HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD Bart sour Hussel Hier ie liriiislrs a Piiniie e« 111 Yper Apotheek Frans Van de Plas Zondag 31 December 1922. 15 ödntiemen. 19 Jaar. Nr 53 Nieuwjaar wensch. Gokes - Kolen - üntbraeieten A. G DE COCK, De Nieuwe Koogeschoolwet Nieuwsblad voor Fopt, inghen Omstreken. Landbauwoorlogsschade. ia OPENING uaii liet BljliRllor POPERINGHE Alle Bank- Beursverrichtingen - Spaarkas 4 HET GEHEIM HUWELIJK Politiek Overzicht. es lorsi-EiispRüoü eau m raus In 't Buitenland. r m, Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, op kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen. Abojiaeiflentprijs per Jaar I Stad fr. 6.50 li Je-Igie 8.00 Buitenland 13.00 U itgever SanseiuVsnneste, Drukkerij, Papierhandel, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Telefoon n1 9. Postcheckrekening n' 15570 BERiCHTEiJ, VEhKQGPNGEN, Eene inlassching o.6o ctn per regel. 2 inl o.5o ctn 3 inl. o 45 ct" VOÜÜISSE», i 5o fr. per .egel. B0UWBE8ICHTE», 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoneen prijzen op aanvraag alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. IjigiPliP .•«F*. Komt, lezers, luistert altegaar, 'k Schenk u mijn wenschen voor het jaar De milde zegen van den Heer Dale overvloedig op u neêr, Opdat ge 't geen uw hert verlangt In gulle ruime maat ontvangt. U, mannen, zij de vrouw geen wijf Met droog gezag of zuur gekijf; Dat op uw huis Nooit drukke een kruis, Hetwelk u brengt in leed en rouw; Geniet steeds vreugd van kind en vrouw. U, vrouwtje, wensch ik zoeten troost En geen verdriet van man of kroost; Geen wrok of haat, Geen buurvrouw kwaad, Maar vrede en rust met iedereen Door al de twaalf maanden heen. U, jonkheid, die wilt trouwen thans, U wensch ik eene goede kans; Daarom verzint Eer gij bemint. Want zijt gij eens in de schuit, Dan zijn uw schoonste dagen uit. U boer, die werkt met zorg en vlijt, U wensch ik nat en droogte op tijd I ij. uwen stal Geen ongeval, Een goeden prijs voor graan en vee, En dat uwe oogsten vallen meê. U, werkman, die voor vrouwen kind Den kost in 't zweet uws aanschijns wint, U wensch ik vlijt En spaarzaamheid Spaart dagelijks maar eenen cent, Het maakt voor den ouden dag eene rent. En nu mijn laatste wensch geuit, Alvorens ik mijn rijmtje sluit Vlecht altegaar, in 't nieuwe jaar, Veel schoone peerlen aan de kroon Die u een siere in 's Hemels woon. Geluk op aard is weinig waard, Maar goed geleefd en goed gestorven Is Satans rekening bedorven. De Poperinghenaar. Postcheckrekening N' 87048 Telefoon Nr 77. Vooraleer uwe aankoopen te doen van Inlandsche, Fransche, Engdsche of Saar- kolen, vraagt prijzen en voorwaarden aan de firma 92-94, Ardoyesteenweg, ROUSSELARE. GROOTKLEIN. Deze wet werd gestemd in de Kamer der Volksvertegenwoordigers met 89 stemmen tegen 85 en 7 onthoudingen. Onder de onthouders komen 3 Fronters, waaronder M. Butaye, de socialist Debunne en de Brusselsché oud-strijder Van Remoor- tel. De twee andere leden waren overeenge komen met afwezige Kamerheeren. Art. 1. Aan de Hoogeschool te Gent wordt hetonderwijsgegeven in liet Vlaamsch. Het wordt gegeven in het Vlaamsch en in het Fransch voor de leergangen in de scho len voor burgerlijke bouwkunde en voor kunsten en manufacturen. Art. 2. De lessen in de Fransche let terkunde en in de Romaansche philologie worden in het Fransch gegeven. De lessen in de letterkunde en in de philologie der andere levende talen kunnen in deze talen zelf gegeven worden. Art. 3. Om met goed gevolg elke wet telijke proef af te leggen en zijn einddiploma te verkrijgen, moet de recipiendus in het Fransch ondervraagd geweest zijn over de vakken onderwezen in een der leergangen, in het programma der examens voorzien, en bij deze ondervraging het gemiddeld getal punten behaald hebben. Opdat men het examen over een der ENAAR Om regelmatig De Poperin ghenaar ieder week TEHUIS besteld te worden, hebt ge enkel een postabonnement te vragen aan de postbode of in uw post- bureel, of ons een kaartje te schrijven. «o» Onze abonnenten uit Congo en Amerika, gelieven ons het bedrag op te sturen. «o» Alle adresveranderingen, reklamaties van niet ontvangen nummersbiioeten in de post zelf (en NIET bij ons) aangegeven worden, voor dezen die ons blad rechtstreeks door de post ontvangen, ('t Is te zeggen zonder timber). v:_ "C verplichte vakken in het Fransch zou kun nen afleggen, wordt in elk studiejaar een leergang van zestig