lueienschsppeiijKe congressen Wie draag! er es ueraBiweereeliiUeid Hsieiyuiiees! nsn Ouids eizeiie Bil os Queuing der Handels» ie voer ZONDAG 27 APRIL 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27 JAAR. N' 17. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon N' 9. Uitgever i SAN3EN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.57®. De JVIeimaand DAVIDSFONDS. POPERINGE. Politiek OVetEsieht MELOTTF Ontroomers MELOTTE, N. V. J Remicourt Abonnementsprijs per Jaar: In Stad In 't Land: 17 fr. 18 fr. (per post) Frankrijk Congo 35 fr. 35 fr.! Andere landen: 40 fr.S TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 fr. mwssmw Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan one. BTMMBgae&fiKg.g Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Aile annoncen sija vooraf te betalea en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noes. TARIEF: Notarieela Verkoopingens $9 cent. per gewone regel. Annon een: Prijzen op aanvraag. Beste der moeders, bij den aanvang uwer maand komen wij u vereeren en hulde bie den gelijk brave kinderen doen die hunne moeder besteken op haren naamdag. Het is vooral de Meimaand waarop wij onze hoopvolle gedachten stellen tijdens de onherbergzaamheid van den winter, als de buiten zeer doet en de nachten dreigen aan een te vriezen, zoo weinig dag schiet er over. Dan doet zich uwe veelbelovende Mei maand voor met overvloed van licht, met levenwekkende winden die kracht en groei brengen in de slapende zaden, en den hoorn steken die de bloemen ontwekken doet. Wam 't is vooral de maand der bloemen degene die u is gewijd de maand van den bekoorlijken buiten, die zijn gebied ter uwer eer als een altaar tooit; de vogelen orgelen u bekoorlijk tegen en de misten en de neve len slaan op de vlucht bij de schichten der zonne, die ze den ganschen dag doorboord. En ais wij naar u opzien, staren wij op uwen blauwen wolkenmantel waarmede gij de heerlijkheden bergt die het menschenoog niet bestemd zijn, en slechts mogen geno ten met onze hoop en ons verlangen. En 's avonds zijn er sterren op dezen man tel gestikt en zingen de sterren met hun ver rukkelijkheid, Gods macht en de glorie van zijn ontzagelijk wezen. Ook in de tempels is hét dan uwe maand, tijd van innig verkeer, van zoete vertrouwe lijkheid tusschen u en degenen die voelen dat ge hunne Moeder zijt. De bloemen sterven liever aan uwen voet dan op hunnen stengel te blijven voortleven. Ook hunne koninginne zijt ge Moeder, gij de schoonste bloem die God in zijnen menschen- gaard won. En och zoo weinig van uwe beel dekens, langs de minst begane wegen ge plaatst, blijven in die maand van bloemen misdeeld. En wat doet het deugd te midden de be bloemde kerk u de bloemen van vereering en liefde ie bieden die de rozenkrans ople vert, die uwe litanie bevat, die besloten lig gen in het eenvoudig Weesgegroetje dit ver- geet-mij-nietje uit den christen bloemgaard, die de ongelukkigen die hunne gebeden ver gaten het langst bijblijft. Uwe maand brenge zegen, veel zegen over de zondige wereld, die de boete versmaadt en het genot der wilde driften tot in het zwartste van den nacht nastreeft, kalme maagdelijkheid van den vroegen Meimorgen. 't Is nu den tijd om tot den hemel te sta ren, om ons hart te openen voor Dengene die Zijne wereld ten schoonste tooit voor onzen blik. 