Betrouuiin en vertrouwen bs rassen in Ben Hophandel sas ai den i Januari i». ZONDAG 12 JANUARI 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27° JAAR. Nr 2. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Uit de Oonlogsdagen IIBBE MODERNE LIEFDADIGHEID ALlE BUREELMEUBELEN VULPENNEN MELOTTE iBaBBBBBBBBBBBBBBffiflBaflUBBBBÉi Politiek Ch/enzieht Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: 35 fr. Congo: 35fr.j Andere landen40 fr.l TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. vmmsma Postabonnenten in Beigie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet san ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. jjAlle annoncen zijn vooraf te betalen jen moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF s Notarieela Verkoopingcm 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag, HET NIEUWE ECHTPAAR. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Marie-José van Belgie met Prins Umberto, Kroon prins van Italië, wiens Huwelijk te Rome werd ingezegend op Woensdag 8 Januari 1930. Zonder pralerij, doch in volle koninklijke waardigheid, liefderijk vergezeld van haar koninklijke ouders en van haar prinsenbroeders, omweven door de verknochtheid van 't Belgische volk, heeft onze prinses Marie-José, Vrijdag haar Huis en Land verlaten, om in t schoone en zonnige Italië ter bruiloft te gaan. Het Italiaansche volk heeft zijn erfprinses in geestdrift ontvangen, en we mogen ook wel veronderstellen dat het op deze echtverbintenis groote en heerlijke verwachtingen opbouwt. Tijdens de droeve oorlogstijden verbleef de Koninklijke Familie meestal in De Panne. In Wulveringhem-Vinchem was een school opgericht door de Koningin en 't was daar dat Prinses Marie-José hare Eere-Communie deed. Deze photo is een gedenkteeken van dien dag. Men ziet er Mgr De Brouwere, toen met de macht van Bisschop bekleed, in ge sprekke met de Koninklijke Familie en de Prinses in Eere Communie-gewaad. De geweldige barbaarsche oorlog 1914-'13, welke in schier alle deelen des lands ver woestte en vernielde al wat door jarenlangen arbeid was opgebouwd, ellende en armoede, bracht waai- welvaart en voorspoed heersch- ten, had ons volk tot in het diepste van hun hart getroffen. En nu in edeimoedigen offerzin, om het lot der ongelukkige oorlogsinvalieden te hel pen verzachten, worden de beurzen wijcl ge opend. Van schier alle zijden vloeien de giften toe. Als men dit alles gadeslaat, moet men wel tot de erkenning komen, dat er in ons volk edele gevoelens nog sluimeren. Edel en schoon was zeker de spontane wijze, waarop uit alle rangen en klassen van ons volk de reddende hand werd toe gestoken. De rijke gift van den welgezeten burger en het penningske van den werker voor het dagelijksch brood. Maar toch te midden van die heerlijke symphonic klonken ook valsche tonen op, die duidelijk wezen op de decadentie van den modernen mensch. De liefde is vindingrijk, maar de vindingen van veler liefdadigheid zijn geen liefde meer. Als een sterk sprekend voorbeeld van dit decadente verschijnsel trof mij de combi natie, dans, bals... en Poperinghe. Er werd gedanst voor de oorlogsinvalieden. De vleugeldeuren van Dancing Pschorr flapten open en dicht. Al meer liefdadigen betraden, het wisselend belichte parket... Paar op paar glijdt achter de lokkend tok kelende tonen van een fcx-trot aan. Glim lachend ondergaat men de roepende muziek, die nu vervlakt tot een zeepbelvlies, dan irrese, trillend, doch vol spanning. Het wordt donker. Een blauwe schijn glipt tusschen de dansenden door.De muziek wordt zwoel,houdt zich in, zingt op een driftig presto... Een lichtschicht verblindt even... een cirenegil cirkelt op den jazz-band: volslagen duister nis heerscht. Conmartellato dreunen de ban jo's, gierend stijgt en valt de muziek; het gebrandschilderde, in lood gevatte, glazen koepeldak, vlamt