uren Fransch onderwijs behouden. Art. 4. Het onderwijs en de proeven, voorzien bij artikel 3 worden bij koninklijk besluit geregeld. Art. 5. (Dit artikel verwijst naar een artikel uit de wet op het toekennen der academische graden. Deze wet zegt welke bewijzen van Fransch te kennen men moet geven, om eene openbare bediening te bekomen in de provinciën Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen alsook in de arron dissementen Brussel en Nijvel). Overgangsbepalingen. Art. 7. Het gebruik van het Vlaamsch aan de Hoogeschool te Gent zal beginnen met het academiejaar 1923-1924- en dan trapsgewijze, van jaar tot jaar, aanvangen de met de leergangen van het eerste studie jaar, worden voortgezet in de verschillende faculteiten en scholen. Art. 8. De hoogleeraren of docenten, bij de Hoogeschool te Gent aangesteld vóór de afkondiging van deze wet, worden ver zocht hunne lessen te geven in het Vlaamsch naarmate de bepalingen van artikel 7 toe passelijk worden. Verkiezen zij dat niet te doen, dan wordt, naast den Franschen leergang, een Vlaamsche leergang ingericht en hebben de studenten, ook voor het exa- De hoogieeraren ended .centen,benoemd na de afkondiging van deze wet, geven hunne lessen in de taal voorzien bij de vorige artikelen. Art. 9. De Regeering neemt de maat regelen vereischt tot vrijwaring van de voordeelen van stoffel ijken aard toekomende aan de thans aangestelde hoogleeraren en docenten. v uigl J gelijke (1914) te vervangen als waarde van herstel (waarde 1914) 500x1 500 fr. Als aan vullende vergoeding tot wederbelegging 1500 X 1,5 -750 fr.te samen een totale ver- goedingvan 1.250 fr. Volgens werkelijkheid zou men thans der-J j k°e betalen 500 kg. aan 1,25 fr. v werkelijke waarde 1914) 625 fr. daarbij wederbeleggingsvergoeding, 3 maai de waarde 1914 1.875 fr. te samen 2500 fr. I Zouden de hceren die ons dergelijke rege ling bezorgden ons een melkkoe van 500kg. gewicht willen aanschaffen voor 2500 fr.? Erger, toen het erop aankwam te schatten hoeveel dieren er noodig zijn tot een normale uitbating van landbouwbedrijf zijn de be voegde diensten tot de meest verschillende ramingen overgegaan, 't Is gebeurd dat men voor een uitbating van 5. hectaren slechts vergoeding van wederbelegging toestond voor één koe Dergelijke toestanden zijn niet langer duld baar. Zouden de bevoegde diensten vooroorlogs- schade nog niet het nut en de noodzakelijk heid zien beroep te doen op die personen welke het landbouwbedrijf in al zijn vormen kennen, op die vereenigingen welke de bij zondere toestanden van elke streek hebben onderzocht. Bij dergelijkeorganismente rade gaan voor het onderzoeken der toestanden is de onontbeerlijke voorwaarde om een recht vaardige oplossing der moeilijkheden te -m gabe|mjgn der gemeenschap als van den geteistcrden recht te doen weervaren. Dit toch mogen wij, ons dunkens, van de bevoegde overheden verwachten Wantoestanden. Er heerschen wantoestanden. Van alle kanten komen klachten toe over de gebrekkige toepassing der samengeorden- de wetten over oorlogsschade. De Belgische Boqrebond, het machtige verbond der Bel gische lau bouwers, heeft een onderzoek ingesteld nopens de irigezondene klachten, en is tot de overtuiging gekomen dat de meeste dezer klachten gegrond zijn. Inuitvoeringvande wetten nopensoorlog; - schade werden heeren Staatskomissarisjen verzocht voor wat betreft het melkvee een cenvormigen prijzenstanjiaard toe te passen en in dien zin besluitselen voor de rechtban ken neer te leggen. De werkelijke waarde (waarde 1914) wordt door dit barema bepaald op 1 fr. het kgr. levend gewicht en de rechtbanken verleenen aldtt»-ais vergoedmg-VEMPhëTstel-slechis X fr. het kgr. levend gewicht. Het coefficient der vergoeding van wederbelegging wordt vast gesteld op 1.5 maal die waarde 1914. Deze vergoeding voor wederbelegging mag in sommige gevallen geweigerd worden en in 't algemeen wordt ze slechts toegestaan voor het aantal dieren dat noodzakelijk geschat wordt tot het normaal uitoefenen van het landbouwbedrijf. Wij kunnen ons niet neerleggen bij deze regeling omdat zij tot de meest noodlottige gevolgen leidt voor onzen landbouw. inderdaad,eerstens geeft de schatting van 1 fr. het kgr. levend gewicht de werkelijke waarde van 1914 niet weer, want volgens opgemaakte statistieken kan men gerust zeggen-elkeen die overigens een weinig ver trouwd is met de landbouwtoestanden weet zulks-dat in 1914, voornamelijk waar het melkvee