't Is de tijd dat hij ons treft door Zijn liefdegaven dat wij Hem treffen moeten door ons berouw, minstens door onzen goeden wil. En vooral in deze maand vindt de afge dwaalde eene zoo zoete voorspreekster, die het medelijden aankleeft, om dat zij het meer dan iemand heeft verdient. Want zij was niet immer de maagd der rozen, zij is vooral de moeder der doornen geweest. Die haar aankleeft wordt geene wees, al verloor hij ook zijne moeder vanaf zijne ge boorte. Zij heeft altijd hare schoonste titels gezocht in het minnen en het troosten. God kende den schoot waarin hij het leven ont ving en waarop Hij dood wilde rusten. Zelfs voor Hem was het een moederschoot. En daarom zingen wij U, Moeder, onze vervoering toe, nu de jaarkrans ons een-en- dertig dagen biedt, die u gewijd zijn, nu de gansche strijdende kerk U op bijzondere wijze aanroept en liefde betuigt, o gezegende on der allen die ons na dit ballingschap, de ge zegende vrucht uws lichaams, Jezus, toonen moet. Groote keus beste kwaliteit TAFEL TOILE-CÏRÊE in alle breedten, Geele, Zwarte en Bruine BEDDEVELLEN Caoutchouc schorten bij SANSEN-VANNESTE, Pop. ÏBBRBBBBBBBBBBflBflEEBBBBBBflBBBI Het was in 1897 dat Professor Mac Leod de grondslagen legde der Vlaamsche Weten schappelijke Congressen. Dan werd er gegekt en gegrijnsd, koleirig ermede gespot dat het onmogelijk zou zijn in 't Vlaamsche land de wetenschap te dienen. In 1897 begon dat met 101 deelnemers en in drie afdeelingen werden 23 wetenschap pelijke verhandelingen voorgedragen. De Congressen hadden dan elk jaar plaats. In 1910 waren de verdwaalde idealisten met hun bespottelijk strevenreeds 720 deelnemers en hoorden 720 verhandelingen. In 1913 te Gent 790 deelnemers met 85 verhandelingen. Onmiddellijk na den oorlog werden de Congressen hernomen en de bijval steeg voortdurend. Dit jaar worden de Vlaamsche Weten schappelijke Congressen gehouden te Ant werpen van 25 tot 28 April. Zij bevatten acht afdeelingen en 204 wetenschappelijke verhandelingen zullen in het Nederlandsch voorgedragen worden. De Wetenschappelijke Congressen beoogen drie doeleinden: 1. - Het bevorderen der wetenschap op zich zelf. 2. - Het vormen van flinke wetenschappe lijke Vlamingen. 3. - Het vervlaamschen der Hoogeschool te Gent. De Wetenschap heeft aan Vlamingen veel te danken. Denken wij maar aan Professor Dr Daels, Dr Allaeys en anderen. De vervlaamsching der Hoogeschool is veroverd, wat aan de Congressen eene bij zondere beteekenis zal geven. Vlaanderen gaat weder op als een schitte rende ster aan het wereldfirmament. Het akelig Franskiljonisme heeft de Vlaamsche Wetenschap wel een tijd kunnen in de schaduw stellen. Maar die donkere dagen zijn nu voorbij en de schittering zal er des te heerlijker door wezen. Het is uit met de leelijke bewering van het franskiljonisme, dat men met de Vlaam sche tale wetenschap noch kuituur kan dienen. Groot en schoon Vlaanderen, houd de vlag der Wetenschap hoog! Vele Vlamingen zijn verwonderd dat men in de praktijk zoo weinig vooruitgaat met de vervlaamsching, en ze leggen de schuld al leen op de volksvertegenwoordigers en de parlementaire actie. Die Vlamingen vergeten echter dat zeer vele flaminganten die buiten de parlemen taire beweging staan ook schuld hebben aan het voortbestaan van dien ouden slenter. Indien alle Vlamingen op hun recht stonden dan zou het veel rapper gaan. Zoo kreeg ik toevallig een brief te zien gedateerd 6 Maart 1930, gericht aan een-be stuurder van het Ministerie van Landbouw door de sekretaris van een door en door vlaamsche beroepsvereeniging onzer streek. Het geldt de aanvraag van een aantal exem plaren van een boek verschenen in het vlaamsch en in het fransch, door het toe doen van voornoemd ministerie, over den moestuin voor den werkman. Welnu die