oiewMri Groote [CARNAVALSTOET Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Het Huwelijksbootje De Electro Hoetfe Pnnt m 4 i I Zalveve Handen De flaakten Sleeden f* TSBit Bseiei ais uaoüseiser Gemeens aanval HOLLEBEKE - Yper 27° JANr 13. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr.; In 't Land18 fr. (per post) Frankrijk: 35 fr. Congo: 35 fr. Andere landen40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. F0FEB2NBBESUS Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet san on*. Telefoon Nr Uitgever t SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijng vooraf te betalen |en moeten tegen den Donderdag noen |:«gezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieel» Verkoopingens 96 cent. per gewone regeL Annoncen: I Prijzen op aanvraag. 't Is een aardig ding dat bootje. Wil men een uitstapje te water wagen, dan is men voorzichtig genoeg eerst te on derzoeken of het niet te licht is en gemak kelijk omkantelt, of men goede roeispannen heeft om tegen den stroom op te varen. Met het huwelijksbootje gaat het gewoon lijk heel anders. Men springt er maar in, zonder ergens naar om te zien. Was men er dan nog maar met een nat pak van af, dan ware het nog zoo erg niet, maar in dit bootje heet het: pompen of verdrinken!... Is men er eens in, dan moet men varen of men wil of niet, want men kan er niet meer uit. Het is bij gebrek aan die voorzorg of voor bereiding toe te schrijven, dat zooveel huwe lijksbootjes lek zijn; dat wil zeggen: dat er zooveel huisgezinnen bestaan; die ongelukkig zijn, waar noch vrede, noch geluk, noch een dracht heerschen. Zulke huisgezinnen, waar man en vrouw zich niet verstaan, zijn waarlijk te bekla gen; het is een groot, een onherstelbaar on geluk voor iedereen, zoowel voor rijken als voor armen... Voor de arbeidende klasse is evenwel dit ongeluk nog grooter; dewijl de man buiten zijn werk, in den schoot des huisgezins, zijne voornaamste uitspanning, zijn rust en zijn genoegen moet vinden. Gelukkige huisgezinnen, waar dit alles te vinden is. In het algemeen wordt 't meisje der volks klasse, de toekomende huismoeder, in huis of school weinig of niet voorbereid tot de verhevene rol, welke zij later in de maat schappij te vervullen heeft. Worden de meesten niet opgeleid buiten alle kennis van huishouden? wordt er door velen wel aan gedacht ze spaarzaam, orde lijk, werkzaam, oprecht, zedig en deugdzaam te maken? Helaas, neen! en waarom niet? 't Is om,dat de vrouw verkeerd opgevoed is en da: zij de hoedanigheden niet bezit, welke hoogst noodzakelijk zijn om het hui selijk leven aantrekkelijk en aangenaam te maken. Van daar dat er thans zoovele onge lukkige huishoudens bestaan. Dat iedereen maar eens rond zie, en hij zal vele gezinnen vinden, waar slordige vrouwen zijn. Wat gebeurt er? De man krijgt afkeer van zijn huishouden, het walgt hem, en hij zoekt andere plaatsen waar het zindelijk is; w-aar hij langzamerhand aan den drank ge raakt. De man is bedrogen aangeland, voor het huwelijk was zijne uitverkorene flink in orde, en thans, men zou ze niet meer ken nen. Haar fortuin is toch gemaakt! zeg gen kortzichtige buurvrouwen. Neen het is enkel aan verkeerde opvoeding toe te schrij ven. In een ander huis is de vrouw lui. Wanneer de man na een vermoeiden arbeid thuis komt, is hij dikwijls verplicht, nog zelve voor zijn eigen eten te zorgen. Dit steekt hem tegen en ten laatste gaat hij drinken; het huiselijk geluk, dat hij gedroomd had, be staat voor hem niet, en daarom zoekt hij buiten huis, en tevredenheid en genoegen. Niet minder ongelukkig zijn de huishou dens waar snoepachtige of pronkzieke vrou wen zijn. Alles, wat de man met hard wer ken gewonnen heeft, om in de benoodighe- den van het huishouden te voorzien, is niet voldoende om de grillen der echtgenoote te voldoen. Er heerscht gebrek in huis, de man verliest den moed; in zijn huishouden vindt hij het geluk niet waarnaar hij haakte, en hij gaat zijn verdriet en zijne teleurstelling in den drank trachten te vergeten. Veel zou er nog bij te voegen zijn; be grijpen wij enkel, dat het