KASBONS Q De Spoorbaan POPERINGHE - WAASTEN komt in 't korte, Politiek Ovepzieht Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad yoor Poperinghe en Omstreken. Handelsbank ZONDAG 16 MAART 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27 JAAR. N' 11. I nmir Abonnementsprijs per Jaar: jln Stad: 17 fr. I In 't I.and: 13 fr. (per post) I Frankrijk: 35 fr.? I Congo: 35 fr.j Andere landen: 40 fr.j TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. SSNBEMBBUBaBSaBBBB9flB Alle annoncen rijn| vooraf te betalen sn moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Postabonnenten in Beigie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. TARIEF j Notarieels Verkoopingans 99 cent. per gewone regel. Annoncen s Prijzen op aanvraag. j^iefc zuj&üt kijken. 't Is rlechten tijd of 't gaat slechten tijd werden. Ome.at al die gespeculeerd hebben op de beur.-- geld verliezen. Ome i de boeren dit jaar geen geld win nen. omdat de daghuren te hoog zijn. Omdat de handel niet meer zoo goed gaat. 'k Ben zoo vrij er niets van te gelooven en 'k s de toekomst et'en rooskleurig in als twee -iggehuwclen. D.. de mannen, en ook de vrouwen, want c.e kwatongen zeggen dat het vrouw volk dikwijls veel geweldiger was dan het rn&nnevelk geld verloren hebben en soms veel geld met het snpcnlrevén wAÏda&d, van den hemel. Had het nog een paar jaai mee'en duren, er was niemand meer die nog wilde werken, ook de gaande man begon te gelooven dat het gemakkelijker was specu- leerei: dan werken en algauw zou iedereen getracht hebben te leven met de speculatie. Nu zullen velen van die menschen wederom veel liever werken omdat ze zien dat werken toch beter is dan speculeeren. Zoo zullen ze bijzonderlijk geleerd hebben hun handen af houden van dingen, waarvan dat ze niets kennen en we zullen zooveel niet meer hoo- ren spreken over geldzaken, van menschen die er zooveel verstand van hebben als een blinde van kleuren, 't Zal een kostelijke maar een nuttige les zijn voor velen en 't kan al gaan als er bijna alle dage wisselagenten van armoede wegloopen, misschien dat de menschen nu zullen wakker worden. Dat de boeren dit jaar geen geld winnen. De boeren waren gewoon veel te werken en te wroeten om hun dagelijks brood te verdienen, nu sedert den oorlog ging dat veel gemakkelijker en ze begonnen te ge looven dat het zoo zou voortgaan. Stillekens aan gingen ze ook hun gemak zoeken, ze verlieten het een en het andere van hun bedrijf dat meest zorg en lastigst werk vroeg, en ze begonnen goesting te krijgen om op hun gemak te leven. Nu zien ze weer dat er achter de vetts ook magere jaren komen en dat er moet gewerkt worden. Daarbij werken is zalig, en de luiheid is het oorkussen van den dui vel. Meer, de boeren staan er goed voor, ze zijn flink ingericht, veel beter dan vroe ger op de hoogte van hun bedrijf, en als ze maar meewillen met hun machtige mid deninrichting en leiding volgen, ze zullen alleszins goed aan hun brood geraken. De daghuren zijn te duur. Oc'n Heere toch. Wil men wederkeeren naar den tijd dat het werkvolk met hard te werken en te slaven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te veel won om te sterven van honger maar te weinig om te leven? Het werkvolk van Vlaanderen kende in zijn leven driemaal zwarte armoede:'In 'de kin derjaren. als ze trouwden en als ze oud wa ren. Menmag nu zoo onmenschelijk zijn te verlangen of niet dat die tijden weder keeren het zal zeker niet gebeuren en 't is best ook. Best voor de werklieden die zooals Leo XIII schreef leefden in een staat van onverdiende ellende en best ook voor de werkgevers. De werkgevers rekenden vroeger op die lage loonen om goedkoop hunne waren af te zetten, de loonen waren hier minder dan i elders en zoo waren ze voor; daardoor zelf toch zochten ze niet beter machienen aan te wenden en hun nijverheid aan te passen aan de noodwendigheden van den tijd: alles moest afgedregen zijn door de werklieden; I in de toekomst gaat dat niet meer en onze bazen zuilen er moeten voor zorgen dat hunne j nijverheid op de hoogte is van de nijverheid der concureerende landen. Zoo staan we voor den vooruitgang der techniek en bazen en werklieden zullen er wel bij varen. De handel gaat niet meer! 