gold, het kgr. levend gewicht op 1,25 fr. mocht gerekend worden. Ook heett .men vergeten dat niet alleen het gewicht maar ook, en bijzonder de hoedanigheid der dieren voor de melkgifte den kweek, enz. in aanmerking dient genomen en dat juist die factoren verschillen van geval tot geval Het coefficient der vergoeding voor weder belegging kan ons evenmin bevredigen. Wij geven hier een voorbeeld ontleend aan De Boer van 25 November om te doen uitschijnen hoe weinig de uitspraken der rechtbanken met de werkelijkheid overeen stemmen. Volgens officieel opgelegden prijzenstand- aard geeft men om een melkkoe van 500 kg. Naam!. Vennootschap Filiaal van de VOLKSBANK van LEUVEN HOOFDKANTON KORTR! JK. Bijkantoren ISrsiB)ew«elttliem. Dixinude, (■liiaiel, !>«ER;liem, lleeiK'n. Muorsleilï, ISoewliire, itujssrledt', Sladen, 'Illicit. U'evel^licni, Wrugiiciic. VLA MINGS T R A AT13. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 28 ROMAN Ik wil u echter een mama geven, die altijd bij u is en u ook hartelijk zal liefheb ben, hernam Bertram, en hartstochtelijk sloot hij Hedwig en zijn kind tegelijk in zijne arinen. Zie, kleine liefling, dit is uw nieuwe mama, vervolgde hij feeder, geef haar een kus en beloof haar dat ge altijd een goed kind wilt zijn. O ja, ik wil altijd een goed kind zijn, hernam Elfriede opgeruimd. Hedwig kuste het kind, waarbij de tranen haar over de wangen liepen. Komaan, dierbare Hedwig, nu geen tranen meer! riep Bertram. Wij hebben tra nen genoeg vergoten en genoeg geleden, laat ons nu welgemoed zijn en alle droefheid vergeten. Zeg mij, wanneer eindelijk het gelukkige oogenblik voor mij zal gekomen zijn, dat ik u mijn echtgenoote mag noemen. Tot'dusver had Leontine elk woord ge hoord, maar Hedwigs antwoord op deze vraag verstond zij niet. Als een steenen beeld stond zij midden tusschen de rozen, totdat zij door de stem van haar echtgenoot weder uit haar gepeins werd gewekt. Hij had haar geroepen. Juffrouw Werner, sprak hij tot haar, toen zij hem naderde, ge moest Elfriede nu weer naar huis brengen, de zon wordt te warm voor haar. Leontine kon niet beslissen, of werkelijk de zonneschijn de reden was waarom Ber tram haar naar huis zond, ofwel dat hij bij zijn verder gesprek met Hedwig zonder ge tuigen wilde zijn. Werktuigelijk vatte zij haar kind bij de hand en verwijderde zich langzaam. XXV. Leontine gevoelde zich diep ongelukkig; het was voor haar buiten allen twijfel, dat Bertram voornemens was met Hedwig te huwen; zij had immers duidelijk alles ver staan wat hij tot Hedwig en het kind gespro ken had. Kon zij zich daarover verwonderen? Ber tram en Hedwig hadden elkander reeds zoo lang bemind, en alleen het toegeven van bei dén aan haar dwaze gril had hen gescheiden. Nu meenden zij dat zij weder vrij waren, waarom zouden zij zich dan niet door het huwelijk voor altijd aan elkander verbinden? Een nieuwe mama! Die woorden weer galmden voortdurend in haar ziel, zij deden haar oor pijnlijk aan en verscheurden haar het hart. 't Was voorzeker dwaas van haar, dat zij zich door haar droefheid zoo liet overmeesteren, daar zij toch zelve den tegen- woordigen toestand in het leven had geroe pen. Zij moest zich zelve erkennen, maar zij weende bitter omdat men haar zoo spoedig vergeten kon. Bertram en Hedwig meenden dat zij in de diepte der zee haar graf gevon den had, en verheugden zich in het vooruit zicht op 't geluk dat zij, tengevolge van haar dood konden smaken. Dat denkbeeld was grievend voor haar. Zij wilde haar kind aan 't hart drukken en tot haar zeggenIk ben uw mama, die ge meent dat verre van u in den hemel isMaar daardoor zou zij het geluk van haar echtgc noot en Hedwig weer in den weg treden, zij moest dus den last van haar geheim blij ven torschen en den troost ontberen, door 1921 eene VERMINDERING van 44 731 geboorten. Wij vernemen dat 1600 onderwijzers hun ontslag zullen krijgen. Sedert 1911 is het aantal schoolgaande kinderen in Frankrijk met 1 niillioen 325 duizend verminderd. Het is niet zonder reden dat Frankrijk j met eene echte vrees opziet naar Duitsch-j land dat thaus 20.659.618 inwoners meer telt dan Frankrijk. Maar wat doet Frankrijk om dien toestand te verbeteren Onze Liberale Ministers. Er is veel spraak geweest dat onze Libe rale Ministers bun ontslag zouden geven zoo de Hoogeschool wet er door kwam. De Hoogeschool wet is nu er door.... en dc Liberale Ministers blijven. Jamaar, nu zeggen ze dat ze slechts hun ontsiag