vaalkleurig beschenen in weerlicht. In temporubato gieren wervelwin den door de zaal; kreunende klanken staan op en struikelen weer. Krakend breken brioti- sche accoorden... De dansenden hijgen... Dan trekt de duisternis weer weg. De last der spanning wordt van de schouders der paar genomen, de muziek gaat in retraite. Gouden licht schijnt weer in het rond, op zijden en brocaten toiletten... Tot zoover een verslag van dezen dansavond die een van de velen is in onze stad in dienst van de... neen, het woord wil mij niet over de lippen. Want nu mag men dankbaar aanvaarden, de opbrengst van dezen avond voor de arme oorlogsinvalieden, het woord liefdadigheid, aan dit gedoe te verbinden, is de edele deugd al te veel onrecht aangedaan. Deze wijze van geld inzamelen, door middel van geraf fineerd zingenot, heeft niets en niets gemeen met het christelijk begrip van liefdadigheid, maar ook het louter-natuurlijk etiche begrip is hier geheel zoek. Speur naar een ander woord om dit ge doe te betitelen. Verkracht het edel, hoog begrip van lief dadigheid niet. P. J. De strijd is losgebroken. Het Vlaamsehe vraagstuk hangt scherp en onverbiddelijk boven de regeering, boven de meerderheid, boven de politieke partijen, boven geheel het land. Niemand ontsnapt er nog aan. En alles laat voorzien dat het hard tegen hard zal gaan. De regeering heeft het vraagstuk gesteld, tegen heug en meug, zonder geestdrift, zon der welwillendheid, noodgedwongen, omdat zij ervan overtuigd is dat de beroering die in 't land heerscht gevaarlijk kan worden. De regeeringsmeerderheid in het parle- leven? Zal ze in den strijd niet bezwijken en verdwijnen? De politieke partijen liggen met het mes op de keel. De strijd dreigt over te slaan tot in den schoot van elke partij. Het land staat overeind. De Vlaamsch- gezinden slaan kordaat, onwrikbaar op hun recht; de vlaamschhaters roeren hemel en aarde; de Walen vreezen; de geldmenschen verlangen dat het spook reeds voorbij was. Waar gaan we naartoe? Het is gevaarlijk te voorspellen. Dit weten we met zekerheid; de strijd zal hard zijn en lang duren. Het Vlaamsehe vraagstuk is gesteld in zijn geheel. Daar is geen ont komen meer mee gemoeid. Gent is slechts een inzet. Heel 't vraagstuk van het onder wijs, in al zijn takken en graden, moet er tusschen. En het gerecht en het bestuur en het leger. Daar is geen spraak meer van verdoezelen, van éviter les questions irri- tantes Met bloedend hart, heer Devèze, jawel, maar 't moet. Niemand is bij machte nog te zeggen: Tot hier en niet verder! Zeker, niet alles in één slag, in één bespre king, in één stemming, in één wet! Maar 't een na 't ander, zonder onderbreking, zonder verpoozing, zonder wapenstilstand, 't Kan op-en-af gaan; de strijd kan wel eens luwen; er kan wel een geen nieuws in 't westen n zijn; maar dat zal dienen om de posities te verbeteren, te versterken, om dekking te zoeken, om de voorraden aan te vullen. De strijd eindigt niet vooraleer het Vlaamsehe vraagstuk opgelost is. Dit wil zeggen: voor ons, Katholieke Vlamingen, vooraleer heel het Vlaamsehe land in heel zijn openbaar leven eentalig vlaamsch zij en beschikke over al zijn middelen ter vol ledige uitwerking' van al zijn rechten en krachten. Wélk zal de uitslag zijn? Wij wagen geen voorzeggingen. De par lementaire strijd is te rijk aan verrassin gen. Maar wij durven beslist te bevestigen dat de strijd doorgaat tot er een volkomen bevredigende beslissing gevallen is. De Kath. Vlamingen hebben den strijd opgedrongen. Van wijken of toegeven kan geen spraak zijn. Het parlement kp.n.