't Is nooit anders geweest; spreek met handelaars als ge wilt - het gaat nieten zoo zegt het volk dat de commercanten rijke komen met het verlies Als 't maar zoo is dat de handel niet gaat de handelaars zullen het nog lange jaren kunnen vol hou den en we moeten er niet te veel medelijden mede hebben. Ten andere iti de eerste jaren na den oorlog gebeurde het nog nu en dan ne keer dat een tusschenpersoon meer winst had aan een zaak dan hij er voor betaald had aan degenen die dagen lang gezorgd en gezweet hadden om de zaak voort te brengen en te bewerken terwijl de handelaar fijne cigaren rookte en groote potten dronk. Dat moet toch ook niet altijd zijn en we zien het nog niet aan de pluimen van de han delaars dat het slecht gaat. Allons, laat ons maar gerust voort doen 't heeft in den laatsten tijd veel gewaaid en gebuischt, maar 't zal te Paschen veel stiller zijn zegt het Manneke uit de Mane. Eere-Commanie «De Naakten kleeden Groep Eere-Comniuniekantcn van Boudewijnstad gekleed door het werk DE NAAKTEN KLEEDEN IBS Koopt niet den eerste den beste ONTROOMER. Indien gij uwe belangen lief k hebt, verlangt den Ontroomer. MELOTTE I met H I I spil. Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt ïinHnraa^Hrawamsni EERE-COMMUNIE. Groote keus van Kerkboeken en Missels van alle uitgaven. Paternos ters in zilver, titre, metaal, in alle prij zen. Gedachtenissen, Spijskaarten, Ge schenken bij Sansen-Vanneste, Gast huisstraat, Poperinghe. De plechte communie is de schoonste dag van het leven. Dat is waar voor ons, die van christene ouders geboren zijn, en die leven te midden een volk dat nog diep godsdienstig is. Wat moet die dag wel zijn voor de kin deren van het heidendom tot christenen her boren Voor hen, als voor onze Vlaamsche kin deren, is die dag vol zegeningen en genaden. Maar terwijl onze kinderen, in feestgewaad zijn uitgedoscht, moeten de Zwartjes naar de Tafel des Heeren komen in hunne naaktheid, of, ten minste in onbetamelijke kleedij. Dui zenden kinderen uit de missielanden, en nog duizenden en duizenden, werden, op den dag hunner eerste communie, door tusschenkomst van ons missiewerk, van een net kleedje voorzien, en mochten, zonder schaamte, voor Onzen Lieven Heer verschijnen. Dit jaar zullen er nog duizenden en duizenden, met angst en vrees, naar de aankomst der zen dingen uit Vlaanderen wachten, in de hope dat zij niet min wel zullen varen dan hunne oudere broeders en zustertjes. Zal hunne hoop teleurgesteld worden en zullen zij te vergeefs uitzien naar hetgeen zij uit Vlaanderen verwachten? Neen, niet waar, gij zult er voor zorgen dat wij evenveel als vroegere jaren naar de missiën kunnen zen den. Ik wend mij eerst en vooral tot de pa rochiale geestelijkheid en, met betrouwen, vraag ik aan de Eerwaarde Heeren Pastoors of Onderpastoors die de kinderen tot de plechtige communie voorbereiden, dat zij het werk van De naakten kleedenaan hunne eere-communiekanten zouden laten kennen en vragen dat zij zelf of met de medewerking hunner ouders, iets zouden geven om hunne zwarte broertjes en zustertjes die in de vreemde landen hunne eerste communie doen, van een kleedje te voorzien. De goede God zal hun liefdewerk beloo- nen. Hij die een glas water, in Zijnen naam gegeven, niet zonder