Be H. vader over de opvoeding der jeugd Crisis, Handenarbeid, Landbsuwmakaniek I Hat Souwei van Goedkoops Woningsn to Poperinghe WEEKBLAD 35 CENTIEMEN Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken, j Telefoon Nr Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. MELOTTE Belangrijk Bericht voor Bedienden, Minvermogenden en Kroost. Gezinnen. Politiek Overzicht SPEELKAARTEN ten burede dezer. ZONDAG 2 FEBRUARI 1939. 27c JAAR. N' 5. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: In "t Land: 17 fr. 18 fr. (per post) Frankrijk Congo: 35 fr. 35 fr.i Andere landen: 40 fr.l TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. DE nPEumBEHUB Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ona. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF Notarieels Verkoopingeat 96 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. In een derde Encycliek komt de Paus te spreken over de opvoeding der jeugd. Men behoeft slechts oppervlakkig de groo- te wereldgebeurtenissen te volgen, om te weten, dat er een groote en geweldige strijd geleverd wordt om de ziel" van het kind. In elk land ter wereld pogen de regeeringen opvoeding en onderwijs tot zich te trekken, om aldus den grootst mogelijken invloed op de vorming van het kind uit te oefenen. Zelfs al gaat men niet over tot het uiter ste. namelijk het kind geheel van de ouders |te onteigenen en tot voorwerp van staats exploitatie te maken, zooals het streven in het bolsjewistische Rusland, dan tracht men toch de rechtmatige bevoegdheden der ouders zeer sterk in te krimpen, maar bovenal de Goddelijke Zending der Kerk geheel uit te schakelen. In sommige landen, wij denken hierbij vooral aan Italië, wordt het kind en de jeugd door den Staat tot zich getrokken om de uiterste nationalistische en militaristische staatsgedachte te doen zegevieren. Deze Encycliek is door de uiteenzetting van de Katholieke leer over de opvoeding der christelijke jeugd van de hoogste betee- kenis. De Kerk eischt de haar door Christus ge geven rechten op, het is haar volle recht en ook haar plicht. Ze eischt ze op, niet alleen, omdat zij tot alle volkeren gezonden is om deze te onderwijzen, maar ook wjl de staten zelf er het grootste belang bij hebben, i De goede Katholiek is ook de beste staats burger, aanhankelijk aan zijn land, loyaal gehoorzaam aan de burgerlijke overheid, on verschillig onder welken regeeringsvorm. Dat zijn fiere woorden, welke overal in dezen tijd van gezagsverzwakking, van ver zet en opstand tegen elke autoriteit, indruk moeten maken. Tegen wil en dank zelfs zal elke regeerder ze moeten overwegen, en in zijn hart zal hij, gezien de ervaring, ze als juist moeten erkennen. Het woord van den Paus zal, we behoeven er niet aan te twijfelen, protest uitlokken. Ook de regeeringen zullen de pauselijke wijs heid bestrijden. Maar de katholiek zal zich verheugen, dat de H. Vader duidelijk en klaar gesproken heeft en zonder inziens van den persoon, zijn kinderen den te volgen weg ondubbelzinnig toonde. »£HSlBi£i3SB£BgiSH£i3£3gSgl£89Big Wij hebben hier, op zolfde plaats, ver klaard dat de vermindering van den handen arbeid tot het strikt minimum, ten grondslag moet liggen 1 van al de werkzaamheden op ■de hoeve. Om daartoe te geraken, moeten er In vele gevallen aan de gebouwen verande ringen toegebracht; want er zijn er zeer weinig, die beantwoorden aan de vereischten van een economische produceeren. Het past. in 't kort aan te duiden hoe men tot dien uitslag kan komen. Werkzaamheden binnen de hoeve. De te vervoeren, te bewerken, op te stapelen geoogste partijen zijn doorgaans aanzienlijk. Men heeft er dus belang bij, die werken vlug en tegen den laagsten prijs te doen. De lokalen moeten derwijze ingericht zijn, ■dat de nuttelooze handelingen vermeden werden. Een moderne hoeve moet zoodanig ingericht zij, dat de oogsten en de droge voeders er mechanisch gelost en vervoerd kunnen worden. SINDS LANG ZIJN AL de Canadeesche en Amerikaansche hoeven voor zien van los- en vervoertoestellen. Van ver schillende systemen werden er in Belgie ge plaatst, tot algeheele voldoening. Het ware hoogst wenschelijk, dat zij hier in getal toe namen, en dat dergelijke inrichtingen wel haast algemeen gebruikt werden. De windassen, de