Groote Pro l es tvergat Ieri ng MELOTTE WEEKBLAD 35 CENTIEMEN Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr S. Uitgever i SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Commaniseantjes Een herderlijk schrijven De Haakten Sleeden Politiek Ch/e^zioht EEN ANDERE KLOK! ROERENDE PLECHTIGHEDEN TE YPER Inhuldiging der Sint-lWaa^tenskerk B Abonnementsprijs per Jaar: j In Stad: 17 fr. iln 't Land: 18 fr. (per post) j Frankrijk: 35 fr. j Congo: 35 fr. 5 Andere landen: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet nan on*. KaaBMBMBHHHnMBaBaBnnBB Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Zij schrijden voorwaarts, stil-devoot, Op donzen wangen 't zachte rood Van blij verlangen. Huk zieltjes, wit en zilverrein iZijn op dit vreugdevol festijn Met goud omhangen. "Voorop gaan bruidjes, lelieblank, ■Zi; brengen door haar hulde dank Aan Christus-Koning, Die daalde Uit den hooge neer fe» 't kinderzieltje, rein en teer Koos tot zijn woning. Hi. is de Vriend der kinderschaar, .Wil ook voor hen zich op 't altaar Ten offer geven; Voor hen ook brandt zijn minnend hart, Voor hen ook leed Hij pijn en smart, Gaf Hij Zijn leven. Nu nadert stil de lange rij. Zij knielen neder, zij aan zij, In zoet verbeiden Nu zachtkens elk geluid verstomt En over hun gezichtjes komt Een glimlach glijden. De wonderzoete stonde naakt, En ieder hunk'rend hartje blaakt Van reine liefde; Zij bidden met hun oogk,ens neer: <i Vergeef me, allerliefste Heer, Dat 'k ooit U griefde Het groote wonder is geschied, Nu Jezus aan hun hartjes biedt Het hemelsch Manna; De hemel straalt zoo wonderblij, En juichend zingt de Eng'lenrij Een luid Hosanna fKBESSBBBBBSBSBBBBSBBBBBHSSgBB HET EUCHARISTISCH CONGRES VAN MECHELEN Op Zondag 30 Maart wend in alle kerken nen schrijven afgelezen van de bisschoppen van Belgie. Het gaat over het Eucharistisch congres dat op het einde der maand Augus tus van dit jaar te Mechelen zal worden gehouden. Het begint op Donderdag 28 en eindigt op Zondag 31 Augustus. Dit eerste landelijk Eucharistisch Congres moet een grootsche hulde worden aan het Goddelijk Hart van Jezus. En alle katholie ken hebben ten plicht het hunne bij te dra gen om deze hulde te doen zijn: een schit terende geloofsbetooging. Hunne Hoogwaardigheden de Bisschoppen hielden er dan ook aan van nu af reeds de hooge beteekenis dezer vrome onderneming in het licht te stellen en tevens te zeggen op welke wijze het welgelukken er van moet worden voorbereid. Na eerst herinnerd te hebben aan de hier heerschende devotie tot het Heilig Hart en het Heilig Sacrament, wijzen de Bisschop pen op de zeer geslaagde Eucharistische Congressen van Rome, Amsterdam, Chicago en Sydney en op het congres van Carthago, dat dit jaar in Mei zal plaats hebben. En dan gaat het verder in dezen brief: Ons Vaderland staat ontegensprekelijk op den voorrang in het huldebetoon, dat op deze dagen onzen Heer Jezus-Christus wordt gebracht. Over heel het land, van uit de Kempen tot in de Ardennen, van af de zee tot aan de Maas, volgen de H. Hartebetoo- gingen en de gewestelijke Eucharistische dagen elkaar in een onafgebroken reeks op... Brugge en Hasselt, Kortrijk, Binche en Luik. zonder duizend andere Vlaamsehe en Waalsehe gemeenten te vermelden, zijn de heerlijke verpoozingen op dien goddelijken triomftocht. Gezegend zij onze christelijke bevolking voor die schitterende huldeblijken aan Jezus Christus zonder ophouden be wezen Hoe talrijk en indrukmakend zij ook we zen, toch mogen wij ons niet beperken bij deze enkel plaatselijke, gewestelijke of dioce sane betoogingen. Heel Katholiek Belgie moet, naar den wensch van onzen Heiligen Vader, den Paus, en naar het voorbeeld van