^ dank aan het spel van het partijpolitieke'koor-j dendansen, hier of daar een deuk geven of iets af peuteren. Doch, evenals met de be stuurlijke taalwet van 21 en met de Nolfwet en met de legerwet, draagt dit in zich de kiem der mistevredenheid, der wanorde en der hervorming, met al de onrust en de herrie die daarmee gepaard gaan. Verminkte oplossingen zijn gevaarlijk, en dit moet men thans beseffen in de Wetstraat. De regeering en de politieke partijen moeten er zich van bewust zijn dat elke oplossing van om het even welk onderdeel van het Vlaamsehe vraagstuk, zoo zij niet zuiver Vlaamsch is, d.w.z. zoo zij niet steunt op het princiep der eentaligheid van Vlaande ren, noodzakelijkerwijze het spook der on rust en der tweedracht weer oproept. Daarom juist hebben wij betrouwen en vertrouwen. Het Viaamsche vraagstuk be- heerscht thans de politiek. Geen regeerings- man, geen politiek leider kan nog ontsnap pen aan die macht. Dit is sedert lang de bezieling en de tak- tiek geweest onzer Kath. VI. voormannen. In 19, in 21, in 23, in 28 hebben zij met alle macht gestreden om het beginsel der een taligheid erdoor te halen; toen werden ze overmand. Thans voor de Gentsche Hooge- school en voor al de hervormingen die spoe dig moeten volgen, wordt het beginsel der eentaligheid scherper dan ooit gesteld. Wij hebben vertrouwen in onze voormannen. Neen, zij doen niet aan verschalkingspolitiek. Zij zijn geen handlangers van de vijanden van Vlaanderen. Zij werken met al de mid delen die hun geboden worden door de tak- tiek en door den parlementairen strijd, om aan Vlaanderen zijn volle recht te bezorgen. Zij kunnen niet altijd slagen; zij kunnen niet steeds door een stormloop de positie onmiddellijk en rechtstreeks overrompelen; zij moeten wel eens met voorzichtigheid en langs omwegen oprukken. Maar ze doen in ieder geval meer en beter dan wachten en grinniken. Er wordt wel gezegd en geschreven: 't Is onder de slagen der nationalistische zweep. Dat is onzin! Die zoogezegde zweep is een kermiskletsje met een fluitje aan den steel. Dat helpt tot niets. Indien thans het vraag stuk zoo scherp gesteld is; indien de strijd thans over de voorlijnen oprukt, dan is dit het logisch en onweerstaanbaar gevolg van wat onze voormannen tot hiertoe hebben opgeleverd. Daar zijn Vlamingen die thans niets meer over hebben dan verbittering, scepticisme, grijnslachen, en voorspelling van nederlagen en capitulaties. Gemakkelijke maar verderfelijke taktiek! Met zulke zweep leidt men den wagen niet verder op. Wij hebben vertrouwen in onze voorman nen. Niet het vertrouwen dat indoezelt en te slapen legt binst den slag. Ook niet een wan trouwend vertrouwen, dat steeds gemelijk en voorwaardelijk is. Maar het vertrouwen dat waakzaamheid en tucht versmelt tot geest driftige offervaardigheid en volgzaamheid. De Kath. VI. Landsbond heeft zijn pro gramma duidelijk opgesteld en voorgehou den. De wettelijke en parlementaire verwe zenlijking van dit programma vertrouwt hij toe aan de Kath. Viaamsche voormannen. Hij heeft het betrouwen dat dit programma alle politieke en parlementaire toeval ghe- den overvleugelt. Maar hij wil art pre: .ani ma dienen met dezelfde toewijding en eer lijkheid en offervaardigheid als deze die hij eischt van de Viaamsche voormannen. En precies daarom is hij zeker van een spoedige en definitieve Viaamsche overwinning. IBBBBBBaBBBSSflBSBRBSSlSISSjSSgBSSB Bij ons te verkrijgen. 1. - Voor de HOP, DIE IN BELGIE BLIJ VEN GAAT, moet de handelaar op zijn aan- koopbordereelen den zegel der forfaitaire overdrachttaks plakken, die nu 2 PER HON DERD bedraagt in plaats van 3 per honderd. Daarmeê moet er verder geen overdrachttaks meer gerekend worden, wanneer de balen hop aan andere handelaars of aan brouwers overgezet worden. In ons nummer van 4 Januari was er eene fout geslopeni& jqJUêtj .vaa. L per honderd loiTartSjjV'hïks. 2. - Voor de hop, welke binnen de drié maanden kan uitgevoerd worden naar een vreemd land, moet de handelaar geen uit- voertaks, noch geen forfaitaire taks meer betalen bij den aankoop. Maar op de aankoopbordereelen moet hij een zegel van factuurtaks