eensporige vervoertoe stellen, de schovenoverbrengers, laten even eens het uitsparen van veel handenarbeid toe. Het mechanisch dorschen is ten huldi gen dage haast algemeen, zelfs bij de kleine boeren. Als andere werken op de hosve, die mechanisch kunnen, die mechanisch zouden MOETEN verricht worden, kan men opsom men: het wortelenwasschen, het voeders- en wortelenkappen, het pletten of malen van de granen, koeken, meststoffen, het hout zagen, het reinigen, sorteeren en opzakken van granen en aardappelen; het opbinden van het stroo, het roskammen van de dieren, al de melkerijwerkzaamhedenmelken, af room en, karnen, kneden; het linnenwas- schen, het pompen van water (dus waterlei ding in de lokalen, automatische drinkbak ken) en van de aal. Zooals men ziet: er is waarlijk geen werk op de hoeve zelf, waar voor geen gepaste en verbeterde machines bestaan. De buitengewoon groote uitbreiding van de electrische netten, maken het aan tien duizend pachters mogelijk, te beschik ken over een ideale kunstmachtige verlich ting over een uiterst behandelbare en goed koope drijfkracht. De landbouwers, die zinnens zijn hun hoe- veinrichtirgen te moderniseeren, zullen in 't a! meen veel baat vinden bij het vooraf gaand bezoeken van hoeven, die reeds geheel mödcm toegericht zijn. Een bezoek aan een of meer zulker hoeven is altijd uiterst leerzaam, en zal dikwijls hë*.*doen van overbodige uit gaven laten vermijdt'Jto voorkomend geval; zal de Pjjkslandbom'ekundige der omschrij ving den belanghebbenden de adressen be zorgen van eenige modelhoeven wat be treft de mechaniseering. Akkerwerken. Er bestaat een gansche reeks machines voor groot werk, die toelaten den handenarbeid aanzienlijk te verminde- re r-. Ter herinnering zijn hier aangehaald: Vooreerst de tractor. Hij £an de grootste diensien bewijzen. Wij wezen er reeds op, dat de mazout- en gasoeltractors toelaten, te komen tot uitzonderlijke lage kostprij zen. Ongetwijfeld zal het gebruik van den tractor zich meer en meer opdringen. Hij laat daarenboven toe. maehinnes van zeer groote verwerkingsvermogen te benuttigen, welke door paarden niet zouden kunnen ge trokken worden. De tractor kan trouwens voer velerlei doeleinden gebruikt worden. Benevens den tractor, heeft men: de veel- scharig ploegen, de gelede eggen, de grond- brekers, de uitroeiers, de schijvenrollen, die den grond op groote breedte bewerken, de meststoffenstrooiers, de zaaimachines van 2,50 m. tot 4 m. breedte. Voor het hooien, stippen wij aande maai- machine, de hooimachine, de hark, de hooi- 1 rijfmachine, de zwadenlegger, de hooilader. Voor het oogsten: de maaimachine met piktoestel, de pik- en bindmachine die de schoven op hoopen legt. Voor de onderhoudswerken: de handhak- ken en de bespannen hakken (voor graange wassen, beeten, enz.) Voor de aardappelteelt: de plantingsma- chine, de aanaardploeg, de bespannen be- sproeier voor het toedienen van koperpap, de rooiïngsmachine. Voor de beeten, de chicorei, enz., de rooi en kapmachine. Voor het vlas: de vlastrekkings- en -bind machine, die uitstekend werkt. Voor het bestrijden van het onkruid: de bespannen hakken, de motorbespoeiers, waar mede men verschillende hectaren per dag kan bewerken. Al die machines laten toe, het werk van den arbeider te vertiendubbelen, te verhon derdvoudigen. Men kan dan niet zeggen, dat het vraagstuk van den schaarschen en du ren handenarbeid grootendeels zou opge lost zijn, indien de boeren algemeener ge bruikt maakten van al dit modern materieel? Niemand twijfelt nog aan de groote dien sten, welke die machines bewijzen. Vele van haar zijn ten andere alom verspreid: DOCH ER BLIJFT NOG VEEL TE DOEN. In de groote ondernemingen gebruikt men nog te vaak machines van ontoereikend verwer kingsvermogen, die beter zouden passen in middelmatige bedrijven. De groote onderne mingen, die haast alle loonarbeiders aan 't werk stellen, moeten volstrekt een modern materieel van groot verwerkingsvermogen nemen. Haar bestaan hangt er van af. De middelmatige en kleine bedrijven moe ten de moeilijkheden overwinnen die het algemeener gebruik van machines in den weg staan, en die voornamelijk van tweeërlei aard zijn: ai het overdreven verkavelen van den eigendom; b) de te hooge prijs