zoovele andere landen, een gemeenschappe lijke en grootsche hulde brengen aan Hem, dien alle volkeren zullen dienen Tot dat inzicht zal het eerste Nationaal Eucharistisch Congres ingericht worden: het zal met allen mogelijken luister gehouden worden in de stad Mechelen, de stad der aartsbisschoppen, de stad der groote Ka tholieke Congressen, de stad waarmee, sinds eeuwen, de godsdienstige geschiedenis van ons vaderland zoo nauw verbonden is. Het programma dat thans opgemaakt wordt en eerlang zal medegedeeld worden, vermeldt studie-afdeelingen, algemeens ver gaderingen, en plechtigheden van allen aard. Het Congres zal, op Zondag 31 Augustus, ge sloten worden door een grootsche godsdien stige betooging, waaraan wij durven het verhopen al de parochiën van het land het zich tot een plicht zullen maken, deel te nemen. Duizenden en duizenden mannen en jongelingen zullen dien dag het H. Sa crament vergezellen, langs de bevlagde stra ten der metropolitane stad. Dit Congres moet een groote daad zijn van geloof en van godsvrucht tot de Heilige Eucharistie. Van nu af doen wij beroep op allen die van goeden wil zijn, om het te helpen voor bereiden. En met een dringenden oproep sluiten Hunne Hoogwaardigheden de Bisschoppen dezen brief. Wij twijfelen er dan ook niet aan of de stem onzer geestelijke leiders zal worden aanhoord en de dagen van 28 tot 31 Augustus zullen zegedagen worden in ons land, zegedagen voor ons katholiek geloof. BBfiBBBBBBBBSEBHBSBBBBBBaaSBSiitt EERE-COMMUNIE. In vele huisgezinnen van Poperinghe en van 't omliggende heerscht er vreugde en wordt er feest gevierd om het geluk van een zoontje, of van een dochtertje, dat op heden zijne plechtige Communie doet. En niet zon der reden. Want voor het kind is die dag een der gelukkigste, ja, men mag het zeggen, •de gelukkigste dag van het leven. Daarom ook zijn vader en moeder gelukkig, want het geluk van het kind is het geluk der ouders. Geene kosten worden gespaard en op dien blijden dag voelt iedereen zich genegen om anderen, de kleinen vooral, nog gelukkiger te maken. Vergeet niet, brave vaders en moeders en familieleden van onze Eere- Communiekanten, dat er, ver van hier, waai de besten onzer broeders als missionarissen naartoe gegaan zijn, zooveel kinderen hunne eerste Communie doen en waar er geen feeste kan gevierd worden, om reden dat de ouders nog in het heidendom gedompeld zijn, ofwel, zoo ze christenen werden, te arm zijn, ja, te arm om een schamel kleedje voor hunne lievelingen te koopen. Velen onder u hebben reeds eene milde gifte ge daan om het werkt der Naakten Kleeden te steunen en wij danken hen voor hunne milddadigheid, aan God de zorg overlatende hen loon naar werken te geven. Wie bleef er tot hiertoe ten achter? Gij ook, gij kunt iets geven; wij vragen niet veel, maar aan- veerden met de zelfde dankbaarheid de gifte van den kleinen als die van de grooten en rijken. Vele kleintjes maken een groot. Gij kunt dit zoo gemakkelijk doen. De bus van M. Devacht, O. L. V. Kruise, staat open en bereid om iedere gifte te ont vangen. Bij hem werd immers een hulp bureel van het werk der Naakten Kleeden ingericht en alle giften mogen bij hem be steld worden. God loone, hier en hierna maals, al dezen die iets zullen gedaan heb ben om de meest verlatene onder zijne kin deren eene helpende hand toe te reiken. Gij allen die iets voelt voor de missiën, die iets, hoe weinig ook, geven kunt en wie kan dat niet? neemt deze schoone gelegenheid der plechtige Communie te baat en geeft iets tot steun van het werk De Naakten kleeden(M. Jer. Noterdaeme, Dorpstraat, 3, St Michiel (Brugge). - Post- checkrekening Nr 93.491.) Zooals wij reeds schreven is een hulpbureel ingericht bij M. J. De Vacht, O. L. Vr.