II P PoiHieü Eert Herd miliioen Mo-LieltieüDsrs Dubbel gruwelijke moord te Postel ZONDAG 13 APRIL 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN JAAR. N' 15. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever t SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Pasehen boaden Zomeruur Politiek Overzicht i I 9 1 ME LOT TE a Motie Abonnementspri j s per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 Ir. (per post) Frankrijk: 35 fr.' Congo: 35 fr. Andere landen: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. r. 1 1 L J 2 Alle annoncen sijs vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noc». Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aaa ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF i Notarieels Vet-koopmgea: S# cent. per gewone regel Annoncen: Prijzen op aanvraag HET ZOU KUNNEN BETER GAAN... Och, Madame! Ik weet wat ge zult zeggen't is zijn schuld hij is lastig en brutaal, nooit tevreden, zonder de minste genegenheid, 'n perfecte egoïst Ja, ja, 'k weet het allemaal. Maar luister eens, Madame. Zoo gij soms meent dat uw man harte loos is, bedenk altijd dat hij een maag heeft. Door voortdurend met welbereide spijs zijn maag te verzorgen, zult gij misschien ook ten slotte zijn hart treffen. Hier is het recept: goed eten, nette klee- ren, en warme pantoffels! Er is èen spreek woord dat zegt iemand in de pantoffels draaien». Geloof me, Madame, 't is goed warme pantoffels gereed te hebben voor uw man. En, dan, excuseer, Madame, voor wat ik nu zal zeggen; dat is niet voor u, maar voor de madame van hiernevens, ziet ge wil nooit venijnig of boos zijn ook niet als ge aan het twisten geraakt met uw man. Ver geet niet dat er een tijd in uw leven ge weest is, dat gij hem voor weinig minder dan voor een half-god hieldt. Geduld hebben, Madame, en kunnen zwijgen: dat is een schoone gave voor een huisvrouw.Steek uw tong eens uit, Mevrouw,zei de doktoor tot een zenuwlijdster. Zij deed het, en aanstonds schreef de doktoor het recept. Maar, M. Doktoor, u ziet zelfs niet naar mijn tong Uw tong heeft rust noodig, Mevrouw», zei de doktoor. Nog iets, Madame. Hebt gij orde? Zijt gij spaarzaam? Blijft gij altijd welgezind? In huis moest gij zijn zoo iets als een vogel zang, een lentezon, thuis gezellig maken en warm en blij, uzelve vergeten, aan anderen denken, en eiken morgen u afvragen: wat zal ik vandaag doen om de mijnen gelukkig te maken?... dan zijt gij een beste huisvrouw. En eindelijk dit nog: zorg dat er gebeden worde in uw huis, dat de kinderen bidden, dat vader meebidde. Dan daalt Gods zegen over uw huisgezin. Dan zal het wel beter gaan. Ik groet u, Madame... en excuus voor het recept Ah! Mijnheer! Gij ook al. Gij klaagt dat het niet is om uit te staan met haar, dat ze geen orde heeft, in niets, dat ze al haar tijd verspeelt met babbelen en rondloopen, dat al hare zot te grillen moeten voldaan worden, dat men van haar niks kan gedaan krijgen, enfin, gij weet niet wat het is, getrouwd ziin met zulk een meubel, men zou er ziek van wor den... en eerst of laatst, laat ik ze zitten en trék er van ondéf». Bedaar, beste man. 'n Vlaming zegt al tijd: 't kon nog slechter gaan. Ge kont met een hekse getrouwd zijn!... Zet u neer, en hoor eens manlief; Gij mocrt-goed zijn voor uw vrouw, en een beetje^géduld hebbel^ ook. Wees gij baas thuis,,-Voorzeker, maar geen beul: niet vloeken,^niet opspelen, geen ge weld maken. Uw vrouw moét gij liefhebben, (gij hebt het haar immers beloofd), haar dikwijls ple zier doen, en vg<h haar ook iets kunnen ver dragen. Brengt' ge soms een klein geschenk mede? Neen? 