Kasbons 5 KASBONS 5 ZONDAG 2 MAART 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN Onze Jonkheid ZUID WEST FRANKRIJK IMELOTTE Politiek Overzicht enj. g p Oniroomers MELOTTE, N. V. jjg Remicourt Een nieauue uuepeld GEMEENTEKREDIET Handelsbank worden voor 't stamboek. De stieren worden HOE MOET MEN IN DEZE LENTE DE WINTERGRANEN BEMESTEN STAD YPER PRO G RA M M A van den. KARNAVALSTOET DE TOEBEREIDSELEN DER HANDELSFOOR. 2T JAAR. N 9. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk35 fr. Congo: 35 fr. Andere landen: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: I fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. vmmmsm l' Postabonnenten in Belgie die van woonst j Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. veranderen, moeten dit aangeven in 't post- buret! dat hun bedient, en met aan on».1 i-ejefoon f. Uitgever: SANSEN-VANNE3TE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen rijt vooraf te betalen [en moeten tegen den Donderdag noen [ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieels Verkoopiïigem 98 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. Veel wordt er geklaagd en gejammerd over de ongelooflijke lichtzinnigheid en de groote weerspannigheid onzer hedendaajg sche jeugd. Wie draagt er grootendeels de schuld van? Ik aarzel niet te verklaren, dat vele ouders medehielpen om dien droevigen toestand te scheppen. Men kan natuurlijk onze kinderen nu niet meer opleiden zooals vroeger; het zou onzin zijn met den tijd niet wat mede te gaan; een redelijk mensch weet zich immers, aan de hedendaagsche omstandigheden aan te passen. Maar iedere evolutie moet altijd in 't oog houden de groote grondbeginselen die ten eeuwigen dage de gedragslijn van ieder wel denkend mensch voorhouden. Deze hooge begrippen mogen nooit opgeofferd worden zelfs a! moeste men daardoor wat nadeel lijden en niet verkrijgen wat men wel eens gedroomd heeft. Vele ouders laten zich heel en gansch dooi de moderne gewoonten medesleepen; zij wil len doen gelijk iedereen; zij zijn te laf om op zekere oogenblikken, wanneer het gewe ten ons een verwijt toestuurt, tegen den stroom op te roeien. Het blijft, nochtans, woord dat de ouders voor hunne kinderen verantwoordelijk zijn. Zoolang dezen niet de volledige meerderja righeid bezitten, moeten zij door hunne ouders geleid worden: vader en moeder mo gen geenszins aan deze edele taak vaarwel zeggen, onder voorwendsel van gemakzucht of menigvuldige bezigheden. Welnu, de ondervinding, en tevens ook de ehristene leering, getuigen dat iedere mensch uit zijn natuur niet volkomen goed is; da hij zelfs, bijzonder in de jeugdige jaren, eene groote neiging tot het kwaad gevoelt; en de oudere komt het toe de opkomende driften hunner lievelingen tegen te werken; ze bijtijds te onderdrukken, en in de mate van het mogelijke de grootste gevaren te verwijderen. Zij handelen totaal verkeerd, die ouders; welke de hedendaagsche vrijheid op gebied van opvoeding huldigen, en die zich tevreden stellen met van tijd tot tijd eenige vage beginselen der zedenleer te herinneren, maar in de practijk onverschillig blijven en hunne kinderen laten begaan. We zijn den naam katholiek onwaardig, als onze uiterlijke houding, onze kleedij, onze gesprekken niet overeenstemmen met de innige gevoelens onzer zielen. De verblind heid van zekere ouders grenst aan 't onge looflijke. Vergeten die naïeve opleiders dat juist het uiterlijke zulken grooten invloed op ons zedelijk leven uitoefent? De mensch is nu toch geen enkele geest; hij draagt in zich de zwakheid des vleesches. Eene deftige moeder waakt op de kleedij harer dochters; zij zelf geeft eerst voorbeeld. Men heeft in deze zaken geen gezag, als men zelf op zekere danspartijen verschijnt in eene houding waarover men blozen zou, moesten de kinderen het aanschouwen. Lichtzinnige kleedij sticht ontzaglijk veel kwaad: Is de aantrek tot 