brief is geschreven in het fransch en zelfs de naam van het boek en het adres van den schrijver; alles is in het fransch. Komt dergelijke brief in handen van een vlaamschgezinde, dan werkt dat geweldig ontmoedigend, want deze moet dan natuur lijk in het fransch antwoorden aan den vlaamschgezinden sekretaris van deze dooi en door vlaamsche vereeniging. Komt die brief bij een waal of franskiljon terecht dan wordt dat een wapen tegen de hervorming van de openbare besturen voor den eisch van de eentaligheid van Vlaande ren. Steunende op dergelijke brieven wordt de stelling verdedigd, dat zelf onze west- vlaamsche landbouwgroepeeringen het fransch verkiezen voor hunne dagelijksche betrekkingen met de openbare besturen. Moest ik nu aan dezen vlaamschgezinden sekretaris de treurige gevolgen voorhouden van- dergelijke brieven, dan zou hij mij ant woorden dat ik overdrijve, dat één brief in het fransch geschreven toch de schuld niet kan zijn van het niet toepassen van de wet op de openbare besturen en van de tegen kanting tegen de gewenschte hervorming. Dat schijnt zoo te zijn. Maar in werkelijk heid is het anders, want een vluchtig nagaan van de feiten bewijst dat het geval van voormelde sekretaris geen alleenstaand ge val is. Daar zijn honderden brieven geschre ven door radikale flaminganten ;en door Vlaamsche nationalisten, in het fransch op gesteld. Men zou aardige cijfers kunnen opmaken in de bureelen van het ministerie en vooral verrassende namen kunnen noe men. Daarbij de manier waarop voormelde brief in mijn handen kwam met het com mentaar dat ik daarbij te hooren kreeg, bewijst dat soms één enkele brief als argu ment voor de tweetaligheid van Vlaanderen zeer dienstig of nadeelig kan zijn in sommige omstandigheden. En ik wil deze stelling nog algemeener maken. Overal waar wij kunnen moeten wij vlaamsch schrijven en vlaamsch spreken, vooral in Brussel. Wij klagen er over dat de vlaamsche klassen in Brussel en in de brus- selsche omgeving afgeschaft worden of ver waarloosd. Maar zijn wij ook niet een beetje verantwoordelijk voor de heerschende men taliteit in Brussel dat het vlaamsch overbodig is. Moesten al diegene die thans in het fransch correspondeeren met Brussel voor taan schrijven in het vlaamsch en er moesten aan houden dat er in het vlaamsch geant woord wordt, dan zou de vraag naar vlaamsch-schrijvende bedienden veel grooter v/orden, ook in Brussel, en wij zouden aldus daadwerkelijk mede werken om de verfran- sching in Brussel tegen te houden en de toekomst helpen verzekeren van de vlaamsch gebleven families in de brusselsche omge ving. Sommigen zullen wellicht meenen dat wij overdrijven. Mis. Probeert het maar en gij zult verstomd staan over de gevolgen. Ik ken zeer groote buitenlandsche firmas waar gij gerust in het vlaamsch moogt schrijven omdat zij het optreden van een paar vlaamsche firmas hebben ingezien dat de diensten te Brussel in beide talen moesten te woord staan voor walen en Vlamingen. Voor brusselsche fir mas zal het wat meer moeite kosten, maar de aanhouder' wint, en alle dagen zijn er be keeringen. Denkt eens na hoe uwe fransche briefwisseling het werk der andere Vlamin gen saboteert daar waar gij misschien bij machte zoudet zijn om de toekomst te verze keren van vlaamsche ingenieurs, vlaamsche handelslicentiaten of vlaamsche bedienden. Door Gentsche groot-industrieelen wordt een petitie opgemaakt voor den betrokken minister om aan te dringen ten voordeele van sommige hervormingen die eene betere kennis van het fransch bij de bedienden zouden waarborgen. Werd