.s-Pattou Zonen Garage Dkvos Dewanckel. EM. D0BBELS - HAERINCK, Windolie YMAPTpw QUICK POPEFdflGHE FRUITBOOMEN MIXTOR RE RAT VALCKE Gebroeders, OOSTENDE Q instrumenten - en Fanfaren - Sj LIJDT GIJ AAN a. DUMONCE4U Oude dagbladen Prosp. WCJLLEPIT I. Beheyt Alf. Diericx 9, Magdalenasiraat, 9, F 85 L S E L MODEM-ARTIKELEN IK 'T GROOT FGURftUREN HERSTELLINGEN Laatste nieuwe modellen en prijzen. Groote keus van allerhande in Wol, Floconwol en Konijnnaar, 60 Houieuier-i hitiosmaciuenen van alle slach Vandewalle van Rousselaere :Voo™kictne ill n Ij e A. KESTELIJN, Gasthuisstraat, Poperinghe. is de beste en de voord eel igste. CES PILULES AIE CONTTENNENT AUCl/N OPIA.CÉ NARCOTlQUfc 0\) PO\^OW.\ ELLES SOMT PARFAITEMEJJT 1NOPFENSWES MÊME POUR LES PERSONNES L.E P1A3S DfcU\ClS.TF.S tPf.DC WORK ncc Pilules pour les Reins et la Vessie, Ces pilules agissent également sur Ie foie. jülles oesont veritables qu accompagnees de cette signature, VoTltd. Croydon, London, £ng, copvniCMT MCC. M. Remy Tresignies, verzekerd stellig dat eene enkele flesch vol doende was om geheel zijne nierziekten te genezen. Hij is verzekerd dat degene die lijden van nier- of blaasdriften, van welke natuur ze ook zijn, kunnen eene onmiddelijke verzachting bekomen. Wanneer gij de pillen de Witt neemt, bemerkt gij eenige uren nadien, dat uw water modderig en blauwachtig is. Dit geval is een bewijs dat de pillen onmiddelijk hunne werking voortbrengen, door het reinigen van elke ploei der nieren en der blaas, en wanneer de onzuiverheden zullen weggedreven zijn, moogt ge verzekerd zijn van uwe genezing. M. Remy Tresignies van Gammerages schrijft Ik heb het plezier u te doen kennen of beter u te bedanken. voor het geneesmiddel De Witt Pillen waarvan eene enkele flesch voldoende is geweest om me gansch te genezen van de drift aan welke ik leed. Sinds meer dan één jaar, leed ik van rheumatisme der maag en nieren (nieren of rug) en dank aan dat hiergenoemde geneesmiddel, ben ik gansch geneden. Om u mijne dankbaarheid te bewijzen, laat ik u toe van mijnen naam gebruik te maken en hem te doen kennen. Indien gij onmiddelijk uitslagen wilt hebben, neemt De Beste Remedie in de Wereld voor Rheumatiek, Heup Jicht, Lenden Jicht, Zwakke Rug, Blaasontsteking, Steen in de Blaas, Graveel, Jicht, Rugpijn, Vermoeidheid, Meeste vormen van Blaas Aandoening De Pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote flesch, welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat. Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen De Witt aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De Witt C°, rue de la Glacière, 22, te Brussel, en de verzending zal oogenblikkelyk door den apotheker uwer streek gedaan worden. DEPOTS TE P0PER1NGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. O V 4» I. 44 I It BIJHUIZEN POPERINGHE II YP E R E N 7, Vlainin^HtBoterstraat. Koopt nwe REGISTESIS ter Drokkerij van dit Blad. J. ssoor^E YI'RES, Cliaussée de IUckehuscli Tél. YPRES 96. Même Maison a WALO-LES BAINS - Tél. DUNKERQUE 898. Même Maison a NIEUPORT, Quai du Canal de Furnes. Tél. 40. Ronds Carrés Rails Poutrelles ü- L. et autres profilés. FfiMTFS nnnp Ratimpnt« Entreprise de Clötures pour Patures rum I Ld pour Bailments. Travaux de Serrurerie, Verandah, Serres a, et Grillages, etc. Assemblage et coupage de Poutrelles, et tous autres travaux. X SOUDURE AUTOGNE. Fers divers pour Forgerons. La Maison se charge des livraisons a pied d'oenvre adesprix tres modérés.