Kasbons 5 MELOTTE Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. T'ONZENT IN 'T WESTLAND IETS OVER HET HUWELIJK Goedkoope Woningen Politiek Overzicht besteed worden. ZONDAG 23 FEBRUARI 1939 mc WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27r JAAR. N' 8. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr.a In't Land: 18 fr.i (per post) Frankrijk: 35 fr.' Congo: 35 fr.k Andere landen: 40 fr.J TARIEF Kleine Berichten: I fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. vmmmm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet can ons. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Wie inlichtingen'begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. fAlle annoncen vooraf te betalen en moeten tegen de» Donderdag noen ingezonden worde» J Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieel* Verkoopingeat 99 cent. per gewone regel. Annon een: I Prijzen op aanvraag. VERVROEGDE TERUGBETALING DER 0 van het GEMEENTEKREDIET. 0 ■■HSBHBBBBBBSBBBBBBflBSBBSaBa Vaak geeft de litteratuur een trouwe weer- Er bestaan spijtig genoeg slechte huis houdens en vele schijnen daarover uit te vallen. Men zou eerder moeten verwonderd zijn omdat er niet meer ongelukkige huis houdens zijn. Als men de wijze nagaat waarop ze ge sticht worden dan treft men er veel aan De dragers van Kasbons 5 van het Ge- als wanneer zij zoo weinig waarborg ople- meentekrediet, terugbetaalbaar met 1 Octob. veren wier uitslagen deze te boven gaan, 1930, zullen voordeel vinden, zich zonder uit die men mocht verwachten. Want hoeveel en zoo mogelijks in de loop der week van huwelijken worden er ten huldigen dage niet 24 Pebruari x Maan aanstaande aan te lichtzinnig ineen gestoken! Hoeveel onvoor- zichtigheid! Hoe weinig nadenken, hoe wei- 5 en el nig overleg bij het sluiten van het huwelijk, NATIONALE BANK VAN BELGIE dat over het geluk of het ongeluk van twee St Jacobstraat, Nr 1, te YPER, mensehen gaat beslissen. I Wat* al jonge dochters treft men niet aan voorzien van voormelde titels. die hun man kiezen gelijk de heldinnen van •een roman. Hoe kinderachtig gaan ze soms niet te werk bij de keuze van een echtgenoot! Zoo gauw men aan den gezichteinder een schaduwbeeld ziet, dat men erkent als zijnde dit uit een droom, zoo gauw men een blik gave van haren tijd; ze behandelt de maat- nntmeet een indruk door het gelaat van de schappelijke en zedelijke vraagstukken welke ontmoet, een nüiuk door net gelaat van de dg menschen het meest ophouden en door uitverkorene teweeg gebracht, beeldt men hare eigene ontwikkeling schept zij de on- zich in dat hij daar is en dat nu het poëtisch vermijdelijke harmonie tusschen de opname uur gaat slaan. en de uitvoering. Men bouwt luchtkasteel op luchtkasteel. Ook en alhoewel bij enkele uitzonderingen Dan kent men dikwijls op onvoorzichtige ieverhands een genialen geest zijn tijd voor wijze aan den vreemden persoon de deugden loopt zoodat zijne medemenschen slechts op en de hoedanigheden toe, die men gaarne min 'neer verren afstand volgen kunnen y*=. -rJT T; T f'dt 7 hem aan. Het over,ge vloeit ei uit voort, kunstwerken volkomen overeen met de heer- zelfs de dwaaste en de blindste liefde, die scliende gesteltenissen, het smaakvermogen, men vergeet op de achting der rede, de kortom met de levende capaciteiten van de waarde des persoons te bouwen. 1 samenleving. De liefde speelt haar rol, die er ver van Eenieder is' kind van zijn tijd en van zijne af is. altijd goedkeuring te verdienen. Het beschaving, willen of niet, het weze een is voor velen alles; men laat het beredenee- dwang ol eene welopgevatte eigenschap. h„ *Tke,, v»„ „et gevoelen da n 8? En zoo gaat het voort tot aan het huwelijk. T'ONZENT IN 'T WESTLAND betoonen Somtijds komt. men er, indien de omstan-* dat hij zich-zelf en zijn tijd onverbasterd digheden gunstig zijn of na het storten van getrouw bleef. tranen of het uitschreien van wanhoop, in- Met zijn boek immers heeft hij, zooals dien de weg versperd is door stronkelsteenen niemand te voren het ooit vermocht of aan- van allen aard. ging, het specifiek Westvlaamsche Volk ge- Hoe dikwijls worden de vraagstukken niet teekend en geschilderd ingestudeerd, die een studie waardig waren. In de machtgreep van de herinneringen aan de vervlogen tijden waarin zijn jeugd Is men met blijven staan bij eenige uit- en egj-gtg bestaan uitleefde, doet hij op eene wendige voordeelen, bij eenige welluidende volkomene vrijheidsfiere wijze afstand van volzinnen? Welke waarborgen