'gij hebt ongelijk, ge moest al eens iets meebrengen, een stuk Sunligt-zeep, of een fi each je eau de Cologne omwille van die warme pantoffels, weet u; en omdat ze gisteren avond als 't reeds zeer laat was, een lap op uw broek genaaid heeft. Als dan uw vrouwelijke barometer soms onstuimig wordt, blijf kalm tot de vlaag over is. Blijf kalm, zeg ik u; lees uw dagblad, zonder u te storen. Maar ruzie maken, elkaar bittere woorden naar het hoofd slingeren, twisten: neen! dat dient tot niets. Nog iets. Pol was een beste, brave jongen, en hij ging trouwen met Marietje, die nog veel braver was. Tante Sophie gaf hun als geschenk een schoone kader: 'God ziet mij. Hier vloekt men nietPol en Marietje lach ten hartelijk om de aardigheid. Zulk een spreuk in zulk een door christelijk huis, kwam zeker niet veel te pas; toch mochten zij Tante Sophie geen affront aandoen. Inder daad de kader werd boven de deur geplaatst; doch het Hier vloekt men nietwas ge doken, en er stond bovenop geplaktHier twist men nietDat is ook een recept. Zeg me nu eens: heeft O. L. Heer in uw huis de plaats die hem toekomt? Wordt zijn Naam aanroepen, en zijn zegen gevraagd? Geen bestendig geluk in huis als er geen plaats is voor Hem. Zorg dat in huis elk zijn plicht doe, maar gij zelf het eerst. Ziet dat ge nooit dronken thuis komt, beste man. Leer uw kinderen goed bidden, naarstig werken, stipt gehoorzamen. Ziet dat ge uw vrouw geen verwijtingen toestuurt in hun bijzijn. Geef zelf het goed voorbeeld... En dan, met Gods hulp wat geduld, zal 't wel beter gaan. Goên avond, Mijnheer Het fleschje eau de Cologne niet vergeten Mijnheer en Madame, komt eens weer. Het zou inderdaad kunnen beter, veel beter gaan. Waart gij niet getrouwd om elkaar het leven gelukkig te maken? En nu begint gij, om alle soort van prullen, het leven te ver gallen! Hoe dwaas! Waart gij niet getrouwd om kinderen tot Gods eer te krijgen, en op te voeden? Waar zijn uw kinderen? Hoe worden ze opgebracht?... Wat zal ervan geworden?... Waarom is er in uw huis geen plaats voor Hem, van wien alle geluk en zegen moet komen? Waarom wordt er nooit gebeden thuis?... Waarom gaat gij niet eiken Zondag naar de mis? Gaat nu eens goed samen uw Pasehen houden. En alles zal beter gaan. PAASCHICLOK. IBBEBBBflGBBflBBEflBEgBBBBBBEBBH Groote keus beste kwaliteit TAFEL TOILE-CIRÉE in alle breedten, Geele, Zwarte en Bruine BEDDEVELLEN Caoutchouc schorten bij SANSEN-VANNESTE, Pop. IHSesZBBBBBBBBBEBBBBBHSnBBBBas STORT 12 fr. GO op ons postcheckrekening Nr 15.570 en van nu tot einde 't jaar wordt ons blad U weke lijks per post tehuis besteld. VOOR FRANKRIJK bedraagt de abonnementsprijs tot einde jaar 27 fr. belgisch geld. Men vergete niet op heden, Zaterdag avond, de uurwerken één uur vooruit te zetten; dan kan men Zondag morgen overal op tijd en stond, volgens het vervroegde uur, aankomen. VERALGEMEENING VAN DE FAMILÏEVERGOEDÏNG.' De wet van April 1928 was slechts een inzet, enkel 'toepasselijk voor de werken dei- openbare besturen. Toch heeft ze zeer veel bijgedragen tot verbreiding van 't familie- loon. Er bestaan inderdaad reeds 42 compen satiekassen, die omvatten 578.000 werklieden'! 188.000 families met 327.000 kinderen, waar voor gedurende 't verloopen jaar, 90 miilioen locnstoeslag werd uitbetaald. Voegt daarbij de 68 miliioen door de Spoorwegen uitgege ven en de 58 miilioen door den Staat, en men gelangt tot den uitslag dat in ons land, voor 700.000 kinderen, 200 milioen familie vergoeding wordt uitgekeerd. Maar dat volstaat niet. Alle loonwerkers moeten van de groote weldaad genieten. Belgie zal ook zijn het eerste land der heele wereld, waar de fami lievergoeding wettelijk algemeen wordt door gedreven (wij voegen er bij, Yank een chris ten demokraat). Handel, nijverheid en land bouw zullen daartoe hun uitgaven met een 330 miilioen per, jaar moeten verhoogen, doch op een uitbetaald loon van 17 milliard is dat niet overdreven. Ook wordt er van geen enkele zijde, zelfs van den kant der werkgevers niet, eenig principieel bezwaar tegen het voorstel aan gebracht, omdat het door iedereen ge voeld wordt, dat zulke regelingen de maat schappelijke bevrediging fel moeten bevor deren. Minimum zal als vergoeding door alle werkgevers moeten betaald worden, per maand, 15 fr. voor het eerste kind, 20 fr. voor het tweede, 40 fr. voor het derde, 60 fr. voor het vierde, 100 fr. voor het vijfde... LANDSVERDEDIGING. Wanneer men de bespreking der begroo ting van landsverdediging volgt, moet men on willeketwig--zeggenwat een-boel is ons leger toch! Er komen klachten van alle zijden, uit alle hoeken, over alles. Het Fransch-Belgisch