door deze indu- strieelen ooit aangedrongen om het aanlee- ren van het vlaamsch te bevorderen? Zij beroepen zich op de uitsluitelijk fransche briefwisseling van hunne klanten waaronder vele Vlamingen, ja, flaminganten en vlaam sche nationalisten. Hier ook is er veel te doen om de toekomst te verzekeren van de vlaamsche studenten en de vlaamsche burgersjongens. Doet gij het niet dan bevordert gij het stichten, het bijwonen of het voort bestaan van het fransch onderwijs in Vlaanderen. Vele Vla mingen eischen van het parlement een on mogelijk radikalisme maar in de praktijk leveren zij wapens en munitie aan den vijand van onze vlaamsche rechten. De eerste plicht van den vlaming is vlaamsch te zijn in zijn persoonlijk leven en zijn familieleven, in zijn betrekkingen met het openbaar leven, maar ook in zijnen handel en in zijn dagelijkschen omgang. Hoevele Vlamingen schrikken nog terug voor een vlaamsche inschrijving in het telefoon boek. Zullen de Vlamingen nog lang gebukt gaan door hetgeen men terecht noemt: men- talité de vaincus. Reactie is noodig want alleen een volk dat zich zelf eerbiedigt dwingt eerbied af van anderen en erkenning van zijn recht. Het Kortrijksche Volk. Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. GUIDO GEZELLE Denemarken heeft op eene grootsche wijze den Deenschen verteller Andersen gevierd. Zuid-Frankrijk, Provence, feestte midden leute en lach den schrijver Mistral. Wij Vlamingen, huldigen dit jaar onzen Gezelle. Guido Gezelle, de groote Vlaamsche dich ter, werd op 1 Mei 1830 te Brugge geboren. Op 1 Mei aanstaande zullen de Bruggelin gen de groote klok luiden, de leeuwenvlag zal aan het stadhuis en aan al de openbare gebouwen wapperen en de beiaard zal zijn mooiste liedjes ten beste geven De vader van Guido Gezelle was Pieter Jan Gezelle, hovenier in 't klein Seminarie te Rcsselare en naderhand bloem- en boom- kweeker te Brugge. Vader Gezelle was een verstandig man, die den mond vol had van luimige spreuken. Moeder Gezelle was stil en zedig en leerde haar kinderen godvruchtig zijn. De kleine Guido was een begaafde knaap. Er stak iets bijzonders in en vader en moeder 'flachten, dat hij zou voortljerenHij begon zijn Latijnsche studiën te Brugge en zette ze voort te Roeselare. Hij was een bekwame leerling, doch hij ging onopge merkt voorbij, nederig en stil als hij was. In 1854 werd hij te Brugge Priester gewijd en 't zelfde jaar tot leeraar in 't Klein Semi narie te Roeselare benoemd. Daar dichtte^ hij en leerde hij zijn studenten dichFè'n. Zijn leerlingen, waaronder Hugo Verriest, aanba den hem. Te Roeselare zijnde schreef hij Kerkhof blommen «Dichtoefeningen", Kleenge- dichtjes», «Gedichten, Gezangen en Gebe den In die verzenbundels, evenals in Tijd krans en Rijmsnoer die hij na lang durig zwijgen te Kortrijk dichtte, heeft hij ons de schoonste pcfëzie geschonken, die sedert Vondel in onze taal geschreven werd. Door de eeuwen heen zal hij worden ge roemd als de Vlaamsche nachtegaal. De Vlaamsche hemel, de Vlaamsche gouw, de grijze wijde vlakten met hun boomen en vo gels en bloemen: 't lag alles te weerspiegelen in die reine, rijke ziel. Al de tonen die klin ken, al de kleuren die blinken had hij opge dronken in zijn wezen en hij gaf ze weer in zijn eigen Westvlaamsch, lijk hij het sprak en hoorde spreken; een taal, zoo echt de taal van een zingende hart, dat men zich op den duur wel moet afvragen of Gezelle's Westvlaamsch niet is de meest harmonische, de meest melodische van al de talen der aarde. Van 1860 tot 1865 was hij professor en