van geluk kan de hedendaagsche wereld met de veege ver- de vereeniging opleveren? bastering en de noodlottige heerschzucht Zeker gebeurt het dat de uitverkorene waarmede de jongsten oorlog haar heeft ver- eerliik, openhartig, voorzichtig is, en al de armoed. kenteekens oplevert van een goeden man.1 Inderdaad worden rechten plichten, men- TT sehen van alle klas en stand zoodanig ge- Het a in deze kansen die toelaten op vele rangschikt en geregeerd door wet en aanzien gelukkige huwelijken te mogen rekenen on- dat a]le initiatief en vrijheidsgeest door de der deze die dikwijls weinig of slecht voorbe- naamlooze algemeene welzijnsmacht wordt reid worden. overrompeld en verwurgd. Het blijft toch niet minder waar dat men Herwin Eeckel laat den oorlog met zijn op de kans niet mag rekenen en dat het een nasleep van ontgoochelingen en verlies aan zeer zware fout bedrijven is op toeval in ei8'enwaarde op zij om zich te gaan verdie- zuike gewichtige zaken te rekenen pen in zlJn üid waar ieder Persoon zijn ka- zyute gemenuge zaken te ïekenen rakter-en zijne beteekems vond door zich- Nevens de jonge romantrouwers die hun en de heele lijn van zijn leven. geluk op de dwaling, de begoocheling of de slaat het boek open en op iedere bladzijde fantasie bouwen hebt ge ook andere huwe- vindt gij zonder verpozing of inzakking het lijken die soms zeer roekeloos zijn. oude fiere vlaamsche leven. Degenen die in het huwelijk slechts het Weliswaar, en schrijver verbloemt de waar- gemak zoeken en zich enkel zoöals velen heid niet, is het volk zooals het oogenschou- doen -- om de geldkwestie te bekommeren, we{ijk> 'eveIi','k en ster:t'elijk is gemaakt niet loont- veel eevaar* het is een utODie te e*e- lmmer begaafd met wat jaren studie en ont- oop e.i ge aa net is eei u o, j te g wikkeling een mensch gewoonweg verrijkt en looven aat men met geld het geluk aankoopt. derwgge toelaat hem zelfs tot een interna- De jonge dochters moeten met lichtzinnig tionale burger té bedijgen, neen, maar des hunne keus vaststellen. Zij moeten eerst en te meer treedt op den voorgrond de eigene vooral het leven van echtgenoote, en dan van bewustvolle zekerheid der Westvlamingen moeder overwegen om een klaar begrip op die. alles laat zulks doorschijnen, over eene te doen van al de plichten die God haar bijzondere opmerkingsgave beschikken en de- 0,)]r,.t ze bij middel eener pootige, smakelijke, pit- tige en tevens guitige taal kunnen vertolken. Leze het ook wie min of meer begaan is en I \/n„j, jq Dnm«iorc uon liefhebbert met letterkunde en de poverheid1 VLU1 Uc DU U Wol o Vall van het stoffelijk leven verdrijven wil met edele genoegens en hooger geestesopgang. Neme het eveneens op wie vriend en man is van orde en tucht en in de versch gestorven samenleving zijn eigen ouderen kan bemin nen in hun ongeschonden handel en wandel, met hunne deugden en gebreken bewonderd of getuchtigd allen gedreven in één gang naar adel en vooruitgang en tevens ook naar erkentenis van en eerbied voor arbeid en bezit. Daardoor immers moet eenieder onverbid delijk door al het fijne en stemmige van de levensweergave ondervinden dat de blik niet altijd dient gericht naar voren op grondslag van een onbesproken veroordeeling en een geleidelijke soms minachtende vérwaarloo- zing van het verleden doch dat detraditie wel bewaard en trouw vereerd, een rijk be standdeel vormen kan van het levensgeluk en als een verren zegen de harde lessen der ondervinding verdrageljk en leerrijk kan ma ken. Citaten aanhalen! Eenieder heeft voorlief de en ieder hoofdstuk vormt in dit epos een geheel. Daar zijn er als De Klef kant. of Het verbrande Paradijswaarachter beloften schuilen die de schrijver mogelijks naderhand zelf zal laten gedijen tot verdere gewrochten. Eenige bieden eene diepe tragische kracht alsLeo 't houten been de bezoeken van Lea Catrysse namelijk aan haren bruidegom. Leo Smagghe die, door den tram veronge lukt,te lijden ligt in het hospitaal te Pope ringhe, zullen niet weinigen bijblijven als zijnde tooneelen van diep-menschelijke en grootsch-eenvoudige macht. Anderen zullen liever Vergauweloosde lieden of De Tooveresse smaken of Met eén wille om een wereld te verzetten Er zijn er zelfs die tot hun genoegen of hun spijt Komt dat tegen zullen verkie zen ja tot zelfs Een leeuw zonder tanden Dit om te laten uitschijnen dat dit epos een soort boomgaard is waar vruchten te plukken vallen voor iedereen. Door gansch die menigte handelende en sprekende menschen leeft