De DSlüieii van deoaiionansaiie en hare resuisaien Uit hei leven der uerimiigiiie ven Poperinghe MELOTTE Crisis, Handenarbeid, Landbouwmekaniek Politiek Overzicht Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. m 27 JAAR. - N' 7. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: 35 fr. Congo35 fr. Andere landen40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching: 4 fr. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet een ons. Telefoon Nr S. Uitgever s SANSEN-VANNESTE, Poperir.ghe. Postcheck Nr 15.570. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worder Kleine berichten tegen den Vrijdag noer. TARIEF i Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. In 1830 werd in koele beredeneering naar het middel gezocht om het Vlaamsche land stelselmatig te verfranschen. Ziehier daarover de uiteenzetting van mi nister Rogier, die kan gelden als het politiek testament van de regeeringsmannen van 1830: i Les premiers principes d'une bonne ad- ministration sont basés sur l'emploi exclu- sit" d'une langue et il est évident que la seule langue des Beiges doit être le fran- ÊÉrcais. Pour arriver a c» résultat est né- cessaire que toutes les fonetiom/eiviles et o milï'taires soient confiées a des Wallons et ff» a des Luxembourgeois; de cette manière i. les Flamands, privés temporairement des ii avantages attachés a ces emplois, seront ii contraints d'apprendre le francais, et l'on détruira ainsl peu a peu l'élement germa- I, nique en Belgique. I. Les efforts de notre gouvernement doi- .1 vent tendre a la destruction de la langue I. flamande pour preparer la fusion de la I. Belgique avee notre grande pa trie la Fran- ce. Wij vertalen: De eerste grondbeginselen van een goed ,i bestuur zijn gesteund op het uitsluitelijk gebruik van een enkele taal en het is van- .1 zelfsprekend dat de eenige taal in Belgie het Fransch moet zijn. Om tot dat resultaat I. te komen is het noodzakelijk dat alle bur- i) gerlijke en militaire bedieningen worden ii toevertrouwd aan Walen en Luxemburgers; - aldus zullen de Vlamingen, tijdelijk beroofd i> van de voordeelen aan die ambten verbon- .1 den, gedwongen worden fransch te leeren ii en zoodoende zal men stilaan het ger- .1 maansch bestanddeel in Belgie vernieti- gen... Het streven van ons bestuur moet vooral gericht zijn op de vernietiging van de I. vlaamsche taal om de versmelting voor te ii bereiden van Belgie met ons grooter vader - land Frankrijk. Men kan niet duidelijker de politiek van denationalisatie van Vlaanderen in 1830 doen uitkomen dan het hier gedaan wordt met de woorden zelf van den vooraanstaanden staatsman van het Belgie, van de revolutie en van de eerste 25 jaar van onze onafhan kelijkheid. Het doel wordt klaar uiteengezet en de middelen worden duidelijk aangewezen: om het Vlaamsch uit te roeien in Vlaanderen moet geheel het bestuur verfranscht worden; de Vlamingen moeten uitgesloten worden van alle openbare bedieningen om ze te dwingen het fransch aan te nemen als de eenige taal van het land. Aldus moeten de Vlamingen ontdaan worden van hunne Vlaamsche nationaliteit om op te gaan in het Brusselsch ideaal van fransche eentalig heid. De belgen altemaal Beulemans. En wat is nu het resultaat yan die hon derdjarige politiek? Men is er in gelukt de Vlamingen grooten- deels uit te sluiten van alle burgerlijke en militaire ambten die volledig fransch zijn. 95 proeent van de ambtenaren en hoogere militairen zijn Walen of Vlaamsch-onkundig. Dat geeft aan de Vlamingen in het leger en in het bestuur het gevoel van minderwaar digheid, van verdrukking, met als noodzake lijk gevolg: verbittering en vervreemding. Nog onlangs verscheen de lijst van de kandidaten-officiers: 160 Walen en 23 Vla mingen. De Vlaming gevoelt zich niet thuis, noch in liet leger, noch in het bestuur. Als Vlaming is hij een tweede rangsburger en als beuleman pleegt hij verraad tegenover zijn volk. Het belgisch leger, het belgisch gerecht, het belgisch bestuur, dat is de drieledige vorm van de belgische