zullen nemen als de wet aanvaard is in den Senaat. En Minister Devèze, gewoonlijk Napoléon Devèze geheeten, voegt erbij dat intusschen de wet op de militaire werving zal moeten goedgekeurd worden. Zou Napoleonche het waarlijk hier al naar zijnen zin krijgen 'k Zou 't willen zien, zei de blinde. ttuzzzrw/ai. -.zssm Opvolger van S. VANDEN 8EBGHE, Bertenplaats 8, (Kleine Markt), 4* P !U IV G u 85. De Viaamsche zegepraal. De gebeurtenissen dezer laatste dagen zijn voor ons Land en vooral voor Vlaande ren van geschiedkundig belang. Vrijdag beleefde Vlaanderen in Belgie eene eerste groote zegepraal. De geweldige strijd voor de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool viel uit ten voordeele van Vlaanderen. Er is eene meerderheid van 4 stemmen ten voordeele der Vlaamsche Hoogeschool. Die meerderheid is niet groot, maar zij is groot genoeg. De zegepraal is aan Vlaan deren Wie heeft gestemd voor Vlaanderen, wie tegen Vlaanderen Wie is-met ons, wie is te-gen ons-? Wat de Katholieke Partij betreft, zij heeft de groote eer het Vlaamsch ontwerp gered te hebben. Het bewijs Ai de Katholieke gekozenen van gansch het Vlaamsche land en 7 Katholieke geko zenen van Brussel op de 10 hebben gestemd voor de wet. In het geheel hebben zich 60 Katholieken op de 79, dus meer dan de drievierden der Katholieke partij, uitgesproken voor de vervlaamsching. En toch moeten wij met spijt bestatigen dat die cijfers den uitslag niet geven dien wij verwacht hebben. Wij hebben gemeend dat de Katholieke Waien, staande tegenover het Katholieke Vlaanderen, tenminste den takt zouden ge had hebben zich te onthouden. Maar neen zij hebben, op enkele uitzonderingen na, zich gekant tegen de Vlamingen. Wij hadden ge hoopt dat een blijk van vertrouwen vanwege de Waalsche Katholieken de Katholieke Unie zou versterkt hebben en zijn er uiterst spijtig om, juist het tegenovergestelde te moeten bestatigen. De Libre Belgique mag nogeens fier zijn op den niet-Katholieken uitval zijner werking op de walen. Zou ze nu nog de vervaardheid hebben zich in Vlaanderen als leidend katholiek blad uit te geven. De Katholieke partij is echter de eenige partij niet die verdeeld is op het erkennen onzer rechten. De Socialisten, de Liberalen en zelfs de Fronters hebben de eenheid in hunne rangen niet kunnen krijgen. Nu moet deze wet naar den Senaat gezon den worden. Daar ook zal de strijd geweldig zijl'. Intusschen brengen wij hulde aan de Vlaamsche voormannen de heeren Van Cau- welaert, Pou'let en Renkin alsook aan al dezen die, zooals M. Colaert en M. Missiaen, door gunstig te stemmen Vlaanderen ge diend hebben. Arm Frankrijk, n Frankrijk neemt het geboortecijfer onrustwekkend af. Volgens de Journal Of.iciel is er in de eerste zes maanden van 1922 vergeleken bij hetzelfde tijdstip voor Posttarieven. Eene nieuwe geheel omgewerkte uitgave van het boekje der posttarieven wordt in al rie pesüi&at-orcn te l.-p gebod"" tegen 20 centiemen het exemplaar. Voor Vlamingen past de Vlaamsche uit gave. Tarief der douanen Tijdens de besprpking over het tarief der douanen sprak M. Colaert in de Karner over de tabak en de hDp. Hier volgt letterlijk hetgeen hij zegde': In het arrondissement leper wordt om zoof te zegge1 geen tabak meer gekweekt ten gevolge van het verhoo- gen der accijnsrechten. Alleman weet noch tans dat dit eene belangrijke en bloeiende teelt was voor onze streek. Thans wordt nog slechts het vijfde gedeelte gekweekt van vroeger. Die toestand zet de kroon op de ramp die door den oorlog over onze streek kwam. Ik dring er ten zeerste op aan dat onze inlandsche tabakteelt leefbaar worde ge maakt. ik ben opzettelijk tusschengekomen om deze zaak te bevorderen. Eveneens de hopteelt wordt door fiskale schikkingen benadeeld. Bij een andere ge legenheid zal ik over dit onderwerp verder uitweiden. De woning van M. Brifauf bestormd. Donderdagmorgen zijn drie honderd siu- denten naar de woning van Volkvertegen woordiger Brifaut te Brussel getrokken. M. Brifaut is een -der eenige Waien die den moed gehad hebben in de Hoogeschoolkwestie met de Vlamingen te stemmen. Dat volkje heeft voor de woning van M. Brifaut «ter dood» gehuild en getierd. M. Brifaut was alleen thuis. Dan zijn die huile- bakken vertrokken. Hoe deftig! Het Pausdom. Mgr. Keesen heeft in den Senaat erop ge wezen hoe men steeds maar vruchteiooze vergaderingen houdt om vrede op de wereld te brengen. Hij toonde aan hoe de Paus, de vertegenwoordiger