bovendien als een deinende ebbe en vloed eener verdokene zee: de zielezucht van den mensch op zich zelf die neergedrukt in zijn persoonlijkheid de verdere onbekendheid der wereld en de wijde mysteries van het ongekende leven veronder stelt, bevroedt en onbewust vreest. Zelfs buiten de menschen om heeft schrij ver zich ook gewaagd in het leven der sei zoenen en der dieren. Met denzelfden ijver van eene milde liefdadigheid legt hij aan het bestaan ervan dezelfde grondslagen van eenvoud en harte lijkheid die immer het dichtst bij de natuur liggen en ook ermede ten zeersten vertrouwd zijn. Brokken als Digitus Dei of Heldhaftig als eene minnende Maagd zijne fijne ge wrochten, zijn kunstperels; gedrongen van grootte drukken zij des te meer een gecon- centreerden inhoud uit, zijn als krachtvoe ders. Daartegenover is het Van een ezeltje dat den beêweg deedeen extratje voor alwie verdoken een wijle wilt lachen dat het deugt Uit een onderzoek ingesteld dor het Pro vinciaal Bestuur is er gebleken dat de uit- keering der bouwpremien van Staat en Pro- vinei.;:, niet vooruitgaat zooals het behoort. In eene vergadering voor enkele dagen ge houden te Rousselaere, waar al de Bescher- mingscomité's en Kredietmaatschappijen der Provincie uitgenoodigd werden en waar een afvaardiging van het Ministerie aanwe zig was is er vastgesteld geweest dat de ver traging der uitbetaling der premien vooral te wijten is aan het onregelmatig' en onnauw keurig invullen der betreffende formulieren. 'I {Si einde zulks in de mate van de moge lijkheid te verhelpen, werd besloten naar alle dag- en weekbladen der Provincie een schrij ven te sturen beknopt de te vervullen pleeg vormen opsommende in de volgorde waarin zij zich voordoen. Doch eerst en vooral dient de aandacht der belanghebbenden gevestigd op de nodzake- lijkheid, bij het ontvangen hunner stukken uit Brugge, deze aandachtig te lezen en voor het invullen der formulieren ze stipt te vol gen. Meer dan eens werd er ondervonden dat de premieaanvragers aleens niet lezen wat ze ontvangen en hunne stukken invullen goed komt het uit. Het zijn dan gewoonlijk ook deze die eerst en meest klagen over het uitblijven der premien. Hier is, voor ttó'orga nisaties van werklieden en kleine burgers gelegenheid om goed werk te verrichten met hunne leden ter zijde te staan -om hunne formulieren te helpen invullen. Wie een bouwpremie bekomen wil moet eene aanvraag doen, 't is te zeggen eenen brief schrijven, aan den Heer Minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg, Dienst der Goedkoope Woningen te Brussel. Op dezen brief moet hij, juist adres, naam, voornaam, straat, nummer en woonplaats zetten en zoo hij reeds beginnen te bouwen is, den datum aanduiden waarop de werken aangevangen zijn. Deze brief moet aange- teekend zijn t. t. z. afgegeven aan het winket van het postbureel, met de melding erop: aangeteekend, en een zegel van 2,10 fr. De afzender krijgt een bewijs van dezen brief in de post. Het Ministerie bericht ontvangst van dezen brief en geeft een nummer, dat het nummer van het dossier is en dat de belanghebbende goed moet bewaren en al tijd op zijne brieven die hij voor het bekomen der premie zal schrijven of te schrijven heb ben, vermelden. De bouwer moet terzelfdertijd aan de Kre dietmaatschappij bij dewelke hij geld ont leent om zijn huis te bouwen en in het tegenovergestelde geval aan het Bescher- mingscomiteit van zijn gewest, zenden in het dubbel: het grondplan van den bouw •v. aarop de heelè bouwgrond of-perceel, waar hij verlangt op te bouwen, wordt aangeduid: aan hunnen aannemer afgestaan hebben, ontvangen ook zelf de premie niet. In alle andere gevallen ontvangen de aanvragers zelf de premie. Wie denkt dat zijn aanvraag op eene niet- te-rechtvaardigen manier vertraging' lijdt, wende zich tot den Heer Gouverneur dei- Provincie. Indien zij de blijde tijd der huweüjksbelof- Waarlijk lees het boek door, en het wordt ten mag aanschouwen en dan den nog ge- eene wondere galerij van menschen waar- lukkigeren tijd der eerste huwelijksmaan- onder wij hier en daar in onze vroegere jaren den, dan mogen zij ook niet nalaten een blik de gelijken hebben gekend, met ze te zien, te werpen op den weg waar hinderpalen, zouden wij ze verkennen en groeten, zoo kleine sluitboomen en kruispunten ontmoet meesterlijk weet schrijver ons ieder persoon worden die men vermijden of doortrekken voor te tooveren met zijn eigen ken- of merk- moet teeken van taal en karakter, van aandoening en