militair verbond, dat Ward Hermans maar niet wil lossen, is we derom het voorwerp eener bitsige bespreking geweest. Dat ons land, in het jubeljaar, eiken dag aan het leger 3 miilioen 700 duizend frank betaalt, mag wel geweten zijn. Elk Belgisch huisgezin, dooreen aan 4 per sonen gerekend, betaalt 675 frank per jaar aan het leger. Volksvertegenwoordiger Marck vooral was geheel scherp tegenover den Minister, waar het ging toepassing der taalwetten en ook de zorgen die onze jongens toegewijd of liever niet toegewijd zijn bij geval van ziekte. Het is niet zonder reden dat de bevolking bekommerd is. Als het land onze jongens oproept, dan is het maar redelijk dat het de noodige zorg ervoor drage. De triestige indruk, welke de bespreking der ocrlogsbegrooting op u maakt, verdwijnt al spoedig wanneer de Minister van oorlog of liever van landsverdediging aan het woord komt. Hij doet het mogelijke om iedereen tevre den te stellen. Hij loopt over van goede voor nemens, stellige beloften, vaste verzekerin gen. Als men den Minister hoort dan is het leger de inrichting bij uitmuntendheid, waar alles op wieltjes loopt of al spoedig in de beste orde zal komen. In den loop van geheel onze geschiedenis hebben de Vlamingen nooit geene groote goesting gevonden in het soldaatjesspel. In den Belgischen troep hebben onze Vlaam- sche jongens zich tot nu toe nog nooit te huis gevoeld. De verfransching is er zoo jroot dat men met tegenzin denkt op al wat legerinrichting is. Het is werkelijk spij tig dat ons land medegesleept is in den wed loop naar bewapening en zulks spijts de schoone beloften die in den oorlog en na den oorlog gedaan geweest zijn. Wanneer zal de tijd dan maar komen dat de millioe- nen, die nu aan het leger besteed zijn, eens aan nuttige zaken zullen kunnen aangewend worden? Tot nu toe is het leger aanzien als een noodzakelijk kwaad. Mocht de wereld toch spoedig van dat kwaad verlost worden. Wat nog spijtig is, dat is dat onze Vlaam- sche, onze Katholieke Volksvertegenwoordi gers de begrooting van Landsverdediging moeten goedkeuren. Aangezien zij de regee- rende partij vormen kan het niet anders. De Socialisten keurden ze ook goed als zij van de regeering deelmaakten. Dat ze dan van hunne toegevendheid gebruik maken om te zorgen dat het in de kazerne in orde weze onder Vlaamsch, onder Katholiek en ook onder zedelijk oogpunt. DE RIJKSWACHT. De bespreking der begrooting van de Gen darmerie heeft dingen aan het licht gebracht die het vermelden waard zijn. De begrooting der rijkswacht is verhoogd met 16 en half miilioen frank. Thans, in 1930 kost de gendarmerie 144 miliioen frank. In 1914 bedroeg die begrooting 11 miliioen. De perekwatie kan er nogal door zooals men ziet. Ook de getalstérkte wordt elk jaar ver hoogd. Er zijn in 1930, 150 officieren en 88 in 1914 en 140 in 1929. In 1914 waren er 3760 onderofficieren en in 1930 zijn er 6281. Het getal gendarmen bereikt 998 in 1930 tegen minder dan 500 in 1914. De verhouding is 1 officier voor 6 man. Er is spraak het getal officieren en mannen nog te vermeerderen. Er gingen van verschillige zijden klachten op tegen de taaiovertredingen in de gen darmeriebrigaden. Daarop antwoordde Mi nister de Broqueville dat de wet, die in 1928 goedgekeurd werd en in 1931 van kracht wordt, een einde dergelijke klachten zal stellen. Door de Vlaamsche Nationalisten wjerd geklaagd dat de gendarmen hoofdzakelijk gebruikt worden tegen de Vlaamsche Na tionalisten en Vlaamsche Oud-Strijders. Ter Kamer werd zelfs herinnerd aan de gebeurtenissen van Poperinghe, Yper, Watou, enz. Elke openbare vergadering van VI. Na tionalisten in West-Vlaanderen genieten de eer door gendarmen bewaakt te worden. KALI. Dezer dagen heeft de Kali-kwestie heel wat stof opgejaagd. Een oogenblik was er gevreesd dat een gedeelte van den Kali- handel langs Rotterdam zou geschieden, ten nadeele van Antwerpen. De Kali-kwestie is een levenskwestie voor de haven van Ant werpen. Burgemeester Frans Van Cauwelaert heeft eens te meer getoond dat hij de rechte man op de rechte plaats is. Dank aan hem en met de medehulp van den Franschen