der ma chines, in verhouding met de groote van de hoeve. a. - VERKAVELEN: Bijna al de land- machines worden doelmatigst benuttigd op tamelijk uitgestrekte perceelen. De geringe oppervlakte der strookjes gronds wordt dan een zeer ernstig beletsel. De concurentie, die meer en meer zich voorziet van een mate rieel van groot verwerkingsvermogen, en onze markten overlast met goedkoope producten, brengt de middelmatige en kleine teelt in dit straatje zonder einde: ofwel, afzien van het verbouwen der gewassen, welke de groote ondernemingen kweeken; ofwel, zonder winst arbeiden, daar het werk van den uitbater niet loonend meer is. Het samenvoegen der landerijen kan voor zeker in ruime mate de bezwaren doen te bpvgn komt li. wp}k<- de middelmatige en kleine teelt verhinderen, de machines te ge bruiken. Doch zullen de kleine boeren hun geest van voorouderlijk particularisme laten varen, om een voorloopig heil te vinden in de begrooting hunner kaveltjes, door mid del van ruiling? De voordeelen, welke er zou den uit voortspruiten loonen wel de moeite de proef er van te wagen, zonder zich noch tans door illusies te laten misleiden. Want maken die kaveltjes, welke zij bebouwen in het zweet van hun harden arbeid, geen onaf scheidbaar deel uit van hun leven, van hun bestaan? En men zou hun vragen zs prijs te geven?... b. - PRIJS DER MACHINES: Het is be grijpelijk dat voor de middelmatige en kleine bedrijven de aankoopprijs van sommige ma chines een beletsel voor het aanschaffen wordt. De geringe oppervlakte van de hoeve, het klein getal dagen waarop de machines zouden kunnen benuttigd worden, veroor- looven niet de kosten van aankoop, onder houd en aflossing er van te dragen. Doch het is tamelijk gemakkelijk daaraan te verhel pen: Naast elkander wonende landbouwers kunen zich onderling verstaan om ze ge meenschappelijk te koopen. Zij kunnen ook de uitvoering van een gedeelte hunner wer ken toevertrouwen aan ondernemers, goede mecaniciens, voorzien van modern materieel, die per stuk werken. Ongetwijfeld blijft er in die richting veel te doen. Zooals men ziet, kunnen de boeren, door een organisatie vol gens de plaatselijke toestanden, een zeer groot getal van de werken, die thans door arbeiders verricht worden, mechanisch doen uitvoeren. Doch is er voordeel bij, den arbeid van den mensch te vervangen door dien van den mo tor of van de machines? Dit zullen wij in een volgend en laatste artikel onderzoeken. ('t Vervolgt.) A. CARLIER. De Qïïireosner met verlaagden melkbak draaiende op eene spil is de wers voorstaanders des vboruitgangs. Ontroomers IWSELQTTE, N. V. REMICOUftT. «■■BiMHMMMmnuinani FEBRUARI - SCHRIKKELMAAND 2 Z O. L. V. Lichtmis, H. Adalbaldus, bel. 3 M H. Blasius, bis. en mart., H. Adelinus. 4 D H. Andreas Corsinus, biss., H. Joanna. 5 W H. Agatha, m., mart., H. Bertoldus abt. 6 D H. Amandus en Vadastus, H. Dorothea. 7 V HH. Romualdus, Chrysolos, Richardus. 8 Z H. Joannes de Matha, bel. Aan nieuwe Abonnenten zenden wij op aanvraag de reeds verschenen nummers van het mengelwerk. p__ Dr Brutsaert maakt de bevolking kenbaar dat in zijne vergadering van Maandag 27 Ja nuari het plaatselijk Comiteit voor goed koope woningen te Poperinghe beslist heeft de 20 huizen die de Provinciale Maatschap pij van goedkoope woningen in verwoest West-Vlaanderen te Poperinghe gebouwd heeft te verkoopen om met het bedrag van den verkoop en nog eene aanzienlijke som waarover Dr Brutsaert zeer waarschijnlijk zal mogen beschikken er nog vele andere te bouwen. Zij vereenigen al de werischelijke vooi- waarden van gemak en gezondheid en be vatten huis en hof samen: de 10 Bedienden-Woonhuizen der Meesen straat, elk 1 a. 55 ca.; de 4 Werkmanswoonsten der Korte Re- ninghelststraat, elk 2 a. 94 ca. de 4 Werkmanswoonsten langs de Yper- kalsiede, sektie D, elk 5 a. 17 ca.; de 2 Werkmanswoonsten langs de Yper- kalsiede, sektie E, elk 4 a. 17 ca.; De verkoopprijzen, vastgesteld volgens den prijs dat ze gekost hebben, zijn daaromtrent de volgende: Voor de huizen van bedienden; het eerste 41.332 fr.; voor de 9 andere 41.787 fr. voor de Werkmanwoonsten; de 4 in de Korte Reninghelststraat 39.805 frank; de 4 sektie D, 42.290 fr.; de 2 sektie E, 44.787 fr. De koopers moeten de voorwaarden vol