neiging, van last en van leute, ja, van Op cie hulpe Gods rekenen is biaaf en stoeg-erij en drenzerij, met ieder zijn om- wijs handelen, maar men moet de hulp ver- vang en zjjn grootte, zijn gang en zijne stem, dienen met mede te werken. zijn haai en zijn draai, geen enkel zonder Dan eerst wordt men zijne behoeftigheid zijne macht en zijne beteekenls thuis en er gewaar, dan vraagt men naar den ernstigen buiten al naargelang hij daar in het kleine liefhebbenden, deugdzamen gezel, dan be- d°rP er vrijelijk of gedempt er over kan be paalt men de hoedanigheden die hem on ontbeerlijk zijn. Op die wijze doordrongen van het belang dezer hoedanigheden en van dit der te ver vullen plichten zal de jonge dochter die hoe danigheden niet lichtzinnig aan den eersten den besten toekennen. Veel ouders klagen dat ze bij hun dochter van geen tel meer zijn. Er zijn ongetwijfeld ouders die zich aan den tegenwoordigen tijd hiet kunnen aanpassen die toch zoodanig veel slechte kanten niet heeft en die toch wel eens zouden mogen beproeven hunne schikken Met enkele bladzijden wordt een gansche leven uitgebeeld tot dat een paar belangrijke of teekenende feiten of gebeurtenissen de kroon op het spel zetten en om zoozeggens het met een waardige en blijvende gedenke nis veriaten om over te gaan tot een ander. Niemand van gansch het dorp wordt ver geten of... gespaard en allen buiten daar omtrent sekretaris en koster krijgen hun toer om handelend op te treden naar eigen waar de en met de volle beteekenis van hun maat- schappeüjken stand en de nooit haperende mizerie van hun lot. Het zal wel niemand gaan verwonderen dochters te begrijpen met zich gewoon te alhoewel het westvlaamsch, op eene klare maken in hen de meisjes van gisteren niet en heldere wijze geschreven, soms voor een meer te zien maar de vrouwen van morgen, nederlander hier of daar een woord moei- Mc-t ze reeds in hunne rol van echtgenoote l!ikheicl kan opleveren het zal wel niemand gaan verwonderen dat brokken uit «T'Onzent en moeder te zien, zullen zij tot hen naderen -n ,t Westland welhaast op klassieke waar- en gemeenschap zoeken met hunne droomen, de rekenen; dat de tijd niet ver af hunne verlangens, zelfs hunne noodwendig- {s 0f alle bloemlezingen met opene gretig heden die zij ook gehad hebben. heid en stukken zullen van opnemen tot Zij zullen van hen vertrouwelingen maar stichting der leerende jeugd; ja dat jntus- geen vijandinnen maken die de lessen hun- schen gansch het volk het boek zal lezen en ner ondervinding zullen aanhooren en hunne kennen en oordeelen met die is van don- raadgevingen zullen aanvaarden. ze ®n als het geschreven is van ons... UJ;Met dat oordeel zal het volk tevens aan noodzakelijkste vooi de ouders is hun- (Jen jnrijgSten door gansch het werk stralen- ne jonge dochters gerust te stellen en hun den wensch van den schrijver voldoen na- vertrouwen waardig te maken. melijk omdat het getuigenis zal afleggen Anderzijds mag de jonge dochter bij van rasfierheid en zelfbewustzijn die den wie men de persoonlijkheid sterkt ontwik- westvlaming kenteekent en spijts alle bederf kelt niet zeggen dat ze den goeden raad of verflauwing nog vereering en bewondering harer ouders kan missen of dat ze hunne moet* inboezemen of afdwingen, gewettigde beperkingen mag in den wind citaten halen bliJkt iJdel en overbodig slaan, want de ouders hebben het recht en daar ieder onderwerp, en hoeveel onderwer- pen biedt een gansche dorp niet aan, met soms de plic.it hunne onderwerpingen en afzonderlijk talent en kunde wordt behan- goedeil raad te doen gelden. deld en allen met een zelfde rijke en weeldi- Zij mogen immers van ondervinding spre- ge taai uitgebeeld, ken en hebben gedurende hun leven ongeluk- Het leven van al die menschen is warm en kige toestanden vastgesteld die ze voor hun rechtzinnig, eenvoudig en rijk, omdat ze al- kinderen vermijden willen len bezield zijn door de noodzakelijkheid van Dwaas is het, de dochter tot deze of gene de bewaring en het behoud van het gemeene ,11. u goed en het gemeenebest en ook en bezon kens te dwingen; zulke huwelijken brengen derlljk omdat5het geloof) de ouden onverbas- 1 k bij. De toekomende vrouw moet ferden godsdienst de eenige en enkele draag- vrij zijn maar vrijheid beteekent noch los- baar is van al hunne nooden en wenschen banderij, noch verblindheid. Het besluit, de wijl zij na het uiterste genot van het tijde- beslissing moet persoonlijk zijn en met volle lijke ook bovenal het eeuwige weten te waar