't geslacht al niet hevig genoeg? Dient hij nog aangewakkerd door eene kleederdracht, die noodzakelijk de driften ophitst en de inbeelding der jon gelingen bezoedelt? Vele meisjes denken niet op de gevolgen harer handelwijze. Zij zijn niet zelden, zoo als Pater Hénusse in eene zijner conferenties verklaarde: naievement impudiques Hare jonge jaren kunnen haar misschien verontschuldigen maar zulks kan toch van de ouders niet gezegd. Men moet natuurlijk de mode volgen; nie mand vraagt dat men zijne dochters zou uit dossen gelijk voor vijftig jaar, maar de mode, hoe dweepzuchtig ze ook van aard is, mag nooit zekere grenzen overschrijden. Hoe belachelijk is het niet te denken dat men enkel bijval kan genieten met te voor schijn te komen in eene kleedij die onze inni ge overtuiging kwetst tellen dan de natuur lijke lieftalligheid, de uiterlijke bevalligheid, de welgemanierdheid, de noodige ontwikke ling tot niets meer? Als onze jongens zoo laag gevallen zijn dat ze geene achting meer gevoelen voor iemand die zich nog weet te eerbiedigen, dan is het meer dan tijd dat onze ehristene meisjes reageeren, eerbied voor heur geslacht afdwingen, en eens goed doen gevoelen dat zij niet tot speelbal hunner begeleiders wil len dienen. Aan onze moeders, die wettige fierheid diep bij hunne kinderen in te prenten. Over dreven vrijheid is ook de jonkheid noodlot tig. Was men wel eens te streng vroeger, nu schijnt men een onbegrensd vertrouwen in de kinderen te stellen! Zou ons moderne leven zoo ineens de jonkheid veranderd hebben, en zoo stevig gewapend, dat zij geen gevaar meer te vree- zen heeft? Kijk maar eens rond en ge zult blozen over al hetgeen die nieuwe opleiding teweegbracht, en verstomd staan over de tranen die om haar in zekere middens wer den gestort. Ze zijn dan wel uit den booze, die ver vloekte soirees blanches, waar jongens en meisjes vrij mogen cotjuetteeren verre van vader en moeder, en dansjes uitvoeren die beter bij onbeschaafde negers passen dan bij welopgevoede lieden Ze zijn uiterst gevaarlijk, die zoogezegde wcreldsehe welvoeglijk aeden, die den jonge ling. na zich dol gedanst te hebben en niet zelden half bedronken te zijn, verplichten de meisjes in gesloten auto huiswaarts te brengen. Hoevele ouders weenen nu om hunne vroegere, lichtzinnige naXeveteit! Het is ook vals.ch te beweren dat jonkheid alles zien en hooren mag. Zekere plaatsen zijn niet zeluen in den waren zin onzedelijk en bederven totaal de reine zielen onzer jeugd. Jonkheid moet zeker op tijd en stond ge hot hebben: vreugde en blijdschap behooren tot hunne jaren, maai' verstandige ouders weten te schiften; zij verschaffen nuttige op beurende vermaken. Kinderen die eens de fierheid hunner ouders moeten uitmaken, worden niet ge kweekt in dancings en andere gevaarlijke soirees dansantes. die naar oordeel van de Revue Beige, krachtens de wet dienden ver boden te zijn aan de j nklieid. J. JORIS. VERVROEGDE TERUGBETALING DER O O van het GEMEENTEKREDIET. De dragers van Kasbons 5 van het Ge meentekrediet, terugbetaalbaar met 1 Octob. 1930, zullen voordeel vinden, zich zonder uit stel en zoo mogelijks in de loop der week van 4 Maart op 11 Maart aanstaande aan te bieden ter NATIONALE BANK VAN BELGIE St Jacobstraat, Nr I, te YPER, voorzien van voormelde titels. laaaaBËBBÜSBBBSSSgSHSBSEISgSÜÜSl: Vele boerenzonen die in Belgie geene hof steden vinden, schrijven mijWelk is de beste middel om eene hofstede te vinden in het Zuid-Westen? De beste middel is: gedurende een tijd, b. v. zes maanden of een jaar, voor kost en inwoon, om de streek en manier van boeren te leeren kennen, dienst te nemen bij een vlaamschen boer in het Zuid-Westen; in- tusschen onderzoeken en nagaan wat best en voordeeligst is. De streek waar er meest Belgen zijn is: Fleurence en Lectoure (Gers), Astaffort (Lot et Garonne). Die streek is dooreen goed. Aangezien er verre meest