brengen welke voorgeschreven zijn bij ko ninklijk besluit van 31 Januari 1929. De voornaamste dezer voorwaarden zijn: 1 dat men nog geen eigenaar van een huis weze; 2 dat men sedert 1" Januari 1921 zijn huis niet verkocht hebbe tenzij wegens over macht; 3 dat men geen inkomen hebbe dat meer bedraagt dan een zekere som die voor Po peringhe 20.000 fr. is. Deze som wordt ver hoogd met 5 voor elk der 2 eerste kinderen en met 10 voor ieder der 3 volgende kin- ders; 4 dat het gekochte huis gedurende 30 jaren na den aankoop niet zal mogen dienen als drankslijterij hetzij ten geheele het zij ten deele. De Staat verleent aan deze koopers een gewone premie van 2500 fr., welke afgetrok ken wordt van den verkoopprijs. Deze gewone aanvangpremië wordt ver hoogd: a) met 10 voor elk der twee eerste af stammelingen ten laste; b) met 20 voor eiken afstammeling ten laste boven den tweeden. Het bedrag der premie mag het vijfde van den verkoopprijs der woning niet overtreffen. De Provincie West-Vlaanderen staat aan deze koopers ook een premië toe, welke be loopt tot de helft der premië van den Staat. De koopers die de premië van den Staat zullen bekomen hebben zullen, daarenboven, de terugbetaling der registratie- en over schrijvingsrechten die op den verkoop geïnd werden van rechtswege kunnen genieten. Nochtans mag deze bijvoegelijke premië 1 y2 maal het bedrag der gewone premië van den Staat niet overschrijden. De personen die over de geheelheid der noodige gelden niet beschikken kunnen lee ningen aangaan tegen gematigde voorwaar den, terugbetaalbaar bij middel van maan delijksche afkortingen in 10, 15 of 20 jaren Deze 'leeningen zullen hun toegestaan wor den door de kredietmaatschappij Eigen Heerd te Yper, die 70'% der koopsom mag verschieten, en zelfs, indien de kooper een levensverzekering bij deze maatschappij aan gaat, 75 tot 80 De Schrijver van Eigen Heerd M. H. Gillioen, Oude Hout- marktstraat, 39, Yper, kan alle inlichtingen geven op 2° en 4" Zondag van ieder maand. De gezinnen met ten minste 4 kinderen zullen daarenboven, de voordeelen van het Woningsfonds der Kroostrijke Gezinnen kunnen genieten. Heer Notaris Van Eeeke, Voorzitter van den gewestelijken Bond der Kroostrijke Ge zinnen, zal zich te zijnen kantore te Pope ringhe ter beschikking der liefhebbers hou den om hun alle nuttige inlichtingen te ver strekken. De inschrijvingen zullen ontvangen worden tot 1" Maart 1930. Voorkeur zal gegeven wor den aan de gezinnen met het grootste aantal kinders. Voor de provinciale maatschappij van goedkoope woningen in ver woest West-Vlaanderen De Volmachtdrager, Dr BRUTSAERT. EENIGE WOORDEN UITLEG OVER DEN VERKOOP VAN GOEDKOOPE WONINGEN Wie een dezer huizen koopt heeft recht tot de premiën van Staat en Provincië, zijnde 3.750 fr. voor een gezin zonder kinders; 4.175 fr. voor een gezin met 1 kind; 4.500 fr. voor een gezin met 2 kinders; 5.200 fr. voor een gezin met 3 kinders; 5.000 fr. voor een gezin met 4 kinders. Wijl personen die afzonderlijk bouwen zelf dé premië moeten aanvragen, vragen wij de premië aan in geval van verkoop onzer hui zen, en deze premië, zoodra de Ministeriës hun advies hebben uitgebracht, wordt van ambtswege afgetrokken van de verkoop prijzen. Om deze premië te kunnen bekomen moet de kooper de voorwaarden 1, 2, 3 en 4 ver vullen in hierboven aangehaald bericht me degedeeld. Teruggaaf der registratierechten. Op de gewone kosten geven wij 9.60 te rug, wat de volledige kosten van notaris op ongeveer 3 tot 4 terugbrengt. Hoeveel valt er te betalen bij het koopen van een dier huizen. Volgende berekening is gemaakt voor een huis dat 45.000 fr. moet verkocht worden. (Voor de huizen die min kosten, kan men in verhouding zelf de berekening maken.) Dus de kostprijs van een huis is 45.000 fr. De gehuwde kooper met 2 kinders zal mogen aftrekken van den prijs: voor premiën van Staat en Pro vincië 4.500, Kostprijs 40.500, Bij te voegen: Kosten van Notaris, ongeveer 1.500, 42.000,— Een kredietmaatschappij mag 75 ver schieten, zijnde 31.000 fr., betaalbaar in 20 jaren bij middel van maandelijjksche afkortingen. Het is voor den kooper dus vol doende 11.000 fr. te bezitten om te kunnen koopen. Wanneer het geldt een gezin met 4 kinders beneden de 16 jaren, bedraagt