kennis van zaken genomen worden. deeren als zijnde het waardige eind en het Zeker mag men de dochter helpen in haar fatsoenlijk slot van hun werkelijk bestaan. nnrteWrwA- Citaten aanhalen ware daarenboven on- volledig het werk voorstellen. En wie kan haai met meei onbaatzuchtig- Want terloops daargelaten de zuivere heid. meer rechtzinnigheid helpen dan de- kunst waarmede totnogtoe het volksleven genen die haar opgekweekt en opgevoed van den tijd in kwestie naar alle echte en hebben, dan degenen die weten wat er in het passende werkelijkheid en buiten alle trunt- huwelijk loopt. achtige overdrijving en saaie futterigheid Dat de jonge dochter nooit tegen haar weergegeven wordt, leze het wie Vlaming is goesting trouwe, maar dat ze zich ernstig en den rast'ots der oudc voorvaderen wil wiiseliik en kalm dezen kiest dien ze fier hare Sedenken welke* men vergete het niet, in de IJselijk en kalm dezen kiest dien ze her hare oud3 eeuwen de gansche wereld door koop- ouders zal mogen voorstellen, omdat ze hem manschappen gingen met. eigen waren en bekwaam acht hun achting af te winnen ongeevenaarde kunstschatten, en voor hen een waar kind te worden. l doet en zich gaan laat wiegen tusschen I indeelingsplannen onder opgave van de bestemming der voornaamste lokalen en aan- hoorigheden, van de hoogte der kelderver dieping, der benedenverdieping, der boven verdieping en der zolderverdieping, van een voldoend aantal lengte- en dwarsdoorsneden, van de hoogte der kamers ,der hoofd- en zij gevels, der aanhoorigheden en, in voorkomend geval, der spitsterugloopende gevelmuren, enz. Twee exemplaren van de beschrijving dienen eveneens voorgelegd. De adressen der Kredietmaatschappijen en Beschermingsco- miteiten zijn in het gemeentehuis te beko men. Kort daarop krijgt de bouwer van het Provinciaal Bestuur twee formulieren A en B. Zoodra die zorgvuldig ingevuld zijn zendt hij ze terug naar den Heer Gouverneur der Provincie. Op deze formulieren en op eenen bijgaanden brief staan al de noodige onder richtingen voor het invullen. Bij deze for mulieren moet ook een bewijs van goed ge drag en zeden en van Belgische nationali teit gevoegd worden dat bij het gemeente bestuur kan bekomen worden. Nadat het Provinciaal Bestuur bovenver melde formulieren heeft onderzocht en in regel bevonden, krijgt de bouwer van den Gouverneur eenen brief om dit te laten weten eri te zeggen, dat, zoo plans en beschrijvin gen nog niet werden gezonden naSr^het Beschermingscomiteit of naar de Krediet maatschappij, zulks ten spoedigste dient ge daan te worden. Daarbij krijgt de bouwer ook een verbinte- nis-tormulier klein formaat, die hij moet invullen, erop schrijven zooals het aangeduid is: «goed voor volmacht» en onderteekenen. Ook de vrouw moet teekenen en de voorge schreven formule, voor haren naam plaatsen. Dit briefje moet behouden blijven totdat de afgevaardigde der Kredietmaatschappij of van het Beschermingscomiteit het huis komt nazien. Zoodra het huis gereed is moet er aan de Kredietmaatschappij of het Beschermings comiteit gevraagd worden, het huis te komen nazien. Ook deze vraag wordt best per aan- geteekenden brief gedaan. Het Komiteit moet immers binnen de dertig dagen het onder zoek van het huis doen; zoo het niet gedaan is hoeft de Heer Gouverneur verwittigd te worden. Men vergete niet dat het huis eerst moet verzekerd zijn tegen brand aan eene Belgische maatschappij. Wanneer het huis is geschouwd moet het onderzoeksorganisme beschermingscomiteit of kredietmaatschappij) een formulier Cl zenden waarop er staat of het een gunstig of een ongunstig advies geeft voor de uit- keering der premie en waarom. Zoo het advies ongunstig is mag er binnen de dertig dagen in beroep gegaan worden bij den Minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg. Aanvragers die beschikken over meer clan 3/4 van het kapitaal noodig voor hun huis, kunnen geen premie hebben. Wanneer ze, in plaats van geld te on tl eenen aan de Kredietmaatschappij er krijgen van hunne ouders, of een ander familielid of vriend, moeten zij zorg dragen dat ze dit op hunne stukken (formulier B) vermelden, zooniet loopen zij gevaar aanzien te worden als bezittende zelf het geld in quaestie. Zoodra het onderzoeksorganisme en de Provincie nagezien hebben of alles in regel is wordt de aanvraag naar Brussel verzonden en de staatspremie wordt uitbetaald. Het Ministerie verwittigd den bouwer daarvan, alsook de Provincie die op hare beurt hare premie doet uitbetalen. De