belooning iaat, zal on getwijfeld zijn milden zegen schenken aan de kinders die de armsten onder de Zijnen zul len geholpen hebben. De gebeden der Zwartjes, op den blijden dag hunner eerste communie, zal de Heer ook verhooren, en zoo mogen wij zeker zijn, clat een dauw van hemelsche genaden zal nederstorten op de zielen onzer eere-com muniekanten. Verleden jaar werd het werk uitgebreid tot een aantal parochies waar het werk vroe ger onbekend was,en wij verhopen dat dit dees jaar nogmaals het geval zal zijn. De onder vinding heeft ons geleerd dat, waar het werk voor de eerste maal bekend gemaakt wordt, de bijval, bij kinders en ouders zoo groot is, de deelneming en de blijdschap daarom on der de kinders zoo algemeen is, dat de gees telijke overheid met de meeste voldoening het werk ziet ontstaan. Wij vragen niet veel; een paar meters katoen is voldoende om een kleedje voor een negerkind te vervaardigen. Een minder stuk stoffe is ook welkom; dan naaien wij er twee aaneen en bekomen zoo de noodige lengte. Van hen die zooveel niet geven kun nen, vragen wij eene gifte in geld die dienen zal om stoffe te koopep. Ik houd gratis ter beschikking van de EE. HH. Pastoor en Onderpastoors, van School bestuurders en -Bestuursters, van alle mis sievrienden, een oproep tot de ouders, een oproep tot de kirvders-eera-communiekanten, met eene kaart verbeeldende een groep eerste communiekantjes uit de missiën, gekleed door ons werk,-alsook een kunstbeeideke dat die nen zal, voor iederen eere-communiekant als een aandenken van de plecntige communie. Het is voldoende mij het getal eere-com muniekanten, zonder meer, te laten kennen; ik zal onmiddellijk gratis het noodige zenden. In de parochiën waar de plechtige com munie in den zomer plaats heeft, ware het zeer wenschelijk dat de noodige propaganda- bladjes en kaarten en beeldekens van nu af gevraagd worden. Een hulpbureel is ingericht te Poperinghe, bij den Heer J. Devacht, O. L. V. Kruise 18, waar alle giften mogen toegezonden worden. K&ttefeeste Nog twee, drie dagen en 't was Kattefoes- te. Cissen van den Mortier had op de groote markt, zijn twee lange reken schutsels opge timmerd en reeds waren sommige krame- niers bezig uit te pakken en poppen en speel goed op te stellen. De Broederssehool was even gedaan en lijk een bende wildenaars stormden de jongens de Hondstraat af en bleven daar aan den hoek, bij de Spore staan ademloos, rond te zien waar ze eerst naar toe zouden vliegen. Daar bij 't gasthuis zagen ze andere jongens, die hunne armen hoog in de lucht sloegen en wenkten en riepen. In een haai en een draai waren ze er bij. De Tyro- lers waren daar!Drie, vier karren opgepropt met bruinverbrande bengels en voortgetrok ken door graatmagere paarden kwamen aan gerold. Eenige vrouwmenschen met zwart verstreuveld haar dat los hing op den rug, stapten blootvoets er nevens wild rondkij kend. En dan, o dan, drie gemuilbande brui ne beeren, in toom gehouden door hunne leiders, kwamen al zwakken aan. De jongens schreeuwden het uit-van de pret en hoe meer de vreemde bende de markt naderde, hoe grooter de trop jongens die luider en luider hunne gedachten en gevoelens uitjubelden. Ze waren aan de drie Koningen geroeht. Een schril geschuifel liet zich liooren, de wagens gingen wat op zij en de beeren zakten neder op hunnen zet wijl ze met hunne voorpooten ongeduldig aan hunnen kwellenden muilband wreven. De mannen draaiden hunne doedel zak naar voren en begonnen hun versleten deuntje te pijpen. De jongens trippelden on gedurig en hadden geen oogen genoeg om te kijken. Doch, zie, daar kwam een kort ge blokte vent vooruit, hij hield een schuiferling in de mond en een paar stokken in de hand, hij ging recht op den grooten beer toe en sloeg hem liefkoozend op den kop. Al trek- hielen, met tegenzin kwam Bruin vooruit, stond op zijn achterste pooten en op een ge geven bevel begon hij met den stok op den schouder in cirkel rond te wandelen en ging en draaide al naar gelang het schuiferling gong. 