bezetting in Vlaan deren, het oorlogsmachien tegen de Vlamin gen, de stille Uitvoerders van het politiek testament van Rogier. Maar het werkelijk beopgde resultaat, "werd dat bereikt? Is de vlaamsche taal na honderd jaar verbanning den dood nabij? Neen! Is de denationalisatie politiek van Vlaanderen geslaagd? Neen. Is de verfran- sching zoo groot geworden dat ze werkelijk lean dienen als grondveste voor de belgische eenheid? Neen. En het bewijs daarvan. Prof. Carnoy diende verleden week een verslag in over de begrooting van Weten schappen en Kunsten en daarin lezen wij dat gijn 22 fransche klassen in Gent in het lager onderwijs en .507 vlaamsche. Gent. de zetel van de fransche katoenbarons, van de fransche garnizoenofïieren, van de door en door verfranschte heogere enregistratuur, van den fakkel van de wetgevende kuituur, de fransche hoogeschool; Gent, de zetel van alle anM-vlaamsche propaganda is en blijft dus een zuiver vlaamsche stad. En wat is dan die fransche meerderheid in het vlaamsche land als geheel, ais ze reeds fa Gent tot zulk een belachelijk pro cent is gedaald? Hier te de denationalisatie-politiek failliet uitgeloopen. Ons volk is door en door vlaarnseh gebleven, eentalig vlaamsch. De vlaamsehe nationale gemeenschap is als zoo danig één gebleven. Maar de verfranscbing heeft haar verder felijk werk voortgezet om de geboren Vla mingen te vervreemden van him moedertaal en af te zonderen van hun eigen volle.. En oud-minister Carnoy schrijft in zijn verslag dat men van af het Jager onderwijs de groote betrachting voelt om vooral zoo spoedig mo gelijk de leerlingen door het aanleeren van het fransch bekwaam te maken voor het fransch onderwijs in den hoogeren graad. Het kind is vlaamsch geboren, maar de staat zorgt ervoor dat het van af zijn kin derjaren vervreemdt van zijn moedertaal en den rug toekeert tot de vlaamsche bescha ving, de vlaamsche kuituur en de vlaamsche gemeenschap. Dat geldt vooral diegenen die in de vlaamsche gemeenschap een rol zouden moeten vervuiler? van leider en opvoeder van de massa. Het volk blijft vlaamsch, maar stelselma tig wordt door de staat het volk beroofd van Zijn infeellectueelc krachten om dat volk te houden in den ellendige® toestand van intel- le et! jee Ie minderwaardigheid- En verder klaagt oud-minister Carnoy over het feit dat zoo weinige» jn Belgie wer kelijk éép taal bezitten: hetzij het fransch, hetzij het ylaamsch. Het belgisel? systeem kweekt Ijeelenganseh tot voedsel yan de vlaamsche beschaving en zonder eeróg nut voor de fransche bf schaving. Dat zijn de resultaten van de formule van Rogier: vervreemding en verbittering' van Vlaanderen tegen Belgie, die geestelijke over moed van het vlaamsche volk en de stelsel matige verbastering van de hoogere burgerij in Vlaanderen tot een onvruchtbare kwestie. Na honderd jaar toepassing van de poli tiek van Rogier is het failliet van die politiek voor iedereen duidelijk. Zal men nu het kwaad uitroeien, tot in den wortel? Dan moet men breken met de formule van Rogier. Dan moet men de openbare bedieningen in Vlaan deren en in de Vlaamsche departementen van de middenbesturen in handen geven van Vlamingen die het vertrouwen hebben van hun volk éïi 'in den dienst staan van de Vlaamsche gemeenschap en de vlaamsche beschaving. Ook heeft het fransch onderwijs in Vlaan deren geen zin meer buiten het aanleeren van het fransch als taal. Dan verdwijnt die zoogezegde fransche minderheid in Vlaan deren want die onverbasterde kaste was al leen het product van de dwang-politiek van Rogier. Zal 1930 eindelijk de erkenning bren gen van de vlaamsche nationaliteit in de eentaligheid van Vlaanderen als belgische gevolgtrekking van de mislukking van de honderdjarige denationalisatie-politiek van Rogier. Het Kortrijksch Volk i S3 1 2 Koopt geen Ontroomer vooraleer gij deu met verlaagden nielkbak 1 draaiende op eene spil die den werken m Ontroomers MELOTTE, N. V. g Remicourt Wij hebben aangetoond, dat de moderne landbouwmechaniek toelaat haast alle wer