personen die bouwen met een krediet maatschappij ontvangen zelf hunne premie niet, deze worde betaald aan de krediet maatschappij. Degenen die hunne rechten op de premie Breughel en Timmermans zonder voor keu ze te moeten staan. Kortom gansch het boek is eene verschei denheid van beeld en taal zoodat het een ondankbare karwei ware het eene met het andere te overschaduwen vermits het eene gansche streek uit een bepaalden tijd in het licht wilt stellen en daartoe den Westvlaam- schen woordenrijkdom bezigt die om zoo zeggens eenig is en zoo doende de verraad- sche gevatheid en de luimige koddigheid der taaie wijze zeggingskracht van den west vlaming recht doet wedervaren. Edoch het weze de eenige storende kritiek welke over het gansche werk kan gevoerd wordenschrijver hoeft zich «e zwichten voor zijn eigen uitdrukkingsvermogen dat ten dienste staat van een ongemeen rijke woor denschat en hem menigmaal meegerukt eenerzijds door zijn spelende taalweelöe en anderzijds door de kwellende behoefte zelfs het minste niet te verwaarloozen hem vallen doet in herhalingen en soms in langdradig heden welke ten slotte verveling kunnen stoken bij sommigen. Deze ééne opmerking blijft de ééne maar zij behoudt hare waarschuwende waarde ten einde toezicht te bewerken en eene besnoeiing welke de bijzonderheden verzuimt en in niets schaadt aan het geheel. Na deze enkele bewering moet ik erbij biechten dat na lezing van het boek het be- langwaardig bleek het besproken gewest van dichtbij te gaan bezien en ik weet nu nog niet, schrijver bevestigt het zelf ergens in zijn Voorboodschap wie het ten slotte het meest moet aanstaan, ofwel de lezers die er allen ongemeende gading zullen in vinden, of degene die het buiten of met hunne wete zijn i gelapt... gewèest, ofwel... de schrijver zelf. In allen gevalle zal de hulde welke Herwin Eeckel met zijn werk moet ten deele vallen hij, die na zoo lange vertoeving in verre vreemde middens, uit trouwheid aan zijn vriend Guido Gezelie zijn hert ontlastte, hem ook tot lust en plicht maken spijts zijn bezigheden en ouderdom de litteraire hy potheken welke hij nog in zijn geboorte dorp Veerdeghemliggen heeft één voor één te lichten met even prachtig regelingen. Doch, zöo is het hierboven gemeend, al moest T'Onzent in 't Westlandonder doen voor volgende werken, toch blijft het vast de schoonste veropenbaring welke na den oorlog door zulk eene geschonden streek, taal, volk en litteratuur kon verwacht wor den. X. X. X. IBBBBBBBBBBBBBS^BBBBBBBBaBBBfiS: W iet geen Ontroomer voor verschillende gebruiken 5 dienende en met verlaagden j* melkbak draaiende op eene spil benut- rcerij. Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt HET BELGISCH LEGER IS INVALIED. Op een door de Heeren De Backer en Romsée gestelde vraag bekende de Belgische minister van oorlog dat er op 1 Januari 1930 in actieven dienst waren: 1.794 luitenanten en onderluitenanten waaronder 1.114 invalieden. 2.107 kapiteins en kapiteins-kommandan ten waaronder 1.711 invalieden. 364 majoors, waaronder 334 invalieden. 248 luitenant-kolonels, waaronder 210 inva lieden. 65 generaal-majoors, waaronder 47 inva lieden. Wat hebben wij aan een leger waarvan de oversten voor de 8/10 invalied zijn? Hoe komt het dat al die heeren zoover achter 't front invalied geworden zijn? Hoe komt het dat al de echte invalieden zoo moeilijk invalied worden verklaard? I)E TAALCOMMISSIE VOOR HET LAGER ONDERWIJS vergaderde Dinsdag namiddag te Brussel. Zooals voorzien heeft de liberaal M. Boves- se opnieuw zijn amendement ingediend: het werd verworpen met 11 tegen 4 stemmen en 1 onthouding. De vier liberalen die vóór stemden zijn: MM. Digneffe, Bovesse, Amelot en Dierckx. De liberaal M. Joris heeft zich onthouden. De tekst van E. P. Rutten werd nadien goedgekeurd met een enkele wijziging lui dende als volgt: Wanneer 20 huisvaders het aanvragen zal in de minderheidsschoien de 2" taal facultatief onderwezen worden, van af den 3" graad. Deze 2l' taal mag ook onderwezen worden door middel van een mondelingschen cursus vanaf het 4' studie jaar. Het onderwijs der 2' taal zal verplichtend zijn in de scholen der Brusselsche omgeving, in de scholen der grensstreek en in die waar de voertaal niet de taal is der streek. Nadien werd aangevangen met het onder zoek over 't taalgebruik in 't middelbaai* onderwijs. De liberalen zullen hier ook een voorstel indienen op dezelfde gronden als die voor 't lager onderwijs. M. Bovesse verklaarde dat hij zijn amen dement