-Kruise, Poperinghe. Propaganda omslagen zijn te verkrijgen ter drukkerij dezer aan 6 fr. het honderd. STORT 13 fr. 80 op ons postcheckrekening Nr 15.570 en van nu tot einde 't jaar wordt ons blad U weke lijks per post tehuis besteld. VOOR FRANKRIJK bedraagt de abonnementsprijs tot einde jaar 27 fr. belgisch geld. WERK OP DEN WINKEL. De Regeering begint in te zien dat het verkeerd was verleden jaar de Kamers voor meer dan zes maanden naar huis te zenden en de vlaamsehe kwestie te verdagen tot het laatste nippertje. Nu is er zoodanig veel werk op den parle mentairen winkel, dat men niet goed inziet hoe men daarmede klaar zal geraken vóór einde Juni, wanneer de feestelijkheden voor het jubeljaar moeten beginnen. 't Was in alle geval voorzichtig vanwege de Vlamingen eerst de Vlaamsehe Hooge- school te doen verkrijgen. Beter één vogel in de hand dan honderd in de lucht. Op de dagorde blijven nog talrijke begroo tingen, waarvan de bespreking veel tijd vraagt. De financieele wetgeving is ook eene brok van belang. Op sociaal gebied verwachten wij even eens de nieuwe wet op de verplichte kinder toeslag en de ouderdomspensioenen. Op vlaamsch gebied is de wet op de her vorming ven het gerecht ingediend en wordt de hervorming in de openbare besturen voor bereid. De vlaamsehe wetgeving ware niet vol ledig zonder nieuwe wet op het gebruik der talen op lager- en middelbaar onderwijs. Het is niet te verwonderen dat men de noodzakelijkheid begint in te zien van nachtzittingen te houden. En daarvan zijn onze Parlementairen juist geen groote lief hebbers. ONZE LANDBOUW. De begrooting van Landbouw werd gedu rende verschillige zittingen besproken. Tal van sprekers hielden belangrijke uiteenzet tingen in verband met den normalen gang en ook in betrek met het abnormale tijdperk waarin wij nu leven. Uit het antwoord van Minister Baels lich ten wij het een en het ander. Voor de Hop werd het recht in 1924 van 60 op 80 frank per duizend kgr. gebracht. Niets zou een nieuwe verhooging kunnen verrechtvaardigen. De Poperingsche hop wordt 120 fr. den centenaar verkocht. Hop van den Elzas en uit Duitschland wordt verkocht tegen 1000 fr. dén centenaar. Men vraagt een recht van 1600 fr. voor een product dat 120 fr. den centenaar waard is. Dat voorstel is niet aannemelijk. Het is overdreven protectionisme. Er werd besloten met het oog op het brood-bakken, proefnemingen te doen van uitsluitend gebruik van inlandsch graan voor de voeding van het leger. Hooi, haver en strooi ten gebruike van het leger zal ook van inlandsche herkomst wezen. Buiten de verlaging tot de helft van het bedrag der overdrachttaxe werden sedert 1 Januari 1929 verschillige ontlastingen toe gestaan op landbouwvoortbrengselen. Zij komen neer op eene vermindering van ont vangsten van 25 millioen. Onze landbouwscholen worden door 12 duizend jongens en 8 duizend meisjes be zocht. Dit cijfer is veel lager dan het zou moeten zijn. In zake electrificatie moeten wij een groo ten stap vooruit doen om de beroepstoerus ting der landbouwers te verbeteren en hun harden arbeid te verlichten. De Staat heeft voor plicht te helpen aan de electrificatie. Ik zal binnen kort een ontwerp indienen. In de zwijnen kweek wordt er nog winst gemaakt. Sedert drie jaar denken wij er aan sommige geslachten door teeltkens te ver edelen. Wij zouden den gemiddelden Yorks hire willen vervangen door den Big Yorkshire en het inlandsch zwijn door het Duitsche zwijn. De uitslagen die dergelijk politiek kan opleveren, zijn ontzaglijk. De landbouwer kan zich zelf opwerken. De Staat zal altijd daar zijn om hem te helpen. VERVLAAMS!'IIING VAN HET GERECHT. Onder al de