de premie 5.900 fr.; de noodige som zou dus komen op 9.600 fr. En indien dit gezin zich ook wendt tot den Bond der Kroostrijke Gezinnen, heeft het recht op 5.000 fr. zonder interest en 5.000 fr. ten iiftereste van 3 van dezen Bond. Waaruit dus volgt dat het kroostrijk gezin kan koopen zonder iets te bezitten. Vereffening der leening. Een leening van 31.000 fr. tegen 5.75% wordt afgelost bij middel van maandelijk- sche betalingen. De belanghebbende kan zich daarbij dekken door een levensverzeke ring', zoodat, in geval van overlijden, zijne vro>.':V es zijne kinders voor goed gehuisvest zijn Zonder huurprijs. Een kooper van 30 jaren zou betalen 260 fr. maandelijks. Een kooper van 40 jaren zou betalen 290 fr. maandelijks. In deze maandelijksche betaling is begre pen de interest en de amortisatie. We laten ook opmerken dat de koopers eerder mogen terugbetalen, bij vervroegde stortingen. In dit geval vermindert de op hun leening verschuldigde interest en het getal nog te loopen jaren wordt verminderd navolgens hun storting. Hieronder de amortisatiëtabel eener lee ning van 31.000 fr. in de veronderstelling dat het ontleende geld moet terug betaald wor den binnen de 20 jaar. De belanghebbende is schul dig op 1 januari 1930 Hij stort gedurende het jaar 12 maal 260 fr. De interesten verschuldigd den 31 December 1930 bedragen 1.875 31.000 3.120 Den 31-12-1930 wordt zijn rekening vast gesteld Gezamenlijk verschuldigd 32.875 Min stortingen 3.120 Blijft den 1 Januari 1931 ver schuldigd 29.755 In 1931 gestort 12 maal 260 fr. 3.120 Gedurende het jaar heeft de belanghebbende b.v. 2.000 fr kunnen storten (vervroegde be taling) 2.000 Op 31 December 1931 ver schuldigde interesten 1.708 Min betalingen 31.463 5.120 5.120 26.343 Hier blijkt dus duidelijk dat de interest van het 3" jaar zal slaan op een som waarvan de 'vervroegde betalingen afgerekend zijn. Indien men aldus voorts eenige vervroegde betalingen doet, komt men dikwijls tot de volledige vereffening in i0 jaren. Veronder stellen wij dat de kooper zijn schuld kwijte in 10 jaren door elk jaar 1.500 fr. meer te storten, en zien wij wat hij zal betaald heb ben als kooper en wat hij zou uitgegeven hebben als huurder. Als kooper zal hij betalen: Bij den aankoop 11.000 Bij wijze van vervroegde betalingen 15.000 Bij wijze van maandel. stortingen 26.000 Samen 52.000 Als huurder zou hij betalen, belastingen inbegrepen, 150 fr. maandelijks, dit 1.800 fr. 's jaars; dit is in 10 jaren 18.000 fr. Het huis dat waard is 45.000 fr. 45.000 boven, de kosten van aank. 1.500 fr. 1.500 46.500 zal hem dus juist gekost hebben: 52.000 18.000 34.000 fr. Of met andere bewoordingen, om eigenaar te zijn zal de kooper slechts 34.000 fr. meer uitgegeven hebben dan de huurder. Dit is een winst van 12.500 fr. op den kostprijs van het huis. Wij hebben bemerkt dat de werklieden die koopen en waar meer dan een geldwinner is, spoedig hun schuld kwijten en gemakkelijk ieder jaar 1.000 tot 1.500 fr. bijvoegsel bren gen. Eindelijk, daar de kortingvoet der Natio nale Bank zeer laag gevallen is, denk ik dat de Spaarkas binnen kort den interestvoet der leeningen van 5,75 op 5,25 zal verlagen. In dit geval zouden de hiervoren voorziene maandelijksche betalingen 245 fr. en 270 fr. bedragen in plaats van 260 en 290 fr. Alle inlichtingen kunnen verkregen wor den bij den Heer Notaris Van Eecke, te Po peringhe. Nog 70 Werkmanswoningen. Na verloop dezer 20 eerstgebouwde Wonin gen, is Dr Brutsaert van zin het begonnen werk voort te zetten en om dit aan de voor- deeligste voorwaarden mogelijk te doen, zond hij volgenden brief aan den Heer Voorzitter en Leden van de Commissie van Openbaren Onderstand te Poperinghe: Hooggeachte Heeren, Ik ben van zin aan de Heeren van het Comiteit der goedkoope Woningen alhier voor te stellen de 20 huizen in opbouw, aan min vermogende of kroostrijke gezinnen, met tusschenkomst van een Kredietmaatschappij, te verkoopen. Met het bedrag van dien verkoop zou ik 20 nieuwe huizen kunnen bouwen. Van een anderen kant, beschik ik over eene aanzienlijke som (mits goedkeuring van het bestuur van de provinciale Maatschappij van goedkoope Woningen in 't verwoest Vlaanderen) en zou met die som nog ruim 50 andere werkmanswoningen kunnen bou