^ Acliat et Veml e de ÏHitrailIe. PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE. Adresse Télégr. JaNMi^ne. Ypre». Justin DEWUT.HUYS. WSTICHELIR 48 Gasthuisstraat, POPERINGHE. Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed, kleederen, bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokkenschoone keus van stoffen, pane, zijde, flanellealle slach van breiwerkmerceriën, kabas, portemonnaies, portefeuillesalle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan. I'arfumerivn, zeepen, haarverwen, champoings, poudre de riz, haar- en tandbors- tels, assortiment van Fan<ai»ie spellen voor het haar te versieren, liaarlressen, rouleaux, enz. Men aanvaard Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voor coiffeeren van ItruHolten en Feesten. Depót der groote Stoomverwerij en Wassclierij van het oud gekend Huis DULION van Brussel. GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING met naplite niet petroleum met stacls^az VAN 2 TOT 12 H. P. IST1R- De Sterkste De Eenvoudigste SEMIE-DIESEL van 15 tot 50 H. P. De Spaarzaamste Deer dan 1500 I.IST F K motoren zijn in gebruike in Helmie. LISTER FAYDEIV (Beigie). AGENT P. Vain de Moortele, Gasselstraat, Poperingbe. m jj p BB KEI Huis van vertrouwen. Veurnestraat, ELVERDINGHE. SCHOONE KEUS van Laatste modellen. liet huis aanvaardt allerhande herstellingen. UW DF.\ (iOI IIO 8i«XH» Priesterstraat, 5, Poperinghe. GROOTE KEUS VAN .IACHTSTOVEN, luxsche Caloriferes voor salons en herber gen, foyers in koper, Stijl Louis XVI en in Email, Cuisinièren in steentjes en geemailleerde, alle slag van Keukengerief, Ijzerwaren, Landbouwmachienen, Four- noizen, Aalpompen, Bakwagens, Bascules, Wind- en Beetmolens, Waschkeerns,eerste kwaliteit van Boterkeerns die op billen draaien. Agent der Onlroomers en Ploegen IV!elotte. li. Cnvelier Fils, best gekend huis van Frankrijk Vertegenw. AH». ISnert. Poperinghe Cyr. LECLERCQ-BAILLEUL Duinkerkestraat, 38, Poperinghe. WIJNEN LIKEUREN, Mineraal water en Limonaden. Vermindering van prijs aan voortverkoopers Oude strijder, dank aan de Dr. Cassell's Tabletten vindt kracht en goede gezondheid terug. M. Evan Hughes, 37, James street, Wrexham, zegt: "De Dr. t'asjell's Tabletten hebben mij genezen, dan wanneer geen ander geneesmiddel niet ééne werking v< i -rhafte. Ik was in veldtocht toen G< ziek wierd, de geneesheeren zonden mij naar liet ho.r.j).taal als neurasthenie lijdende; ik wierd vu si-lijk zwak en zoo zenuwachtig dat ik mij niet stil houden kon. In plaats te sla pern bewcegde ik mij uren lang in mijn bed; ik* had geene eetlust meer, zoodat ik erg vermagerde. Ik wierd moedeloos, vreesde alléén te zijn, eindelijk was mijt. gansch lichaam verslapt. Na eenige maanden verblijf in het hospitaal zond men mij als invalide soldaat naar mijne woonste terug; ik was dan eene ware menschelijke vod. Ik beproefde alle soorten van geneesmiddelen, maar niet ééne v-erbeterde mijnen toestand dan don dag waar ik de Dr. Cassell's Tabletten innam. Na eenige dosis genomen te hebben, voelde ik mij veel beter en weldra was ik genezen. Heden ben ik in 71 PRIJS 3 FR EN 7.50FR. (het groot model bevat drie maal het kleine» Ver kocht door de apotheken i n alle werelddee- len. Vraag de Dr. C a b sell's Tab letten en we»igerd a<le namaking. Universeel familie geneesmiddel tegen 7 enu wat matting Slapeloosheid Hartkloppingen Zenuwzwakheid ülocdgebrek Levensafmatting zervuwon&teking Slcchto ipijsver^es ngZenuwachtigheid Neurasthenie Uitputting Nierenziekte Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan de personen die de kritische tijdvakken van het