wantoestanden die het Vlaam sehe volk sedert een halve eeuw heeft aange klaagd, zijn het wel deze die nu nog bestaan in de rechterlijke wereld die het meest ons volk grieven en vernederen. Wanneer iemand geoordeeld en veroordeeld wordt in eene taal die hij niet verstaat is het maar al te natuurlijk dat een gevoel van wantrouwen ontstaat tegenover het gerecht. Thans heeft Minister Janson de nieuwe regeeringsvoorstellen over de vervlaamsching van het gerecht bekend gemaakt. Het princiep dat gehuldigd werd is dat de taal van de rechtbank de taal der streek moet zijn. Het zou nochtans toegelaten zijn dat, de partijen eens zijnde, het geding al hoewel voor een Vlaamsehe rechtbank inge spannen, in t' Fransch afgehandeld worde. De vlaamsehe pers is dit voorstel niet goed gezind. De kritiek gaat vooral tegen het feit dat die wetgeving alleen geldig is voor de vlaam sehe arrondissementen, zoodat de Vlamingen in Wallonië niet onder hetzelfde regiem val len als de vlaamschonkundigen in Vlaande ren. Dit is ver weg van de beloofde gelijk heid. Wie de praktijk kent van het rechter lijk leven staat uiterst wantrouwig tegenover de toepassing van die wet. Een uitvluchtsel zal gauw gevonden zijn, zoodat men voorziet dat de huidige toestand weinig zal veranderen. Door de Vlaamsehe Kaïriprgroep worden ingrijpende amende menten voorbereid, maar het valt te betwij felen of dat wel afdoende zal zijn. HET VLAAMSCHE RECHTSHERSTEL. De eerste stap op gebied van Vlaamsch rechtsherstel is gezet. Vlaanderen heeft zij ne Hoogeschool van Gent. De bespreking in den Senaat verliep kalm en waardig. Veel nieuws werd er niet gezegd. De Senaat heeft met spoed gewerkt, want in zake Vlaamsehe Hoogeschool had de Se naat veel goed te maken. Hadden de Sena toren vroeger klaargezien, de Nolfbarak zou er nooit gekomen zijn en Vlaanderen zou van veel moeite en ellende gespaard geweest zijn. De Vlaamsehe Hoogeschool is er nu. Einde goed, alles goed. Uit de rede van Minister Jaspar valt op te merken dat hij nog eens verklaarde dat hij vast hoopte dat nog in den loop van dit jaar het geheele Vlaamsehe vraagstuk, dat is de vervlaamsching van het gerecht en van het lager en middelbaar onderwijs zou opge lost zijn. Wat het lager onderwijs betreft, men zou eerst zien welke uitslagen de nieuwe legerwet oplevert. De Eerste Minister heeft reeds een begin van uitvoering gemaakt met de wenken van de Commissie van ambtenaren inzake de toepassing van de bestuurlijke taalwet. De Ministers werden verzocht in de toekomst al de stukken, die het Vlaamsehe land aan belangen, in het Vlaamsch op te stellen. De Vlamingen zullen tevreden zijn om dit besluit, maar ook tevens de hoop uitspreken dat de omzendbrief van den Eersten Minis ter geen doode letter blijven zou. DE ZAAK COPPÉE. Het schijnt dat Moeder Justitia een lang dutje gedaan heeft. Sinds November 1928 is men naar 't schijnt geen stap vooruitgeko men met de zaak Coppée. Thans komt de Minister van Rechtswezen te verklaren dat deze zaak nog steeds staat op de rol van de burgerlijke rechtbank te Gent en dat zij weldra aan de beurt zal ko men. Het duurt lang wat nooit komt. STANDBEELDEN. In Zuid-Afrika zal een standbeeld worden opgericht voor den grooten nationalen held Generaal De Wet. Men is voornemens te Mainz een standbeeld op te richten ter nagedachtenis van den Duitschen Minister Stresemann. FRANK HEINE IN 'T GEVANG. Frank Heine, de droeve held der documen ten van Utrecht, het niet-belangloos werk tuig in de handen der Belgisché veiligheid, komt deze week verwezen te zijn voor 6 maand gevang. Hij had zich ten onrechte uitgegeven als zijnde van de politie en in een huis eene huiszoeking gedaan. Het is Ward Hermans