't En duurde niet lang, al het volk, in zonder de zonneblusschers kwamen bij en eene vrouw met pekzwart haar, vreemd aan- getoorteld sloeg op haar boerhaven zeefje, wijl de beer lomp en plomp trachtte te dan sen en dat twee deugnieten van jongens rondliepen met een tinnen schotelken om centen te krijgen. Drie, vier keeren had de groote beer al zijn kunsten uitgehaald en wat verder ging de bende tot voor de donker - poorte om weder te herbeginnen. De jongens luide vertellend en groote gebaren slaande waren stil aan naar huis gesukkeld en de politie die er bij geroeht was leidde de kara vaan al over de Leet naar bet Minneplein. Daar waren zij t'huis. Zij kenden goed die plaats. Verleden jaar hadden zij hier ook gestaan. Geheel de namiddag ging voorbij zonder ongemakken, de vrouwen liepen de winkels af, en de mannen waren van de eene afspanning naar de andere gegaan om voor hunne beestjes logist te vinden. Dat en ging nu zoo gemakkelijk niet, eerstens omdat de menschen die vreemde gasten niet goed be grepen en dan cmdat de beeren hen maar weinig vertrouwen inboezemden. Op 't einde van 't spel gelukten ze toch voor ieder beestje een onderkomen te vinden. Twee werden te voedsteren gelegd bij een koeiboertje op het zwijnenpleintje en de groote Zaba geroeht in het geitenkot van eene herberg in 't begin der St Jacobsstraat gelegen, welke sedert dien heugelijken nacht De Beer werd genaamd. Nu klinkt het veel mooier - A l'Ours». Met gebaren en tal van woorden hadden zij den Tyroler aan 't verstand gebracht dat hij instaan moest voor de twaalf, dertien konij nen welke daar in sulferkisten te vetten za ten. Doch ze moesten geen benauwd hebben zegde de vent. De geit werd uitgehaald en aan den herbergiers zijn bedde gebonden. Bruin vleide hem neder in t vuile strooi en de deur van 't stal werd gesloten. De vreem deling bestelde nog eene pint en als die door zijn keiegat gegoten was, betaalde hij en vertrok, hen nogmaals doende verstaan dat zij heelemaal mochten gerust zijn en dat hij morgen met den vroegen reeds hier zijn zou. De herberg' werd nu gesloten en de nacht viel in, 't gerucht stierf uit op de straten en alles werd weldra in doodsche stilte gehuld, 't Sloeg elf. Voorzichtig, over handen en voe ten loopenae, kwam Henrieten, bijgenaamd de Cladet, uit het Beilewaerdstraatje rechte naar den overkant der strate. Daags te vo ren immers was hij daar gaan zien om de konijntjes te koopdn en kende dus al de slijten. Hij praamde het achterpoortje open en stond voor het beruchte stal, hij legde de hand op het opperlucht waar de bazin de gewoonte had den sleutel te leggen als zij de beestjes te eten gegeven had en heel behoedzaam, na nog eens goed geluisterd te hebben, draaide hij voorzichtig de deur open die op dubbel slot was. Hij ging binnen, legde zijn zak op den grond, hefte twee drie plan ken van 't konijnen kot op en kreeg vier beestjes te pakken welke hij dan ook met zeven haasten wegstopte in zijn zak. Maar 't er roerde daar lijk entwadde achter hem, hij draaide 't hoofd om doch zag niets, 't was stekedonker. Hij meende dat 't Bette was, doch nu gevoelde hij lijk entwadde langs zijne beenen krevelen, dat hooger en hooger kroop en naar zijn keel toewilde. Onwille keurig stak hij de hand uit, doch het vreem de ding kwam nu langs voren en bij een vluchtig maneglimpje dat door de halfopen- staande deur kwam, zag hij, tot zijne groote ontsteltenis, eene groote opengesperde muil vlak voor zijn aangezicht. Hij wilde vluchten, maar nu was hij in de lenden gegrepen door twee eendelijke nijpers, waarvan de punten door zijn engelsch lederen vest tot in zijn vleesch drongen. Hij geroeht meer en meer vervaard, verzamelde al zijn moed en krach ten en greep den vermeenden hond naar den kop. Maar een verraadsche snauw ge volgd door een vreesaanjagend gegrol deed hem dadelijk lossen en hij werd hoe langer hoe meer in de vijlstake genepen, 't Scheen hem dat hij stikken ging. 