ongeluk van vele huishoudens te wijten is aan de verkeerde opvoeding der dochters, en ook wel aan de overijling der mannen om in 't bootje te stappen. Is men eenmaal zoover, dan moet men varen, de kapitein wil niet werken, of hij drinkt te veel en kan het roer niet recht houden, ofwel hij gedraagt zich slecht, men werpt hem overal over boord; hij zit zonder werk, er komen dan lekken in het bootje, schulden komen als water binnen en het pompen van de vrouw helpt niet meer. Ook gebeurt het wel dat de vrouw kapi tein wil zijn en aan het roer zit. De kapitein heeft niets te zeggen, en als hij iets zegt, dan is het: mond toe!... Wat nu begonnen, om niet te vergaan? Ten eerste, eene goede verdeeling van zor gen, lasten en arbeid; eene geregelde verdee ling is de grondslag van de huiselijken vrede de vrouw de huishouding, de man de kost winning. Ten tweede, dikwijls den blinde spelen. Een blinde ziet de gebreken van een ander niet, en daarom is hij meestal zachtmoedig zoo ook moet de man de gebreken zijner echtgenoote over het hoofd zien, en vooral toonen dat hij de verstandigste is. Mocht de vrouw de hare hebben en wie heeft er geene? bedenkt dan, dat zij uwe weder helft is en niemand, zegt de apostel, haat zijn eigen vleesch Ten derde, raden wij de vrouw de beschei denheid aan. Gelijk de man soms de blinde, zoo moet de vrouw zeer dikwijls de stomme spelen, en denken: men vangt meer vliegen met 1 druppel honing dan met een ton azijn Daarom, goed uit de oogen gekeken, al vorens in het bootje te stappen. Eenmaal erin, dan is het noodig dat men van weers zijden de noodige deugden bezit om elkan ders fouten en kruisen van 't leven gelaten te verdragen. I. - De verlichting in het algemeen. Iedereen kent de groote ongemakken welke de tot nu toe gebruikte petroleumlampen aanbieden: het groot onderhoud, het onaan genaam licht, het moeilijk ronddragen, het gevaar, en vele andere nadeelen. Edison, de groote uitvinder, stelde een einde aan die ongemakken en bracht ons de electrische lamp: eenvoudig, klaar, aan genaam, zonder onderhoud noch gevaar kortom een volmaakt licht, mits natuurlijk eene goede aanpassing. De verlichting van de hoeve is iets bij zonders. Men dient overal klaar te zien in huis, op den koer, achter en in de stal lingen, in de schuur, in kelders, enz. De lampen moeten dus geplaatst worden daar waar zij het nuttigste uitwerksel hebben en terzelfdertijd zóó dat ze door dieren noch werktuigen kunnen beschadigd worden. Waar het noodig is legt men de leiding zoodanig dat men de lampen op verschei dene plaatsen kan aansteken en uitdraaien. Zoo b. v. moet men de lamp van de koer kunnen aansteken en uitdraaien in de keu ken en in de stallingen. Ook moeten hiel en daar stopkontakten aangebracht worden ten einde te kunnen gebruik maken van verpiaatstbare lampen, strijkijzers of andere toestellen. Hoe moet nu de leiding worden opgesteld? De leiding binnen 't huis wordt gedaan, zooals voor gewone lokalen, met eerste keus materiaal in loodijzeren buizen of buisdraad. In keukens, kelders en stallingen valt er met zekerheid te werken. De installatie moet volmaakt opgedaan zijn, zoodat ze geen ge vaar oplevert en door vochtigheid niet kan aangetast worden. Ook voor de schuur die nen bijzondere maatregelen getroffen; daar om zal men de leiding in al deze lokalen aanleggen in kabels of stalen buizen. Nog beter is draad onder buizen met ANTHY- GRON beschutting, maar 't is wat kostelijk. - De lampen en lampendragers moeten gansch vocht- en gasvrij zijn, evenals de onderbrekers. Men gebruike dus voor de lampen dubbel glasarmaturen en waterdich te onderbrekers, hetzij in staal, hetzij in isoleerende stof. In zulke voorwaarden be komt men eene installatie gansch herme- tiek opgesteld, zonder gevaar, zonder onder houd en voor een onbepaalden tijd in ge bruik. Wat de verpiaatstbare lampen betreft, wordt alle gevaar vermeden met vóór de lamp een kleine transformator te schakelen die de spanning van het net verlaagt tot op 25 volt en zoodoende alle veiligheid verzekert. Zulke transformatoren worden verkocht in