wen. Steunende op het verleden, durf ik verho pen, dat de Commissie van Openbaren On derstand mij in dit menschlievend werk zal helpen met aan een zeer genadigen prijs, welgelegen grond langs de openbare wegenis ter mijner beschikking te stellen. Met de meeste achting. (get.) Dr BRUTSAERT. Poperinghe, den 17 Januari 1930. Volgend antwoord kwam hem toe: Commissie van Poperinghe 26 Jan 1930. Openbaren Onderstand Poperinghe. Mijnheer BRUTSAERT, Volksvertegenwoordiger Poperinghe. In antwoord op Uw geacht schrijven van 20 dezer, hebben wij de eer U ter ken rus te brengen dat de leden der Commissie van Openbaren Onderstand van Poperinghe in principe, er in toe stemmen verschiilige gronden aan gezegd Bestuur toebehoorende, te verkoopen aan de Provinciale Maatschap pij zonder winstgevend doel De Goedkoope Woning in Verwoest West-Vlaanderen De prijzen zouden vastgesteld worden naarvol- gens de ligging der door U uitgekozene per ceelen; nochtans zal er rekening gehouden worden van het openbaar nut en het mensch lievend doel door uwe Maatschappij beoogd. Wil aanveerden, Heer Volksvertegenwoor diger, de verzekering onzer hoogachting. De Secretaris, De Voorzitter, (get.) Oscar FIERS. (get.) Os. BATAILLE. Zeker zijn er in onze stad veel werkers gezinnen die de som noodig voor het koopen van een huis in bovengemelde voorwaarden niet kunnen betalen, maar gezinnen waar een of meer kinders mede met het gezins hoofd een daghuur verdienen, kunnen dat, en zijn dus in de gelegenheid gesteld in ge makkelijke voorwaarden hun eigen woonst te verkrijgen. Zoo komen ander woningen vrij en dit komt ten slotte ten goede aan de gezinnen die nog niet in staat zijn op die manier een huis te koopen, daar ze er toch gemakkelij ker een zullen vinden om te pachten. Voor zijn edel streven verdient Dr Brut saert allen dank alsook de Commissie van Openbaren Onderstand, die, met grond te verkoopen aan voordeelige voorwaarden, aan den vooruitgang van het werk krachtig me- dbhelpt. IBB1 VEEL TIJD VERLOREN. In alle standen der Vlaamsche samenleving wordt ergenis gevoeld over de alle geduld uitputtende traagheid waarmede Brussel werkt aan de oplossing van het onheilspel lend Vlaamsche vraagstuk Er is niets in huis gekomen van de belof ten die Minister Jaspar toch niet lichtzinnig afgelegd heeft dat nog vóór 1930 recht zou worden gedaan aan de Vlaamsche burgers van den Staat. De eerste maand van het jubeljaar is weg en de Vlamingen staan met ledige handen. Verre van tenminste door een flink optreden een bewijs van goeden wil te geven is er een gewild slepen en slenteren met de Vlaamsche ontwerpen. De Liberalen willen dat het ontwerp der Hoogeschool van Gent samen met de ont werpen op het gebruik der talen in lager en middelbaar onderwijs, zooniet behandeld, dan toch ten minste goedgekeurd zou wor den. Het heeft er allen schijn van dat Minister Jaspar in de oogen der Liberalen kijkt om te weten wanneer hij een stap mag vooruit- zetten. De taalcommissie heeft haar werk ge ëindigd en nu zal voor het eerst het verslag van M. Poullet mogen neergelegd worden en zal de Regeering een voorstel tot bespre king doen. Het is ook best mogelijk dat, hoewel in beginsel van het koppelen der verschillende vraagstukken geen sprake is, in feite de proceduur in de Kamer toch op dergelijke wijze zal worden doorgevoerd, dat de Senaat zich niet zal hebben uit te spreken over de vervlaamsching van Gent, vóórdat de Kamer uitspraak gedaan heeft over de ontwerpen van wet op het lager en middelbaar onder wijs. De Katholieke Vlamingen hebben steeds bevestigd dat beide ontwerpen geen overdeel- baar geheel mógen uitmaken. De goedkeuring der vervlaamsching van Gent mag niet af hankelijk gesteld worden van eene goedkeu ring van ontwerpen betreffende het gebruik der talen in lager en middelbaar onderwijs. Gent Vlaamsch is een recht voor de Vlamin gen en dat mag niet gekoppeld worden aan gebeurlijke toegevingen op ander gebied. In deze kwestie moeten wij volle vertrouwen hebben in onze Katholieke Vlaamsche ver tegenwoordigers. Zij mogen toch weten dat elke duim die zij zouden toegeven hen duur zal aangerekend worden. Geve God dat de opdringerigheid der Libe ralen maar geen verdere vertraging van