Gezant te Brussel, M. Perretti della Rocca, is het onheil van Antwerpen afgeweerd. Wat is kali? Kali is een kunstmest die hoofdzakelijk op twee plaatsen wordt ver vaardigd, in Saksen, waar ongeveer de drie vierden er te Mülhausen waar bijna een vierde der gansche wereldproductie vandaan komt. Het zoogenaamde ruwe kalizout wordt uit de mijnen gedolven en dan in chemische fabrieken bewerkt. Het is een meststof die veel gelijkt op rivierzand. De Fransche kali wordt uit de mijnen bij Mülhausen naar Straatsburg vervoerd en vandaar' naar Antwerpen. De Saksische kali wordt via Bremen en Hamburg uitgevoerd. Wanneer nu de kali in Antwerpen komt per wagon of per Rijnboot wordt zij in de opslagplaatsen opgeborgen om vervolgens in zeeschepen te worden overgeladen. Ongeveer een derde der kali wordt in zakken van 50 kgr. verpakt, terwijl het overige los ge stort wordt in de zeeschepen. Antwerpen bezit reusachtige opslagplaat sen die van de nieuwste mechanische werk tuigen voorzien zijn. In de geweldige groote hallen kunnen een kleine 130 duizend ton kali opgesloten worden. Nu heeft Antwerpen erin toegestemd deze inrichtingen nog meer uit te breiden, om zoo ten volle in de behoeften der belangrijke kali-industrie te kunnen voldoen. (Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. BELGISCHE EN DUITSCHE KATHOLIEKEN. Over enkele weken was er eene belangrijke bijeenkomst tusschen Fransche en Duitsehe Katholieken. Het is van groot belang dat de volkeren zelf bij elkander komen om de vrede te vestigen op wederzijdsche verstand houding en waardeering. Thans zal op Nederlandschen grond eene samenkomst plaats hebben tusschen eene katholieke afvaardiging uit Belgie en eene uit Duitschland. Van Belgische zijde zijn de heeren Pater Rutten, Vande Vijvere, Poullet en Baron David aangëduid. In de Duitsehe afvaardiging komt onder meer Dr Brüning, rijkskanselier en Mgr Kaas, oud-voorzitter van het Centrum. Reeds in de eerste bijeenkomsten zullen de kwesties van Eupen, Malmedy en die der Vrijschutters besproken worden. Dit zijn, na de regeling van het economisch herstel, de twee hoofdpunten welke de toenadering in den weg staan. Wie deze kwesties tot eene oplossing brengt zal aan de zaak van den vrede in West- Europa een onschatbaren dienst bewezen hebben. Het ligt heelemaal in de rol der Katholieken zulks te beproeven. WARD HERMANS. Onder de nieuwe Volksvertegenwoordigers bekleedt M. Ward Hermans wel de eerste plaats. Ward Hermans is zoo wat het enfant terrible van de Vlaamsch Nationalistische partij. Met zijn vurig temperament, met zijn voortvarenheid en mogelijks wel tuchteloos heid zou hij zijne partij heel wat bezorgd heid kunnen verschaffen. Als geen ander heeft Ward Hermans zich van den eersten dag te huis gevoeld in de Kamer. Al spoedig wist hij eene ondervraging te houden betreffende de documenten-his torie van Utrecht. Deze ondervraging liep zoo schamel af voor Ward, dat velen zouden gedacht hebben dat hij nu wel zou zwijgen. Verre daar van. Er gaat schier geene enkele bespreking voorbij of Ward slaat er zijne haken in. En klinkt het niet dan botst het. Het is juist niet al geen evangelie wat Ward verkondigt en menige Volksvertegenwoordi gers moeten zich weieens afvragenKerel, zijt gij daar bezig met ons iets wijs te ma ken, of gelooft gij zelf wat gij daar uiteen- doet Ward Hermans is gewezen houthakker. Hij heeft danig vel geleden gedurende den oor log en zijn gemoed is verbitterd. Zoo komt het dat Ward, als gevoelsmensch, met zijn verbitterd gemoed het moeilijk kan halen tegen de kalme beredeneering van koele politiekers. Dat Ward Hermans het lievelingskind niet is van de voormannen der andere partijen, moet ook niet gezegd worden. Meer dan een politieker staat niet zuiver tegenover het lijden en de behandelingen onzer frontsoldaten in het algemeen en te genover de houthakkers in het bijzonder. Ward is een zoeker, die nu en dan de hand legt op geschriften welke de belanghebbenden liever niet in het bloote daglicht gesteld zien. En Ward houdt geen blad voor den mond, wanneer hij iets wil uitbrengen. Vandaar ook de reden waarom