van 2 per duizend plakken. Voor het gewas 1929 kan die vermindering van het zegelrecht niet veel meer baten. Maar voor het toekomende gewas kan die afschaffing van den uitvoertaks wel geza menlijk een aanzienlijk bedrag bereiken. Nochtans zijn er eenige formaliteiten ver- eischt, volgens den ministerieelen brief, die aan het Hopverbond van Poperinghe en aan de Scheidskamer van Hophandelaars van Brussel gezonden werd, dank aan de tus- schenkomst van Mijnheer den Volksverte genwoordiger Dr Brutsaert. Ten bate van de hophandelaars en hop- commissionarissen, en van de hopboeren der streek, drukken wij geheel den ministerieelen brief, d. d. 31 December 1929. MINISTERIE VAN FINANCIEN Beheer der Registratie en Domeinen. De Minister van Financien heeft besloten, bij toepassing van artikel 23, 2", van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes, de in het land gevestigde uitvoerders te machtigen, met ingang van 1" Januari 1930, de hop die hun vooraf uit den vreemde besteld wordt in te koopen of zich in Belgie te doen leveren tegen betaling eener taxe van 2 per duizend. De machtiging die voorafgaat, waarvan het voordeel zal onttrokken worden aan ieder handelaar die er misbruik van maakt, is ondergeschikt aan de dubbele voorwaarde: a) dat de koopwaren, waarvan gewag, in de magazijnen van den uitvoerder geene andere behandeling ondergaan dan het nazicht of een verandering van verpakking; b> dat de formaliteiten voorgeschreven bij artikels 20, 22 en 26 der algemeene verorde ning op de met het zegel gelijkgestelde ta- r.es',waarvan hierna tekst, aangepast bij uwen handel, stipt nageleefd worden: ARTIKEL 20. De bordereelen van aan koop (welke de kooper gehouden is af te leveren aan den verkooper, luidens artikel 3 van de algemeene verordening, voor de bij de voortbrengers gedane aankoopen), vrij gesteld van overdrachtstaxe onder begunsti ging van de onderhavige beslissing, evenals het factuurboek voor uitgaande facturen, be- hooren de oorzaken der vrijstelling te ver melden en te voldoen aan de vereischten vervat in artikel 22. ARTIKEL 22. 1° - De uitvoerder houdt een register waarin hij de orders uit den vreemde inschrijft en specifieert naarmate hij ze aanvaardt. Het inschrijven geschiedt zonder wit noch interlinie en volgens eene ononderbroken nummerreeks; 2" - Op het bordereel van aankoop uitge reikt aan zijn leveraar, getuigt de uitvoerder onder zijne handteekening dat de koopwaar bestemd is tot den uitvoer; hij duidt erop het nummer aan waaronder de bestelling uit het buitenland ingeschreven is in bedoeld register; 3° - In het factuurboek voor inkomende facturen van den uitvoerder, wordt hetzelfde ingeschreven met de melding Uitvoer 4" - De uitvoerder moet een register hou den, dat voldoet aan de vereischten van artikel 28 der samengeordende wetten, be stemd, eenerzijds, tot het inschrijven van alle met het oog op uitvoer ontvangene koop waren in geheele of gedeeltelijke vrijstelling der overdrachtstaxe, met verwijzing naar de aankoopfacturen, en, anderzijds, tot het in schrijven van de uitgevoerde koopwaren en van den datum van uitvoer met verwijzing naar het uitgangsfactuurboek. Dit register geeft het inschrijvingsnummer weer van het ordersregister en dient derwijze gehouden te worden dat het duidelijk de overeenstem ming laat uitschijnen tusschen ingekomene en uitgegane koopwaren, onder het dubbele opzicht van hoeveelheid en soort; 5" - De koopwaren dienen uitgevoerd in de drie maanden te rekenen van hunne leve ring aan den uitvoerder. In geval van over macht of bij uitzonderlijke gelegenheid kan deze termijn verlengd worden door den be stuurder der registratie en domeinen in wiens gebied de uitvoerder gevestigd is. Wordt de koopwaar nie uitgevoerd na ver- strijking van bedeelden termijn of bekomt zij eene andere bestemming dan uitvoer, dan dient de