de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk meê- brengen zou. Vlaanderen, en niet het minst het Katholiek Vlaanderen, is ongeduldig. Het verwacht daden. Er is geen tijd meer te verliezen. De Belgische laksheid heeft lang genoeg geduurd. ALS INZET, 'T IS FLAUW De jubelfeesten werden te Brussel ingezet met een feest dat een overzicht gaf van de voornaamste feiten onzer geschiedenis. Als voorstelling, pracht yan kleederen en uiting van kunst was het eerste klas. De Vlaamsche asschepoester mocht er zelfs één liedje zingen In het Vlaamsch. Geheel de rest was Fransch. De Vlamingen zullen in 1930 veel zulke gulden pillen mogen inslokken. Als inzet van het jubeljaar is 't flauw! OVER HET OUDERDOMSPENSIOEN. De afdeelingen der Kamer bespraken deze week het nieuw wetsontwerp op de ouder domspensioenen. Er is voorzeker geen kwestie die meer de aandacht onzer menschen gaande maakt, dan deze der ouderdomspensioenen. Zij, die dagelijks met de bevolking in voe ling komen, kunnen best getuigen hoe dui zenden ouderlingen zich er om bekommerd toonen, hoe zoons en dochters zich het ouder domspensioen van hun ouders aantrekken. Konden we nu eens een wet krijgen, die vele tot hiertoe heerschende onrechtvaardig heden zal doen verdwjnen, een wet die wer kelijk onze oude menschen, voor wien de levensomstandigheden toch zoo lastig zijn, zal kunnen bevredigen! Daartoe heeft stellig Minister Heyman zich ingespannen, wanneer hij over enkele dagen zijn wetsontwerp in de Kamer neerlegde en het onmiddellijk naar de bespreking der Kamerafdeelingen zond. Over 't algemeen werd het wetsontwerp gunstig ontvangen. Het is zeker een flinke verbetering op voorgaande ouderdomspen- sioenwetten. Het breidt de verplichtende aansluiting bij de pensioenkassen merkelijk uit, het bepaalt op meer doelmatige wijze de inning der bij drage van Staat, patroon en werkman, het verhoogt gevoelig het pensioen, het regelt door gelukkige hervormingen het pensioen voor weduwen en weezen, het schaft voor de meeste ouderlingen alle onderzoek naar an dere inkomsten af, het vervroegt voor be paalde nijverheids-werklieden het ingenot- treden van het ouderdomspensioen. Gezien het moeilijk zal zijn om deze nieu we pensioenwet voor 1930 in voege te brengen heeft de Ministerraad beslist aan de ouder- domsgepensionneerden een aanvullend pen sioen uit te betalen, dat nagenoeg' zal over eenkomen met een driemaandelijksch bedrag van het pensioen. Dit zal zijn voor 1930. Of het goed zal gekomen zijn! GEKLASSEERD. Onze Lezers herinneren zich wel nog wat verleden zomer te Knoeke gebeurd is. Een groepje Vlaamsche studenten stapte De Vlaamsche Leeuwzingend door Knocke. Een groep badgasten, die het patrictisme in pacht schenen te hebben, waren door de too nen van De Vlaamsche Leeuw geërgerd, begonnen te schelden, sprongen in hun luxe auto's en reden in de zingende studenten. Een soort moordpoging dus. De autobestuurders werden niet gestraft. De Prokureur des konings heeft de zaak geklas seerd, omdat zoogezegd de studenten het inci dent uitgelokt hebben door hun liederen. Vlamingen, maakt daarin niet veel kwaad bloed, 't Is van vandaag niet dat ge weet dat uw Vlaamsche Leeuw staatsgevaarlijk klinkt. Het is maar een incidentje te meer dat aantoont hoe ongelijk en onrechtveerdig de Vlamingen behandeld worden in hun eigen land. En zoo, dank aan het Gerecht op zijn Belgisch, geraakt Vlaanderen stilaan geheel vervreemd van Belgie. 't Is spijtig, maar 't is zoo. DE PAUS ALS SCHEIDSRECHTER. Tusschen Spanje en Peru is een scheids rechterlijk of abritrageverdrag onderteekend waarin de Paus uitdrukkelijk staat aange wezen als bemiddelaar voor alle komende geschillen. In den loop der geschiedenis is het meermaals gebeurd dat de Paus als scheidsrechter is opgetreden. Zoo speelde b. v. Paus Leo XIII een verzoenende rol in het geschil tusschen Spanje en Duitschland over den eigendom der Carolina-eilanden; tusschen Portugal en Engeland voor de vrij heid der scheepvaart op den Zambezastroom enz... enz... Door het Tractaat tusschen Peru en Spanje wordt echter een nieuw beginsel gehuldigd: het bestendig scheidsgerecht van den H. Va der in alle gebeurlijke geschillen tusschen beide landen. De H. Stoel, de Plaatsvervanger van Chris tus, de vertegenwoordiger van