ken op de hoeve te verrichten, en bij machte is om in zeer groote mate te voorzien in de schaarschheid aan handenarbeid. Op het einde van ons vorig artikel, hebben wij de vraag gesteld: Is er voordeel bij, den arbeid van den mensch te vervangen door dien van den motor of van de machine? Zulks hangt af van de bijzondere toestan den. Er dient berekend, maar bij het opmaken der slotsom, steeds op het oog gehouden, dat de machines toelaten veel tijd te winnen, de werken op het gunstig tijdstip uit te voeren. Dit is zeer belangrijkwant in den landbouw staan .de opbrengsten nauw in verband met het klimaat en men weet hoe wisselvallig dit in Belgie is. De werken vlug afdoen, is dus dikwijls een waarborg van welslagen. De leunen zooals ook de verkoopprijzen der producten verschillen werkelijk van de eene landbouwstreek tot de andere. Die prijsverschillen zijn soms zoo groot, dat men ze bezwaarlijk begrijpen kan. Men rrioet zich bepalen bij het vaststellen van den toestand zonder te pogen hem te verklaren. De na volgende cijfers zullen aantoonen in welke mate de landbouwloonen, betaald in Novem ber 1929, gestegen zijn in verhouding met die van 1914: voor de .pro.v. Limburg 15 tot 16,5 maal voor de prov. Antwerpen 10 tot 12 maal voor de prov. Namen 10 maal voor de prov. Henegouw. 12 tot 15 maal Voor de algemeenheid van het land, zijn .dus de landbouwloonen 12,5 tot 13 maal hooger dan vóór den oorlog. Dat is veel. Zijn de verkoopprijzen der landbouwpro ducten ook derwijze gestegen, op de plaat sen van voor.tbre.ngst? Behoudens die van! het hoenderhof en van de melkerij, kennen wij er geen. Welke zijn, tusschen de andere factors van de landbouwproductie, die welke een zoo groote verhooging aanstippen als de loonen? Behalve de belastingen ja men weet er van mee te spreken zijn er ons daarvan ook geen bekend. Wat dient daaruit besloten? Dat de be staande ongelijkheid tusschen de vermeer dering der loonen en die van de opbrengst yan den warenverkoerp, den gronslag zelf ligt van de groote moeilijkheden van de ii Landbouwcrisis Prijs der landbouwmachines. Uit het onderzoek, dat wij bij de machinebouwers deden blijkt dat de index-eijfers der prijs- verhooging van de landbouwmachines, ver geleken bij die van voor den oorlog, de vol gende zijn: Aardappelrooiers: 7,8 tot 73 voor de ma chines van Belgisch maaksel; 9,26 voor de uitgevoerde Engelsche machines; Vee weegtoestellen: 6,26 voor de machines van Belgisch maaksel; Borschmachines: 9 voor de machines van Belgisch maaksel; Ploe gen: 7,6 voor de machines van Belgisch maaksel; Piet molens: 6 voor de machines van Belgisch maaksel; 10,6 tot 11 voor de machines van Engelsch maaksel; Wortel- kappers: 3,83 tot 5 voor de machines van Belgisch maaksel; Meststrooiers9,5 voor de ingevoerde machines; Af roomers: 2,31 tot 4,31 voor de machines van Belgisch maak sel; Hoeimachines: 7,12 tot 8,07 voor de machines van Engelsch maaksel; Maai- machines: 8,68 tot 8,82 voor de machines van Engelsch en Amerikaansch maaksel; Be spannen hakken: 6,3 tot 6,8 voor de machi nes van Belgisch maaksel; Pik- en Bind- maehiiies: 10,35 tot 10,75 voor de machines Ivan Engelsch maaksel; Gietijzeren slijp- blckken voor maaimachines: 6.4; Meel- j molens: 10 tot 10.6 voor de machines van j Engelsch maaksel; Aardappel planters: 7 voor de machines van Belgisch maaksel; Besproeiers: 8,82 tot 8,85 voor de machines van Belgisch maaksel (stijging der koper- prijzen); Bespannen harken: 6,71 tot 7 voor de machines van Fransch maaksel; Graanzaaitnachines: 6,02 tot 6.46 voor de machines van Belgisch maaksel; Aard- appelscrteerders: 4,8 tot 5,9 voor de machines van Belgisch maaksel. Het indc-x-cijfer der prijs verhooging van de landbouwmachines schommelt dus tus- chcn 2,31 cn 9 voor die vdn Belgisch- maak sel; 9,5 en 10,75 voor de ingevoerde. Voor de Iconen hadden we: 12,5 tot 13. WIJ BESLUITEN: De prijzen der land bouwmachines zijn ni;:t zoozeer gestegen als de loonen. De landbouwer heeft heden meer voordeel bij het gebruik van de