vorm van zeer handige kastjes met hand- vast en noodige 'draad. Het is dus van het grootste belang derge lijke electriciteitsondernemingen te doen uit voeren door bekwame vaklieden, onder lei ding van een elektrieker die voor eiectro- hoeven is gespecialiseerd. II. - Drijfkracht. Op onze dagen zijn de machienen op de hofsteden onmisbaar. Uitgaande van de wa terpomp zullen we toepassing geven van motoren op elk der werktuigen. Water is, 't spreekt van zelf, noodzakelijk in de hofstede: in keuken, in stallingen, bui ten, Waarom zou men geen waterleiding leggen in de gebouwen, om door tusschen- komst van motorpomp en vergaarbak iedere plaats met water te voorzien. Een kleine pomp, rechtstreeks aan een kleine motor van ongeveer paard gekoppeld, geeft wa ter in voldoende hoeveelheid voor de gan- sche hofstede. Het ingangbrengen van den motor geschiedt ofwel door een eenvoudigen sleutel met de hand, ofwel geheel automa tisch Dit laatste gebeurt, voor een open ver gaarbak, op de volgende wijze: een vlotter op het water geplaatst, brengt door middel van hefboomen, een sleutel in beweging, zoowel wanneer den bak vol is alswanneer het water te laag' staat, en dat zonder tus- schenkomst van iemand. Dergelijke pompen worden veel benuttigd en hun verbruik aan electriciteit is zeer klein. Eene pomp van het huis SIEMENS SCHUCKERT b. v. welke 2.400 liters water steekt op een verschil van hoogte van 15 meters, verbruikt slechts 0.44 KW. en als de KW. aan 1.50 fr. staat is dit slechts 0.66 fr. per uur. Eene dergelijke toepassing is het aankop pelen van een kleine motor aan de beerpomp. Deze motor verbruikt slechts voor een ge woon debiet 0.9 KW. (1.35 fr. in dezelfde voorwaarden) per uur. In de melkerij heeft men allerhande toe passingen. Men kan b. v. een motor van 1 paard monteeren, die een korte as, op bie- len, in beweging brengt en alzoo de beweging overzet aan boterkeern, afroomer en wasch- machien. Een ander middel tot het in bewe ging stellen dezer machienen is het recht streeks aankoppelen met een motor 3/4 PK op een driepikkel geplaatst, verdraagbaar en voorzien van langen kabel. De motor kan verhoogd en verlaagd worden en naar be hoefte ook omgedraaid; het toerental is ge heel regelbaar (0 a 200 toeren). Zulke mo toren zijn wat duur bij het aankoopen maar zeer voordeelig en gemakkelijk. Onnoodig te zeggen dat het aanpassen van zulke motor eene groote besparing aan kracht toelaat, daar er geen tusschentransmissie noodig is. Daarbij biedt zulke motor alle waarborgen is zijn behandeling eenvoudig. In den kelder wordt zeer veel gebruik ge maakt van een kleinen ventilator die, met een kleine motor in verbinding staar de, de kelder koel houdt. Op de hoeve. Hier heeft men een motor van doen met sterkte volgens het werk, afwisselend tus- schen 1 en 5 of 8 paarden. Moet dus iedere machien haar motor hebben? Neen, 't ware te kostelijk, 't Beste is een motor op wagen LAWb. v. Deze motor heeft het groote voordeel op verscheidene paardenkrachten en verscheidene toeren te kunne draaien, en dit door een zeer goed uitgedachte koppeling aan de kas van den motor zelf vastgemaakt. De verscheidene toerentallen worden ver kregen op de assen aan de buitenzijde, en die volgens noodwendigheid links of rechts draaien. Zoo heeft men een motor met vol gende krachten: 1 PK, 2 PK, 3 PK en 5 PK en die op de volgende snelheid draaien kan: 1500 toeren, 500 t., 400 t„ 300 t„ 200 t„ 100 t., 70 t. en 40 t. Het overbrengen der beweging geschiedt ofwel met een riem ofwel met een kardanas; dit bijzonder voor kleine snelheid. Het gebruik dier motoren is zeer aan te bevelen op de hoeve omdat het hier geldt verscheidene krachten en snelheden over te brengen op verscheidene plaatsen en dit gedurende slechts geringen tijd. Zoo ge bruikt men voor den wortelsnijder, strooi snijder en windmolen 1 PK; voor de koeke breker en beer pomp 2 PK; voor de haver pletter 3.5 PK en voor de maalderij 5 of 8 PK. De eerste machienen worden gewoon lijk door een rechtstreeksche verbinding met de kardanas bewogen terwijl de laatste meestal met een riem in