Ward zoo vinnig be streden is ter Kamer en zoo moedwillig klein gemaakt wordt. Ward Hermans meent het echter goed en hem moet veel vergeven worden, omdat hij tijdens den oorlog veel geleden heeft. OORLOGSCIJFERS. Wie er nog niet van overtuigd is dat er kost wat kost wereldvrede moet komen, wie nog geen haat gezworen heeft aan al wat oorlog is, moet volstrekt eens deze cijfers overwegen De rechtstreeksche kosten van den wereld oorlog bedragen 21.500 milliard frank, dat is 1 miliioen 300 duizend frank per uur sinds de geboorte van Christus. De waarde der vernielde schepen bedraagt 150 milliard en die der verwoeste gebouwen 450 milliard. Wat de menschen betreft: aan het einde van den oorlog, die 1561 dagen ge duurd heeft, stonden ongeveer 30 miliioen man gewapend tegenover elkaar en het dub bele aantal werd in den orlog gemobiliseerd. Op het slagveld stierven 1-0 miliioen sol daten, dit is 6400 per dag en vier mannen per minuut. Drie miilioen soldaten verdwe nen en dertien miliioen niet-militairen zijn ten gevolge van den oorlog gestorven. Twintig miliioen soldaten werden in den oorlog zwaar gewond. Negen miliioen kinde ren \yerden tot oorlogsweezen gemaakt en vijf miliioen vrouwen tot oorlogsweduwen. Als vluchtelingen werden tien miliioen menschen van hun woonsteden verdreven. De ^gewonnen oorlog legde op Engeland een schuld van ruim 1150 milliard frank.Per mi nui: 'kost de oorlog nu aan Engeland ruim ,110 dtiuzend frank. De drie vierden der En- gelsche belastingen moet worden gebruikt om vroegere oorlogen te betalen en toekom stige voor te bereiden. Want weet het wel, spijts die verschrikke lijke cijfers is de wereld nog niet geleerd. In 1913 waren er 20 miliioen geoefende soldaten, in 1929 waren er 30 miliioen. Euro pa had verleden jaar 6 miliioen soldaten en alleen in Europa staan er thans 8800 oorlogsvliegtuigen gevechtsklaar. Het was wel noodig van vier jaar lang te vechten en er dan moed in te houden met de stellige belofte dat het de laatste aller Europeesche oorlogen zou zijn. Wanneer zal dit moordend eomediespel dan naar eindi gen? Wat nut was er aan het storten van al dat bloed? VOOR ONZEN LANDBOUW. Om te gemoet te komen aan de wenschen door vele redenaars heeft Minister Baels verschillende amendementen ingediend, waarbij de begrooting van Landbouw met 6 miliioen en half werd verhoogd. Die ver meerdering zal hoofdzakelijk strekken tot aanmoediging' van het bestrijden der vee ziekten, van het landbouwonderwijs eiT* van de landbouwprijskampen. Dit zijn drie mach tige middelen ter opbeuring van onzen land bouw. De Kamer trad eenstemmig en met dank deze amendementen bij in de vergadering van Woensdag. GUSTAAF SEGERS OVERLEDEN. De Vlaamsche volksschrijver, Gustaaf Se- gers, lid der Koninklijke Vlaamsche Akade- mie, is overleden. Zijn novellen en romans vielen in de smaak van ons Vlaamsche volk. Hij was goed kenner van Kempenland en wist in zijne werken heel flink de zedenx en gewoonten van die streek af te beelden. Hij was een vurig christen, een man van voor- beeldigen levenswandel. DE KONINGIN VAN ZWEDEN OVERLEDEN. H. M. Victoria, Koningin van Zweden is op 5 April laatst overleden te Rome. Zij werd geboren in 1862, huwde in 1881 met den koninklijken Prins van Zweden. Den 8 De cember 1907, bij de troonbeklimming van haren echgtenoot, werd zij Koningin van Zweden. OP HET SPOOR IN WEST-VLAANDEREN. Donderdag werd door den Heer Minister Lippens een afvaardiging Senatoren en Ka- merheeren ontvangen. Zij legden enkele wenschen voor tot verbetering op het spoor in West-Vlaanderen. Verbeteringen werden gevraagd in zake verbinding tusschen Kor- trijk en Brugge; tuschen Gent en Adinker- ke-Veurne; tusschen Brussel en Midden en Zuid West-Vlaanderen. Het aanleggen eener noodzakelijke loskaai aan de halte der Vierhaven op de lijn Roe- selaere-Yper werd ook bepleit, benevens en kele lokale verbeteringen. De Minister heeft eene grondige studie om trent dezelve bevolen en naar gelang de mo gelijkheid verbetering toegezegd. GUIDO. SBSBBBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBB .3 BI Koopt geen Ontroorner vooraleer