machines, dan vóór den oorlog. Er dient bijgevoegd, dat de huidige model len Van landbouwmachines volmaakter zijn dan de vroegere. Waren de huidige modellen gebouwd vóór den oorlog, met de verbeterin gen die wij er thans aan vinden, dan zouden hun prijzen in 1914 ook hooger geweest zijn, en derhalve zou het tegenwoordig index cijfer van prijsverhooging minder groot zijn. Men behoort daarmede rekening te houden, voor het juist beoordeelen van het verhoo- gingscoëfficient. Hoe zijn de machinebouwers voorname lijk de Belgische machinebouwers er in geslaagd, hun machines met een zoo gema tigde prijsvermeerdering te verkoopen, reke ning gehouden met het stijgen der loonen en de prijzen der grondstoffen? Door de specialiseering. De meeste machinebouwers hebben het getal hunner modellen van machines ver minderd, beschikken over een modern ma terieel, hebben een uitstekende arbeidsrege ling. De fabricatie geschiedt bij reeksen. Door beter en goedkoóper voort te bren gen, hebben de machinebouwers onloochen bare diensten bewezen aan den landbouw. Een andere factor heeft het voordeel van de machinale inrichting der hoeve nog wer kelijk doen aangroeien, namelijk: De Elec- triciteit Vóór den oorlog, was het tarief der Kw. 0,50-0,55 fr. (zijnde ongeveer 5-6 Kw. per Icondag, want er werd een vermindering van den prijs der Kw. toegestaan voor de drijf kracht). Welk is huidige prijs der Kw.? Hij verschilt van streek tot streek. Een door de Regeering aangesteld Comiteit van deskundigen, heeft in 1926 de verhoogings- fcrmule opgemaakt, waarbij rekening gehou den met de prijzen der kolen, dezer vervoer kosten, enz».. Be prijs der verlichtingskilowatt schommelt tusschen 2,30 tot 4,30 fr. doch op die prijzen wordt een nog al belangrijke vermindering verleend voor de drijfkracht. Hoeveel bedraagt die vermindering? Zij verandert ook, volgens de toestanden, maar men mag rekenen, dat zij gemiddeld 50-55 bedraagt. Men komt dus tot ongeveer 12-15 Kw. per arbeidersdag. 5-6 Kw, vóór den oorlog; heden: 12-15 Kw. Men moet dus ijveren voor het electrifi- ceeren van het platteland, omdat de electri- teit een uiters goedkoope drijfkracht ter be schikking van den landbouw stelt. Om zijn kostprijzen te verminderen, om den schaar- schen en duren handenarbeid te vervangen, moet de boer de landbouwmachine en den electrischen motor gebruiken, telkens en overal waar de aard van het werk zulks mogelijk maakt. De landbouvnverken sneller en tegen lage- ren prijs verrichten, is bijdragen tot het op lossen van de landbouwcrisis. Moge de landbouwer, beter dan voorheen, begrijpen wat al voordeel hij heeft bij het mekaniseeren van zijn inrichtingen, bij het verbeteren vap zijn werktuigen, bij het op de hoogte blijven van den vooruitgang gemaakt op landbouwgebied, bij het bezoe ken, ieder jaar, in het Paleis van het Half- eeuwfeest (Cinquantenaire) van de Inter nationale Tentoonstelling van Machines en Producten, bestemd voor den Landbouw. A. CARLIER. snuaensBam' DE LIBERALEN TEGEN VLAANDERENS RECHT. De Liberalen doen al wat zij maar kun nen om stokken te steken in de wielen van den wagen, die Vlaanderen moet voeren ter verovering zijner rechten. Al wie het met Vlaanderen goed meent en zich verheugt om de aanstaande verovering der Gentsche Hoo geschool, walgt om de kleinzielige actie der Liberalen. De strijd om Gent Vlaamsch werd ingezet door twee Liberalen die alle beide gesproken hebben tegen Vlaandei-ens recht op de Gent sche Hoogeschool. De Liberalen spannen hun ne laatste krachten in, om overal verwarring en tweedracht te veroorzaken. Door hunne schuld is de strijd veel geweldiger dan hij had moeten zijn. Door hunne schuld zijn zij zelf in een beJaehelijken toestand. Zij hebben in de Regeering veel meer Ministerzetels dan hunne partij wei verdient. Alle Ministers, ook de Liberale, onderteekenden het ontwerp op de vervlaamsching van de Gentsche Hooge- sehooL Maken de Liberalen geen zot figuur als zij met hand en tand werken tegen het voorstel hunner eigene Liberale