vlaamsche boeren zijn in de omtrek van Lectoure en Astaffort, en de boeren 's Zondags in Lectoure of As taffort bijéén komen, ziehier twee adressen van boeren, uit die twee streken, wie gij zoudt kunnen verzoeken uwe aanvraag mede te deelen om eene plaats te vinden bij eenen vlaamschen boer: Vermeulen, Domaine de Sancaze, Lamon- tjoie, (Lot et Garonne). Bailleuil, Domaine de las Balines, Lectoure (Gers) Op alle aanvraag van inlichtingen zal ik antwoorden, mits bijvoegen van fransche timber van 1,50 fr. (met belgische timbers kan ik niets doen) of internationaal koepon voor antwoord, welke men in alle postburee- len moet hebben of bezorgen. Wel nazien of de koepon de stempel draagt van het uitge vend postbureel; zonder die stempel is de koepon ongeldig en ik heb reeds een dozijn ongestempelde mogen verbranden. Wat de grond in 't Zuid-Westen aangaat, ik heb het vroeger in De Poperinghenaar te lezen gegeven: De grond is dooreen goed maar wat verwaarloosd bij gebrek aan hand arbeid en vakkennis. De aankoopprijs: 3000- 4000 frank, de pachtprijs met de grondlasten a'an den eigenaar, 150-250 fr. d'hectare. Dus veel goedk'ooper dan in Bélgie'en Nöorcï- Frankrijk, bij voorbeeld, in Normandie, waar er reeds hofsteden verkocht werden 10-12.000 fr. en verpacht met de lasten en verzekerin gen erbij tot 1000 fr. de hectare. Ik weet dat er in Normandie reeds grashofsteden ver pacht zijn: 1500 fr. de hectare. Maar om eene hofstede te voorzien van het noodige alaam, materiaal, machienen, vee, meststoffen, is er kapitaal noodig juist als in Noord-Frankrijk. Ik geloof dat het goed is dat eens te zeggen want omdat aankoop- en pachtprijs veel minder zijn, zou men soms kunnen denken dat het ook goedkooper is om eene hofstede van het noodige te voorzien. Tegenwoordig zijn er van 300-400 belgische en hollandsche boeren in 15 departementen van het Zuid- Westen waarvan een 100 in de Gers. Die in Belgie denken dat ik de boeren aan prijs naar Frankrijk te komen, hebben het heel mis op. Ik geef enkele inlichtingen voor deze die niets vindende in Belgie, naar Frankrijk vrijwillig komen. Gelijk of dat zij het mis op hebben die denken dat ik er voor deel uit heb. Het enkel voordeel dat ik se dert 13 jaar had, is, dat ik voor meer dan 1000 fr. papier en timbers verschreef. Papier, dat kan zijn, maar, van timbers scheid ik uit. KAREL VAN EECKE, aahuoezenier, Chateau dArcamont, par Ste Christie d'Auch, GERS W iet geen Ontroomer voor verschillende gebruiken dienende en met. verlaagden ■j melkbak draaiende op eene spil benut- zulk een talrijk huisgezin moet goed door de wereld rollen? Och? antwoordde de moeder, als men tegenwoordig op de kinders moet rekenen, dat werkt al voor zijn eigen! Ha.' Zijn ze dan getrouwd? Maar, neen, ze zijn nog allemaal t'huis, maar ze betalen met moeite hunnen kost. en de rest houden ze voor him eigen. Dat vader en moeder in hun ouden dag gebrek lijden, dat kan hun allemaal niet schelen! De dochters? Wel, zij moeten toch gekleed zijn: Hoed, bloezekens, gegarnierde jupons en wat weet ik al. Zij mogen toch bij anderen niet afsteken! De zoons? Ze moeten uitgaan, zwieren nachtridderen. Anders zou men hen bespot <ten-i Intusschen bijten vader en moeder op de kribbe. Schande! Duizendmaal schande! Zegt eens, jonge lieden, is dat uwe behulp zaamheid, uwe liefde? Hebben uwe ouders hunne zorgen geme ten? Heeft uwe moeder hare bange dagen geteld, en uw vader zijne zweetdroppels? Wat gebiedt dus de rechtvaardigheid ook al? Schande! Schande over u, jonge lieden die alzoo handelt! De straf zal niet uitblij ven! Och, in welke schoolhaalt de jeugd toch zulke lessen?... Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN Naaml. Vennootschap, YPER. 