overdrachtstaxe, onder straffe van de boete opgelegd bij artikel 42, 1°, der samengeordende wetten, gekweten te worden door de zorgen van den aankooper binnen de vijf dagen te rekenen hetzij van het ver strijken van hoogerbeoogden termijn, hetzij van de nieuwe bestemming gegeven aan de koopwaar, door het aanbrengen en onbruik- baarmaken van heel het. zegel op zijne aan koopfactuur. ARTIKEL 26. De vrijstelling der over drachtstaxe is niet alleen ondergeschikt aan het stipte naleven der hoogervoorgeschrevene formaliteiten, maar insgelijks aan de voor waarde dat de uitvoer vastgesteld weze door eene aangifte van vrijen uitvoer behoorlijk geldig gemaakt door den bevoegden beambte van het tolbeheer, door het duplicaat van het cognossement of van den vrachtbrief of 'door alle andere bewijskrachtige bescheiden. De tusschenpersonen, waaraan de uitvoer toevertrouwd werd, zijn gehouden, op elk aanzoek van het beheer, alle in hun bezit zijnde bescheiden die den uitvoer bewijzen mede te deelen. De voortbrengers zijn ontheven van elke verantwoordelijkheid indien het hun over gemaakte borden van aankoop regelmatig is in den vorm en geen grondgebrek behelst te hunner kennis of dat zij bij machte zou den zijn vast te stellen. De vrijstelling der overdrachtstaxe voor zien door den onderhavigen dienstbrief is slechts verworven voor den aankoop gedaan door den uitvoerder, 't is te zeggen door den handelaar die de koopwaar rechtstreeks in het buitenland levert of aan deze levering deelneemt in de voorwaarden voorzien bij artikel 23, 1", van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes. Ze is niet van toe passing op de voorgaande overdrachten. Dientegevolge, indien er tusschen den voortbrenger der koopwaar en den uitvoer der een tusschenhandelaar optreedt, is de overdrachtstaxe verschuldigd in de betrek- tusschenhandelaar, zelfs in<jïen eeistgt- noemde de koopwaar rechtstreeks aan den uitvoerder-kalant van den tweede leveren zou. BBBBBBBBBBBBBIISBBBESBBBBISBg Koop niet den eerste den beste b Ontroomer. Indien gij uwe belangen lief lïebt, verlangt den öntroorner S met ver- laagden melkbak draaien de op eene spil. Ont-oomers MELOTTE, N. V. BEMIC0UHT BUITENLANDSCH NATIONALISME. Geheel de wereld door bestatigt men eene opflakkering van Nationalisme. De oorlog heeft daartoe veel bijgedragen. Het valt er niet aan te twijfelen, als wij in den loop der eerstkomende jaren groote veranderingen zullen zien gebeuren aan de wereldkaart, dat het Nationalisme daar de oorzaak van zal zijn. Alie landen die vreemde bezittingen heb ben gevoelen daar nu reeds den weerbots van. Maar het is juist Engeland, omdat het meest uitheemsche landen bezit, dat door het Nationalisme ook het meest in moeilijkheden gebracht wordt. China ging in den laatsten tijd aan het roeren. Zoolang de Chineezen tegen elkander vochten konden de vreemdelingen vasten voet houden in China. Van zoohaast de Chi neezen overeenkomen zullen zij zelf meester willen zijn in hun land. Het pogen tot het opzeggen der ongelijke verdragen is daar reeds een begin van. Alle landen die een voet in huis hebben in China zullen daarbij lijden, maar Engeland wel het meest. In Palestina, waar Engeland als koloniaal mandaathouder de leiding der zaken in han den heeft, werd door Engeland het Sionisme ingebracht. De Arabische bevolking komt driftig in verzet en wanneer Engeland zal tusschen komen in de ruzie Araben-Joden zoo loopt het gevaar zelf den duw te krijgen. In Egypte gaat het al niet veel beter. Ten gevolge eener geweldige beroering werd En geland gedwongen de Britische bezettings troepen terug te roepen. Zoo moet Engeland het^ilitair toezicht op een der grootste ver keerswegen van de wereld, het Suez-kanaal, grootendeels prijsgeven. Bij de laatste ver kiezing in Egypte behaalden de Nationalis ten er bijna al de zetels. In Engelsch-Indië heeft de