beweging worden gebracht. Men ziet dus dat de toepassing van de electriciteit op de hoeve van groot nut is, groote besparing aan arbeid toelaat en daar bij voordeelig werk levert. Hoe worden nu de motoren met de elec trische energie verbonden? Dit is eene zeer gewichtige vraag. Met veel voorzichtigheid moet men te werk gaan. In algemeene regel zal men de leiding doen aanleggeen hetzij in kabel, hetzij in stalen buizen die waterdicht gesloten zijn. De in- gangzettingstoestellen moeten goed dicht, in stalen doozen gemonteerd worden en met eene goede aardsluiting verbonden. Voor verpiaatstbare motoren zal men op ver scheidene plaatsen van de hofstede zoo hoog mogelijk, doch bereikbaar, stopkontalcten plaatsen van een schakelaar voorzien, welke ook onder staal, waterdicht gesloten zijn. De verbinding met den motor geschiedt dan door een kabel onder caoutchouc. Deze in stallatie zal men nogmaals door gespeciali seerde werklieden laten uitvoeren om zeker te zijn dat het werk goed gedaan weze em geen gevaar oplevert; Andere toepassingen der electriciteit vindt men ook in de verwarming. Zoo zijn er elec trische stoven, warmte stralen en strijkijzers. Ook de verwarming van broei- en kweek- machienen kan geschieden met electriciteit en is zeer regelbaar en zonder onderhoud. Om in 't kort samen te vatten wat we schreven: electriciteit zal op den buiten van langs om meer onmisbaar worden en ook het werk der landlieden veel aangenamer èn gemakkelijker maken zoodat de verzen van Virgilius waarheid zullen blijven: O fortunatos nimium sua si bona norint agricolas. Welzalig de landsche menschen indien zij hun geluk kenden. O. STEVENS Gediplomeerd electriekbewerker Poperinghe - Yper. iBflBSBBBBBaaiSBSBSHEBSBBfiBBBSBS! STAD POPERINGHE. ZONDAG 6 APRIL, TE 5 UUR STIPT, in de Feestzaal van 't Christen Werkersverbond (Volkshuis - Yperstraat) 1 e te ES 1 1 I DE ONTROOMER MELOTTE met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruitgangs. Ontroomers MELOTTE, N. V. g Remicourt De oorlogsmannen komen in slecht pos tuur. Door oorlogsmannen verstaan wij hier niet de mannen die oorlog voeren, maar de mannen die op oorlog aansturen en er hun winst bij halen. Niet zoo lang geleden geraakte Amerika in 't gedrang met den beruchten Shearer. Deze meneer was de agent van de groote Amerikaansche firma's voor den scheeps bouw. Een vijftal van die machtige maat schappijen betaalden hem elk 25.000 dollar per jaar. Nu, voor zoo'n sommetje mag men wel wat doen. Hij liep rond bij dé politeke mannen en de Senators die de ontwapening ter zee voorstonden, werden in de pers als agenten van Moscou gebrandmerkt. Natuur lijk zat ook de propere pers in de zaak. En zoo ver ging het dat de heer Shearer naar Genève werd afgevaardigd. Bij het vredeswerkvan den Volken bond kon een Shearer natuurlijk niet ge mist worden. Nu is het de beurt aan Duitschland. De groote bazen van het staalbedrijf, Krupp en Thyssen, zijn van hoogverraad beschuldigd. Noch min, noch meer. De beschuldiging luidt als volgt: Thyssen zou gedurende den oorlog, oorlogsmateriaal aan de bondgenooten hebben geleverd door bemiddeling van Hollanders; dit oorlogsma teriaal bestond vooral in uitrustingen voor de infanterie. Die werden aan de Bondge nooten geleverd voor 68 mark terwijl het Duitsche leger voor dezelfde waar 117 mark moest betalen. Krupp van zijnentwege wordt ervan be schuldigd aan Engeland een brevet te heb ben verkocht voor den aanmaak van grana ten. Na den oorlog trok hij dus zijn perceht voor elke van die granaten die door de En- gelschen werd verbruikt. Zoodat de dood van duizenden Duitsche soldaten aan Krupp fortuinen heeft opgebracht. Hoe meer gra naten de Engelsehen wierpen, hoe meer percenten voor Krupp. Krupp moet ten slotte ook nog verant woorden voor het leveren van prikdraad aan de Bondgenooten door tusschenkomst van neutrale firma's. Men moet nu goed begrijpen dat deze twee groote heerschappen een overgroote rol hebben gespeeld in de Duitsche politiek. Zij waren natuurlijk aan het hoofd van talrij ke vaderlandsche maatschappijen. Maar nu