Waalsche grieven en andere WEEKBLAP 35 CENTIEMEN ZONDAG 19 JANUARI 1930 j Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570 ALLE BUREELMEUBELEN VULPENNEN Bij ons te verkrijgen, flBSaSBHBHSaHSasaHR^BSSêSSSHSSSV Diekebusehvijver Politiek Overzieht EENIGE BERICHTEN. 27e JAAR. N 3. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieels Verknopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: 35 fr. Congo: 35 fr. Andere landen40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching: 4 fr. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voo: antwoord bij zijn schrijven te voegen. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. «onna ontstaan van oorlogen tusschen hunne onder scheidene landen. Deze vergaderingen zouden plaats hebben daar waar't meest bloed heeft gevloeid: aan de chemin des Dames of vóór Verdun. Die vrede pogingen moeten wij van harte toejuichen. Zij kunnen maar veei goed doen aan de vrede-gedachte. Hier echter mogen wij wel zeggen dat de Vlamingen, in zake verbroedering, vóór zijn geweest. Verleden jaar echter ging de dooden- hulde te Diksmude gepaard met eene vrede- verbroedering. Op dien dag werden kronen l gelegd op de graven onzer gewezen vijanden en waren alle strijdenden, vrienden en vijan den, op den Vlaamschen DoodenakkW të Diksmude vertegenwoordigd. Woningnood. De heer Heyinan, minister van Nijverheid en Arbeid, heeft voor de christene arbeiders uit Brussel een lezing gehouden over het woningvraagstuk. Behalve de maatregelen, die reeds gekend zijn met het oog op de be strijding van den woningnood, en liet wegrui men van de krotten, heeft de min ster mede gedeeld, dat een Koninklijk Besluit onder teekend werd, waardoor voortaan de pre mies, die verleend worden voor het bouwen of koopen van een woning ook zullen toegestaan worden voor het koopen van een appartement. Anderzijds zal het den koopers of bouwers ook mogelijk gemaakt worden, den prijs van het huis of het appartement op crediet af te betalen en ten slotte zal de maximum-prijs van een woning, voor dewelke een premie uitbetaald wordt, in de groote centra gebracht worden op 85.000 fr. tegen 65.000 fr. tot nog toe." Een doeltreffende maatregel voorwaar, waarvoorde geringe man vooral den minister van Nijverheid en Arbeid dankbaar zijn zal. Schrikwekkende vooruitzichten. Het liberaal orgaan L'Etoile Beige spreekt zijn misprijzen uit voor de uitgaven door de Regeering ten bate van de sociale wetten in 't vooruitzicht gesteld. Wat hardvochtig ding toch, het liberalisme! Hier is er kwestie ouden van dagen een be hoorlijk pensioen te verleenen, families met vele kinderen uit den greep van d'armoede bevrijd te houden, de moeders behulpzaam te wezen bij de geboorte van een kind, de wedu wen en de weezen niet in d'eilende te laten voortstrompelen, de zieken en kranken in al hun noodwendigheden bij te staan, de gezond- heidsvoorwaarden te verhoogen om de bevol king tegen de vele kwalen doelmatig te be schermen aan de werklieden een behoorlijke woongelegenheid te bezorgen, de kroostrijke gezinnen niet uitgesloten, de werklieden en dë bedienden van den Staat en bijgevolg ook deze van de spoorwegdiensten, van de provin cies en van de gemeentebesturen. En dat zou niet mogen zijn, volgens 't libe raal geschreeuw Wij antwoorden dat moet, eerst en vooral en boven alles Groote bijeenkomsten. De groote bazen zitten nog altijd in Den Haag ten einde de betalingen die vloeien uit den oorlog nu voor goed te regelen. Hun gedacht is goed, kwestie van overeenkomen. En als er te betalen valt gaat dat gewoonlijk niet ai te best. Duitschland moet betalen aan de landen die den oorlog wonnen. Vóór twee