zal indienen bij de bespreking in de Kamer. DE VLOOTCONFERENTIE VLOT NIET. Van Engelsche zijde is een overzicht ver schenen over het verloop der eerste 3 weken van de vlootconferentie, waarin vastgesteld wordt, dat over de voorname punten tot nu toe geen overeenstemming is bereikt. Verklaard wordt dat de voorstellen van de Amerikaansche delegatie, volgens welke de beste Engelsche slagschepen buiten dienst zullen worden gesteld, in plaats van de oud ste, niet aanvaard kunnen worden. Evenzoo moet Engeland zjch verzetten-^te- gen de Amerikaansche vooreteiiesr^Vbl^ns welke de Amerikaansche marine -terstond een nieuwen snellen slagkruizer op stapel zal kunnen zetten. Volgens de Engelsche op vatting kunnen slechts de oude slagschepen buiten dienst worden gesteld. Verder wordt er op gewezen, dat Frankrijk in overeenstemming met Japan weigeren over te gaan tot afschaffing der duikbooten. AAN DE BETERHAND. Met voldoening vernemen we dat in den toestand van den geliefden Vlaamschen volksschrijver Edward Vermeulen (Warden Oom) ernstige beterschap is ingetreden. Zijn omgeving koestert de hoop dat hij weldra van het ziekbed zal kunnen opstaan. TE LEUVEN. Dit jaar zouden aan de Leuvensche Uni versiteit de lessen in de moderne geschiedenis welke prof. Verlinden tot nu toe in 't Fransch had gegeven, worden vernederlandscht. Twee kandidaten werden voorgesteld als titularis voor dezen leergang: De Vlaming Dr H. Elias, en de Waal Dr E. Lousse. Dr Elias werd geweerd, terwijl Dr Lousse die eerst drie maanden naar Nederland moest gaan om een beetje fatsoenlijk de taal te leeren waarin hij zou doceeren, benoemd werd. Deze benoeming was de oorzaak dat deze week opstootjes en moeilijkheden plaats had den te Leuven. De Waalsche studenten ston den aan de zijde der Vlaamsche om protest aan te teekenen tegen het brutale optreden der politie van Leuven. EEN INTERPELLATIE IN DE KAMER. Met voldoening zullen de Vlamingen ver nemen dat van Vlaamsch-katholieke zijde de minister van Kunsten en Wetenschappen wordt geïnterpelleerd over de ontwortelings- politiek met zijn oogluikend goedvinden ge voerd in Limburgsche scholen die onder toe passing' vallen van art. 20 der onderwijswet van 1914, ontwortelingspolitiek waartegen we hier herhaaldelijk met klem verzet hebben aangeteekend. Het is de H. Blavier die den verantwoordelijken Minister hierover zal on dervragen. De interpellatie werd geplaatst aan het hoofd der agenda van de Kamer voor de volgende week. VOOR HET MILITARISME. Het budjet voor 1930 komt ons, eens te meer, bevestigen dat das militarin den Belgiek de plak zwaait en als voorheen de grootste slokop is van de zwaargewonnen duiten van den belastingbetaler. De voorzieningen voor de administratieve uitgaven zijn als volgt, voor 1930: Dotaties 35.000.000 Justicie 340.000.000 Buitenlandsch Zaken 96.000.000 Binnenlandsche Zaken 155.000.000 Kunsten en Wetenschappen 996.000.000 Landbouw 98.000.000 Openbare Werken 464.000.000 Nijverheid en Arbeid 667.000.000 Coloniën 13.000.000 Leger 1.190.000.000 Gendarmerie 144.000.000 Geldwezen 374.000.000 Totaal: 4.572.000.000 En dan worden leger en gendarmerie nog afzonderlijk vermeld om de gemeenschap gemakkelijker de zware pil te doen door zwelgen. DE OORLOGSMOLOCH. In een rede voor de radio, heeft Snowden, de kanselier der Engelsche schatkist, aan zijn toehoorders in Amerika en Canada me degedeeld, dat de wereld elk jaar 900 millioen pond aan bewapening besteedde waarvan alleen 60 percent voor Europa, en 20 percent voor Amerika's rekening komt. De kosten zijn slechts een klein deel van den last dien de naties moeten dragen ten gevolge van deze politiek, die gesteund is op het vertrouwen in geweld voor nationale beveiliging. De bewapeningen moeten immers op den duur toch oorlog uitlokken en de oorlogsstemming' handhaven. Toch is met een oorlog nog nooit iets ge regeld. Het was een spel, waarbij beide par tijen verliezers waren. Engeland hield uit den laatsten oorlog 7000 millioen schuld over. Voor rente er aflossing van die schuld moet elk jaar 350 millioen pond aan belasting ge heven worden. Bij het tegenwoordig tempo kan die schuld pas na 140 jaar afgelost zijn. De Britsche belastingbetalers moeten voor den dienst der schuld eiken dag 1 millioen pond betalen, of 40.000 pond per uur en ruim 600 pond per minuut. Twee millioen arbeiders zouden jaar in, jaar uit, den heelen dag bezig moeten zijn, om de jaarlijksche kosten van dien dienst met productie te bestrijden. Voegde men hierbij