blijkt, volgens de verdediging van beide patriotten, dat de legerleiding op de hoogte was van die toestanden. <i De verkoop van munitie, schrijven zij, aan de Bondgenooten geschiedde met toe lating van de regeering en van de legerover heid. In ruil voor het oorlogsmateriaal hebben de regeeringen van de Bondgenooten in Duitschland een zekeren voorraad levens middelen en artikelen van eerste noodza kelijkheid laten toekomen Een zuivere poel. niet waar? Duitschland geeft aan de Bondgenooten oorlogsmateriaal dat de dood van zijn eigen soldaat voor gevolg heeft, de Bondgenooten leveren levensmiddelen aan Duitschland dat zoodoende den oorlog langer kon rekken. Daarna heeft men de eeüwige vlam aan gestoken op het graf van de wederzijdsche onbekende soldaten. V. O. S. U tegen de GODSDIENSTVERVOLGING in RUSLAND Spreker: HEER ROBERT DE MAN. Alle Katholiek denkende menschen aan zien het als een plicht deze vergadering bij 4e wonen. gBSSBSaSBSfiBaBBBBlSBBSSBKSBBSBS In het laatst verschenen nummer van het maandschrift der Witte Paters van Afrika, staat en brief te lezen van Eerw. Pater Aug. Nysmans uit Rusengo. Wij knippen, daaruit het volgende: En de kleedjes danDaar maakt ge oprecht gelukkigen mee; ge moest ne keer zien wat een toeloop het aan mijn kamer is als zij weten dat er kleedjes aangekomen zijn. Van den morgen tot den avond is het: Padri, emp'akahuzu.(Pater, geef mij toch een kleedje) Ge doet er toch zoo'n schoon werk mee: de naakten te kleeden, ge moet weten dat er verschillende kinderen zijn, miesjes en jongens, bijzonder, groote meisjes, die des Zondags de H. Mis verzuimen enkel en alleen omdat ze geen voldoende kleeding- stuk hebben, en de meeste komen naar de H. Mis met een geleend kleedingstuk, al is het dan ook maar een van boomschors en dat kost hun dan nog 5 fr. op de markt van Rufigi, <3 uur van Rusengo gelegen). Een man en een groote jongen kunnen gemakkelijk al wat verdienen met te gaan werken, 't zij hij de blanken, 't zij bij de Paters; maar de vrouwen en de meisjes moeten thuis werken en verdienen dus. geen geld. Vader en moeder, die meesten- deels nog heidenen zijn, zien er niet na als hun kinderen geen kleedje hebben om naar de missie te komen. Daar zijn ze toch niets op, en vult de maag niet, zeggen zij. Zij meenen dat een lapje boomschors rond de lenden ruim genoeg is voor hen. Ja, om thuis te werken, maar niet om naar de missie te komen. Daar zijn ze verlegen om. en met een naakt bovenlijf durven zij niet naar de H. Mis komen; wij ook ten ande- ren, verbieden het hun. De uitkomst is deze, dat er vele geen mis kunnen hooren bij gebrek aan voldoende kleeding. Onze geachte Lezers kunnen daaruit be s-luiten hoe het werk van: «De Naakten Kleeden dat wij jaarlijks aanbevelen, een echt missiewerk is, en hoe het strekt tot meerderen bloei van den godsdienst en tot verzedelijking van het christen volk in Afrika. Daar hoort ge de stem van een missionaris die roept tot u en uwe aalmoes afsmeekt. Hij, beter dan wie ook, kent den toestand: hij kent de noodwendigheden van zijn volk en hij ziet maar al te wel hoe het werk van de missionarissen belemmerd wordt door het feit dat de zwarten gebrek hebben aan de noodzakelijkste kleedingstukken om hunne naakte ledematen te dekken. Gij allen die iets voelt voor de missiën, die iets, hoe weinig ook, geven kupt en wie kan dat niet? neemt deze schoone gelegenheid der plechtige Communie te baat en geeft iets tot steun van het werk De Naakten kleeden(M. Jer. Noterdaeme, Dorpstraat, 3, St Michiel (Brugge). - Post- checkrekening Nr 93.491.) Zooals wij reeds schreven is een hulpbureel ingericht bij M. De Vacht, O. L. Vr.-Kruise, Poperinghe. Propaganda omslagen zijn te verkrijgen ter drukkerij dezer aan 6 fr. het honderd. Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. Alhoewel de voederbeet een geringe han delswaarde bezit, is zij toch onmisbaar op de hoeve; bijzonderlijk als men over een belangrijken veestapel beschikt. Deze vrucht vertoont veel vormen en verscheidenheden; ook zal den landbouwer enkel deze teelen, die zekere en voldoende opbrengsten gege ven hebben in zijne streek, rekening houden de met hunne massa opbrengst en hunne voedingswaarde. Daarbij zijn ook van be lang: de kleur en vorm der wortels en de ontwikkeling van den wortelhals. Als bodem vraagt de voederbeet een diepe vruchtbare leem- of zandgrond, wel bewerkt en bemest, zoowel in herfst als in lente. Men zaait met het machien in April-Mei. Verder moet men de planten op afstand zetten, herhaalde malen hakken en doet ze uit als de bladeren geel worden (Oktober- November). De bemesting zoowel in hoeveelheid als in wijze van toedienen is van overwegenden invloed op de opbrengst. Scheikundige mes ten, ook kalk zijn meest doelmatig want eene goede beet bevat vele minerale bestanddee- len. Proeven hebben bewezen dat eene over bemesting met Sodanitraat als eenige stilc- stofmest de beste uitslagen geeft, terwijl traagwerkende stikstofmesten het tijdig rij pen der planten te veel vertragen. Zoo heeft den Heer R. V. D. te Ste Kruis bij Brugge, in een zandgrond de volgende resultaten be komen met Groen halsop zijne 3 proef velden aan dewelke hij eene zelfde hoeveel heid stalmest^ fosfoorzuur en potasch heeft toegediend; en eene stijgende hoeveelheid Sodanitraat.Hij gaf per perceel en per Ha 1.200 kg. Thomasslakken, en 1.200 kg. Sylvi- niet. Als stikstof gaf hij aan perceel Nr 1: niets; aan Nr 2: 350 kg. Nitraat bij het zaaien en 350 kg. bij het zetten. Aan Nr 3: 875 kg. Nitraat bij het zaaien en 875 kg. bij het zetten. Ais opbrengst bekwam hij op perceel Nr 1: 42.000 kg. wortelsop Nr 2: 95.000 kg. en op Nr 3: 143.000 kg. zonder rekening te houden van de bladei-en. Zulken uitslag bij eene proef is eene beste aanmoeding tot meerdere en betere teelt en gebruik der doelmatigste mesten. C., Landbouwingenieur. Tijdens de bespreking over de hopcrisis heeft M. Leuridan een gemeene aanval ge daan, op den persoon van E. H. De Jaegher Hij zegde het volgende: De tegenstand komt ook nog van elders. Niemand minder dan de E. H. De Jaegher, proost der hoppegilde van Poperinghe ook de hoppegilden hebben thans proosten. heeft zich de advokaat van een slechte zaak gemaakt. Samen met den spekulant bij uit muntendheid. de heer Karei Vermeulen, heeft hij den heer Minister wijsgemaakt dat het een nationaal belang was slechte hop te kweeken. Seffens daarop zegde Minister Baels: Ik heb nooit zulke taal gehoord van den E. H. De Jaegher, dien ik persoonlijk ken. en evenmin van den heer Vermeulen, dien ik niet ken. Tijdens de verdere bespreking zegde de heer Minister: De personaliteit van den E. H. De Jaegher staat ver boven alle ver dachtmaking M. de Béthune voegde daarbij nog: Ik aanzie het als een plicht den E. H. De Jae gher, die reeds vijf en twintig jaren in de bres staat voor de hopteelt, een welverdien de hulde te brengen en ik ben ervan over tuigd dat de meerderheid dezer Kamer hier bij zal aansluiten Zeer wel! Zeer wel! klonk het Rechts. De E. H. De Jaegher en zijn werk, in betrek met het verbeteren van den land- bouwstand en inzonderheid van de hoppe kweek, zijn hier in geheel de streek te wel gekend om nog meer te wijzen op het ge meene, hatelijke en leugenachtige van het geen M. Leuridan gezegd en niet bewezen heeft. Meer dan dertig jaar verblijft E. H. De Jaegher in Poperinghe en in al die jaren heeft hij zich bezig gehouden met de studie van den hoppekweek. Zijn schrijven over Hop kweeken en bestrijden der ziekten zijn in alle fransche, engelsche en duitsche vak bladen overgenomen. Bij alle europeesche landbouwleeraars die zich met studie over hopteelt bezighouden is E. H. De Jaegher als beste raadsman aanzien. En als er nu crisis is in den hoppekweek dan mogen wij er bij voegen dat sedert 4-5 jaren deze door E. H. De Jaegher aan de landbouwers onzer streek voorspeld was. Dat kan ieder eerlijk mensch nagaan in zijne artikels verschenen in De Hopboer en dat kon elk hooren in de talrijke voordrachten door hem in alle gemeenten van onzen om trek gegeven. Bezorg beter uwe hop! Kweek groene hop en kleine gesloten knop! Pluk belleken één! Geen zaad in de hop! zijn zooveel spreuken die