jaar was een betalingsplan opgemaakt door een Amerikaan Dawes. Duitschland vond echter geen middel om aan de vereischten van het Dawes-plan te voldoen. Er werd een nieuw plan uitgevonden door Young. Alzoo spreekt men van het Young-plan. Met Augustus laatst was het daarover te doen, Men wilde vaststellen hoeveel ieder land in de eerst volgende jaren zou trekken, 't Was dan dat de Engelsman Snouden met de vuist op tafel sloeg en zei dat Engeland ook ne keer geld verlangde. Italië moest een deel van 't zijne laten vallen. Om de Duitschers te bewilligen gereeder te betalen, werd hun beloofd dat de bezetting tegen den zomer 1931 geheel ten einde zou zijn. En zoo komt het dat onze soldaten en de Engelschen reeds weg zijn uit Duitschland en dat de Franschen stilaan wegtrekken. Nu zijn ze nogeens in Den Haag aan het cijferen. Voigens de bladen melden gaat men goed vooruit. Wat ze ditmaal gevonden hebben is, dat het beter gaat te onderhandelen tusschen fles- schen en glazen dan in plechtige vergaderin gen. Wij wenschen die Heeren in alle geval goeden appetijt. Als hun maag goed voldaan is zullen ze misschien ook gemakkelijker hun geldappetijt stillen. Dat is de eerste bijeenkomst van 't jaar. Andere volgen, zoo zal binnen korte dagen te Londen eene vergadering plaats hebben waar op men de ontwapening op zee zal bespreken en dan komt de Volkenbond weer te saam te Genêve. Laten we niet te veel verwachten, maar we kunnen toch het beste verhopen. Onze Vorsten naar Egypte. De Koning en de Koningin zijn zinnens het bezoek dat Koning Fouad van Egypte hun bracht te beantwoorden. Zoo er zich niets in den weg stelt zal dit bezoek plaats hebben, de eerste dagen der maand Maart. GUI DO. Een paar jaar geleden de beurswaarden van alle kleur en geur deden een march naar omhoog die nooit scheen te zullen eindigen. Arm en rijk, burger en arbeider, allen waren bezeten door den waanzin der speculatie. Elkeen wilde rijk worden zonder dat dees welvaart het gevolg zou zijn van rcchtmati- gen arbeid. De krantenhuizen vooral in de groote ste den, werden, op het uur dat beursgazetten verschenen, letterlijk overrompeld niet ai- leen door de gewone parasieten der maat schappij, maar ook door de trammenschen, de kindermeiden, den geringen man. Wij hebben toen onze lezers gewaarschuwd tegen deze speculatieve verrichtingen, wij hebben hun gezegd dat vele der opgehemelde en omhoog gejaagde waarden op drijfzand ge bouwd waren en dat de feestroes zou gevolgd worden door een vreeselijk ontwaken. De ommekeer is gekomen, het rad van Vrouwe Portuna heeft gedraaid. De menschen hebben gehoopt dat de inzinking van voor- bi jgaandeii aard zou geweest zijn, dat de dans naar omhoog hun nog plezierige dagen zou doen beleven. Doch de waarden zijn blij ven dalen. De reden hiervan kunnen ons niet schelen; wij hebben nooit het minste respect gehad voor de sjacheraars in den Tempel. Verleden week zijn er op de beurs van Ncw-York en, bij terugslag, op onze markten, fabelachtige fortuinen verloren. Menschen die 's morgens nog gevierd wer den als mammons of goudkoningen, waren 's avonds hopeloos geruineerd, waarden die solied waren als graniet, zoogenaamde goud waarden verloren de helft hunner punten. Wisselkantoren welke van vader op zoon alle stormen hadden getrotseerd en het vertrou wen genoten van tienduizenden, moesten hunnen betalingen staken. Wij herhalen aan onze menschen: Pas op! Handen af! Pas op voor 't speculeeren op' termijn! Voorzichtig zijn uw geld te steken in speculatieve waarden! Mooipraaters, menschen met lederen tasschen onder den arm, gewichtig doende parasieten loopen het land af om de goedgeloovige gemeente papie