onder-rector in 't Éngelsch Seminarie te Brugge en daarna onderpastoor op Ste Wal- burga in dezelfde stad. Gezelle was een heilig Priester. Zijn iever was onbluschbaar, zijn goedheid weergaloos. Te Kortrijk, waar hij van 1872 tot 1899, eerst als onderpastoor op O. L. Vr. en later als bestuurder van een klooster, werkzaam was, bleef hij even hulp- en offervaardig. Zijn geleerdheid, zijn dichterstalent, al wat hij bezat, stond ten dienste van zijn volk. Die heilige Priester, die alles deed voor 't goede, werd soms verkeerd begrepen, mis kend, belasterd. Dan zweeg de gevoelige dichter, en bad, en weende in stilte. In April 1899 werd Guido Gezelle naar Brugge verplaatst. Na enkele maanden viel hij ziek. Hij, die in zoovele onvergankelijke verzen de schoonheid van Gods lieve natuur bezon gen had, zou nu den Schepper van die schoonheid van aangezicht tot aangezicht gaan aanschouwen. Hij overleed op 17 November 1899 en werd begraven als een koning. Hij stierf. En onsterfelijk nu rijst het ver heerlijkt beeld van den nederigen Dichter vóór de oogen van geheel het Nederlandsche volk, dat hem steeds als een van zijn edelste en grootste zonen bewonderen en vereeren zal. Guido Gezelle had reeds een borstbeeld in 't Klein Seminarie te Roeselare, waar hij enkele jaren leeraar was. Een ander borstbeeld van Guido Gezelle, werk van onzen kunstenaar J. Lagae, staat geheel nederig te Kortrijk in de schaduw van O. L. Vrouwkerk. Daar was hij onder pastoor en de groote vriend van 't arme volk. Op 4 Mei eerstkomende zullen te Brugge grootsche plechtigheden plaats hebben ter gelegenheid van het eeuwfeest van Guido Gezelle. Onder meer zal er, in tegenwoor digheid van Z. M. Koning Albert, een prach tig standbeeld van Guido Gezelle, in zijne geboortestad onthuld worden. Een bezoek zal gebracht worden aan het Gezelle-Museum. Op 6 Mei zal Guido Gezelle door de Vlaam sche Priesters gevierd worden. Guido Gezelle, de stille zoetgevooisde zan ger kon de klaroen doen dreunen als het ging om Vlaanderen. Wij kennen geen ge weldiger strijdlied dan Groeninge - De leeuwen dansen Wat Gezelle voor Vlaanderen en zijne taal gedaan heeft is niet te berekenen. Bedanken wij de Voorzienigheid die aan Vlaanderen een Guido Gezelle geschonken heeft. WOENSDAG 30 APRIL TE 6 U. 'S AVONDS in den Katholieken Kring gegeven door de Afd. van het Davidsfonds. De Heer ARNOLD DEMUNNYNCK, de welbekende heldentenor bij den Vlaamsch Lyrischen Opera van Antwerpen en bij den Muntschouwburg van Brussel, zal het. woord voeren en de schoonste Gezellelieder.en zin gen. PROGRAMMA: J'OORDRACHT Guido Gezelle en de Vlaamsche muziek. LIEDEREN: L. Mortelmans: 't Pardoent, 't ïs de Mandei, Hoe schoon de morgendauw, De Vlaamsche Tale, Wierook, 't Jonge jaar, A. Meulemans: Gij badt op eenen berg, 'k En hoore u nog niet, Weemoed, Ego Flos. Watelet: 't Meezeke. Onbekende Toon dichter: Schild en Vriend, 't Vlaamsche Volk. Jef Van Hoof: O. L. Vr. van Vlaanderen, Ge zegt ('t En zal), Hangt nen truisch, O Band, Groeninghe. 13S IBS GELIJKHEID VOOR ALLE KINDEREN Deze week werd gedaan gemaakt in de Kamer met de Begrooting van Wetenschap pen en Schoone Kunsten. Twee punten vooral vestigden aller aan dacht: de verfransching der scholen en de noodzakelijkheid al de kinderen van het land gelijk te stellen tegenover de Staats- toelagen. M. Fieullien gaf tijdens de bespreking be langrijke cijfers. Hij heeft bevonden dat één leerling der vrije scholen aan de openbare besturen gemiddeld 545 franken per jaar kost, terwijl dïezelfde besturen voor één leerling van het