die in zijn vuist zal lachen. Hij is Volksvertegenwoordiger en Frank Heine zit in 't gevang. De spreuk blijft waarheid: Wie een put maakt voor een ander ONZE VORSTEN. Koning Albert en Koningin Elisabeth zijn Woensdag teruggekeerd uit Egypte. Op 28-30 April zullen zij een tegenbezoek brengen aan Groot-Hertogin Charlotte in Luxemburg. HET VRIJ ONDERWIJS. Steunend op een voorstel' van den heer Poullet door de gansche Kamer toegejuicht,, werden besprekingen geopend tusschen d® vertegenwoordigers van het officieel Staats-; onderwijs en het Vrij Katholiek Onderwijs,, over de vervlaamsching van de middelbare scholen, athenea en colleges. Op die manier wil men komen tot een eensgezinde hervorming, die véle oneerlijke concurentie zou uitsluiten. Allen hebben er belang bij dat geen nieu we schoolstrijd ontsta, ditmaal op taalge bied. De toestanden vooral in vele meisjes- pensionnaten, laten veel te wenschen over. Ook onze colleges hebben nog niet afgebro ken met de oude traditie, waar alles gesteund was op een volledige fransche opvoeding. Wanneer wij het vlaamsehe rechtherstel willen doorvoeren op den grondslag van eentaligheid van Vlaanderen, dan hebben wij, katholieken, ook het grootste belang bij eene eenvormige hervorming van het offi cieel en het vrij onderwijs. Op de Hoogere Geestelijkheid rust daarom een groote verantwoordelijkheid. De Libera len zullen niets beters vragen dan de schuld van de mislukking op de geestelijkheid af te wentelen, indien de nieuwe oplossing geen bevrediging schept in Vlaanderen. Wij vragen niets anders dan een recht vaardige en eensgezinde oplossing, ten bate van ons volk en ten bate van onze katho lieke huisgezinnen. Daarom hebben wij ook volle vertrouwen op de tusschenkomst van de Hoogere Geeste lijkheid om ons vlaamsehe recht te doen zegevieren. INVALIEDE SOLDATEN EN OFFICIEREN. Van 4 Augustus 1914 tot begin 1919 heb ben ongeveer 365 duizend soldaten beneden den rang van officier tot ons leger toebe hoord. Daarvan zijn er 39.651 gestorven we gens kwetsuren, ziekte of ongevallen alsook vermisten. Er zijn 82.475 soldaten invalied verklaard. Wij hadden 12.877 officieren tijdens den oorlog in het leger. Er zijn 1.605 officieren tijdens den oorlog gestorven en 7.448 oud officieren zijn invalied verklaard. Uit deze cijfers blijkt dat een vierde dei- soldaten invalied verklaard geweest zijn en meer dan de helft der officieren. DE VLAAMSCHE MELKKOEI. Vóór den oorlog bewees de Waalsehe Ad- vokaat Miomondre dat de Vlaamsehe pro vinciën, met uitzondering van het arrondis sement Nijvel, sedert 1830 drie milliard en Malt goud frank (thans 24 milliard en half ifejïier* meer aan belastingen hadden be taald dan de Walen en zij niettemin bij de uitgaven zeer benadeeld werden. Voortgaande op deze cijfers blijkt het ook hoeveel millioenen Vlaanderen, na den oorlog, meer betaald heeft dan Walenland in de hevige belastingsperiode die wij komen te beleven. Het is maar als het er op aankomt te betalen dat de Vlamingen bevoordeeligd zijn. Het is maar daarover dat de Walen niet klagen. Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN NaamL Vennootschap, YPER. WETSONTWERPEN TEN BATE DER OUD-STRIJDERS. Op aanstichting van de vereeniging der Vlaamsehe Oud-Strijders (V.O.S.) werden Woensdag vier wetsontwerpen tot voldoe ning aan rechtmatige belangen der oud- strijders op het bureel der Kamer neer gelegd. De ontwerpen strekken er toe: 1. - Om de spaarboekjes der kinders van de oud-strijders te vermenigvuldigen met 5 (van 100 op 500) 2. - Aan al de gemobillseerden in het le ger en in de gendarmerie tusschen 1 Aug. 1914 en 30 Oct. 1914, een eerste frontstreep toe te kennen, voor de krijgsgevangenen, geïnterneerden