Ministers, Op welke meerderheid steunt de Regeering dan? Er zijn nog tal van sprekers uit alle par tijen ingeschreven, om ter Kamer het woord te voeren. De vooruitzichten zijn nu reeds dat het regeeringsontwerp zal aangenomen worden door al de Katholieken, door de Vlaamsche Nationalisten, door de Vlaamsche Socialisten en zelfs door enkele Waalsche Socialisten en... door een zeer gering getal Liberalen. Jammer, zeer jammer is het dat er nu maar zoo danig weinig Liberalen meer door het Vlaamsche land naar net Parlement ge zonden worden. De verkiezing die op hun anti-vlaamsch en anti-nationaal werk zou volgen, zou er velen den weg naar het parle ment afgeleerd hebben. Nu echter zal er kans zijn om het laatste specimen dezer rare soort uit Vlaanderen te krijgen. Ze verdienen niets beters. Een mogelijke Regeeringscrisis, die de Vla mingen niet wenscnen maar ook niet vree zen, zal de Liberalen misschien spoedig de gevolgen van hun hatelijk? gnti-vlaamsche politiek doen kennen. 1929-1939. - LANDBOUW-HUISHOUDKUNDIGE SCHOOL, POPERINGHE. V/el ja, ons eerste proef is goed gelukt! De 100 uren-cursus van Landbouw-huishoud- kunde die, voor 't eerste jaar van ons giiöe- bestaan, ingevoerd werd, had een prachtigen uitval. Ja toch, er zijn menschen bij ons, die weten, dat «.leertijd» geen verloren tijd is; die weten dat kennis en wetenschap niet uit de lucht vallen; die aannemen dat niet altijd het oudei'wetseh gedoe moet voortrollen; menschen ja, die met den tijd meegaan, en door vereeniging en studie vooruit willen. Daar komt stilaan roer in, dat boeren geen slavenwerk is. Boerenis een weten schap, en hoe meer vakkennis, hoe beteren uitslag; het werken immers moet op de theo rie aangepast worden: men moet weten waar om men zóó en zóó handelt, kennis (dit is wetenschap) en ondervinding moeten ge paard gaan. Wij wenschen geluk aan die jonge boeren dochters, de eerste, die zoo regelmatig en met volharding de leerrijke lessen van den 100 uren-cursus gevolgd hebben! Proficiat ook, aan de vooruitziende ouders van die dochters die dit edel pogen tot wetenschappelijken en praktischen vooruitgang ondersteunden! Het bestuur der Boerinnengilde en het Ccmiteit der Landbouw-huishoudkundige school, samen met de leerlingen van den cursus, danken uit ganscher hart de zeer bekwame lesgeefster Mejufïer Woestijn die iedere week met aangroeienden ijver naar d'hommelsteê kwam; zonder de Opzienster voor West-Vlaanderen, Mejufïer Vantyghem, te vergeten, die met raad en daad hielp om bij ons die Landbouw-huishoudkundige af- deeling op voet te brengen. De beide Juffers hebben hier deugdlijk werk verricht dat niet alleen den welverdienden dank, maar ook de eerbiedige genegenheid van onze vrouwelijke boerenjeugdleden afdwong, zij zullen hier altijd welkom zijn. Die kleine photo werd genomen juist bij het bezoek van onze ijverige Voorzitster Vrouw Emile Desmyter, die de leerlingen kwam aanmoedigen en de Juffers dank toe sturen in ons aller naameen smaakvol noenmaal in leutig gezelschap zou wellicht de reeks lessen sluiten na nog een leerrijk bezoek aan onze welbekende melkerij van Poperinghe, die bloeit onder het bestuur van Heer Camille Delaleau. Dat het werk van onze jonggestichte gilde gedije onder den zegen onzer patrones Onze Lieve Vrouw van Sint Jan, en dat Haar machtige Moederzegen neerkome over al onze leden en hunne familie. Het bestuur der Boerinnengilde. WARDEN OOM. ;-De geliefde West-Vlaamsche volksschrij ver Warden Oom, de heer Edward Vermeu len, is bij hoogdringendheid een operatie moeten ondergaan. Gezien zijnen ouderdom en den aard der ziekte is zijn leven in gevaar. Wij bidden den Heer dat deze gevierde Katholieken romanschrijver spoedig moge herstellen en dat hij nog langen tijd aan de liefde van zijn Vlaamsche Volk moge be waard blijven. BUITENLANDSCHE BEMOEIING. Frankrijk begint zich nu ook no'g te be moeien met de oplossing der Vlaamsche kwestie. Uit wat de bladen melden staat het buiten kijf dat de ofïicieele diensten der Fransche Regeering zich met