leven doorgaan. Dokter Cassell's Co., Ltd., Manchester, England Algenic-n depot voor Belgie en het Groot Hertogdom: Malton l.ouia Sanders, 22, Rue de la Claoltre, Brussel. NEEMT TWEE TABLETTEN. bij het slapen gaan en ge zult bemerken hoe goed ge slapen zult: vervolgd en ge zult wel dra de vreugde kennen, kracht en gezondheid te bezitten. Fiolenhandel VERHELLEN bijgenaamd °orren. Komstra.it, 36, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braisetten alsook brpletten voor blazers en brykettcn mul. t'Huis gevoerd op aanvraag. In 't groot en in t klein. Te koop Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gasthuisstraat, te Poperinghe. ANKER VERITAS O NAAIMACHIENEN K R 10 JAAR WAARBORG O prijs en kwaliteit buiten concurrentie. E Q Goede agenten gevraagd doorJ T J. VERHAEGHE-DE BAETS, N ïti», 8teciuluni, <>ent> MODEKT Wylieman Esther, Noordstraat, 38, Poperinghe. Groote keus van Melusine, Peluche, Pane, Feutre en Rouwhoeden. Alle toebehoorten en herstellingen. Handel in Inlandsch Hout, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, II ESSENCE KEPERS II OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe. Crombekesteenweg, 142 I» O I» E It I Y G II E voor Gas, Essence, Gaz-Pauvre, Ruwe Olie enz. Oe BESTE en j*Iotoeeii. Verscheidene IU IXE*DEV werkzaam in België. MOTOREN op Schadevergoeding. HET OUD GEKEND HUIS R.Boucquet Zuster OPVOLGER laat weten dat het heropend is sedert 19 Oct. in de Rijsselstraat, Y p e r dicht bij de Markt) Zooals voorheen zal men er vinden eene schoone keus van Menageartikelen en klein alaam. Geen kosten van vertegenwoordiging Schrijf naar ons Uw belang vraagt het. Comp. Européenedu Comm. et Indust. 37, Em. facqmainlaan, BRUSSEL. Altijd Soldeartikelen Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken- Sigaren- en sigaretenpijpjes, sigaren- en sigarettenkokerstabakzakken, vuur- slagers, enz. enz. Men aanvaardt alle herstellingen. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers,groote prijsvermindering Emile FEYS-VERDYFGDF, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE IMPERMEABELS van de grootste Engelsche huizen Groote keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten konkurentie. Depot bij Marie DEFEYEK. Duinkerkestraat Kloefen POPERINGHE Kloefriemen VERHUREN van s per kilometer of per dag Jules DEVOS, Statiestraat, Yper Tel. 48. Agent der Autos FORD Tel. 48. O PIANOS-HARMONIUMS O ^Snaarinstrumenten en Toebehoorten*# Q MUZIEKBOEKEN O Or. neirinckx mdevos,O O Groote Markt, 7, POPERINGHE. Yperstraat, 19, POPERINGHE. Gpsevol^l door zijn llroodcr GEDIPLOMEERDEN SNIJDER. Zie onze uitstallingen om u te overtuigen over onze keus voor het Onze Modellen- Pardessus altijd volgens de laatste mode. Verzorgd werk en snede t'elks voldoening. Eenige verkooper der echte werk kleederen van het huis Adolf Lafont, Lyon. KODW in IV ui-en. Bijzonder aanbevolen Firmas 1. Boomkweekerij POMONA Malde- ghem-bij-Brugge. EENIG onder opzicht van verzorgden kweek. Fruitboomen in hoogstammen, pyramiden en leiboomen. Tros- stekel- en aardbezieplanten, frambozen, enz., alles in beste verscheidenheden op het pomologisch congres aangenomen. Laanboomen, jong en prachtig bekweekt, als olmen, canadas, linden, erabeis, beuken, eiken, enz. Haagplanten als doornheerlaar, ligustrum, enz. Alle benoodigheden voor lust- en kerkhofbe- plantingen. Rozen in hoogstammen en struiken en klimro zen in honderde beste en nieuwste verscheiden heden. ALLES IN MASSA VOORRADIG. De hoogste premiën worden steeds aan mijne hoornen toegekend. Echtheid der verscheiden heden gewaarborgd Stipte bediening. Zorgvuldige verpakking. Matige prijzen met groote vermindering voor volle wagonladingen. Prijzen, raadgevingen, plans en bestekken op aanvraag. Kom mijne kweekerijen bezichtigen. Alleeneigenaar LEON De Coninck, leverancier der koninklijke domeinen der grootste steden en van verscheidene boerenbonden in Belgie. 