en als ongeschikt van 't front verwijderde soldaten; 3. - De Dienstrente is voor al de oud strijders voor den tijd die niet voor front strepen kan toegepast woraen. De burgerlijke beambten of verdienste lijke burgers aan wié de zgn. eerefrontstre pen werden toegekend zullen genieten van het pensioen van frontstrepen; 4. - Wetsvoorstel voor burgerkleeren in het buitenland achtergelaten, wijziging aan de wet van 20, 21, 22 Mei 1919, waarbij de ter mijn van 6 maand zou gebracht worden van 260 fr. op 425. TOLOVEREENKOMST. Te Geneve is er eene overeenkomst ont staan tusschen verschillige europeesche staten over een tolbestand. In de laatste vergadering van den Volkerenbond werd er gestemd een wapenstilstand te sluiten voor twee jaar, 1.1. z. dat gedurende die twee jaren de tarieven niet zouden verhoogd wor den. Dat voorstel is niet doorgegaan, vooral door de schuld van Frankrijk. In de plaats daarvan werd toch een akkoord aangenomen dat vooral berust op goeden wil. Men erkent clat Iedere tariefsverhooging van interna tionaal belang is, en daaruit vloeit dat alle staten daarvan moeten verwittigd worden, zoodat zij in de gelegenheid komen om hunne belangen te bespreken. Het is weinig, maar het is toch iets indien het werkelijk de eerste stap is naar econo mische toenadering van geheel Europa. Voor een klein land gelijk Belgie, waar de nijverheid volledig onafhankelijk is van den uitvoer naar den vreemde, is iedere verbe tering op dat gebied van hoofdzakelijk be lang, vooral met het oog op de welvaart van ónze werklieden. KOLONIALE STATISTIEKEN. De totale waarde der voortbrengst in 1929 uit Congo uitgevoerd, kan geschat worden op 2 milliard frank, 't geen een merkelijke verhooging is van het cijfer der voorgaande jaren. De nieuwe kapitalen in koloniale maat schappijen belegd in 1929, bellepen meer dan 1 milliard frank en brengen het totaal aldus belegde gelden op 6 milliard. In Belgisch Congo zijn er meer dan 23.000 blanken, waarvan 16.000 Belgen, vooral in de steden Leopoldville, Elisabethville, Stan leyville, Coquilhatville en Likasi. In de provincie Katanga telde men in 1929 1762 autos, waarvan 65 Belgische; 624 auto camions, waarvan 55 Belgische; 34 tracteurs, waarvan 8 Belgische; 49 remorquen, waar van één Belgische; 997 motocycletten, waar van 570 Belgische. GUIDO. STAD POPERINGHE. ZONDAG 6 APRIL, TE 5 UUR STIPT, Feestzaal van 't Christen Werkersverixmd (Volkshuis - Yperstraat) tegen de GODSDIENSTVERVOLGING in RUSLAND Spreker: HEER ROBERT DE MAN. Alle Katholiek denkende menschen aanzien het als een plicht deze vergadering bij te wonen. BBgBHjaBBBSBaiBZeBSBBBBBBSaBBSBBBSeaaSBBBBBlilHBaBHBBBaiiBBBBBfiSBi pnyn nr UnpPïrf*ÏJ|€'IQ heeft nog een ander nadeel. Wat de Staat fiüiï U OIC II Ui I alUfl W I hp'-'u verleent aan den eenen, zal hij, ver plicht door de verdeelende gerechtigheid, morgen moeten toestaan aan den anderen. Degenen die hun toevlucht tot hem nemen zijn in hun rol, mits ze maar hun eigen tegenkomsten inzien maar de Staat is in zijn rol wanneer hij het geheel inziet, en hij stelt zich in het grootste gevaar wanneer, om te voldoen aan de vragen van een eerste groep voortbrengers, hij een daad stelt dat andere groepen zullen laten inroepen ten hunnen profijte. 