officieel onderwijs 1150 fr. per jaar moeten uitbetalen. Aldus is het eens te meer vastgesteld dat het vrij onderwijs aan het land de aller schoonste diensten bewijst. Opvoedkundig staat het hoog, het verze kert de bevolking de vrije keus van school en het kan die groote weldaden vervullen met merkelijke mindere uitgaven dan het officieel onderwijs. Dit wil niet zeggen dat het officieel onder wijs als dusdanig moet bekampt zijn. In Belgie zijn er honderde openbare (offi- cieele) scholen, aan wie de katholieke ouders onbevreesd hun kinderen mogen toevertrou wen, omdat ze er over gerust mogen zijn dat hun kinderen er naar hun verlangen zullen opgevoed en onderwezen worden. Voor omzeggens, ai de gemeentescholen- van den vlaaihschen buiten en van vele vlaamsche steden is dat het geval. Eene school is ook niet goed omdat zij een vrije school is. Er zijn ook vrijë scholen, instituten en hautes études die in gewe ten door de katholieken niet mogen aanbe volen worden. Het is nochtans waar dat het katholiek vrij onderwijs in ons land aan eene nood wendigheid voldoet. Het is ook waar dat de openbare besturen, op veel plaatsen, tegen over dat onderlijs een houding aannemen welke in 't land niet langer zou mogen ge duld worden. Bedenk maar de handelwijze van gemeen tebesturen zooals Luik, Brussel, Gent, en meestal de Waalsche steden, waar de Ka tholieke vrije scholen door duizenden kin deren bezocht worden, doch waar men voor het eigenlijk onderwijs van die kinderen weinig of niets doen wil. Voor Gent, bij voor beeld, bevat de begrooting van 1930 voor het onderwijs 27 millioen en daarvan is er enkel 383 duizend frank ten voordeele der kinde ren van de vrije scholen bestemd. Tijdens de bespreking der begrooting werd van Katholieke zijde gevraagd dat de wet gever daar een einde zou aan stellen. Staat, Provincie en Gemeente zouden door de wet moeten gedwongen worden elk kind voor bescherming, opvoeding en onderwijs op ge lijken voet te behandelen. INHULDIGING DER TENTOONSTELLING. Gisteren, Zaterdag 26 April, werd de ten toonstelling van Antwerpen plechtig inge huldigd. HH. MM. de Koning en de Konin gin, vergezeld door de leden van de Konink lijke Familie en de hoogste regeeringsperso- naliteiten hebben hun eerste bezoek gebracht aan de tentoonstelling. Nadien werd de wijk Oud-Belgiebe zocht. Geheel deze wijk, een der grootste aantrekkelijkheden der Antwerpsche ten toonstelling werd in zes maanden opgebouwd en is zoo goed als gereed. De indruk is buitengewoon verrukkelijk. Naar de getuigenis van hen die Oud-Ant werpen in 1894, Oud-Brussel in 1910 en Oud- Gent in 1913 hebben bezocht, is Oud-Belgie de volmaakste en schoonste verwezenlijking, die in denzelfden geest werd volbracht. Het valt te verwachten dat aan de ten toonstelling van Antwerpen en niet het minst van Oud-Belgie een grooten bijval zal te beurt vallen en dat deze tentoonstellingen een reusachtigen toeloop van volk zullen aantrekken. De plechtige inhuldigingen van vreemde afdeelingen in de tentoonstelling van Ant werpen zullen plaats hebben op deze datums: Denemarken op 28 April, Finland op 29 April, Noorwegen op 30 April, Zweden op 10 Mei, Nederland op 12 Mei, Portugal op 17 Mei, Italië op 15 Mei, Engeland op 20 Mei en Frankrijk op 22 Mei. Dit belet niet dat de buitenlandsche pa viljoenen toegankelijk zijn vanaf de opening der Tentoonstelling. VANDAAG DIT EN MORGEN DAT. De Algemeene Raad van de roode partij heeft de zooveelste nieuwigheid uitgevonden: de christcne democraten hebben hunne kies- beloften verloochend! Waar en