2. Hubert Kessels, Quai des Usines, 1, [Brussel. Roode en blauwe Muldenpannen (15 en 21 per M2). Fa?adesteenen in alle kleu ren. Merk C. V. H. Venloo. 3. L. Van den Bergen C°, Winkelkaai, Mechelen. Houthandel-Zagerij- alle houtsoorten. 4. Mitrailles. Godet Gaston, Vaux-sous- Chèvremont (Luik). Aankoop van oude metalen ijzer-gegoten-staal per wagon, 10 ton minimum. 5. Lambcau, houthandel te Auderghem-tü- Brussel. Bijzonderheid van droog hout voor schrijnwerk, rijtuigmakerij, enz. 6. A. Sottiaux-Gr. Panncnfabriek van Mellet. Tef. N°l. Bijz.goedkoope roode en ver niste vorsten. Verniste vorsten voor schalliën. 7. Huymans, Hullosstr., 96, Luik. Plaaster platen, ornementen, plaaster-cement Cockerill. 3. N. V. Ateliers Richelot-Nyvel Oost. Houten en IJzeren meubelen - Engeische bedden- Kinderbedden. 9. Mekanieke Werkhuizen J. DeBruycker A. Dutry, N. V. Nieuwe en occasie machienen voor ijzer- en houtbewerkingen. Alie deelen voor transmissies. Motoren-stoommachienen-Locomo- bielen. Alle soorten gereedschappen. Verkoop magazijn St-Lievensstr. 271, Tel. 1303. Gent. Werkhuizen-IJzergieterie Posthoornstraat, 25, Ledeberg. Tel. 286-3218. Verwi-rij -- Aicuu tt a»*4-licrij KUISCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend Huis Mad sen van brugge dépot voor Poperinghe RACHEL DEVOS, 3. Meessenstraat, waar men ook alle dameswerken met toebe hoorten en eene schoone keus van wit en gemaakt ondergoed kan vinden. Wilt gij goede waterdichte welke kloek en sterk met de hand gemaakt zijn (allereerstekeus 59fr. tweede klas 52fr.) komt naar het welbekende huis "De Gouden Mansbottien,, Yperstraat, 34, Poperinghe Alle soort van schoenen worden in dit huis met de hand gemaakt. Er worden ook alle slag van schoenen op maat gemaakt. h O O Telephoon Mans- en Kinderconfectiën. Watermantels Stoffen Voeringen Pane Moleskien Alle werk verzorgd en spoedig geile- verd, zoo noodig DEN DAG DER BESTELLING. (SYSTÈME DE PARIS) Men kan altijd spoedig zijn schoenen vermaakt krijgen. Breien en Herbreien met de machten Roben, Mantels, Kinderkleeren, Kousen j GENADIGE PRIJZEN. Jul LEFEBVRE, Priesterstraat,4 Poperinghe door de koude, ruwe huid. bar- lsten, kloven, ka potte lippen, ge zwollen, pijnlijke roode voeten, enz. --^Gebruikt Verkrijgbaar bij alle apothekers. Indoozen van frs. 1.25,-2.50 en 3.50 Vertegenwoor4iiger v. BELGIË CHARLES I. WIJNPERLE Antwerpen (Berchem). ^A.MIJNHARDT.ZEI5T((i IhiHilcr», l.andbouacrN Tuinhouwkii nili^en. Zorgt voor uwe belangen, verhoogt uwe opbrengsten, verbetert de hoedanigheid uwer voortbrengselen, vermindert uwen ar beid door het gebruik van het ONTVETTE BEENDERENMEEL (5 o/o stikstof en 20 o 'o phosphoorzuur) de eenige meststof welke door eene trage en matige ontbinding aan den landbouw al zij ne vruchtbaarmakende grondstoffen ver-e- kert en aan de uitgeputte aarde hare oor spronkelijke kracht terugschenkt. De fijnste, zuiverste en rijkste ontvette beenderenmeelen worden geleverd door de Naamlooze Maatschappij USINOS onder het toezicht der Laboratoriums van den Belgischen Staat gesteld. Specialiteiten Ontvette beenderenmeel Hoornmeel geperelde beenderen voor kie keneten VleeschmeelBeenderenvet, enz