't Is beter kleinen baas te zijn, dan groo ten knecht te blijven! Bij mijne trouwe Lezers breng ik geerne Vlaamsche spreuken op het bord. Deze is inderdaad eene schooiie waarheid, die door niemand zal tegengesproken wor den. Onafhankelijk zijn, koning zijn in zijn rijk, zelf en alleen den prijs van zijn arbeid opstrijken, zulks is allerbekoorlijkst voor den nederigen werker. Doch 't en is daar niet dat mijn paard ge bonden staat... Er bestaat eene andere ma nier van voor zijn eigen te werken. Eene manier Goddank, in de deftige familiën niet gekend. 'k Ging over eenige dagen in een werkers gezin. Vader en moeder waren er oud en afgesloofd, de kinderen groot geworden. De ouderlingen vergingen van armoê. Hoezoo? De kinders werken toch, en NAAR DE ZEGEPRAAL! Het Hoogeschooldebat is ten einde. Na de redevoering van Minister Jaspar, die duide lijk het standpunt der Regeering uiteengezet heeft, was de algemeene bespreking gedaan. Wat bij deze Hoogeschoolbespreking in het oog gesprongen heeft, is de waardige toon op welke zij gevoerd werden. Geen enkel in cident van belang heeft zich voorgedaan. Hoe verschilde dit debat van dat van 1922 toen de driften loskwamen en de Vlamingen als anti-vaderlandsch werden uitgemaakt. Dan klonk de naam van von Bissing gedurig en nu werd zij aleens niet gehoord. Dan sprak men gedurig van de bedreigde eenheid van Belgie en nu hebben alle sprekers als leitmotief van hunne rede genomen dat de vervlaamsching van de Universiteit van Gent, verre van de eenheid van het land te bedreigen, deze versterken zal. Welke verandering! Welken ongelooflijken omkeer Wat in de Kamer in de laatste veertien dagen gebeurde, mag een wonder geheeten worden. De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool zou de Rechterzijde verdeelen. Geen spoor van verdeeldheid is te zien. De Regeering zou uiteengeroffeld worden of ministens erg gevaar loopen. Dat ge vaar schijnt niet meer te bestaan. De oppositiegroepen zouden de bespreking lastig maken. Integendeel alles liep kalm en rustig af. Nooit zelfs gaven de partijen meer blijk van tegemoetkoming. Het wantrouwen scheen groot tegenover de besluiten der parlementaire taalcommis sie. De redevoering van Staatsminister Poullet heeft de opinie gekeerd. In het Parlement is een wonder verricht. Ook is het gezag van het parlementair regiem er geweldig, door verhoogd. Wat verwezenlijkt is, overtreft verre de stoutste verwachtingen. Na de redevoeringen van M. Van Cauwe- laert, M. Janson, M. Poullet en M. Jaspar mag men aannemen dat de Vlamingen dit maal den slag thuis gehaald hebben. Niet alleen loopt de vervlaamsching van Gent niet meer het minste gevaar, maar de weg is geopend naar de volledige ontplooiing der Vlaamsche volkskracht. Nog een duw op gebied van onderwijs, ge recht, bestuur en leger en het Vlaamsche rechtsherstel zal geen belofte meer zijn, maar werkelijkheid. IN FRANKRIJK. Het ministerie Tardieu, dat met ééne stem meerderheid ten val gebracht werd, is ver vangen door het cabinet Chautemps. Sommigen voorspellen deze regeering een kortstondig leven. M. Chautemps, de nieuwe Eerste Minister, is advokaat en Kamerlid voor het departe ment Loire et Cher. Hij is Voorzitter van de parlementaire groep der radicalen en radi caal-socialisten. Het Ministerie heeft slechts enkele uren bestaan. Bij de eerste zitting werd het in minderheid gesteld met 11 stemmen en nam ontslag. HISTORISCHE KAMERZITTING. De Kamerzitting van Donderdag telt in vele opzichten onder de heuglijkste die de Vlamingen er hebben beleefd. Zij moet be schouwd worden als een der historische mo menten uit de Vlaamsche politiek. Het mag niet worden vergeten, zegde M. Renkin, dat de Vlamingen sedert een kleine eeuw gebukt gaan onder een regiem strijdig met het aanvankelijkste recht. Zulk slecht regiem willen bestendigen ware onrechtvaar dig en bespottelijk. Zelfs een vergrijsd voorman van een partij die sedert jaren zoo hopeloos ver afstaat van het Vlaamsche begrip, de liberale heer Jan son namelijk, legde verklaringen af die meer dan één Vlaamsche eisch voor onontwijkbaar