van den God van Vrede, uit deze vergaderingen gehouden wordt al hoewel meest alle landen der wereld zijn groot gezag erkennen. Het Pausdom alleen kan redding brengen omdat het boven de naties staat. De Braban^onne. Wij hadden reeds Gentsche Juffertjes die zich doken achter de Belgische vlag terwijl ze de oud-strijders voor «Boches» uitschol den. Een ander voorbeeld van vaderlandsche deugd werd Vrijdag te Brussel geleverd door de Waalsche studenten die betooging hielden tegen de Vlaamsche-Hoogeschoolwet. Die studenten hielden zich zoo deftig dat de gendarmen en de agenten er met den blanken sabel hebben moeten doorgaan. Maar liet ergste is dat die brave jongens luidkeels de «Brabanqonne» zongen en dat de gendarmen en de agenten de onbeschoft heid gehad hebben niet aan te slaan bij het hooren der tonen van ons nationaal lied De Soir» en de «Nation Beige» vinden het gedrag dergendarmen en agenten afschuwelijk. Papieren Hoefijzers. Als men praktische menschen wil vinden hoeft men slechts naar Duitschland te gaan Daar heeft men nu middel gevonden pa pieren hoefijzers te maken,en naar hetschijnt heeft men goede uitslagen bekomen. Zou er geen middel zijn om van de zes-mil- liard papieren marken, hoefijzers te maken dan dienen die Duitsche prulletjes toch nog voor iets goeds Guido. In de Kerstmis-Encycliek, welke begint met de woorden Ubi arcano Dei stelt de Paus vast, dat de volken na den ver- schrikkelijken oorlog den waren vrede nog niet hebben teruggevonden. De jammer van het verleden bestaat nog en wordt steeds grooter. De doodsangst der volken is nog toegenomen door het dreigen van een nieu wen oorlog. De ontwrichting der maatschap pij is een nog meer te be'reuren ongeluk. De klassenstrijd is voortaan geworden een ongeluk voor de maatschappij, waarvan alle levenskrachten worden bedreigd. De kiem van ontbinding, die door den oorlog voedsel heeft gekregen, en de toenemende onzede lijkheid, hebben iiun intrede gedaan in het gezin. De Paus betreurt het dat de christe lijke leer wordt verlaten. Hij herinnert er aan, hoeveel de Kerk door den oorlog heeft geleden. Talrijke seminariën zijn gesloten. Men heeft in alle landen de geestelijkheid belaagd, haar macht verminderd, haar gezag ondermijnd. De Paus betreurt het feit, dat te lang het geweld onder de menschen heeft geheerscht. Hij richt zich verder tegen het soort patriotisme, dat onrechtvaardigheden veroorzaakt. Het is dringend noodig, om de geesten tot vrede te brengen. De ware vrede van het Christendom moet komen van weldadigheid. Alleen de Kerk bezit het moreel gezag, dat een vrede kan geven, die op deze basis haar kind als moeder bemind te worden. Wat moest zij beginnen? Zij meende de ongelukkigste, rampzaligste vrouw op den geheelen aardbodem te zijn. Al wat zij tot nu toe geleden had was niets in vergelijking met de folterende smart, die haar hart als met dolksteken doorboorde bij de gedachte, dat haar geliefde echtgenoot gedurende haar le ven, en zonder wettig van haar gescheiden te zijn, een andere vrouw zou huwen en haar dochtertje een tweede moeder zou geven. Mevrouw en de freule Siegel kwamen haar op het grasperk voor de veranda tegen, 't Was de twee dames aan te zien dat zij nij- d'g en uit haar humeur waren. Hebt ge freule Krohn ook gezien? vroeg mevrouw Siegel. Ik zag haar zooeven in den tuin, ant woordde Leontine. Was zij alleen? vroeg de dame verder, en Leontine begreep uit den scherpen toon waarop zij sprak, dat zij vermoedde dat dit niet het geval was. Daar Leontine met haar antwoord draalde, werd zij in dat vermoeden nog versterkt. Ik vraag u dit, ging de dame voort, omdat de freule hier eigenlijk tot een bezoek is uitgenoodigd, om ons gezelschap te hou den, en we haar op een geheelen dag nauwe lijks tien minuten te zien krijgen. Veronika zag Leontine met een uitvor- schenden blik aan en voegde er bij: Waarom antwoordt ge niet op de vra gen mijner moeder, juffrouw Werner? Beide dames zagen de lippen der naaister beven, toen zij wilde antwoorden en verwon derden zich ten hoogste daarover. Waarom zou ik ze niet willen beant woorden? zei Leontine met inspanning. Toen ik de freule zag was zij met den heer Seewald in gesprek. Het gelaat van mevrouw Siegel nam eene boosaardige uitdrukking aan. Ziet ge, sprak zij, zich tot haar dochter wendend, ik heb het wel gedacht, ja, ik was er zeker van. Arme kleine Elfriede! ge zult nu spoedig evenzeer vergeten zijn als uw mama Leontine was