gij den met verlaagden melkbak draaiende op eene spil werken Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt In verband met onzen artikel GEMEENE AANVAL van verleden week, willen we nog een paar staaltjes geven der politieke eer lijkheid van eenige onzer nationalistische kamerheeren. Het gaat eerst over het werk van Dr Brut- saert voor de bestrijding der teringziekte en het inrichten van een Sanatorium voor te ringlijders in het vroeger kasteel «De Lovie» te Proven. Meester Butaye hield daar verleden week eene interpellatie over in de Kamers en stelde de zaken voor alsof het Bestuur te Houthem de zieken laat sterven zonder er het noodige voor te doen om ze te verhelpen; hij vroeg ook dat de zieken van Houthem seffens naar De Loviezouden overge bracht worden en er in 't kasteel geherbergd. Voor onze Nationalisten deugt niets qls het van hen niet komt, maar Meester weet niet hoe belachelijk hij zich maakt met zulke onnoozele opmerkingen. Is het wel mogelijk zieken en dus ook ziekenbedieners, Zusters, Geneesheeren en al het noodige te huizen in een gebouw waar het vol loopt met metsers, schilders, timmer mans, plakkers, zinkwerkers, enz., die het binnenhuis moeten schikken. Enkel pra- telaars verkoopen zulke taal. Dr Brutsaert deed Meester opmerken dat zijn aanhalingen over De Lovie heel on gegrond zijn. Wat de instelling van Houthem aangaat, het is waar dat de huisvesting der zieken niet voldoet aan de noodwendigheid, maal ais men rekening houdt dat men daar heeft moeten de zieken huizen in oude oorlogs barakken, moet men bekennen als men eerlijk is dat voor de zieken te Houthem al het mogelijke is gedaan geweest. Intusschen vorderen de werken in De Lovie goed en zijn de schikkingen genomen om tegeri den aanstaanden winter de zieken van Houthem ér te brengen!De aannemer heeft zich verbonden met de 2 paviljoenen tegen October 1930 gereed te zijn. En als de zieken er in de goed ingerichte zalen zullen verblijven, zullen ze Dr Brut saert om zijn onverstoord werken innig dankbaar zijn en de echtheid kunnen besta- tigen van wat ze vroeger meermalen reeds hoorden Dr Brutsaert is een werker, en Meester Butaye is een kleingeestige pratelaar. En, beknibbelen is gemakkelijker dan bou wen. Nog een staaltje van Nationalistische eer lijkheid. Onze Lezers weten dat Dr Brutsaert twee opeenvolgende jaren naar onze Congo-colonie op studiereis ging. In kiesstrijd werd door Meester Butaye reeds beweerd dat zulks geschiedde op Staatskosten. Meester kreeg daarover vroeger een logen straffing van Dr Brutsaert maar daarvan gebaarde hij niet en nu laat hij in Y. B. wéér zelfde leugen herhalen. Niemand beter dan Meester kan zich overtuigen dat de Staat voor niets tusschen- kwam in die twee reizen van Dr Brutsaert: hij is Kamerlid en hoeft slechts te gaan onderzoeken in het Rekenhof. Maar we zullen dat maar van Meester niet verwach ten. Gezien de Y. B. zulks weer beweert, vra gen we dat ze daar eens bewijzen van geve? SANATORIUM St IDESBALD HOUTHEM. VERSLAG OVER 1929. Het getal teringlijders verpleegd te Hout hem is in 1929 merkelijk gestegen. In de maanden Juli en Augustus is de bevolking' altijd het grootst. Gemiddeld genomen ver bleven er in 1928 108 teringlijders. Dit getal klom tot 121 in 1929, 't zij een aangroei van 13. De algeheele bevolking (de kin deren van de Colonie van De Panne inbe grepen) was gemiddeld in 1928 113, en steeg tot 130 in 1929. Op 25 Maart 1930 was dit getal 152, waarvan 18 kinderen uit De Panne, 't zij 133 teringlijders. Beweging der bevolking. Op 1 Januari 1929 verbleven er 106 teringlijders te Hout hem dus 2 min dan het gemiddeld getal van 1928). Binst 1929 kwamen er nog 204 bij, zoo dat het getal behandelden tot 310 klom. Daarvan stierven er 32 in het sanatorium en 154 verlieten de inrichting, zoo dat er op 31 December 1929 nog 124 te Houthem bleven. Binst 1929 deden er 50 zieken een volledige kuur van 6 maand uit. Het gemiddeld ver blijf van de zieken moet in 1929 op 143 da gen geteld worden, m. a. w. de zieken ver bleven gemiddeld 4 maand en 3 weken in het sanatorium (44.282 ziekendagen van het geheele jaar 1929, gedeeld door het totaal behandelde personen 310 143 dagen) Uitslagen. 