en zelfs voor goed erkent. r-.'faar de ovatie was voor Staatsminister Poullet. Hier overtrof een katholiek politie ker de politiek. Alle berekening was vergeten. M. Poullet sprak aan alle partijen, aan ge heel het land. Hij heeft het zoo schoon ge- zeid, met een oprechtheid waaraan geen en kele Belg zou durven dwijfelen, in zooverre dat het socialistisch blad Le Peuple schrijft: De gesteltenis van toenadering verwekt zijnde, zoo was het natuurlijk dat de tussehenkomst van een eerlijk en loyaal man, zooals M. Poullet, meerdere misverstan den moest opklaren De vlaamsche Katholieken sluiten zich aan bij het edelmoedig en openbaar voorstel van M. Poullet: dat overleg zou gepleegd worden tusschen de autoriteiten voor het officieel en Vrij onderwijs. Neen, er mag geen onver biddelijke strijd geleverd worden tusschen het vrij en het officieel onderwijs. Op de bestuurders van ons vrij katholiek onderwijs, op de Eerweerde Zusters vooral, die zooveel hebben gedaan om Vlaanderen ten onder te brengen, berust een taak van rechtvaardig heid en liefde. Zij kunnen helpen om een ander geslacht te kweeken dan het geslacht van den opstand, gekweekt in ontvlaamschte scholen. Hier is voor hen mooi Belgisch werk te doen. De Vlaamsche Katholieken wachten met vertrouwen. Nog eer de Regeering haar ont werp op het lager en middelbaar onderwijs opgemaakt hebbe, moge na beraden overleg, it het vrij katholiek onderwijs een gebaar van liefde en rechtveerdigheid opgaan. Ook op deze wijze kan reddingswerk in den Staat worden verricht. SOCIALE WETTEN. Lfet'de Kamer völop in de taalkwestie ver-' slomldh zit belet niet dat ook de sociale wetten weldra ter Kamer zullen komen. Het voorbereidingswerk vordert goed. Het wets voorstel betreffende de betaalde verlofdagen werd op 13 Februari in de afdeelingen der Kamer besproken. Het werd er gunstig ont haald. De socialisten, vreezend voor het lot van hun voorstel op de betaalde verlofdagen hebben verkregen dat de twee voorstellen naar dezelfde middenafdeeling verzonden werden. Anders zou het socialistisch voorstel voor goed afgewezen geweest zijn. Op enkele onthoudingen na werd het wets ontwerp betreffende de aansluiting der ge meenten bij het Nationaal Krisisfonds alge meen angenomen, 't Is wel waarschijnlijk dat dit voorstel nog in dezen zittijd tot wet zal worden gemaakt. Het wetsontwerp van Minister Heyman om de pensioengerechtigden een vijfden trimester uit té betalen werd algemeen aan genomen. De bespreking over het wetsontwerp be treffende de veralgemeening van familietoe slag zal deze week ten einde zijn. De herziening der ongevallenwet is in eer ste lezing af. De tweede lezing zal niet meer dan ééne zitting in beslag nemen. De herziening der bestaande pensioenwet is eene andere belangrijke brok. M. Rubbens, Christen Democraat is verslaggever. De be spreking is echter nog niet begonnen. Naast het geven van recht aan de Vla mingen, is deze zittijd geroepen om zeer belangrijke sociale hervormingen te verwe zenlijken. M. JANSON SPELT DE LIBERALEN DE LES. De Liberale Volksvertegenwoordigers, de eenige die zich nog tegen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool verzetten, hebben van hunnen partijgenoot, de liberale Minister Janson eenen opstopper van belang gekregen Gij zijt een minderheid, en heel kleine minderheid, zegde heer Janson. Gij zijt met vier, mogelijks met vijf tegen 98 Kamerleden uït liet Vlaamsche land, die allen de ver vlaamsching van Gent vragen. Hoe kunt gij u blijven verzetten tegen eene oplossing die door de overgroote meerderheid van het Vlaamsche volk gevraagd wordt? Gij ver tegenwoordigt 13 t. h. van de kiezers en dus hebt gij het recht niet u tegen dien wil te verzetten. Uwe houding lijkt zeer goed op opstand. Men moet den moed hebben een erfgoed als de Fransche Hoogeschool op te offeren, om voldoening te schenken aan de meerderheid van de bevolking. Minister