den Koning die in en voor den vrede heerscht, is het eenig gerechtshof dat, krachtens de overeen stemming van 't geloof en van de geschie denis, geen zweem van twijfel en wantrou wen inboezemt. Wanneer zal het Katholiek Belgie zoo be- trouwvol de verdediging zijner belangen in handen geven van Z. H. den Paus. Is Belgie Katholiek genoeg om dat te kunnen? DE SPOORWEGTARIEVEN. De Nationale Spoorwegmaatschappij zal het voorstel doen de tarieven van het goede renvervoer met 10 t. h. en deze voor het reizigersverkeer met 5 t. h. te verhoogen. DE LONDENSCHE BESPREKINGEN. Zoo het woord aan de diplomaten niet ge geven werd om hun werkelijke gevoelens te verduiken, dan mogen wij met optimisme den einduitslag van de aangevangen Londen- sche Conferentie tegemoet zien. Wij hebben in de woorden, bij den aan vang der Conferentie gesproken een geest meenen te vinden die troostvolle beloften voor de menschheid medebrengt. En die geest bezielde al de geleerden zonder onder scheid. Voorzeker, ware 't met woorden alleen te doen, de oplossing lede niet de minste moeite. Met Engelands Koning vooraan, hebben de verantwoordelijke woordvoerders van de deel nemende landen, Engeland, Amerika, Japan, Italië en Frankrijk met roerende eenstem migheid verklaard de bespreking van de be wapening der zee te willen, als inleiding zelfs van nog verstrekkender stappen op het ge bied der ontwapening. De moeilijkheden zullen maar aan den dag komen wanneer concrete voorstellen zullen aangebracht worden. Dan immers zullen on middellijk de belangen en opvattingen over den te bewandelen weg opduiken. De belangen der vijf confereerende landen verschillen zoo zeer dat het moeilijk zal zijn om beslissingen te nemen die rekening hou den met ieders gegronde belangen. Er zal meer dan gewoon beleid noodig zijn en meer dan een goede wil waarvan woorden maar de uitdrukking zijn. In Engeland zijn openbare gebeden voor geschreven voor den duur der Conferentie. Mocht de H. Geest de regeeringsmannen het licht geven dat zij noodig hebben om den weg die naar de Vrede leidt te bewandelen. ZONDERLINGE VADERLANDSLIEFDE. Er zijn veel menschen die van den oorlog sterven, er zijn er toch ook die er van leven. Uit hetgeen het Nederlandsch blad Be vrijding mededeelt, moet men toch zeggen dat de oorlogsfabrikanten een zonderling ge dacht hebben van Vaderland en Vaderlands liefde. Zij verstaan dat in alle geval anders dan dezen die in den oorlog gestorven zijn. De bewapeningsindustrieën vormen een machtige internationale waarvoor zelfs de groote landen het hoofd moeten buigen. In 1916 bij den strijd der Dardanellen wer den de Engelschen bestreden met kanonnen die door Engelsche firma's werden geleverd. De Engelsche schepen strandden op mijnen in Engeland gemaakt. Krupp, officier van het Fransche eerele gioen, heeft kanonnen geleverd aan 52 ver schiilige naties. De Duitsche onderzeeërs werden vernietigd door vliegmachines in Duitschland gemaakt en bij middel van Krupp's granaat-aanstekers. Ook in het leveren van onderdeelen van de bewapeningsindustrie was tijdens den oorlog de vaderlandsliefde ver te zoeken. In Zwitserland waren bijzondere fabrieken om de Duitsche fabriekmerken te verwijde ren van het materiaal dat verder naar Frank rijk vervoerd werd. Wanneer voor Duitschlands legerbehoefte geen ijzererts meer te krijgen was, werden er door de internationale oorlogsfabrikanten nog maandelijks 150 duizend ton ijzererts uit Duitschland gevoerd. In 1915 kwamen de internationale leiders der dynamiettrust vredig te Londen bijeen en daar waren de verdragen tusschen Engel schen en Duitsche dynamietfabrikanten, ook tijdens den wereldoorlog, geen vodje papier. Dat gebeurde met medeweten en goedvinden der regeeringen. Ook de stikgas-productie is nu reeds inter nationaal georganiseerd, zoodat in den eerst- komenden oorlog de Duitschers zullen kun nen weten hoe Duitsche en de Kngelschen of Franschen hoe Engelsche en Fransche stik gassen smaken. Is het dan niet met reden dat wij tegen den oorlog gekant zijn en den oorlog verkla ren aan den oorlog? Ons bloed, het bloed onzer jongens moet niet dienen om interna- le, dat is vaderlandslooze-geldslokkers rijk te maken. GUXDO.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1