51 genezingen of zeer groote verbeteringen; 48 merkelijke verbeteringen; 72 verbeteringen; 60 onveranderde toestan den; 47 met verslechten toestand; 32 sterf gevallen. Totaal: 310 behandelingen. Indien wij de 60 personen uitschakelen, wier toestand niet werd gewijzigd door het verblijf in het sanatorium dan stellen wij 171 verbeteringen vast en 79 verslechtingen op de overblijvende 260 behandelde perso nen. Niettegenstaande er te Houthem zieken opgenomen worden met tering behebt welke cok de' graad van aantasting zij, bewijzen deze cijfers het groot nut van het verblijf in het sanatorium, zonder te moeten noemen dat, voor wat dezen betreft die geen vorde ring mieken in hunnen gezondheidstoestand, laat staan verergering ten minste nog dit voordeel bereikt werd, dat hunne omge ving in de samenleving voor verdere besmet ting werd gevrijwaard. Van de 154 zieken die Houthem verlieten in 1929 zijn er: 48 die volledig werkbekwaam werden geacht (ongeveer het derde deel dus); 42 die onvoldoende werkbekwaam bleven; 64 die niet meer in staat waren het werk nog te hernemen. aBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBmaSBiaa VOOR UWE EERE-COMMUNIE Gedachtenissen, Kerkboeken, Paternosters Spijskaarten, Geschenkjes komt zien bij Sansen-Vanneste, Poperinghe. Groote keus, trouwe bediening. BSIHBBSIBBSBBBBBBBBBBaiBBaiBBSSB CHRISTEN MIDDENSTAND Poperinghe. Ter gelegenheid der bestudeering door de Kamerafdeelingen, van de hervormingen, die dienen gebracht aan de fiscale wetten, wer den volgende moties opgestuurd door onzen Bond: I. - NOPENS DE RECHTSTREEKSCHE BELASTINGEN. De Christen Middenstand van Poperinghe en omliggende, na kennis genomen te hebben van de Koninklijke Besluiten van 18, 19, 20, 21 en 25 December 1929 op de met het zegel gelijk gestelde taksen; overwegende dat deze besluiten weliswaar eenige vermindering der taksen beteekenen, maar dat ze geen vereenvoudiging in de toepassing brengen, integendeel nieuwe ver wikkelingen, uit oorzaak van de zooveelste veandering; overwegende dat voor de Middenstanders van meer belang is dat de toepassing der taksen vereenvoudigd worde; BESLIST Bij de Regeering aan te dringen opdat zonder uitstel de studie der hervorming van de met het zegel gelijkgestelde taksen in den zin der vereenvoudiging zou aangevat worden, en dat ook namelijk de verplichting van fakturen af te leveren zou wegvallen. II. - NOPENS DE ONRECHTSTKEEKSCHE BELASTINGEN. De Christen Middenstand van Poperinghe en omliggende, overwegende dat de bedrijfsinkomsten van den handeldrijvenden en industrieelen Middenstander, nader bepaald, van diegene, welke met eigen kapitaal arbeidt, onder hevig zijn aan de belastingen, bij wijze van opcentiemen van Staat, Provincie en Ge meente, en diensvolgens niet op gelijken voet belast worden als diegene der loon- trekkenden 'hand- of geestarbeiders); ingezien door vergelijkende berekening vastgesteld wordt dat de bedrijfsbelasting van de eersten in vele gevallen (daargelaten het quantum van de opcentiemen der ge meente) reiken tot meer dan het dubbel van die der loontrekkenden STELT VAST: dat in de vestiging van die belasting', de wetgever geen rekenschap heeft gehouden met den arbeid van den Midden stander noch met dien zijner echtgenoote; overwegende dat een middenstander bo vendien nog getroffen wordt door de belas ting op het aangewend kapitaal, wanneer redelijkerwijze de opbrengst van het aan gewend kapitaal, bij een middenstander, als een gewone bedrijfsinkomst moet aanzien worden DRUKT DEN WENSCH UIT dat het nieuwe wetsvoorstel op de bedrijfsbelastin gen gewijzigd worde met inachtneming van het volgende: 1 - dat de handeldrijvenden of indus trieelen middenstander als toekenning van loon voor den gepresteerden arbeid van hem en zijne vrouw, een minimum zou bepaald worden, dat evenals het loon van den werk nemer, niet kan belast worden met de op centiemen van de Provincie of Gemeente; 2 - dat de belasting op het aangewend kapitaal, bij Middenstanders, 1.1. z. bij han delaars en nijveraars, die met