door E. H. De Jaegher dui zendmaal herhaald werden. Maar die gouden raad werd niet voldoen de aanhoord en de crisis kwam en onze hop is niet meer gewild omdat die van ander landen beter is. En als onze landbouwers uit de crisis wil len geraken is er maar een middel en dat. is:: Beter hop kweeken En dat heeft E. H. De Jaegher zonder ophouden sedert jaren herhaald! En al de landbouwers weten dat, zoowel katholieken of anderen! En daarom her halen we dat wat Volksvertegenwoordiger Leuridan in de Kamers over E. H. De Jae gher gezegd heeft, een gemeene daad is. Wie gemeend heeft dat M. Leuridan de verdediging der belangen die hij behertigt ernstig zou opgepakt hebben, ziet zich be drogen. Wij twijfelen er niet aan of de bevolking der streek van Poperinghe, de landelijke vooral die aan E. H. De Jaegher veel ver schuldigd is, zal zich aansluiten bij de hulde die Hem gebracht geweest is ter Kamer als antwoord op den gemeenen aanval van M. Leuridan. Politiek Overzicht ONZE TAAL OP DE WERELDTENTOONSTELLING Dat er nog iets in den haak niet is met onze taal op de tentoonstelling te Luik, daar kunnen wij nog over. Het zou echter zoo niet mogen zijn. Maar dat er klachten opgaan over het gebruik der Vlaamsche taal bij de tentoon stelling te Antwerpen, dat gaat alle gedacht te boven. De Voorzitter van het Uitvoerend Comi- teit te Antwerpen is een Waal, M. Martou- gin. Hij houdt er de hand aan dat in zijne diensten de Vlaamsche taal de eereplaats bekleede. Er bestaat ook nog een Regeerings- commissariaat. Daar zijn bedienden in die geen Vlaamsch kennen. Het moet echter ge zegd worden dat daar verschiilige Brusse laars in vernesteld zitten, alsof er in Ant werpen geen bedienden zouden te vinden zijn. Het bestuur van Oud Belgiegebruikt briefpapier met het Fransch voorop. Thans komt Minister Heyman aan te drin gen bij de diensten van het Secretariaat der tentoonstelling, opdat daar de Vlaamsche taal de plaats zou gegeven worden waarop zij recht heeft. De bestuurlijke taalwet moet er nageleefd worden. Hoe dat die menschen dat nog moeten gezegd worden! De eerste voorwaarde tot het gelukken der tentoonstelling is dat de taalrechten der Vlamingen hersteld wezen. Het is wel de tentoonstelling zelf die dat eerst en vooral moet ten toon stellen. DE ZOMERTIJD. Volgens een koninklijk besluit zal de zo mertijd dit jaar ingaan op den tweeden Zondag van April, hetzij 13 April, om 2 uur 's morgens. Op dit oogenblik zullen alle rijdende trei nen beschouwd worden als hebbende een uur vertraging. Tengevolge van de verande ring van het uur zullen ook enkele nieuwe treinen in gang gesteld worden. Van Zaterdag 12 op Zondag 13 April zal dus iedereen er moeten aan denken zijn klok een uur vooruit te zetten. WIES MOENS GEVAARLIJK ZIEK. De Vlaamsche dichter Wies Moens is ie vensgevaarlijk ziek. De hulp van Prof. Dr Frans Daels werd, ter redding van den zieke ingerqepen. De laatste H. Sacramenten wer den hem toegediend. De lijder stichtte zijn omgeving door een voorbeeldige onderwer ping aan den Goddelijken wil. Hopen wij vurig dat Wies Moens, deze rijkbegenadigde jonge kraait aan Vlaande ren moge behouden blijven. Woensdag namiddag was hij beslist aan de beterhand; de koorts daalde en de lijder mag als gered beschouwd worden. VERBETERINGEN AAN HET SPOOR. De Beheerraad van de Nationale Spoor maatschappij is van zin het reizigersmate- rieel te vervangen door stalen rijtuigen. De Staat zal daarbij een handje toesteken. Ar- tesiaansche putten zullen gemaakt worden om de locomotieven in de Brusselsche aglo- meratie van water te voorzien. Honderdui zend metalen dwarsliggers zullen bij de Belgische nijverheid besteld worden. De plaatsing van waarschuwingstoestellen bij de niet-bewaakte overwegen zal worden voortgezet. Verscheidene toestellen worden eerlang beproefd. De verlichting der rijtuigen zal worden verbeterd door het gebruik van geperfectio neerde lampen. HULDEBETOON AAN DEN HEER Dr FRANS VAN CAUWELAERT. Door de Vereenigde Katholieken van het arrondissement Antwerpen wordt er een grootsch huldebetoon op touw gezet op Zon dag 27 