nog 115 millioen pond voor leger en vloot in het jaar en 65 millioen pond voor oorlogspensioenen, dan komt men tot een 530 millioen pond per jaar, 1000 pond per minuut, welke de Engelschen voor oor logsdoeleinden moesten opbrengen. Drie kwart van de Engelsche belastingen worden besteed om vroegere oorlogen te be talen en toekomstige voor te bereiden. Het Engelsche volk was het zwaarst belaste van de heele wereld. Men komt tot een ge middelde nationale en plaatselijke belasting van ongeveer 100 pond per gezin. Het ging de rijkste verbeeldingskracht te boven, welk een welvaart en welk een geluk de wereld méér kon gehad hebben, indien de inspanning en hulpbronnen, die nu in zoo groote mate aan de barbaarsche en on- menschelijke obsessie van den oorlog verdaan werden, gebruikt waren voor bevordering van de welvaart. DE FRONTSTREEPRENTE. Het gaat maar traag met de uitbetaling van de frontstreeprente of van het pensioen der oud-strijders, welke 45 jaar geworden zijn en dragers van frontstrepen. De oorzaak ligt niet bij het Ministerie van Landsverdediging. Veeleer bij de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, welke voor de uitbetaling der rente heeft te zorgen. Het Ministerie had in de maand Januari meer dan 30.000 aanvragen ontvangen. Van die 30.000 aanvragen werden er 3.000 afge wezen, daar de aanzoekers geen enkel front streep hadden bekomen. 21.000 aanvragen waren goed bevonden en voor uitbetaling der rente, naar den bevoeg den dienst gezonden. Daar echter loopt alles niet van een leien dakje. De uitbetalings- dienst dient definitief het dossier van de belanghebbenden aan te leggen en daartoe dienen soms nadere opzoekingen gedaan. Vandaar vertraging. Van de thans 30.009 ingezonden aanvragen, dienen er nog 6.000 onderzocht. Een beetje geduld dus nog. Alles komt wel in zijn plooien. Voor de krijgsgevangenen en de geïnter neerden wordt eerstdaags beslist. ANTWERPEN EN LUIK 1930. Ter gelegenheid van de tentoonstellingen te Luik en te Antwerpen en van de Eeuw feesten, heeft het beheer der Beigische Spoor wegen besloten de treindiensten aanzienlijk te versterken (bloc, plezier- en internationale treinen). En zoo vinden wij in het ruim pro gramma in voorbereiding eene reeks snelle treinen van Luxemburg, Antwerpen, Luik, Spa, Brussel, Gent, Oostende, Kortrijk, Gou- vy, Athus, Doornik, enz. en terug. Men bericht ons ook dat bedoeld beheer tickets zal afleveren welke ter zelfdertijd toegang tot de Tentoonstellingen zullen yer- leenen. HULDEEETUIG AAN DEN KONING. Een afvaardiging der bewoners van de streek in 't Dendermondsche welke door de overstrooming geteisterd werd, werd gister voormiddag door Zijne Majesteit den Ko ning te Brussel in het Paleis ontvangen. De afvaardiging bood Zijne Majesteit dan kend om de koninklijke tusschenkomst ten bate der geteisterden, een album aan, waarin de voornaamste zichten van het overstroomde gebied worden weergegeven. Dê aanspraak bij de opdracht van het album, de aanspraak van den Koning, het geheele onderhoud, geschiedde in de Vlaam sche taal. Aldus voelt Vlaanderen zich thuis in eigen land! EEN DWAZE MAATREGEL. Zooals gezegd, werd er door de jonge balie van Antwerpen een reeks van vier voordrach ten ingericht over de vlaamsche kwestie. Vier verschillende sprekers zouden er het standpunt hunner partij uiteenzetten. Reeds hadden de heeren Joris (liberaal) en Van Cauwelaert (kath.) gesproken. Naar we reeds meedeelden, was er vanwege den voorzitter der rechtbank verbod gekomen voor den heer Vos (nationalist) te spreken. De heer Huysmans (soc.) echter, heeft nu aan den voorzitter van de Vlaamsche Konferentie der Antwerpsche Balie bericht gezonden, dat hij weigert op te treden als vierde spreker, omdat de heer Vos niet toe gelaten wordt. VLAAMSCH IN 'T GERECHT. Op 't Ministerie van Justitie is het wets ontwerp beoogende het taalgebruik in rechts zaken zoo goed als klaar. Binnenkort zuilen besluiten daromtrent den minister voorgelegd worden door de bevoegde commissie. VERIIOOGING DER OUDERDOMSPENSIOENEN. Minister Heyman, heeft Donderdag, 6 Februari, ter Kamer een wetsontwerp neer gelegd naar hetwelk de ouderlingen, die een ouderdomspensioen ontvangen, met terug werkende kracht over het dienstjaar 1929 een bijkomend pensioen zullen ontvangen, gelijkstaande met het bedrag van een tri mester (ouderdomspensioen). Voor de meesten zal het 180 fr. bedragen. 't Zal voorzeker welkom zijn en zeer nuttig

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1