ren vodden in de hand te duwen. Goede lie den laat u niet beet nemen! Of ze Fransch of Vlaamsch spreken, leidt ze aan de deur! Hoe vuriger hun pleidooi, hoe schitterender hun cijfers; hoe aanzienlijker hun commis sieloon, hoe slechter de aanbevolen waarde, hoe grooter het bedrog. Robrecht van Bethune, graaf van Vlaan deren, gaf bij akt van 23 Juli 1320 vergun ning aan de Yperlingen tot het graven van een vijver, op de KEMMELtusschen Vlamertinghe, Dickebusch en Voormezeele, onder verscheidene Heerlijkheden. Hij stond hen toe de noodige gronden te onteigenen, mits betaling van een recht- veerdigen en redelijken prijs en behoudens de rechten en de heerschappij van den graaf en anderen (IA). Onder de verkoopers van jonden treft men aan: De Proost van St Maartenskerk van Yper; Jan van Voormezeele; Herbert, deken van St Pieterskerk van Rijsel en an deren. Herbert, deken van St Pieterskerk van Rijsel, heeft bij akt van 1 Mei 1323, in zijn naam en in naam van 't Kapittel, verkocht aan de Schepenen der stad Yper vier en twintig gemeten en half en zestig roeden en half land gelegen te Vlamertinghe, om in een vijver herschapen te worden. Deze ver koop had plaats mits eene jaarlijksche rente van zeventien stuivers parisis, betaalbaar met Kerstdag en op voorwaarde dat het Kapittel op deze gronden zijne wereldlijke rechtsmacht en 't heffen van den tiende blijft behouden voor 't geval deze gronden opnieuw beschikbaar voor den landbouw zouden gemaakt worden (1B>. Deze vijver werd gegraven ten jare 1321 (2). Hij is gelegen aan den voet van den Kem- melberg en op ongeveer 4700 meters ten Zuid-Westen van Yper en heeft eene opper vlakte van 42 hectaren 75 aren (3). Hij ontvangt de regenwaters van den Kem- melberg en omliggende bronnen en is be stemd, te zamen met Zillebekevijver, tot het voorzien van drinkbaar water aan de inwo ners van Yper. Ook kon men met het water uit Dickebuschvijver de BELLEVLOED veroorzaken, 1.1. z. eene zekere oppervlakte grond onder water zetten, dicht bij de stad Yper, tusschen de Rijselsteenweg en de Belle steenweg gelegen. Insgelijks dient dit water tot het bevoorraden van den BOTERPLAS en de «MAJOORGRACHT., te Yper (4). Het overtollig water van Dickebuschvijver wordt afgevoerd in de VIJVERBEEK, welke uitmondt in den BOTERPLAS te Yper. Tot het graven van dezen vijver werden 51 gemeten grond ingenomen van de Heer lijkheid van den Crommenelst (5). Deze Heerlijkheid, met eigen bestuur, werd onder de Fransche Revolutie afgeschaft en bij de gemeente Vlamertinghe gevoegd. Korts na den ooriog 1914-1918 deed de stad Yper een waterkasteel bouwen op de grens van Vlamertinghe, in 't park van 't kasteel van den Crommenelst (dit kas teeltje werd tijdens den oorlog vernield) en eene pompstatle werd opgericht langs de Vijverdreef, dicht bij den vijver, insgelijks op Vlamertinghe's grondgebied. Het VIJVERHUIS is Dickebusch voor de wet en Vlamertinghe voor de kerk (6). REMY DUFLOU. Onlangs deelde het ministerie van Binnen- landsche Zaken mede aan de bladen dat een aantal ondernemingen, gaande van honderd duizend tot vijf miljoen frank, voor uit te voeren werken aan de rijksbanen, werden goedgekeurd. Het bericht gaf volgende cijfers: In Antwerpen 15 In Brabant 15 In Oost-Vlaanderen 17 In West-Vlaanderen 23 In Limburg 10 In de Waalsche gewesten 12 In het geheel 192 ondernemingen. «Slechts 12 voor Wallonië.» Ongelooflijk! De Waalsche bladen waren het eens om te beweren dat zulke bevoordeeliging van 't Vlaamsche land, en zulke schreeuwende onrechtvaardigheid tegenover Wallonië slechts noodlottige gevolgen kan hebben voor de eenheid van Belgie. Monsieur Fernand Pavard, Président des