hevig verontwaardigd over die huichelachtige woorden. Wel luisterde in dit oogenblik Hedwig naar de liefdesbetui gingen van haar echtgenoot, en wellicht zou zij er in toestemmen hem te huwen, zoodat zij ais niet meer bestaande werd aangemerkt en men zou trachten haar te vergeten, maar toch wist zij dat Hedwig hu.ar dochtertje oprecht beminde, terwijl deze twee nijdige en zelfzuchtige vrouwen, al moctit ook de eene haar kind eenigszins genegen zijn, diegene genheid slechts deden blijken of veinsden, om haar doel te bereiken. Ik weet zeker dat'ge dwaalt, indien ge dat denkt, sprak zij met kalmte en waardig heid; freule Krohn heeft het kind oprecht lief. Een honende lach van mevrouw Siegel herinnerde haar er aan, dat zij in haar uit drukkingen moest voorzichtig zijn. Wat gij daaromtrent gelooft, doet niets ter zake, hernam mevrouw Siegel op bitsen toon Kom mede, Veronika, wij1 zullen de freule en de heer Seewald niet storen. Leontine ging het huis binnen en de dames verwijderden zich, Ik haat die naaister, zei Veronika tot haar moeder, en 't is mijn vaste ovet tuiging dat zij een handlangster van freule Krohn is: zij trekt altijd bartij voor haar, dat heb ik vroeger ook refeds opgemerkt. op het Feest bij den LORD-iilAYGR te Londen, op 15 December 1922. Gegeven ter herdenking van het TALBOT-HOUSE ingericht te Poperinghe binst den oorlog. (Zie ons blad van 24 dezer). «4C oernst. De Paus verzoekt ten slotte te bidden voor algemeenen vrede en geeft zijn apostoli- schen zegen. - Berekend wordt, dat er in Rusland een tekort zal zijn van minstens een millioen ton graan, in de Oekrajine van 590.000 ton. Het aantal door den hongersnood .getroffen men schen, die in den aanstaanden winter hulp noodig hebben, bedraagt volgens schatting van de Russische overheden zelf 8,000,000. Dit cijfer omvat niet de bevolking van zeven provinciën,waar de toestand verschillend is. Twee militaire watervliegtuigen bot sten op elkaar, met het gevolg, dat een der vliegers gedood en de andere zwaar ge kwetst werd. -Te Quebec in Amerika is de O. L. V. Kerk, welke er om bekend stond groote kunstschatten te bezitten, afgebrand. Donderdag nacht, te 2 u. 30, werd de brand ontdekt. De kerk stond toen in lichte laaie. Ai de kunstschatten, waaronder schil derijen van. Van Dyck en Lebrun werden vernield. De schade is door verzekering gedekt. In de fransche haven van S. Nazaire botste de «Asturia» zoo geweldig tegen de Vindilis», dat deze stoomboot met de be manning zonk. Twee mannen van het zin kend schip konden echter gered worden Het blijkt uit inlichtingen dat acht man van de bemanning gedood werden door de geweldige botsing voordat het schip zonk. Te Rysel heeft de 22 jarige vrouw van Pierre Potteldoorn haren man, tijdens zijn slaap verrast en met twee revolverkogels ge dood; daarna pleegde zij zelfmoord. Hun klein kindje van negen maanden werd door de geburen opgenomen. Te Pointe-a-Pitre, Frankrijk, brak er brand uit in de gendarmerie en het vuur nam spoedig eene zeer groote uitbreiding. Al de gebouwen zijn de prooi der vlammen geworden, benevens nog tien huizen en de bureelen van een dagblad. De schade wordt op minstens drie millioen geraamd. Een jong meisje en haar verloofde, werkend in eene hoeve van den omtrek van Metz zijn vermoord geworden. De dader die zich in de schaduw hield, velde den jongeling met een revolverschot. Het meisje werd door twee schoten getroffen. in het Zwitsersch dorpje Hergenobach, is er een afschuwlijk drama gebeurd. De echtgenoote Huber, landbouwster, 30 jaar oud, heeft, in een aanval van waanzin, hare drie kinderen, 4 jaar, 3 jaar en 5 maanden oud, in een beirput geworpen en sprong er daarna zelf in. Vrouw Huber leefde nog, wanneer men haar uit den put haalde. Zij werd in een zinneloozengesticht opgesloten. De drie kindertjes zijn verdronken. Een reizigerstrein, rijdende van Keulen naar Coblens -is Maandag is de statie van Keulen op een manceuvertrein gebotst.Twee personen werden gedood en veertien erg gekwetst. Twee treinen zijn nabij Jativa, Spanje, op elkaar gestoomd. Er zouden achtdooden en talrijke gekwetsten zijn. Een der treinen was bemand met soldaten, die zich naar de tnanceuvers begaven. Te Wellington, in Nieuw-Zeeiand werd op Kerstdag namiddag eene geweldige aard beving gevoeld, in de stad en in den omtrek werd er groote stoffelijke schade aangericht Op het strand te Waikuku zijn er diepe kloven ontstaan. 