't Is hetgeen wij komen te zien in Frank rijk. De regeering van M. Tardieu, in vol brenging eener verdedigingspolitiek van den landbouw, steunende op geheel gezonde redens, heeft eerst wetten gemaakt ten voor- deele der graankweekers, dan der beeten- kweekers. Het aandringen der wijnbouwers, heeft haar daarna verplicht maatregelen ten hunnen voordeele te nemen, maatrege len die min gewettigd zijn en die schijnen, aan Frankrijk veel last te zullen berokkenen met de andere wijnuitvoerende landen. Het is goed, geloof ons, op dat punt in Belgie de aandacht te trekken, op het oogenblik waarop van den kant der land- bouwgewesten van ons land, een eerste drang naar tusschenkomst uitgaat, aanvraag die zekerlijk andere zal verwekken om van de regeering hetzelfde te bekomen. MM. Baels en Baron Houtart hebben aan de eerste interpellaten voorzichtige antwoorden gegeven; mogen zij in die richting voortgaan. WAT KAN DE REGEERING DOEN VOOR LANDBOUW EN NIJVERHEID. De ergste fout die eene regeering in tijd van handels- of landbouwcrisis zou kunnen bedrijven, is beweren iets te doen, wanneer zij in werkelijkheid niets kan en alzoo de belanghebben den van het eenig, waarlijk kracht dadig besluit afbrengen: Het heil zoe ken door hun zeiven. Bij de interpellaties van M. De Coninck over de crisis in de vlasnijverheid (25 Febr. - Kamers) en van MM. Mullie en Limage, over den invoer van graan, haver en rogge (27 Febr. - Senaat) is nu (4 Maart - Kamers) eene interpellatie bijgekomen van MM. Brut- saert en Butaye over de inzichten der regee ring om de hoppe-crisis te verhelpen. Op het oogenblik dat wij dit neerschrijven, is de bespreking van dit nieuw vraagstuk nog niet geëindigd en heeft het Ministerie van Landbouw nog de gelegenheid niet ge had zijn besluit te doen kennen. Ook is ons gedacht niet een standpunt te kiezen voor wat betreft de oplossing van dat vraagstuk, maar zoo wij het doel van die verschillende interpellaties nagaan, vinden wij er een ge meenzaam inzicht, dat altijd streeft om den steun van de regeering te vragen, ten einde de voortbrengers in kwestie te helpen de moeilijkheden overwinnen welke zich in hunne uitbating voordoen. Is dergelijke eisch in princiep gewettigd? Geven die voorgestelde hulpmiddelen geen aanleiding tot opwerpingen? Ziedaar twee vragen welke wij nuttig oor- deelen te onderzoeken op algemeen gebied, heelemaal van kant latend de bijzondere redenen, vóór het Parlement gebracht en die noodzakelijk al onze achting genieten. De tusschenkomst van den Staat in zake voortbrengst moet ten stelligste uitgesloten worden en dat voor verscheidene redenen. Ten eerste hij kent er niets van. Al weze een ambtenaar nog zoo geleerd en ervaren, nooit zal hij in al hare bijzonder heden die intieme vakkennis van eene nij verheid bezitten welke men enkel opdoet en dat na vele jaren door de uitoefening der verantwoordelijke bewerkingen dier on derneming, bewerkingen die den titularis gedwongen hebben opvolgentlijk zijn aan dacht te vestigen op al de bijzonderheden zijner inrichting. Ovërigens, hij zal nood zakelijk onkundig blijven van den grond der zaken: juiste verlies of winst, de verwikke lingen der aankoop- of verkoopovereenkom sten, de financieele toestand 't is te zeggen al de noodige beschouwingen om een ver standig besluit te kunnen nemen. Is het ons toegelaten een persoonlijk geval aan te halen? In de eerste maanden na den' wapenstil stand, was schrijver dezer geroepen als be middelaar in de rechtsvordering van octrooi voor het afleveren van invoervergunningen (licensen). De dossiers waren goed vorengelegd; de na te leven princiepen wekten geen twijfel op. En nochtans was er niet één geval, waar we ons niet afvroegen, of we, bij het zeggen van ons gedacht niet de grootste der mis singen beginnen of de beklagenswaardigste der onrechtveerdigheden. Maar de tusschenkomst van den Staat Welke zijn nu de middelen voorgesteld aan de scherpzinnigheid der regeering? Het eerste, het eenvoudigste van alle in de oogen der belanghebbenden, is natuurlijk de douanen-bescherming. En ze zouden er met vuile voeten doorgaan. 