Janson heeft ook den moed ge had zijne politieke vrienden in het openbaar de waarheid voor te houden. Maar wat hij gezegd heeft werd reeds jarenlang door de Vlaamsche bladen gezegd en herhaald. Maar dat werd niet aanhoord en talrijke Fransch- schrijvende bladen hebben al het mogelijke gedaan om de openbare opinie in het Walen land en in het Brusselsche in den waan te laten verkeeren, en om gelijk te geven aan de minderheid der Liberalen uit het Vlaam sche land. Nooit hebben de Liberale franskiljons uit het Vlaamsche land een duchtiger afstraffing gekregen, dan nu uit den mond van hun eigen minister van Justitie, M. Janson. Let op, de Minister van Justitie van Bel gie, de man die staat op het erkennen van recht en rechtveerdigheid, heeft op 20 Fe bruari 1930 in het Belgische Parlement ver klaard, dat zijn eigen politieke vrienden, te gen alle recht en rechtveerdigheid in, de op stijging van het Vlaamsche Volk hebben tegengewerkt. Het is wel waar dat een recht vaardige zaak altijd zegeviert. Wij vragen zelfs niets beters dan dat de Liberalen hunne fout zouden inzien en voortaan, zonder po litieke bekommering, rechtzinnig zouden me dewerken aan de oplossing van het Vlaam sche vraagstuk en de verheffing van ons Vlaamsche Volk. PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN. De provincieraad van West-Vlaanderen werd. in buitengewone zitting bijeengeroepen op Dinsdag 25 Februari. In deze zitting behandelde de provincie rad de volgende onderwerpen: 1° Internationale Tentoonstellingen te Antwerpen en te Luik. Deelneming der pro vincie. Vermeerdering van krediet; 2° Vraag om toelage ten gunste van de nationale arbeidstentoonstelling te Brussel, in 1930; 3" Voorstel tot wijziging aan de provin ciale verordening betrekkelijk het toekennen van premien voor het bouwen van goedkoope woningen 4" Vöorstel tot pereliwatie der pensioenen van de gewezen provinciale agenten; 5° Vermeerdering tot beloop van 10 der wedde van de agenten in dienst der pro vincie; 6" Herinrichting van de provinciale pen sioenkas der gemeentelijke en provinciale bedienden. Perekwatie van de pensioenen der agenten aangesloten bij deze inrichting; 7° Wijziging aan de begrooting der pro vincie voor het dienstjaar 1930. IN DEN SENAAT. Sinds het binnentreden van Vlaamsche Nationalisten in den Senaat, schijnt deze een verjongingskuur te hebben ondergaan. Het is vooral M. Van Dieren die in den Senaat de aandacht op zich trekt. Buiten zijn eerste rede houdt M. Van Die ren, als Vlaamsch Nationalist, thans zijne aanspraken regelmatig in het Vlaamsch. Nu wordt in den Senaat veel meer Vlaamsch ge sproken dan vroeger, ook door Senaatheeren uit andere groepen. M. Van Dieren spreekt gewoonlijk kalm en voornaam, zonder uitvallen te doen tegen De maatschappij POPERINGHE VOORUIT in hare nieuwe voorstelling Poperin ghe Fleurie die Zondag laatst een liefdadigheidsuitstapje deed door de stad, ten voor- deele der Weeskinderen. - De omhaling bracht de som op van 3.313 fr. 70. personen of zaken. Dit geeft gezag aan zijn optreden. Verledene week verdedigde hij op schitte rende wijze Z. H. den Paus als hoogste vredegezag. Hij wees er op hoe onvruchtbaar het werk van den Volkenbond zal zijn, zoo lang de Paus daarin zijn vertegenwoordiger niet heeft. Verder gaf M. Van Dieren bewijs van klaar doorzicht in de toestanden van ons leger en meer dan eens kon hij op scherpe wijze de flauwe kanten ervan blootleggen. Deze week miek M. Van Dieren zich ver dienstelijk door te doen aannemen door de Regeering dat de toelaag voor den Vlaam schen schouwburg van Antwerpen even groot zou zjjn als deze voor de Muntschouwburg van Brussel. Wel werd dit maar voor één jaar toegestaan, maar toch is het een schoone zaak. Wij kunnen niet alles bijtreden wat door M. Van Dieren gezegd en gevraagd werd doch waardeeren in de hoogste mate zijn deftig' en eerlijk optreden. STIJGENDE