Bureeien te Antwerpen, 19. VanErtbornstraat Telefoon 9283 Werkhuizen te Boom. Telefoon 149. Telegrafisch adres CORNEOS-Antwerpen Postcheckrekening 43965. Prijzen en stalen op aanvraag aan den algemeenen agent, M Louis Van Hove, 18, Delinstraat te Antwerpen. Het Oud gekend Huis Brand Ongevallen Burgerlijke verantwoordelijkheid Leeningen Le vensverzekering. A^ent voor I'operinjtho JEROOM SÜFFIS Bruggestraat, N° 7 Poperinghe. wendt U tot den gediplomeerden specialist breukmeester Huis van vertrouwen,gesticht in 1885, leverancier van klinieken, gasthuizen, geneeshceren, Maatschappij van ijzer wegen door zijne nieuwe gebre- veteerde toestellen, zonder veeren, draagbaar dag en nacht en voor alle werken, schenkt dadelijke verzach ting en geregelde wederdrukking, tot volkomen verdwijning van het geval Met alle WAARBORG. Kostelooze proefnemingen van 9 tot 3 uren te KOltTUI J K alle Zon- en Maandagen, 25, Pape gaaistraat. Uitlegboekje op vraag- Koopmansstraat. 24, Brussel. I%i«*iitw fai Groote keus m Tl I O Tl C van alle slag van I"! si U D L L O Buiten alle concurentie Vrije Ingang Ook nog alle slag van Kalk, C'imml Pannen, Geraniieke vloer- en ■aiuiarlvmelM. Alles aan zeer voordeelige prijzen Maurice BON DU ELLE-DU MORTIER, «Hotel d'Anvers 41, Yperstraat, Poper. 12, Groote Markt, 12, POPERINGHE, In de Vier Seizoenen. G. Vanderbeke-Haeghebaert, Gasselslranl, 7, Poperinglie, Groote keus van Wintermantels in pluche, pane,velours de laine en gabardine; alle kleuren voor groot en klein. Complets, Roks, Blousen, Peignoirs, On dergoed, Chales, Mansvareuzen, Beste manshemden, Cols, Plastrons, Handzakjes. Kleerstoffen en Zijde. Open op Zon- en Feestdagen. in alle soorten en vormen Sieraadplanten, Roozen, Doornen, Aspergen, Rhabarbe, Arficlraux, enz. ■Ma (>ait»ur «>n Vrrzorglng bij A. UREEL, Woesten. In d« Autioaaalc lillik. W»*' I.. PATTOl', 4. Gasthuisstraat, Poperinghe. Groote keus van klakken in alle modellen Hoeden in zijde, feuter ejj stroo. Bijzon derheid van Berets en hoedjes voor kinders, In'tgroot. 3l<»i!<»!>»n4|.*n I In 't klein te verkrijgen bij Casselstraat, 175, Poperinghe. Ge kunt ze nievers beterkoop krijgen altijd 5000 kilos in huis. Vraagt prijs van 25 of 100 kilos. Ook beste wagenvet, voor deelige prijzen. Wilt gij eene kloeke en zware STOOF, bezoekt het huls Hotcrktraal, 5<>, YFR K, waar gij alle slag van Huis- en Keukenge rief zult vinden Landbouw- en Timmer alaam Olas- en Gleiswerk Engelscht Bedden Kindervoituren Zolderwagens Beet en Windmolens Basculen Slijpstee nenWasch- en Boterkeerns Alles we opgemaakt en aan zeer voordeelige prijzen Bijzondere prijzen voor voortverkoopers Agent voor Poperinghe er, omstreken, - I» O I» I RlXfi II F - LES ARMES D'YPRES. Remi (Vloiein- Vandevivere Rijsselstraat, 81, Rue de Lille, YPER - YPRES Volledige keus van Marokijnwerk, Reisartikels, Kindervoituren, enz. A He herstellingen worden door het huis aanveerd. Assorlinjepl corpplet dr Maroquinerie, Articles de voyage, I Voitures d'enfants, etc. La maison se charge I de toutes les répara- tions. t-rool >la,ta/ijn van bij Bruggestraat, Poperinghe. Telef. 