't Is zoo dat, voor wat de hop aangaat, M. Butaye gevraagd heeft, de invoerrechten van 30 fr. per 50 kgr. of 60 fr. per 100 kgr. op... 500 fr. de 50 kgr. te brengen! M. Butaye is een Front-Afgevaardigde; 't geen hij zegt is zonder belang, maar wij halen toch het feit aan als staaltje der zotte overdrijvingen welke zich voordoen in zekere middens, en die, met medehulp der politiek, immer volk aantrekken, zelfs verstandige menschen, tot de meest veroordeelenswaardige overdreven eischen. Het gevaar der omstandigheids-oplossingen in zake douanen is honderd maal, aangeduid geweest. Wij zullen er hier niet verder op terugkomen. Een ander maatregel gedurig gevraagd, bestaat in ontheffing van lasten. Wij zien er niets tegen wanneer het gaat over uit zonderlijke maatregelen als de accijns-rech ten, erfgoed uit een tijdstip waarop de fiscale techniek nog niet lang bestond en waarop de Staat zelden een ander middel ter hand had om zich de gewenschte geldmiddelen aan te schaffen. De afschaffing van zulkdanige las ten laat toe dat de betrokken nijverheden, in het gemeene recht terugkomen, 't Is het geen de Belgische regeering gedaan heeft, ten deele ten minstens, voor de suiker en de sulfers en wij denken niet dat er hier reden tot kritiek is in zake princiepen. Maar mag men, zooals de interpellanten gevraagd hebben, de overdrachttaks op het vlas en de hop afschaffen? Het ware een heel gevaarlijk voorgaande. De regeering heeft er zich tot heden toe tegen verzet. Het Is wenschelijk dat zij in haren tegen stand volharde. Zelfde toestand voor de vermindering der vervoertarieven. De industrieele- of land- bouwuitbatingen in kwestie, mogen niet ge- IBBBBI Koopt geen Ontroomer vooraleer gij den niet verlaagden melkbak draaiende op eene spil 'werken Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt VOOR UWE EERE-COMMUNIE Gedachtenissen, Kerkboeken, Paternosters, Spijskaarten, Geschenkjes komt zien bij Sansen-Vanneste, Poperinghe. Groote keus, trouwe bediening. Palm-Zondag, 13 April aanstaande, zal een heuglijke dag zijn voor de Ypersche be volking. 's Morgens doet Onze Lieve Heer met de Palmprocessie zijn liturgische intrede in de Kathedraal. En daar wordt, voor den eersten keer, het hoogheilige Sacrificie der Mis opgedragen. Te 9 uur, in de Noodkerk van de Elver- dinghestraat, plechtige Palmwijding, met uitdeeling der gewijde palmtakken binnen en buiten de kerk. Te 9 k uur vertrekt de Palmprocessie uit de Elverdinghestraat en houdt Statie op de Leet, aan de groote poort van de Kathe draal. En daar wordt, te 10 uur, de Solemneele Hoogmis gezongen. 's Namiddags gaat Onze Lieve Heer, per soonlijk en waarlijk en wezenlijk tegen woordig in het Allerheiligste Sacrament, be zit nemen van zijn heerlijken tempel. Te 3 uur, Sol. Vespers in de Noodkerk; die ceremonie gaat door als een afscheids groet en tevens een welgemeende dankbe tuiging voor al de weldaden aldaar bekomen. Daarna, te 3.30 uur, wordt Onze Lieve Heer in zijn aanbiddelijk Sacrament pro- cessiewijze en met luister naar de Kathe draal gedragen. Het kostbaar beeld gaat mede van Onze Lieve Vrouw van Tuine, patronesse der stad Yper. Op den doortocht der processie worden de huizen bevlagd en versierd: Elverdinghe straat, Boesinghestraat, Surmontstraat, Dix- mudestraat, Groote Markt, Neermarkt en Vandenpeereboomplaats. Te 4 uur, in de Kathedraal plechtig Lof gezongen door het 'volk en gelegenheidsser moen door een beroemden predikant, E. Pa ter De Clippele, S. J. Gansche de Christene bevolking van Yper zal ijverig deelnemen aan die indrukwekken de plechtigheid van Palm-Zondag. Het zal een grootsche betooging zijn Chris tus-Koning ter eere.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1