WERKLOOSHEID. Op 3 Februari laatst bedroeg het aantal werkloozen in Groot-Brittanje 1.508.600, d. i. 17.081 meer dan in de voorafgaande week en 139.125 meer dan in dezelfde week van het vorige jaar. DE SOLDE DER SOLDATEN. Bij het artikel betreffende de solde der soldaten dient M. Volckaert zijn amendement in, voorstellende de solde van 30 centiemen op 1 fr. te brengen. M. DE BROQUEVILLE herhaalt dat de solde geen loon of wedde is. De krijgsdienst is een prestatie welke geen recht geeft op eéfiige vergoeding. Er is geen gelijkstelling tusschen een soldaat en een officier, welke een vrijwilliger is en in het leger een loop baan maakt. Maatregelen werden getroffen om den soldaat toe te laten eenmaal per maand, kosteloos naar zijn huis te reizen. Het amendement wordt verworpen. DE KWESTIE DER OPVOEDING. De Osservatore Romano meldt dat ten opzichte dezer kwestie geen meeningsver- schillen meer tusschen het Vaticaan en den Italiaanschen Staat bestaan. De voorwaar den, waaronder de vrede is gesloten zouden zijn: De bisschoppen hebben aan de weinige in Italië nog bestaande zuiver-katholieke dagbladen en tijdschriften last gegeven zich te onthouden van iedere inmenging in poli tieke aangelegenheden en zich uitsluitend bezig te houden met kwesties van moraal, geloof en opvoeding. Als tegenprestatie heeft de fascistische regeering zich bereid verklaard, om wat de fascistische jeugdgroepen betreft, rekening te houden met de door de kerkelijke autori teiten geopperde bezwaren. Derhalve zullen deze groepen voortaan uitsluitend voor li chamelijke opvoeding dienen, terwijl een strenge scheiding der geslachten zal worden ingevoerd. De 11 Februari 1930 vormt dus in Italië den definitieven verzoeningsdatum tusschen kerk en staat VOOR DEZEN DIE NIET GESTORT HEBBEN. Vrijdag heeft M. Poullet, met al het gezag dat hem in 't Parlement kenmerkt, aange drongen bij Minister Heyman, opdat de pen sioengerechtigden, die nu zeer schadelijk zijn toebedeeld omdat zij, hetzij door onbekend heid of onvrijwillige nalatigheid, niet de ver- eischte stortingen hebben gedaan, amnestie zouden krijgen. Het valt niet te gelooven dat Minister Hey man een ontkennend antwoord zal geven op eene vraag die met zooveel gezag en ernst gesteld werd. GUIDO. VOOR DE UITWISSELING DER van het vervallende met 1 Oktober 1930 (voorheen Fondsenbank) Wendt U tot de Yper, 9, Groote Markt. Poperinghe, 5, Yperstraat. Proven, bij Emiel Delava. Wytschaete, Plaats, bij G. Alleman. West-Nicuwkerfce, Plaats, bij L. Lemaire. Alveringhern, Dorp, bij G. Vandenweghe. en bij al onze plaatselijke agenten. Provinciaal Verbond der Veekweeksyndicaten van West-Vlaanderen PROVINCIALE STIERENKEURING 1930 Keuring voor 't stamboek 1930. Alle gemak voor inschrijving in het stam boek. De keuringen voor opname van het rund vee in het provinciaal veestamboek zullen plaats hebben, stipt op het gesteld uur, ter zelfder plaatsen en op dezelfde dagen als de provinciale bijgevoegde keuringen en om schrijvingskeuringen en prijskampen. Ieder een mag de dichtst mogelijk gelegen keuring kiezen. Op de plaatsen der bijgevoegde keuringen, mogen enkel koeien en vaarzen opgenomen alleen ingeschreven op de provinciale om- schrijvingskeuringen en prijskampen. Er wordt geen zwart, zwart-bont of grijs vee opgenomen. Énkel roode stieren mogen aanvaard wor den. De vaarzen en stieren mogen voorgesteld worden op den ouderdom van 1 jaar. Stieren welke aan geen keuring deelnamen, mogen niet aanvaard worden voor 't stam boek. De Landbouwers worden dringend verzocht zich te voorzien van de kalverkaarten, een- zeivigheidskaart en melkkaarten der dieren die zij voorstellen tot inschrijving in het stamboek. Om te kunnen mededingen voor de bewa- ringspremie moeten de stieren ingeschreven zijn in 't stamboek, ten minste 't jaar voor dat ze aangeboden worden. Voor ieder goedgekeurde stier zal een dek- boek uitgereikt