het Hooge- schoolvraagstuk bezig houden, het streven der Liberalen aanmoedigen, perscampagnes steunen en drukklngen uitoefenen. Het gaat er hier om den wil van ons Volk en geen enkel vreemd land der wereld heeft daar iets in te zien en Frankrijk nog het minst van al. DE REGEERING VAN LOPHEM. De Koning richtte deze week een schrijven aan den Eersten Minister over zijne houding betreffende de samenstelling der Regeering van Lophem, onmiddellijk na den oorlog. In dit schrijven bevestigt de Koning dat nooit of nooit iemand hem gesproken heeft van de mogelijkheid dat er een politieke of sociale revolutie zou kunnen uitbreken, in dien er geene Regeering met democratische strekking werd gevormd. De Regeering Delacroix werd samengesteld in overeenstemming met het grondwettelijk gebruik. Wel is waar dat al degenen die door den Koning werden geraadpleegd, de noodza kelijkheid lieten uitschijnen, eene Regeering van Nationale Eendracht te vormen. De Koning bevestigt plechtig dat alle an dere beweringen in strijd zijn met de waar heid. DUMPING. «Dumping» beteekent dat een vreemd land tegen lage prijzen groote hoeveelheden wa ren ce koop brengt, om aldus de markt te vproveren. Het schijnt dat Belgie op verschillige ge bieden met dumping bedreigd is. Dat was het geval, in 't begin van verleden jaar met Frankrijk, dat in Belgie bloem verkocht, tegen een lageren prijs dan hier kon gemalen worden. Zoo vielen onze maal derijen grootendeels stil en werden ook de werklieden door werkloosheid getroffen. Op 21 Januari laatst verscheen in het Staatsblad een besluit, een fiskaal regiem in stellende op den uitvoer van bloem, om de dumping der Fransche bloem te keer te gaan. Nu wordt de Belgische stekjesnijverheid bedreigd door een dumping komende van Rusland. Rusland vervult ons land met sulferstekjes die veel goedkooper zijn dan deze die in ons land vervaardigd worden. Zij leveren ze ons ver beneden den kostprijs. Reeds drie stek- jesfabrleken van Belgie moesten stopgezet worden. Een wetsontwerp is reeds voorgelegd om de stekjes, in Belgie voortgebracht, met 20 centiemen per duizend te verminderen. De Sovjets hebben echter reeds tegenmaatregelen genomen zonder naar de toepassing dezer wet te wachten. Er dienen dus nog sterkere maatregelen genomen te worden: Volledige afschaffing der rechten op de Belgische stekjes en op den invoer der Russische stekjes diende het maximumtarief te worden toegepast. Ook onze vlasnijverheid wordt door Rus land met dumping bedreigd. Rusland is er op uit onze vlasnijverheid dood te maken. Niet alleen de onze maar ook deze van Duit- schland, Ierland en Tjecho-Slowakije heeft er reeds twee jaar mede te kampen. Hier zijn reeds verschillende vlassers ver dwenen en er zullen er nog meer verdwijnen. Uit de streek van Kortrijk gaan alarmkreten op. Het is in het belang van ons land en van onze nijverheid, die aan duizenden en dui zenden brood verschaft, dat er spoedig maat regelen dienen getroffen te worden tegen de dumping van Rusland. De vlasnijverheid is de ruggegraat van West- en Oost-Vlaanderen. In 1926 waren er 259 vlasfabrieken met 10 of meer arbeiders. 1-Iet aantal arbeiders daarin werkzaam be droeg toen 5.906. Hierin waren niet begrepen de duizenden kleine bazen die minder dan 10 werklieden hadden. Thans zijn er onge veer negen duizend vlasfabriekanten en boo- tenkoopers en ongeveer 20 tot 25 duizend ar beiders. De waarde van de jaarlijksche voort- brengst der vlassers bedraagt negen honderd millioen frank. Een ernstige crisis in onze vlasnijverheid ware eene ramp voor Vlaande ren en voor geheel het land. DE EEUWFEESTFOSTZEGELS. De drie herdenkingspostzegels van het Eeuwfeest zullen in Juli aanstaande uitgege ven worden, deze van Leopold I, ter waarde van 60 centiemen; van Leopold II, waarde 1 frank en van Albert I, waarde 1,75 frank. Alle postzegels hebben van boven de ko ningskroon en dan langs de zijden de cijfers 1830-1930. De zegel van Leopold 1 is uitge voerd naar de schilderij van Lievin De Win de. Deze van