Sociétés Wal- lonnes de Bruxelles, in een .onderhoud met den berichtgever van La Dernière Heure (30-10-29) over al het onrecht dat de Walen wordt aangedaan verklaarde dan ookLes Wallons réclament une égalité de fait entre la Flandre et la Wallonië, notamment en ce qui coneerne les grands travaux. II existe actuellement un désequilibre mani- feste et il n'est pas fait pour calmer les esprits ni ramener la sérénité dans l'atmos- phère du pays. Zelfs de neutrale Soir, schreefdat die ..houding van de regeering tegenover de Waalsche provincies onaangenaam begon te worden, en dat de Waalsche besturen en industrieelen begonnen te morren- Achteraf bleek echter dat er een kleine vergissing' in 't spel was. Inderdaad aan het cijfer voor Wallonië ontbrak een 1, het moest zijn 112 in plaats van 12. Luik alleen komt in de uitvoerige lijst voor, naar het schijnt, met 49 aanbestedingen, ter wijl heel het Vlaamsche land er met een 70-tal bedeeld wordt. We hebben uit de Soirnog niet verno men of de Vlaamsche besturen en indus trieelen zouden hebben gemord! De bevolking van Belgie. Volgens de statistiek door Binnenlandsche Zaken gepubliceerd was de bevolking van Belgie op 1 Januari 1929: Brabant 1.561.684 1.561.684 Antwerpen 1.158.752 West-Vlaanderen 880.900 Oost-Vlaanderen 1.134.291 Limburg 358.453 3.532.396 Henegouwen 1.252.702 Luik 962.664 Namen 353.363 Luxemburg 222.749 2.791.478 Koop niet den eerste den beste Ontroomer. Indien gij uwe belangen lief hebt, verlangt den Qritroomer IA. - Inventaire analytique et chronolo- gique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, par Diege- rick, 1853, tome I, bladz. 272, nummer 54.5. 1 B. - Idem, bladz. 293, nummer 367. 2. - Comptes de la ville d'Ypres de 1267 a 1329 par Des Marez et De Sagher, 1913, tome II, bladz. 212, enz. 3. - Histoire Militaire de la ville d'Ypres par Vereecke, 1858, bladz. 142. 4. - Notice sur la place d'Ypres et son démantèlement (1830-1858) par Alphonse Vanden Peereboom, 1858, bladz. 76. 5. - Archieven van Vlamertinghe: Reke ning Crommenelst, 1797, tweede capittel van ontvangst. 6. - Nog drie gelijkaardige gevallen treft men aan, te weten: de hofsteden van Con stant Deroo, Theophiel Huyghe en Cyriel Gontier;in het tegenovergesteld geval zijn de hofsteden van Emiel Vermeersch en Jerome Lemiegre, welke Vlamertinghe zijn voor de wet en Dickebusch voor de kerk. Op 't grondgebied van Yper, nabij de Augustij nenstraat, stonden er vóór den oorlog 1914- 1918 twee werkmanswoonsten, welke ook voor de kerkelijke diensten onder Vlamertinghe gerekend waren. Aan alwie nu een abonnement neemt, zul len op aanvraag de reeds verschenen num mers gezonden worden van ons nieuw men gelwerk Ware Liefde Abonnenten die hun blad niet of niet regelmatig ontvangen, worden vriencielijk verzocht dit ons of hun briefdrager kenbaar te maken. We zullen seffens het noodige doen om de zaak in orde te brengen. - Nieuwjaar brengt door overlast steeds eenige verwar ring bij, waarvoor wij onze verontschuldigin gen aanbieden. Aan onze Abonnenten van Frankrijk laten we weten dat alle abonnementen voor Frankrijk bestemd, ieder week den Vrijdag avond voor 5 uur in de post zijn. Komt hier of daar een nummer met wat verachtering toe, wij kunnen er volstrekt niets aan ver helpen. We steunen er nog op bijzonderlijk voor Frankrijk ons altijd klare en goed lees bare adressen te willen bezorgen. melkbak d aaien Men vergelijke nu het cijfer der bevolking met dat der uitgaven voor openbare wegen! Ont oomers MELGTTE, N. V, REMfCOUftT Uit de verklaring van den Heer Van Hoeck, katholiek Kamerlid voor Turnhout, aan een

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1