wanneer? In 't Parlement on langs. Ze stemmen niet alles wat de rooden voorhouden, en daarom zijn ze verraders van de werkliedenklas! Van week tot week wordt dat liedje herhaald. Alleen de woorden worden een beetje verwisseld. Gisteren was het over de legerdienst. Vandaag is het over 't ouderdomspensioen, morgen zal 't over de supertaks zijn. Maar als de rooden in de Regeering zitten, doen ze 't wel anders, maar volstrekt niet beter dan anderen, allerminst dan Minister Heyman. Toen Wauters nog minister was, in Juli 1927, zegde hij in de Kamer dat in geen Yper's Handelsfoor 17-21 April oogstte veel belangstelling. Hier een paar zichtjes, getrokken bij de Plechtige Opening op Witte-Donderdag, om 2 uur, in de Staatsmiddelbare School. 1. - De Heer Burgemeester, bij zijne rede, omringd door de Geestelijke en We reldlijke Overheid. 2. - Een heekje der tentoonstelling met de Ypersche Kantwerk sters. De Handelsfoor was een krachtige uiting van Yper's wil om te herleven en Yper weer te maken wat het vroeger was. enkel land zooveel wordt gedaan voor de ouderdomspensioenen ais in Belgie. Maar nu dat heer Wauters dood is, en dat de rooden yrijwillig uit de Regeering zijn gegaan, beweren de socialisten dat de ouder lingen 50 te weinig hebben. Zulke leugenmethoden houdt de roode Landraad er op na om 't werkvolk te be driegen. Maar 't pakt niét meer. 't Werkend volk heeft niet de proeven vergeten, die de roo den geleverd hebben. Het nieuw rood manifest is geen uitvoeri ger antwoord waard. ROME EN INDIE. Met groote belangstelling volgt men op de Pauselijke Staatssecretarie, evenals in de Congregatie der Propaganda, de natio nalistische beweging in Engelsch-Indië, die op het oogenblik op den voorgrond treedt door de burgerlijke ongehoorzaamheid van Ghandi en zijne martelaren Zonder den minsten twijfel kan deze be weging een terugslag hebben op den vooruit gang' van de Katholieke Kerk in Indië, daar de nationalisten geneigd zijn( in den christe- lijken godsdienst, katholicisme zoowel als protestantisme,een uiting te zien van de Brit- sche heerschappij. Het is de taak der katho lieke overheden in Indië, te waken tegen deze opvatting. Immers, het is de Katholieke Kerk onverschillig, tenminste in beginsel, welk politiek regiem het heerschende is, en onge twijfeld kan zij zich vereenigen met het wettige verlangen der volkeren naar politieke en economische onafhankelijkheid. De vrees echter is niet uitgesloten, dat de beweging ten gunste van de politieke Zelf standigheid dé wensch naar een inlandsche regeering de Katholieken in de verdrukking zal brengen. Zij immers zouden ten on rechte kunnen worden aangezien voor ver tegenwoordigers van den Westerschen invloed ook in politieken zin. De Katholieke Kerk is echter niet geroepen om de Britsche heer schappij te verdedigen, wel om de met groote moeite en ten koste van voortdurende offers veroverde plaatsen te behouden, om straks haar licht te doen uitschijnen over het na tionaal herboren land. FLINKE DAAD VAN JORIS DE LEEUW. Te Namen is er een vlaamsche soldaat uit Antwerpen gekaserneerd, die weigert gevolg te geven aan fransche bevelen. Hij beroept zich op de vrijheid van talen, gewaarborgd door de grondwet, waardoor niemand ver plicht is van fransch te kennen. Joris De Leeuw, zoo naamt die soldaat, werd door de militaire overheid opgesloten en bedreigd met den krijgsraad. De weigering van Joris De Leeuw om aan een Fransch bevel gehoor te geven is geert' daad van wederspannigheid jegens het ge zag. Hij is bereid zijn dienstplichtvoorbeel dig te volbrengen, 't Gaat hier om een hoo- ger beginsel: het recht van een volk om in zijn eigen taal in 't leger opgeleid en aan gevoerd te worden. 