eigen kapitaal een zaak uitbaten, waar ze zelf aan mede werken, zou vervangen worden door de ge wone bedrijfsbelasting. IBflBBflBBBBBflBBflBBflflflBBEflflflflflBB! De radio-omroep geniet, bij alle volkeren, steeds grooteren bijval. Volgende cijfers zijn hiervan eene spre kende getuigenis: Belgie telt 200.000 luisteraars en beschikt over een 30 Kw station (te Brussel) en ver scheidene bijposten van 1 tot 5 Kw. Zweden beschikt over 31 stations; de voornaamste is te Stokholm en zal weldra eene kracht van 60 Kw antenne hebben. Er zijn reeds 380.000 ontvangers. De ontwik keling der Zweedsche radio-nijverheid neemt steeds toe. In Japan insgelijks heeft zich de radio snel opgedrongen en heden telt men er 533.000 ontvangers. Ten slotte biedt Zuid-Amerika eene uiterst gunstige markt aan de Radio-toestellen: men treft er reeds, alleen in de Argentijnsche Republiek, 530.000. Indien men het aantal ontvangtoestellen per 100 inwoners schat, is Frankrijk op den 14" rang met 1 apparaat per 100 inwoners, terwijl deze percentage in de Vereenigde Staten 10 bereikt; in Denemarken 7,6; in Zweden 6,3; in Groot-Britannië 6; in Oos tenrijk 5,7; in Duitschland 4,6; in Belgie 2,6; in Noorwegen 2,4; in Hongarië 3, enz... IBB3SBi:aaa»S3EaSBSBBB£lBlBi3g;S3BS Bij menschengeheugenis is er in de Kem pen nooit wreeder moord geschied dan wel deze die de boosdoener Pauwels pleegde, in de Lommelsche putten, gelegen tusschen Postel en Lommei, op Vincent Bellemans, houthakker, en den 9-jarige Jozef Fontayne, scholier, beide wonende te Moll-Donck. Terwijl Vincent Bellemans in de bosschen van Graaf de Broqueville te Postel aan 't hout rapen was, is J. Pauwels tot bij hem gekomen. Al pratend met Beliemans, terwijl deze in gebogen houding bezig was het sa mengeraapte hout te binden, heeft Pauwels het scherpe kapmes van Bellemans genomen en met een forschen slag bijna den hals van den ongelukkigen houtverkooper afgeslagen, en liem tevens nog, met beestachtige bru taliteit vier of vijf kappen op den schedel toegebracht. De kleine Jozef Fontayne, die in de 011- middelijke nabijheid ook hout bijeen gaarde, heeft alsdan om hulp geschreeuwd, waarop Pauwels den vluchtenden kleine achtervolg de en 40 meters verder met hetzelfde kapmes, op verschrikkelijke wijze heeft neergeslagen, zoodanig dat het jongentje vreeselijke won den droeg op den rug en op het hoofd. Daarna is de booswicht tot zijn eerste slachtoffer teruggekeerd, heeft hem op den rug gelegd en hem van zijn geld beroofd. Teruggekeerd bij zijn tweede slachtoffer, den kleinen Fontayne, zag hij deze nog zielto gend. Hij heeft hem verder, op barbaarsche wijze, afgemaakt door eenige onmenschelijke slagen op het arme lichaam. Daarop is hij weggegaan, na eerst het be bloede kapmes in het boseh te hebben ver loren gegooid. Onmiddellijk na de misdaad moet de misdadiger tot bezinning zijn gekomen en door schrik bevangen. Want bij het onder- koek beweert hij onmiddellijk het geld, dat hij van Bellemans ontstolen had, in de vaart nabij het Sas gegooid te hebben. Uit geldbejag, wetende dat de houtver kooper Vincent Bellemans zijn spaarpennin gen op zak droeg, heeft de boosdoener zijn slachtoffer vreeselijk gedood, en om niet ver raden te worden heeft hij eveneens de kleine Jozef Fontayne, op onmenschelijke wijze, met hetzelfde scherp mes, neergeveld. Eenige bijzonderheden over de aangehou dene: J. Pauwels, 21 jaar oud, behoort tot een deftig gezin. De vader is een groot-oor- logsinvalied en heeft zeven kinderen, waar van de dader de oudste is. Het jongste kind uit de familie is 2 jaar. In de laatste tijden gedroeg de aangehoudene zich niet al te best; hij had een onregelrpatig leven, dóch niets deed veronderstellen dat hij tot zulke vreeselijke daad in staat was. De moedèr van J. Pauwels zou zoodanig onder den in druk zijn van de aanhouding en de daad van haar zoon, dat zij den zwaren slag, die haar huisgezin treft, moeilijk zal te boven komen. De vader was Zaterdag namiddag te Turnhout en drukte onverholen zijne veront waardiging uit over de laffe daad van zijn zoon.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1