't Klamme zweet brak langs alle kanten uit en de Cladet gaf zoo'n geweldigen schreeuw, dat de bazin van de herberg wakker schoot, haren bedgezel wekte;met dien eenige'n schreeuw: de Beer! De vent stond op en trok zijn broek aan en kwam!* de vaute af met de koperen lante in de Land; achter hem. kwam de vrouw al klutterfanden in haren rooden vriezen rok. Zij gingen naar den keuken, zetteden het licht op den vensterbank en keken door de ruiten. In de halfopenstaande deur van 't geitenkot zagen zij derf beer met in zijne dikke zwarte pooten entwadde die lijk op een vent geleek. Van zoo de Cladet het licht be merkte schreeuwde hij keiegaten uit en riep om de. liefde Gods om verlost te zijn. Baas zij geen ander spit du» naaf hét pïeïn*te gaan zoeken' naar Bruintjes eigenaar, want zij dierven voor niet dat er was, langs achter naar buiten komen. Ds baas trok algauw zijn onderveste aan en was te weeg weg, maar Filomene en wilde om den duivel daar niet allèene blijven, en liep achter. Zij kwamen op het plein en na vele benauwdheid geleden te hebben, want die roste, waakhonden schoten langs alle kanten van onder de wagens uit. gelukte het hun den Tyroler wakker te krijgen. Waarover zij het konden uiteendoen, vertelden zij de schrikkelijke avonture en de man ging mee. Thuis gekomen, trok de beerenleider regel recht naar 't stal en zag dadelijk wat er gebeurd was. Bruin had de waeht opgetrok ken en had den dief, Henrieten Cladet, die met de Kattefeeste wilde goedkoope kermis houden, in zijn stevige pooten vastgeklonken. En kort bevel van den Tyroler was voldoende om Bruin te doen lossen en de Cladet viel uitgejput op den grond lijk een oud versle ten patattenzak. Hij was rat af. De beer werd wederom in zijn logist gebracht en de dief kwam naar binnen gesukkeld. Rap lijk een katte liep' dat goed herte van 'n vrouw- mensch naar de flessche met brandewijn, goot er wat in nen kapper en nadat de suk kelaar het uitgedronken had, bekwam hij ziender oogen. Als een dwaze zat de Cladet daar strak voor zich uit te zien, wijl de baas keer op keer een schampscheute gaf en de Tyroler rustig aan zijn Duitsche pijpe lokte. Zoo gerocjhten ze stilletjes aan 't druppelen, en de menschen die van de vroegmis kwa men, ziende dat er licht was, gingen binnen om een tutteraartje en vernamen er weldra het groote nieuws. Lijk een vuurtje liep het de stad rond en eikendeen moest de twee rareteitem komen zien: Bruintje en de Cla det. Seffeiis moest de herberg herdoopt wor den. St Jakob moest weg en 't zou de Beer zijn. En later, veel later, toen de Cladet in 't Nazareth verzeild was en dat hij onder 't kaarten ruzie kreeg, werd het hem telken keer door zijn dun gezaaide baard gewreven: Wij, gaan 't den beer laten scheèn. VOOR DE UITWISSELING DER O O van het GEMEENTEKREDIET vervallende met 1 Oktober 1930 Wendt U tot de (voorheen Fondsenbank) Yper, 9, Groote Markt. Poperinghe, 5, Yperstraat. Proven, bij Emiel Delava. Wytschaete, Plaats, bij G. Alleman. West-Nicawkerke, Plaats, bij L. Lemaire. Alveringhern, Dorp, bij G. Vandenweghe. en bij al onze plaatselijke agenten. TREKKING DER VERWOESTE GEWESTEN TREKKING VAN 10 MAART 1930. R. 46.025 Nr 5 uitbetaalb. met 500.000 fr. R. 142.321 Nr 19 uitbetaalb. met 100.000 fr. R. 142.321 Nr 17 uitbetaalb. met 