94. (bijhuis weldra te Yper) Pik- maai- bind- zaaimachienen, ont- roomers, aardappelmachienen, boter- en waschkeerens, windmolens, beetmolens, basculen, enz., enz. Alle vervangstukken en herstellingen. Spoedige bediening. Landbouwmachienen op Oorlogsschade. Agentschap van de Dorschmachienen. LEON CLAEYS, Zedelghem. Indien gij voorwerpen hebt in ZUIVER zilver, die u van geen nut meer zijn zooals oude zilveren lepels en vorken schrijf naar onderstaande adres, waar men u de hoogste prijs zal uitbetalen. Alle slag van kunstvoorwerpen in zuiver zilver en ook in nieuw zilver (métal extra blanc garanti). Bijzondere keus van Beugels (fermoirs) waarvan een dertigtal modellen de uitsluitelijke eigendom zijn, en gegoten in de zilversmederij van het huis. 39, Casselstraat, POPERINGHE. (recht over O. L. V. Kerk). I PLOMBIER D1PLOMÉ Gediplomeerd Loodgieter in de Nijver heidsschool van Brussel, 't is te zeggen bekwaam gekeurd door een Jury, samen gesteld uit Professors, de bijzonderste vakmannen dier stad, om zich op d'hoogte van den tijd, in vollen trouw aan de klienten te mogen aanbevelen. Alle LOOD- ZINK- en GASWERKEN. Schatting op aanvraag alle aannemingen Groot en Klein Allerhande GezondheidstoestellenBaden, W. C. piscienen, Waschsteenen in Jonhson en andere, enkel en dubbel Waterpompen in koper of genickeleerd, Bier pompen, enz. RECHAUDS (gasblazers) van alle slag. Groote keus van LUSTERS en alle GASARTIKELEN. Aanveerdt ook Herstellingen. Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajeiten, enz Spécialiteit van Gordijnen en Gemaakte Stoors. uvorruRE uwverselu 1. Binnengeleiding, 5 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 15.700 fr. 2. Binnengeleiding, 2 plaatsen, elec- trische verlichting en beweging 13.700 tr. 3. Torpedo, 5 plaatsen, electrische verlichting en beweging 10,350 fr. 4. Runabout, 2 plaatsen, electrische verlichting en beweging 9.950 fr. 5. Chassis 7.050 fr. 6. Truck camion voor nuttige last van 1000 kilos 8250 fr. 7. Tracteur 8.575 fr. Gfficieele Depot van de Ford Motor Company of Belgium voor Yper en Omliggende. Meenenpoort, YPER. Telefoons 48 55. Onderdepots Wed. ALLAEYS en ZONEN,Poperinghe. Cyrille COVEMAEKER, Oostvleteren. Groote stock van verwisselingstukl en Bijzondere prijzen voor herstellingen. Alle modellen in magazijn. Alsook occasie-voituren. YPFK lloterstriial dicht bij de Halte) Telefoon 60. i>oü»FaiY«aiF VlmilingMtrnaC 7 'bij de Groote Markt) Telefoon 57. aan zeer voordeelige prijzen en ter trouw te bekomen bij opvolger van HENRI BRUTSAERT-DUCLOS, Bruggestraat, N° POPERINGHE Gesloten op Zon- en Feestdagen om 1 ure. beschikbaar in magazijn. Beste aanbcvelingenl Schrijven A. DECOCK. LA HESTRE (bij Mariemont). kindertjes tegen 't zuur, buikpijn en winden. Te Poperinghe te bekomen inalleApothekerijen <estelyn, Notredame en V&nde Pl»s aan 3.75 f'r. de flesch en 2.00 de halve flesch. Specialiteit van l'anilrii en Gebitten, Alle herstellingen. Statiestraat, io3, ROUSBRUGGE. iziEKE^aaaB» Het SNOT en alle andere ziekten van kie kens en kalkoenen zijn gemakkelijk te gene zen door het IDEAAL KIEKENPOEDER SALVAT0R prijs 3 frank de doos. Volle zekerheid en waarborg overvloedige getuig schriften. Te bekomen in het hoofddepot K. STEPPE, Apoth. Geeraardsbergen en in de apotheek ROBBERECHT, Waereghem. Eischt het echte merk SALVATOR om niet gefopt te worden. u c\ O ■a o ■n u O O n u O O *4» O ra j Voor prijzen en kataloog, Schrijven M. Deryke, Broederij, Elverdinghe. Geneest in enkele dagen alle pluimgedierte dat van de plaag aangedaan is. Wordt verkocht in pakken van 3 fr., 5 fr. en 7 fr. 50. Apotheek-Drogerij use; VAN 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperinglie bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. - 4. Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de premier» lang zaam verminderen. Alle inlichtingen bij J. Foleque, Yp I- straat, 7, Poperinghe. - - - ,\'-j

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4