Leopold II en Albert I naar de schilderijen van Jef Leempoels. Er zullen ook postkaarten gedrukt worden met de portretten onzer koningen die sedert het verkrijgen onzer onafhankelijkheid re geerden. HONDERDSTE VERTOONING. Het Vlaamsche Volkstooneel zal op Zondag 23 Februari, in het Paleis voor schoone Kun sten te Brussel, een gala-voorstelling geven bij gelegenheid van de honderdste opvoering van En waar de Sterre bleef stille staan De gevierde schrijver, Felix Timmermans, zal deze gala-vertooning bijwonen. Een honderdste vertooning van een Vlaamsch tooneelwerk is geen alledaagsche gebeurtenis. Dit verdient vermeld te worden. NIEUWE SOCIALISTISCHE HATELIJKHEID. Voor de Socialisten van Moeskroen was het nog niet genoeg de Zusters van Liefde buiten »e zetten, nu hebben zij hun hatelijk werk voortgezet, met alle toelaag te weigeren aan de vrije scholen van Moeskroen. De Socialisten hebben er veel geld noodig, om de Zusters van het Hospitaal door wereld lijken te vervangen. De nieuwe uitgaven zul len betaald worden, niet door de socialistische Gemeenteraadsleden, maar door de werklie den die hunne kinders naar de vrije katho lieke scholen zenden. Kan het nog hatelijker van menschen die dan nog beweren niet tegen den Godsdienst te zijn? DE ONDERVRAGING OVER DE WEDDEN. Ter Kamer werd eene groote ondervraging gehouden over de laatste wedderegeling. Zij werd ingezec door de Socialisten. Met een vloed van cijfers heeft Minister Jaspar geantwoord en hij heeft getracht de nieuwe wedderegeling te verdedigen. Met cijfers be wijst men al wat men wil, zegt eene spreuk. Ook heeft M. Jaspar, niemand, volstrekt nie mand overtuigd van hetgeen hij verdedigde, zoodat de strijd open blijft als te voren. De staatswerklieden, bedienden en beamb ten hebben verwacht dat nu eens voor goed de loonkwestie zou geregeld worden. Zij zijn daarin bedrogen. Dat is een feit. De mindere bedienden en loontrekkenden hebben gemeend dat ditmaal het reuzenaan- deel der te verdeelen taart naar hen zou komen. Zj zijn nog eens bedrogen. Zij dach ten dat men toch ditmaal van geen te kort aan geld zou spreken, gezien de Kamer- en Senaatleden zich aan de schatkist te goed gedaan hadden, gezien er altijd sprake was van overschot en belastingsvermindering, ge zien er kwistig genoeg geld langs alle kanten bestemd wordt om feesten en vermakelijk heden te geven. Maar neen, ook daarin zijn zij bedrogen. Het beste woord werd gesproken door M. Poullet, die de spoorwegbedienden en -werk lieden verdedigd heeft tegen het gevaar dat deze zelfs geen 1200 frank minimum zouden krijgen. Voor het Christen Kartel der Openbare Diensten is het een tegenvaller. De Christene voormannen hadden het goed inzicht eens voor goed de loonen te doen regelen en de kleinen te bsvoordsëligcn. Als zij nu gevallen zijn op Ministers die dit onmogelijk gemaakt hebben, is het hunne schuld niet. Die tegen slag zal hen ook niet ontmoedigen. Hun wacht een harde strijd tegen leugens en ver dachtmakingen en voor nieuwe veroveringen. De nieuwe wedderegeling zal wegen op den verderen verloop der gebeurtenissen die zich in 1930 moeten voordoen. Wij herhalen wat v/ij vroeger reeds zegden, de Regeering heeft zoo onpolitiek mogelijk geweest van die kwes tie tot in 1930 te laten aanslepen en van er zulke triestige oplossing aan te geven. De loonregeling der spoorwegbedienden zal op een andere basis berekend worden dan deze der staatsbedienden. Maar, dank aan de tusschenkomst van M. Poullet, denkt men dat het minimum van 1200 zal bekomen werden. Onder de grootste slachtoffers der pere quatie vallen onze Priesters, Kloosterbroe ders en Zusters die allen het met eene toe- laag van enkele honderden franken zullen mosten gedoen, wijl hunne wedden uiterst laag staan en. het minimum van 1200 frank maar verzekerd wordt aan de gehuwden. Dat is iets dat zij zekerlijk aan de Regee ring Jaspar noch verdiend, noch verwacht hebben. VERJARINGEN. Op 11 Februari laatst was het de eerste verjaardag der onderteekening van het Ver drag van