100.000 fr. De andere nummers van deze reeksen, alsmede die van de reeks 9.029 zijn uitbe- taalbaar met 300 frank. Uit Brussel ontvangen we Donder dag volgend nieuws: Na onderhoud met Minister Lip pens, mag ik verzekeren dat in 't korte de spoorlijn van Waesten naar Pope- rsngfhe zal ing-ericht zijn. v» - - - (Zie verder nieuws erover <j\j - tmzj rmt faiifTrrrvrn-inrmTi-rTrrr fry- Gebruikt Chïcorei WYPELIER-TAFFIN 1 is de beste. NAAR DE SPAANSCHE REPUBLIEK? In Spanje loopt het vepkeerd. Zes jaar diktatuur en dan al op eens weer tuchteloosheid. Nooit kwam klaarder uit hoe diktatuur noodzakelijk naar extremisme voert. Socialisten, republikeinen en andere links- partijen roeren geweldiger dan ooit. Berenguer, de eerste minister, ziet met den dag den toestand versomberen en voor koning' Alfonso komen kwade dagen. Ziet Spanje in 1930 wat over 140 jaar ge beurde in Frankrijk met Lodewijk XYT? DE VERDEDIGING VAN BELGIE'S OOSTELIJKE GEENS. Eerlang zal door den minister van Lands verdediging een wetsontwerp worden inge diend, houdende oprichting van een speciaal fonds van 4 tot 500 miilïoen frank. Dit fonds dat mag gevoed worden door giften en persoonlijke stortingen, moet de Regeering in staat stellen de oostelijke gren zen te versterken, namelijk Lische-Luik-Na- men en het gat van Luxemburg. MISPLAATST. Op het Nederiandsch paviljoen op de ten toonstelling te Antwerpen zal in kolossale lettere prijken - Les Pays-Bas V/ij hebben reeds vroeger gewezen, op dit gebrek aan nationale waardigheid. Het Va derland (Den Haag), noemt het onwaardig, ergerlijk en aartsdom DE OOIEVAAR BOVEN 'T BELLEVUE PALEIS. Uit Brussel wordt bekend gemaakt dat de ooievaar daar tegen September verwacht wordt in het Bellevue Paleis. Zal prinses Josephine een broertje of een zustertje krijgen? Natuurlijk is het broertje, dat de recht- streeksche mannelijke nazaat van den Ko ning zou wezen, de geheime wensch van ouders en grootouders. HEROPBOUW VAN BRUGGEN IN 1930. 1930 zal o. m. een jaar zijn van herop bouw van tijdens den oorlog vernielde brug gen, want de Staatsbegrooting voorziet voor dit jaar het herstel van niet minder dan 21 bruggen. Daarvan zijn er 9 in West-Vlaanderen (waaronder nl. de Hoogebrug te Dixmude de brug van Frelinghien, die van Komen en die van Hareibeke, allebei over de Leie, de Pelikaanbrug te Nieuv/pport). OPENBARE WERKEN EN BUITENGE WONE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN. Twee onderscheiden begrootingen, in é*snë bespreking samengetrokken. Een schoon en leerrijk verslag van M. Merget. Heele dozijnen redenaars, allemaal mot bemerkingèn over onderhoud van steen- en waterwegen. Nuttige wenken werden wel gegeven, in bezadigaen toon. Twee uitzonderingen: Volgens Van Belle wordt Vlaanderen begunstigd. Wallonië dus achter uitgesteld Volgens Uytrcever is de minister goed, maar zijn bestuur deugt niet. Het beheer van Brugge® en Wegen is' beneden zijn taak. In dien zin ging hij voort,. Toen de Minister hem uitnoodigde ora zijne beschuldigingen dteor bepaalde feiten te verduidelijken, bleef. Uytroever 't ant woord schuldig. Daags nadien kwam hij vertellen, dat hij dat allemaal zóó niet had bedoeld. De Minister zaï hem Woensdag antwoor den. Algemeene indruk van de bespreking: Mi nister Van Caeneghem, door zijne toegan kelijkheid voor iedereen, heeft de alge- rap tot eene bevoegdheid opgewerkt. DE EINDSTEMMING. Het debat over de verviaamsching der Hoogeschool van Gent is in dé Kamer af gehandeld. Nu gaat het ontwerp naar den Senaat en het is te hopen dat aldaar een even groots meerderheid zich voor het ont werp uitspreken zal als in ae Kamer het geval was. Dat de meerderheid die zich in de Kamer voor het ontwerp uitsprak geringer is dan deze, die het artikel 