Engelsche re geering het hoofd te bieden aan de algemee ne opgewondenheid der Hindou's. Deze eischen zelfbestuur en zelfs volstrekte onaf hankelijkheid. Mac Donald heeft Indië een Dominiom Statutaangeboden. Daardoor zou Indië op den rang van Canada en Australië geplaatst zijn. Maar het Al-Indisch Kongres van Lahore verwerpt dat aanbod en blijft onafhankelijkheid eischen. En wat kan Engeland aanvangen tegen den ijzeren wil van een volk van vierhonderd miilioen zielen? Engeland loopt gevaar Indië, de schoonste 'parel van zijn rijk, te verliezen. Zooals men ziet het nieuwe jaar 1930 be looft niet al te rooskleurig te zijn voor Enge land. En eens dat de nationalistische driften der vreemde volkeren in volle werking ko men. God alleen weet waar dit zou kunnen eindigen en welke de gevolgen daarvan zou den kunnen zijn voor de vrede in Europa. DE TWEEDE CONFERENTIE VAN DEN HAAG. Vrijdag werd de tweede Haagsche Confe rentie op het Binnenhof in 's Gravenhage onder voorzitterschap van M. Jaspar plech tig geopend. Achttien landen waren op deze vergadering vertegenwoordigd. Alle afgevaardigden waren op hun post en de groote Europeesche, Ja- paneesche en Amerikaansche nieuwsbladen hadden hun bijzondere berichtgevers ge zonden. Nevens het nauwkeurig uitwerken der Her stelregeling en van het Youngplan dienen er door de Conferentie vele kwesties besproken en geregeld te worden. Vermelden wij onder meer deze van den zetel en de statuten der internationale her- stelbank, het Duitsch-Amerikaansch akkoord van 23 December 1929, de kwestie der Ooste lijke herstellingen waarbij Hongarije, Tsje- cho-Slowakije, Servië, Roemanie en Bulga rije betrokken zijn. Misschien zullen de Duitschers de mogelijkheid aanroeren van een herziening van het Youngplan. Ze vree- zen echter alles te verliezen met te veel te willen. De geallieerde landen zijn besloten alle pogingen te doen om tot een bestendige en blijvende regeling van de oorlogsschulden te komen. Na de verschillende diplomatieke besprekingen van den laatsten tijd, toonen de personen die aan de Conferentie deelne men zich vrij optimist. Mochten zij in hun poging gelukken. PARLEMENTAIRE RUST. Onze Kamer- en Senaatheeren hadden eene rust van zeven maanden genoten na het zeer vermoeiend werk zich zelf te doen verkiezen. Ze zijn met iever aan het werk gegaan met begin November. Ze kwamen echter spoedig tot een gedwongen werkloos heid van veertien dagen, dank aan de come- die welke de Liberalen, in het belang van het land, gespeeld hebben. Om toch maar met iets te kunnen gedaan maken heeft het Parlement eene week lan- ._-W- -1- 4.» i, moest, dat is af. De begrooting van 's Lands Middelen is gestemd. De wet op de Leger - kontigenten ook. De Regeering beschikt over de voorloopige twaalfden om de noodige uit gaven te verzekeren. In één week hebben wij eene nieuwe huishuurwet gekregen. In gewone omstandigheden zou men een week of drie aan dat been geknaagd hebben. Dat wil echter nog niet zeggen dat de wet daar om slechter is. De Parlementairen zoowel vafi Kamer als Senaat hebben zich ferm ingespannen om hunne wedde sterk te verbeteren. Na zulke krachtinspanning moest natuurlijk een veer tien dagen rust volgen. Dat is nagenoeg alles wat tot nu toe ge daan werd. Veel is het zekerlijk niet. Als de Kiezers nu geen al te groot gedacht hebben van het parlementaire werk, men mag toch zeker zeggen dat het de schuld is van de parlementairen zelf. IIET DAVIDSFONDS IN 1929. 