worden, om te beletten dat ongekeurde stieren nog zouden gebruikt wor den voor den openbaren springdienst. In dees jaar zal er een streng toezicht uitgeoefend worden over de dekboekjes en het gebruik van ongekeurde stieren; iedereen heeft nu den tijd gehad zich op de hoogte te stellen van het gebruik der dekboekjes. Elke verstandige Landbouwer welke zijn belangen begrijpt, laat zijn schoonste koeien, vaarzen en stieren inschrijven in het stam boek. Namens het Verbond der Yeekweeksyndicaten. Deze vraag zullen zich voorzeker vele land bouwers stellen, en wel bijzonderlijk zij die in den laatsten herfst vergeten hebben, wil lens of niét, aan hiifino wintergranen eene voldoende en oordeelkundige bemesting te geven. Veelal heeft men gezien dat landbouwers, rekende op eenen mogelijken afslag der meststoffen en op eenen zekeren opslag der landbouwprodukten, zich beperkten in het toedienen der onontbeerlijke meststoffen aan hunne wintergranen; terwijl anderen zich maar de goedkoopste aanschaften zonder re kening te houden met hunne innerlijke waarde en werkingsvermogen. Het gevolg is dat vele velden eene sterke stikstofbemesting in deze lente zullen moeten ontvangen ten einde aan het kwijnende ge was zijne volle groeikracht terug te schen ken. Daarbij zullen de landbouwers moeten trachten den agrologischen toestand van den bodem, zoo niet te verbeteren, dan toch in goeden stand te houden; door het toedienen van deze stikstofmest die den zuurheidsgraad van den bodem niet verhoogt, en zoo de oplosbaarheid der andere voedende stoffen niet tegenwerkt, maar zelfs de in den grond zijnde voedende bestanddeelen los- en ge schikt maakt om door de planten te worden benuttigd. Het Sodanit.raat voldoet best aan deze vereischten door zijne alcaliniteit, zijne on middellijke opneembaarheid door de planten wortels, en zijne aanhoudende werking in alle weersomstandigheden. De hoeveelheid toe te passen verschilt volgens de voorvrucht en de Nitraatbemesting in den herfst reeds toegediend. Bij tarwe met een graangewas als voor vrucht geeft men 150-300 kgr. Nitraat per Ha. Na een hakvrucht, 100-200 kgr. Sodanitraat. Bi) rogge met als voorvrucht een graange was dient men nog 200-350 kgr. Nitraat toe. Na een hakvrucht enkel 150-200 kgr. Nitraat. Voor deze toepassing moet men fijngema len Nitraat gebruiken zoo vroeg mogelijk in 't jaar en op droge planten. Ingewerkt door een hakking zal zijne werking zooveel te doelmatiger zijn. S. C. ZONDAG 2 MAART 1930 1. Politie; 2. Tambour Major; 3. Harmonie Ypriana; 4. De Ypersche Reus; 5. De laatste mode aan 't strand (Roeselaere)6. Belgisch Vaandel (Meenen); 7. De Ypersche Vliegers; Vliegtuig «Stad Yper 9. Chineesche schieting Koningkroning (Yper)10. De Vlaamsche Harmonie (Yper); 11. De Ver- eenigde Rookersgilde, statiewijk Poelcapelle, met hunne reuzen Tiest en Triene; 12. Een doop over ouds (Poperinghe); 13. De Vroo- lijke Zomer met hunne reuzin Johanna <Sta- den)14. Op Sinjoor (Brugge)15. De Ypersche Schotten; 16. De Handboogmaat schappij Yper-Hoekje; 17. Les Jardinièrs en Fête (Steenvoorde)18. Baron Vadrouille (Yper); 19. Rigolo en zijne familie op reis (Veurne); 19bis. De lustige Dansers (Yper); 20. Muziekmaatschappij Diekebusch; 21. De Beenhouwers van 1830 (Yper)22. De been- houwéhs van 1930 (Yper); 23. Een klucht uit Boesinghe; 24. Les Bigophones du Cul du Four de Roubaix; 25. L'Eclairage Moderne (Hazebrouck)26. Les Chenilles (Haze- brouck)27. Le Char du Phare d'Haze- brouck; 28. Poperinghe Fleurie; 29. La fête des Fleurs et des Papillons dAth; 30. La Société Philantropique de Courtrai, Retour de chasse. Eene tentoonstelling van Fhotographien, Schilderijen en Teekeninge*. Aangemoedigd door den machtigen bijval welke de Koloniale tentoonstelling genoot tijdens de handelsfoor van 1928 en de lucht vaart tentoonstelling, tijdens de handels-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1