1 van het ontwerp goedkeurde, is hieraan te wijten, dat de Vlaamsche nationalisten er tegen gestemd hebben, behalve een, den heer Vindèvogel, die er voor stemde, en den heer Vos, die zich onthield ten einde tekunnen verklaren waarom de fronters tegenstemden. De fronters zetten dus hun afbrekende, negatieve politiek voort. Zij hebben tegen de wet gestemd, die aan de Vlamingen na honderdjarige strijd de Hoogeschool van Gent teruggeeft, en hierbij bevinden zij zich in gezelschap van enkele Waalsche socialis ten, liberale Brusselaars, en liberale frans kiljons uit het Vlaamsche land. Een vreemd soortig' mengelmoes weliswaar. Wanneer de wet op de verviaamsching der Hoogeschool. van Gent zal in toepassing zijn, zal weidra blijken dat alle gebreken die de fronters meenen ontdekt te hebben, al dat hoofdbreken niet waard waren. Er bestond zonder twijfel een strijd tusschen de Hoogeschool, zooals deze door den heer Nolf werd gemaakt en de Ecoles des Hautes Etu des, zullen zien en zij hebben het wellicht heeds dat al hun kuiperijen niet zullen beletten dat de Hoogeschool van Gent een werkelijkheid geworden is; zullen zij wel hun onderduimsche pogingen opgeven. En nogmaals de Vlaamsche parlementsleden zullen hier niet onverschillig blijven toezien en ingrijpen, indien het nog noodig zijn mocht. Laat ons dus onvoorwaardelijk verheugen in de oplossing die tot stand gekomen is en nu onze krachten besteden aan het. tot stand- komen van gezonde oplossingen op het ge bied van het lager en middelbaar onderwijs, als mede van het gerecht en het leger. DE LUXE-TAKS. In den Ministerraad werd beslist dat de Regeering' zal voorstellen de luxe-taks af te schaffen in de hotels en spijshuizen. Dit wordt gedaan in het belang dergenen die in 1930 Belgie zullen komen bezoeken. NIEUWE VLAAMSCHE. HERVORMINGEN. De Ministerraad heeft Maandag 11. beslo ten twee nieuwe wetsvoorstellen in te dienen voor de verviaamsching van het gerecht. Het eerste zou de toestanden regelen in de burgerlijke rechtbanken en d.e handelsrecht banken; het tweede geldt de hervorming van het verbrekingshof. VERMINDERING VAN DE BEWAPENING. Bij een kablogram aan de Amerikaansche gedelegeerden ter Vlootconferentie van Lon den gericht, vragen 1.200 vooraanstaande personen vermindering, en niet enkel be perking van de bev,'apingen ter zee. Onder de handteekeningen vindt men die van meer dan 200 presidentenvan universiteiten en volleges; die van de gouverneurs van acht Staten; die van hooggeplaatste geeste lijken, békende zakenmannen, enz. DE OVERSTROOMINGEN IN ZUID-FRANKRIJK, Treurig beeld der aangebrachte verwoestingen. De verwoesting doet denken aan de rampzalige steden en dorpen die tijdens den wreeden oorlog werden platgeschoten. Gansche dorpen zijn weggemaaid. Een algemeen overzicht der ramp kan aldus worden samengevat: Er zijn minstens 500 doo- den en 1.500 vernielde huizdn. Honderden fabrieken zijn verwoest, een ontelbaar aantal huisraad, meubelen beestialen, grond stoffen, afgewerkte producten zijn verloren. De aanstaande oogsf is bedreigd. Voor het departement van Tarn en Garonne wordt volgend officieel bilan door de regeering medegedeeld. Het eerste cijfer duidt het aantal slachtoffers aan, het tweede de ingestorte huizen Moissac, 150, 500; Villebrugnier, 0, 2; Reyniés, 14, 100; Orgueil, 6, 5; Lafran?aise, 6, 30; Réalville. 6, 4; Saint- Antonin, 2, 2; Ceyrac, 0, 12; Montastruc, 6, 25; Valence, 2 Négrepelisse, 0, 80; Nohic, 0, 11; La Bastile-du- Temple, 0. 2; Féneyrols, 0, brug weggevoerd, spoorweg vernield; Partarieu, 0, 35; Earry-d'Islemaae, 5, U; Albias, 3, 0; r Albefeuille, 5, 0. De schade wordt thans berekend op ongeveer een en half milliard frank.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1