't Gaat hier om de vraag: Is een Vlaming verplicht Fransch te verstaan om zijn va- derlandschen plicht tegenover Belgie te kun nen vervullen. De daad van Joris De Leeuw werpt eene schaduw op het eeuwfeest van Belgie. Dat na 100 jaar zulke mistoestanden nog bestaan is onbegrijpelijk. Dat na 100 jaar de Vlaamsche soldaten, op twee na, dat ge duld hebben is even onbegrijpelijk. Men heeft de eerste, Lode Bonten, als zot met pak en zak naar huis gezonden. De houding van Joris De Leeuw bezorgt geheel wat bekommering aan de militaire overheid. Laten we de rollen even omkeeren. Veronderstellen we een oogenblik dat de Walen en Franschsprekenden zouden inge lijfd worden in een leger waar alle bevelen in het Vlaamsch worden gegeven. Zouden zij dien toestand dulden? Maar geen stond. En ze zouden gelijk hebben. Wat recht is voor de Walen, is recht voor de Vlamingen. De weigering van Joris De Leeuw is de uiting' van het rechtsgevoel dat bij duizenden Vlamingen sluimert op den bodem der ziel, maar dat door vrees onder drukt wordt. Zijn daad zal eens te meer 's lands aandacht vestigen op een wantoe stand die alleen in Belgie mogelijk is. Moge deze daad eindelijk de oogen aan velen openen en hen tot het bewustzijn brengen dat een krachtige omwerking der toestanden in het leger dringend vereischt is. De eenige uitweg is eene gelijke en rechtveerdige be handeling van Vlamingen en Walen in het leger. Eene ondervraging' ter Kamer werd reeds aangekondigd. Zij kreeg eene gunstbeurt voor de eerstkomende bijeenkomst der Kamer op 6 Mei aanstaande. Deze ondervraging, wier gunstbeurt door Volksvertegenwoordi gers uit de verschillige partijen gesteund werd, wordt met veel belangstelling ver wacht. Bij de Vlamingen wordt er veel gepraat van daden. De daad, door Joris De Leeuw gesteld, zou groote gevolgen na zich kunnen slepen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK Wie. geen Ontroomer voor verschillende ge1>nii:kég dienende en toet veriha'gdéfi melkbak draaiende op eene sfril benut- lïet mo- 2 gelijke profijt s uitzijne 5 huis- mel- S kerij. jj BftfliËBBlBSraiHUHl DE SOCIALE WETGEVING. Er is ons verzekerd, dat de wetsontwerpen op de verplichtende veralgemeening van de óezinstoelage en op de Vernieuwing der regeling van de Ouderdomspensioenen uit naam der Regeering door minister Heyman in 't Parlement neergelegd, nog voor het Juli-verlof zullen besproken en gestemd wor den. Na de fiscale ontwerpen zullen deze be langrijke kwesties voor de werklieden aan de dagorde der bespreking van de Kamer wor den geplaatst. DE LANDBOUWERS EN DE NIEUWE BELASTINGEN. Het gebeurt slechts zelden dat een Minis ter van Financiën wordt geluk gewenscht bij een belastingsontwerp dat hij ter goedkeu ring voortbrengt. Dit zeldzaam feit is echter gebeurd Woensdag, op de slotzitting van de Kamer, waar de sympathieke volksvertegen woordiger Baron de Kerchove d'Exaerde, in naam van de landbouwersvertegenwoordigers, Minister Houtart dankte voor de belangrijke verbeteringen die hij door zijne nieuwe fis cale ontwerpen voor de landbouwers in voerde. De redevoering door den heer Baron de Kerchove d'Exaerde te dezer gelegenheid uitgesproken geeft op klare en objectieve wijze een beeld van de belangrijke verbete ringen inzake belastingen die uit de nieuwe fiscale wetten voor de boeren voortvloeien. Uit deze merkwaardige uiteenzetting kan

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1