1929 was voor het Davidsfonds het vierde van zijn reeks triomfantelijke jaren. Het had een ledenaanwinst van 9.275. Thans zijn er 56 duizend Davidsfondsers verdeeld onder 307 afdeelingen. West-Vlaanderen telt 67 af- deelingen met 9.702 leden. De 6 afdeelingen in het büitenland tellen 267 leden. De 5 boeken van het Davidsfonds werden op een totaal van 274,645 aan den man gebracht. Deze boekenreöks, aan een spotprijs verkregen, verwierven een alge- meenen bijval. In 1929 werd begonnen met de uitgaaf eener reeks Keurboeken van hoogstaand in tellectueel gehalte. Er werden 5.883 exempla ren verkocht. In 1930 zal de kinderreeks van het Davids fonds tot stand komen. Moch ze inslaan zooals de Keurboeken. Dat al deze boeken met zoo'n bijval ont haald worden, mag de mismoedigden in den Vlaamschen kultuurstrijd niet weinig op beuren. Het Davidsfonds heeft nu zijn eigen secre tariaat betrokken te Leuven. Daar zal het vrijer kunnen ademhalen, om zich nog beter te ontwikkelen. Door de N. V. Radio werd het verzocht zich te gelasten met het secretariaat van den Katholieken Vlaamschen Radio-omroep. Het heeft zich dit aangetrokken. Hoe het zich van de aanvaarde taak kwijt, daarover kun nen de luistervinken over 't algemeen en de abonnenten op De Viaamsche Radipgids in het bijzonder oordeelen. Wij wenschen niets beters dan dat 1930 voor het Davidsfonds, als Katholieke Viaam sche kuituurorganisatie, een wonderjaar weze van bloei en van vooruitgang. VERSCHIL TUSSCHEN KAMER EN SENAAT. Het is onvermijdelijk dat er soms verschil van meening en opvatting bestaat tusschen Kamer en Senaat. Dit zagen wij verledene week met de nieuwe huishuurwet, die ver zonden werd van den Senaat naar de Kamer, om wederom in den Senaat in de plooien gezet te rijn. Er bestaat ook verschil van gedachten bij Kamer- en Senaatheeren eener zelfde poli tieke groep, en dat zou best mogelijk verme den worden. Zoo stemden de vier aanwezige VI. Nationalisten tegen de begrooting der Dotatiën. In den Senaat keurden de VI. Na tionalisten ze goed. Bij de bespreking der huishuurwet stelde de VI. Nationalist De Beuckelaere voor de grondbelasting op de huurders te leggen. In den Senaat hebben de VI. Nat. dat niet gedaan. De socialistische Senatoren hebben ver anderingen voorgesteld aan de huishuurwet, die door de socialistische Kamerleden niet werden overgenomen. Van een anderen kant stelden socialistische Kamerleden verande ringen voor, onder andere de bevoorrechting der kroostrijke families en de ouderlingen waarover de socialistische Senators niet had den gesproken. De Katholieke noch de Liberale partijen zijn daar ook niet vrij van. In het algemeen waren de coservatieve leden van Kamer en Senaat tegen de verlenging der huishuurwet en de meer democratische leden ervan waren tegen het terugkeeren tot het gewoon regiem. STALLENPRIJSKAMPEN. Het Ministerie van Landbouw heeft beslo ten Stallenprijskampen terug in te rich ten. Zij hebben hoofdzakelijk ten doel, te doen komen tot eene verbetering der loka len uit oogpunt van gezonde inrichting en van besrtijding der besmettelijke ziëkten. De punten, die bij de beoordeeling vooral zullen in aanmerking komen zijn: de be hoorlijke plaatsruimte per dier, de dagver lichting, de verluchting, de voeding, de vergemakkelijking van het werk tot inspan ning van arbeidskrachten en de goede bewa ring van mest en gier. Behalve geldprijzen zullen er diploma's en medailles te winnen zijn. Dat de landbouwers nu toch eens mochten inzien dat bij hen niet alles in de beste orde is! Als men weet en verneemt hoe de hofste den en stallen in de andere landen, als De nemarken en Duitschland, zijn dan moet men toch inzien dat er hier, vooral op gebied van gemak van werk en van gezondheid, nog veel te verbeteren is. AMITIES FLAMANDES. Men weet dat sommige steden van Vlaan deren de groote eer en het geluk hebben een groep Amitiés Franqaiseste mogen her bergen. Dat deze groepen volstrekt geen re den van bestaan hebben en echt onvader- landsch werk verrichten moet zeker niet meer bewezen worden. Zij staan regelrecht tegen de rechtvaardige wenschen der stambewuste Vlamingen en doen hun land nadeel aan door de liefde tot een vreemd land aan te moedigen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1