Lateranen, dat aan Z. H. den Paus de vrijheid terruggaf en Hem opnieuw tot Paus en Koning verhief. Op Woensdag 12 Februari was het de ze vende verjaring van de kroning van Z. H. Pius XI. Bij gelegenheid van deze verjaring zal er op Zondag, 16 Februari, in alle steden en gemeenten een plechtig Te Deum gezon gen worden. Paus Pius XI heeft zich in deze laatste jaren een onsterfelijken naam geschapen en aan het Pausdom heeft Hij een wereld-lui ster verschaft, zooals het in deze laatste eeuwen nog nooit gehad heeft. VERWARDE BOEL. In plaats van zelf hare verantwoordelijk heid te dragen heeft de Regeering, bij de op lossing van de taalkwestie in Lager- en Middelbaar onderwijs, zich verdoken achter eene taalcommissie. Die taalcommissie moest de gepaste oplossing zoeken en zij heeft hare taak niet kunnen vervullen. De Liberalen wilden een dubbel regiem inbrengen dat ten voordeele was van de franskiljons in Vlaanderen en ten nadeele der Vlaamsche kinders in Walenland. Dit werd verworpen. Hierop nam de Libe raal Bovesse ontslag en werd de Lands- raad der liberale partij opnieuw opgeroepen. Deze keurde, in een dagorde,.den Liberaal Bovesse goed. Dit dagorde der Liberalen leidt regelrecht naar een Regeeringscrisis. De eenige uitweg om daarvan te ontsnappen is dat de liberale motie zoodanig dubbelzin nig is, dat zij voor allen uitleg vatbaar is. In de verwarring geschapen door de ver schillige liberale voorstellen heeft Z. E. Pater Rutten, om tot een spoedige oplossing te ko men, een voorstel gedaan dat aanveerd ge weest is. Maar dit voorstel komt zoodanig neer op den wensch der Liberalen dat het geheel strijdt tegen de verlangens van de Vlaamsche vereenigingen en dus door den Katholieken Vlaamschen Kamergroep niet kan aanveerd worden. De Liberale partij mag er lier op gaan, om de manier waarmede ze te gaat om den boel overhoop te zetten.. Scherf stukken maken gaat gemakkelijk. Ze weer aaneen zetten, dat zal meer moeite kosten. SINTE LUDGARDIS TER EERE. Te Aywières, bij Waterloo, op de taalgrens zal een monumentaal standbeeld opgericht worden ter eere van Sinte Ludgardis. Deze Vlaamsche heilige was eerst benediktijner- zuster en ging naderhand over naar de vrou welijke orde der Cisterciënsers. Zij is de pa trones der Vlamingen en wordt ook zeer in Wallonië vereerd. Zij leefde veertig jaar lang als boetelinge in de omstreken van Aywières. Dit monument zal een grootschen indruk geven en tevens een treffende hulde zijn van Vlamingen en Walen aan de lieve Heilige van bij ons en een godsdienstig verbindings- teeken zijn tusschen Vlaanderen en Wallonië, DE TAAK DER GEMEENTEN. Volksvertegenwordiger Marck besprak on langs de taak welke de Gemeenten te ver vullen hebben bij de algeheele hervorming van ons Volk. De Gemeente dient te houden aan hare zelfstandigheid, nu meer dan ooit. De wet van 1921 op de bestuurszaken, wordt door de Gemeenten niet altijd nage leefd. Die Gemeenten hebben ongelijk. De Gemeenten hebben het recht te eischen dat de hoogere leiding hen in de Nederland- sehe taal zou bejegenen. Het komt er op aan met krachtdadigheid op te treden ten op zichte van Ministers, Gouverneurs, vergun- houdende maatschappijen, enz. Er is een ander gebied waarop de Gemeen ten kunnen werkzaam zijn, namelijk de scho len. Geen enkele wet kan aan de Gemeente verbieden aan haar onderwijs een Vlaam sche strekking te geven en aan de kinderen liefde voor eigen taal, eigen verleden en eigen toekomst te schenken. Wat kunnen de Gemeenten anderzijds niet doen op het gebied van Vlaamsehe volksont wikkeling? De Gemeenten kunnen ruime steun geven aan de Vlaamsehe leergangen der Hoogeschool van Leuven; aan de Hooge- schooluitbreiding, aan de studiekringen, aan de volksboekerijen waar op Vlaamsch en Katholliek gebied zooveel te doen valt, aan de Tooneelkringen, aan de Muziekmaat schappijen, enz. Wij diensn in gansch ons leven ons Viaamsch-zijn voorop te stellen. GUIDO, KOOP UWE SPEELKAARTEN ter drukkerij dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1