'loll - '-.zó? Rede op dit feest uitgesproken door Mijnheer COLAERT Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Yper Altesse, Messeigneurs, Mesdames, Messieurs. Je regrette vivement que je ne parle pas suffisam- ment I'Anglais pour pouvoir m'exprimer dans votre belle langue. Mais, quand Ie cceur parle on est compris dans toutes les langues. Pectus est quod disertos facit. C'eit de tout coeur qu'au nom de la Ville d'Ypres je vous adresse mes hien sincères remerciements pour le splendide accueil que son Bourgmestre reqoit ici de vous lous. Ypres n'a guère été Ie berceau de TALBOT HOUSE Cet honneur revient plutót 4 la Ville de Poperinghe et vous avez entendu de la bouche de son Bourgmestre, combien la creation de votre noble institution a mérité d'éloges de sa part. Je me joins 4 tout de ce que vient de dire mon honorable Collègue et parent, d'autant plus volontiers, que (out en étant Bourgmestre d'Ypres je ne puis oublier que Poperin ghe est ma villfe natale D'ailleurs j'ai l'honneur.depuis prés de quarante ans, de représenter au Parlement Beige l'arrondlssement d'Ypres, dont Poperinghe est une des deux vines principals. Mn par tui sentiment de profonde'commiseration, le TALBOT HOUSE se souvient de ma malheu- reuse ville adoptive, qu'une main criminelle a réduite en un amas de décombres, ne respectant pas même nos superbes monuments qui faisaient notre orgueil et qui étaient restés l'arne de notre antique cité. Sans doute vous avez songé aussi, en organisant cette fête et en m'invitantèy prendre part, 4 ce sail lant d'Ypres, on 220.000 de vos soldats sont tombés glorieusement entre autres votre illustre prince MAURICE, que nous avons aide a ensevelir et 4 inhumer a la fin d'Octobre 1914, lui réservant, dans noire détresse, tout au moins un tombeau représen tant l'honneur et la future victoire. Ypres est la clef de Calais, nous disait un Général Poméranien, lors du passage par la Ville, ies 7 et 8 Octobre 1914, d une armée allemande forte de plus de 13.000 hommes. Comme son criminel Empereur it visait aussi par dessus Calais I'Angleterre, comme si l'Empire Britannique n'est pas sorti victorieux de toutes ies guerres. Altesse, Messeigneurs, Mesdames, Messieurs, une autre Institution anglaise, 1'YPRES-LEAGUE dont je suis fier d'etre membre d'honneur, veut rap- peler aux générations futures les exploits de vos héros, en élevant a Ypres même un monument digne du nom anglais. Ce memorial qui couronnera nos remparts dira au monde combien Ie saillant d'Ypres a été dispute et combien de sang a été versé pour le main- tenir. II dira ft nous, Yprois, que te maintien du sail lant nous a vaiu le bonheur de ne pas voir souiller uotre sol par l'occupation d'un ennemi execrable, capable de tous les exces. Et nous, Yprois, nous élèverons la mémoire de vos coinbattants, mortspour la Patrie, un monument digne d'eux et de notre glorieuse Cité. Nous con- serverons Ies souvenirs du saiiiant d'Ypres, et nous espérons pouvoir compter sur la générosité anglaise pourréaliser notre projet Je remercie le «TALBOT-HOUSE», de m'avoir fourni l'occasion d'assister 4 cette belle fête qui rappelle tant de glorieux souvenirs, au milieu de ce peuple anglais qui a prodigué ses secours 4 nos mal- heureuses populations pendant quatre années de guerre, dans cette cité hospltalière de Londres qui garde, comme nous, la mémoire des relations exis- tant entre vos ancêtres et les nötres, lorsque Ypres était Ia métropole de l'industrie drapière dans les Flandres. Souvenirs du passé, amitiédans le présent,cordiale et éternelle reconnaissance dans l'avenir. Merci, et au revoir mm Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale handelszaken. Naaml. Venn. Maatsch. Zetel GENT. Algemeene Bestuurder voor West-V laander en FORREST L. AGENTSCHAPPEN Poperinghe, Groote Markt, 28, tel. 89 90. Veurne, Ooststraat, 64, tel. 7 76. Dixmude, Zwarte Nonnenstraat, tel. 44. Maescroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. Wytschaete en omliggende, Agent Heer FOURN1ER, Burgemeester. Beveren HeerTAHON.Gemeentesekretaris. Noordschoote Heer M. BAILLEUL, BIJKANTOREN Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Beveren, Leysele, Couckelaere, Ichteghem, Stavele, Alveringhem, Lichtervelde, Cortemark, Merckem. :ms: Als ik zefte^wist dat de heer Seewald ernstige planneti omtrent freule Hedwig koesterde, sprak haar moeder, zouden we dadelijk afreizen, want 't zou in dat geval ons niet baten, hier langer te vertoeven en