April aanstaande, om den heer Dr Frans Van Cauwelaert te vieren als leider der Katholieke Vlaamsche Beweging, ter gelegenheid van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogschool. HET INDEX-CIJFER. Er is spraak verandering te.brengen aan het index-cijfer dat niet ten volle den stand der levensduurte weergeeft. Het index-cijfer van 25 Maart is met 11 punten gedaald in vergelijking met dit van Februari. TEGEN DEN PAUS; Ingevolge de protestbetooging tegen de vervolging van Kerk en Godsdienst in Sov jet Rusland, door West-Europa en vooral door 't Pausdom op touw gezet, hebben de bolsjevisten hunnerzijds protesten gemaakt tegen deze campagne en wat zij. durven noe men tegen de buitenlandsche kwaadspre kers van de sovjet-regeering Het stadsbestuur van Minsk heeft besloten een eskader vliegtuigen te bouwen, als ant woord aan den Paus, terwijl journalisten uit Leningrad een nieuwe duikboot zullen bou wen tegen de kapitalisten. De communisti sche leiders van een aantal Europeesche en Amerikaansche landen hebben vergaderingen te Leningrad, Moskou en Char kof bijge woond, waar besluiten werden aangenomen tot versterking van het roode leger, opdat dit zich kan verweren tegen de heftige aan vallen van de vijanden der sovjets, die onder leiding staan van den Paus 't Is de hernieuwde strijd tusschen Cesar en Paus! DE SOCIALE WETSONTWERPEN. Op het Departement van Arbeid, werden berekeningen gemaakt, wat betreft de lasten welke op de nijverheid zullen drukken, wan neer de drie sociale wetsontwerpen op de kindertoelagen, de sociale verzekeringen en de ouderdomspensioenen zullen goedgekeurd zijn. Men is tot de slotsom gekomen, dat de lasten een gemiddeld bedrag zullen bereiken van 4.25 t. h., op de loonen. De wetten zullen evenwel geleidelijk wor den toegepast. Er zal een aanpassingsmetho de zijn tijdens dewelke de lasten van de nijverheid, bijzonder zwaar zullen zijn. Maar nadien zal een tijdperk intreden tijdens het welk de lasten op rechtvaardige wijze, onder al de standen zullen verdeeld worden. Wat niet belet dat de minister van Nijver heid en Arbeid, met groote voorzichtigheid zal te werk gaan, ten einde geen storing in het nijverheidsraderwerk teweeg te brengen. DE NIEUWE VOORZITTER. Het hoofdcomiteit der Gezefleviering heeft bij eenparigheid Z. E. H. Boon, voorzitter van het Davidsfonds, uitgeroepen tot nieuwe Voorzitter der Gezelleviering. Dit voorzitter schap wordt gedeeld met M. August Ver- meylen. FLANDRI A-FILMEN. De Flandria-filmen zijn geroepen om de voornaamste gebeurtenissen in Vlaanderen, als blijvend aandenken, op doek te brengen. De eerste filmen Van Boeckel, Felix Timmer mans enz. voldeden ten volle. Thans is een kleine dokumentaire film (250 m.) gemaakt over De Vlaamsche Hoo- geschoolen men is bezig met er een te maken over Guido Gezelle. Deze film in 2 deelen (600 m.) zal zijn leven, geboortehuis, omgeving, Gezelle-Museum enz. geven als ook een gedocumenteerd deel over de dicht werken van Gezelle. Het is zeker dat ook deze Flandria-filmen bij de Vlamingen welkom zullen zijn. GUIDO. IBflBBBBBBflBBflBBSBBBBRSBSHBaBHB! VOOR UWE EERE-COMMUNIE Gedachtenissen, Kerkboeken, Paternosters, Spijskaarten, Geschenkjes komt zien bij Sansen-Vanneste, Poperinghe. Groote keus, trouwe bediening. BBBESBEBSHBKBBlBBSIBBHBaBBBSBaB OP ZONDAG 6 APRIL 1930. AANWIJZER: 1. Piet. 2. Amazonen. 3. Oud Hollebeke. 4. Indianen 5. Ronde van de Wereld. 6. Muziek Houthem. 7. Koningin der Schilders. 8. Praalwagen Bacchus 9. Praalwagen De Winkel 10. Radjah en zijn Gevolg. 11. Vlucht per Kruiwagen. 12. Op Speelreis naar Amerika. 13. Pierrot en Pierrette. 14. Muziek Wytschaete. 15. Praalwagen De Barbier van t Hol van 16. Praalwagen 't Slachthuis».. I Beke 17. Praalwagen Duivenmelkers 18. Groep: Espana 19. Tambour Majoor. 20. Muziek uit 't Noorden van Hollebeke. 21. Verrekijkers met bril zonder glas. 22. Praalwagen: «De Lustige Vrienden». 23. Praalwagen: «Dik en Dun». 24. Praalwagen: Snoeck van Gent». 25. Surprise groepen. Vertrek aan den Entrepotte 2.30 uur.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1