we kunnen onzen tijd betet besteden. Terwijl moeder en dochter in eene kwade luim en met nijd in 't hart haar weg vervolg den en allerlei plannen maakten, bracht Leontine het kind bij de kindermeid terug. Ge ziet er niet naar uit dat u de wan deling goed bevallen is, juffrouw Werner? merkte de kindermeid aan. is de kleine mamselie onplezierig geweest? O, neen, volstrekt niet! antwoordde Leontine, Elfriedewas integendeel allerliefst. Misschien zie ik een weinig betrokken uit, omdat ik niet al te sterk van gestel ben. Leontine zag Hedwig weder, toen deze zich naar de eetzaal begaf, De freule was eenvoudig maar smaakvol gekleed en lachte haar in 't voorbijgaan vriendelijk toe. Leon tine merkte op hoe tevreden zij er uitzag en hoehaardonkereoogen van vreugde en innig genoegen schenen te tintelen. Ach, ware ik maar werkelijk dood! mompelde de beklagenswaardige Leontine. Ik ben toch slechts tot ongeluk geboren en zoo lang ik leef een hinderpaal tusschen die beiden en hun geluk. Dien dag scheen aan haar kwellingen geen einde te komen. Zij hoorde lachen en zingen. Nog laat werd naar Elfriede ge vraagd, en hoewei de kindermeid meende dat het voor de kleine tijd was om naar bed te gaan, kleedde zij haar zorgvuldig en bracht haar naar beneden. Ach, hoe bitter waren toen Leontines gedachten! Niemand bekommert zich om mij, zeide zij zuchtend; niemand herinnert zich mijner. I Is niet juist omdat zij mij dood wanen hun vreugde grooter? ik ben geheel vergeten. Mijn echtgenoot beminde mij niet toen ik aan zijne zijde leefde; nu hij me dood waant, denkt hij niet meer aan mij. Zijn hart be hoorde altijd een andere, en die andere zal weldra het geluk smaken, waarnaar ik te vergeefs gesmacht heb. Doch hoe dwaalde zij in de meening dat zij vergeten en niet bemind werd. Hoewel de toekomst haar geest aangenaam bezig hield, dacht Hedwig nog altijd aan haar en wenschte haar van ganscher harte in het le ven terug. En Bertram ging vaak voor hare beeltenis staan, beschouwde dan zuchtend haar lief, bekoorlijk en teeder gelaat en mompelde: Arme, goede Leoniine, ik weet hoe lief ge mij gehad hebt. XXVI. 't Was wonderlijk wat Leontine, die-vroe ger alleen uit tijdverdrijf 't een en ander had vervaardigd, met de naald kon uitvoerenzij was er zelve verwonderd over. Dagelijks kreeg zij iets anders onderhanden, en alles wat zij vervaardigde, was even netjes als kunstig en smaakvol. Zij scheen voor alles bekwaam en de kracht en volharding te heb ben verkregen, om ook het moeilijkste ten uitvoer te brengen. Op zekeren dag zat zij bij het venster in haar kamer druk te naaien aan een nieuw kleed voor de huishoudster, toen Hedwig met een uitdrukking van het innigste genoegen op 't gelaat binnenkwam. Juffrouw Werner, aldus begon zij, 'k zou gaarne een woordje met u willen spreken, als geer den tijd voor hebt. Ik ben gereed tot uw dienst, antwoord de Leontine met neergeslagen oogen, opdat Hedwig daarin niet zou lezen wat in haar hart omging. Ik heb u veel mede te deelen, ging Hed wig voort. In de allereerste plaats moet ik u zeggen dat ge door uw gedrag en bekwaam heid de achting en genegenheid van den heer Seewald hebt verworven. Hij laat u door mij een voorstel doen: hij wenscht namelijk dat gij altijd hij hem blijft, en wel gedeeltelijk in uwe tegenwoordige betrek king, gedeeltelijk om zijn dochtertje onder uw toezicht te nemen. De kindermeid, die nu met de zorg over haar kind is belast is wel is waar zeer goed voor haar, maar het kind heeft eene andere leiding noodig. De heer Seewald is zeer vriendelijk zei Leontine zacht. De voorwaarden zullen, zooals vanzelf spreekt, door hem of juffrouw Vogel nader metu besproken worden. Hij wenscht vooral dat ge aan liet moederlooze kind al uw zorg en genegenheid wijdt. Ik heb het kind hartelijk lief, zei Leontine. Ik ben er volkomen van overtuigd, an ders zou ik niet hier zijn, om u dit voorste1- tedoen, hernam Hedwig. Ik heb het kind oo"' hartelijk lief; haar moeder was mijn dier baarste vriendin. Gij, juffrouw Werner ge moet niet denken dat ik u vleien wil schijnt zoo edelaardig en beschaafd te zijn, dat ik vast geloof dat ge een goeden invloed op het kind zult hebben. Elfriede is nog veel te jong om een goevernante te hebbenzij zal dus het grootste gedeelte van den dag aan u overgelaten zijn. Wilt ge over haar waken zooals ge over u eigen kind zoudt waken, wanneer het nog in leven was? (Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1